'Mag het een keer, want CDA heeft ook andere tijden gekend' 'Claim SGP op gs-zetel is terecht' Meeste stemmen in Stavenisse De 4 gekozen statenleden van Tholen WD krijgt een 'behoorlijke tikvan Thoolse kiezers CDA naar vier zetels Lijstverbinding levert de CU voordeel op 587 kiezers meer Negen vrouwen van 47 Zeeuwse statenleden Donderdag 13 maart 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT „Mag het een keer? We hebben ook andere tijden gekend. Iedere partij krijgt een keer een beurt!" CDA- statenlid J. v.d. Merbel heeft er geen enkele moei te mee om premier Bal kenende en zijn partijge noten in Den Haag de eer te geven dat de christen democraten dinsdag de grootste in Zeeland zijn geworden. „Je kan sjou wen wat je wil in Tholen of Middelburg - we heb ben er ook hard voor ge werkt - maar als je de lan delijke trend niet mee hebt, dan lukt het niet. Daar valt niet tegen op te boksen. We zijn natuurlijk erg con tent met deze verkiezings uitslag. Deze winst geeft ons een goed gevoel." Dankbaarheid Tijdelijk dipje Volkomen onterecht LPF-man Boogaart Gejuicht en gedanst Partij Stemmenpercentages Tholen Zetels Schooldirecteur Van Heukelom kandidaat „Deze verkiezingsuitslag biedt perspectief voor het leve ren van een gedeputeerde. We kunnen terecht een claim leggen op een gs-zetel en we willen ook best verant woordelijkheid dragen in het dagelijks bestuur van de provincie, maar niet tegen elke prijs", zegt SGP-staten- lid Roeland. Zijn collega Van Heukelom uit Nieuwer kerk, directeur van het Calvijncollege in Tholen, is de beoogde SGP-gedeputeerde. Henny Polderman blijft het populairst 1. VVD 2. CDA 3. PvdA 4. SGP 5. PvZ 6. D66 7. GL 8. SP 9. LPF 10. CU Overigen H.A. Polderman-Martin (55) WD, Tholen. J. van de Merbel (61) CDA, Tholen. R.P. van der Wal (52) PvdA, Sint-Maartensdijk. G.D. Roeland (52) SGP, Sint-Annaland. Van de Merbel begint aan zijn twee de zittingsperiode in de Zeeuwse staten. „Er zijn nogal wat nieuwe lingen in onze fractie, dus dat schept voor mij extra verantwoorde lijkheden. Ik wil mijn ervaring blij vend inzetten in de statencommissie welzijn." De Thoolse CDA'er is blij met de iets hogere opkomst voor de statenverkiezingen. „Het blijft ech ter te laag en daarom moeten we de betrokkenheid van de inwoners ver beteren door zaken die bij de pro vincie spelen, goed voor het voet licht te brengen. Als er duidelijke belangen zijn, weet men de provin cie wel te vinden. Kijk maar naar de actie voor het fietspad tussen Stave- nisse en Sint-Maartensdijk", aldus Van de Merbel, die in Middelburg van de verkiezingszege genoot. Nieuwkomer R.P. van der Wal deed dat in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk, waar hij samen met zijn vrouw en partijgenoten glunde rend de uitslagen van de Zeeuwse gemeenten op de televisie volgde. Ook met de Thoolse uitslag was hij zeer tevreden. „We hebben het hart stikke goed gedaan." Dankzij de groei van 8 naar 10 zetels was de op de negende plaats staande Thole- naar al snel zeker van een zetel. „De PvdA heeft zich hersteld van het verlies van 1999. Wij hebben dan ook waardering voor onze kiezers die ondanks het slechte weer zijn komen stemmen." Van der Wal is van plan om blijvend in contact te treden met de kiezer, zoals hij dat tijdens de campagne heeft gedaan. „Een betere communicatie, daar draait het om. Het is de verdienste van Pim Fortuyn dat we daar nu veel meer aandacht voor hebben." De PvdA'er hoopt zich in de nieuwe statenfractie met economie en werk gelegenheid bezig te kunnen gaan houden. „Ik ga in elk geval niet in de zorg", lacht Van der Wal. 