Gemeente let beter op parkeren winkels Elenbaas en jong D.P.C. krijgen waardering Thoolse ondernemers Nissan-dealer De Graaf uit Poortvliet levert elf auto's aan gemeente Bergen B. en w. kiezen duurste voor automatiseringsplan Onderzoek naar havens Nieuwe bedrijven Tholen De zakenbank van Tholen Silingusprijs voor ondernemingen in Poortvliet en Sint-Maartensdijk Grootste order voor bekend autobedrijf aan Paasdijkweg Donderdag 9 november 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Verjaal ultimedia pecialist de regio Tholen Oud-Vossemeer Sint-Annaland Stavenisse Sint-Maartensdijk Scherpenisse Poortvliet Sint-Philipsland p ABN AMRO Ztebank Wesdorpgroep gaat fuseren met Brabants bedrijf Contract verlengd voor pacht van Speelmansplaten Inhaalslag nodig controle milieuregels „Bij het ontwikkelen van plannen voor nieuwe winkels en andere bedrijven is het een vereiste dat er voldoende par keerplaatsen worden aangelegd. Dat willen we heel goed onder ogen houden omdat een goede regeling van het par keren, de uitstraling van een woonkern ten goede kan ko men", zei wethouder K.A. Heijboer in de gemeenteraad. Fietspaden Riolering Honderdduizend gulden voor zoeken naar ideaal Uit drie offertes kiezen b. en w. voor de duurste oplos sing bij het maken van een informatie- en automatise ringsplan voor de gemeente Tholen. Er was 75.000 gul den geraamd, maar b. en w. vragen dinsdagavond aan de raadscommissie middelen advies over 100.000 gulden. „We zijn er trots op, dat je zoveel waardering krijgt van je collega-ondernemers", zei Rens Elenbaas van het ge lijknamige carrosseriebedrijf uit Poortvliet. Donderdag avond nam hij in 't Veerhuis te Anna Jacobapolder in de categorie gerenommeerde en gerespecteerde bedrijven de Silingusprijs in ontvangst. In de categorie jonge, veel belovende ondernemingen ging Eric Stoutjesdijk van Dutch Profiles Center uit Sint-Maartensdijk met de eer strijken. Ook hij was vereerd met het kunstwerk in de vorm van een zoutkristal. De andere genomineerden voor de Thoolse ondernemersprijs waren Metaal techniek Tholen en Govers automaterialen. Groeimarkt Excursie Van Dijke Nissan-dealer De Graaf b.v. uit Poortvliet heeft on langs de grootste order uit geleverd in de 37-jarige geschiedenis van deze on derneming. Maar liefst elf bestelwagens verkocht het bekende autobedrijf aan de Paasdijkweg aan de ge meente Bergen op Zoom. En dat met een onder houdscontract van zes jaar. „De vlag hebben we niet uitgehangen, maar we wa ren toch erg blij!", zegt Ko Berrevoets. Maatwerk Vuil-veegwagens Veel nieuwe modellen ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT De specialist voor de Computers, netwerken, printers, faxen. Zaktelefoons, telefoon centrales. Beeld en geluid. Inschrijvingen in het Handelsre gister van nieuwe bedrijven op Tholen en Sint-Phiiipsiand in de maand oktober. Heijnen kabelwerken, Touwslagers- dreef 24 (verplaatsing van bedrijf van buiten de gemeente), het lassen van kabels, het aan elkaar verbinden van telefoonkabels, 1 personeelslid. Flexexpress, Molenvlietsestraat 2b, uitzenden, detacheren, werving en selectie, 2 personeelsleden. Machinale houtbewerking Mark van den Enden, Koningin Julianas- traat 31, machinale houtbewerking voor derden, 1 personeelslid. Weterings groen- en recreatievoor ziening, Patrijzenweg 30 (verplaat sing van bedrijf van buiten de ge meente), de uitoefening van een hoveniers-, groen- en recreatievoor- zieningsbedrijf in de meest ruime zin van het woord; tevens bosbouw, 1 personeelslid. Arbo maatwerk, Patrijzenweg 57, adviesbureau voor arbeidsomstan digheden, 1 personeelslid. Decibel, Molendijk 37 (verplaatsing van bedrijf van buiten de gemeen te), groothandel in geluidsappara tuur, 1 personeelslid. Dane health care. Burg. Smithstraat 41, groothandel in voedingssupple menten, voorverpakt voedingsmid delen en cosmetica, huidverzor gingsmiddelen en cadeau-artikelen, 1 personeelslid. A.B. technologies, Dijkweg 25 (verplaatsing van bedrijf van buiten de gemeente), ontwikkelen, produ ceren en leveren van milieuvriende lijke industriële reinigingsmiddelen, 1 personeelslid. Stadsherberg Smerdiek, Anjerstraat 1, het treffen van voorbereidingen tot de uitoefening van een café-res taurant, geen personeelsleden. VDB assurantiën, Burg. Bouwen- sestraat 