Jongeren tonen durf met overname de Gouden Leeuw Sint-Annaland Creatieve dames openen winkel Ot en Sien in Sint-Philipsland Timpa wacht 3 jaar op gemeente die echter zelf van niets weet 'Een kwart ecologische landbouw is prietpraat' Tholen en smalstad gaan met alles slepen 'Leg de winstmarge van projectontwikkelaar vast' Barbara Hommel en Jurgen de Vries nieuwe eigenaren Donderdag 17 april 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Directeur P. Teunisse van Timpa uit Tholen oriënteert zich voor een verhuizing van zijn bedrijf naar West-Bra bant omdat hij al drie jaar op grond van de gemeente Tholen wacht. „Het is een gebed zonder eind", klaagt de Timpa-directeur. „Voor mij is dit onbegrijpelijk, want er is me persoonlijk niets van een aanvraag bekend", re ageert wethouder K.A. Heijboer. Gedenkplaat voor Indiëgangers plechtig onthuld Provincie betaalt 159.242 gulden voor personeel Sint-Maartenshof De 19-jarige Barbara Hommel uit Sint-Annaland en de 22-jarige Jurgen de Vries uit Heikant nemen per 1 mei hotel-café-restaurant de Gouden Leeuw in Sint-Anna land over van de familie Poot-Moerland. Daarmee wordt Barbara hoogstwaarschijnlijk de jongste hoteleigenares se van Nederland. Blij met Zeeuwen Kritiek VVD en ABT op milieubeleidsplan De fracties van VVD en ABT kunnen zich niet vinden in het milieubeleidsplan en het milieuprogramma 2003- 2008 waarin wordt gesteld dat over vier jaar een kwart van de Thoolse landbouw moet zijn omgeschakeld naar ecologische bedrijfsvoering. Volgens het college gaat het om een streven, maar volgens G. Hoek (VVD) is het 'ecologische prietpraat.' VVD was tegen, ABT maakte een voorbehoud. Ontkracht Twee creatieve huisvrouwen, Janny Broeders en Arnet Duine, openen vandaag in hun woonplaats Sint-Philips land een winkel waarin ze woon- en tuindecoraties gaan verkopen. Beide dames zijn al geruime tijd bezig met het maken van allerlei decoratieve artikelen en vanaf nu gaan ze hun zelf gemaakte spullen onder de naam Ot en Sien verkopen in hun winkeltje aan de Kerkring 5 in Sint-Philipsland. Origineel Subsidie provincie voor Scheldecollege A.L. Piet (CU) over grondpolitiek Groot risico van de Timpa weet ik niets, terwijl we daar natuurlijk ook positief te genover staan. Een kantoor met ma gazijn past op Welgelegen II." Overigens heeft de gemeente ook op Welgelegen I nog steeds grond te koop, maar het nieuwe bedrijventer rein tegenover Van der Harst komt eraan. „Dankzij de fantastische me dewerking van de provincie kunnen we via artikel 19 procedures grond op Welgelegen II uitgeven en ook bouwvergunningen verstrekken. Binnenkort wordt het perceel bouw rijp gemaakt." De procedure rond Welgelegen II noemt Heijboer ,één van de snelste zaken in mijn korte carrière als wet houder ruimtelijke ordening.' Welgelegen II is genoemd als op vang van bedrijven die op het oude industrieterrein Noord moeten wij ken voor een grondige opknapbeurt. De Timpa zit ook in plan Noord, evenals bijvoorbeeld banketfabriek De Waal en vishandel De Een dracht. De gemeente heeft een aan tal projectontwikkelaars uitgeno digd om plannen voor de herstructurering van Noord in te dienen. Binnenkort komen die be drijven met een tweede presentatie bij de gemeente. Door het overhevelen van de pro ductie naar Tunesië, waar Timpa al heel lang een vestiging heeft, is de ruimte aan de Wattstraat veel te groot geworden. Bovendien laat de parkeergelegenheid voor de vijftig medewerkers te wensen over en oogt de omgeving van industrieter rein Noord niet zo fraai om klanten te ontvangen. „We hebben 4 tot 5000 m2 grond nodig om aan de weg, goed in het zicht, een leuk, commercieel pand neer te kunnen zetten met een fatsoenlijk parkeer terrein. De gemeente heeft ons ech ter, na ons verzoek van drie jaar ge leden, niets aangeboden. Daarom zijn we nu links en rechts aan het kijken in