Erica Terpstra is populair op Tholen Verburgh 50 PvdA weer eerste in St.-Maartensdijk, CDA blijft favoriet in vijf woonkernen Vijf procent van de inwoners verhuist binnen de gemeente De winkel moet leeg! Kortingen tot wel Bevolkingsopbouw Tholen per 31 dec. 2002 Leen van Doorn(PvZ) en Boogaart (LPF) kandidaat SGP en CDA gaan op pad voor de staten Faunabeheer in Zeeland een feit Tholen het meest in trek, Sint-Philipsland en AJP het minst Debat Zeeuws ruimtelijk beleid Donderdag 30 januari 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Luuk Blom haalt totaal 1212 stemmen Van de vrouwelijke kamerkandidaten - buiten lijsttrekker Femke Halsema van Groen Links - is Erica Terpstra van de VVD het meest populair. Zij kreeg vorige week 164 stemmen van de Thoolse kiezers. Jeltje van Nieuwenho- ven van de PvdA had 132 stemmen, CDA-minister Ma ria van der Hoeven 75 en Agnes Kant van de SP 63.. In een roes Van Dijke eruit b.if. Antwerpsestraat 12 - 14 - 16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 - 237940 Fax 245360 Wij zijn de showroom aan het verbouwen. LP F-aanhang op Tholen liefst 63% verminderd; dierenpartij overal stemmen Blanco kiezers Vertrekoverschot Eenderde 50-plus Tien partijen voor statenverkiezingen De kiezers hebben dinsdag 11 maart voor de statenver kiezingen keus uit tien kandidatenlijsten met totaal 234 kandidaten onder wie 22 Tholenaren. Nieuwe kandida ten zijn de Thoolse wethouder Leen van Doorn uit Scherpenisse bij de Partij voor Zeeland en Cees Boo gaart uit Oud-Vossemeer voor de Lijst Pim Fortuyn. SGP met zes Thoolse kandidaten Straks vijf Tholenaren in de staten? Win een volledig verzorgde dagtocht voor twee personen naar Parijs! Het is opmerkelijk dat andere, vrij onbekende, kandidaten op Tholen nog behoorlijk wat stemmen kre gen. Met name drie mensen op nummer 31 van de grote partijen, die veel kandidaten hebben. Waar schijnlijk berust dit op vergissingen en gaat het niet om bewuste voor keurstemmen. Nummer 31 van het CDA, F.J.F.M. de Nerée tot Babbe- rich had 23 stemmen van Thoolse kiezers. Op de kandidatenlijst stond hij echter bovenaan de tweede rij. Ook de nummer 56 van het CDA, Raymond Knops, kreeg nog 14 stemmen. Hij stond bovenaan de derde rij van de kandidatenlijst. Soortgelijke gevallen waren er bij de VVD en de PvdA. Nummer 31 van de liberalen, Ineke Dezentjé Hammink stond bovenaan de twee de rij en kreeg 14 stemmen. Bij de PvdA was dat het geval met Pauline Smeets die 12 stemmen vergaarde op Tholen, maar ook zij was num mer 31 en stond bovenaan het twee de rijtje op de kandidatenlijst. Bij het CDA kreeg Balkenende de meeste steun met 4010 van de 4219 stemmen. Huisarts Siem Buijs uit Goes had 30 stemmen. Bij de VVD werd er gevarieerder gestemd. Lijst trekker Zalm kreeg 1278 van de 1651 stemmen. Naast Erica Terpstra met 164 kwam het Zeeuwse kamer lid Jan Geluk uit Schuddebeurs met 50 stemmen als derde uit de bus. Minister Remkes en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen had den allebei 32 stemmen. De van de PvdA naar de VVD overgestapte Ayaan Ali - de uit Somalië afkom stige kandidaat die veel in het nieuws was wegens bedreigingen na kritiek op de islam - had 13 stem men. Bij de