'Bomen geven al het beeld zoals mevrouw Voorberg voor ogen had' Coalitie zet alsnog vraagtekens bij ABT Petje af voor Carola Heijboer sss* Waterschap weg en gemeente onder curatele Sint-Maartensdijk wordt inderdaad verwaarloosd Digitale Verburgh Van Doorn verdient een schouderklop t.o.v. hypocrisie Herinneringssteen in plaveisel Voorstraat Sint-Philipsland Blom goedkoop Rol van Delta ter discussie Klacht Voorstraat serieus genomen Eerste prijs op het topconcours vooruitgang bij Verburghj CU wil heldere toelichting ABT EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Negeneneenhalf jaar nadat de bomen zijn geplant, herin nert een steen aan de schenker van de linden die de Voor straat in Sint-Philipsland sieren. Johan Voorberg uit Apeldoorn onthulde vrijdagmiddag het gedenkteken in het plaveisel op de hoek met de Kerkring. Zijn elf jaar geleden gestorven vrouw E. Voorberg-van Noort liet de toenmalige gemeente Sint-Philipsland 30.000 gulden na om de Voorstraat het aanzien terug te geven dat zij zich herinnerde uit de tijd dat ze als kind bij haar oma kwam die daar een kruidenierszaakje had. Donderdag 23 oktober 2003 Aldi/Lidl/Spar Schoolkinderen 'Uitspraken Van Doorn hadden politieke lading' SGP, PvdA en CDA hebben na het lezen van het vraag gesprek met de plotseling opgestapte wethouder LJ. van Doorn toch vraagtekens gezet bij verdere deelname van Algemeen Belang Tholen (ABT) aan het college van b. en w. De avond ervoor deden ze dat nog niet, toen frac tievoorzitter J.J.P.A. Boulogne een toelichting gaf bij het vertrek van de wethouder. De 17-jarige bugelblazer Carola Heijboer uit Sint-Anna land heeft op het topconcours van de KNFM in Arnhem zaterdag een eerste prijs behaald. De koninklijke fanfare Accelerando bracht haar daarvoor dinsdagavond hulde met een serenade. nu 699,00 Johan Voorberg heeft zojuist de gedenktegel onthuld en leest die samen met familieleden en de burgemeester. Afsluiten van wegen in het buiten gebied om onveilige verkeerssitu aties te voorkomen, lees ik vorige week in de Eendrachtbode. Het enige wat daartegen helpt is con trole en niet het afsluiten van de polderwegen. Want ook dat laatste moet gecontroleerd worden en dat gebeurt nu toch al te weinig. Als ik naar het verkeersstagnatieplan in Tholen kijk, zie ik dat auto's mas saal via de Dalemsestraat naar bij voorbeeld de Hoogstraat rijden. Of vanaf de Markt. Belanghebbenden kunnen nu bezwaar indienen, maar dat is slechts een formaliteit gezien het feit dat men de borden alvast maar ging bestellen en de werk zaamheden ging uitvoeren. Mis schien hebben ze aandelen van de bordenfabriek of gewoon een bord voor hun kop. Als er straten/wegen afgesloten worden op verzoek van de bewoners, dan dienen die bewo ners ook zelf maar voor de kosten en onderhoud op te draaien, als de rest van de inwoners er geen ge bruik van mag maken dan hoeven die er ook niet voor te betalen lijkt mij. Inwoners en toeristen kunnen dan ook niet meer de polder in om de natuur van Tholen te bewonde ren, ze kijken dan sowieso tegen een woud van verkeersborden aan. Het imago van Tholen ligt wel in de havens van Stavenisse, Sint- Philipsland en Tholen, de polder gezichten, de molens en de combi natie van landbouw, natuur en historie. Wel verdubbeling van de toeristenbelasting en ook beper king van het toerisme? Wordt het eigenlijk geen tijd om het tijdperk van de waterschapsbe sturen af te sluiten? In het verle den zorgden ze