„Bij Olympia gaan prestaties en gezelligheid hand in hand" Vosmeer wordt pas in tweede helft wakker Emergo F viert kampioenschap Van tribune tot NK Thoolse gymnastiekvereniging viert 100-jarig bestaan Met 78-toerenplaten in een kistje op je rug naar Tholen Voor het eerst lid in 1947 en nu weer Koersballen Lunch aan kop Schooldammers Tholen eindigen in achterhoede Donderdag 22 maart 2001 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Gymnastiekvereniging Olympia uit Tholen is op 22 april precies een eeuw oud. Daarmee is het de oudste sport vereniging in de gemeente. De komende dagen wordt in de kern Tholen huis-aan-huis een jubileumkrant bezorgd met verhalen over Olympia vroeger en nu. Op zaterdag 31 maart is er in Meulvliet een feestdag voor leden en andere belangstellenden. Op het programma staan een jubileumuitvoering van alle 250 leden van de vereniging, een expositie met foto's en atrributen uit de geschiedenis van Olympia en een voorstelling van het poppentheater Robhetty. 's Avonds wordt de jubileumdag afgesloten met een groots discofeest voor jong en oud. Opbloei Hoogtijdagen Bedreiging Smerdiek wordt niets wijzer van gelijkspel Twee meisjesteams en acht jongens naar clubhnale WHS 2 verslaat koploper Noad 4 in top vier "MEULVLIET" THOLEN Te weinig voor Smerdiek 2 Olympia is altijd een vereniging met gevoel voor traditie geweest. Niet voor niets werd de club bij de oprichting genoemd naar het antie ke dal Olympia in het landschap Ellis in het westen van de Pelopo- nesus in Griekenland. De geschie denis van de club is goed gedocu menteerd. De oudste notulen werden al vroeg bij het gemeente archief van Tholen in bewaring ge geven. Zelfs het allereerste vaan del van de 100 jaar oude club bestaat nog. „Het rust normaal ge sproken op de zolder van één van de bestuursleden", zegt voorzitter José Wegenaar: „Toen mijn dochter op gym ging, raakte ik enigszins betrokken bij Olym pia. In het begin halen en brengen, later gewoon zomaar eens op de tribune zitten en kijken. Maar dat ik in de tech nische leiding terecht zou ko men, was jaren geleden niet te voorspellen. Mijn eerste stap pen in de zaal werden gezet als hulpleiding bij Magda v.d. Hoven die les gaf aan de trai ningsklas turnen basisonder wijs. Ik vond het heel leuk, maar ook heel eng. Die kinde ren konden al best veel. Vanaf dat moment ben ik over turnen gaan lezen. Toen kwam er een moment dat Magda op woens dag niet meer beschikbaar was. Mij werd gevraagd om een groep over te nemen. Ik heb daar lang over nagedacht. Het zou een groep 6 worden. Na een paar lessen had ik zelf in de gaten dat het best goed ging. Na veel clinics (work shops) en bijscholingen, werd ik ook voor het trampoline springen gevraagd. Samen met Anjo v.d. Klundert startte ik een groep springen voor meis jes in het basisonderwijs. De (spring)wedstrijden waren al tijd leuk en meestal kwamen we met veel prijzen naar huis. Het springen voor voortgezet onderwijs begon ik samen met Matty v.d. Berge. We hebben heel wat jaren samen lesgege ven. Springen is favoriet bij mij. Onlangs zijn we met de spring- seiectiegroep voortgezet onder wijs naar de kwalificatiewed strijden voor het Nederlands kampioenschap geweest. Heel wat (extra) trainingen zijn er aan vooraf gegaan om ons te plaatsen. Maar het is wel ge lukt." Jacob Pekelsma. „Het vaandel is ook één van de grote trekpleisters van de jubileum-expositie. Zelfs turnkleding uit de twintiger jaren hebben we weten te traceren." Penningmeester Nelly Schot is de inspirator geweest van de histori sche expositie. Een oproep in de media zette alles in gang. Van alle kanten werd Olympia gebeld door mensen die foto's uit de geschie denis van de club in bezit hadden. De mond-op-mond reclame en de persoonlijke contacten van