Provincie Zeeland Grondwater Nieuwe cultuur Smerdiek loopt over Kogelvangers heen TOY viert zilveren jubileum in stijl Nostalgiegezelligheid en hulde aan leden van het eerste uur Smash 2 wacht op eerste zege Donderdag 23 oktober 2003 13 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 43/2003 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Sociale en Bestuurlijke Zaken Omgevingsbeleid "De kracht van cultuur; uitgangspunten provinciaal cultuurbeleid 2001-2004" krijgt een opvolger. De voorbereidingen voor de nieuwe cultuurnota voor de periode 2005 tot en met 2008 zijn begonnen. Het grote startdebat op 15 oktober in de Goes was de eerste mogelijkheid in een serie van zes bijeenkomsten om mee te praten over de inhoud van de nota. Provinciale Onderwijsraad Vorstelijk sieraad Nipt verlies SPS 2 Verlies Noad 3 bij ongeslagen Thol.Boys 2 De ouderwetse houten tennisrackets waarmee tennis- legendes als Tom Okker, Betty Stöve, Björn Borg en Billy Jean King eind jaren zeventig op de mondiale centre courts furore maakten, werden zaterdag weer voor één keer uit de mottenballen gehaald. Met een lu diek opgezet tennistoernooi in een ambiance die deed denken aan de jaren waarin Tennisvereniging Oud- Vossemeer (TOV) werd opgericht, begonnen de feeste lijkheden rondom het 25-jarig jubileum van de club. Na afloop van het jubileumtoernooi volgde een druk bezochte receptie en gezellige feestavond in dorpshuis de Vossenkuil. Jubileumboek en jubilarissen Abdij Nieuws Zeeland is zuinig op zijn grondwa ter. In beginsel is onttrekking van het grondwater aan de bodem dan ook verboden. Wie het toch wil gebruiken is gebonden aan regels uit het Grondwaterbe heersplan 2002-2007 en de Verordening waterhuishouding Zeeland 2002. De regelgeving moet bijdragen aan de bescherming van de voor raad zoet grondwater. In het grondwaterbeheersplan wordt onder andere ingezet op het voorkomen van interen op het zoete grondwater, het voorko men van verdroging en het tegen gaan van verzilting. De regels voor grondwateront trekking worden toegelicht in een informatieblad. De term 'kwetsbaar gebied' is nieuw in de regelgeving voor grondwateronttrekkingen. Natuurgebieden en gebieden met de functie landbouw/natuur en een bufferzone rond deze gebie den worden als kwetsbaar gebied aangeduid. Diezelfde aanduiding is van toepassing op de grondwa terbeschermingsgebieden, inclu sief de waterwingebieden. Regelmatig worden door mede werkers van de provincie contro les in het veld uitgevoerd om te kijken of vergunninghouders zich aan de regels houden. Ook het opsporen van illegale onttrekkin gen hoort tot het takenpakket. Een van de middelen die wordt ingezet is het maken van zgn. milieuvluchten. Vanuit de lucht worden allerlei waarnemingen gedaan en de bevindingen wor den getoetst aan regelgeving en verleende vergunningen. Uitgebreidere informatie over de regels voor het onttrekken van grondwater staan beschreven in het informatieblad 'Grondwater' en op de website van de provin cie, www.zeeland.nl/grondwater. Het informatieblad en/of het Grondwaterbeheersplan 2002 - 2007, 'Samen omgaan met (grond)water), kunnen worden opgevraagd bij het Informatie centrum van de provincie Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het Informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. E-mail: infocentrum@zeeland.nl De statencommissie Sociale en Bestuurlijke Zaken houdt op 4 november 2003 een extra verga dering. Deze openbare bijeen komst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het Provincie huis, Abdij 6 te Middelburg. Aan het begin van de vergadering krijgt het publiek de gelegenheid gebruik te maken van het spreek recht en kunnen de leden onder werpen aandragen voor de rond vraag. Op de agenda staat ver der het voorstel voor de voorge nomen fusie tussen Delta Water BV en waterbedrijf Europoort. De heren Luteijn en Keus van Delta NV zullen mondeling nadere infor matie verstrekken over deze voorgenomen fusie. Na dit onderwerp worden nog de brieven van GS besproken over de stand van zaken met betrek king tot de verbouwing van het Zeeuws Museum