voor overstromin gen, nu worden we overstroomd door steeds hogere waterschaps lasten en vreemde praktijken. Veel beter is de waterschappen te laten vallen onder rijkswaterstaat. Niet onder provinciale staten want dat is ook maar een bureaucratisch Terecht kan wethouder Van Doorn niet leven met de te zware nadruk op Tholen en het feit dat de gemeente in een financieel moeras dreigt te komen. Andere gemeentebestuur ders reageren wel verbaasd op zijn aftreden, maar hij heeft er echt wel gegronde redenen voor. Het ge meentehuis en het Markiezaatcolle- ge worden uit SinuMaartensdijk verplaatst naar Tholen, Haestinge en de Wellevaete leveren in. Je moet er als gemeentebestuurder voor de hele gemeenschap willen zijn en de com pensatiemaatregelen voor de smal- stad blijven uit. Alles wordt onder geschikt gemaakt aan Tholen, de rest kan verpauperen en daar woont de meerderheid van de bevolking, ook volgens de toekomstvisie Tho len 2025. Maar het gemeentebestuur wil steeds meer voorzieningen in Tholen en steeds minder in de smal- stad en de andere dorpen. Toch wor den de lasten volgend jaar met 14% verhoogd. Met Van Doorn zeg ik dan ook: dit gemeentebeleid deugt niet! De mensen worden uitgekleed en krijgen er niets voor terug. Een sterke tweedeling onder de bevol king is het gevolg. Waarom 700 hui zen in Tholen bouwen tot 2009? Dat is 250-300 teveel. Bouw er als com pensatie voor Sint-Maartensdijk daar 100 meer, naast de al geplande 174 woningen. En verdeel de rest over de andere dorpen. De voorzie ningen kunnen daar dan beter ge handhaafd worden. In Sint-Maartensdijk is versnelde uitvoering van nieuw- of verbouw van Haestinge nodig, evenals nieu we bedrijven op de plaats van de voormalige zilveruienfabriek. Naast verbetering van de entree van de smalstad moeten ook de winkel voorzieningen verbeterd worden met bijvoorbeeld een textielsuper in het pand van de fa. Van Houte op de Markt. En in het historisch raadhuis uit 1628 moet het sluiten van huwe lijken mogelijk blijven. Het project voor 5 landgoederen in de Muyepolder is een prachtig plan, maar de voorzieningen in de smal stad moeten dan veel beter worden. Geen doekjes voor het bloeden, maar echte compensatiemaatregelen voor Sint-Maartensdijk door een veel betere spreiding van voorzie ningen. Tholen wordt een soort sta tussymbool met 10.000 inwoners in 2025; 8000 is genoeg. Laat de ande re woonkernen ook delen in de groei. Soms krijg ik de indruk, dat b. en w. en de raad zich al te gemakkelijk aan jaknikkerij overgeven. Bang om Als bewoners van de Voorstraat in Sint-Annaland klachten hebben over het uitgaanspubliek, dan worden die door de gemeente serieus opgepakt. Die ervaring heeft raadslid J.P. Bout (CDA) en volgens hem zijn de bewo ners daar ook tevreden over. Hij gaf in de commissie algemeen bestuur te gengas aan J.J.P.A. Boulogne. De ABT'er stelde vragen over een bij eenkomst, begin september, voor be woners. Daar was de ook uitgenodig de politie niet verschenen. Verder was de aanwezigen bericht toege zegd, maar zij hebben niets meer ver nomen. „Bij hen ontstaat de indruk dat dit in de doos wordt gestopt", zei Boulogne. Burgemeester Nuis ont kende dat beslist. Hij zei ook, dat de bolwerk net als de Eerste Kamer die in 1815 nog de dierentuin van de ko ning werd genoemd. Er is al bureaucratie genoeg in Nederland, er wordt veel dubbel werk gedaan bij waterschap, ge meente, provincie, rijk en Euro pese unie. In Nederland