Zeldzame boeken zie je zelden Plaatselijk nieuws Laban Veel theologische lectuur op taxatiedag Sint-Philipsland 2 Donderdag 23 oktober 2003J Overname Eend rachtsweg Gevangenispastoraat Lezing Kees Slager Inbraak in bouwkeet Dief betrapt Horeca te lang open Praisedienst voor jeugd Bodemsanering fa. Schot VERF NODIG? Schatgraven boeit dames Leijdekkers wint klaverjassen Inbraak auto Open dag Die Heenetrechtschool Jeugdhonk weer open Hoogste serie Deurloo Zelfverdedigingscursus Polen in sloot Henry Dunant in haven j Geslacht in eigen slagerij foor lekker vleesmals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Les over tabernakel en gebarentaal Verkoping Kringlooptocht Van Splunter wint klaverjassen Vergunning verbouw woning Toneelmiddag Ruim 5800 euro voor vrouwenvereniging Conja v.d. Gouwe beste schutter Fusie biljartclubs Zeven overtredingen bij verkeerscontrole Te hard op brommer Tholen O' De gemeente gaat het beheer en on derhoud van een deel van de Een- drachtsweg overnemen van het wa terschap Zeeuwse Eilanden. Dat hangt samen met de nieuwe woon wijk Waterfront die ontsloten zal worden via deze weg. De dijk is ei gendom van het waterschap en heeft een waterkerende functie. Het waterschap wil eigenaar blijven, maar gaat wel akkoord met de over dracht van het beheer en onderhoud aan de gemeente (vanaf de loods van Van Duijvendijk tot de bocht naar de brug, inclusief het bosje). De advies commissie gemeentelijke ontwikke ling ging hiermee akkoord. Wethouder K.A. Heijboer deelde mee dat het fietspad op de Een- drachtsweg zal worden verbreed zo dat fietsers niet via het industrieter rein hoeven te rijden. De ver keerssituatie wordt er voor aange past. De kosten komen voor reke ning van de projectontwikkelaar van Waterfront. De Belgische pastor Albert Claes Vertelde bij de dames van de Passa- gé over zijn werk als gevangenispas tor. Claes werkt in Torentijd te Mid delburg en Noordsingel te Rotterdam. Eerst legde hij uit hoe de verschillende huizen van bewaring er uitzien en wat voor gedetineerden er zitten. Claes heeft iedere week een gespreksgroep, waar een psalm wordt behandeld. Momenteel is hij ifiet psalm 120 bezig en daarom noemde de pastor het frappant dat de dames deze avond psalm 122 had den gezongen bij de opening. In bei de gevangenissen waar hij werkt Worden kerkdiensten gehouden, en er wordt samengewerkt met katho lieke en protestantse gemeenten. Daaruit komen onder meer vrijwilli gers die Claes helpen. De pastor had een boeiend en helder betoog, zodat door de aandwezigen weinig vragen werden gesteld. Deze avond trad mevr. Westra op als gastpresidente. Na het huishoudelijk gedeelte deed mevr. Nuis een oproep voor vrijwilligers voor de ouderen- soos in Ten Anker en daarvoor ga ven zich in de pauze zes dames op. Pastor Claes eindigde de bijeen komst met het lezen van psalm 103, waarna hij de zegen meegaf die hij ook wekelijks de gedetineerden meegeeft. Schrijver Kees Slager, onder meer bekend van het boek 'De Ramp', houdt woensdag 12 november een lézing in de bibliotheek over de wa tersnoodramp van 1953 en de hulp- vêrlening daarna. De oud-Scherpe- nissenaar zal op deze bijeenkomst ook zijn boeken signeren. De aan vang van de lezing is om acht uur. Kaarten voor deze bijeenkomst zijn verkrijgbaar in de openbare biblio theek. In de nacht van donderdag op vrij dag is ingebroken in een bouwkeet aan