PvdA was lijsttrekker Bos de stemmentrekker met 2598 van de 3016 stemmen. De Thoolse kandi daat Luuk Blom uit Sint-Annaland vergaarde 205 voorkeurstemmen, Jeltje van Nieuwenhoven 132. Oud minister Klaas de Vries had er 13 en de uit Turkije afkomstige Nebahat Albayrak kreeg 10 stemmen op Tholen. De 205 stemmen van Blom waren als volgt verdeeld: 103 in zijn woonplaats Sint-Annaland, 33 in Tholen, 24 in Sint-Maartensdijk, 17 in Scheipenisse, 14 in Oud-Vosse- meer, 8 in Poortvliet, 4 in Stavenis- se en 2 in Sint-Philipsland. In heel Nederland verwierf Blom 1212 stemmen, waarvan 320 in Zeeland. Het overgrote deel van de stemmen kwam dus elders uit het land. Mo gelijk heeft Blom door zijn werk kring (ziektekostenverzekeraar Ge- ové uit Groningen en Velp) be kendheid opgebouwd. Hij is voor de PvdA ook op verkiezingstoernee ge weest in Heerlen, Roermond, En schede, Zaanstad, Vlissingen en Rotterdam. In de laatste havenstad verzorgde hij ook nog een training voor de multiculturele voetbalclub Spartaan 20. Luuk Blom beschikt over een diploma als voetbaltrainer. Verder maakte hij deel uit van een aantal verkiezingsforums. „Je leeft tijdens zo'n verkiezingscampagne 3,5 week in een roes", aldus het Ka merlid, die na diverse introducties vanmiddag officieel wordt geïnstal leerd. Daarentegen is het voor het Zeeuw se Tweede-Kamerlid Leen van Dij ke van de ChristenUnie een zwarte dag, want hij werd de dupe van het verlies van zijn partij plus een voor keursactie voor Tineke Huizinga- Heringa, de nummer vier van de lijst. Ook vorig jaar mei kwam zij met voorkeurstemmen in de Kamer, maar toen kreeg de CU nog vier ze tels en nu maar drie meer. De partij leed sterk onder de nek-aan-nekrace van het CDA en de PvdA, waardoor vele CU-aanhangers toch voor Bal kenende kozen. Van Dijke kreeg 90 stemmen van Thoolse kiezers, Hui- zinga 16. Lijsttrekker André Rou- voet vergaarde 463 van de 589 stemmen. Bij de SGP scoorde B.J. van der Vlies 2846 van de 3104 stemmen, maar C.G. van der Staaij kreeg toch ook nog 159 Tholenaren achter zich. Naast deze twee zittende ka merleden was de Zeeuwse kandi daat G.R.J. van Heukelom (statenlid en directeur Calvijncollege Tholen) goed voor 29 stemmen op Tholen. D.J. Budding, oud-predikant te Scherpenisse, kreeg er 15, E. Dijk graaf 14 en L.M.P. Scholten 10. Jan Marijnissen van de SP trok 413 van de 505 stemmen op Tholen naar zich toe. Agnes Kant deed het goed met 63 stemmen. Naast deze twee zittende kamerleden scoorde Krista van Velzen het hoogst op Tholen met 8 stemmen. Bij D66 had lijsttrekker Thom de Graaf 177 van de 226 stemmen, mevrouw Van der Laan 30. Femke Halsema van Groen Links kreeg 250 van de 279 stemmen op Tho len, Marijke Vos 15. Mat Herben van de Lijst Pim For- tuyn kreeg 710 van de 810 stem men op Tholen. Joao Varela had er 23 en de laag geplaatste minister Nawijn 19. Hij kreeg landelijk zo veel voorkeurstemmen, dat hij van daag wordt beëdigd als Kamerlid. Wien van den Brink, bekend in de agrarische sector, kreeg het vertrou wen van 18 Tholenaren. Joost Eerdmans had 10 stemmen, Margot Kraneveldt 6. Met het oog op de statenverkiezin gen (dinsdag 11 maart) organiseren zowel de SGP als het CDA activitei ten. De SGP bijt