Sander en Peter Westdorp brachten WHS bestuurlijk op hoger niveau WHS-VVC '68 MAAT Frisia rondvaarten Bouwbedrijf Jan van Dijke Bezoek zaterdag om 14.30 uur de competitiewedstrijd Vertrekkende voorzitter benoemd tot tiende lid van verdienste Bijltjesdag <F> LEEN RIJSTENBIL Donderdag 23 oktober 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Voetbalvereniging WHS heeft het afscheid van voorzit ter Sander Westdorp Mzn. en bestuurslid Peter Westdorp zaterdagavond aangegrepen voor een ruim twee uur du rend feestje met toespraken, zangoptredens en voor drachten. De vertrekkende voorzitter werd benoemd tot het tiende lid van verdienste van de Sint-Annalandse club. Sander was dertien jaar bestuurslid, waarvan tien jaar voorzitter. Peter - geen familie - zette zich elf jaar in als secretaris, penningmeester en bestuurslid sponsoring. Het vertrek van de twee werd betreurd gezien hun enor me inbreng voor de vereniging. Er verdwijnt veel kennis en professionaliteit. Voor hun verdiensten werden ze be dankt met veel woorden van waardering en geschenken. Zowel Sander als Peter willen meer tijd voor hun gezin, naast hun drukke werkzaamheden. Gerammel Oliebollen Onverzettelijkheid Dikke boekwerken Belangrijke punten SPS 3 Tholen 5 is vierde de baas Van 210 naar 320 O O s terbaa n CCJjilderwePlce V Voor al uw: H "Havenzicht" Assurantiekantoor Van Dijke Wedstrijdbal Pupil van de week "Het Veerhuis" RENAULT AUTOBEDRIJF )(Mm Wo®o(L Sponsor WHS 2 HAN VAN VOSSEN TYRECENTER -©- Autoen taxibedrijf DE JONGE www.opeldejonqe.nl ~7(veeutieten& Van Beek Constructie B.V. hairstyling shop Wie de nieuwe voorzitter wordt, is nog niet bekend. Anco Fase en La- ban Hage zijn kandidaat om de twee bestuursvacatures te vervullen, maar moeten nog door de leden worden gekozen. Daarna kiest het bestuur een voorzitter. De kandidaten traden zaterdagavond in de volle kantine één voor één op, want allemaal had den ze een rol bij het afscheid van de voorzitter. Die had tevoren zijn me de-bestuursleden uitgedaagd, dat het programma aan kwaliteit, creativi teit en historisch besef moest vol doen en Sander Westdorp had wat dat betreft zeker niet te klagen. Oud-trainer Theo Moerland noemde hem ,een boegbeeld' van WHS. „Het is heel jammer dat je stopt. Ik kan het dan ook niet begrijpen, want het is heel knap wat je samen met je mede-bestuursleden hebt gedaan: WHS goed op poten gezet. Je was een man van veel woorden, maar je kon altijd boeien." Moerland onder streepte zijn waardering met een vis- molen. Bestuurslid Eddie van Ast schetste hoe Sander Westdorp in 1990 in het bestuur kwam. Het organiseren van activiteiten was zijn eerste taak, maar toen in 1993 voorzitter Gerrit Bril opstapte, kreeg Sander de lei ding van de Sint- Annalandse voet balvereniging. In 1996 organiseerde hij de viering van het 65-jarig be staan en introduceerde de voorzitter de eretitel lid van verdienste. In 1997 kreeg Sander er een flinke klus bij: het voorzitterschap van het co mité 525 jaar Sint-Annaland. In de eigen club was de opening van de tribune in 1999 een hoogtepunt, in 2001 de viering van het 70-jarig be staan. Bij die gelegenheid richtte Sander de Waaje Ziengers op. Hij stelde verder verschillende commis sies in, zodat het bestuur zich tot de hoofdlijnen kon beperken. „Nu alles een beetje begint te lopen, stopt hij er samen met Peter Westdorp mee. Daarmee raakt WHS twee zeer goe de bestuursleden kwijt", stelde Ed die van Ast teleurgesteld vast. Penningmeester Arjan Mosselman noemde twee karakteristieke