'De Prinses Marijkeschool stond bij de opening vol met afrikaantjes' Tekorten Tholen lopen tot 8 ton op Tachtig euro of meer voor zichtlocaties Dé Gor»PedabS 250 kinderen bij vakantiebij belclubs Tholen met de woonlasten niet in landelijke top Twee Thoolse foto's bekroond Stemmen staken over Vossenkuil Gratis Donderdag 23 oktober 2003 59e jaargang no. 49 VEEL BETER BEELD DAN VIA DE KABEL i/K HEIJNEN Steen herinnert aan hulpverlening en drukt verbondenheid tussen mensen uit 'Ik bied u hier de sleutel aan. U kunt nu zo naar binnen gaan'. 47 jaar na dato weet de inmiddels in Poortvliet wonende Annie Nortier-Rijstenbil nog precies wat ze als vijfjarige kleuter moest zeggen bij het aanbieden van de sleutel van de Prinses Marijkeschool. De stichtingssteen uit de inmiddels afgebroken kleuterschool - gebouwd met geld uit het Duitse grafschaft Bentheim - staat voor taan in Sint-Philipsland als herinnering aan de hulpverle ning uit binnen- en buitenland na de watersnoodramp van 1953. De dames Anja Neele en Ellie Mol van de werkgroep herdenking watersnood onthulden vrijdag morgen de steen die, ingemetseld en van een zwartmar- meren rand voorzien, voortaan het gazon bij dorpshuis De Wimpel siert. Kleuters Nordhorn Zonder compensatie rijksbezuiniging Afschaffen ozb Verplaatsen Deze week Uitkeringstrekker uit raadhuis gezet MINSTENS 1000 SOORTEN voor sympathieke prijzen meten en makejl Bergen op Zoom Wouwsestraatweg 120 Tel. 0164-259698 Tijdens de herfstvakantie zijn er bijna 250 kinderen actief bij de twee vakantiebijbelclubs in Tholen en Sint-Annaland. In de Oes terschelp aan de Simon Lindhoutstraat en het Trefpunt aan de Ring waren jongens en meisjes drie dagen bezig met zingen, lui steren en knutselen. Tholen sloot gisteren het eerste lustrum van de vakantiebijbelclub af, in Sint-Annaland zijn er vandaag nog een hele dag activiteiten. HEIJNEN SCHOTELANTENNES VOOR EEN WERELDVERBINDING WWW E-T EC H N O LOC I E HERELSESTRAAT 121 HEERLE 0165-304050 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 15,30 per halfjaar, 28,00 per jaar, per post 44,85 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers te 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,26 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,- contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. De gemeente moet de inwoners goed voorlichten over de woonlasten. En dan niet alleen over de verhoging, maar ook over het niveau van de tarie ven in Tholen, zei M.A.J. van der Lin de (PvdA) in de commissie algemeen bestuur. In het jaarlijkse overzicht van de provincie komt Tholen als één van de duurste gemeenten naar voren. „Maar", zei Van der Linde, „dat is een gekleurd beeld want landelijk is Zeeland juist de goedkoopste provin cie." Hij verwees naar de website van de vereniging Eigen Huis. In de lijst van 523 gemeenten staat Tholen daar weliswaar op plaats 34 als het over het stijgingspercentage van de lasten gaat, maar op plaats 447 als naar de gemid delde woonlasten wordt gekeken. Schouwen-Duiveland (421), Kapelle (411) en Middelburg (407) zijn duur der, en in de regio geldt dat ook voor Bergen op Zoom (263). De rioolrechten zijn in Tholen 'gie rend hoog', maar daar hoort volgens Van der Linde een verhaal bij. Wet houder K.A. Heijboer onderschreef dat. „We hebben de zaak - in tegen stelling tot veel andere gemeenten - goed in kaart gebracht. Daardoor zul len verrassingen ons in de toekomst bespaard blijven." Volgens hem wordt er trouwens via Tholenderwijs vol doende voorlichting gegeven. Hoofd financiën J.M. Duine vulde nog aan dat gemeenten die geen rioolrecht kennen maar dit via de onroerende- zaakbelasting heffen (29 waarvan 4 in Zeeland), in de problemen zullen ko men als het gebruikersdeel van de ozb wordt afgeschaft. Een foto van de Zwarteweg in Tholen en van de Grote Nol in