16, assurantiekantoor, 1 personeelslid. Afbouw- en montagebedrijf Rijs- tenbil, Molenweg 7, afbouwbedrijf o.a. plafonds, vloeren, tegelzetten, scheidingswanden; keukenafwerk- bedrijf, geen personeelsleden. Projectenbureau Nelemans, Kruy- tenburgseweg 4, het uitvoeren en begeleiden van projecten op het ge bied van landbouw, recreatie en in dustrie, 1 personeelslid. Rabaxis internet services, Rijksweg 8, het ontwikkelen van database-ap plicaties en het ontwerpen van web sites, 1 personeelslid. Tholen, tel. 601122 St. Maartensdijk, tel. 662150 Advertentie I.M. Het van oorsprong Thoolse bedrijf Wesdorp Adviesgroep uit Goes gaat fuseren met de Brabantse Veldsink Adviesgroep. De twee assurantiebe- drijven van de groepen (respectie velijk Assurantie collectief TopNed en VCN) worden samengevoegd. Sinds 1993 hebben beide bedrijven al een samenwerking voor het uit wisselen van kennis en ervaring. Voorlopig blijven de partners onder eigen naam opereren in hun eigen gebied. Door samenwerking tussen de vijf Brabantse kantoren van Veldsink en het kantoor van Wes dorp is het volgens de twee bedrij ven mogelijk meer specialisten in te schakelen. De combinatie heeft zich voorgenomen de positie in Zeeland en West-Brabant te versterken door meer fusies en overnames. Direc teur Bram Wesdorp (van oorsprong Tholenaar) van Wesdorp Advies groep blijft nog twee jaar verbon den aan de nieuwe combinatie, ter wijl Hans Meijer de nieuwe topman wordt. Na de fusie ontstaat er een bedrijf met zeventig medewerkers, waarvan dertig in de verzekerings- tak werken. Het contract voor de pacht van de Speelmansplaten aan de Oesterdam is stilzwijgend met een jaar ver lengd tot 1 juli 2001. De gemeente gaat door met het zoeken naar mo gelijkheden voor recreatie. Naar verwachting krijgen b. en w. de re sultaten van het onderzoek in het eerste kwartaal van volgend jaar. De commissie gemeentelijke ontwikke ling en de gemeenteraad kunnen er waarschijnlijk in het tweede kwar taal over meepraten. 4 Volgens verschillende raadsfracties is de parkeergelegenheid in Tholen na de reconstructie van de Bosstraat af genomen. De wethouder had een an dere lezing. „Sommige parkeerplaat sen die daar geclaimd worden, waren er officieel niet. Toch vond zijn partij genoot J.C. Koopman, dat het college alert dient te blijven op het scheppen van extra parkeerplaatsen in Tholen. „Er zijn geen bruikbare parkeerplaat sen verloren gegaan. Die percelen werden dan oneigenlijk gebruikt", zo hield Heijboer vol. Toch stelde drs. A.L. Piet, dat het parkeren een pro bleem is in Tholen. De PvdA bekritiseerde het college, dat het .overenthousiast' was inge sprongen op de plannen voor duur zaam veilig. De wethouder gaf er een andere uitleg aan. „We springen er goed op in naar aanleiding van de af spraken in de commissie gemeentelij ke ontwikkeling. De subsidie van het rijk is echter maar voor een kwart ge honoreerd, zodat er zes in plaats van acht ton uitgegeven wordt aan duur zaam veilig. En dat geeft minder body aan het geheel. Maar de 30 km bor den komen er - allemaal tegelijk - en vervolgens de poortconstructies. In Tholen komt er nog een bewoners avond in verband met het verkeerscir culatieplan." Raadslid Van der Linde hield zijn me ning over overenthousiasme van het college staande. „Kijk maar naar de drempels aan de Ten Ankerweg en de Molenvlietsedijk. Binnen de kortste keren waren die weer weg. Ga er toch nuchter en praktisch mee om", advi seerde de PvdA-fractievoorzitter. Dat was J.P. Bout uit het hart gegrepen. „Niet teveel hobbels en bobbels", zei het CDA-raadslid. De wethouder er kende, dat de drempel op de Molen vlietsedijk niet voldeed. „En op de Ten Ankerweg hebben we leergeld betaald." Met duurzaam veilig gaat het ge meentebestuur door, vertelde Heij boer. Zo is de splitsing Poortvlietse- dijk/Langeweg bij de watertoren van Scherpenisse aangekaart bij de pro vincie. In 2001 worden ook voorbe reidingen getroffen voor de verbe tering van de Veilingweg te Sint-An naland en Onder de Molen te Oud- Vossemeer. Het doortrekken van de fietsroute Sint-Maartensdijk/Stavenis- se is afhankelijk van de grondaanko pen door de provincie. Fietspaden langs de Eeweg bij Tholen en de Stoofweg bij Sint-Annaland zijn in voorbereiding bij het waterschap. Met de nieuwe busstations in