'Boven alle verwachting' noemt G.D. Roeland uit Sint-Annaland het resultaat voor de SGP, die zich in de Zeeuwse statenzaal handhaafde met 7 zetels. „Dit stemt tot dankbaar heid. Maar ik had het niet verwacht gezien de uitslag van de kamerver kiezingen in januari, toen nogal wat SGP-kiezers op het CDA gestemd hebben. Jammer dat de CU, waar mee we een lijstverbinding hadden, een zetel moest prijsgeven. Dat past overigens in de landelijke tendens. We zijn tevreden met de winst van het CDA", zegt Roeland, die aan zijn derde zittingsperiode begint en opnieuw ruimtelijke ordening wil gaan doen. De Thoolse SGP-wethouder K.A. Heijboer noemde de uitslag 'een De CDA-vrouwen Wisse en Ligtendag genieten in de hal van het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk van de gunstige verkiezingsuitslagen voor hun partij. hart onder de riem voor de huidige gemeentelijke en provinciale be stuurders.' „De SGP heeft een bij zonder trouw kiezerskorps. We zijn over deze statenverkiezingen goed tevreden." De VVD is dat absoluut niet. „We hebben het slecht gedaan", stelt sta tenlid mevr. H.A. Polderman-Mar tin uit Tholen teleurgesteld vast. „De kiezers hebben een behoorlijke tik uitgedeeld, want we verliezen drie zetels." Raadslid F.J. Goossen spreekt over 'een tijdelijk dipje.' „Landelijke effecten zoals de lopen de kabinetsformatie van CDA en PvdA spelen een duidelijke rol bij deze verkiezingen. Het is jammer dat we onze positie als grootste par tij in de Zeeuwse staten zijn kwijt geraakt." Zijn partijgenoot K.M.B. Saris denkt dat vooral het al of niet bereiken van een meerderheid van CDA en PvdA in de Eerste Kamer (de leden van provinciale staten kie zen de leden van de Eerste Kamer) een grote rol heeft gespeeld bij deze statenverkiezingen. „Voor de VVD heeft dat een nadelig effect gehad." Mevr. Polderman oppert dat ook het gelijktijdige vertrek van de twee 'steengoeie' VVD-gedeputeerden de partij mogelijk nadelig heeft beïn vloed. „Je kunt dat niet bewijzen en aangezien we in heel Nederland hebben verloren, hebben landelijke effecten de doorslag gegeven. Daar is niet tegenop te folderen. Overi gens is het verlies in Zeeland met 6,6% meer dan de 5,5% in heel Ne derland, terwijl we in Tholen 5,7% terugliepen. Verwijten kunnen we ons zelf niet maken, want we heb ben er echt alles aan gedaan in de verkiezingscampagne - ik heb er een verkoudheid aan overgehouden en ik was er hartstikke moe van - maar het heeft niet geholpen. Alleen kreeg ik op Tholen 472 voorkeur stemmen tegenover 300 in 1999, dus hebben onze inspanningen toch nog effect gehad. Ik ga dan ook flink aan het werk, o.a. om te probe ren de Scherpenissepolder open te krijgen voor fietsers en wandelaars. Want de provincie steekt geen geld in natuurgebieden om die gesloten te houden. Ook voor de watersport en de ontwikkeling van de Speel mansplaten ga ik me inzetten", al dus mevr. Polderman. CU-kandidaat J. de Feijter uit Sint- Maartensdijk was 'gematigd tevre den' over de uitslag. Zijn partij ver loor wel een statenzetel, zodat hij op de vierde plaats geen eerste re serve is geworden. „Het verlies ten opzichte van de statenverkiezingen in 1999 is natuurlijk wat teleurstel lend, maar ten opzichte van de ka merverkiezingen in januari zijn we de enige partij die winst boekt. Dat valt dus niet tegen. Het is een be langrijk signaal dat mensen toch voor een principe kiezen in plaats van voor de macht", aldus De Feij ter, die in de schaduwfractie van de CU toch een rol in de provinciale politiek gaat spelen. 