de Schelderijnweg. De toegang werd geforceerd en er is kleding en gereedschap uit de keet ontvreemd. Een 17-jarige inwoner kwam in Bergen op Zoom de dief van zijn bromfiets op het spoor. Op het Sta tionsplein herkende de jongeman zijn gestolen brommer. Een 34-jari- ge Bergenaar stond bij het voertuig en beweerde dat de bromfiets eigen dom van hem was en liet als bewijs de sleutels zien, waarna hij met de brommer wegreed. De 17-jarige jon gen nam contact op met de politie, die na een zoekactie de Bergenaar op de Gagelboslaan kon aanhouden op verdenking van diefstal. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt tegen een horecagele genheid wegens het overschrijden van de openingstijden. Om half drie 's nachts trof de politie bij controle nog bezoekers aan, zodat de eige naar een bekeuring kreeg. Voor de vierde keer organiseert de Christengemeente zondagmiddag een jeugddienst. De voorgaande bij eenkomsten werden bezocht door Vele jongeren van verschillende ker ken en uit verschillende plaatsen. De bijeenkomst begint om vier uur met een praisedienst. Vervolgens wordt er nagedacht over een stukje uit de bijbel. Marcel Gaasenbeek, die voor diverse jeugdkerken spreekt, is deze middag als gastspreker uitgenodigd. De diens is bedoeld voor alle jonge ren tussen de 15 en 30 jaar. Op het terrein van transportbedrijf Schot aan de Postweg is een lichte vorm van bodemverontreiniging ge constateerd. Gebleken is dat bij de ondergrondse tanks en het vul- en ontluchtingspunt de bodem licht verontreinigd is met minerale olie en vluchtige aromaten. Plaatselijk is in het grondwater sprake van lichte Verontreiniging met naftaleen en benzeen en een matige verontreini ging met minerale olie. Daarnaast zijn sterk verhoogde gehalten xyleen en ethylbenzeen aangetoond. Boven de tanks is een puinlaag aangetrof fen met licht verhoogde gehalten lood, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie. Bij de bodemsanering zullen de tanks en omliggende verontreiniging in zijn geheel worden weggenomen. Het bedrijf Bodemsanering Benelux uit Zevenbergen heeft van de pro vincie Zeeland toestemming gekre gen om voor deze sanering grond water te onttrekken door middel van bemaling, wat ongeveer vijf dagen in beslag zal nemen. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 mm Tholen, 0166-604923. Advertentie I.M. De Plattelandsvrouwen wierpen met een presentatie over schatgraven een blik in de historie. A. van Oost en Chr. van Terheijden van de heem kundekring Halchterth toonden dia's over opgravingen in Halsteren en Tholen. Kwamen er in Tholen in 1999 slechts wat scherven voor de dag, in Halsteren kon men 21 tinnen lepels noteren en ook diverse scha len en kruiken. Ook werden door de schatgravers enkele schoenen boven de grond gehaald. Op woensdag 12 november komen de Plattelandsvrouwen opnieuw bij elkaar. In het kerkgebouw van de Nederlandse Protestantenbond wordt dan 's avonds om acht uur gesproken over de Zeeuwse sieraden. Kees Leijdekkers won de laatstge houden clubavond van klaverjasclub Stad Tholen. De uitslag is: 1. Kees Leijdekkers 5150 punten; 2. Peter Luten 4933 p; 3. Magda Noordijke 4643 p; 4. Monique Kijzers 4605 p; 5. Coby Leijdekkers 4601 punten. De hoedenplank met luidsprekers, een radio/cd-speler, een aantal cd's en een zonnebril. Dat is de buit die onbekenden haalden uit een auto die aan de Hoogaarsstraat geparkeerd stond. De inbraak gebeurde tussen dinsdagavond kwart over acht en woensdagmorgen kwart voor zeven. De daders braken de auto open en de eigenaar is voor enkele honderden euro's gedupeerd. Oud- Vossemeer Op Die Heenetrechtschool is vorige week dinsdag een open dag georga niseerd. 