en het pakket maatregelen betreffende de zie kenhuissituatie op Schouwen- Duiveland. De agenda en bijbeho rende stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provincie. E-mail: infocentrum@zeeland.nl Donderdag 30 oktober 2003, aanvang 14.00 uur is er een openbare vergadering van de Provinciale Commissie Omge vingsbeleid. Deze wordt gehou den in het gebouw van de direc tie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 3, Middelburg. Op de agenda staan de wijziging van de Provinciale Milieuverorde ning, de incidentele Streekplan afwijking Slachthuis Nieuwen- huijse te Kruiningen en het ont werp van de Streekplanherziening West Zeeuwsch-Vlaanderen. De volledige agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie. Debatten Op 15 oktober 2003 was het 'Grote Startdebat nieuwe cultuurnota' in de Grote Kerk te Goes. Na deze inleidende bijeenkomst worden diver se avonden georganiseerd waarop bepaalde terreinen van cultuur meer specifiek aan bod komen. De debatten zijn openbaar en vrij toe gankelijk. De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 29 oktober 2003 Vervolgdebat "Cultuurbeleid2005-2008 en cultu reel erfgoed" in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg (19.30 tot 21.30 uur) 5 november 2003 Vervolgdebat "Cultuurbeleid 2005-2008 en ama teurkunst" in de Statenzaal (19.30 tot 21.30 uur) 12 november 2003 Vervolgdebat "Cultuurbeleid 2005-2008 en toe risme" in de Statenzaal. (19.30 uur tot 21.30 uur) 16 december 2003 Vaststelling advies over hoofdlijnennotitie "Provinciaal cultuurbeleid 2005-2008" door Raad voor de Cultuur Zeeland 13 februari 2004 Behandeling en vaststelling hoofdlijnennotitie "Provinciaal cultuurbeleid 2005-2008" door Provinciale Staten van Zeeland De provincie Zeeland wil de nieu we cultuurnota op een interactie ve manier tot stand brengen. Alle inwoners van Zeeland krijgen de mogelijkheid mee te denken en te praten over het toekomstige cul tuurbeleid. Het nieuwe cultuurbe leid moet tevens een bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzaam Zeeland. Planning en procedure Op basis van alle reacties wordt een hoofdlijnennotitie voor het nieuwe cultuurbeleid 2005-2008 opgesteld. In de notitie wordt vooral ingegaan op de zwaarte punten waarop in het cultuurbe leid ingezet moet worden en welke keuzes daarbij gemaakt moeten worden. Provinciale Staten van Zee land behandelen de hoofdlijnen notitie en stellen uiteindelijk de kaders vast van de nieuwe provinciale cultuurnota 2005- 2008. Subsidieverzoeken Aan de hand van de door de Staten vastgestelde hoofdlijnen kunnen vervolgens allerlei instel lingen, organisaties, en anderen hun meerjarige subsidieverzoe ken indienen. De sluitingsdatum daarvoor is gesteld op 1 april 2004. Incidentele subsidieverzoe ken behoeven niet te worden ingediend. Reageren en debatteren Inwoners van Zeeland kunnen op een aantal manieren deelnemen aan de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota 2005-2008. Allereerst kan worden deelgeno men aan de openbare debatten. Ten tweede kan via www.zee- land.nl/nieuwecultuurnota inbreng worden geleverd. Schriftelijke reacties kunnen -o.v.v. "nieuwe cultuurnota 2005-2008"- worden gericht aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 153, 4330 AD Middelburg. De reacties via de website en per brief moeten voor 15 november 2003 binnen zijn. De afdeling Voortgezet onderwijs, volwassenen educatie en hoger onderwijs van de Provinciale Onderwijsraad (POR) vergadert op donderdag 30 oktober 2003 om 14.00 uur in het Provincie huis,Abdij 6 te Middelburg. De vergadering is openbaar en be gint om 14.00 uur. In deze ver gadering zal de heer D. van den Bout een toelichting geven over de stand van zaken betreffende de Roosevelt Academy. De vol gende spreker is de heer H. Leeman van SCOOP. Hij zal een inleiding geven over kunst en cultuureducatie op Zeeuwse scholen. Andere agendapunten zijn de planningsvrijheid in het VMBO; project 'Age 14' rondom het thema oorlog en vrede; de stand van zaken VMBO platform Zuid-Nederland. De volledige agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118- 