'Volkomen onterecht' noemde raadslid J. van den Donker de terug val van D66. „We hadden een goe de lijsttrekker en een goed program ma, ik begrijp er niets van dat we zo zakken. Ik had gehoopt op herstel, maar jammer genoeg is dat niet ge lukt", aldus Van den Donker, die niettemin een belangrijke troost vindt in de handhaving van de enige D66-zetel in de Zeeuwse staten. De Partij voor Zeeland halveerde in de statenzaal van 4 naar 2 zetels, maar op Tholen was het resultaat goed met de winst van dik een pro cent. „Dat is positief. Tholen is iets beter voor het voetlicht gekomen, maar alles bij elkaar toch niet ge noeg om de PvZ in de vaart der vol keren te laten meedoen", zegt de Thoolse wethouder L.J. van Doorn. Van de twee nieuwe partijen kregen de LPF met 2,65% en de SP met 2,56% bijna evenveel aanhang op Tholen. Kandidaat C.W. Boogaart uit Oud-Vossemeer (14de) had dinsdagmiddag al een goed gevoel over de uitslag. „Gefeliciteerd, je hebt 2 stemmen", zei een kennis die ik tegenkwam. „Daar heb je on ze LPF-man", zei een ander op straat. Kees Boogaart kreeg op Tholen 68 voorkeurstemmen tegen over zijn veel hoger (derde) ge plaatste broer Wim uit Nieuwerkerk 24. „Liever hadden we natuurlijk meer steun gekregen, maar we heb ben in elk geval 1 statenzetel en dat is op zich niet verkeerd. Onze lijst trekker Hedwig Smits is zeer voort varend." Dat de LPF op Tholen ten opzichte van de kamerverkiezingen in januari is gehalveerd, noemt Boogaart 'magertjes.' „We zitten nu echter in de Tweede Kamer, in provinciale staten en straks ook in de Eerste Kamer. Op alle niveaus moeten we ons nu gaan bewijzen, maar helaas missen we ons boeg beeld Pim Fortuyn." De Vosse- meerder sluit niet uit, dat de LPF te zijner tijd aan de gemeenteraads verkiezingen meedoet. „Vorig jaar heb ik ABT gesteund, maar die ging gelijk met een wethouder in het college." De andere nieuweling, de SP, haal de 2 zetels binnen. Maar dat ging ten koste van Groen Links, die er 2 verloor. „We hebben het heel erg goed gedaan", zegt de Thoolse SP- kandidaat M.C. Mayr, die 15de stond. Haar partij had dinsdag avond in het Arsenaal te Vlissingen een verkiezingsfeest georganiseerd. „Iedereen was zenuwachtig, want het was heel spannend. We begon nen met 1 zetel, waarna we stegen tot 2 zetels en die hielden we vast. Na het bekend worden van de eind uitslag hebben we heel hard ge juicht en gedanst. We waren heel blij. Iedereen had er ook hard voor gewerkt en we zullen ons best doen om het resultaat waar te maken." Maureen Mayr zal in de ondersteu ningsgroep van de statenfractie de gezondheidszorg behartigen. „De SP heeft 7 leden op Tholen en we vormen een werkgroep om zaken als openbaar vervoer, jeugdvoorzie ningen, het uitbaggeren van de jachthaven in Stavenisse, e.d. aan te kaarten. Het gehele jaar zullen we er voor de mensen zijn, niet al leen rond de verkiezingen. Ook ge meentelijk kijken we wat er kan ge beuren, maar de SP verkeert op Tholen nog in de opbouwfase", al dus mevr. Mayr. Net