's Morgens voor schooltijd werden de ouders door hun kinderen door de school geleid en konden ze een indruk krijgen met welke lesma terialen er gewerkt wordt. Vervol gens gingen de lessen daadwerkelijk beginnen en kregen de bezoekers een beeld van de dagelijkse praktijk op school. Voor veel ouders riep het verblijf in de klas herinneringen op aan de eigen schoolperiode, maar ook waren velen verrast door de nieuwe vormen van onderwijs en de gezellige sfeer in de groepen, 's Avonds werd op een voorlichtings bijeenkomst door de leerkachten na der uitleg gegeven over de diverse methoden en lesmaterialen. Het jeugdhonk Jong Vosmaer start weer met diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Iede re maandagavond is er tussen half zeven en acht uur voor de meisjes van groep 6, 7 en 8 Technika 10 in het jeugdhonk. Voor de kinderen van 6 tot en met 12 jaar is er iedere woensdagmiddag van twee tot vier uur een kinderclub, met diverse knutsel- en spelactiviteiten. Op 29 oktober start de kinderclub met een disco. Ook worden er voor deze leeftijdsgroep films gedraaid. Don derdagavond is van acht tot tien uur het jeugdhonk geopend voor de jeugd vanaf 16 jaar. Men kan luiste ren naar muziek, internetten, tv-kij- ken of een spelletje doen. Op de vrijdagavond worden er om de week van half acht tot half tien activiteiten voor de leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool georgani seerd en op de andere week is het jeugdhonk op vrijdag van half acht tot tien uur geopend voor de leef tijdsgroep van 13 tot en met 15 jaar. Voor deze groep start vrijdag het sei zoen met een inloopavond. Bij de clubcompetitie van biljartver eniging De Treffers maakte Arno Deurloo met 14 caramboles de hoogste serie. A. Hommel speelde tegen L. van Wezel in 22 beurten de kortste partij van deze clubavond. De uitslagen zijn: A. Hommel-L. van Wezel 10-4,58; A. van Daalen- C. Burgers 10-5,38; J. Etiënne-J. van Daalen 10-6,95; R de Leeuw-J. Hommel 10-9,87; K. Hommel-A. Deurloo 10-9,83 en N. Rooijakkers- H. Hommel 5,83-10. Het jeugdbegeleidingscomité Oud- Vossemeer organiseert voor de jon gens en meisjes van tien tot en met vijftien jaar opnieuw een zelfverde digingscursus. In samenwerking met de plaatselijke judovereniging wordt vanaf woensdag 19 november in dorpshuis De Vossenkuil geleerd hoe je beter voor jezelf op kunt ko men. Vorig jaar volgden vele inwo ners deze cursus zelfverdediging. Voor deze groep zijn er nu vervolg- lessen, terwijl er ook met een begin- nersgroep wordt gestart. In twaalf lessen van een uur hoopt Rinus Govers met behulp van enkele vrij willigers de jongeren een stukje weerbaarder te maken. Aanmelden voor deze cursus is tot 10 november mogelijk bij Sjaak Istha, tel. 672923. Er is plaats voor maximaal 26 deelnemers. Sint-Anrialand Op de Moggershilseweg belandde zondagnacht om 2.20 uur een busje met twee Polen in de sloot. De 21- jarige bestuurder die onder invloed van alcohol verkeerde, reed over de Withoekseweg en zag de kruising met de Annavosdijkseweg over het hoofd. Hij kwam te laat tot stilstand en belandde met zijn