631400. Het Informatiecentrum is van maandag tot en met vrij dag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Van 18 oktober tot en met 16 november is in het Zeeuws Museum Abdij Middelburg een bij zondere aankoop van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te bewonde ren. Het gaat om een portretme daillon van koningin Elisabeth I van Engeland dat in 1585 werd geschonken aan een vertegen woordiger van De Staten van Zeeland. Onlangs kon het Genootschap dankzij steun van een aantal fondsen het portret medaillon aankopen. Naast het medaillon worden in deze ten toonstelling bijzondere, verwante stukken getoond. Tijdens de ten toonstelling organiseert het Zeeuws Museum elke woensdag- zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur workshops voor kinderen tot en met 12 jaar. Inschrijvingen op de dag zelf aan de balie van het museum. Deelname tot een maximum van 15 deelnemers per middag. Het Zeeuws Museum is van 18 oktober t/m 16 november 2003 van woensdag t/m zondag geo pend van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling is gratis toe gankelijk. Met een ruime 11-1 overwinning tegen Kogelvangers heeft Smerdiek da mes zich geplaatst voor de derde bekerronde. Ilse Polderman nam liefst zes treffers voor haar rekening tegen de in de competitie drie klassen la ger uitkomende tegenstander. De reserves van SPS weerden zich kranig tegen Seolto 2, maar leden tegen tien man een krappe 1-2 nederlaag. werking. De eerste keer wist keeper Bekervoetbal In de vijfde klasse draait Kogelvan gers bovenin mee en de ploeg uit Willemstad bood in de beginfase vooral verdedigend goed tegen stand. De openingstreffer van Smer diek liet mede daardoor een half uur op zich wachten, nadat Anne Hage al vroeg een kans had gemist. Bin nen drie minuten keken de bezoe kers tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Ilse Polderman. Eerst verzilverde ze een pass van, Esra Bicer en daarna een voorzet van Lenny Stoutjesdijk. De koplo per uit de tweede klasse ging door en Tina Dujakovic rondde een actie doeltreffend af. Even later schoot Lenny Stoutjesdijk een voorzet van Anne Hage hard in. Een nieuwe ac tie van Dujakovic zette de teller op vijf en vlak voor rust maakte Polder man uit een voorzet van Bicer het halve dozijn vol. Bij deze stand liet de blauw-zwarte verdediging een steekje vallen, waardoor Kogelvan gers tegen kon scoren. Maar in het vervolg van de strijd lieten de Bra banders het aanvallend afweten. Smerdiek wisselde veel, de vaste krachten speelden allemaal maar één helft. Uit een steekbal van Angelique Ha ge schoot Ramona van Tiggele 7-1 binnen. Een paar minuten later was het weer raak: Ilse Polderman ver zilverde een voorzet van de mee op gekomen Sylvia Nell. En ze schoot na voorbereidend werk van Diana Hendrikse ook de negende Smer- diek-treffer binnen. Vlak voor tijd reageerde Polderman attent op een afstandsschot van Josca Jansen en ze bepaalde met haar zesde treffer de eindstand op 11-1. SPS 2 was voor de rust zeker niet minder dan eersteklasser Seolto. De thuisclub kreeg zelfs de eerste kaps om te scoren, maar Corné Goud zwaard kwam net iets tekort om de bal voor de keeper te raken. Tot twee keer toe omzeilden Zevenbergse aanvallers hierna de SPS-defensie, maar ze waren niet gelukkig in de af- Alexander van As de bal uit de doel- mond te krijgen, de tweede keer zat de paal ertussen. De vrijstaande aan vallers kopten ook nog een aantal hoge ballen richting het doel. In de achtste minuut had SPS de leiding genomen. Dick Uijl schoot via de keeper tegen de lat, waarna Peter Noordijke de terugspringende bal te ruglegde op Hans Hage. Deze be diende Uijl, die nu wél scoorde. Drie minuten later was het al gelijk en dat was, achteraf gezien, voor SPS te snel. Ondanks verschillende kansen aan beide zijden werd er daarna niet meer gescoord. De beste kans was vlak voor de rust voor Noordijke, die door Hans Hage vanaf de middellijn werd weggestuurd maar de keeper op zijn weg vond. Scheidsrechter Fa se kreeg deze middag van de Bra banders de nodige verwijten naar zijn hoofd en moest