Schot deden hun werk. Van de allereerste jaren zijn geen foto's boven water gekomen. Wel staat het vast dat de oprichting van Olympia het gevolg is geweest van een propaganda- uitvoering van de gymnastiek- en schermvereniging 'Uitspanning door Inspanning' (UDI) uit Bergen op Zoom. Over hoe dat Bergse ge zelschap, en hun materialen, in Tholen zijn gekomen vertelt de ge schiedenis niet. „Maar allicht is het met paard en wagen en het pontje geweest", raad Pekelsma. Hoe dan ook, op 22 april van het jaar 1901 werd op een door negen personen bezochte vergadering be sloten om een gymnastiekclub op te richten. De heer Kosters werd als voorzitter benoemd. De contri butie werd gesteld op een dubbel tje per week. Pas in de winter van 1902 werd de eerste uitvoering ge geven. Deze vond plaats op 15 ja nuari in de bewaarschool, het reeds lang geleden gesloopte ge bouw op de hoek van de Markt en de Venkelstraat. In de Eerste We reldoorlog werd de bewaarschool gebruikt als huisvesting voor Bel gische vluchtelingen. Eén van de alleroudste foto's van Olympia da teert uit die tijd. De jongens dra gen een soort gevangenispakjes en iedereen kijkt vol trots in de lens, fotograferen was toentertijd nog een bijzondere gebeurtenis. Op de achtergrond is de bewaarschool te zien. Na de oorlog stijgt het aantal leden van de vereniging. In 1919 staan er 11 heren, 19 dames en meisjes, 17 aspiranten en 36 donateurs geregi streerd. Het 25-jarig bestaan werd gevierd in 1926 met gymoefenin- gen, die werden afgewisseld met voordrachten en muzieknummers, uitgevoerd door het Thoolsche Ka- mermuziekensemble. In de Twee de Wereldoorlog werden de lessen stilgelegd. Na de bevrijding begon, onder leiding van de toenmalige voorzitter C. Amsing, ook Olym pia aan zijn opbloei. Het aantal le den steeg snel. Er werd gebruik gemaakt van de gymzaal aan de Venkelstraat. In het begin van de De oudste foto die Olympia nog bezit. Het betreft een kiekje uit de periode tussen 1914 en 1918 bij de voormalige bewaarschool in Tholen. vijftiger jaren was er een kortston dige samenwerking met de harmo nie Concordia. Het door beide ver enigingen in het leven geroepen tamboerkorps was echter geen lang leven beschoren. Aan het eind van de jaren vijftig was M. Meer man voorzitter. In 1964 werd hij opgevolgd door J. van den Heuvel, die tot op de dag van vandaag bij de vereniging is betrokken. In dat zelfde jaar 1964 nam W. Cornelis- se, die in de loop der jaren het voorzitterschap en alle andere be stuursfuncties had bekleed, na ruim 50 jaar afscheid van de ver eniging. In 1966 verhuisde Olympia van het vertrouwde oefenlokaal aan de Venkelstraat naar de nieuwe ge meentelijke gymnastiekzaal aan de Zoekweg. Twee jaar later volgde een hoogtepunt uit de geschiedenis van de vereniging. Op 30 april 1968 ging Olympia met drie bus sen naar Soestdijk waar een bloe menhulde aan Koningin Juliana werd gebracht. Het huidige be stuurslid Ria Kleppe was er die Koninginnedag als jonge turnster bij. Het werd volgens haar een dé filé met een enigszins bittere na smaak. „Het was heel koud en daar stonden wij dan met onze wit te rokjes en witte sweaters. Uren lang wachten in het bos. Ik zie die beelden nog voor me. Uiteindelijk mochten we opmarcheren. Door de tijdnood liep het programma uit de hand. De bokkenpootjes die we de koningin wilden aanbieden werden door een hofbediende uit onze handen gegrist. Als jong meisje stond je daar niet zo bij stil. Jan Piessens (ex-directeur): „Er werd toen nog in het oude gymzaaltje aan de Venkelstraat geturnd. De vereniging bestond uit de volgende groepen: kleuters, meisjesaspiranten, dames, getrouwde dames, jongensaspiranten, heren en herensenioren. Er zat werkelijk talent bij de leden. Na iedere wedstrijd keerden we met prachtige