uit spraken van Sander: 1er moet ge rammel wezen 2. zaterdagmiddag moet de bierpomp draaien. „Je trok de kar bij belangrijke projecten, maar ging ook altijd trouw met de wedstrijden van het eerste elftal mee. Alleen je financiële visie was onvoldoende", zei Mosselman, die de vertrekkende voorzitter als totaal cijfer overigens wel een voldoende gaf. Bestuurslid Chris van 't Hof ging op de sportieve prestaties van Sander in. Hij scoorde weinig, maar maakte deel uit van een beroemd A-elftal. Bestuurslid Peter Wielaard vond dat de voorzitter zijn diploma als jeugd trainer nu inhoud kan gaan geven, want het jeugdwerk vond hij altijd belangrijk. Sander nam het initiatief om jeugdkampioenen ook uitgebreid te huldigen in de kantine en dat sloeg aan. Ook voor het bakken van oliebollen, 's zaterdagsmorgens om vier uur, draaide de voorzitter zijn hand niet om, vertelde bestuurslid André van Ast. „Je was ook een enthousiast teamlid van de zeskampploeg, je or ganiseerde ook een talentenshow en smartlappenfestival. Je hield van feesten en één van je verdiensten was ook de samenwerking met an dere verenigingen." Dat bracht ook Accelerando-voorzit- ter Jack Westdorp naar voren in zijn toespraak, waarin hij herinnerde aan de clubactie van de gezamenlijke Sint-Annalandse verenigingen, 525 jaar Sint-Annaland in 2000 en de viering van 70-jaar WHS met de in troductie van een clublied. „Je dacht ook buiten je eigen club mee en was op en top voor samenwerking. In 2006 bestaat WHS 75 jaar en Acce lerando 125 jaar, dus dan kunnen we mogelijk weer wat samen doen", al dus Jack Westdorp, die het heel erg jammer noemde dat de voorzitter van de voetbalvereniging afscheid nam. Zelfs Sinterklaas kwam zaterdag avond al naar de kantine om Sander Westdorp te bedanken. „Je hebt me namelijk een keer uit een netelige si tuatie gered toen ik bij de pupillen werd verwacht, maar niet kon ko men. Bedankt voor je inzet ook op dat terrein en verder ben je voorzit ter geweest van een geweldige club. Daar kan Real Madrid zelfs niet te genop", zei de Sint, die een heerlij ke Spaanse lekkernij overhandigde en de kinderen beloofde op 22 no vember terug te komen naar Sint- Annaland. Het eveneens terugtredende be stuurslid Peter Westdorp sloot de toesprakenreeks tot de voorzitter af. Hij wees op de aanstelling van vijf trainers en de huldiging van de ere leden Wim van Vossen en Jaap Vroegop. „Eén van je kwaliteiten waren je toespraken, die stonden als Voorzitter Sander Westdorp (links) en bestuurslid Peter Westdorp en hun vrouwen zingen het clublied met de Waajeziengers mee. een huis. Of het nu om feestelijke of droeve gebeurtenissen ging. We zijn dan ook ontzettend trots om jou als tiende lid van verdienste van WHS te kunnen benoemen." Peter West dorp reikte Sander het bijbehorende certificaat uit, alsmede een aquarel en een enveloppe. Daarnaast waren er nog bloemen en een enveloppe van aanvoerder Leon de Witte na mens het eerste elftal en een snoep- zak van Nellie Noorthoek voor Mi- chiel Westdorp, die bij uitwedstrijden altijd met zijn vader meeging. Namens de Thoolse voetbalfederatie sprak Piet v.d. Vlies, die Sander ook goed kent als collega-ambtenaar en tijdens de etenspauze in het gemeen tehuis menig boompje over de voet bal opzette. Hij noemde de twee ver trekkende bestuursleden vrijwilligers van een kaliber die je moet koeste ren. „Ze vormen de ruggegraat van onze samenleving. Gezien allerlei wettelijke regelingen neemt de druk op vrijwilligers toe, maar gelukkig is WHS een hecht