Sint- Maartensdijk en Sint-Annaland is men bezig. Er komt een goede abri en een fietsenstalling, want de passagiers komen verder van de halte te zitten. De buurtbus in Anna Jacobapolder gaat pas in januari 2001 van start. Voor de bushalte in Sint-Maartensdijk was 8 ton gereserveerd, maar de pro vincie betaalt daarvan 350.000 gul den, zodat de investeringsplanning bijgesteld kan worden. Het vrijko mende geld wordt ingezet voor het verkeerscirculatieplan Tholen en de plannen voor duurzaam veilig. Over verbetering van de verlichting worden eventueel inloopavonden ge organiseerd, meldde de wethouder. In januari komt er voor de gemeenteraad voorlichting over de onderhoudsplan- ning van de straten. Voor herbestratin gen stond oorspronkelijk 80.000 gul den in de begroting 2001, maar na bezuinigingen is daar 50.000 gulden van overgebleven. „Als de fracties meer willen, moeten ze daarvoor de dekking aangeven", zei Heijboer. Voor de uitbreiding van begraafplaat sen is er in de gemeente nog grond voldoende, zo maakte de wethouder duidelijk. Er komt een informatiefol der over de begraafplaatsen, die nog ter inzage zal worden gelegd voor de raadscommissie gemeentelijke ont wikkeling. Met de planopzet voor het instellen van een precarioverordening moet nog begonnen worden. Hierbij zullen winkeliers e.d. moeten betalen voor reclameborden en producten die ze op de openbare weg (trottoirs en/of stra ten) plaatsen. In het buitengebied moeten nog 25 percelen op de riolering aangesloten worden die beneden de grens van 25.000 gulden kosten zitten. Wonin gen die daar boven zitten, moeten een verbeterde sceptictank gebruiken. Om het rioleringsbeheer een duwtje in de rug te geven, wordt er een extra kracht aangetrokken plus nog een ex tra tijdelijke medewerker om de ach terstand weg te werken. In de droge perioden is er momenteel voldoende doorspoeling van de riolering gega randeerd, zei de wethouder. Ten aanzien van de milieucontroles komt er een enigszins andere aanpak. In plaats van alleen controlerend be zig zijn, wordt er meer maatwerk ge leverd. Handhaving van de milieure gels bij de bedrijven in categorie I en II is gewaarborgd. Bij categorie III en IV is een inhaalslag nodig en dat wordt bereikt met het inhuren van meer juridische bijstand. De financië le ruimte daarvoor moet nog bekeken worden. Raadslid P.W.J. Hoek was pessimis tisch. „Het milieu lijkt het kind van de rekening te worden. Er is inzicht no dig in het tekort aan ambtenaren voor de handhaving van de milieuregels, want het is een blijvend tekort", aldus het SGP-raadslid, dat ook pleitte voor zonne-energie bij huizen en bedrij ven. De externe adviseur moet helder heid bieden op drie punten. Ten eer ste een inventarisatie van de huidige stand van de automatisering. Ten tweede een visie en beleid ontwik kelen waar de gemeente Tholen naar toe zou moeten. En ten derde wat hiervoor allemaal gedaan moet worden: planning, benoeming, pro jecten en kosten. „Bij twee van de drie aanbieders is de inzet met betrekking tot het scheppen van draagvlak in de orga nisatie en bij de politiek, minimaal. Het derde bedrijf doet daarentegen alle moeite dit draagvlak te schep pen bij zowel gemeentebestuur als personeel. Alles pleit ervoor, met dat bedrijf in zee te gaan, ondanks het feit, dat de totale kosten hier door iets hoger uit zullen pakken", schrijven b. en w. aan de raadscom missie middelen. Tholen doet al het nodige aan auto matisering, maar volgens het colle ge is de ideale situatie nog lang niet bereikt. De huidige mogelijkheden voorzien vaak nog niet in de juiste informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor de drie sectorhoofden, b. en w. en de ge meenteraad. Nu worden er nogal eens gegevens dubbel opgeslagen, maar dat kan allemaal eenvoudiger en doelmatiger. Om in de toekomst verantwoorde keuzes te kunnen doen, moet de automatisering beter georganiseerd worden en dat willen b. en w. op de rails laten zetten door een externe adviseur. Wethouder Heijboer heeft in de ge meenteraad een onderzoek aange kondigd naar de havenplateaus en het onderhoud van de havens. Raadslid Koopman gaf direct een schot voor de boeg, dat of het onder zoek nu goed of slecht uitpakt, de haven van Sint-Philipsland uit cul tuur-historisch oogpunt gehand haafd dient te blijven. Hij