'Kijk goed uit en word niet zenuwachtig' Grootheidswaanzin over rug bevolking Komkommers worden geteeld op gemalen schil van kokosnoot Megalomanie in hart van Oud-Vossemeer Men dwaalt liever ten hele dan ten halve te keren Wees zuinig op Scherpenisse Nog 15 ha glastuinbouw Sint-Annaland Ruim 500 mensen nemen kijkje in kassen firma Roggeband St. Nicolaascomité zit met een kater 3 V* Donderdag 10 april 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Trostomaten Op koe rijden y gemeente Tholen Dinsdag 15 april: Vergadering commissie Welzijn en Onderwijs Eén voor één worden de scholieren op weg gestuurd door de Stoofstraat, die juist gedeeltelijk is opgebroken omdat er een kabel wordt gelegd. Stemmen van lezers Na lang wikken en wegen heb ik besloten mij als medeburger van Tholen te laten horen over het col lege van b. en w. Ik wil ten eerste mijn dorpsgenoot dhr. Rijnberg be danken voor de vele stukken die hij heeft geschreven in de rubriek 'Stemmen van lezers.' Velen zijn het eens met wat hij heeft geschre ven, maar gaan er niet op in. Al kan ik het misschien niet zo formuleren als dhr. Rijnberg, ik wil het doen op mijn huis-, tuin- en keukenwijze. Veel wordt er gesproken over het nieuw te bouwen gemeentehuis waar zeer velen erg op tegen zijn. Toen ik er laatst met anderen over sprak zei ik: 'Bijna iedereen is er te gen, maar niemand doet er wat aan.' Nu willen b. en w. de rioolrechten weer laten stijgen, zodat we straks alleen al aan rioolrechten 260 euro moeten betalen. Nog maar te zwij gen over de andere tarieven. Waar moet dat naar toe met steeds maar stijgende woonlasten? Ik begrijp het wel, want er moet een nieuw ge meentehuis komen van vele miljoe nen, wat helemaal niet nodig is. In mijn ogen is dat geldverkwisting. Wij hebben in ons dorp een prachtig gemeentehuis waar mogelijkheden zijn om dit uit te breiden, maar men kiest voor een nieuw gemeentehuis, over onze rug! Hoe is het mogelijk? Er zijn nu al tekorten en dan weer zoveel miljoe nen uitgeven voor een nieuw en overbodig gemeentehuis? Waar moet dat heen met zo'n gemeente bestuur? Wij waren eerst één van de goed koopste gemeenten van Nederland, maar straks zijn we één van de duurste! Burgemeester Nuis heeft eens gezegd dat burgers behandeld moeten worden als klanten, maar straks lijken we meer op krijgsge vangenen: Mond houden en betalen. Er zijn nog meer dingen die wij op Elke week valt de EB in de bus,want ik wil graag op de hoogte blijven van het wel en wee van Tholen! Wonend in Arnhem, maar geboren en getogen in Scherpenis- se, word ik doorgaans niet vrolijk als ik lees over veranderingen. Plan nen en ontwikkelingen die ontstaan in de hoofden van bestuurders gaan vaak voorbij aan hetgeen mooi, oud en karakteristiek is en behouden dient te worden. Plattelandsuitstra ling en landschap worden geweld aangedaan. Denk maar aan het aan leggen/verbreden van wegen, om maar te zwijgen van alle rotondes. Na 54 jaar trouwe dienst vallen een aantal karakteristieke wonin gen aan de Raadhuisstraat te Oud- Vossemeer ten prooi aan de slo pershamer en de megalomane plannen van gemeente en Castria Wonen. Ondanks dat de woningen het moesten stellen met gebrekkig onderhoud van Castria Wonen is de kwaliteit nog dermate goed dat de sloper er wijselijk niet met de botte kogel op ging, maar zoals de foto in de Eendrachtbode van 3 april laat zien de dakplanken er met fluwelen handschoenen wer den afgehaald omdat die nog punt gaaf zijn na 54 jaar en als 6 meter