prijzen huiswaarts. Enige jaren later werd het dames turnen gewijzigd. Het ringen zwaaien verviel en de brug- ongelijk deed zijn intrede. We moesten ons toen enige tijd behelpen, want een brugongelijk aanschaffen leek niet haalbaar. Maar een combinatie van de aan wezige rekstok, met een brug waaruit een ligger gehaald werd deed wonderen. Op die manier kon toch op de "brugongelijk" getraind worden en zodoende aan de dameswedstrijden worden deelgenomen. Een paar jaar later werd bij de wedstrijden in een hoger niveau deze oplossing echter te licht bevonden en moesten we toch op zoek naar een echte brugongelijk. Ik heb toen de inmiddels bij de vereniging werkzame leidsters, daarbij nog enkele dames en een paar heren, waarvan ik wist dat zij een muziekinstrument be speelden, bij elkaar geroepen. Zij waren direct enthousiast. Die brugongelijk moest er komen, dus had ik het plan opgevat om een cabaret op de planken te brengen. Mijn echtgenote en ik maakten de sketches en liedjes, de muziek werd verzorgd door Leen Berrevoets, Jan Overbeeke en Seppel Blauza. Na veel re peteren in de gymzaal, waar je gebruik van kon maken als die niet bezet was door de schoolkinderen, werd een avondvullend programma in etkaar gezet. Je had meestal ook zelfde sleutel van de gymzaal of die was in het bezit van de overburen van de zaal aan de Venkelstraat, de familie Verkamman. Zelfs bij ons in de kamer in Halsteren werd er gerepeteerd. Dergelijke evenementen konden toen allemaal nog worden gerealiseerd. Het zoeken van een naam voor het cabaret was ook geen punt. Luidkeels werd geroepen "Mijnheer Piessens Doe Eens Waf' dus het werd het "M.P.D.E.W."- cabaret. Na twee uitvoeringen in "Hof van Holland" bij Jan van Boven hadden we de geldmiddelen voor de brug binnen. Ook werd er op die avond traditie getrouw een verloting gehouden met uiteraard "geschooide" prijzen van de middenstand, ook dit hielp mee om het geld bij elkaar te krijgen voor de brugongelijk. Maar het is getókt om een cabaret op te voeren en om de brugongelijk aan te kunnen schaffen." „Zelf ging ik ook overal met de fiets heen. Je had toen ook nog geen cassetterecorders of cd-spelers. Voor de vrije oefeningen op muziek had je een of twee 78-toeren platen, maar die moesten toen wel altijd mee op de fiets. Dat was geen punt, je maakte een kistje met twee schouderbandjes eraan en als tussenstuk voor de twee platen gebruikte je een stukje triplex en het was klaar. Elke avond als je les moest geven, deed je dat kistje op je mg en zo fietste je naar Tholen. Je zag de koningin in de verte en je kwam op tv. Je vond het prachtig. Maar ik weet dat de leiding toen heel boos is geweest over de gang van zaken." In 1970 kwam het ledenaantal voor het eerst boven de tweehon derd. Bij het tachtigjarig bestaan in 1981 telde de vereniging zelfs 350 leden. In dat jaar werd ook Meulvliet geopend. Een hele ver betering, aldus Kleppe die zelf lang les gaf aan de jeugd van Olympia. „Qua toestellen en mate riaal is Meulvliet perfect. Alleen voor kinderen was het wennen. Voor hen is de zaal eigenlijk te groot. In de oude gymzaal aan de Zoekweg heb je meer overzicht. Heel bewust geven we onze jong ste leden nog altijd daar les." In 1992 werd door leden van Olympia deelgenomen aan de be faamde Gymnastraeda in Amster dam. Het vierjaarlijkse evenement trekt 1500 deelnemers uit de hele wereld. Ria Kleppe maakte het van nabij mee. „We gingen in de aan loop van het feest regelmatig naar Nieuwegein voor een centrale oe fening. Na bijna twee jaar trainen is het dan eindelijk zover. Je loopt het Olympisch stadion in. Een massa mensen op de tribunes. Al lemaal achter het bordje 'Neder land' aan. Ik krijg er nog kippenvel van." Pekelsma was ten tijde van de Gymnastraeda al voorzitter gewor