Sint-Annaland zijn door de bezoekers van de provin ciale tentoonstelling 'Zeeland mooi genoeg' bekroond. De makers van de bekroonde foto's, M. Hazen-v.d. Lin de uit Tholen en P. Stols uit Tholen krijgen een rondvlucht van 60 minu ten boven Zeeland. Gedeputeerde van ruimtelijke ordening drs. H. van Wa- veren reikt 11 november in het provin ciehuis te Middelburg de prijzen uit. Op zes verschillende plaatsen, waar onder de bibliotheek in Tholen, kon den bezoekers in de periode van 15 tot 27 september hun stem uitbrengen. De twaalf winnende foto's zijn van 29 ok tober tot 28 november nog te zien in de Drvkkery op de Markt in Middel burg. Ruim 200 mensen deden mee aan de fotowedstrijd Zeeland mooi ge noeg. Doel was de inwoners mee te la ten denken over de beeldkwaliteit van onze provincie. De Zeeuwen mochten aangeven wat ze mooi en lelijk vin den, maar de 12 winnende foto's zijn allemaal opnamen van mooie of bij zondere plekken. Geen enkele foto van een lelijke plek - zoals de grote hoeveelheid (verkeers)borden op de Botermarkt/Eendrachtsweg in Tholen van J.P.B. Zuurdeeg - is in de prijzen gevallen. De kans is groot, dat vanavond in de gemeenteraad de stemmen staken over het nieuwbouwplan voor dorps huis de Vossenkuil met een woon zorgcentrum in Oud-Vossemeer. In verband met vakantie van ABT-frac- tievoorzitter Boulogne mondt de dis cussie hoogstwaarschijnlijk uit in een 9-9 uitslag wanneer SGP, CU en ABT tegen stemmen. Dit gezien de finan ciële risico's omdat ruim 8 ton niet gedekt is, wat ook gevolgen kan heb ben voor andere uitgaven. De voor standers PvdA, CDA, VVD en D66 hebben bij elkaar ook 9 stemmen; de tegenstanders als ze compleet zijn 10. In de begrotingsvergadering van 30 oktober komt het voorstel over de Vossenkuil dan opnieuw in stem ming. B. en w. hebben de gemeente raad dinsdag nog een brief gestuurd met de subsidiemogelijkheden bij de provincie en Europa tot een maxi mum bedrag van 3 ton, maar daarover moeten 29 oktober nog besprekingen gevoerd worden. De CU-fractie is niet gerust op de uitslag en vindt dat deze subsidies 'zeer laat' worden aan gevraagd. „Het al of niet subsidiabel zijn van onderdelen van deze voorzie ning is van cruciale betekenis voor het wel of niet doorgaan van dit pro ject. De besluitvorming is immers in Oud-kleuterleidster mevr. Stoutjesdijk (rechts) en haar collega van toen mevr. Hordijk-de Ruijter (tweede van links) met haar man treffen in De Wimpel oud-bestuurslid mevr. Zwagemaker-van Elsacker van de Prinses Marijkeschool met haar man. Dat Annie Nortier voor de bijeen komst is uitgenodigd, waardeert ze. En ze vindt het ook bijzonder dat de steen uit de kleuterschool bewaard is gebleven en op deze manier een plek in het dorp krijgt. In de foyer van het dorpshuis wijst ze op een foto van het aanbieden van de sleutel. „Kijk, daar sta ik. Met een grote strik in mijn haar. Op een fluwelen kussentje lag de sleutel die ik moest aanbieden aan de mensen uit Nordhorn. Ik weet nog dat ik best zenuwachtig was." De Poortvlietse is samen met haar moeder G. Rijstenbil-Vroeginde- weij naar Sint-Philipsland geko men, want die was destijds be stuurslid van de kleuterschool. Datzelfde geldt voor mevr. G.J. Zwagemaker-van Elsacker. Het gemeentebestuur heeft ook de twee kleuterleidsters van het eerste uur uitgenodigd. M. Hordijk-de Ruijter woont tegenwoordig in Ridderkerk, T.G. Stoutjesdijk al ja ren in Willemstad. Ook zij vinden het mooi om erbij te zijn. Ze herin neren zich de Prinses Marijke school, de eerste kleuterschool in het dorp, nog als de dag van giste ren. „We zijn er begonnen met het uitpakken van alle lesmaterialen", zegt mevr. Stoutjesdijk. „En op de openingsdag stond de school vol met afrikaantjes. Dat was een kleu rig gezicht." Die officiële opening was op 12 oktober 1956. Een kou de en mistige dag, zodat de gasten