wordt de bureaucratie door allerhande extra regeltjes steeds erger. Onder het kabinet Kok was beloofd het amb tenarenkorps met 7% te korten, na het kabinet Kok bleken er 9% meer te zijn. Ergo 16% meer! Vol gens een recent OESO rapport be treffende de minst bureaucratische landen staan Nederland en België op res pectievelijk de 19de en 20ste plaats (van de 23!) Aansluitend is er een onderzoek gehouden, waaruit bleek dat men met 1/3 minder ambtenaren en hun regeltjes en procedures, in België (en Nederland) niet alleen minder bureaucratie zou hebben maar dat er ook effectiever en effi ciënter gewerkt zou worden. Ook op Tholen zijn er procedures/re geltjes die op de hoop kunnen, die behoren een middel te zijn en geen doel of formaliteit. De gang van zaken rond het nieuwe gemeente huis komt bij veel burgers over als een blindemanspelletje waarbij 13,8 miljoen euro uitkwam. Waarschijnlijker zal het tegen de 20 miljoen euro uitkomen, maar daar komt men natuurlijk pas ge durende de bouw achter, want ja dan moeten ze wel doorgaan. De gemeente Tholen glijdt door het nieuwe gemeentehuis en andere megaprojecten niet alleen af in een financieel moeras, maar ook naar een toekomstige artikel 12 onder curatele' status. Kunnen we fijn weer gaan herindelen. Demo cratie is dat burgers zowel het eer ste als het laatste woord hebben over de besteding van hun belas tingcenten. En hieraan ontbreekt het behoorlijk op Tholen. Cees Boogaart, Schoolstraat 5, Oud-Vossemeer. zich de gramschap van enkelen naar zich toe te krijgen. Het gemeentebe leid wordt er niet geloofwaardiger op, zeker niet als een wethouder op stapt. En als er één schaap over de dam is; we wachten af. En dan lezen we vorige week ook nog over de Aldi superdiscount aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk, dat dit mogelijk nog wel twee jaar kan duren. Vanaf 1997 is de fam. Schot-Oudesluys daar al mee bezig en de vraag is, of het er nog daad werkelijk van komt. Deze trekker is als compensatie voor de smalstad hard nodig. B. en w. hebben vrijstel ling verleend, maar zoals te ver wachten was, zijn er een reeks be zwaren ingediend. Daarmee wordt een groot deel van de Thoolse be volking geen dienst bewezen. Dit kan nog wel eens in hun nadeel wer ken. Gezien de economische ver slechtering en toename van de werk loosheid is een goedkope superdiscount hard nodig. De be zwaarmakers zien wel een verlies van 10 euro, maar niet de winst van 100 euro Middenstandsvereniging Smalstad is voor versterking van het kernwinkelgebied op de Markt e.o. en vreest dat een Aldi aan de Sport laan daarvoor de nekslag is, zoals ook in het rapport van MKB-Reva staat. Twee supermarkten in het cen trum (Lidl bij Van Houte en De Spar in garage Van Steenis) is echter te veel en de zuigkracht van de eerste is te groot gezien het behoorlijke as sortiment met veel aanbiedingen van levensmiddelen tot kantoor- en huis houdelijke artikelen. Geen enkele winkel in het centrum zal er voor deel van hebben, al denkt men van wel. Daar komt bij, dat er zeer veel overlast van lossen, laden en parke ren te verwachten is. Ook voor de vlakbij gelegen scholen is het onver antwoord. De Spar kan beter in het pand van de fa. Van Houte en garage Van Steenis zie ik de komende jaren nog niet zomaar vertrekken. En Aldi kan aan de Sportlaan, waar 80-100 parkeerplaatsen zijn, want die zal veel klanten trekken. Ik ben ervan overtuigd, dat er zeker mensen zijn die daarna in