den. In 1991 nam hij die taak over van Van den Heuvel. Het leden aantal is niet meer zo groot als in de hoogtijdagen aan het begin van de tachtiger jaren. „Het aanbod van de verschillende sporten is groter geworden. De samenleving is individualistischer. Dat soort processen is ook aan onze vereni ging niet ongemerkt voorbijge gaan. Daarnaast is ook de fitness rage opgekomen. Aerobics, steps, taibo, voor een deel snoepen dat soort trends ook leden af van een gymnastiekvereniging. Toch zijn we een bijzonder gezonde club. De groei van onze leden in de leeftijd tussen twaalf en zestien jaar zet door, normaliter een leeftijd waar in je vaak leden in een vereniging ziet afhaken. De jongensgroep in de basisschoolleeftijd is gegroeid naar 25. Terwijl we twee jaar gele den zijn begonnen met maar drie jongens. Ook over kader hebben we niet te klagen. De begeleiding is dik in orde." Bij Olympia gaan prestaties en ge zelligheid hand in hand. De da- messpringgroep van de 100 jaar oude vereniging is ondertussen een begrip. Zij beoefenen hun sport op het hoogste nationale ni veau. Bij de onlangs gehouden Ne derlandse kampioenschappen ein digden zij op een zesde plaats. Regelmatig wordt door Olympia voor hen een turnhal in Prinsen beek afgehuurd, die alle facilitei ten biedt die voor topspringsters nodig zijn. Pekelsma: „Zij krijgen van ons de mogelijkheid om extra te trainen. Daar wordt geld voor vrijgemaakt. Aan de andere kant mag het niet ten koste gaan van het recreatieve aspect in de vereni ging. Bijvoorbeeld bij onze 50- plus groep merken we dat het so ciale karakter van Olympia voor de deelnemers heel belangrijk is." Dezelfde discussie speelt ook op landelijk niveau. De na een fusie op 1 januari 1999 tot stand geko men Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is druk doende met het herschrijven van de oefenstof. Volgens Pekelsma schiet de bond te ver door. „Het lijkt erop dat de bond enkel oog heeft voor het ontwikkelen van een topsportbeleid. De rest kan naar huis gaan. De lat wordt veel te hoog gelegd. Voor een handslag- overstand op de kast moet je als 10-jarige van goeden huize ko men. Het gemiddelde meisje kan niet meer aan bondswedstrijden meedoen. De voorgeschreven oe fenstof is veel te moeilijk. Het hoort bij de huidige cultuur die in alles op prestatie is gericht, maar het werkt absoluut niet stimule rend voor de meeste van onze le den. Deze ontwikkeling vormt een bedreiging voor de toekomst van turnverenigingen in het algemeen, en Olympia in het bijzonder." Bella van Duivendijk: „In 1947 werd ik lid van Gymnas tiekvereniging Olympia. Ik vond het leuk om aan toestel len te gymmen en ook de wed strijden waren voor mij geen onbekend terrein. We hebben wedstrijden gehad in Goes, Vlissingen en ook toen kwa men we al met prijzen thuis. Een hoogtepunt voor mij was toch wel de bondsdag die ge houden werd in Arnhem. Daar ging je met een grote groep naar toe en had je altijd veel plezier. Wat ik ook altijd leuk vond zijn de uitvoeringen die vroe ger gehouden werden. Zoals in het Bosje en bij Hof van Hol land. Ook mijn man deed daar altijd aan mee. Toen we kinderen kregen en ik op een leeftijd was gekomen dat mijn spieren.de oefenin gen aan de toestellen niet meer konden ben ik gestopt. Maar „Olympia blijft altijd trekken". In 1995 is Olympia begonnen met een 50+ groep en toen dacht ik: „Dat is ook wel wat voor mij". Toestellen doen we natuurlijk niet, maar het blijft een leuke bezigheid. Naast het soepel houden van de spieren, is het ook fijn om contacten op te doen in de groep, waarvan mevr. J. Schot-v.d. Vlies het oudste actieve-Olympia lid is. Als het niet nodig is, dan sla ik geen les over. Op dit moment zijn we druk aan het oefenen voor de uitvoering, en net als 5 jaar geleden