Provincie Zeeland Begroting 2003 Cultuurhistorische reeks DE WINKEL VERNIELD! GEPAKT! Bekerduel Stavenisse-SPS en Vosmeer tegen Smerdiek Officiële Mededelingen van Route Tractor pullers uitstekend in Aagtekerke Noad begint met winst Toernooi als voorbereiding op competitie Noad toont lef met A-team in 1ste klasse OP ALLE GOUJO^I^Ri OP ALLg^fc^EiTI SIERADEN Tel. 0118-41363! Walstraat 90 Donderdag 8 augustus 2002 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 32/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Werk aan de weg Bodemverontreiniging Markt 10/ Oudelands- estraat 5 te Tholen Twee winstpunten Thoolse paarden oogstdemonstratie Een breed scala aan zonneschermen, rolluiken en sereens! Nieuwe voorlichter provincie Zeeland Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-begroting 2002 gepresenteerd. In verband met de komst van een nieuw college wordt in de begroting weinig nieuw beleid aangekondigd. Internetpagina's zwemwater vernieuwd Noad '67 zit samen met Bruse Boys, ZSC en Zierikzee in poule 1 van de bekercompetitie, waarvan 24 augustus de eerste wedstrijd begint. Noad speelt dinsdagavond 3 september uit tegen Bru. De eerste wedstrijd is 24 augus tus thuis tegen ZSC. Nazomerfestival Abdij In 1993 werd het eerste boekje uitgebracht van de cultuurhistori sche reeks van Zeeland. Een reeks met uitgaven die bij elkaar een overzicht vormen van een deel van de geschiedenis van Zeeland. Het uitgangspunt van de reeks was dat zowel inwoners als bezoekers van Zeeland in contact werden gebracht met de Zeeuwse historie. Inmiddels zijn in de reeks negen boekjes verschenen, aan het tiende deel wordt momenteel gewerkt. Zowel de nieuwe uitga ven als de herdrukken worden uit gebracht met harde kaft. Van "Versterckt Zeeland" is in novem ber 2001 al de derde druk ver schenen. In de derde druk zijn alle Zeeuwse vestingsteden opgeno men en is er meer aandacht be steed aan de verdedigingswerken die zijn ge-bouwd tijdens de Twee de Wereld-oorlog. Andere uitgaven Van de cultuurhistorische reeks zijn de volgende boekjes nog ver krijgbaar: Hoog van de toren, kerken in Zee land tot 1900, auteur M.P. de Bruin; Zeeland in de prehistorie, auteur drs. J. Jongepier; Zeeuwen te water, sporen van een maritiem verleden; Zilt en zoet, sporen van watergebruik in Zeeland; Zeeuwen tegen het wa ter, sporen van de waterstaatsge schiedenis in Zeeland van de au teur J.J.B. Kuipers; Van schandsteen tot straatkapel, auteurs J.J.B. Kuijpers en P. Sijnke (herziene druk is onlangs verschenen); Zeeland in de Vroege Midde leeuwen, auteur T. Polderman. Natuurhistorie De natuurhistorische reeks is ge start in 2000. Het eerste deel, Tussendijks, en het tweede deel, Het grote blauw, zijn uitgevoerd in kleurendruk en geschreven door R.J. Swiers. Een andere natuuruitgave is De toestand van de Zeeuwse natuur, 52 pagina's, auteur A. de Jong. Te koop of bestellen Alle hiervoor genoemde delen zijn te verkrijgen in de boekhandel, maar ook te bestellen bij het Infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E- mail adres: infocentrum@zee- land.nl. De prijzen variëren van 3,30 tot 6,80. Een overzicht met uitgebreidere informatie over de reeks en in houd van de diverse boekjes is gratis te verkrijgen bij het infor matiecentrum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij dag van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Direct na de bouwvakvakantie, 12 augustus, wordt begonnen met de vernieuwing van het wegdek van de Sloeweg en de aanleg van rotondes bij afslag 36 van de rijksweg A58. In verband met de werkzaamheden worden de op en afritten op dat punt afgesloten tot 1 november. De aansluiting Noordzakweg, ter hoogte van 's- Heer-Arendskerke, wordt afgeslo ten en datzelfde geldt ook voor de aansluiting Stoofweg richting A58. Het gedeelte van de Sloe weg dat ligt tussen de Bernhard- weg west en de Stoofweg is afge sloten van 12 tot 26 augustus. Op dat deel wordt alleen het weg dek vernieuwd. De afsluitingen en wegomleggingen worden door middel van borden aangekondigd. