Provincie Zeeland Herkenbaarheid wegen 'We kunnen iedereen frank en vrij in de ogen kijken' a Wegwerkzaamheden Vlaketunnel en Sloeweg Geschiedenis van het Zeeuws bataljon te boek gesteld «Officiële Mededelingen Donderdag 1 augustus 2002 11 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 31/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl SÉ voorbij Verdwenen Muse um Vormgeving en gebruik van een weg moeten met elkaar in evenwicht zijn. De gebruiker moet als het ware aan het uiterlijk van de weg kunnen zien op welk soort weg hij zich bevindt. Bekend zijn de 30 km-zones, en auto(snel)we- gen. Het plan 'Categorisering wegennet provincie Zeeland' geeft aan wat de functie is van wegen buiten de bebouwde kom, op welke manier zij ingericht moeten worden en waar verbeteringen gewenst zijn. Klachten vliegtuiglawaai 'We hopen dat door deze bijdrage wat meer zicht komt op de toenmalige si tuatie in Indië, zodat mis verstanden worden wegge nomen over de aanleiding tot het gaan naar en ver blijf in Indië', schrijven W. en J. Kot in hun boek over het bataljon Zeeland. Het kreeg als titel mee 'Van burger tot veteraan'. De uit Tholen afkomstige broers Kot hebben in 400 pagi na's de lotgevallen be schreven van het tweede bataljon van het 14e regi ment infanterie in de pe riode 1944-1948. Heel wat Thoolse mannen dienden als oorlogsvrijwilliger in dit legeronderdeel. Eerst in Europa, daarna in het toen malige Nederlands-Indië. Twee van hen kwamen om in de voormalige kolonie: C.A. van der Werff uit Scherpenisse en C.J. Man- teau uit Sint-Annaland. Diversen Ontheffingen Flora- en faunawet Waterschaps reglementen Malakka Terugblik ILEJNDKALJtlliiUDtL, Ut, COUKAJNl Abdij Nieuws LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zee- land.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt gedurende de periode 2 september tot en met 18 oktober onderhoud verricht aan de Vlake tunnel. In de eerste fase blijven beide tunnelbuizen beschikbaar voor het verkeer, zij het met een beperking. Per buis is dan één rij strook afgesloten. In de tweede fase wordt gewerkt aan de zuide lijke tunnelbuis. Het verkeer wordt gedurende die periode door de noordelijke tunnel geleid. Tijdens de werkzaamheden geldt uit oog punt van verkeersveiligheid, een snelheidsbeperking ter hoogte van de werkzaamheden. De maxi male snelheid is daar dan 70 km. In diezelfde periode is het werk aan de Sloeweg al in volle gang. Direct na de bouwvakvakantie, 12 augustus, wordt begonnen met de vernieuwing van het wegdek van de Sloeweg en de aanleg van rotondes bij afslag 36 van de rijksweg A58. In verband met de werkzaamheden worden de op en afritten op dat punt afgesloten tot 1 november. De aansluiting Noordzakweg, ter hoogte van 's- Heer-Arendskerke, wordt afgeslo ten en datzelfde geldt ook voor de aansluiting Stoofweg richting A58. Het ge-deelte van de Sloe weg dat ligt tussen de Bernhard- weg west en de Stoofweg is afge sloten van 12 tot 26 augustus. Op dat deel wordt alleen het weg dek vernieuwd. De afsluitingen en wegomleggin- gen worden door middel van bor den aangekondigd. Informatie Voor informatie over de afsluitin gen en werkzaamheden zijn twee informatiepunten ingesteld. Voor zaken die betrekking hebben op het werk aan de Sloeweg is het nummer 0118-631565, voor de werkzaamheden aan de Vlaketun nel is het nummer 0113-253887. Informatie over de afsluitingen is eveneens te vinden in een folder die door de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat, directie Zeeland wordt uitgegeven. Deze folder is op te vragen bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 Op 20 en 21 september 2001 werd een Nederlands-Vlaamse conferentie gehouden over huise lijk geweld. Naast toespraken en lezingen waren er workshops, on der andere over de