doen we ook nu weer een vrije oefening. Soms is het wel eens moeilijk om de pasjes te onthouden, maar dat is niet zo erg. Het is wei jam mer, dat er bijna geen mannen zijn, want die hebben ook wel beweging nodig." Net als vorige week kwam Vosmeer zondag in het treffen met Lepelstraat- se Boys pas na de rust op gang. Uiteindelijk werd het 2-2. Belangrijker dan het ene punt is dat intern de zaak bij Vosmeer wat is opgeklaard. Tweede-elftalspelers als Aike Hommel en Richard Voshol stonden in de basis en speelden een puike partij. Invaller Wim Dorst schoot de 2-2 in. van de treffer. Slecht wegwerken le verde enkele minuten later de 1-2 op. Voshol móest geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Wim Dorst, ook tegen Rimboe al goed voor een doelpuntje. Dorst ontpopte zich weer tot supersub. In de 80e mi nuut schoot hij raak, nadat een hoek schop slecht was weggewerkt: 2-2. De gelijkmaker was meer dan ver diend. Vosmeer domineerde na de hervatting en speelde plots met veel vertrouwen. Voor de 2-2 misten Dorst en ook Jacco Vaders al goede kansen. Ook een lawine aan hoek schoppen leek geen resultaat op te leveren. Totdat Dorst in een vol zes tienmetergebied het gaatje vond. Het goede spel in het tweede deel stond in schril contrast met het ver toonde voor rust. Beide ploegen bak ten er weinig van, al waren de bezoe kers nog het meest gevaarlijk. De Vosmeer-verdediging en ook doel man John Aarnoudse kwamen echter goed uit de verf. Omdat de linies ver uit elkaar speelden, kwam de aanval veel minder tot zijn recht. De Bra banders namen na een verdedigings- fout bij Vosmeer de leiding. Een voorzet van de achterlijn werd door de defensie grandioos gemist en Le pelstraat kopte ongehinderd in: 0-1. Na de rust kwam Mark Timmermans binnen de lijnen voor Corné van Da len. De wissel zorgde voor meer aan vallende impulsen. In de 50e minuut werd het gelijk. Jacco Vaders schoot in na een hoekschop en een Brabant se verdediger stopte het leer met de hand. John Vroegop schoot de toege kende strafschop onberispelijk in: 1- 1. Vosmeer kon niet lang genieten Val Aan Rimboe Oudemolen Nw.Borgvliet Ouwerkerk NVS WW '67 Vivoo Welberg Lepelstraatse B. Vosmeer Moerstraten 15 11 3 16 9 3 9 3 9 2 7 5 6 5 7 2 7 1 5 2 2 8 3 3 1 5 36 30 30 29 26 23 8 23 8 22 10 17 7 14 9 12 11 8 35-13 28-20 32-22 56-32 24-29 25-23 37-29 26-29 22-35 13-35 21-31 15-36 sa* Damesvoetbal Met een doelpuntloos gelijkspel tegen Peursum is Smerdiek dames weinig op geschoten in de race om de titel in de der de klasse. De blauw-zwarten blijven tweede met drie punten voorsprong op de ploeg uit Giessenburg, maar die heeft drie wedstrijden minder gespeeld. Koploper Wieldrecht heeft zes punten meer dan de Tholenaren. De blauw-zwarten begonnen fel aan de wedstrijd. De combinaties liepen, met na me tussen Diana Hendrikse en Ramona van Tiggele, goed. Maar uit de kansen was meer te halen geweest. Na tien minu ten al schoot Van Tiggele rakelings over het doel. Peursum was nauwelijks ge vaarlijk en had de handen vol aan de snel le Anne Hage, die dikwijls op maat wen) bediend door haar zus Irma. Een aanval met Van Tiggele in de hoofdrol bracht Hendrikse alleen voor de keeper, maar haar uithaal ging langs de verkeerde kant van de paal. De thuisclub moest alert zijn op uitvallen van de bezoekers. Josca Jan sen bracht een paar keer redding, en ze stuurde haar verdedigers Petra Klippel en Matjolein Kloet dikwijls mee om de voorhoede te steunen. Van Tiggele kreeg zeker drie scoringskansen en Ilse Polder man kon van dichtbij vrij voor het doel uithalen, maar alles zonder resultaat. Doordat veel over rechts gespeeld werd, werd Polderman weinig in het spel be trokken. Na de rust was het een heel andere wed strijd. Smerdiek werd teruggedrongen, speelde veel