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Markt 10/0udelandsestraat 5 te Tholen niet ernstig is en heb ben met het saneringsplan van de gemeente Tholen ingestemd (arti kel 29 en 39 Wet bodembescher ming). De beschikking ligt van 8 augus tus tot en met 19 september 2000 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Tholen, Markt 1-5 te Sint Maar tensdijk, op werkdagen 's mor gens van 9-12, 's middags of 's avonds na telefonische af spraak (0166-668200 tst 13). Belanghebbenden kunnen tot en met 19 september 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voor zitter van de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van Sta te, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. De beschikking wordt 20 septem ber 2002 van kracht, tenzij bin nen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ge daan. In dat geval wordt het be sluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Paardensport Bij een dressuurwedstrijd in Stad aan 't Haringvliet heeft Eefke Bastianen met Steef twee winst punten behaald. De combinatie kwam uit in de LI-dressuur. In de eerste proef behaalde ze 168 pun ten, goed voor de tweede prijs. De tweede proef leverde 158 punten op en de vierde prijs. Paardenlief hebbers kunnen zaterdag 10 au gustus terecht bij stoeterij de Drieshoeve in Wouwse Plantage, waar vanaf 9.30 uur open huis wordt gehouden. Het bedrijf heeft een hengstenhou- derij, fokkerij en dressuur- en af- richtingsschool. De Drieshoeve is een officieel erkend fokcentrum van het Groninger paard en van dit stamboek wordt zaterdag een keu ring gehouden. Vier Thoolse trekpaarden doen dinsdag in Kamperland mee aan de historische oogstdemonstratie van stichting Het werkend trek paard Zeeland. Ko Brooijmans gaat erheen met Chantal en Win nie van Bleijendaal en Anna van Polderzicht, terwijl van Leonard van Dijke Vera van Ninnes van de partij is. Van de vier paarden wordt er af wisselend een beslagen door de hoefsmid, terwijl de andere drie de zelfbinder trekken waarmee graan wordt gemaaid. Tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds wordt aan de Sint Felix- weg langs het Veerse Meer het ploegen, eggen, zaaien, sikkel maaien, vlegeldorsen en schoven gedemonstreerd. Er is een door een paard aangedre ven rosmolen te zien, een door een tractor aangedreven dorsmachine, twee zelfbinders en vijf authentie ke boerenwagens. Bij de demon stratie worden 23 trekpaarden in gezet. Bij slecht weer kan het programma aangepast of afgelast worden. interieurs Bel uw adviseur P. Pietjouw, telefoon 06-53429168, Markt 23, 4695 CG Sint-Maartensdijk Advertentie I.M. De Thoolse deelnemers aan het tractor pulling in Aagtekerke heb ben bijzonder goed gepresteerd. In de sportklasse (3,5 ton) werden Ser ge van Homoet, Saroya Joppe en Adrie Houke respectievelijk eerste, tweede en derde. In de klasse 4,5 ton pakte Corné van Iwaarden de tweede prijs, terwijl Saroya's schoonvader Arie Joppe derde werd. En tenslotte won Corné Gaakeer in de landbouwklasse (3,5 ton), waar Rien Menheere derde werd en Ro nald Tichem vierde. Saroya Joppe spreekt van een 'fantastisch resul taat'. Een echte verklaring heeft ze er niet voor: „Het was kennelijk een goede dag van de trekkers." Mevr. M. van Stijn (53) uit Rotterdam is