rol van de lan delijke, provinciale en gemeentelij ke overheid bij huiselijk ge-weld. De teksten en lezingen zijn inmid dels verzameld en samenge bracht in een boekwerk. De con gresbundel is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie. In het Zeeuws Museum aan de Ab dij te Middelburg is de tentoon stelling Het Verdwenen Museum te zien. Het geheel geeft een vrij compleet beeld van de eerste col lecties die in musea werden opge nomen: fossielen, opgezette of op sterk water gezette uitgestor ven dieren en een meer dan 200 jaar oude Egyptische mummie. De tentoonstelling is tot 29 sep tember te zien. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur, zondag van 12.00 - 17.00 uur. De toegang bedraagt 3,- voor personen vanaf 12 jaar. Verdere informatie: www.zeeuwsmuseum.nl of tel. 0118-626655. Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. De gewenste doelstellingen zullen niet worden gehaald als er geen verandering komt in het beleid. De gezamenlijke wegbeheerders hebben een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het invoeren van een duur zaam veilig wegsysteem. Het is de bedoeling dat de weggebrui ker aan de inrichting van de weg kan zien of hij landbouwverkeer of fietsers op de weg kan verwach ten. Ook moet hij kunnen zien wat de bij de weg behorende snelheid is en of rekening gehouden moet worden met in- of uitritten. Categorieën Het wegencategoriseringsplan kent aan alle wegen buiten de be bouwde kom een wegcategorie toe. In het provinciale plan zijn drie categorieën opgenomen: erf- toegangswegen, gebiedsontslui- tingswegen en stroomwegen. Erftoegangswegen kennen een snelheidslimiet van 60 km en er zijn snelheidsremmende maatre gelen uitgevoerd op kruispunten en wegvakken. Zoals de naam al aangeeft moet rekening gehou den worden met in- en uitritten van erven. Gebiedsontsluitingswegen kennen een limiet van 80 km met snel heidsremmende maatregelen op kruispunten. Aan deze wegen zijn geen directe erf- of kaveltoegan gen gelegen en op de hoofdrij baan komt geen landbouwver keer. Voor bushaltes worden apar te 'haltekommen' aangelegd. De wegindeling is tweebaans. Stroomwegen kennen een limiet van 100/120 km en geen snel heidsremmende maatregelen. Langzaam verkeer is op deze we gen niet toegestaan. Erfaansluitin- gen en bushaltes zijn niet te ver wachten bij de stroomwegen. Ongelijkvloerse kruisingen met an dere wegen zijn gewenst. De uit voering van dit soort wegen is tweebaans. Uitvoering Binnen de provincie wordt via ge biedsgerichte aanpakken gewerkt aan de wegencategorisering. In het westelijk deel van Zeeuwsch- Vlaanderen loopt een proefpro ject. In andere delen wordt, waar mogelijk al een begin gemaakt met de uitvoering. De uitvoering van de SI4/15 Vlissingen-Koude- kerke/rondweg Koudekerke zal volgens de in het categoriserings- plan aangegeven uitvoering wor den aangelegd. De inrichting van alle wegen vol gens het vastgestelde plan is een kwestie van lange adem. Er wordt uitgegaan van een periode van 30 jaar voordat alles is aangepast. De uitvoering van het plan heeft raakvlakken met economie, ruim telijke ordening, natuur en land schap. Op die punten zal even eens afstemming moeten plaatsvinden. Die afstemming kan reden zijn om de inrichting enigs zins aan te passen en een vorm van maatwerk te leveren voor een bepaalde weg. Opvragen Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 28 juni 2002 het plan vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling heeft het plan ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. De samenvatting daarvan en de reac tie van Gedeputeerde Staten daar op is opgenomen in een Consulta tienota. Deze nota en het categoriserings- plan kunnen worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118- 