het centrum nog wat boodschappen gaan doen als de win kels tenminste aantrekkelijker wor den, want de laatste 30 jaar is daar niet veel aan gedaan. C. Kwaak, Noordsingel 146, Bergen op Zoom. bijeenkomst geen initiatief van de ge meente was, maar van de uitbaters van l'Esperance en Pocoloco. Wél was er namens de gemeente iemand aanwezig. De uitnodiging aan de po litie kwam voor hen te laat, aldus Nuis. „Ze waren er graag bij ge weest." De burgemeester noemde het convenant dat enkele jaren geleden door de horeca in Sint-Annaland is ondertekend, óók door de voorgan gers van beide ondernemers. „En het is de bedoeling dat ook zij het onder tekenen, want er is afgesproken dat het convenant gehandhaafd wordt." Nuis benadrukte dat de klachten ui terst serieus worden genomen en dat de Voorstraat de aandacht heeft van zowel gemeente als politie. Het idee voor een tastbare herinne ring aan de schenkster is volgens Jan Kempeneers van heemkunde kring Philippuslandt nog geopperd door burgemeester Vogel, die al met pensioen was toen de bomen geplant zijn. Hij heeft na de sa menvoeging met Tholen herhaal delijk aangedrongen op uitvoering van dat besluit, zei hij 's morgens in De Wimpel. Daar waren fami lieleden van mevrouw Voorberg toen al aanwezig voor eerst een an dere onthulling, die van de steen van de Prinses Marijkeschool. Kempeneers noemde het 'niet net jes' dat het verzoek voor een ge denkteken zo lang op een bureau is blijven liggen. Hij zei zich te scha men dat een destijds genomen be sluit nu pas is uitgevoerd. Burge meester Nuis is pas eind vorig jaar „Het was een meer persoonlijke kwestie'zo kregen we te horen, ver telt SGP-fractieleider M.J. Klippel. „Wethouder Van Doom had onvol doende van zijn denkbeelden en por tefeuille kunnen verwezenlijken, ver telde Boulogne. Donderdag gaf de Eendrachtbode echter meer informa tie en dat gaf toch meer een politieke lading aan het aftreden. Daarom zul len SGP, PvdA en CDA zich nader beraden over de situatie", aldus Klip- pel. Woensdagavond 15 oktober had hij met zijn collega's M.A.J. van der Linde en J.P. Bout nog ingestemd met het verzoek van Boulogne om ABT tot 3 november gelegenheid te geven om met een geschikte nieuwe kandidaat-wethouder te komen. „We vonden dat wel erg lang, maar we hebben vorig jaar maart met zijn vie ren coalitie-afspraken gemaakt en in principe kunnen we verder." De uit spraken van wethouder Van Doom gaven echter weer een ander beeld van de situatie, waarbij het huidige gemeentebeleid zwaar werd bekriti seerd. Klippel wil Van Doom echter op geen enkele manier afvallen, hoe wel P. van Belzen ('het functioneren van de wethouder vond ik tamelijk zwak; hij ontliep vaak moeilijke be slissingen en kwam tot twee keer toe niet opdragen toen hij door de com missie gemaand was te verschijnen.') en J. van den Donker ('Qua functio neren stak Van Doom niet boven de De CU-fractie wij vanavond tijdens de raadsvergadering een verklaring horen van de ABT-fractie over het opstappen van wethouder Van Doorn. „De ontvangen e-mail van het fractiesecretariaat is dusdanig summier, dat we daarover graag na der en in het openbaar ingelicht hierover geïnformeerd, zei hij. „Maar daar wil ik me niet achter verschuilen. Ook niet achter een gemeentelijke herindeling. Het ge denkteken had hier al eerder moe ten liggen. Maar we zijn blij dat u de moeite hebt willen nemen om vandaag hier te zijn." Nuis memo reerde dat mevr. Voorberg iets