per 1 september benoemd tot hoofd communicatie van de provincie Zee land. Zij volgt dhr. I.A. van der Linde op, die na een 41 -jarig dienstverband van de vut-regeling gebruik maakt. Marjan van Stijn is nu hoofd voor lichting bij de bibliotheek in Rotter dam en was eerder projectleider bij de Fontyshogescholen in Eindhoven en directeur van de school voor journa listiek in Tilburg. Sjaak van der Linde werkte bij personeelszaken en finan ciën voordat hij in 1968 bij de afde ling voorlichting kwam, waarvan hij sinds 1991 hoofd is. Nieuws Beleid Behalve de cijfermatige opzet wordt in de begrotingsbrief het beleid voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Als in maart volgend jaar een nieuw college aantreedt, is dat niet de enige ver andering. Het duale systeem doet zijn intrede in de provinciale poli tiek. Hoe de uitwerking daarvan zal zijn wordt met spanning afge wacht. Het college constateert dat het door hen opgestelde be leidsprogramma 'Over de drem pel' voor het overgrote deel is uit gevoerd. Het Zeelanddebat heeft het college ervan overtuigd dat er in de samenleving een groot draagvlak is voor het meedenken over de toekomst van Zeeland. De begrotingsbrief volgt de the ma's van het Zeelanddebat en de daaruit voortgekomen Strategi sche Visie. De onderdelen Econo mie en Milieu en Ver-keer en Ver voer zijn al eerder toegelicht. Het is nu de beurt aan Stad en Platte land, Zout en Zoet, Bestuur en Or ganisatie. Stad en Platteland In de Strategische Visie is optima le ontsluiting door het openbaar vervoer als aandachtspunt opge nomen. Het realiseren van een goed en betaalbaar openbaar ver voer is van groot belang. De aan besteding van het openbaarver- voer, de afhandeling van klachten en de onderlinge aansluiting van gezet moeten worden in daden. De maatregelen kunnen worden ingepast bij de uitvoering van ge- bieds- en landinrichtingsplannen. Een ander plan dat begin 2003 wordt verwacht is het kustbeleids- plan. Daarin wordt het beleid toe gelicht op het gebied van maatre gelen tegen overstroming en worden acties opgenomen voor kustbeleid. Het plan vormt verder het kader voor te voeren waterke- ringsbeheer. Bestuur en Organisatie In interprovinciaal verband wordt gewerkt aan vitale provincies. Veel inspanningen zijn de laatste tijd gericht geweest op kabinets informatie. Bij alle ontwikkelingen wordt als uitgangspunt genomen dat de plattelandsprovincies niet het kind van de rekening mogen worden van de gang van zaken in de Randstadprovincies. De verkiezingen van Provinciale Staten, 11 maart 2003, zorgen voor de nodige activiteiten. De provincies organiseren op 8 maart 2003 weer een open dag en er wordt gewerkt aan een spe ciale website met programmaver gelijking en een stemwijzer. De dualisering van het provinciebe stuur ziet het college als eeh goe de mogelijkheid om de politieke discussie over hoofdzaken leven diger te maken waardoor het voor de burger interessanter wordt om te volgen. Opvragen De begroting en de begrotings brief zijn verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, tel. 0118-631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. De begrotingsbrief is gratis; de begroting zelf kost 9,05 euro. verschillende vervoersstelsels blij ven aandacht vragen. Min of meer nieuw is de realisatie van het fiets- voetveer Vlissingen-Breskens. De oplevering van het eerste schip wordt eind 2003 verwacht. Op dat moment moet de realisatie van de aanlegsteiger voltooid zijn. Het college wil bijzondere aan dacht besteden aan optimale be reikbaarheid van beide walloca- ties via openbaar vervoer en per fiets. Op het gebied van de planvor ming werd de laatste