631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het in formatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Wie klachten heeft over het vlieg verkeer van vliegveld Midden-Zee land kan hiervoor terecht bij de havendienst van het vliegveld. De ze dienst zorgt voor registratie beantwoording van klachten. De ingediende klachten worden door gegeven aan de 'Commissie 28 luchtvaartwet'. Deze commissie heeft onder meer de taak er op toe te zien dat vragen en klachten over geluid naar behoren worden afgehandeld. In de commissie zit ten vertegenwoordigers van de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere, omwo nenden, gebruikers van het vlieg veld, de exploitant, de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Zeeuwse Mi lieufederatie. Voorzitter van de commissie is de gedeputeerde voor milieuzaken, mr.drs. A.J.G. Poppelaars. De werkzaamheden van de commissie staan uitge breid beschreven in een folder. Daarin staat ook de procedure voor het afhandelen van klachten. Het klachtennummer is: 0113- 670018. Schriftelijke klachten over vliegverkeer van vliegveld Midden-Zeeland kunnen worden in gediend bij het secretariaat van de commissie, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. De informa tiefolder is verkrijgbaar bij de be trokken gemeenten en het infor matiecentrum van de provincie Zeeland Voor klachten over de militaire luchtvaart is het telefoonnummer 0800-0226033. IVIIIieUKIdUlltMI Klachten en meldingen over het milieu kunnen worden gemeld via de Milieuklachtentelefoon, 0118- 412323. De milieuklachtentele foon is bedoeld voor klachten over stank, stof, rook, roet of ge luid, afkomstig van bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten, landbouwacti viteiten of horecagelegenheden. Bodem- of waterverontreiniging kan eveneens bij dit punt worden gemeld. Gevaarlijke of onhygiëni sche situaties bij zwemwatergele genheden kunnen worden gemeld bij de Zwemwatertelefoon, 0118- 631967. Alle milieuklachtennum- mers staan vermeld in de folder 'Milieuklachten meldingen over het milieu'. De folder is verkrijg baar via de gemeenten en het in formatiecentrum van de provincie Zeeland. Over de rol van Nederlandse troepen in het naoorlogse Indië is de laatste ja ren veel te doen geweest. Zin om daarop in te gaan, heeft het volgens de auteurs niet. Fouten zullen er gemaakt zijn, maar wie maakt die niet. 'Dat is echter heel iets anders dan de verha len die soms opgedist zijn over bedre ven wreedheden en bloedige praktij ken'. Het Zeeuws bataljon kan het hoofd rechtop dragen en ieder frank en vrij in de ogen kijken. In gehoor zaamheid aan de regering heeft het bataljon, naar zijn beste kunnen en naar eer en geweten, zijn plicht ge daan. 'We hebben slechts gedaan wat we moesten doen, omdat we mee voelden met zoveel ellende en leed, met de schrijnende nood en ontredde ring bij ontelbare inheemse gezinnen, Indo- en Hollandse families en Chine se burgers', stellen de auteurs, die alle blaam radicaal afwijzen. Ze schrijven, vrede en rust te ervaren uit de weten schap dat door het optreden van Ne derlandse militairen mensen in Indië weer in rust konden leven en in hun dagelijks onderhoud voorzien, en dat duizenden door hun inzet uit de han den van moordenaars zijn gered en ook hun dankbaarheid daarover lieten blijken. Het politieke geharrewar be grepen de soldaten van toen niet al tijd, geven de broers Kot toe. Het bataljon 11-14 R.I. is gevormd na de bevrijding van het zuiden van ons Het 2-14 R.I. het z.g. Zeeuws bataljon heeft de Indische tijd erop zitten en gaat naar huistoe. Het vertrek uit de Emmahaven in Padang. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen ver leend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wa teren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daar op opsporen van 1. haas en daarbij gebruik te ma ken van het geweer aan J.A. van Zetten te Tholen. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 14 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart staan aangegeven, gelegen in de ge meente Tholen. 2. ree en daarbij gebruik te ma ken van het geweer aan WBE Tholen-St. Philipsland te Sint Annaland. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 31 december 2002. De ont heffing heeft betrekking op de gronden gelegen binnen het werkgebied van de WBE Tho- len-St. Philipsland, gelegen in de gemeente Tholen. Bezwaar De ontheffingen liggen van 2 au gustus 2002 tot en met 12 sep tember 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en wa ter, Het Groene Woud 1Mid delburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toe lichting en kopieën van ter in zage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Be langhebbenden kunnen tot en met 12 september 2002 be-zwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de be trokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Provinciale Staten hebben 28 juni 2002 de reglementen van het hoogheemraadschap West-Bra bant en het waterschap Het Scheldekwartier gewijzigd. Gedeputeerde Staten hebben 18 juli 2002 besloten dat de aange paste reglementen van de inter provinciale schappen kunnen wor den onderworpen aan een raadgevend correctief referen dum. De verordening en het GS- besluit worden 6 augustus 2002 gepubliceerd in het provinciaal blad. Ingaande 6 augustus kan zes dagen lang tegen het GS-be- sluit tot het referendabel zijn van de reglementen schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag; iedere kiesgerechtigde in Zeeland binnen drie weken persoonlijk een verzoek indienen bij de woonge- meente tot het houden van een provinciaal referendum. land in de Tweede Wereldoorlog, eind 1944. Uit de OD'ers en de bewa kingscompagnieën werden begin 1945 oorlogsvrijwilligers gerekru teerd. De broers Wim en Jan Kot - dan 19 en bijna 17 jaar - van het boerderij tje Polderzicht aan de rand van Tho len meldden zich aan. Het legeronder deel - ingedeeld bij de 21e legergroep van de Britse generaal Montgomery - moest gaan meehelpen om het noor den van ons land te bevrijden. In maart worden de vrijwilligers naar noord-Frankrijk gebracht om daar in zes weken tijd opgeleid te worden tot militair (zowat heel Tholen liep uit om hen uit te zwaaien). Daarna wor den ze, veelal voor bewakingsdienst, ingezet in België, Zeeuws-Vlaande ren en Duitsland. Aardig is de anek dote van Jan Kot (hij schreef het boek, daarbij gebruik makend van korte aantekeningen die zijn broer Willem de gehele periode maakte) over een uitstapje naar de familie in Tholen vanuit het Antwerpse op een vrije dag. Vanuit Duitsland gaat het batal jon in juli naar Haarlem. En dan komt Indië in beeld. De man nen krijgen te horen dat ze gekeurd moeten worden. 'Je bent O.V.W.'er en in Indië moet de Japanner verdwijnen en orde en rust worden hersteld, dus keuren en ieder die goedgekeurd wordt gaat daarheen', staat in het boek. Of de vrijwilligers willen, wordt niet gevraagd. Maar ze weten dat het nodig is. 'We hebben hier in Europa genoeg meegemaakt onder de Duitse overheersing. Daarom kunnen we ons heel goed voorstellen dat ze in Indië ook zitten te snakken naar be vrijding. Het is dan ook beslist niet waar dat we op avontuur uit zijn. Wie dat toen dacht of ook nu nog denkt, slaat de plank ver mis en doet onze jongens groot onrecht aan'. Aange vuld met mannen van 1-14 R.I. (voor namelijk uit Zeeuws-Vlaanderen) en het bataljon Jagers (uit Brabant en Limburg) gaan zo'n 800 mannen eind september via Oostende met de Prin ses Astrid scheep naar Engeland. Met nog zo'n 3600 andere Nederlandse militairen gaat 11-14 R.I. op 11 okto ber in Liverpool