Steenbergen, Halsteren en Bergen op Zoom. Bestaande panden komen ook in aanmerking. Dit jaar willen we de knoop doorhakken", zegt Teunisse. „Ik snap er niets van", zegt wethou der Heijboer, die in de vorige raads periode al over de grondverkoop ging en sinds vorig voorjaar ook economische zaken en ruimtelijke ordening erbij heeft gekregen. „Da gelijks sta ik ambitieuze onderne mers te woord, want ook over het nieuwe bedrijventerrein Welgelegen II zijn er al volop contacten, maar Met een dodenappèl en kransleg- ging wordt zaterdagmorgen 26 april in Tholen het gedenkteken onthuld voor de inwoners die gesneuveld zijn in het voormalige Nederlands- Indië. De plaat met negen namen is aangebracht op één van de twee muurtjes die speciaal daarvoor zijn toegevoegd aan het algemeen oor logsmonument. Ze wordt - in aan wezigheid van familieleden van de gesneuvelden - onthuld door burge meester W. Nuis en voorzitter F.J.F. Smoorenburg van de afdeling Zee land van de Vereniging Oud Mili tairen Indiëgangers (Vomi). Hier aan voorafgaand is er een bijeenkomst in de Ichthuskerk. De negen in Indië gesneuvelde Tholenaren zijn: E. Gunst, C.J. Manteau, J. Slager, J. Snijders, A.C. Janse, C.A. van der Werff, J.M. Koeman, H. de Vos en J.M. Blom. Ondanks personeelstekorten in de zorgsector heeft een deel van het personeel van het gesloten verzor gingstehuis Sint-Maartenshof in Sint-Maartensdijk nooit ander werk kunnen vinden. Vanaf 3 sep tember 1997 tot en met 17 oktober 2000 blijkt de provincie daarvoor f 159.242,J4 aan subsidie betaald te hebben aan de stichting voor re gionale zorgverlening SVRZ. Die had voor de betrokken mensen ook geen werk in Ten Anker in Tholen. Daarom kreeg het werklo ze personeel wachtgeld. Hoewel de provincie het hele bedrag reeds als voorschot heeft betaald, geeft de SVRZ nog geen rekening en verantwoording afgelegd. De pro vincie wil nu voor 1 juni de stuk ken met een accountantsverkla ring. Anders wordt de subsidie ingetrokken en worden de voor schotten teruggevorderd, schrij ven gedeputeerde staten aan de SVRZ. Jurgen de Vries (links) en Barbara Hommel nemen de Gouden Leeuw over van Merien en Margot Poot. Wat begon als een grapje wordt daarmee toch werkelijkheid. „We waren allebei op zoek naar werk in de buurt van Sint-Annaland, waar we wilden gaan wonen", vertelt Barbara. „Toen zeiden mijn ouders op een gegeven moment: als je niets kunt vinden, kun je altijd de Gouden Leeuw nog overnemen." Toen Bar bara en Jurgen daarmee echt aan de slag gingen, deinsde het thuisfront even terug en kregen ze weer allerlei waarschuwingen. „We weten waar we aan beginnen", zeggen ze met jeugdig enthousiasme. „Hard wer ken en lange dagen, maar we krijgen er veel voor terug." Jurgen de Vries kent de horeca om dat hij vier jaar in een restaurant in Koewacht werkte. En Barbara deed vakantiewerk in de Lagune bij de Sint-Annalandse jachthaven. Ze be zocht twee jaar de pedagogische academie om in het onderwijs te gaan, maar uiteindelijk bleek dat haar doel toch niet. Vervolgens deed ze administratief werk en haar laat ste haan was in een fotozaak. Jurgen heeft een afgeronde mbo-opleiding technische informatica, maar in de ict-sector zijn de banen niet meer zo dik gezaaid. „En ik had altijd toch al plannen om zelfstandig wat te gaan doen. En dat wordt nu de Gouden Leeuw in Sint-Annaland." De nieuwe eigenaren zijn van plan om zoveel mogelijk te houden wat er is. Daarmee blijft de hotelaccom modatie (twee sterren met negen tweepersoons kamers) in functie met ontbijt- en dinerservice, alsmede de slijterij en het café met aparte zaal voor vergaderingen en festiviteiten. „We gaan op dezelfde weg door, maar in de toekomst willen we het restaurant uitbouwen. Daarmee wil len we meer mensen bereiken dan alleen de hotelgasten. Inwoners, maar ook mensen uit de omgeving kunnen dan in het restaurant te