had met de Sint-Philipslandse Voor straat en wees in verband met de gift op de eeuwigheidswaarde van bomen. Voorberg zelf wilde niet veel woorden vuil maken aan de lange tijd die er ligt tussen het planten van de bomen en de plaatsing van een plaquette. Hij wist dat bij de aanplant al plannen in voorberei ding waren voor een volledige re constructie van de straat. Boven dien gaat de groei van bomen ook middelmaat uit) dat in de PZC wel deden. „Ik stel vast, dat hij zowel po litieke ervaring (statenlid) als een goede opleiding (hbo) had. Hij heeft alleen in het wethouderschap niet ge vonden wat hij erin dacht te vinden. Het is zijn eigen vrijheid om te stop pen en dat moeten we respecteren", aldus Klippel, die de niet-coalitie- partners VVD, CU en D66 op de hoogte heeft gebracht van het ge sprek met Boulogne, waarbij ook burgemeester Nuis aanwezig was. De ABT-fractievoorzitter zegt niet op zijn kop gekregen te hebben van de coalitiepartners. „Ze vonden het wel jammer dat we nog geen oplossing hadden, maar ik wil niet over één nacht ijs gaan. Daarom hebben we uitstel gevraagd tot november." ABT heeft woensdagavond fractiebe- raad gehouden, zonder Van Doom. „Alle opties zijn besproken: van op positie voeren tot het leveren van een andere wethouder met een iets ander pakket. Iedereen heeft huiswerk ge kregen, want we willen geen brokken maken." Boulogne laat weten dat verschillende kiezers de stap van wethouder Van Doom een goed be sluit vinden. „Ga maar in de opposi tie, werd ons geadviseerd, maar we nemen daarvoor bedenktijd tot na de herfstvakantie. Bovendien hebben we nog twee raadsvergaderingen op 23 en 30 (begrotingsbehandeling) ok tober", aldus de ABT-fractievoorzit ter. wensen te worden. Graag ook met de motieven en de eventuele ver volgstappen die ABT onderneemt met wellicht anders geformuleerde voorwaarden", aldus de raadsleden Van Belzen en Piet, die de kwestie vanavond aan de raadsagenda wil len toevoegen. niet zo snel, zei hij. Behalve Voor berg waren zijn zoon en een broer van zijn vrouw met twee kinderen naar Sint-Philipsland gekomen. Zijn schoonvader W.H. van Noort, die er negen jaar geleden wél bij was, overleed in februari van dit jaar in Den Haag. „Er leven nog twee zussen van hem, maar die kunnen door hun hoge leeftijd de reis niet meer maken." Arie van Noort en zijn uit Anna Jacobapolder afkomstige vrouw Adriana Elizabeth van Noort-Ver maas begonnen een kruideniers winkel in de Voorstraat (nu is daar een cafetaria gevestigd). Die straat was toen uiterst levendig, getuige de opsomming van Kempeneers: drie broodbakkers, twee slagers, een schoen- en gareelmaker, dro gist, barbier, horlogemaker, smid en timmerman, twee huisschilders, drie herbergen en de nodige krui denierswinkels. Mevrouw Van Noort zette na het overlijden van haar man - in 1933 - de zaak voort en begon later in het pand een bi bliotheek. Als kind in de jaren vijf tig logeerde mevrouw Voorberg bij haar oma en uit die tijd stammen haar herinneringen aan een straat met bomen. „Na de watersnood is de Voorstraat opnieuw bestraat en De muzikanten stonden buiten voor de Sakofahal al enige tijd in de kou te wachten, toen Carola een paar minuten voor half acht aankwam op haar fiets. Vaandeldrager Gerard Fa se gaf het sein en de fanfare zette in. Binnen in het repetitielokaal felici teerde voorzitter Jack Westdorp de jonge soliste. „Met 50,5 punt heb je dik een eerste prijs behaald. Dat is heel