met lange ballen doch die kwamen vaak niet aan. Op het midden veld was de slag voor Peursum, dat ook een paar goede kansen kreeg. Connie Gulden moest een keer uitgestrekt naar de hoek van haar doel om een treffer te voorkomen. Vlak voor tijd hadden de Hollanders bijna de winst op zak. De spits kon een voorzet van links vrij inkop pen, maar de bal ging naast. Met de 0-0 handhaaft Smerdiek zich op de tweede plek en dat is niet slecht voor het debuut in deze afdeling. Wieldrecht Smerdiek Peursum Capelle GJS Nieuwdorp Woudrichem Everstein Kerkwijk Zeeland Sport SSC '55 15 13 0 2 39 59-21 15 10 3 2 33 47-16 12 9 3 0 30 66-10 16 9 2 5 29 48-50 15 7 1 7 22 42-45 15 5 3 7 18 25-24 13 5 2 6 17 29-31 16 5 1 10 16 35-51 16 3 4 9 13 22-43 14 2 3 9 9 18-39 13 0 2 11 2 8-69 De F-spelertjes van Emergo vieren hun eerste kampioenschap in de competitie. De jongste korfballers van Emergo zijn kampioen gewor den in klasse F9 van de zaalcom petitie. Zaterdag wonnen ze de laatste wedstrijd, in Oud-Gas tel, met 1-3 van Juliana. De Tho lenaren speelden erg goed in de kampioenswedstrijd, maar de tegenstander liet zich niet weg spelen. Voor de rust werd er niet veel gescoord. Pascal Farla brak de ban met het eerste doelpunt voor de rood-zwarten. In de tweede helft maakte de thuis club nog gelijk, maar vervolgens liep Emergo uit naar 1-3 door doelpunten van Hilbert Poot en Anke Vroegop. Dit was de eind stand, zodat de F'jes in de bloe men gezet konden worden. Dat de strafworpen met 20-14 in het voordeel van Juliana beslist werden, kon de feestvreugde niet temperen. Het kampioens team van de korfbalclub uit Sint-Maartensdijk wordt geleid door Irene Farla. De spelers en speelsters zijn Pascal Farla, Hil bert Poot, Sander Aarden, Jef frey Pals, Chantal Bentvelsen, Anke Vroegop, Eva Westerhuis, Gisela v.d. Ree, Lisa Hage en Anoeska Postma. Bij de clubteamcompetitie dames/meis jes van de KNGU-regio zuidwest heb ben twee teams van WIK Sint-Annaland zich geplaatst yoor de finale, op 28 april in Goes. Zaterdag vond in sporthal Tuinwijk in Bergen op Zoom de tweede voorwedstrijd plaats. De resultaten van beide wedstrijden werden opgeteld en de acht nummers één mogen naar de fi nale. De teams van Olympia Tholen en Spido Oud-Vossemeer wisten geen eer ste plaats te behalen. Van de vier teams van WIK vielen er twee af (één had te weinig turners). Succes voor de Sint- Annalanders was er bij de instap pers/pupillen (niveau los 1) met 232,69 punten en bij de jeugd/junior-senior (ni veau los 4, vrije oefenstof) met 255,94 punten. De andere finalisten zijn van Genie en Udi uit Bergen op Zoom, Del ta Sport uit Zierikzee en Sint Martinus uit Halsteren. De dameswedstrijd werd gecombineerd met het toernooi voor de heren en dat is uitstekend bevallen. In totaal kwamen 225 turners in actie, 125 meisjes en 100 jongens. Anders dan bij de dames, kon den de heren zich per toestel kwalifice ren voor de finale. De beste acht gaan door, zij komen op 26 mei in Koudeker- ke in actie. Er werden zes onderdelen geturnd: vloer, voltige, sprong, brug, rekstok en ringen. Benjamin van 't Hof van WIK boekte de beste resultaten, hij werd op alle onderdelen eerste bij de se nioren op niveau 1. Zijn clubgenoot Ro bin van Dijke werd bij de pupillen eer ste aan de ringen, en vijf keer tweede. Leander van Schetsen en Maarten v.d. Harst (die bij de jeugd eerste werd bij voltige) gaan op vijf toestellen door, evenals Tommy v.d. Plas en Merijn Dam van Spido. Op vier toestellen in de finale staan Dennis Uijl en Geoff v.d. Lugt (eerste op de vloer bij de instap pers) van de Oud-Vossemeerse club. De wedstrijd in Bergen op Zoom werd georganiseerd door WIK. Deze moest noodgedwongen uitwijken doordat de sportzalen in Sint-Annaland en Tholen niet beschikbaar waren. Een