als vier jaar geleden zou de SGP zeven zetels hebben behaald als de verkiezingen van dinsdag voor de gemeenteraad zouden zijn geweest. Nu hebben de staatkundig-gerefor meerden daarin zes zetels. Het CDA zou zelfs verdubbeld zijn: vier ze tels, tegen twee op dit moment. D66 zou zijn ene zetel zijn kwijtgeraakt. PvdA, VVD en CU zouden gelijk blijven. Er is wel een vertekening, want bij de statenverkiezing deed ABT niet mee (en die haalde twee zetels). En bij de gemeenteraadsver kiezing van vorig jaar waren Groen- Links, SP, LPF en Partij voor Zee land niet van de partij. PS 03 PS 99 TK 03 PS 03 PS 99 VVD 11,35 17,07 11,29 7 10 CDA 19,83 12,72 28,85 13 10 PvdA 18,81 17,40 20,63 10 8 SGP 31,42 32,66 21,20 6 7 PvZ 2,68 1,56 - 2 4 D66 1,75 3,64 1,55 1 1 GL 1,40 3,28 1,91 2 4 SP 2,56 - 3,45 2 - LPF 2,65 - 5,54 1 - CU 7,55 8,99 -T 4,03 3 3 Overigen - 3,76 1,52 - - opgek. kiesger. PS 03 PS 99 TK 03 Tholen 2754 4854 56,74 55,22 85,14 Oud-Vossemeer 947 1838 51,52 50,45 81,82 St.-Annaland 1390 2555 54,40 52,92 84,68 Stavenisse 745 1149 64,84 63,76 86,50 St.-Maartensdijk 1339 2670 50,15 46,60 79,96 Scherpenisse 750 1253 59,86 55,77 83,65 Poortvliet 740 1253 59,06 52,00 83,96 St.-Philipsland 872 1534 56,84 55,31 88,06 Anna Jacohapoider 168 346 48,55 52,92 86,69 GEMEENTE THOLEN 9705 17.452 55,61 53,38 84,11 Dinsdagavond werd er nog van uit gegaan dat de VVD en de SGP elk 7 zetels hadden, maar gisterenmiddag werd duidelijk dat door een fout in de uitslag van Schouwen-Duiveland de SGP een zetel minder kreeg. Dinsdagavond concludeerde Roe land nog, dat men niet meer om de SGP heen' kon voor de vorming van het dagelijks bestuur omdat zijn fractie voor de tweede achtereenvol gende statenverkiezing 7 zetels had behaald. De PvdA had in 1999 met 8 zetels zelfs 2 gedeputeerden mogen leveren, terwijl de SGP toen met le ge handen bleef staan. VVD-statenlid mevr. Polderman denkt, dat de SGP ook met 6 zetels een gedeputeerde zal kunnen leve ren. „Ik ben voor een breed college in het duale stelsel." Ze is overigens blij dat de VVD nu niet alleen in stemmenaantal, maar ook in zetels groter is dan de SGP. Voor de VVD is lijsttrekker J. Suurmond kandi daat-gedeputeerde, terwijl Henny Polderman gegadigde is om hem op te volgen als fractievoorzitter. „Maar politiek is toch een mannen wereld en Izak Vogelaar is ook kan didaat, dus je weet het nooit. Maar dat geldt ook voor de college-sa- menstelling. Het CDA is in de ^in ning mood' en met hun neus in de wind gaan ze misschien meer vra gen." Als het aan het Thoolse CDA-sta- tenlid Van de Merbel ligt in elk ge val niet. „Het lijkt me het beste om niet te overvragen, dat houdt het langst stand. Je bent ook beter uit met 2 goed gevulde portefeuilles, dan met 3 gedeputeerden die veel minder om handen hebben. Maar we moeten eerst een programma maken en dan wordt het onderhandelen. Het lijkt me, dat er 6 gedeputeerden blijven. En wanneer CDA en PvdA ieder 2 gedeputeerden leveren, is het een optie dat VVD en SGP er elk 1 leveren." Daarentegen zou de Thoolse CDA- voorzitter Coppoolse een 3-2-1 (CDA, PvdA, VVD) gs-verhouding wel zien zitten. „Ik vraag me af, of 4 partijen in een college wel verstan dig is. De verkiezingsuitslag recht vaardigt niet, dat de SGP erin komt. En als het toch 4 partijen worden, dan zegt mijn eigen voorkeur dat ik liever de CU in het college zie dan de