vrijdag 14 februari de spits af met een verkiezingsbij eenkomst in het Calvijncollege te Tholen, waar om half acht lijsttrek ker W. Kolijn en de statenleden G.D. Roeland, G.R.J. van Heukelom en C.P. Polderman spreken. Zij gaan in op vragen over het besturen van Zeeland in de periode 2003-2007. Het CDA organiseert vrijdag 21 fe bruari een werkbezoek waaraan ge deputeerde A.J.G. Poppelaars als mede de statenleden J. van de Mer- bel, H. van Waveren, C. van Beve- ren en kandidaat A. Koppejan-Elsen meedoen. Zij spreken met de wet houders W.C. van Kempen en K.A. Heijboer over planologische ont wikkelingen als windenergie en her structurering bedrijventerrein Sport- laan Sint-Maartensdijk en plan Noord Tholen. Die twee gebieden worden ook bezocht. Daarna gaat de CDA-delegatie naar Ten Anker, waar SVRZ-directeur M.P. Heijboer en Castia-directeur J. Kloet de sta tenleden bijpraten over zorg en wo nen in Tholen. Ook de raadsleden J. Bout en M. Ligtendag-Quist, alsme de afdelingsvoorzitter D. Coppoolse zijn hierbij aanwezig, evenals wet houder Van Kempen. In het bijzijn van gedeputeerde De Kok is gisteren de stichtingsakte van de faunabeheereenheid Zeeland in het provinciehuis ondertekend. Het samenwerkingsverband van jacht- houders richt zich op een duurzaam beheer van de fauna in onze provin cie. Een en ander vloeit voort uit de vorig jaar april in werking getreden flora- en faunawet. De wet staat borg voor een goede bescherming van de in het wild levende flora en fauna in Nederland. Omdat voor een aantal diersoorten ingrijpen in de stand noodzakelijk kan zijn, bijvoorbeeld ter bescherming van landbouwbelan gen, is de faunabeheereenheid in het leven geroepen. Het aanvragen van de benodigde ontheffingen en de zorg voor een verantwoord gebruik is de belangrijkste taak van de fauna beheereenheid. Vertegenwoordigers van de koninklijke Nederlandse ja gersvereniging, landbouworganisatie ZLTO, de federatie particulier grond bezit, Natuurmonumenten, Staats bosbeheer en het Zeeuwse Land schap ondertekenden de akte. CDA-statenlid J. Ramondt is onaf hankelijk voorzitter van de faunabe heereenheid Zeeland, die in de gehe le provincie werkzaam is. Advertentie I.M. Anita Kuzee (vooraan) en Corina Vermeulen kwamen met de kinderwagen naar het stembureau Haestinge in Sint-Maartensdijk. De al ruime stemmenwinst voor het CDA vorig jaar mei is bij deze Ka merverkiezingen alleen nog toegenomen. De partij groeide overal in Tholen, met Sint-Philipsland en Poortvliet als uitschieters. In vijf woonkernen blijven de christen-democraten de grootste partij, ze ver speelden de smalstad aan de PvdA. Een gedeelte van de winst van het CDA ging ten koste van de andere christelijke partijen. Zo verloor de CU overal aanhang en bleef alleen in Tholen boven de 5%. De SGP bleef in Stavenisse en Oud-Vossemeer nagenoeg gelijk, maar ging in de andere plaatsen achteruit. Overigens zetten CU en SGP daarmee de da lende trend van acht maanden geleden voort. Zo spectaculair als de opkomst van de LPF vorig jaar was, zo groot was nu de terugval voor de geestverwan ten van Pim Fortuyn. Op Tholen nam de aanhang af met liefst 63%. In An na Jacobapolder, en iets mindere ma te Sint-Maartensdijk, Sint-Philips