voetbalbolwerk met een eigen clubcultuur. En de cultuur in een vereniging is doorslaggevend of mensen lid willen worden. Sander en Peter Westdorp waren de expo nenten van die clubcultuur. WHS straalt een stukje onverzettelijkheid uit: stroop je mouwen op. Sander heeft niet alleen tien jaar leiding ge geven aan WHS, maar zijn vereni ging ook op en top vertegenwoor digd in de voetbalfederatie, waar je o.a. de gezamenlijke inkoop stimu leerde. De onderlinge verhoudingen waren goed, al was er een gezonde rivaliteit. Het is nu tijd voor een an der gezicht, maar er verdwijnt veel kennis, dat de jongeren moeten zien te evenaren." Van der Vlies had voor zowel Sander als Peter een envelop pe en bloemen namens de federatie en persoonlijk overhandigde hij nog een boek met de geschiedenis van Tholense Boys. Tussen al die toespraken door zong Lennard Hage 'You never walk alo ne' en de Waaje Ziengers zongen de twee vertrekkende bestuursleden ook nog toe. Sander Westdorp zei het afscheid enorm te waarderen. „Dit doet me wel wat en ik ben zeer vereerd met mijn benoeming tot lid van verdien ste. De voorzitter is het gezicht van de vereniging, maar vergeet niet dan hij maar een schakel is. WHS telt meer dan 80 vrijwilligers en ik laat dit eerbetoon dan ook afstralen op al die vrijwilligers die het bestuur ge steund hebben. WHS is een unieke vereniging met hele bijzondere men sen en een belangrijk onderdeel van de Sint-Annalandse gemeenschap" aldus de vertrekkende voorzitter. Zijn laatste officiële taak was het af scheid van bestuurslid Peter West dorp, die zich op zevenjarige leeftijd bij secretaris Hanna Moerland als lid liet inschrijven en met lidnummer 264 in het B-elftal de sportiviteitsbe- ker won. Onder de trainers Giel v.d. Meeberg en Theo Moerland deed Peter mee in het tweede elftal maar na drie jaar trok hij zich terug uit de selectie. Uit veiligheidsoverwegin gen, niet vanwege zijn voetbalkwali teiten, meende de voorzitter. Bij het derde team scoorde Peter in maart 1992 tegen Oostkapelle de belang rijke gelijkmaker, maar een dubbele beenbreek bij een botsing met de ei gen doelman André van Ast maakte een einde aan het voetballen. In sep tember van dat jaar trad Peter toe tot het bestuur en als 24-jarige ging hij na zijn hts-studie automatisering ambitieus van start. „We hebben heel veel plezier van je kwaliteiten gehad", zei de voorzitter. „Het ging allemaal beter lopen bij WHS: dank zij de automatisering van de leden administratie en de boekhouding. Je maakte ook een nieuwe opzet van de notulen met actielijsten. En Peter Reserve vierde klasse Door ZPR 2 met 3-1 te verslaan, heeft het in de onderste regionen verkerende SPS 3 goede zaken gedaan. Hoewel de Bergenaren een goed spelend midden veld en een snelle aanval hadden, kwam SPS in de eerste helft goed mee. De thuisclub nam de leiding uit een hoek schop van Michel Lisseveld, die door Hans Elenbaas werd ingekopt. ZPR ant woordde met een snelle aanval over rechts, waarbij de linkerspits de bal op pikte en vrij de gelijkmaker kon inschie ten. Hoewel er kansen over en weer kwamen, werd er niet meer gescoord. Bij SPS kwamen in de tweede helft To ny v.d. Werf en Thijs Geuze binnen de lijnen voor Kees de Graaf en Kees v.d. Maas. De thuisclub verstoorde keer op keer de aanvallen van ZPR, dat geen grote kansen meer kreeg. Dat kwam ook door het vele praten bij de Bergenaren én het commentaar op elke beslissing van Rien Voshol (die de fluit ter hand nam toen geen KNVB-arbiter kwam op dagen). Het onderuit halen van