aan boord van de Al cantara. Tevoren is er een afscheids- parade, waarbij prins Bemhard aan de kleine 17-jarige Jo Deurloo vraagt of deze wel toestemming van zijn moe der heeft om te gaan. In het boek wordt de reis, via het Su- ezkanaal, beschreven. En hoe, wegens de precaire politieke situatie, de man nen niet in Indië maar op Malakka worden gebracht. De maanden daar (van november 1945 tot februari 1946) worden benut voor een tropen- training. Wim Kot belandt er vijf da gen in het hospitaal met zware hoofd pijn en koorts. Ook Jan Kot belandt enkele weken later met gelijksoortige verschijnselen in het ziekenhuis in Kuala Lumpur. Hij herstelt, maar en kele anderen overlijden aan hersen vliesontsteking. 'Waarom liggen zij wel in het graf en ik niet? Dat is een vraag die je bezig houdt, maar waar je geen afdoend antwoord op weet. Of toch wel?' Bij een veldoefening wordt één van de mannen dodelijk getroffen en de verslagenheid is groot. Het ba taljon zal 21 mannen verliezen; van 20 van hen zijn foto's van de graven opgenomen achterin het boek. Met de Aronda arriveren de militairen - 149 dagen na het vertrek uit Liver pool - eindelijk in Indië, in de haven van Tandjong Priok op Java. Ze wor den ingezet voor wacht- en patrouille lopen. Kot beschrijft deze werkzaam heden, maar ook dagelijkse gebeurte nissen. Zoals een ontmoeting met de plantersvrouw Lanting, die een schoolvriendin van zijn moeder blijkt te zijn. Het Zeeuws bataljon wordt met andere legeronderdelen samenge voegd als U-brigade. De eerste ge richte actie is in april, een aanval op Pesing waar zich extremisten ophou den. In november gaan de mannen aan boord van de Ruys en worden naar Sumatra gebracht (omgeving Pa dang), waar ze de stellingen overne men van het 2e Brits-Indische Kuma- onregiment. Op dit eiland beleven ze de eerste politionele actie, in juli/au gustus 1947. Na een oproep van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties besluit Nederland om de vijande lijkheden te staken. Maar patrouille ren blijft tot de dagelijkse bezigheden behoren van de mannen, die te horen krijgen dat ze in de tweede helft van december afgelost zullen worden. Met de Tasman en de Plancius varen ze op nieuwjaarsdag naar Tandjong Priok. Daar gaat het bataljon aan boord van de Johan van Oldenbarne- veldt die 19 januari uitvaart. Op 10 fe bruari komt het schip in Amsterdam aan. Onderweg was prins Bemhard aan boord geweest om de mannen te verwelkomen. Met bussen gaan de mannen de volgende dag naar huis en in Tholen worden ze omstuwd door een enorme mensenmassa. 'Het lijkt wel of heel het eiland zich bij de bmg verzameld heeft om ons welkom te heten. Hartverwarmend is dat en wat een spontaniteit'. Nu moeten de man nen het gewone leven weer oppakken en dat valt niet altijd mee. 'Van burger tot veteraan. Bataljon Zeeland: hoe en waar? in de periode 1944-1948' wil allerminst volledig heid pretenderen, aldus de schrij vers. Zij hadden het idee om hun wederwaardigheden op papier te zetten voor kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Maar con tact met de reünie-commissie van het bataljon Zeeland leidde ertoe dat het een algemener verhaal is gewor den. Jan Kot, die tegenwoordig in Borssele woont, schreef eerder een meer persoonlijk getint verhaal over de Indië-reis in het boek 'Gods trouw in de tropen'. Het nu voorlig gende boek is met tal van foto's en kaartjes geïllustreerd. Het is vooral bedoeld als terugblik van en voor oud-Indiëgangers, zodat verhalen vastgelegd zijn voor het nageslacht. In de eerste hoofdstukken wordt ook het nodige verteld over het verzet en de bevrijding in Tholen. Het boek is op de jaarlijkse reünie van het voomalig OVW-bataljon 11-14 R.I. gepresenteerd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2002 | | pagina 11