land en Stavenisse, bleef het aandeel het grootst. De wel gemaakte opmer king dat de LPF-kiezers thuis zijn ge bleven, is niet erg geloofwaardig met een opkomst van boven de 80%. Er kwamen nog 2% meer Thoolse kie zers naar het stembureau dan vorig jaar en dat betekende 434 extra stem men. Bij het projecteren van de ver kiezingsuitslag op de gemeenteraad, in de krant van vorige week, zetten wij LPF en ABT naast elkaar. Zijn partij is een puur plaatselijke partij en wil absoluut niet met de LPF geasso cieerd worden, zegt fractievoorzitter J.J.P.A. Boulogne in een reactie. On ze redactie wilde slechts aangeven dat ABT nu twee raadszetels bezet, terwijl deze partij aan de kamerver kiezing niet meedoet. Nee, de kiezers hebben gewoon an ders gestemd: de LPF kreeg 1382 Thoolse kiezers minder achter zich, de PvdA juist 1330 méér. Maar daar mee bleven de sociaal-democraten toch nog 270 stemmen onder het ni veau van 1998. In ieder geval zijn ze weer de grootste partij in Sint-Maar tensdijk, waar één op de drie kiezers PvdA stemde (Oud-Vossemeer volgt met één op de vier). Met 245 stem men boekte de VVD een bescheiden winst. D66 daarentegen werd verder teruggeworpen en haalde in geen en kele woonkern meer 2% van de stem men. Waar GroenLinks in Tholen nergens meer de 3% haalt, ligt dat voor de SP van Jan Marijnissen anders. Uit schieter is Oud-Vossemeer met 5,46% aandeel. Leefbaar Nederland is ook in Tholen overal gedaald on der 1% aanhang. Van de andere spl interpartijtjes valt de Partij voor de Dieren op, die met 83 stemmen er slechts elf minder kreeg dan Leef baar Nederland. In alle dorpen waren er stemmen, met 22 in Sint-Maar tensdijk als uitschieter. Dat was 1% van alle uitgebrachte stemmen in de smalstad en in Anna Jacobapolder was de steun voor deze diervriende lijke partij zelfs nog groter (2,7%). De communisten kregen alleen stem men in Sint-Maartensdijk, Tholen en Poortvliet, Duurzaam Nederland al leen in de smalstad. De Partij van de Toekomst kreeg weliswaar 2,5 keer meer stemmen dan vorig jaar, maar een totaal van 25 stelt maar weinig voor. In Scherpenisse en Anna Jaco bapolder drukte niemand op de knop van deze partij. Tenslotte waren er nog 15 inwoners die hun keus lieten vallen op de van televisie bekende Emil Ratelband. In Oud-Vossemeer, Stavenisse en Anna Jacobapolder deed dat niemand. Zestien kiezers maakten wél de gang naar het stemlokaal, maar steunden geen enkele partij. Zij drukten op de witte knop en stemden daarmee blan co. Er waren dertien stembureaus. Op een rij gezet waar een partij de mees te en waar de minste steun kreeg, ont staat het volgende beeld: CDA: Ons Dorpshuis 35,84%, Maar- tenshof 20,69%; LPF: Ons Dorpshuis 9,9%, Ten Anker 3,81%; VVD: De Wingerd 17,18%, De Stove 5,8%; PvdA: Maartenshof 36,31%, De Wimpel 12,01%; GL: De Wingerd 3,05%, De Wellevaete 1,01%; SP: De Vossenkuil 5,46%, De Wimpel 2,24%; D66: Haestinge 2,4%, Maar tenshof 0,75%; CU: ver.geb. Geref. Gem. 6,2%, Ons Dorpshuis 2,39%; SGP: De Stove 38,45%, Ons Dorps huis 6,14%. Per woonkern was de verdeling van de stemmen als volgt Tholen: CDA 30,88%; SGP 19,31%; PvdA 17,23%; VVD 13%; CU 5,88%; SP 3,72%; GL 2,75%; LPF 2,37%; D66 1,75%; overige 