lange vloerplanken hun gewicht in goud waard zijn. De meeste wo ningen hebben zelfs hun originele kozijnen nog zonder dat er sprake is van rot. In tegenstelling tot later gebouwde woningen, wisten ze toen nog wat bouwen is. De later door de wo ningstichting gebouwde woningen zullen dus allemaal eerder dan na 54 jaar tegen de vlakte moeten gaan, anders storten ze vanzelf wel in. De huizen staan inderdaad al jaren leeg omdat Castria Wonen weigerde ze te verhuren, zelfs al was het maar tijdelijk. De huizen waren altijd zeer gewild en van structurele leegstand in dit type woningen is nooit sprake geweest. Tot eind vorig jaar kregen wij mensen aan de deur die vroegen of ze die huizen konden huren, ook al waren toen al veel ruiten inge gooid en de ramen dichtgespij kerd. Maar wat veel mensen niet weten, is dat deze leegstand Castria geen cent kost omdat ingeplande leeg stand verhaald wordt op de totale huursom van alle huurders van Castria Wonen. Elke huurder be taalt nu zo'n 3 procent van zijn huur voor deze leegstand! Mis schien een punt voor de huurders vereniging om eens aan te kaarten. Ook dezelfde woningen aan de Schoolstraat moeten het veld rui- De provincie houdt in de streek planherziening glastuinbouw vast aan maximaal 20 ha netto glas voor nieuwvestiging rond Sint-An naland. Deze 20 ha telt vanaf de omvang eind 1994. Inmiddels is zo'n 5 ha bijgebouwd door be staande glastuinders, zodat er nog 15 ha bij kan komen. De provincie onze rug mee moeten nemen, maar daar zal ik maar niet verder op in gaan. Misschien kan ik wel niet goed re kenen, hoewel mijn rapportcijfer al tijd goed was. Als ik 100 euro heb om per week te besteden, kan ik er geen 150 uitge ven, want dan heb ik aan het eind van de maand 200 euro tekort. Waar moet ik die halen? Bij de sociale dienst misschien? Ze zien me al aankomen! Wat gebeurt er straks met ons mooie gemeentehuis, wordt het een asielzoekerscentum mis schien? Het gemeentebestuur kan zich beter zorgen maken over de verpaupering van ons dorp en eens door de straten gaan en kijken hoe die eruit zien. Het is beter om ons dorp leefbaar te houden, maar alles wordt weggehaald. 'Burgers moeten als klanten behan deld worden.' Dat heb ik twee jaar geleden zelf ondervonden. Toen ik aan een wethouder vroeg iets aan onze straat te doen, waar zo ver schrikkelijk hard wordt gereden, en ik als voorbeeld een paar bloembak ken noemde zodat men de snelheid moet aanpassen, kreeg ik als ant woord: 'Weetje wel wat dat kost?' Mijn vraag was toen: 'Weet u we! wat een nieuw gemeentehuis kost?' Begrijpt het gemeentebestuur wel wat ze ons allen aandoen? Groot heidswaanzin over de rug van de bevolking! Bezint eer ge begint! Ik weet dat de overheid over ons is ge steld en dat wij die moeten gehoor zamen. Maar een overheid die zo vele miljoenen (onze miljoenen) over de balk gooit, daar mogen wij denk ik wel iets tegenin brengen. Ik heb in alle eerlijkheid geschreven wat me op het hart ligt en ik vraag dan ook aan alle burgers van ons ei land die er net zo over denken, hun stem te laten horen. Misschien dat er mensen zijn die de juiste weg we ten om hier iets tegen te doen. Het gaat ons tenslotte allemaal aan! L. van Gorsel, Sint-Maartensdijk. Een nieuwe weg Poortvliet/Scher- penisse en afsluiting van de Lange- weg? Kan dit plan van tafel? Een nieuw stadhuis (wat niemand wil), plannen voor recreatie/bungalow parken, zo kan ik nog even door gaan. Lees ik deze week: braderie Scherpenisse ter ziele! Dorpsge