voertuig in de sloot. Een boer takelde de bus uit de sloot, maar het voertuig was teveel beschadigd om verder te rijden. Sa men met zijn 21-jarige Poolse passa gier besloot de bestuurder te voet verder te gaan. De gealarmeerde po litie hield beide personen aan. Uit de ademanalyse bleek dat de chauffeur twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Hij kreeg een boete van 400 euro. Door het eenzij dig ongeval liep de passagier enkele hoofdwonden op. Het busje was aan de voorzijde flink beschadigd en lekte olie. Het vakantieschip J. Henry Dunant van het Rode Kruis meert dinsdag af in de haven. Het hotelschip, dat eind 1995 door koningin Beatrix werd gedoopt, is echter niet toegankelijk voor bezoekers. Wel zullen een Donderdag, vrijdag en zaterdag Maandagdinsdag en woensdag ♦Magere runderlappen 1 kg 7,90 JSucadelappen 1 kg 7,90 ♦Soeppakket 3,10 Varkenshielen 1 kg Varkenspoten 1 kg Dikke vleesribben 1 kg Zuurkool uit 't vat 500 gr. Gegrilde ham 100 gram 1,40 Boterhamworst 150 gram 1,- Gebraden gehakt 150 gram 1,- Jong belegen kaas 150 gram 1,- Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. groep vrijwilligers en een muziek groep aan boord gaan om het vakan- tieplezier van de gasten te verhogen. De J. Henry Dunant is ruim 96 me ter lang en 11 meter breed, maar kan door haar geringe diepgang toch veel havens aandoen. Aan boord is plaats voor 68 gasten. D.V. maandag 27 oktober wordt er voor de zending oud papier opge haald. Advertentie I.M. In de laatste week voor de herfst vakantie had de School met de Bij bel enkele bijzondere lessen. Dhr. Kouwen uit Heerde bezocht de school met een model van de oud testamentische tabernakel. Deze tent nam het volk van Israël gedu rende zijn woes-tijnreis mee naar het Beloofde Land om hun gods dienst te kunnen beoefenen. Aan iedere groep werd op het eigen ni veau uitleg gegeven over deze ta bernakel. Gesproken werd over de offerdienst, de gebeden en de aan wezigheid van God in deze taber nakel. Duidelijk werd dat de kle den, versieringen, voorwerpen, offers en reinigingsrituelen alle maal een betekenis hadden en dat alles uiteindelijk verwees naar de komst van de Heere Jezus Chris tus. Op dezelfde dag kregen de leerlin gen van groep vier een les in geba rentaal. Een logopediste van een dovenschool vertelde over de wij ze van communiceren met dove en slechthorende mensen, waarbij het belang van liplezen, het praten met behulp van spiegels en het praten door middel van gebaren belang rijke hulpmiddelen zijn. Eerder in de week werd de jaarlijkse vader- en-moederochtend gehouden, waarbij ook de ouders zelf actief aan de lessen konden deelnemen. De ouders vonden het interessant en leerzaam om te zien hoe er in deze tijd aan hun kinderen les wordt gegeven. De vrouwenvereniging Stavenisse houdt woensdagmiddag een verko ping. Tussen half drie en half zes zal er vanalles te koop zijn in de zaal bij de kerk van de Oud Ger. Gem. aan de Prins Bernhardstraat. Ook aan de kinderen is gedacht. Sint-Maartensdijk De jeugdwerkgroep van de natuur- vereniging Tholen organiseert van uit het gebouw Scaldis Naturalis diverse activiteiten voor de kinde ren tot ongeveer 12 jaar. Inmiddels zijn er een tachtig kinderen actief betrokken bij de natuurvereniging. Zaterdag wordt er een kringloop tocht gehouden in de Pluimpot. Op 22 november gaat de jeugd stand- jutten bij de Zeester en in decem