recht." Jurgen neemt de keuken onder zijn hoede, Barbara gaat de slijterij doen. Margot Poot-Moerland brengt haar de fijne kneepjes van het verpakken van wijnpakketten al bij. Tot juni blijft ze nog helpen en ook met de braderie in augustus komen de oude eigenaren nog bijspringen. De drie vaste medewerkers van de Gouden Leeuw blijven in dienst, waarmee er ook een stuk continuïteit gewaar borgd blijft. De familie Poot heeft daarmee nog snel een opvolger, nadat in januari bekend werd dat ze na achttien jaar gingen stoppen. M. Poot (50) is per 1 april aan de slag gegaan als huis meester van een serviceflat in Rot- terdam-Hillegersberg. De flat telt 84 koopappartementen met 15 perso neelsleden. Het echtpaar wilde na vele jaren horecawerk op ongeregel de tijdstippen in rustiger vaarwater terecht komen. Temeer daar de eigen dochter en zoon een andere weg ko zen dan de horecasector. „We zijn blij dat een jong Zeeuws paar ons bedrijf wil voortzetten", vertelt Me rien Poot. „De Gouden Leeuw is toch een beetje ons kind en dan wil je dat het in goede handen blijft. Ons bedrijf loopt als een trein dankzij de vele vaste gasten en trouwe klanten. Zij hebben weer al geboekt voor de zomermaanden. We zijn ook blij dat het personeel kan blijven. We zijn van een zorg ontlast en alles paste precies als een puzzel in elkaar." Poot kreeg zes gegadigden voor de overname. Buurman B. de Man bracht een bod uit, Chinezen kwa men kijken, evenals echtparen uit Middelburg en Nijmegen. Barbara Hommel en Jurgen de Vries werden uiteindelijk de gelukkigen. „Het is voor het jonge paar een groot avon tuur, maar wij hebben achttien jaar geleden de zaak ook helemaal opge bouwd. De hotelaccommodatie was er toen nog niet. Het is hartstikke mooi om zoiets voort te kunnen zet ten, maar het is een behoorlijk com plex en een zware job. Als ze zich net zo inzetten als wij hebben ge daan, gaat het zeker lukken", aldus Merien Poot. Subsidie bouwkunde. De provin cie steunt de hogeschool Zeeland met 2500 euro voor het organise ren van de bouwkunaedag in 2003. De meeste fracties konden zich ech ter wel vinden in het plan, maar J. van 't Hof (ABT) en G. Hoek (VVD) hadden grote bezwaren te gen enkele uitgangspunten in het beleid. Vooral het streven dat in 2007 25 procent van de landbouw bedrijven op Tholen en Sint-Phi- lipsland op ecologische leest moet zijn geschoeid, stuitte op kritiek. „Dat wordt een leuke opgave, maar hoe zit het met financiële midde len," schamperde Van 't Hof. Vol gens hem moet de gemeente daar juist geen actief beleid in voeren. „We kunnen niet terug naar paard en wagen. Dit (s de weg terug." Ook Hoek hekelde dit uitgangspunt in het beleid. „De markt is over voerd met ecologische producten. Albert Heijn heeft zelfs gevraagd aan varkenshouders om niet om te schakelen naar scharrelvlees. Ver vang het percentage van 25 voor vijf procent." Ook het belang dat gehecht wordt aan de (nieuwe) natuurgebieden als toeristische attractie wilde er bij Van 't Hof niet in. „Absolute onzin. We leggen natuurgebieden aan en zetten er een bordje verboden toe gang voor. Daar komt het natuurbe leid op neer. Toeristen komen naar Tholen voor de bloemzaadteelt, de akkerranden met bloemen, de dij ken met hun overgangen naar de landbou wbedrij ven. Volgens wethouder K.A. Heijboer (hij verving W.C. van Kempen) hoeft het percentage niet te worden bijgesteld. „Het gaat om ambities. Er kunnen zich steeds nieuwe ont wikkelingen voordoen waardoor het bijgesteld kan worden." Hij zei er niet voor te vrezen dat er steeds meer natuurgebieden bij zullen ko men. „Het agrarisch areaal zal niet zomaar inkrimpen. Wat in dit plan staat, hoeft u niet allemaal zo zwart/wit te zien. Ook al komt er meer natuur, als de bietenquota blij ven bestaan, dan zullen er bieten worden verbouwd." ABT en VVD bleven bij hun kri tiek. Volgens Hoek wordt het