meenschap, is dit echt nodig? Be stuurders en inwoners wees zuinig op ons eiland, houd landschap, ge woonten en gebruiken in ere en niet te vergeten: onze tael! To Verkerke, Arnhem. men, wordt geschreven. Wat ons betreft alleen als Castria Wonen de afspraken nakomt die zij op 17 ja nuari 2000 met ons heeft gemaakt. In tegenstelling tot wat in eerdere publicaties van Castria Wonen of gemeente soms geschreven wordt, zijn wij als bewoners niet diegenen die de bouw van een zorgcentrum tegenhouden, maar zijzelf door het niet nakomen van genoemde af spraken en het op de lange baan - soms zelfs 14 maanden - schuiven van antwoorden op onze brieven. Wij zijn niet tegen een zorgcen trum, al zal dat zorgcentrum geen 24 uurs zorg bieden, maar enkel bestaan uit een dertiental appartementen met ver der enige gemeenschapsruimten. Voor deze appartementen schijnen zich door ronselpraktijken van Castria en Thuiszorg meer dan 120 mensen te hebben opgegeven, dus een rechtvaardige toewijzing wordt wel moeilijk. Er is in het stuk ook sprake van een samengaan van de plannen van een zorgcentrum en oefenlokaal voor de muziek- en an dere verenigingen. Wij kregen als bewoners van de Schoolstraat op 1 april j.l. een brief waarin geschre ven werd dat na een gesprek met de muziekvereniging op 27 maart j.l. bleek dat het oefenlokaal voor de muziek niet doorgaat, waarmee de bodem onder de plannen van gemeente en Castria Wonen voor een megomane super-Vossenkuil wegvalt. Blijkbaar hebben we hier op Tho len een wethouder die ook bij dit gesprek, net als bij de vergade ringen over de financiële situatie van de Betho, heeft zitten slapen en/of dromen van groot-stedelijke plannen, als super-Vossenkuilen, lucht(enburg)kastelen en musea! De rekening wordt toch betaald door een ander, namelijk de bur gers van Tholen. Kees Boogaart, Schoolstraat, Oud-Vossemeer. noemt de glastuinbouw ,een sector in beweging.' De omstandigheden in Zeeland zijn gunstig gezien de ruimte, temperatuur en licht. Uit breiding van glastuinbouw draagt bij aan de werkgelegenheid en de vitalisering van het platteland, zegt de provincie. Borsele wordt als toekomstig glastuinbouwge bied uit het streekplan geschrapt, maar daar komt Temeuzen voor te rug. In Reimerswaal en Kapelle kan er maximaal 100 ha komen, in Sirjansland 40 ha. Op dit moment is er 120 ha glastuinbouw in Zee land. Enkele honderden Thoolse scho lieren leggen deze week het prak tisch verkeersexamen af. Giste renmorgen was Tholen aan de beurt. Onderaan de Stoofstraat vertrokken ze één voor één voor een rit op de fiets. Vorige week controleerden de mensen van 3VO de fietsen en deze morgen keken J. van Oudenaarde en A. Gelok of de geconstateerde ge breken verholpen waren. Pas dan mochten de leerlingen gaan rij den. Ze vertrokken met tussenpo zen van een minuut en werden gewaarschuwd om niet samen te rijden. „Want dan ben je onher roepelijk gezakt." In hun rode hesje met een nummer erop, vie len de kinderen goed op. Langs de route stonden op vijftien plaatsen controleposten. Zij te kenden aan wat er eventueel mis ging. 3VO-voorzitter De Wit in strueerde de vrijwilligers vooraf op de kiosk op de Markt. Daar legde hij ook aan de kinderen - in groepjes van tien - de route uit aan de hand van een plattegrond. De Wit drukte hen op het hart om duidelijk richting aan te ge ven en goed uit te kijken bij het afslaan of oversteken. „De route is met pijlen aangegeven. Maar wanneer je de weg kwijt bent, vraag het dan