uit Duitsland - oberkreisdirektor Mawick verrichtte de opening - la ter arriveerden dan gepland. De school was trouwens al vanaf maandag 5 september 1955 in ge bruik. Beide leidsters hebben al tijd prettig gewerkt in Sint-Phi lipsland. „De ouders waren aardig en er was een goed contact met het bestuur", zegt mevr. Hordijk. Zij vertrok in 1963 naar Slikkerveer, toen werkte mevr. Stoutjesdijk al drie jaar in Willemstad. Buiten wapperen de Nederlandse en de Duitse driekleur. Maar gas ten uit de bondsrepubliek zijn er dit keer niet. Ruim op tijd arrive ren de kleuters (groepen 1 en 2) van de basisscholen Koningin Ju- lianaschool, De Luijster en Het Kompas bij het dorpshuis. Ze moeten echter dik twintig minuten in de kou wachten voor alle geno digden naar buiten komen voor de onthulling. „Om goed te weten waarom de dag van de nationale en internatio nale hulpverlening in Tfiolen is georganiseerd, moet je eigenlijk de Ramp hebben meegemaakt. Dan weetje pas wat hulpverlening is!", zegt waarnemend voorzitter Jan Kempeneers van heemkunde kring Philippuslandt ondertussen binnen. De vereniging heeft zich ingespannen voor het behoud van de stichtingssteen in het dorp en Kempeneers heeft ook pëfSoonlijk een flink aandeel geleverd. Zijn medebestuurslid Esther van der Vlies benadrukt dat later op de morgen nog eens, ze wijst erop dat hij samen met zijn kleinzoon het ontwerp heeft gemaakt. Kempe neers vertelt kort hoe hijzelf, zijn broer en zijn ouders in 1953 zijn gewaarschuwd door een buurjon gen. Daarmee wil hij de plaatselij ke hulpverleners van het eerste uur aan de vergetelheid ontrukken, zegt hij. De hulpverlening kreeg in het dorp onder meer nadrukkelijk ge stalte door de kleuterschool. Een heel passende besteding van de bijdrage uit de regio Bentheim, want de eerste 12,5 Duitse marken werden door kleuters uit Nordhorn (de hoofdplaats van Bentheim) in gezameld. Kempeneers leest een hartverwarmend briefje van deze kinderen aan het Rode Kruis voor. Een hernhutter kerkgemeente droeg 1140 marken bij en uitein delijk kwam uit heel de Duitse grensregio - de door een krant op gezette actie wérd overgenomen door de landkreis - 63.000 mark beschikbaar (de Eendrachtbode van 47 jaar geleden noemt een be drag van 58.820 gulden ofwel 26.691 euro - red.). Het contact met Sint-Philipsland kwam tot stand via architect Jans uit Alme lo. De inrichting van de kleuter school werd betaald door de hulp actie Radda Barnen van het Zweedse Rode Kruis. Technisch ambtenaar Neumann van de ge meente Nordhorn ontwierp de stichtingssteen die bij de sloop van het gebouw in 1989 door de oplettendheid van Jo Kunst werd gered. Ze is al die jaren bewaard in het streekmuseum in Sint-An naland. „Het zwaar getroffen Sint- Philipsland is herrezen. Zonder de hulpverlening uit binnen- en bui tenland was dat bijna onmogelijk geweest. We mogen dat niet ver geten. Daar zal het gedenkteken een bijdrage aan leveren. Het zal ons blijvend herinneren aan de hulpverlening", aldus Kempe neers die namens Philippuslandt de gemeente en de Rabobank be dankt voor de ontvangen steun. Burgemeester Nuis gaat buiten uitvoerig in op de herdenkingen die op 1 februari - in de bittere kou - plaatsvonden in Sint-Phi lipsland en Stavenisse, en op 18 september in Tholen. ZIE VERDER PAGINA 9 De bezuinigingen bij het rijk blijven niet zonder gevolgen voor de ge meenten. Tholen kan de begroting voor volgend jaar nog sluitend ma ken, maar in de drie jaren daarna lopen de tekorten op tot ruim acht ton. Door het toepassen van een aantal financieel-technische maatrege len lukt het de gemeente om de gaten te dichten, maar in ieder geval via de afvalstoffenheffing merken de inwoners dat in hun portemonnee. In de commissie algemeen bestuur wees SGP'er H. Geluk op de motie die de gemeenteraad vorig jaar heeft aangenomen, om niet