mooi, want zo'n topconcours is het hoogste dat je bereiken kunt." Carola Heijboer haalde begin dit jaar op het Zeeuwse solistencon cours in Heinkenszand een eerste prijs in de derde afdeling, waarmee ze promoveerde naar de eerste afde ling. Gezien die prestatie mocht ze naar het topconcours in Arnhem, waarbij ze in de basisklas uitkwam. Ze speelde op haar bugel Orion van de componist Van der Coock. „Je kwam al tevreden van het podium, zodat je zelf al wist dat het goed zat met zout zeezand uitgekist. Dat was niet bevorderlijk voor de bo dem en herhaald planten van bo men is daarom mislukt", zei Kem peneers. Dat aanknopingspunt met de Ramp was ook de reden om de onthulling te koppelen aan die van de gedenksteen bij De Wimpel. Voorberg zag nog een overeen komst. „In 1994 werd de school jeugd betrokken bij het planten van de linden. Die verbeeldde de toekomst en ook was er de symbo liek van de groei van bomen. Het aardige van deze dag vind ik, dat bij de onthulling vanmorgen ook weer schoolkinderen aanwezig wa ren." De linden zijn in april 1994 geplant. De bedoeling was om er 28 te plaatsen, maar uiteindelijk staan er aan weerskanten totaal 23 van deze bomen (Tilia cor erecta). „Het zijn geen snelle groeiers. Maar na negen jaar geven ze, vooral in de zomer, al een beeld zoals uw vrouw dat voor ogen had", aldus Kempeneers namens de heemkundekring. Voorberg zei dat door het initiatief van zijn vrouw - die de aanplant mogelijk maakte door een legaat van 30.000 gulden (13.613 euro) - de band van zijn gezin en familie met Sint-Phi lipsland is gaan groeien. „Voor mijn kinderen is het mooi om te weten dat hun overgrootmoeder hier vandaan kwam." en de jury was het daarmee eens. Je was ook lekker voorbereid door je leraar Maurice Ditmer en door Ro bert Lupker van Accelerando. Dan nog moet je echter toch weer de durf hebben om in Arnhem op het podium te staan. En zenuwen horen er dan bij, maar je hebt lef getoond. We zijn enorm trots op dit resultaat, want je bent de vijfde muzikant van Accelerando die een prijs haalt op een topconcours. Proficiat en hope lijk ben je een stimulans voor ande ren om ook een keer aan een solis tenconcours mee te doen. Carola, voor jou in elk geval petje af." Na deze huldiging was het weer werken geblazen voor Accelerando en dus ook voor Carola Heijboer, want er wordt druk gerepeteerd voor het kerstconcert op 20 december in de Wellevaete, waaraan ook jeugdkoor Clarity uit Sint-Maartensdijk mede werking zal verlenen. Stemmen van lezers Na het pleidooi (de indiening van de petitie waar circa 9000 mensen achter stonden) ter aanpassing van het gemeentebeleid, is vorige week weer bevestigd dat de kritiek op het beleid niet onterecht is ge weest! Het seniorenconvent heeft zich niets gelegen gelaten aan dit massaal protest. Hoe zou het con vent zich dan richten naar een klei ne, nieuwe fractie? Dat blijkt uit de reacties van de raadsleden, die naïef klinkende woorden spreken over het aftreden van wethouder van Doorn en zich hullen in termen van: wazig, onduidelijk, niet be grijpelijk. Of is dit bedoeld als een soort ver ontschuldiging om je gezicht te redden? De afgetreden wethouder heeft in duidelijke bewoordingen aangegeven wat zijn motivatie was en waarom hij niet verder kan en wil besturen met dit college! Zijn beweegredenen waren 1. In de hoek gezet door mede-col legeleden; hij kon geen voet aan de grond krijgen; negeren noem je zoiets. 