1,; Oud-Vossemeer: CDA 31,2%; Pv dA 25,35%; VVD 14,64%; SGP 9,58%; LPF 5,46%; SP 5,46%; CU 2,99%; GL 1,93%; D66 1,8%; overi ge 1,59%. Sint-Annaland: CDA 29,46%; Pv dA 22,82%; SGP 20,45%; VVD 11,52%; LPF 4,69%; SP 3,53%; CU 3,39%; D66 1,53%; GL 1,3%; overi ge 1,3%. Stavenisse: SGP 38,45%; CDA 24,82%; PvdA 15,36%; LPF 6,92%; VVD 5,8%; CU 2,95%; SP 2,95%; GL 1,12%; D66 0,92%; overige 0,71%. Sint-Maartensdijk: PvdA 32,15%; CDA 22,7%; SGP 14,13%; VVD 11,51%; LPF 7,35%; CU 3,04%; SP 2,99%; GL 2,06%; D66 1,68%; ove rige 2,38%. Scherpenisse: SGP 33,49%; CDA 24,24%; PvdA 18,8%; VVD 9,64%; LPF 4,29%; CU 3,44%; SP 2,58%; GL 1,43%; D66 0,86%; LN 0,86%; overige 0,39%. Poortvliet: CDA 33,59%; SGP 22,36%; PvdA 15,89%; VVD 10,18%; LPF 5,99%; CU 3,9%; SP 3,24%; D66 1,62%; GL 1,33%; ove rige 1,91%. Sint-Philipsland: SGP 32,91%; CDA 30,15%; PvdA 12,01%; VVD 7,84%; LPF 7,16%; CU 3,81%; SP 2^24%; D66 1,49%; GL 1,27%; ove rige 1,12%. Anna Jacobapolder: CDA 35,84%; PvdA 24,57%; VVD 10,92%; LPF 9,9%; SGP 6,14%; SP 3,41%; GL 2,73%; Partij voor de Dieren 2,73%; CU 2,39%; D66 1,02%; overige 0,34%. Het afgelopen jaar zijn 1219 inwoners van Tholen verhuisd binnen de gemeente. Tweederde van hen (814 personen) bleef in de eigen woon plaats, de rest ging naar een andere woonkern. Vooral Tholen-stad was in trek, want daar kozen 133 van de 405 betrokkenen voor. Oud-Vosse- meer was het dorp waaruit de meeste inwoners naar een andere plaats op Tholen vertrokken: 79. Het komt er op neer dat vijf procent van de Tholenaren in 2002 een ander adres binnen de gemeentegrenzen heeft gekregen. Naast de 1219 zoge naamde binnenverhuizers zijn 686 Tholenaren naar een andere gemeen te vertrokken. Daar staat tegenover dat 692 mensen van elders zich in on ze gemeente hebben gevestigd. Per plaats is het aantal mensen dat vorig jaar binnen de gemeente Tholen ver huisde, als volgt: Tholen 331, Poort vliet 83, Scherpenisse 91, Sint-Maar tensdijk 205, Stavenisse 80, Sint-Annaland 189, Oud-Vossemeer 125 en Sint-Philipsland/Anna Jaco bapolder 115. Tholen-stad is bij de mensen uit de andere kernen populair, gezien de 133 inwoners die er naar toe verhuis den. Toch vertrokken ook 67 inwo ners van het stadje naar elders op het eiland, waarvan eenderde naar Sint- Annaland. De groei met 66 inwoners compenseerde het saldo van de vesti ging uit en het vertrek naar andere gemeenten. Dat viel voor Tholen na melijk negatief uit (48). Zo was er toch een vestigingsoverschot (18). Tholen groeide naar 6883 inwoners (vorige week stond in de tabel abu sievelijk 6683 vermeld). De enige twee andere plaatsen met een positief saldo van binnenverhui- zingen zijn Stavenisse (4) en Sint- Annaland (31). Stavenisse kreeg 24 mensen uit de andere dorpen erbij (meer dan de helft daarvan kwam uit Sint-Maartensdijk), terwijl er 20 ver trokken. Maar het saldo van vestiging en vertrek naar andere gemeenten is negatief (5) zodat de kleinste Thoolse woonkern een vertrek- in plaats van een vestigingsoverschot heeft van één. Sint-Annaland heeft het op één na grootste vestigingsoverschot (26) dankzij de inwoners die elders uit Tholen kwamen. Dat waren er 68 (eenderde daarvan uit Tholen-stad), terwijl 37 inwoners naar een ander