hele plan 'ontkracht' als het streven naar omschakeling naar een kwart ecolo gische bedrijven erin opgenomen blijft. „Het staat nu bij de doelstel ling, maar het is totaal irreëel. Een vlag op een modderschuit." De libe ralen konden zich niet vinden in het plan, het ABT maakte een voorbe houd. P.W.J. Hoek (SGP) probeerde de zaak bij te sturen: „U gooit het kind met het badwater weg, kom in de raad met een amendement of een motie." Waarop zijn naamgenoot aan de overkant zei: „Als het nu ge wijzigd wordt in vijf procent, gaan we meteen akkoord." Zover kwam het niet. Hoek kondig de aan er in de raad op terug te zul len komen. J. Oudesluijs (PvdA) vroeg aan dacht voor de problemen met algen bij het inlaten van zoet water voor de landbouw. In het programma wordt er naar gestreefd om het op pervlaktewater zo schoon te maken dat het een 'zwembadkwaliteit' heeft. Oudesluijs geloofde niet dat dit verwezenlijkt kan worden zo lang de blauwalgen voor problemen kunnen zorgen. Volgens Heijboer zal de problema tiek nauwgezet worden gevolgd omdat het om de volksgezondheid gaat. Voor de inlaat van zoet water is de gemeente echter niet verant woordelijk, zo zei hij. Dat is een kwestie van rijkswaterstaat. „Maar natuurlijk moeten we de veiligheid van de binnenwateren zoveel moge lijk bevorderen." Hij wees er verder op dat hoe meer stilstaand water er in de natuurge bieden op Tholen en Sint-Philips- land komt er ook meer ongedierte zal opduiken. „We roepen met meer natuur meer gevaar op ons af." Janny Broeders (rechts) en Arnet Duine openen vandaag in hun woonplaats Sint-Philipsland een winkeltje waarin ze zelfgemaakte woon- en tuindecoraties verkopen. In het dorpswinkeltje, dat gevestigd is in het pand waar voorheen vis boer Meindert van der Male zat, wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking en inrichting. Janny Broeders en Arnet Duine zijn druk in de weer met het uitstallen van al hun artikelen. Arnet heeft veel erva ring met het maken van decoratieve producten en ze gaf tot voor kort workshops om de kunstnijverheid over te brengen op andere dames. Janny was ook altijd al bezig om leuke nieuwe dingen te maken. Zij werkte daarbij samen met haar al even creatieve moeder. Janny bood haar spulletjes te koop aan op brade rieën en toen de twee ondernemende dorpsgenoten elkaar twee jaar gele den tegenkwamen, bleken ze elkaar met hun werk prima aan te vullen. Vorig jaar besloten ze om samen te gaan werken en sinds september verkopen ze hun zelfgemaakte cre aties vanuit de garage bij het huis van Arnet. „Er is veel interesse voor onze spullen en nu we alle artikelen in ons Ot en Sien winkeltje nog be ter kunnen presenteren, verwachten we nog meer klandizie", aldus Ar net. Collega Janny is al even enthousiast over de toekomst van de nieuwe win kel. „Op het gebied van leuke deco ratieve woon- en tuinartikelen is er in ons dorp voor de rest niet veel te koop. De mensen kunnen nu voor een origineel cadeau of voor het ver fraaien van huis en tuin in onze win kel terecht. Het is gewoon leuk om bij Ot en Sien binnen te stappen en lekker rond te neuzen. Wij zijn met z'n tweetjes voortdurend bezig met het verzinnen en maken van nieuwe dingen en alles wat we vervaardigen, komt in de winkel te staan. Arnet en ik maken en verkopen ondermeer lampen, spiegels, sitetables, pretex en groendecoraties in allerlei vormen en met toepassing van verrassende ma terialen. We hebben al gemerkt dat onze nieuwe creaties snel nagemaakt worden door anderen. Eigenlijk zijn we dus trendsetters op dit gebied." Ot en Sien is donderdags en vrijdags geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op zater dagen van 9.00 tot 15.00 uur. Don derdagsavonds kunnen klanten tus sen 19.00 en 21.00 uur in de nieuwe Sint-Philipslandse winkel terecht. Stemmen van lezers Toen ik dinsdag 3 december 2002 de eerste oproep