SGP", aldus Coppoolse. PvdA-statenlid Van der Wal voelt niets voor een breed college. „Lie ver met z'n tweeën, CDA en PvdA, want hoe breder, hoe vlakker. Met meer partijen in het dagelijks be stuur kun je geen punten maken om dat je meer concessies moet doen. Dan wordt er aan daadkracht inge boet en we willen onze versterkte positie toch vertalen", aldus Van der Wal. Wethouder Heijboer vindt een dage lijks provinciebestuur met 1 VVD en I SGP-gedeputeerde naast 2 CDA'ers en 2 PvdA'ers 'een reële verdeling.' Zijn collega Van Doom (ook oud-statenlid) vindt dat ook. „Het is verantwoord dat de SGP meedoet, al wordt het met vier par tijen in het college wel minder werk zaam. De vraag is: wat wil de Pv dA?" Van Doom noemt het ,niet verstandig' dat de VVD allebei de gedeputeerden tegelijk terugtrok, wat voor de verkiezingsuitslag nega tief heeft uitgepakt. In het dagelijks bestuur van de pro vincie hebben VVD, CDA en PvdA nu elk 2 gedeputeerden bij een zetel tal van 10, 10 en 8 in de huidige sa menstelling. De verkiezingen van dinsdag brachten daarin verandering met 13 zetels voor het CDA, 10 voor de PvdA en 7 voor de VVD. Ver wacht wordt, dat de liberalen hun tweede gs-zetel kwijt raken aan de SGP. Dit temeer omdat van de zit tende gedeputeerden de twee VVD'ers, 1 CDA'er en 1 PvdA'er vertrekken. Alleen Poppelaars (CDA) en De Kok (PvdA) blijven beschikbaar. Van alle kandidaten uit de streek kreeg Henny Polderman, evenals vier jaar geleden, de meeste Thoolse stemmen: 472. De eerste vrouw op de VVD-lijst kreeg zelfs 102 stem men meer dan haar lijsttrekker. Maar het statenlid was in Tholen óók po pulairder dan zes andere lijsttrekkers (van D66, PvZ, SP, GL, LPF en CU). Ook CDA-statenlid Joop van de Merbel uit Tholen en PvdA-kandi- daat Paul van der Wal uit Sint-Maar tensdijk verzamelden dit keer meer dan 400 voorkeurstemmen: respec tievelijk 466 en 408. Met 215 Thool se stemmen deed verder Hans van Gorsel het goed, maar zijn partij de VVD verloor en de Vossemeerder heeft dan ook geen zicht op een sta tenzetel. Bij de SGP kreeg statenlid Goos Roeland uit Sint-Annaland 213 Thoolse stemmen. Zijn partijgenoot George van Heukelom uit Nieuwer kerk was nét iets populairder: 234 kiezers stemden de vestigingsdirec teur van het Calvijn college. De fikse Thoolse stemmenwinst van de Partij voor Zeeland komt volledig voor re kening van Leen van Doorn uit Scherpenisse. De ABT-wethouder verzamelde de helft van de uitge brachte stemmen op zich (131). maar dat waren er nog altijd ruim honderd minder dan hij vier jaar geleden kreeg als kandidaat voor de ouderen partijen. Bij de ChristenUnie kreeg brandweercommandant Koos de Feijter uit Sint-Maartensdijk 108 stemmen, zijn partijgenoot Dick Vis ser uit Middelburg (voormalige Thoolse politieman) 93. De aantallen stemmen van de overi ge Thoolse kandidaten: CDA: Kooiker-den Boer 54. PvdA: Westerweel 153. SGP: Van Eenennaam 63, Geluk 79, Aarnoudse 51Koopman 56 en Du- vekot 16. D66: Van den Donker 72, Suijker- buijk 11 SP: Mayr 76. LPF: Boogaart 68. CU: Piet 67, Ter Beek 26, Van der Eist 11 en Van Belzen 47. Vier van de tien partijen die meede den aan de statenverkiezingen, gin gen een lijstverbinding aan. Daar mee proberen gelijkgestemden een eventueel stemmenoverschot te verzilveren bij de verdeling van restzetels. Slechts de ChristenUnie had er dit keer profijt van: zonder de