jaren de aandacht gericht op afzonderlijke stedelijke gebieden. Nu het besef is gegroeid dat samenwerking van de stedelijke gebieden in een Zeeuws stedelijk netwerk van be lang gaat worden, zal de provin cie het initiatief nemen om daar vorm aan te geven. Zoet en zout Houden wat je hebt en repareren wat niet goed is, voorkomen dat schade ontstaat en proberen nieu we kansen te scheppen. Dat is de filosofie van de Vierde nota Water huishouding. De provincie Zeeland speelt daar op in door het opstel len van een deelstroomgebiedsvi- sie die dit najaar zal verschijnen. Het presenteren van de visie is niet voldoende, volgend jaar zul len daarin gedane uitspraken om De provincie Zeeland heeft de informatie over de kwaliteit van het zwemwater op de website vernieuwd. Op een kaart zijn alle 56 plaat sen, waar het oppervlaktewater als zwemwater wordt gecontroleerd, in beeld gebracht met daarbij gegevens over de kwaliteit en de tempera tuur. Wanneer de kwaliteit van het water daartoe aanleiding geeft, wordt per locatie gemeld dat het zwemmen wordt ontraden dan wel verboden, al naar gelang de situatie. Ook wordt informatie verschaft over botulisme, blauwalgen en de ziekte van Weil en er worden zwemtips ver-strekt. Aan de bezoekers van de site wordt gevraagd gevaarlijke of onhygiëni sche situaties te melden per mail of de zwemwatertelefoon (0118- 631967. Via http://www.zeeland.nl/paginas/informatie/zwemwater/ wordt de site ontsloten. Behalve op internet is informatie over de zwem waterkwaliteit beschikbaar op teletekst, pagina 725. Rijkswaterstaat Zeeland en de Zeeuwse waterschappen nemen van 1 mei tot 1 oktober watermonsters en rapporteren hun bevindingen aan de provincie. De metingen worden ten minste één keer in de twee we ken uitgevoerd. Oefenvoetbal De kersverse tweedeklasser Noad '67 uit Sint-Philipsland is de voor bereiding op de competitie begon nen met een ruime 5-0 zege op Melissant. In eerdere ontmoetin gen verloren de Sint-Philipslan- ders nog met 2-1, maar nu kende men nauwelijks problemen met de sterk verjongde tegenstander (die inmiddels van de derde naar de vijfde klasse is afgezakt). Voor de rust scoorden Maurice de Goede en Johan Reijngoudt, na de thee deden dat aanvoerder Arjan Moerland, Ronald den Braber en Ronnie v.d. Ree. Bij Noad nam Cenny van Splunter de laatste- man-positie in van Jaap van Ou denaarde, met Menno Fonteijne als voorstopper. Jeroen Reijn goudt en Benjamin Suurland de buteerden. Noad 2 oefende voor het derde jaar op rij tegen de reserves van Melissant. Na twee ruime over winningen werd het nu een krappe 5-4 zege. Bij Melissant was duide lijk meer routine uit het eerste team actief. Noad was aangevuld met de A-ju nioren Ivo Hage, Michael Har- togh, Martijn Reijngoudt en Dan ny Steijn, alsmede met Tonie v.d. Ree van Noad 4. Bij de rust keken de Sint-Philipslanders tegen een 3-1 achterstand aan, maar ze toon den veerkracht en wonnen uitein delijk met 5-4. De treffers kwa men op naam van Kees van Tiggele (2x), Jaap van Oudenaar de (2x) en Bram Filius. Als voorbereiding op de najaarscom petitie organiseert tafeltennisvereni ging Smash '76 ook dit jaar een invi- tatietoemooi. Voor de zestiende keer alweer kunnen competitiespelers on derling hun krachten meten in ver schillende klassen en tegen onbeken de tegenstanders. Deelnemers komen uit in dezelfde klasse waarin ze com petitie gaan spelen. Smash heeft 27 verenigingen uitgenodigd uit Zee land, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht, alsmede uit België. In ie dere klasse zijn er twee prijzen, bo vendien is er de verenigingsprijs voor de best presterende club. Het invitatietoernooi van Smash