af te wijken van de in het raadsprogramma Kleur Bekennen afgesproken verhogingen. En met die afspraken in Kleur Be kennen is de CU het eigenlijk nu al niet eens. A.L. Piet kondigde ten minste aan, bij de behandeling van de begroting met een afwijkend voorstel te komen voor de onroe- rende-zaakbelasting (die zal vol gens afspraak 16% stijgen) en voor enkele leges-tarieven. Het gemeentefonds van het rijk, waaruit de gemeenten geld krijgen, groeit de komende jaren met ge middeld 1%. Tóch krijgen gemeen ten minder. Dat komt onder meer door de vorming van een btw-com- pensatiefonds, waarin Den Haag geld stopt uit het gemeentefonds. Verder wordt de uitkeringsfactor verlaagd, wordt categoriaal inko mensbeleid afgeschaft en het ge meentelijk minimabeleid beperkt. Al met al verwacht Tholen daar door volgend jaar een tegenvaller op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van 55.000 euro. Dat is in 2005 al opgelopen tot 487.000 euro, in 2006 tot 614.000 euro en in 2007 tot 956.000 euro. Diezelfde periode wordt jaarlijks 98.000 euro extra bijgepast uit het rioolfonds, wat ermee te maken heeft dat de riolering voortaan ge compenseerd kan worden uit het btw-fonds. Daardoor worden de te korten al enigszins getemperd. Om de meerjarenraming sluitend te krijgen, past het gemeentebestuur een aantal boekhoudkundige trucs toe. De behoedzaamheidsreserve wordt vanaf 2005 verhoogd van 75 naar 95%. En de aan investeringen toegerekende rente vanaf datzelfde jaar verlaagd van 5,5 naar 4,75%. Verder wordt vanaf 2006 de afval stoffenheffing gebruteerd en dat kost de belastingbetaler geld. Die heffing zou de komende drie jaar toch al steeds met 10% verhoogd worden. Voor de aangekondigde af schaffing van het gebruikersdeel (voor woningen) van de onroeren- de-zaakbelasting (ozb) was in de raming voor 2007 een tegenvaller van drie ton opgenomen. Die voor zorgsmaatregel schrapt het ge meentebestuur omdat de nadere uitwerking nog helemaal niet be kend is. Maar niet wordt ontkend, dat er vanaf 2005 een - waarschijn lijk negatief - effect zal optreden door de gedeeltelijke ozb-af- schaffing. Die maatregel stuit ove rigens op verzet bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten en 97% van de gemeenten onder schrijft dat standpunt, zei wethou der K.A. Heijboer in de commissie. ZIE VERDER PAGINA 9 De gemeente gaat tachtig tot negentig euro per vierkante meter grond rekenen voor zichtlocaties op het bedrijventerrein Welgelegen II in Tholen. Voor andere bouwplekken wordt 54 euro gevraagd. De commis sie gemeentelijke ontwikkeling stemde in grote lijnen in met deze ex- ploitatieopzet. PvdA maakte echter een voorbehoud, CU en D66 waren tegen het voorstel. Volgens M.A.J. van der Linde (Pv dA) miste het voorstel een onder bouwing met cijfers. De markt is be palend voor de prijzen van de grond, zei hij. A.L. Piet (CU) vond de winstmar ges met deze prijzen te laag. Hij stelde voor alle prijzen met tien euro te verhogen. En ze ook te vergelij ken met prijzen op industrieterrei nen in de omgeving. J.P. Bout (CDA) had dat gedaan. In Steenbergen en Roosendaal zijn ze niet anders, zei hij. „We moeten ons niet uit de markt prijzen. Mensen moeten wel aan grond kunnen ko men." J. van den Donker (D66) was het daar wel mee eens, maar vond ook dat de gemeente iets voor de bedrij ven moest doen. Voor een adsl-aan- sluiting zorgen bijvoorbeeld, (voor een snelle internetverbinding). F.J. Goossen (VVD) vond niet dat de prijzen met tien procent ver hoogd moesten worden. Hij was het helemaal eens met Bout. Ook J.J. van 't Hof (ABT) vond dat de ge meente 'met beide benen op de grond moest blijven staan.' Wel zal er volgens hem kritischer naar de kandidaat-bedrijven moeten worden gekeken. De bouw van loodsen met weinig personeel is volgens het ABT uit den boze. Wethouder K.A. Heijboer ant