hele kluif, want omdat in Tuinwijk nauwelijks filmtoestellen zijn, moest alles uit de Wellevaete in een vrachtwagen worden geladen en getransporteerd. Uitslagen van de wedstrijden van: Tholen-stad: 1 mevr. F. Schellinger 28 p; 2 D. Schellinger 17 p; 3 N. Moerker ken 14 p; 4 mevr. C. Wilsing 10 p; 4 me vr. R. Burrows 10 p; 4 M. van den Hou ten 10 p; 7 mevr. R. van Driel 9 p; 8 mevr. Y. Verkamman 6 p. Meulvliet: 1 J. Vroegop 26 p; 2 mevr. J. Bos 24 p; 3 mevr. T. Goode 22 p; 4 me vr. B. Schot 16 p; 5 mevr. L. Verschoor 15 p; 6 mevr. T. Soomers 13 p; 6 mevr. R. Vroegop 13 p; 8 mevr. D. Lindenberg 12 p. Oud-Vossemeer: 1 mevr. C. van Mierlo 33 p; 2 mevr. C. Free 24 p; 3 W. Lind- hout 18 p; 4 mevr. A. Bosters 16 p; 5 mevr. C. Lindhout 14 p; 6 mevr. M. van der Zande 11 p; 7 mevr. L. van Poort vliet 10 p; 8 A. van Dijk 8 p. Sint-Maartensdijk: 1 mevr. L. v.d. Klooster en C. van Gorsel 36 p; 2 mevr. W. Lutt en W. Bijl 32 p; 2 mevr. T. Goode en mevr. L. Verschoor 32 p; 4 mevr. M. Dane en A. Leemreijze 28 p; 5 mevr. C. van Mierlo en mevr. S. Wolse 21 p; 6 mevr. R. van 't Hof 10 p. Reserve tweede klasse WHS 2 trad gehandicapt aan tegen koplo per WC 2, kwam snel op een 2-0 achter stand maar won uiteindelijk met 2-5. De groen-witten moesten het stellen zonder Rien Fase en Johan v.d. Repe, de steunpi laren op het middenveld. Ondanks een goed begin leverde een onnodige hoek schop de Sint-Annalanders een achter stand op. En meteen daarna scoorde WC 2-0. WHS ging steeds beter voetballen, dat leverde kansen op en uit één daarvan maakte Arie Fase de aansluitingstreffer. Op aangeven van Egbert Moerland scoor de Fase meteen daarna de gelijkmaker. De groen-witten bleven aanvallen. Een voor zet van Comé van Ttlbeurgh werd door een Halsternaar in het eigen doel gewerkt, zodat de ruststand 2-3 was. Voor de twee de helft werden Ad de Keizer en Henk Keur gewisseld voor Peter Saarloos en Ar jan Mosselman. WHS gaf weinig kansen weg en de paar die WC kreeg, werden door keeper Anton Elenbaas gepakt. Na 25 minuten passeerde Arie Fase vijf verdedi gers en scoorde 2-4. De thuisclub gooide alles op de aanval en zette de groen-witten onder druk. Tien minuten voor tijd maakte Jan v.d. Repe hands in het strafschopge bied. De voetballer kreeg een rode kaart, maar de toegekende penalty werd door doelman Elenbaas gepareerd. Vijf minuten voor het einde bepaalde Egbert Moerland uit een snelle aanval de stand op 2-5. 'eserve ijfde klasse Een plaats in de top vier moet, met vijf wedstrijden voor de boeg, mogelijk zijn voor Noad 4. De Sint-Philipslanders zijn na de winterstop ongeslagen met drie ge lijke spelen en één winstpartij. Zaterdag werd het 1-1 tegen Halsteren 3. Noad drukte vanaf het beginsignaal en dat lever de na 10 minuten een treffer op. Erik Bree- man kopte een dieptepass van Ton Buijs door, deze zette centrumspits Rien Steijn vrij voor de keeper en Steijn kopte het leer onhoudbaar in de kmising. De bezoekers bleven drukken en kregen meer kansen. Tot twee keer toe miste Marco den Braber een kopkans uit een hoekschop. Halsteren was een stugge ploeg en de spaarzame kansen die het zich schiep, waren verre van ongevaarlijk. Twee keer hield doelman Wilco van Herk zijn team overeind met goede reflexen. In de tweede helft wissel de Noad, dat een grote spelersgroep kent, vier spelers. De balans was daardoor niet meteen terug in het elftal. Het middenveld leed regelmatig balverlies, waardoor Hal steren gevaarlijk voor het doel kon komen. Al na 5 minuten kopte een Brabantse mid denvelder dan ook de gelijkmaker binnen uit een hoekschop. De thuisclub bleef drukken en Noad had het moeilijk. Na 20 minuten zakte het offensief weg, de partij ging vervolgens gelijk op met kansen over en weer. Door goed keeperswerk van bei de goalies