dorp verhuisden. Ook hier was de ba lans negatief (5) wat betreft vestiging en vertrek uit andere gemeenten. Sint-Maartensdijk en Scherpenisse kenden een vestigingsoverschot dankzij mensen die van buiten de ge meente kwamen. De smalstad zag 106 inwoners vertrekken en 160 ko men. Daarnaast vertrokken er drie meer naar plaatsen binnen de ge meente (Scherpenisse en Stavenisse waren het populairst) dan daar van daan naar Sint-Maartensdijk kwa men. En zo kwam de groei door mi gratie uit op 51 inwoners. Bij Scher penisse bleef dat cijfer op 10 steken. Verhuizen van en naar andere woon kernen viel negatief uit (2), maar ves tiging en vertrek van buiten het ei land zat 12 in de plus. Van de drie resterende dorpen - die alle een vertrekoverschot noteren - was Poortvliet nog het meest geliefd bij inwoners van elders in Tholen. Het saldo van de binnenverhuizingen kwam op -15 uit, doordat tegenover 48 vertrekken (de helft naar Tholen- stad) slechts 33 vestigingen stonden. De migratie van buiten de gemeente kon dat maar gedeeltelijk goedma ken. Door 62 nieuwkomers en 52 in woners die naar buiten Tholen ver huisden, was er een vertrekoverschot van 5. Oud-Vossemeer had zelfs een vertrekoverschot van 28, volledig veroorzaakt door de binnenverhui zingen. Er trokken 79 inwoners naar andere Thoolse plaatsen (waarvan 50 naar Tholen en 19 naar Sint-Anna land), terwijl er daarvandaan slechts 41 kwamen. Weliswaar kwamen van buiten de gemeente 10 mensen meer naar Vossemeer dan er naar elders vertrokken, maar dat kon de balans niet naar de goede kant doen door slaan. In Sint-Philipsland en Anna Ja cobapolder was het nog droeviger ge steld, want daar waren beide migratiestromen negatief. De binnen verhuizingen met 53 vertrekken en maar 10 mensen die uit andere dor pen kwamen. En tegenover 63 vesti gingen van buiten de gemeente ston den 85 inwoners die naar elders ver trokken. Het vertrekoverschot kwam daarmee uit op 65. Wat de leeftijdsopbouw van de be volking betreft, waren van de 24.013 inwoners van Tholen op 31 december er 6846 jonger dan 20 jaar (28,5%) en 3312 ouder dan 64 jaar (13,8%). Kijken we wie er ouder zijn dan 50 jaar, dan zijn dat 7466 Tholenaren of wel 31,1% van de bevolking. De woonkernen vergelijkend, valt op dat verhoudingsgewijs Scherpenisse, Stavenisse, Sint-Philipsland en Sint- Annaland veel jeugd hebben. De per centages 20-minners in die dorpen zijn respectievelijk 31,7, 31, 29,1 en 29. Sint-Maartensdijk scoort met 26,2% het laagst. De 64-plussers zijn vooral in Stavenisse (18,2%) en Sint- Annaland (16,2%) ruim vertegen woordigd. Oud-Vossemeer scoort met 11,8% het laagst, waarbij opvalt dat dit de enige woonkern is zonder inwoners van 90 jaar of ouder. Gekeken naar burgerlijke staat telt Tholen 11.667 gehuwden en 24 gere gistreerde partners. Ongehuwd zijn 10.006 inwoners, gescheiden 941, gescheiden partner 14 en weduwe of weduwnaar 1361. In bijgaande tabel is door het bureau bevolking weer een andere verdeling gemaakt. Daar is - uitgesplitst naar mannen en vrou wen - gekeken naar de gezinshoof den, echtgenoten/partners, kinderen en alleenstaanden per woonkern. Totaal Gezinshoofd Partner Kind Alleenstaand 31-12-2001 M V T M V T M V T M V T M V T M V T Tholen 3373 3510 6883 1684 153 1837 1630 1630 1229 1084 2313 460 643 1103 3371 3487 6858 Poortvliet 875 851 1726 433 35 467 - 420 420 311 253 564 131 144 275 876 851 1727 Scherpenisse 900 853 1753 405 36 441 1 392 393 349 293 642 145 132 277 882 842 1724 St.