zag voor burger adviseurs in een bestuurlijke pro jectgroep, dacht ik: het zal niet waar zijn. Ik ga er toch van uit dat de ge meenteraadsleden en b. en w. niet van een andere planeet komen en zelf ook .gewone' mensen zijn. Dus eigenlijk zou het niet eens nodig moeten zijn. Het behoort dus een continu proces te zijn en geen pro jectgroep. Zijn ze vergeten dat ze daar zitten, gekozen door en voor de burgers? Dat er veel verkeerd gaat in de com municatie tussen burger en gemeen telijke overheid is iedere Tholenaar al sinds de herindeling van 1 juli 1971 duidelijk. Die herindeling werd doorgezet omdat Tholen en Sint-Maartensdijk de artikel 12 sta tus zouden krijgen, dat wil zeggen dat ze vanwege financieel wanbe leid onder curatele zouden komen. De herindeling zou veel besparin gen opleveren en efficiënter werken bevorderen. Voor de herindeling za ten er in alle dorpen zo'n 80 ambte naren en die hadden nog niet eens computers. Nu zitten er over de 200. Daarnaast diende er afstand te komen tussen burgemeester en bur gers. Het gaf geen pas dat een bur gemeester op straat aangeproken werd. Nou, die afstand bevorderen is echt wel gelukt. Maar besparin gen en efficiënter werken, die zijn er nooit gekomen. Al was het maar omdat er op grote schaal werk uit besteed wordt. Het ergste voor beeld, naast de gang van zaken rond het nieuwe gemeentehuis en het ge meentearchief, is natuurlijk het plan Bestemming Tholen 2025. In plaats van hier zelf de leiding en verantwoordelijkheid te nemen, werd dit uitbesteed aan bureau Mer- cuur (commiunicatieadviseurs, zeg gen ze) en Estate (voor de internet site, waar is die trouwens gebleven?) Dit kostte dan ook nog eens 275.000 gulden. Dacht ik ten minste, want wat lees ik op de web site van de gemeente Tholen: In totaal heeft het project 750.000 gulden gekost. Het project is door de gemeente zelf betaald. De kosten zijn in drie onderdelen te splitsen. Kosten voor personeel, huur zaal, eten en drinken en derge lijke bedroegen 250.000 gulden. Er is 250.000 gulden uitgegeven aan een extern bureau voor de organisa tie. Eenzelfde bedrag is aan com municatie besteed (internet). Deze investering moet zich vooral terugverdienen in signalen van nieuw vertrouwen van de burgers. Zowel de gemeente als deze bu reaus hebben de grondregels van onder meer 'in hun waarde laten' compleet vergeten. In plaats van een gewogen uitslag per kern werd er over het hele grondgebied van de gemeente Tholen gewogen. Als dat in de EEG ook zo zou werken, zou den de grote lidstaten alles te zeg gen hebben in Nederland. Nu heb ben in de Raad van de Europese Unie zowel Luxemburg (429.200 inwoners) als Duitsland (82,6 mil joen inwoners) ieder 1 stem. Nogal logisch dat in Bestemming Tholen 2025 zowel Tholen als St. Maar tensdijk met alles gingen slepen! En vandaar ook de 50/50 verdeling in de enquetes, zodat de gemeenteraad alle kanten op kan, maar dat was na tuurlijk ook de bedoeling. Ook een beetje cru en vandaar ook de felle reacties bijvoorbeeld in Oud- Vos- semeer. De gemeenteraad en b. en w. geven wel heel makkelijk het geld uit van de gemeentelijke belastingbetalers, de burgers van Tholen dus. Vorige week konden we zelfs lezen dat de gemeente 56.000 euro gaat uitgeven om zich in het 'oude' gemeentehuis te beschermen tegen burgers. Hoe veel zou het eigenlijk kosten om de burgers te beschermen tegen de ge meente? Cees Boogaart, Schoolstraat 5, 4698 AN Oud-Vossemeer. Het provinciaal bestuur van Zeeland geeft de gemeente Tholen 15.000 euro subsidie in de kosten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van het Scheldecol lege van Sint-Maartensdijk naar Tholen. Dit onderzoek, dat uit twee delen bestond, is vorig jaar al uitge voerd door het organisatie-advies bureau Van Beekveld en Terpstra. Onlangs heeft het Scheldecollege door hetzelfde bureau een beleids plan