2. Omdat bij het beleid een veel te zwaar accent wordt gelegd op Tho len; overige dorpen zouden minder belangrijk zijn; uitholling van Sint- Maartensdijk. 3. Het overmoedig beleid in het plannen opperen, die niet kunnen worden gerealiseerd en niet gedekt zijn door financiën. 4. Koste wat koste moeten nieuw bouw gemeentehuis en Bestem ming Tholen gehandhaafd blijven en werden t.b.v. Tholen alle overi ge urgente zaken onder een grijze deken weggemoffeld. 5. Fatamorgana's over dorpshuizen nieuwe stijl zijn onbezonnen ge weest en niet degelijk onderbouwd met een financieel overzicht. Mo lensteen om de nek van de gemeen te. En Anna Jacobapolder maar 'wachten Zelfs de SGP moest Van Doorn hierin gelijk geven, omdat geld maar één keer kan worden uitgege ven. Daarenboven moet nog een dekking worden gezocht van (slechts) 835.000 euro voor de Vos- senkuil; dat is maar even fl. 1.840.000! Zoete lieve Gerritje. De waarschuwing om de gemeente niet in het moeras te laten verzin ken, wordt wederom genegeerd. 6. Ook de CU weet niet waar het geld vandaan moet komen en die weet toch vaak nogal veel, zegt ze tenminste. Toch noemt zij voor verwezenlijking van de collegebe slissingen nog een extra bedrag van 100 euro per burger. Tel uit je winst! Een duidelijke reden van Van Doorn omdat hij niet betrokken wil blijven bij verkeerde ontwikke lingen op financieel gebied en heeft hij ongelijk? Na deze argumenten dan nu de hy pocrisie ten top! A. Nu vindt D66: Er zijn tekorten genoeg, dus geen 4e wethouder meer. Dat was in maart 2002 al be kend en dat begrijp je nu pas. Dat heb je als je ergens mordicus voor bent, zoals voor nieuwbouw ge meentehuis en Bestemming Tho len. De opmerking over de B van het ABT is een duidelijke stoot on der de gordel en deze zijn in de Wat hebben wij een bof met de heer Luuk Blom als kamerlid! Hij heeft verstand van politiek, is zo beleefd dat hij een ander de grond niet in stampt en heeft op de koop toe nog verstand van fruit telen ook. Ik be grijp niet waarom deze mijnheer naar Den Haag is vertrokken. Hij had met zijn 'heldere' kijk op de plaatselijke Thoolse politiek en met name het functioneren van Alge meen Belang Tholen hier wellicht SGP en CDA hebben de rol van het Zeeuwse nutsbedrijf Delta bij de openbare verlichting in de gemeente Tholen ter discussie gesteld. In de commissie algemeen bestuur vroeg M.J. Klippel waarom er ook niet eens naar een ander bedrijf wordt gekeken. Dit met het oog op een mogelijke kostenbesparing voor de gemeente. J.P. Bout wilde weten of het inkoopbureau (een samenwer king met West-Brabantse gemeen ten) een rol kan vervullen. Delta zorgt niet alleen voor de stroom, maar levert, plaatst en onderhoudt sport niet toegestaan, daar krijg jé een strafpunt voor. Het getuigt niet van beter inzicht in de financiële situatie van vandaag. Wat D66 wil is doorgaan en zien waar de wal het schip keert. De raad had niet zoveel moeten belo ven en voorstellen, terwijl ieder wist dat niet alles te verwezenlij ken was. Dat is pas dom. Hij heeft het over geduld in de po litiek, nou hij had geduld, maar heeft D66 zoveel bijgedragen tot een beter bestuur. Veel geschreeuw en weinig wol. B. Burgermeester Nuis vindt 4 wethouders nodig, want de werk belasting is zo toegenomen. Dat heeft hij ook aan zichzelf en aan het college te danken. Hij ziet daarbij over het hoofd dat de belas ting voor de burger nog meer toe neemt dan zijn belasting. C. CU bij monde van dhr. Van Bel zen