bleef de stand ongewijzigd. Na een riante 10-2 overwinning op Smits Boys heeft De Lunch de leiding genomen in de A-poule van de Meulvlietcompetitie. Doordat Papbar (uit de A-poule) is ge stopt, hebben beide poules nu nog maar vijf teams. Daarom wordt er elke week een wedstrijd 'voor spek en bonen' gespeeld tussen de vrije teams van de poules. Deze keer was dat tussen Papbar Boys en l'Es- perance. De uitslagen in poule A waren: De Lunch-Smits Boys 10-2, Destina-Six- ties 0-6. De Lunch gaat aan kop met 13 punten uit vijf wedstrijden. In poule B wa ren de uitslagen: Bunny's Boys-Van Meer Boys 4-7 en Tholen United-Hof van Hol land 3-6. Hier leidt Van Meer Boys met tien punten uit vier wedstrijden. In de bedrijvencompetitie won Wierikx in de A-poule met 4-6 van Jansen. De wed strijd tussen L&E en Bloemenhal werd niet gespeeld omdat laatst genoemde niet genoeg spelers op de been kon brengen. De twee Thoolse deelnemers aan het Zeeuws kampioenschap schooldammen hadden woensdag in 's-Gravenpolder een leuke middag, maar gooiden geen hoge ogen. Thools kampioen Het Kom pas uit Anna Jacobapolder werd achtste en laatste, het team van Die Heene- trechtschool uit Oud-Vossemeer zesde. De provinciale titel was uiteindelijk tóch voor Het Kompas, maar dan de school van die naam uit Oost-Souburg. Op het toernooi werden twee poules ge vormd van vier teams. Er werd, offi cieel, met een klok gespeeld en dat was voor heel wat kinderen een verrassing. Het gebruik ervan werd dan ook eerst kort uitgelegd. Christiaan van Hekken, Astrid Zuidweg, Michel Walpot en Fer dinand Sturris begonnen goed en bleven koel tijdens de soms best spannende par tijen. Toch zakte het spel af en uiteinde lijk werden de leerlingen van Het Kom pas laatste in hun poule. En vervolgens ook laatste van het toernooi. De dammers uit Oud-Vossemeer deden het iets beter. Toch moesten ook Renske v.d. Berg, Irma v.d. Zande, Niels Boude- ling en Niels v.d. Linde in de meeste teams hun meerdere erkennen. Ze ein digden als derde in hun poule en werden uiteindelijk zesde. Alle kinderen kregen als blijvende herinnering een vaantje en daarna werd de thuisreis aanvaard. De Vossemeerse kinderen en hun begelei ders deden daarbij in Bergen op Zoom een hamburgerrestaurant aan. Patrick Ketting (WHS) 18 *»1 Pierre Withagen (Smerdiek) 14 Niels Hage (Smerdiek) 13 Corné de Frel (Noad) 13 Er veranderde maar weinig in de Een- drachtbode topscorerlijst. Patrick Ketting scoorde niet, want WHS kwam zaterdag niet in actie. Pierre Withagen van Smer diek zag zijn kans schoon om met drie treffers zijn concurrenten Niels Hage (eveneens Smerdiek) en Comé de Frel (Noad) voorbij te streven. Ronnie v.d. Ree van Noad pikte zijn eerste seizoens treffer voor de hoofdmacht mee. Smerdiek 2 was tegen het hooggeklas- seerde WC 3 het grootste deel van de wedstrijd de meerdere, maar het verloor desondanks met 1-2. De eerste twintig minuten, toen ze ongeconcentreerd speelden, braken de blauw-zwarten op. De ploeg uit Halsteren profiteerde en nam een 0-2 voorsprong om die niet meer uit handen te geven. In de 25e mi nuut scoorde Smerdiek weliswaar, maar daar bleef het bij. Rachid el Morabit stak het middenveld over, gaf de bal op maat mee aan Jeroen Kloet en deze tekende 1 - 2 aan. De thuisclub putte hier moed uit en WC rpoest achteruit om de vele aan vallen te onderscheppen. Ook na de rust kwamen de Halsternaren nauwelijks meer aan de bak. Smerdiek wist de bal echter niet meer in het net te krijgen. Eén keer verscheen WC voor het doel van de thuisclub, waar doelman Rick Zwagemaker zich niet liet passe ren. De druk werd opgevoerd en de ge lijkmaker hing in de lucht, maar het ge luk bleef aan de kant van de bezoekers.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2001 | | pagina 17