Michel Lisseveld in het zestienmetergebied be tekende een strafschop voor SPS. Frenk Wiens faalde niet. En terwijl ZPR bleef praten en meer en meer tegen zichzelf begon te spelen, loerden de spitsen van de thuisclub op kansen. Die kwamen er en Michel v.d. Jagt bepaalde de eind stand op 3-1 De vijfde keus van Tholense Boys heeft het vierde elftal met 1-2 geklopt. Niemand had tevoren die uitslag ver wacht, maar ze werd door Tholen 5 op gepaste wijze gevierd. Het team kwam op voorsprong uit een strafschop, na dat Herman Bal onderuit was getrok ken door Arno van Dijke. De penalty werd door Marco v.d. Wielen benut. Tholen 4 had een veldoverwicht, maar werd weinig gevaarlijk dankzij de so lide verdediging van de tegenstander. Toch zette de vierde keus in de tweede helft een flinke druk, maar dat zakte weer af. Bij het vijfde kwam B-junior Alex Koppenhol in het veld. Hij was vaak aanspeelbaar, toonde veel inzet en dolde de ervaren spelers van het vierde elftal regelmatig. Uit een actie speelde Koppenhol de bal op Van der Wielen en die bracht de stand op 0-2. Het gemopper bij de tegenstander nam alsmaar toe, maar ondanks dat redde Sander van Zetten de eer voor het vier de team. riep alle bestuursleden daarvoor ter verantwoording. Je legde ook veel van de historie vast en maakte deel uit van de internetcommissie van de KNVB. Je was nauwkeurig en gede tailleerd. Kritiek was er soms ook en dat betrok je eerst op jezelf. Dat was een leerpunt. Voor de bouw van de tribune zorgde je voor een goede presentatie op de ledenvergadering en vervolgens zorgde je voor vol doende vrijwilligers bij de bouw. In 1999 volgde je Sander Westdorp Hzn. als penningmeester op. Met jouw passie is je dat als techneut toch gelukt. We kregen een goed in zicht in de cijfers en konden daar door bijsturen. Het kon eigenlijk niet, maar toen werd je ook nog se cretaris van het comité 525 jaar Sint- Annaland. En bij WHS duurden de bestuursvergaderingen al tot 's nachts 1 uur, half twee, mede door jouw dikke boekwerken en je dis cussies tot aan niveau 4. Vorig jaar heb ik je nog kunnen overhalen om een jaar te blijven om de sponsoring te doen. In 11 jaar heb je als secreta ris, penningmeester en bestuurslid sponsoring WHS op een hoger plan gebracht en geprofessionaliseerd. Je hebt, buiten de schijnwerpers om, prima werk geleverd en heel veel energie en tijd in de vereniging ge stopt", zei voorzitter Sander West dorp. Hij overhandigde Peter een Voetbalbestuurder en ambtenaar sportzaken Piet v.d. Vlies noemde maandag bijltjesdag op Tholen. Wethouder van sportzaken Leen van Doorn trad af en voorzitter Hans van Nieuwenhuijzen van de Thoolse voetbalfederatie. Accelerando-voorzitter Jack West dorp zag wel wat in Van Doorn als nieuwe voorzitter van WHS. „Een ex-politicus met een hart voor sportzaken." groen-wit boeket, een fotocollage en een dinerbon. In zijn dankwoord zei Peter West dorp elf jaar geleden door Piet Rid derhof warm gemaakt te zijn voor het bestuur om de vacature Kees Noorthoek te vervullen. „Ik was twee weken van school en werd se cretaris. De mooiste functie die je kunt hebben, want je weet alles als eerste en hebt ook de meeste contac ten. Ik begon met twee kaartenbak ken en nu is alles geautomatiseerd. De vereniging maakte een groei door van 210 naar 320 leden. Ik heb veel geleerd en het wij-gevoel bij WHS vond ik heel sterk, mede door de inzet van vele vrijwilligers. We moeten dan ook minimaal houden wat we hebben bij groen en wit, on ze kleuren." Peter Westdorp had bij zijn