ber staat er een creatieve activiteit op het programma. De aanvangs tijden zijn steeds om half tien en rond twaalf uur wordt een activi teit afgesloten. Opgave is mogelijk bij Peter en Vera Blokpoel, tel. 612167. J. van Splunter won met 4996 pun ten de clubavond van klaverjasver- eniging De Pendelaars. De verdere uitslag is: 2. M. den Haan 4813 p; 3. L. Kampman 4811 p; 4. J. Guil- jam 4530 p; 5. R. van Putten 4529 p; 6. J. van Gorsel 4274 p; 7. M. van der Molen 4159 p; 8. A. Arts 4072 punten. J. Flikweert mag van de provincie Zeeland zijn woning aan de West- vest verbouwen. Van het huis zal de keuken worden vergroot en ver nieuwd. De toestemming is nodig omdat er gebouwd wordt in een beschermd dorpsgezicht. Scherpenisse De dorpsgemeenschap organiseert woensdag haar jaarlijkse toneel middag voor de ouderen vanaf on geveer vijftig jaar. Het Eerste Roosendaalse ouderentoneel voert om twee uur in het Holland Huis het toneelstuk 'De hete stoel' op. In de pauze wordt er een verloting gehouden. De jaarlijkse verkoping van vrou wenvereniging Waakt en Bidt heeft 4723,23 euro opgebracht. Een week eerder bracht de oliebol lenactie 1100 euro op, zodat de ac tiviteiten samen ruim 5800 euro hebben opgeleverd. Bij de najaarsschieting van schut tersvereniging Cloveniersgilde be haalde Conja v.d. Gouwe het beste resultaat. De deelnemers gaven vooraf een gemiddelde op en moesten dat zo dicht mogelijk be naderen. Bij Conja v.d. Gouwe was het verschil uiteindelijk slechts 0,16 punt. De verdere uit slag is: 2. M. Guitenaerde -1,63; 3. Jan Verwijs uit Sint-Philipsland laat tijdens de taxatie- en inkoopdag in dorpshuis De Wimpel een van de twee delen van 'Hall' (de heilige bedenkingentaxeren door antiquaar en veilingmeester A.C. Molendijk (staand) en bijbelexpert ing. W. van Gent. In dorpshuis De Wimpel in Sint-Philipsland is zaterdag een taxatie- en inkoopochtend voor bezitters van oude en antieke boeken gehouden. Tüssen half tien en twaalf uur konden belangstellenden hun oude boe ken en/of bijbels op hun juiste waarde laten schatten door taxateur en veilinghouder A.C. Molendijk uit Alblasserdam en bijbelexpert W. van Gent uit Ridderkerk. Beide heren kregen vooral veel godsdienstige lec tuur en (Staten)bijbels te beoordelen. Ruim voordat de taxateurs achter de vreden gevoel terug uit de grote zaal tafel plaats nemen om met het be zichtigen en prijs bepalen van de boeken te beginnen, staan er al di verse mensen voor de deur van dorpshuis de Wimpel te wachten. Voorzien van tassen, dozen en zelfs veilingkisten vol boeken wacht ie der netjes op zijn beurt. In afwach ting van de taxatie van de persoon lijke bezittingen wordt er onderling al druk gespeculeerd over de her komst, de oudheid en natuurlijk de vermoedelijke waarde van de mee gebrachte boeken en bijbels. De heer Van Dommelen is met een Sta tenbijbel en enkele geschiedenis boeken naar de taxatie in zijn woon plaats gekomen. „Ik heb geen flauw idee wat de waarde is, maar als er een flink bedrag voor geboden wordt, dan ben ik bereid om een of meerdere boeken van de hand te doen", aldus de bejaarde Sint-Phi- lipslander. Verkopen is niet aan de orde bij de heer Koeteeuw uit Sint- Maartensdijk. Hij komt met een te- van het dorpshuis waar hij zojuist een bankbijbei (gebruikt door ou derlingen) en een Statenbijbel aan de twee experts heeft voorgelegd. „De waarde valt me helemaal niet