woordde D66 dat de gemeente met het OOT volop bezig is om de adsl- aansluiting te verwezenlijken. „Maar we moeten niet meer vragen, anders prijzen we ons inderdaad uit de markt." Piet wilde weten hoeveel belang stelling er is voor Welgelegen II. Volgens Heijboer is de interesse er volop. Maar is er op het nieuwe ter rein straks ook grond nodig voor het verplaatsen van bedrijven uit het plan Noord. „Maar het gaat ons niet om grond kwijt te raken, maar om werkgelegenheid te creëeren." Marianne Hoek bezoekt Dorcasproject aidswezen in Lesotho Vertrekkende voorzitter Sander Westdorp tiende lid van verdienste WHS Eerste prijs bugelblazen Carola Heijboer op topcontours EN VERDER... Coalitie zet alsnog vraagtekens bij samenwerking met ABT Forse Europese subsidie voor jachthaven Sint-Annaland DE DEUGD WORDT MEER VERVOLGD DOOR DE SLECHTEN DAN BEMIND DOOR DE GOEDEN Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Een 24-jarige Tholenaar is donderdag middag door de politie uit het ge meentehuis in Sint-Maartensdijk ge zet. Hij wilde bij de afdeling sociale zaken een voorschot hebben op zijn uitkering, maar de desbetreffende ambtenaar achtte dat niet in het belang van de cliënt. Bij het sluiten van het gemeentehuis om half vijf wilde de man echter niet weg. Ook meerdere verzoeken sloeg hij in de wind. Toen werd de politie gebeld, die de man we gens lokaal vredebreuk om vijf voor vijf aanhield. Een en ander ging ge paard met het nodige verbaal geweld. een vergevorderd stadium", aldus de CU. Volgens wethouder Velthuis zijn er alleen voor het woonzorgcentrum van Castria subsidiekansen, waarvoor twee potten openstaan met een maxi mum van elk 150.000 euro, dus totaal 3 ton. Advertentie I.M. „We hebben bij ons vijljarig bestaan een fantastische opkomst", zegt Erna Schot uit Tho len, die met zes andere leidinggevenden en vele vrijwilligers van maandagmorgen kwart voor tien tot gisterenmiddag twaalf uur in de Oesterschelp in de weer was. Maandag werd met 110 kinderen begonnen, dinsdag waren er 127. Het thema was 'Zeker weten.' „We weten zeker dat Jezus voor ons zorgt en dat Jezus van ons houdt. Daar hebben we ook veel over gezongen, begeleid door een enthousiast team van elf jongelui van 9 tot en met 17 jaar op saxofoon, dwarsfluit, piano en slagwerk", aldus mevr. Schot. Elke dag stond een bijbelverhaal centraal, er waren kleurplaten en gisteren kwam er bij de afsluiting nog een clown. Behalve leerlingen van diverse basisscholen uit Tholen waren er ook kinderen uit Poortvliet in de Oesterschelp. De Christengemeente stelt dat gebouw gratis ter beschikking aan de interkerkelijke stichting die de jaarlijkse vakantiebijbelclub in Tholen organiseert. In Sint-Annaland begonnen dinsdag 117 jongens en meisjes van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen met de vbk. Het thema hier was: Zitje safe? Het bijbelverhaal over Ruth stond elke morgen centraal, waarna het themalied werd gezongen o.l.v. de muziekgroep. Daarna werd er geknutseld tot tegen twaalven, waarna voor de afsluiting het themalied weer klonk. „Voor het eerst doen we mee aan de landelijke Operatie Schoenendoos", ver telt Patricia Weijler, 1 van de 13 leidinggevenden bij de vbk. De kinderen wordt daarbij ge leerd om de rijkdom hier te delen met arme leeftijdgenoten in Oost-Europa, Afrika en Azië. Sint-Annalandse winkeliers hadden kammen, washandjes, schriften en knuffeldieren gegeven, maar ieder kind moest ook een eigen speelgoedje meegeven voor de schoenen doos. Vanmorgen wordt in het Trefpunt het derde ochtendprogramma afgesloten, waarna er vanmiddag nog spelletjes worden gedaan rond de Ring. Geconcentreerd wordt er geverfd tijdens het knutselen bij de vakantiebijbelclub op de zolder van hervormd verenigingsgebouw het Trefpunt in Sint-Annaland.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 1