vindt dat er een waas hangt over het vertrek van wethouder Van Doorn. Is dit een leugentje om bestwil of weet hij toch waar de schoen wringt Bovendien is de opmerking over de zure appel een oncollegiale en denigrerende op merking de CU niet waardig! Een mens met zo'n ontwikkeling zal zeker gemerkt hebben dat er frictie was, of er werd niet goed opgelet tijdens de les! Over kiekeboe ge sproken. D. Ook het CDA had geen idee waarom dhr. Van Doorn zou zijn opgestapt, hoewel dhr. Bout zich liet ontvallen wel eens vraagtekens gezet te hebben bij de ABT wet houder. Lekker collegiaal is dat en bovendien bevorderlijk voor de werksfeer. D. De VVD verwijt dhr. Van Doorn dat hij de rotzooi niet heeft opge ruimd, maar vermeldt er niet bij dat ook zij hem dat heeft belet. Zij stond liever een onmogelijk finan cieel beleid voor! E. De PvdA herroept weer de kreet die kamerlid Luuk Blom heeft ge uit en dhr. Van Doorn afschildert als een onbekwaam bestuurder. Is hij dan in eigen oog zo'n kwieke be stuurder, gezien zijn vroegere uit spraken en voorstellen denk ik van niet. Ook dit wordt weer gebagatel liseerd door de fractievoorzitter, maar en passant. Al met al blijkt nog weer eens dat het opgemaakte en zo geprezen be leid in Bestemming Tholen veel te hoog gegrepen was. Het senioren convent heeft niet voldoende nage dacht over de financiële gevolgen. Anders ontmoet je niet telkenmale tekorten. Alle gelden zijn reeds ge spendeerd aan nieuwbouw ge meentehuis en aan fatamorgana's. Dat mag de SGP zich ook wel goed aantrekken, die zoveel argu menten (overgenomen uit het con cept van de secretaris) had om toch een nieuw gemeentehuis te bouwen en de burgers daarmee te belasten! Een positief woord kan er voor dit beleid en voor de reacties vanuit het seniorenconvent dan ook niet af, behalve voor dhr. Van Doorn, die nu de gemeenschap heeft ge toond rekening te willen houden met burgers en hun mogelijkhe den. Hij vertikt het om een onde gelijk, ongeloofwaardig en wankel financieel beleid te voeren en dat verdient een schouderklop! C. Rijnberg, Sint-Maartensdijk. veel, heel veel beter werk kunnen verrichten voor onze inwoners dan nu in Den Haag. Neen, mijnheer Blom, u heeft in uw commentaar weinig respect voor uw medemen sen die hun best doen voor anderen in de maatschappij. Het is heel mak kelijk iemand af te kraken, dat is zo goedkoop. Ik had van u beter ver wacht, maar jade politiek stelt al tijd teleur. B.F. Tanzer, Sint-Maartensdijk. ook de lichtmasten. Wethouder K.A. Heijboer zag niet veel in de suggestie van de twee confessionele partijen. Hij zei dat Delta als netbe heerder is aangesteld en daar kan de gemeente niet onderuit. „We zou den zelf lichtmasten kunnen inko pen, maar ik betwijfel of dat goed koper is. Want Delta koopt de massa in voor heel Zeeland." Tóch zijn er in den lande gemeenten die de straatverlichting aanbesteden, re ageerde Klippel. En J.J.P.A. Bou logne (ABT) wees op het opengooi en van de markt voor elektriciteit. Volgens Heijboer zal dat er alleen maar toe leiden dat aansluiten op het door Delta beheerde net duurder wordt. Bugelblazer Carola Heijboer uit Sint-Annaland. Philips DVD recorder Prijs: 899,00 Bij aanschaf van deze d vd recorder krijgt u 5 dvdR+ schijfjes cadeau. Antwerpsestraat 12-16 4611 AG Bergen op Zoom T e 0164 23 7 940 w w w v e r b u r g h n I Advertentie I.M. ifccttu ■wen nm het] jÉftetap «»ïj

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 5