voor de toekomst van openbaar voortgezet onderwijs op Tholen la ten opstellen. Dat is echter voor ei gen rekening van de school. De pro vincie had de gemeente al een voorschot van 12 mille betaald, zo dat er nog 3000 euro wordt bijge stort. De gemeente zou meer dan vijftig procent van de bouwgrond in de klei ne woonkernen zelf moeten uitgeven. En dat niet over moeten laten aan projectontwikkelaars. Ook zou de gemeente contracten met deze ont wikkelaars af moeten sluiten om ervoor te zorgen dat de lokale over heid niet achter het net vist. Daarin moet ook de winstmarge van de projectontwikkelaar worden vastgelegd. Dat stelde A.L. Piet (CristenUnie) maandag voor in de commissie ge meentelijke ontwikkeling over de toekomstige grondpolitiek. „Een projectontwikkelaar hoeft geen 100 euro winst te maken op een vier kante meter grond." Volgens wethouder K.A. Heijboer (hij verving W.C. van Kempen) zal de gemeente in de kleine woonker nen meer grond gaan uitgeven dan Piet voorstelde. „Maar voor de gro te woonkernen ligt dat anders. Daar zullen wel vaker projectontwikke laars bouwgrond exploiteren. Dat is nu ook de praktijk." Voor het opstellen van een nota over het gemeentelijk grondbeleid zou ook een extern adviesbureau moeten worden ingeschakeld, maar J. van den Donker (D66) vond dat helemaal niet nodig. „Voor van al les en nog wat worden ze ingescha keld. Kijk naar andere gemeenten. Dan is er geen extra bureau nodig. U kunt beter zelf personeel aantrek ken." Heijboer zegde toe te zullen kijken of er met contracten gewerkt kan worden, maar dan zal er wel door deskundigen naar gekeken moeten worden. In het bouwen van nieuwe huizen zit weer enige schot nu de eerste fa se van Stadszicht wordt aangelegd en er aan het Waterfront in Tholen begonnen is. Volgens G. Hoek (VVD) heeft de gemeente een achterstand in het bouwprogramma opgelopen, zo had hij uit een rapport van de pro vincie begrepen dat vorige week in deze krant wordt aangehaald. Maar volgens Heijboer was er sprake van oponthoud omdat er geen 'voorraad aan bestemmingsplannen' lag. „Maar daardoor is het contingent (het aantal toegewezen te bouwen woningen - red.) niet verloren ge gaan." Na 2004 is er volgens hem weer ge noeg grond beschikbaar. Ook de nieuwbouw in Sint-Annaland en mogelijk ook in Stavenisse kan soelaas bieden. Van den Donker wilde weten wanneer de achter stand is weggewerkt. Volgens amb tenaar G.H. Logt mag de gemeente per jaar 148 woningen bouwen. Het rapport van de provincie noemde hij gedateerd. „Wij zitten op een gemiddeld model, de provincie gaat hoger zitten." Van den Donker vond dat er wat meer spoed achter de bestemmings plannen moet worden gezet. „Ja renlang hebben we gehoord dat we niet mochten bouwen. Nu blijkt van wel. De bestemmingsplannen lopen snel vol. We hebben nou geen smoes meer om te zeggen dat we niet meer zouden mogen bouwen." Heijboer remde de D66-er wat af. „Als we eerder een bestemmings plan willen ontwikkelen dan zullen we de raad om extra krediet vra gen." In Graefnisse in Sint-Philipsland heeft de gemeente geen enkele in breng op de expolitatie. Dat is ge heel in handen van de projectont wikkelaar, zo zei Heijboer op een vraag van Piet. Die had vernomen dat de kopers voor 2500 euro aan sprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan de wegen. Volgens Piet lopen huiseigenaren zo een groot risico. Een en ander zou in het nieuwe grondbeleid uitgesloten moeten zijn, vond hij. Heijboer erkende dat de gemeente er aan de zijlijn staat. „De project ontwikkelaar bepaalt de exploitatie en de prijs van de grond. Dit is voor ons een leerproces." Het college is voor het opstellen van de nota voor het nieuwe grondbeleid al met een buurgemeente gaan praten, zo zei hij ter geruststelling van de D66-er. Advertentie I.M. ''wmmk, -» i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 7