tegen. Taxateur Van Gent raadde me aan om de Statenbijbel voor een be drag van zo'n 150 euro te laten res taureren. Ik zal het aan mijn vader doorgeven, want hij is de eigenaar van het oude boekwerk." Over de inhoud van de kartonnen doos van de heer Hordijk uit Sint- Philipsland zijn de heren Molendijk en Van Gent minder enthousiast. „Ik kon voor al deze bijbeltjes en kerk boekjes bij elkaar 100 euro krijgen. Dat is dan eigenlijk ook nog alleen maar omdat er aan enkele boekjes zulke mooie koperen sloten zitten. Ach, ik had er niet veel van ver wacht. Maar nu ik hier zo dicht bij huis de kans kreeg om de waarde van de oude boeken te laten bepa len, wilde ik daar graag gebruik van maken." Echte bijzondere boeken komen de twee taxateurs deze ochtend niet te gen en er worden maar enkele boe ken door de heren Molendijk en Van Gent ingekocht. „We hadden nu ook niet direct op topexemplaren gere kend, maar je weet het natuurlijk nooit", aldus antiquaar en veiling meester Molendijk. „Ik zeg niet voor niets altijd: zeldzame boeken kom je zelden tegen. Het valt ons wel op dat we hier vooral theologi sche lectuur en bijbels krijgen aan geboden. Dat zal wellicht ook met de expertise van de heer Van Gent te maken hebben, want hij is een auto riteit op het gebied van oude bij bels." Terwijl Molendijk dit zegt, bewijst de ervaren taxateur naast hem zijn vakkennis door aan een echtpaar uit Halsteren vriendelijk uit te leggen waaraan je kunt zien of een bijbel echt heel oud is of niet. „In de oor spronkelijke uitgaven van de Heili ge Schrift stond alleen tekst. Men vond het niet gepast om het Woord van de Heere op te sieren met af beeldingen. In een later stadium werd die visie herzien en er werden toen alsnog afbeeldingen aan de ou de bijbels toegevoegd. Je ziet in de praktijk dan ook vaak dat bijbels la ter opnieuw zijn ingebonden. Soms is dat heel vakkundig gebeurd en dan ziet zo'n exemplaar er puntgaaf uit. Maar we zien helaas ook maar al te vaak dat het nieuwe kaftwerk afbreuk doet aan het origineel. Ik ben zelf restaurateur van oude bij bels en daarnaast heb ik de grootste particuliere bijbelcollectie van Ne derland in mijn bezit." De plicht roept weer voor de des kundige, want wederom wordt er een dikke bijbel voor zijn neus ge legd. „Die heeft duidelijk geleden van de watersnoodramp in 1953", zo vertrouwt de expert eigenaar Lauwrens Kempeneers toe. „We hebben dat vandaag helaas al meer gezien. Krom getrokken kaften, be schadigde en verkleurde bladzij den." Toch taxeert de bijbelkenner het ge havende boek nog op 400 euro. „Dat is aanzienlijk meer dan de 500 gulden waarop de waarde van deze bijbel enkele jaren geleden is ge schat", zegt Kempeneers terwijl hij het dikke boekwerk weer opbergt. Zo is de ene bezoeker meer tevre den over de uitkomst van de boe- kentaxatie dan de ander, maar de meesten zijn het erover eens dat het best interessant is om je eigendom men eens een keer door specialisten te laten bekijken. Predikbeurten Zondag 26 oktober THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Den Toom, Sommelsdijk. 18.30 u. ds. Van Estrik, Goedereede. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. da. Wisse, 's-Heer-Arendskerke. GEREF. KERK 10 u. ds. De Buck, Dedemsvaart. 17 u. ds. Zaadstra, St.-Laurens. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Van Vuuren, Klundert. 18.30 u. ds. Boiten, Sliedrecht. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Grabijn. R.K.-KERK zo 11 u. woord-, gebeds- en commu niedienst. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Quist, Scheveningen. 18.30 u. ds. De Goei, St.-Maartens- dijk. GEREF. KERK 10 u. ds. De Goede, Werkendam. CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Boiten. 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Hoek, afsluiting VBK. 18 u. kand. Van Kralingen, Ridder kerk. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Kommers. 18 u. ds. Born, Brakel. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Gorsel, Bergambacht. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. De Goei 19 u. ds. Reinders, Yerseke. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. (H.D.) ds. Lohuis. do 31/10 19.30 u. ds. Simons en ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Brugge. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. do 23/10 19.30 u. ds. Van der Sleen. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. kand. Klok, Katwijk. GEREF. KERK 10 u. ds. Hoffman, Halsteren. 14.30 u. mevr. ds. Van der Zwaag, Numansdorp. GEREF. GEM. 10 en 14.30 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Van Boven, Wekerom. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Klein. 17 u. dr. Buitelaar, Ridderkerk. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. ds. Van Boven, Weker om. wo 29/10 19.30 u. ds. Verwey. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Van der Meer. 14.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Kolkman. D. van Gijlswijk -2,3; 4. P. v.d. Gouwe -2,32; 5. K. Polsema -2,33; 6. J. de Wilde -2,73; 7. M. Snelle- man -3,67; 8. A. van Dijke -3,96; 9. R. Snelleman -4,37; 10. J. v.d. Slikke -4,7; 11. L. Koppenhol - 5,01; 12. T. de Wilde -5,05. Poortvliet Biljartvereniging Tolrust is gefuseerd met biljartvereniging 't Centrum. Doordat café Tolrust een andere be stemming heeft gekregen, moesten de biljarters op zoek naar een nieuw onderkomen. Besloten werd om zich aan te sluiten bij de reeds bestaande vereniging in café 't Centrum. Door deze fusie bestaat biljartvereniging 't Centrum nu uit negentien leden, die binnenkort in een onderlinge compe titie gaan strijden om het clubkam pioenschap. Ook zal op korte termijn een vergadering worden belegd om een nieuw bestuur te kiezen. Bij een verkeerscontrole op de Poortvlietsedijk zijn donderdag morgen tussen 10.45 en 12.15 uur 45 voertuigen gecontroleerd. De politie constateerde zeven overtre dingen. Vier automobilisten droe gen geen gordel, één voertuig had een gladde band en twee bestuur ders reden in een auto waarvan de APK-keuring was verstreken. De politie bekeurde maandag avond om acht uur een 16-jarige jongen op de Bitterhoekseweg we gens het overschrijden van de snelheidslimiet. Met zijn brommer reed hij 64 kilometer per uur. /.IE VERDER PAGINA 9 Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., zaen zo. APOTHEEK B.O.Z. Apotheek Meilust-Tuinwijk, Zand straat 34, tel. 0164-254980. vr t/m vr 18-8.30 u. APOTHEEK THOLEN Hoogstraat 28, za 11 -12 u. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts Bruchmann, Grote Kerk straat 34, Steenbergen, tel. 0167- 563780. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u„ Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: tel. 604969. Provinciale kraamzorg en entadmi nistratie Zeeland, voor bevallingen (24 u bereikbaar) 0113-224022. Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 23 t/m vrijdag 31 okt. donderdag 23 2.32-14.52 vrijdag 24 3.17-15.37 zaterdag 25 4.02-16.17 zondag 26 3.42-15.57 maandag 27 4.27-16.37 dinsdag 28 5.07-17.22 woensdag 29 5.47-18.07 donderdag 30 6.32-18.52 vrijdag 31 7.22-19.47 za 25/10 14.50 u. NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Pak even uw zakboekje THOLEN 25 okt. Open dag trekpaarden boerde rij Candia, Bartelmeetweg, 10-12 en 13.30-15.30 u. 6 nov. Bijeenkomst Christelijke Oude ren Vereniging, thema geschiedenis Thools landschap door A.J. Beenhak ker, De Wingerd, 14.30 u. 8 nov. Concert Jong chr. Urker man nenkoor en Con Amore, Grote Kerk, 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 28 okt. Koersbal Anbo, Vossenkuil, 14 u. 31 okt. en 1 nov. Jaarconcert Smal- stads mannenkoor, Vossenkuil, 20 u. 1 nov. Verkoop tweedehands boeken, ver.geb. N.H. kerk, Ring, 10-13 u. SINT-ANNALAND t/m 1 nov. Expositie Boeren op goede grond, De Meestoof, di t/m za. I nov. Open dag dementie, De Schut- se, 13.30-16 u. II nov. Doe-avond Plattelandsvrou wen, Wellevaete, 19.30 u. SINT-MAARTENSDUK 23 okt. Jongerenbijeenkomst Joth, ge meentehuis, 11-16.30 u. 23 okt. Vergadering gemeenteraad, ge meentehuis, 19.30 u. 25 okt. Bazaar Roemeniëcommissie Rehoboth, vml. kleuterschool, 10-15 u. 25 okt. Kringlooptocht jeugd in Pluimpot, v.a. Scaldis Naturalis. 28 okt. Welkomavond nieuwe inwo ners, gemeentehuis, 19.30 u. 30 okt. Vergadering gemeenteraad, ge meentehuis, 14 u. 1 nov. Open dag dementie, Maartens- hof, 9.30-12.30 u. SCHERPENISSE 25 okt. Jongerenavond, spreker ds. Van Kooten, De Hoeksteen, 19.45 u. 29 okt. Toneelmiddag ouderen, Hol land Huis, 14 u. I nov. Tweedehands-boekenmarkt, Ons Huis, 13.30-16.30 u. 21 nov. Jan van de Velde groep, Hol land Huis, 20.15 u. POORTVLIET 24 okt. Dropping, 't Ouwe Raed' uus, 19 en 20 u. 25 okt. Zangavond t.b.v. Woord en Daad, N.H. kerk, 19.30u. SINT-PHILIPSLAND 25 okt. Verkoping Adullam, ver. geb. Oud Ger. Gem., 10-12.30 en 13.15- 15.30 u. 21 nov. Vrijwilligersavond, De Wim pel, 19.30u. BERGENOPZOOM t/m 26 okt. Najaarskermis in het cen trum. t/m 1 dec. Expositie Liga 1923 Bergen op Zoom, 1953 Roosendaal, Het Mar kiezenhof, 11-17 u. 27 okt. Alzheimercaféavond, ver pleeghuis ABG, 19.30 u. 27 okt. Psoriasis voorlichtingsavond, Lievensberg, 20 u. 31 okt. Cabarestafette, De Maagd, 20.15 u. +film+++film+++film+++film+ ROXY I: Phileine zegt sorry - do en ma t/m wo 20 u„ vr en za 18.45 en 21.30 u„ zo 16.15 en 20 u. The Lizzy McGuire movie - do t/m zo en wo 14 u. ROXY II: Bad Boys II - do en ma t/m wo 20 u„ vr en za 18.30 en 21.30 u„ zo 16 en 20 u. Drakenheuvel - do t/m zoen wo 14 u. CINEM'ACTUEEL: Polleke - do t/m za en wo 14 u., zo 14 en 16.15 u. My boss's daughter - do 18.45 u., vr 21.30 u„ za 18.45 en 21.30 u„ zo 18.45 en 2115 u„ ma en wo 20 u. Bad boys II - do t/m za 18.45 en 21 u„ zo 16,18.45 en 21 u„ ma t/m wo 20 u. De schippers van de Kameleon - vr t/m zo en wo 14 u. Freaky Friday - do en vr 14 en 18.45 u., za, zo en wo 14 u. Le gally blonde 2 - do 14 u., vr en za 18.45 u„ zo 16.15 u. American Pie: The wedding - do en zo 2115 u„ vr en za 21.30 u„ di en wo 20 i\ Verras singsvoorpremière: do 20.30 u. The hours - zo 19 u. en di 20.30 u. Inter view - ma 20.30 u. .twmumtam'i i—i^II

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 2