aan een controle post. Niet zenuwachtig worden, want je krijgt daar geen straf- punten voor." De jongelui fietsten door de Stoofstraat en de Vis- straat via Kaaij en Wal naar de Ten Ankerweg. Over de rotonde via de Grindweg de Koningin Ju- lianastraat in. Door verschillende straten in deze wijk kwamen ze dan bij de Prins Clauslaan weer op de Ten Ankerweg uit om bij de Molenvlietsestraat opnieuw een rotonde 'te nemen'. In Tholen deden zo'n tachtig kin deren aan de verkeersproef mee. Ze stelden zich aan de westkant van het marktplein op om hun beurt af te wachten. Als eerste kwam de Eben-Haëzerschool aan de beurt. Het praktisch examen wordt voor de tiende keer gehouden, aldus De Wit. Eerder in de week waren scholieren uit Sint-Philipsland en Stavenisse aan de beurt. Morgen volgt Scherpenisse, vrijdag Sint- Maartensdijk en volgende week Oud-Vossemeer. Stemmen van lezers Dat duaal besturen niet gemakkelijk is, blijkt meerdere keren. Hoewel al vele malen (circa zeven keer) ver schillende raadsleden getwijfeld hebben aan de haalbaarheid van het zo geprezen 'Kleur bekennen', zijn zij niet bereid tot bijstelling, d.w.z. financieel niet haalbare projecten schrappen. Ogenschijnlijk dwaalt men liever ten hele, dan ten halve te keren, terwijl bekend is dat het te kort voor 2003 al 430.000 euro (947.000 gulden) is; zonder nog re kening te houden met de toekomst visie Tholen 2025 en eventuele in vesteringen! (1+1=3). In ieder geval moet de B-lijst de ijs kast in zegt de CU, want: 'Het zijn prachtige fantasieën, maar er is geen geld!' Een waardevolle tip van het CDA maakt het beleid nog even ingewik kelder, want zo zegt zij: 'Op die B- lijst staat ook nog het Scheldecolle- ge. Er moet ook nog weieens een school verplaatst worden van Sint- Maartensdijk naar Tholen!' (schat ting 6 miljoen euro 13 miljoen gulden). Terwijl nog helemaal niet zeker is dat het onderwijs verbreed kan worden, omdat Bergen op Zoom al veel verder is met verbreden van het onderwijs. Toch wordt weer de utopie aangehaald van het 'duidelijk aan de inwoners uitleggen', zoals de PvdA vorig jaar zei. Welke burger kun je uitleggen dat hij koopkracht moet inleveren om de fantasieën van de colleges te steunen? Ondanks de nu bekende grove verhogingen, concludeerde de burgemeester dat het een hele klus wordt om de kader nota in meerjaren-perspectief slui tend te krijgen! De gemeenteraad zal zelf moeten aangeven wat er van het bestaande beleid geschrapt moet Tot onze verbazing lazen wij in de Eendrachtbode van 27 maart een verslag van de vergadering van de ondernemersvereniging van Tho len, waarbij werd gesteld, dat de in tocht van St. Nicolaas matig was. De ondernemersvereniging was op de hoogte dat onze eigen St. Nico laas wegens familieomstandighe den niet aanwezig kon zijn op de geplande datum van de intocht. Wij hebben dus in een paar dagen tijd iemand moeten vinden die hem zou kunnen vervangen. Dit is niet zo eenvoudig, want St. Nicolaas ben je niet zo maar. Het is ons toch gelukt iemand te vinden die ons uit de nood wilde helpen. Dat de intocht dan misschien anders verloopt dan gepland, is te begrijpen. De kinde ren hebben er weer van genoten en daar gaat het tenslotte om. Het is en blijft een kinderfeest. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij de gene die St. Nicolaas heeft vervan gen erg dankbaar zijn. Anders had het hele feest niet doorgegaan. Zo als altijd, staan de beste stuurlui aan wal. Wij vinden dan ook, dat de on- worden! Keuzes zijn volgens b. en w. onontkoombaar, maar de ge meenteraad peinst er niet over, dan maar minder koopkracht! Dat is nog eens sociaal beleid en dat inclusief de PvdA! Mogelijk wil zij het trouwprijsje van 280 euro (bijna 620 gulden!) nog eens verhogen? Je zou bijna zeg gen, houd het maar bij verloven of ga maar gewoon samenwonen! In ieder geval is Tholen al de duurste gemeente op één na! We zijn nu 1 jaar verder en de raad bekritiseert nog steeds de bouw van een nieuw gemeentehuis, mogelijk omdat zij beseft dat een foutief fiat is gegeven. Vier partijen D66, ABT, CU en VVD (die erkent kiezers te hebben verloren door haar unaniem toe stemmen voor de bouw), kwamen hierop terug en wilden heroverwe ging. Hebben deze partijen dan net zoveel inbreng als de burgers? (Niets?). Zijn dan de overige des kundigen, SGP, PvdA en CDA, zo sterk in hun argumenten, ook m.b.t. de financiën? Vanwaar dan de angst voor het door hen gekozen beleid? Kritiek, zelfs van de eigen raadsleden, wordt stil letjes van tafel geveegd! Als het voetbal betrof, zou je een gele kaart krijgen! De burger vraagt zich daar om af, hoe konden 'onze bestuur ders' dan zo enthousiast met een 'smile' dat programma tonen en on dertekenen? Trouwens, op de foto toont het CDA alleen 'Kleur ken nen' en dat zegt helemaal niets, zo als vaak voorkomt. Hoe dan ook: Noch investeren, noch kleur beken nen blijkt door partijen zakelijk overwogen te zijn! (Anders blijf je niet telkens met tekorten zitten en moetje schrappen!). De vraag is nu, wie ziet de toekomst nu goed: b. en w. of de gemeenteraad? C. Rijnberg, Sint-Maartensdijk. dernemersvereniging hier best be grip voor op kan brengen. Zelf werk ik al 27 jaar mee met de in tocht. We proberen het ieder jaar zcr leuk mogelijk te maken voor de kinderen, want nogmaals, daar gaat het tenslotte om. Meer pieten en strooigoed, dat wil len wij al jaren. Wie gaat dat beta len, zeker niet de ondernemersver eniging en dat probleem is ook bij hen bekend. Dan het feit dat de pieten te diep in het glaasje hebben gekeken. Waar deze onzin vandaan komt, zouden wij wel eens willen weten. Wij vin den het jammer dat wij, die dit alle maal al jaren doen en er veel tijd in steken op vrijwillige basis, deze be richten in de krant moeten lezen. Wij hadden liever gezien dat wan neer er klachten waren, men deze persoonlijk met ons had besproken. Nu zitten wij met een kater. Onder nemersvereniging bedankt. St. Nicolaascomité Tholen, Janny van Oorschot namens St. Nicolaas en de pieten. Jan Boomaars rechtsgeeft uitleg over biologische bestrijding. De tuindersfamilie Roggeband is tevreden over de belangstelling voor Kom in de kas. Ruim 500 mensen kwamen zaterdag een kijkje nemen in de komkommerkassen aan de Mosselhoekseweg in Tholen. Ze kre gen er deskundige uitleg over alle aspecten van de teelt en dat werd bij zonder op prijs gesteld, bleek uit de reacties. 's Morgens was het met 150 bezoe kers nog rustig, maar vooral tussen één en twee uur werd het erg druk in de kas. Veel mensen van Tholen en Sint-Philipsland, maar ook uit Zuid- Beveland, West-Brabant en de om geving van Rotterdam. Het complex aan de Mosselhoekseweg is ander halve hectare groot, en met de kas sen aan de Molenvlietsedijk en aan de Leguitsedijk te Oud-Vossemeer omvat het bedrijf bijna drie hectare. Roggeband werkt er met zijn drie zoons, de vrouwen springen bij en voor het oogstwerk worden extra krachten ingeschakeld. Over een breed pad lopen de bezoe kers de kas