zelfs een gele kaart uitdelen om dat in te dammen. In de rust viel Dick Uijl geblesseerd uit en dat was een domper voor de thuisploeg. Berry Hage schoof naar diens plaats op het middenveld op en zag Joey van Akkeren zijn positie overnemen. Het spelbeeld was het zelfde als in de eerste helft, maar bij SPS namen de krachten af. Niette min kregen de bezoekers een tegen slag te verwerken. Met nog 25 minu ten op de klok zette een Brabander een tackle op Noordijke te laat in en dat leverde hem een gele kaart op. Dat bleek zijn tweede, zodat Seolto met tien man kwam te staan. Het team ging daarom de nadruk leggen op de verdediging. Kort hierna werd de leeggespeelde Arjan Dijke ver vangen door Luc van Vossen, maar die viel op zijn beurt 17 minuten la ter geblesseerd uit. Maarten Joppe kwam daarom in het veld. Inmiddels was het door een snelle uitbraak van Seolto 1-2 geworden. Bij een aanval had SPS na balverlies op het mid denveld niet meer de kracht om snel om te schakelen. Seolto speelde de bal naar voren, deze werd van rich ting veranderd en kwam bij één van de aanvallers terecht die alleen voor doelman Van As verscheen en niet faalde. Het bleek de beslissende treffer, want in de resterende zeven minuten lukte het SPS niet meer om langszij te komen. Reserve derde klasse Na de 3-1 overwinning op Noad 3 blijft de tweede keus van Tholense Boys zonder puntverlies koploper in de derde klasse reserve. Noad trad met dertien spelers aan en Kees Ligtendag als vervanger voor doelman Wilco van Herk. De Sint-Philipslanders zetten de geel-zwarten verrassend vast op de ei gen helft. Er kwamen kansen om te scoren, maar Nikki v.d. Reest en Kees van Tiggele schoten naast het doel. Een tegenvaller was dat Sander Ver wijs zijn knie verdraaide, hij werd ver vangen door Gerben v.d. Velde. Tho lense Boys kwam op voorsprong met een kopbal. Volgens Noad twijfelde ar biter Houdé sterk, maar keurde hij de treffer goed omdat Noad-grensrechter Francois Schultz niet vlagde. Schultz kwam na de rust in het veld voor Van de Reest. Maar binnen tien minuten verstapte hij zich, de wissels waren op en Noad moest met tien man verder. De Sint-Philipslanders, die in de eerste helft domineerden, moesten zich nu tot verdedigen beperken. Bij de 2-0 voor Tholen vlagde Adrie van Dijke omdat de Thoolse rechtshalf de bal in buiten spelpositie had aangenomen, maar de arbiter - zelf een Sint-Philipslander - kende de treffer toe. Van Dijke kleedde zich snel om en kwam als elfde man in het veld. Maar toen stond het al 3-0. Net voor het einde redde Edwin Heij- mans de eer nog voor de bezoekers. maar dat is natuurlijk ook een kwes tie van wennen", aldus een dame die ondanks het gebrekkige balgevoel toch veel plezier heeft in het vriend schappelijke tennispartijtje. Voorzit ter Jan Egberts ziet het grijzend aan. Hij speelt zelf vanwege een hardnek- De leden van TOV vermaakten zich tijdens het jubileumtoernooi prima op en rond de tennisbanen. Het viel de meeste tennissers wel op dat het best lastig is om nu eens niet met een mo dem, lichtgewicht racket te spelen. „De ballen vliegen alle kanten op kige knieblessure geen tennis meer, maar desondanks kan hij enorm ge nieten van het enthousiasme en de sportieve prestaties van de 144 leden van zijn club. „Natuurlijk heeft ook onze vereniging in de afgelopen 25 jaar zijn ups en downs gekend, maar we hebben momenteel een mooie en gezellige accommodatie en als je we kelijks ziet met hoeveel plezier jong en oud hier een balletje slaat, dan mogen we als TOV meer dan tevre den zijn. We hebben nog wel een aantal wensen voor de toekomst zo als verlichting op het toegangspad naar de tennisbanen en onze leden zouden graag een .all weather' baan willen hebben zodat er onder bijna al le omstandigheden gespeeld kan worden. Voorlopig zijn we echter best tevreden en wie weet, krijgen we er vanuit de nieuwbouwwijk Wel hoek nog wel een aantal leden bij zo dat we onze mogelijkheden weer ver der kunnen uitbreiden. Er vestigen zich in de nieuwe wijk veel jonge ge zinnen en je merkt binnen onze club dat tennis bij uitstek een sport is die