samenwerking met de SGP zou de CU teruggegaan zijn van 3 naar 2 zetels. De lijstverbinding behaal de 8 zetels en één restzetel. Zonder de samenwerking had de CU 2 vol le zetels gekregen en de SGP 5 vol le en één restzetel. De zetel minder voor de CU zou vervolgens bij het CDA terecht zijn gekomen, die als grote winnaar dan 14 in plaats van 13 statenleden had kunnen afvaar digen. Ook GroenLinks en SP zochten sa menwerking. Ze behaalden samen vier zetels, waarvan 2 volle aan GroenLinks toevielen en één volle en een restzetel aan de SP. Zonder lijstverbinding zou dat precies zo zijn geweest. Er waren 3060 stemmen nodig voor een zetel (de opkomst in Zeeland was 51,11%). Bij de verdeling wer den 43 van de 47 zetels direct toe gewezen. De restzetels gingen ach tereenvolgens naar CDA, VVD, PvdA en SGP/CU. Zonder lijstver- bindingen zouden er zes restzetels te verdelen zijn geweest, in een an dere volgorde: SGP, CDA, VVD, PvdA, opnieuw CDA en SP. Met een opkomst van 55,61 is Tho len de zesde in de rij van dertien Zeeuwse gemeenten. Provinciaal was het gemiddelde 51,11%, met de hoog ste opkomst in Veere (63,76%) en de laagste in Vlissingen (42,09%). Vier jaar geleden kwam in Tholen 53,38% van de kiezers opdagen, zodat er nu 587 stemmen méér uitgebracht wer den dan toen. Met bijna 65% stemde Stavenisse het trouwst, terwijl Anna Jacobapolder het enige dorp was waar minder dan de helft (48,5%) de gang naar de stemcomputer maakte. PS provincale staten PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS TK PS PS PS PS TK PS PS TK PS TK PS TK PS PS TK PS TK TK= Tweede Kamer 03 99 03 03 99 03 03 99 03 03 99 03 03 99 03 99 03 03 99 03 03 03 03 03 03 99 03 99 03 Tholen 359 478 535 591 372 1271 399 390 709 789 765 795 52 25 72 116 72 71 114 113 64 153 50 169 307 342 242 37 57 Oud-Vossemeer 159 274 220 221 175 469 238 170 381 144 120 144 17 11 21 42 27 16 44 29 40 82 46 82 44 49 45 17 24 Sint-Annaland 152 228 248 272 133 634 297 266 491 428 468 440 47 19 13 30 33 7 34 28 31 76 31 101 112 116 73 45 28 Stavenisse 32 64 57 115 53 244 114 119 151 374 339 378 29 19 5 17 9 10 17 11 7 29 22 68 37 47 29 20 7 Sint-Maartensdijk 159 210 246 205 103 485 438 361 687 281 288 302 59 27 23 35 36 9 34 44 44 64 49 157 72 74 65 75 51 Scherpenisse 67 88 101 120 70 254 130 104 197 330 292 351 28 8 7 25 9 6 11 15 14 27 11 45 37 40 36 24 13 Poortvliet 78 90 107 184 116 353 97 79 167 232 222 235 16 11 15 24 17 9 27 14 26 34 25 63 56 65 41 17 20 Sint-Phiiipsland 74 86 105 144 76 404 81 69 161 448 462 441 10 15 13 34 20 7 13 17 16 30 17 96 61 72 51 11 15 Anna Jacobapolder 21 38 32 72 61 105 31 28 72 22 12 18 2 7 1 9 3 1 5 8 6 10 6 29 6 14 7 7 9 TOTAAL 1101 1556 1651 1924 1159 4219 1825 1586 3016 3048 2968 3104 260 142 170 332 226 136 299 279 248 505 257 810 732 819 589 253 224 In de nieuwe provinciale staten zitten vier vrouwen minder dan nu het geval is. Op 20 maart worden in Middelburg 9 vrouwen en 38 mannen geïnstalleerd. De fracties van SGP, Partij voor Zeeland, SP en ChristenUnie be staan uit louter mannen, terwijl D66 en LPF zich door een vrouw laten vertegenwoordigen. Liefst vijfentwintig nieuwkomers zijn er onder de gekozenen, het dubbele aantal van vier jaar gele den. Er zullen nog wijzigingen op treden in de fracties waarvan le den als gedeputeerde worden gekozen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2003 | | pagina 5