binnen tussen de planten door, waaraan grote en kleine kom kommers hangen. Theo Roggeband legt uit dat de planten met tweeën in een pot staan en dat ze geteeld wor den op de fijngemalen schil van de kokosnoot. Het spul - afkomstig uit India - wordt geperst aangeleverd. Er wordt onder meer stikstof aan toegevoegd. De planten zelf worden aangeleverd in blokjes van steen wol. De voeding gebeurt volledig computergestuurd, via een slangetje wordt water met voedingsstoffen toegediend. „Als het zonnig en warm weer is, gebeurt dat zo'n 30 tot 35 keer per dag. Regent het, dan maar 14 keer", legt Roggeband uit. Per keer wordt 70 cc gegeven. „De computer is zodanig afgesteld dat er elk uur wat gegeven wordt, maar daarnaast houdt hij rekening met de hoeveelheid licht." In alle emmers zit aan de zijkant een gat. „Op 2 centimeter van de onderkant, zodat er altijd water in staat dat de plant tot zich kan nemen."Het water dat via buizen door de kas wordt ge voerd, zit in een gesloten systeem. Het wordt naar een groot opslagvat gevoerd en van daaruit hergebruikt. De verwarmingsbuizen boven de grond doen tevens dienst als trans portrail om de kisten overheen te voeren. Ook liggen er doorzichtige plastic pijpen waarin C02 wordt ge blazen. Dat wordt gemaakt door de gasgestookte motoren, die boven dien elektriciteit leveren voor het nutsbedrijf Delta. Mocht de gas- voorziening stokken, dan kan er op olie worden overgeschakeld. En een noodstroomaggregaat is eveneens aanwezig zodat de bedrijfsvoering te allen tijde gladjes kan verlopen. Drie teelten per jaar heeft Rogge band in zijn kassen: twee keer kom kommers, en in de herfst trostoma ten. Per teelt levert een kom- kommerplant ongeveer 30 vruchten op. De eerste teelt is begin januari geplant, er wordt vanaf half februari geoogst en de planten gaan mee tot mei. „We trekken drie keer per week." Daarbij moet niet alleen op de grootte van de komkommer gelet worden, maar bijvoorbeeld ook op de lengte van het steeltje. Rogge band laat enkele komkommerzaden zien, ze kosten 35 tot 40 eurocent per stuk. De vruchten in zijn kas le veren geen zaad op doordat het hy briden (bastaarden) zijn. Elders in de kas geeft Jan Boomaars van de firma Brinkman uitleg over de biologische bestrijding van schimmels en ongedierte in het ge was. Zo wordt de sluipwesp ingezet om witte vlieg te bestrijden en de roofmijt tegen tripslarven. Boo maars toont voorbeelden van aange taste bladeren, waarop tevens de re sultaten van de bestrijding zichtbaar zijn. Ook kan door een microscoop een blad bekeken worden. Mocht de biologische bestrijding falen, dan kan in het uiterste geval chemische bestrijding toegepast worden. Daar voor beschikt het bedrijf over een apparaat waarmee insecticide ver gast kan worden en als een wolk de kas kan worden ingeblazen. In de sorteerruimte wordt gedemon streerd hoe de komkommers machi naal op gewicht worden gesorteerd. Vervolgens worden ze in kartonnen dozen gepakt, met een gekleurde sticker die de gewichtsklasse aan geeft. Komkommers die te lang zijn voor de dozen, gaan in blauwe krat ten en kunnen als dezelfde kwaliteit aangeleverd worden bij The Gree nery. Drie keer per week brengt Roggeband zijn product naar de vei ling in Breda. De prijzen waren dit jaar redelijk, zegt hij. „Maar in ver band met een grotere aanvoer zijn ze op dit moment wat aan de lage kant." Bordjes dirigeerden de bezoekers via de Boomdijk naar de Razernij- weg, naar het veehouderijbedrijf van Jan Vissers. Hier