door het hele gezin gespeeld kan worden", aldus Egberts. Tijdens het jubileumtoernooi werd het nieuwe logo van de tennisvereniging en de naam van de kantine onthuld. „Het clubhuis heet voortaan 'de Toverbal'. „Mijn vrouw Corry heeft deze naam verzonnen en haar inzending werd uit alle namen die onze leden hebben in gestuurd als origineelste gekozen", aldus voorzitter Egberts Na de sportieve middag op het ten nispark verplaatsten de feestelijkhe den van TOV zich naar dorpshuis de Vossenkuil. Veel oud-leden (waaron der oud-huisarts A.W.A. de Looze met zijn echtgenote), verenigingen uit Oud-Vossemeer en afgevaardig den van andere Thoolse tennisclubs kwamen het bestuur van TOV felici teren. Namens de Koninklijke Neder landse Lawn Tennis Bond (KNLTB) was de heer A. Langstraat als voorzit ter van de Zeeuwse afdeling aanwe zig en burgemeester W. Nuis sprak namens de gemeente Tholen zijn feli citaties en bewondering voor de jubi lerende tennisvereniging uit. „Ik ben zelf geen tennisfreak, maar ik waar deer het enorm zoals jullie door zelf werkzaamheid en saamhorigheid al een kwart eeuw lang aan de weg tim meren. Als overheid is het fijn dat je van zulke initiatiefrijke verenigingen binnen je gemeente hebt. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de leef baarheid in de Thoolse woonker nen", zo sprak de heer Nuis zijn waardering voor TOV uit. Aan ere-voorzitter Kees de Leeuw viel de eer te beurt om het eerste exemplaar van het door hem samen gestelde jubileumboek aan de burge meester uit te reiken. De Leeuw kwam in zijn korte toespraak nog even terug op de verwikkelingen rondom de plots afgetreden wethou der van sportzaken L.J. van Doom en hij sprak de hoop uit dat die belang rijke portefeuille binnen het college weer snel en vakkundig zal worden opgevuld. Voor de leden was er aan sluitend aan de receptie een feest avond in een stijl die aan de oprich tingsjaren (1978) van hun tennisclub deed denken. Naast muziek uit die periode en een buffet werden er tij dens de feestavond drie leden van het eerste uur in het zonnetje gezet. Izaak Potappel, Jessie Aarden en Cees de Leeuw kregen een oorkonde en een beeldje van een tennisspelerwoor het feit dat ze vanaf de oprichting lid zijn van TOV. Tafeltennis Smash 2 is er in het inhaalduel tegen ODT 2 niet in geslaagd om afstand te nemen van deze hekkensluiter. Het werd zaterdag in de Wellevaete 5-5. Het team staat voor laatste en wacht nog op de eerste overwin ning. Tegen de Roosendalers was het op treden van Merijn v.d. Klooster opvallend sterk. Hij bleef ongeslagen en behoedde Smash voor een nederlaag. Peter Bazen was goed voor twee zeges, maar Rafaël Fructuoso kwam niet aan scoren toe. Het dubbelspel was voor ODT. Ook dinsdag avond in Kapelle kwam Smash 2 niet tot winst, het werd een 7-3 nederlaag. Merijn v.d. Klooster en invaller Harm Westdorp (uit het eerste jongensteam) wonnen ieder één partij, en Westdorp pakte samen met Rafaël Fmctuoso het dubbelspel. Smash 3 ging thuis met 8-2 de boot in te gen Scaldina 2 uit Zierikzee. De Sint-An- nalanders staan in de middenmoot, net bo ven de degradatiezone. De Thoolse punten kwamen op naam van Mathijs v.d. Graaf en Kees van Poortvliet. Ook het vierde jeugdteam van Smash moest inhalen. Het verloor met 7-3 van Back Hands uit Sint-Willebrord. Maurits Keur won twee partijen en Peter Overbee- ke zorgde voor het derde punt. Programma: Smash-Markiezaat, Oude- lande 1-Smash 3 (24/10), Smash 4-Tana- ka 11, Smash 5-TCS 7; Vriendenschaar- Smash jongens, 't Zand-Smash 2, Smash 3-Tanaka, Irene-Smash 4, Smash 5-Tana- ka. Emergis. Op het terrein van het centrum voor geestelijke gezond heidszorg Emergis in Kloetinge wordt een woon-werkvoorziening gebouwd voor volwassen autisten. Die biedt vanaf komend" zomer ruimte aan 16 cliënten, in groepen van respectievelijk acht, vier en vier personen. Cees de Leeuw, Jessie Aarden en Izaak Potappel v.l.n.r.) kregen een oorkonde en een beeldje van een tennisspeler voor het feit dat ze vanaf de oprichting lid zijn van Tennisvereniging Oud-Vossemeer.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 13