wordt zaterdag 31 augustus gehou den in de Wellevaete te Sint-Anna- land. De wedstrijden beginnen om kwart over negen, de prijsuitreiking is rond zes uur gepland. Zoals eerder gemeld opent WHS in poule 2 het bekertoernooi op 24 au gustus thuis tegen Tholense Boys. Hier zijn SSV en Duiveland de an dere twee tegenstanders. SPS en Stavenisse zitten samen in poule 26, evenals Ouwerkerk en NVS. De derby Stavenisse-SPS wordt 31 augustus gespeeld. Vosmeer en Smerdiek vormen met FC Bergen en Moe poule 27. De derby Vosmeer-Smerdiek wordt dinsdagavond 3 september ge speeld. Bij de reserves is poule 21 een streekaangelegenheid met drie Thoolse ploegen: Noad 2, Smer diek 2 en Stavenisse 2. Zwaluwe 2 is de andere tegenstander. In poule 18 komt Tholense Boys 2 uit tegen Rillandia 2, DVO 2 en WC 2. WHS 2 opereert in poule 22 met Dinteloord 2, Klundert 2 en DSE 2. In poule 23 is SPS 2 de enige Thoolse deelnemer naast Halsteren 2, FSV 2 en Internos 2. Vosmeer 2 speelt in poule 31 met NVS 2, Odio 2 en Val Aan 2. De dames van Smerdiek doen in poule 2 mee aan de bekercompeti tie met NVS, Zeeland Sport en WIK. De wedstrijden zijn op 24 en 31 augustus, 3, 4 en 5 september. Voetbal programma Zaterdag 10 augustus uur De meeuwen-Smerdiek da 12.00 Dinsdag 13 augustus uur WHS 1-Melissant 1 19.30 NVS 3-Noad 3 19.30 Woensdag 14 augustus uur Smerdiek da-Oostkappele 19.00 Donderdag 15 augustus uur Melissant 2-WHS 2 19.30 Vraag maar eerste klasse aan, ga ven de A-junioren van Noad tijdens hun onderling overleg aan. Met een tweede plaats in de vorige competi tie hadden de Fluplandse junioren volgens de KNVB recht van spre ken op promotie. Daarmee komt er niet alleen bij de senioren een der by tussen Noad en Tholense Boys, maar ook bij de Al-junioren. Nog nooit in de historie heeft een jeugd- team van Noad op zo'n hoog ni veau gespeeld. De andere tegen standers zijn Dosko, Moe, FC Ber gen, Dauwendaele, Kapelle, Aar denburg, Serooskerke, SSV, Veere en de Al-junioren van Zeeland Sport. De senioren van Noad openen 7 september de competitie thuis te gen titelkandidaat Arnemuiden. Op 12 oktober staat de kraker Tholen se Boys-Noad op het programma. Trainer Peter van Poortvliet wil de jonge spelers zo snel mogelijk la ten aanpassen aan het niveau van de tweede klas. Ook aanvoerder, verdedigende aanvaller, kopspecia- list, kortom allround speler Jaap van Oudenaarde moet vervangen worden. Noad wil in elk geval lan ger tweede klasser blijven dan 1 seizoen. Op dinsdag 27 augustus barst het Zeeland Nazomer Festival los. Tot en met 8 september volgen, ver spreid over heel Zeeland, de voor stellingen elkaar in hoog tempo op. Er is theater, dans, film, literatuur, beeldende kunst en vele genres mu ziek, voor zowel jong als oud. De Middelburgse Abdij is het hart van het festival, waar dagelijks interes sante evenementen plaatsvinden. Vijf avonden achter elkaar ontvangt Kees Slager er vooraanstaande Ne derlandstalige schrijvers en dichters (zoals Geert Mak en Koos van Zo meren). Ook Raymond van het Groenewoud, Paul en Menno de Nooijer, Wim Hofman en het Brus sels Jazz Orchestra werken mee aan het festival. De openingsproductie is het toneel stuk 'Coupure', over de watersnood van 1953, op 27 augustus in Zonne- maire. In een aantal authentieke dorpscafé's wordt de monoloog 'De Biechtspiegel' gespeeld, onder meer op 2 en 3 september in Scherpenis- se. De opera 'The Lighthouse' heeft zelfs de Westerscheldetunnel in aan bouw als decor. Het festivalpro gramma is in een gratis boekje te le zen (aanvragen tel. 0118-659659), of op internet: www.nazomerfesti- val.nl. 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2002 | | pagina 11