vertrek nog twee suggesties voor naamsveranderingen van WHS: Wij Hebben Stoelen gezien de in 1999 gebouwde tribune, één van de hoogtepunten in zijn be stuursperiode. De andere naamsver andering was Westdorp Houdt Stand, hoewel de Sint-Annalandse voetbalvereniging het met twee be stuurders van die naam minder moet doen. Het afscheidsfeest werd bijgewoond door vertegenwoordigers van ver schillende zusterverenigingen, onder wie ook de onlangs afgetreden voor zitter van de Thoolse voetbalfedera tie, Hans van Nieuwenhuijzen. Voetbal programma Zaterdag 25 oktober uur Noad-AZVV(Uitterhoeve) 14.30 WHS-VVC(ClarijS) 14.30 Olympia-Thol.Boys(Visser) 14.30 Smerdiek-Stavenisse(Schipper) 14.30 ZPR-SPS(Uytde willigen) 14.30 Tricht-Smerdiek da.(vRijsingen) 12.00 Thol.Boys da.-Aardenburg 12.30 WHS 2-Seolto 2(Houdé) 14.30 WC 2-Noad 2(Lisseveld) 12.15 Smerdiek 2-K'vangers 3 12.30 FSV 2-Noad 3(Koremans) 14.30 Klundért 3-Thol.Boys 2 14.30 Thol.Boys 3-Cortgene 1 14.30 Stavenisse 2-SPS 2 14.30 SPS 3-Thol.Boys 4 14.30 ZPR 2-WHS 3 12.30 Thol.Boys 5-VVC 3 14.30 WHS 4-Smerdiek 4 13.30 Vosmeer 4-WC 5 14.30 Noad 4-Unitas 12 13.00 Zondag 26 oktober uur Lewed.Boys-Vosmeer(Rozema) 14.30 Roosendaal 6-Vosmeer 2 10.00 Vosmeer 3-Devo 3 10.00 Voetbal Uitslagen Beker: SPS 2-Seolto 2 1-2, Smerdiek dames-Kogelvangers 11-1. Dames: Thol.Boys-Wolfaartsdijk 0-9. Derde kl. res.: Thol.Boys 2-Noad 3 3-1. Vierde kl. res.: Stavenisse 2-Thol.Boys 3 2-4, SPS 3-ZPR 2 3-1, Thol.Boys 4- Thol.Boys5 1-2. Vijfde kl. res.: WHS 4-Kloetinge 6 5-3, Yerseke 6-Vosmeer 4 afgelast. Oefenwedstrijden: Thol.Boys-Kogel- vangers 2-1, WHS-Smerdiek 1-1, Noad- Zwerver 0-4, Noad 2-Zwerver 3/4 5-0, Smerdiek 2-Mevo 2 4-2, Jonge Spartaan 6-Smerdiek 4 1-1. Jeugd: Vosmeer B-BSC 1-1; Thol.Boys C-Kloetinge 0-18, NVS-Thol.Boys Dl 0-9, Thol.Boys D2-Halsteren 1-8; Noad B-Thol.Boys B 1-4, Noad C-Duiveland 7-3; SPS Cl-Divo 2-1, Moc-SPS C2 7- 0, SPS D-Welberg 3-8; Smerdiek meis- jes-BSC 3-1, Smerdiek D-Noad D 6-3, Smerdiek E3-Welberg 7-4, Stavenisse F- Smerdiek F2 0-9, Moc-Smerdiek F3 10- 0; WHS C-Kwadendamme 5-0, Dintel- oord-WHS Dl 11-2, Steenbergen-WHS D2 8-0. Binnen buiten schilderwerk Sigmulto spuitwerk Wandvliesbehang «Wandafwerking Oosterbaan Schilderwerken Vroonland 15,4697 DH St.-Annaland, tel. 0166-653765 Bronsgeestweg 16 4697 RT St.-Annaland Tel. 0166-653186 b.g.g. 06-53470330 www.frisiarondvaarten.nl zrvfflpr KEIHARD DE GOEDKOOPSTE Ceciliaweg 10, Sint-Annaland, telefoon: 0166 - 653637 nu ook op internet www.multimate.nl Spastraat 3 4697 RZ St.-Annaland mob. 06-53524842 Tel. 0166-652048 Café-Biljart, Resto, Partycentrum Voorstraat 54-56, Sint-Annaland Tel. 0166-652410 Verzekeringen Hypotheken Financiële diensten Pensioenen Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, tel.: 0166-612509 i»// ^,.-irsr Het 1e speelt zaterdag thuis tegen WC '68 uit Halsteren. Ondanks dat het seizoen nog maar kort be zig is, kunnen wij vaststellen dat deze wedstrijd enorm belangrijk is voor WHS. Het is gelukkig lang geleden, maar het is echt waar, het 1e staat helemaal onderaan. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen hoe dit komt. Een ex cuus is, dat er enkele belangrijke spelers al maanden geblesseerd zijn, maar dit is een zwak excuus. Ook WHS heeft 11 spelers elke week in het veld. Een excuus kan zijn dat de verdediging niet goed staat te spelen vanwege de vele tegendoelpunten, maar dat is ook onzin, want de topscorer is wel een verdediger. Er zijn zeker nog vele smoesjes te verzinnen maar dat heeft geen enkele zin. Het 1e moet in deze klasse in de middenmoot kunnen spelen en daar moeten zij dan wel 100% voor gaan, zowel tijdens de trai ningen als in de wedstrijd. De randvoorwaarden eromheen bij het 1e zijn super goed. Alles is geregeld met ballen, velden, trai ner, vlagger, enz., dus weer geen smoesjes, maar gaan. Wanneer de spelers afgelopen za terdag naar het 4e hebben geke ken dan hebben zij kunnen zien wat doorzettingsvermogen kan opbrengen. De veteranen van het 4e speelden tegen een zeer jong en fanatiek Kloetinge 6. Zelfs bij een 2 - 0 achterstand bieven de oudjes knokken en slaagden er zelfs in om de wedstrijd met 5 - 3 te winnen. Dit gebeurde op pure wilskracht en mentaliteit. Het 4e krijgt vanaf zaterdag ver sterking van de dan oud-voorzit ter Sander Westdorp. Hij werd sa men met bestuurslid Peter West dorp in het zonnetje gezet. Sander werd zeer terecht be noemd tot lid van verdienste. Dit is niet zomaar een titel, daar moet je veel voor gedaan hebben bij WHS. Wij hopen natuurlijk dat WHS na vrijdagavond weer een goed be stuur op de been kan brengen met een nieuwe voorzitter. Want hoe jammer het ook is dat Sander en Peter zijn gestopt, de vereniging gaat gewoon door met zijn bestaan Kom allemaal naar de waaie a.s. zaterdag want om half één spelen weer de oudjes en om half drie het 1e en ook het op 1e klas ni veau spelende 2e. De wedstrijdbal is geschonken door Goedhart Koeling Equipment BV. WHS is hier erg blij mee en dankt Goedhart voor deze geste De pupil van deze week is Pieter Heijboer. Hobby's: voetballen en compute ren. Favoriete clubs: WHS en Feye- noord. Favoriete voetbalspeler van WHS of andere club: Patrick Ketting. Wat hij graag eet en ook weer niet: Pieter lust graag friet, maar geen vis. Iets leuks om te weten: Pieter kijkt graag naar Shinchan. Verkoop - Montage kunststof kozijnen dakkapellen gevelbekleding Bierensstraat 5, St.-Annaland, tel./fax 0166-653257 HET BESTE AUTOBEDRIJF DIRECT IN UW BUURT B ABSOLUTE TOPKLASSE A BANDEN IN VELE MATEN. I SOORTEN j| VAKKUNDIG GEMONTEERD EN LAAG GEPRIJSD! UW ZEKERHEID VOOR ZORGELOOS AUTORIJDEN ACCU'S EN BANDEN SCHERP GEPRIJSD! J. NIEMANTSVERDRIET BQVAG Paasdijkweg 1A POORTVLIET 0166-612680 De pupil van deze week is Pieter Heijboer, speler van E2. Restaurant Rijksweg 5 Anna Jacobapolder tel. 0167-576046 De ideale locatie voor al uw feesten en partijen voor een aantrekkelijke prijs. U kunt bij ons terecht voor vlees- en visgerechten en barbecue (binnen) v.a. 15 t/m 50 personen Veilingweg 15, 4697 RB Sint-Annaland Tel. 0166 - 65 36 25, fax 0166 - 65 36 14 Autobedrijf Van Vossen v.o.f. voor vertrouwd en prijsbewust autorijden Spuistraat 1 4697 BB St.-Annaland Tel. 0166-657100 Het adres voor: Bull's Eye honden- en kattenvoer, Park potgrond, Div. nestkastjes en voederhuisjes, Inktcartrigdes voor alle merken printers Tevens het adres voor al uw eenvoudig kopieerwerk. Dit alles tegen de laagste prijzen FM Boogaardweg 19, tel. 06-53898798, St. Annaland Profile Tyrecenter Rinus Roon Nijverheidsweg 19, 4695 RC St.-Maartensdijk Tel. 0166-664198 NIET ALLEEN BETER IN BANDEN Stoofstraat 52, tel. (0166) 612435 Poortvliet Markt 10A-11Poortvliet, tel. 0166-617040 Havenweg 5 4697 RL Sint Annaland T (0166) 65 24 68 F (0166) 65 32 11 I www.vanbeekconstructie.nl 8ESTUURSKAMI Ook Sinterklaas kwam voorzitter Sander Westdorp (links) en be stuurslid Peter Westdorp bedanken voor hun inzet bij WHS. r<54 Molenstraat 31 4698 BA Oud-Vossemeer Telefoon 0166-672563

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 11