konden in de stallen zowel de melkkoeien als het vleesvee bewonderd worden. Vooral die laatste zijn enorme dieren. Kin deren die dat durfden, mochten een eindje op een koe rijden. De melke- rij was te bezichtigen en er kon ver se melk geproefd worden. Uitleg was er ook over het voer, tussen de stallen lagen twee enorme hopen in gekuild gras en maïs. Ook hier wer den bezoekers geïnformeerd en konden ze hun vragen stellen. Vlak bij het bedrijf zaten op een perceel grasland een flink aantal zwanen; niet alleen witte, maar ook vijf zwarte. Een fraai gezicht, maar voor de veehouder niet welkom omdat deze grote vogels het voor de koei en bedoelde gras aanvreten en de bodem vertrappen. Kom in de kas is wat firma Rogge band betreft succesvol verlopen. „Ik denk dat het drukker was dan drie jaar geleden, toen we ook meede den." Eén minpuntje meldt de Thoolse tuinder: de vlaggen die hij bij Reimerswaalseweg had geplaatst om het publiek op de open dag te at tenderen, zijn door onbekenden meegenomen. Op dinsdag 15 april a.s. om 19.30 uur vergadert de gemeentelij ke commissie Welzijn en Onderwijs in het gemeentehuis in Sint- Maartensdijk. Deze vergadering is openbaar en als inwoner kunt u gebruik maken van het interactieve spreekrecht: er is per agen dapunt discussie mogelijk met de commissieleden. Als u gebruik zou willen maken van dit spreekrecht, wordt het op prijs gesteld als u dit van tevoren doorgeeft aan het griffiesecretariaat (tel. 0166-668350). De (voorlopige) agenda met bijbehorende voorstellen ligt voor ie dereen van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in de publieke leesruimte ter inzage even als in de openbare bibliotheken van Tholen, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk. De commissievergadering wordt voorgezeten door de heer M.A.J. van der Linde. Op de voorlopige agenda staat o.a.: Schriftelijke vragen voor het college van burgemeester en wethouders. Ingekomen stukken en mededelingen. a. Beantwoording op schriftelijke vragen van SGP-fractie over inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen. b. Beantwoording schriftelijke vragen van SGP-fractie over wachtlijsten/-tijden Algemeen Maatschappelijk Werk. c. Beantwoording op schriftelijke vragen van CU-fractie over sportvelden aan de Zoekweg. d. Jaarrapportage Voortijdig Schoolverlaten in de Ooster- schelderegio over het schooljaar 2001-2002. e. Standpunt provinciebestuur inzake RIVM-rapportage Ambulances binnen bereik Voorstel vaststellen plan van aanpak gemeentelijke nota Volks gezondheid 2003-2006. Portefeuillehouder wethouder drs. M.A.E. Velthuis. Wanneer u nog vragen heeft over deze agendapunten, kunt u contact opnemen met het griffiesecretariaat (tel. 0166-668350). De andere commissievergaderingen die week zijn op: - maandag 14 april: commissie Gemeentelijke Ontwikkeling (19.30 uur, gemeentehuis) - woensdag 16 april: commissie Middelen (19.30 uur, gemeen tehuis) en - donderdag 17 april: commissie Algemeen Bestuur (19.30 uur, Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen i.v.m. bespreken Toekomstvisie Bestemming Tholen) De agenda's van deze commissies kunt u nalezen in Tholender- wijs (de informatiepagina van de gemeente in de Thoolse Bode) van dinsdag 8 april jl. De aankondiging van de vergadering en de bijbehorende agenda van de commissie Welzijn en Onderwijs ontbrak echter in deze Tholenderwijs, vandaar deze publicatie. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2003 | | pagina 3