-Maartensdijk 1798 1768 3566 882 129 1011 2 838 840 604 509 1113 310 292 602 1740 1750 3490 Stavenisse 843 833 1676 414 23 437 - 398 398 313 280 593 116 132 248 825 836 1661 Sint-Annaland 1622 1679 3301 808 48 856 - 798 798 588 517 1105 226 316 542 1589 1674 3263 Oud-Vossemeer 1277 1272 2549 644 54 698 - 621 621 453 403 856 180 194 374 1285 1270 2555 Sint-Philipsland 1314 1245 2559 645 33 678 1 627 630 499 397 896 169 186 355 1337 1266 2603 Totaal 12.002 12.011 24.013 5915 510 6425 4 5726 5730 4346 3736 8082 1737 2039 3776 11.905 11.976 23.881 Gisteren moesten drie nieuwe par tijen loten om het lijstnummer. De landelijk goed scorende Socialisti sche Partij (SP) van Jan Marijnis sen doet voor het eerst mee aan de statenverkiezingen in Zeeland. De partij kreeg bij loting nummer 8. Lijsttrekker is Fons Luijben uit Walsoorden. Op de vijftiende plaats staat Maureen Mayr uit Tho len. De tweede nieuweling is de Lijst Pim Fortuyn (LPF), die bij loting nummer 9 kreeg. Lijsttrekker is Hedwig Smits uit Kamperland. Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer staat op de veertiende plaats en zijn broer Wim Boogaart, die nu in Nieuwerkerk woont, is zelfs derde. Bij de loting tussen de drie nieuwe partijen bleef de ChristenUnie over, zodat die nummer 10 heeft gekregen. Voor de kamer- en ge meenteraadsverkiezingen is de combinatie van RPF en GPV al niet nieuw meer, maar het is voor het eerst dat het onder de fusie- naam aan de statenverkiezingen meedoet. Vandaar dat de CU door het hoofdstembureau in Middel burg als nieuwe partij is aange merkt. Lijsttrekker is Jaap van Ginkel uit 's Gravenpolder. Er zijn vijf Thool se kandidaten: 4. Koos de Feijter uit Sint-Maartensdijk; 11. raadslid Arie Piet die van Sint-Philipsland naar Poortvliet is verhuisd; 15. Ot to ter Beek uit Tholen; 19. Kees van der Eist uit Tholen; 30 en lijst duwer is raadslid Paul van Belzen uit Tholen. De CU vormt samen met de SGP een lijstcombinatie om reststemmen aan elkaar te laten toevallen. Hetzelfde geldt voor GroenLinks en de SP. Bij de 'oude' partijen is nieuw, dat de Partij voor Zeeland (lijst 5) een Thoolse kandidaat heeft: Leen van Doorn uit Scherpenisse, die voor Algemeen Belang Tholen wethou der is, staat op de twaalfde plaats. Het statenwerk is voor hem niet onbekend, want hij was een aantal jaren statenlid voor het Algemeen Ouderen Verbond. Hij kent dus ook PVZ-lijsttrekker Rinus Stoffels uit Veere. GroenLinks is de enige onder de tien partijen die geen kandidaten uit Tholen op de lijst heeft. De Thoolse wethouder Marianne Velt huis behoorde voorheen wel tot die partij, maar zij stapte in 2001 over naar de PvdA toen de sociaal-de mocraten graag een jonge actieve vrouw op de lijst wilden hebben. De VVD heeft lijst 1 met Jacques Suurmond uit Schoondijke als nieuwe lijsttrekker en Henny Pol derman uit Tholen als goede twee de. Met Goos Roeland bij de SGP, die ook tweede staat, bezet zij van de Thoolse kandidaten de hoogste plaats. Hans van Gorsel uit Oud- Vossemeer is elfde bij de liberalen. Voor het CDA voert gedeputeerde Toine Poppelaars lijst 2 aan. Sta tenlid Joop van de Merbel uit Tho len is zevende en Hilde Kooiker uit Sint-Maartensdijk bezet de 25ste plaats. Gedeputeerde Gert de Kok uit Goes is de kopman van de Partij van de Arbeid, lijst 3. Paul van der Wal uit Sint-Maartensdijk bezet de negende plaats, Gerard Westerweel uit Tholen is 24ste. De SGP valt op lijst 4 in twee op zichten op. Het is de lijst met de meeste Thoolse kandidaten (zes) en de enige van de tien lijsten waar de kandidaten zonder voornaam zijn vermeld. W. Kolijn uit Terneu- zen, landelijk partijvoorzitter en statenlid, is opnieuw de lijsttrek ker. Statenlid G.D. Roeland uit Sint-Annaland staat tweede; 10. raadslid H.W. van Eenennaam uit Sint-Annaland; 14.raadslid H.Ge luk uit Sint-Philipsland; 20. raads lid J.M.Aarnoudse uit Oud-Vosse meer; 26. oud-raadslid J.C. Koop man uit Sint-Maartensdijk en 28. J.W. Duvekot uit Scherpenisse. D66 tenslotte, lijst 6, heeft in Jik- kie van der Giessen uit Veere een nieuwe lijsttrekker. Raadslid Jaap van den Donker uit Tholen staat op de vijfde plaats en commissielid Desiré Suijkerbuijk uit Tholen is zevende. De huidige samenstelling van pro vinciale staten van Zeeland is: VVD 10 zetels, CDA 10 zetels, Pv dA 8 zetels, SGP 7 zetels, Groen Links 4 zetels, Partij voor Zeeland 4 zetels (inclusief afgesplitste M. Weststrate), ChristenUnie 3 zetels en D66 één zetel. Op basis van die samenstelling kunnen de drie zittende Thoolse statenleden Henny Polderman (VVD), Joop van de Merbel (CDA) en Goos Roeland (SGP) in elk ge val op herverkiezing rekenen. Aan gezien bij de provincie ook het du ale stelsel wordt ingevoerd zoals dat bij de gemeenteraad al geldt, tellen de gedeputeerden straks niet meer voor de statenzetels. Als de VVD maar één gedeputeerde levert en 10 zetels houdt, is Hans van Gorsel het vierde Thoolse staten lid. Wanneer bij de PvdA Gert de Kok weer gedeputeerde wordt, wordt Paul van der Wal bij een ge lijkblijvend zeteltal voor de soci aal-democraten het vijfde Thoolse statenlid. Koos de Feijter is bij de ChristenUnie, die nu drie zetels heeft, vierde. De CU doet het bij de kamerverkiezingen echter slecht en bij de collegevorming zal de SGP met meer dan het dubbele aantal zetels een grotere kans maken. Daarom lijkt er voor De Feijter nog geen statenzetel in het verschiet op 11 maart, of hij moet met voor keurstemmen gekozen worden, zo als Tineke Huizinga van de CU dat bij de kamerverkiezingen lukte ten koste van Leen van Dijke uit Mid delburg. Scoop organiseert in samenwerking met de hogeschool Zeeland op 4 maart om acht uur in de Scoopera te Middelburg een debat over de ruim telijke indeling van onze provincie. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen die 11 maart aan de verkie zingen meedoen, zijn daar vertegen woordigd. Enkele leerlingen van de hogeschool zullen de discussie prik kelen met hun toekomstplannen voor Zeeland. Voor meer informatie: Grote Kerkstraat 5-13, 4651 BA Steenbergen, telefoon (0167) 56 33 85 Advertentie I.M. -IT -i.-.f.i r: Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 5