maakte ook duidelijk, dat de SGP er niet voor is om de havens via een recre atieve functie rendabeler te maken. Mevr. Frigge was daar juist voor, evenals Bout. „Recreatie en toeris me geven een impuls aan de mid denstand", zei het CDA-raadslid. J. van den Donker was er eveneens een voorstander van. „Het aankleden van de havenplateaus draagt ook bij aan een prima visitekaartje." Prijswinnaars Rens Elenbaas tweede van rechtsen Eric Stoutjesdijk (midden) met de twee andere genomineerden, dhr. Govers rechts) en dhr. Gommers (tweede van links). Waarnemend OOT-voorzitter H. Verschoor zorgde voor de bloemen. „Ik zou het een eer vinden als ik de prijs zelf zou krijgen", zei woord voerder J. van Tilburg van de beoor delingscommissie. Samen met advo caat mr. R.L.H. Boas en accountant dhr. Van Aert selecteerde hij de be drijven. „Een nominatie vind ik op zich al een waardering. De keuze was ook best moeilijk en eigenlijk hadden we vier prijzen moeten hebben. Voor een deel heeft de voorselectie achter de schermen plaatsgevonden, maar vervolgens kom je ook bij de bedrij ven zelf terecht. Die ga je bezoeken en uiteindelijk ga je turven en punten toekennen en na lang beraad kwamen we tot een eindconclusie. Carrosserie Elenbaas heeft zijn naam en faam al bewezen en D.P.C. heeft in korte tijd een perfecte zaak opgebouwd. Me taaltechniek Tholen van dhr. Gom mers staat met zijn draaierij ook zijn mannetje. Hij heeft een goed product en heeft vele contacten opgebouwd. Automaterialenhandel Govers bestaat al wat langer dan de betrekkelijk kor te periode dat het bedrijf in Tholen actief is, maar heeft zich als jonge on derneming ook een plaats veroverd." Van Tilburg overhandigde Elenbaas en Stoutjesdijk de Silingusprijs, ge noemd naar één van de eerste zoutex- porteurs van het eiland Tholen. De twee ondernemers namen het gegra veerde zoutkristal met genoegen in ontvangst, evenals hun oorkonde en bloemen. Ook de twee andere geno mineerden kregen een ingelijste oor konde met bloemen. De opzet was anders dan twee jaar geleden, toen er maar één prijs werd uitgereikt, waarvan Nestaan Holland in Tholen de winnaar werd. Van Til burg wilde met met zijn twee andere leden van de beoordelingscommissie na twee rondes de taken graag over dragen aan andere leden van het On dernemers Overleg Tholen, maar waarnemend OOT-voorzitter H. Ver schoor stelde voor om bij toerbeurt slechts één van de drie leden te wisse len. De prijswinnaar in de categorie al lang gevestigde bedrijven, Elenbaas, is al in 1890 met de activiteiten be gonnen. Eerst in de Langestraat en sinds 1962 op de huidige plaats aan de Paasdijkweg, waar in de loop der jaren steeds uitbreidingen zijn verwe zenlijkt. Momenteel is er op een be drijfsterrein van 6850 m2 een bebou wing van 3500 m2. De vennootschap onder firma heeft 24 medewerkers in vaste dienst en 1 uitzendkracht. De directie bestaat uit de broers Rens, Henry en Hans Elenbaas. Het carros seriebedrijf heeft een aantal specialis men opgebouwd, zoals op het gebied van wagens voor de duivensport en de uitleen van boeken. Dutch Profiles Center b.v. aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk is veel minder bekend. Van de 1200 klanten zitten er ook maar 2 op Tholen. Op richter Eric Stoutjesdijk komt uit de autobranche en begon net voor het faillissement van zijn werkgever bijna vier jaar geleden voor zichzelf met een bedrijf in dak- en gevelplaten. Het materiaal voor de profielplaten be trekt hij van British Steel en op basis van de klantspecificatie wordt er maatwerk geleverd voor de industrie of de agrarische sector. „We zitten in een groeimarkt en profiteren van de hoogconjunctuur in de economie", zegt Eric Stoutjesdijk. „Er zijn zes be drijven in Nederland in onze branche en wij zijn de kleinste. We opereren als het ware als cowboys, heel flexibel en met korte, directe lijnen. We heb ben behoorlijk geïnvesteerd in een ge automatiseerd productieproces om onze afnemers in de bouw snel van dak- en gevelelementen te voorzien. Ik verbaas me steeds weer, hoe klan ten met onze producten aan de weg timmeren. Onze onderneming profi teert van de vervanging van asbest." DPC heeft vier medewerkers. Vijftien procent van de omzet gaat naar het buitenland, zelfs naar verre bestem mingen als Israël, Saoedi Arabië en Curasao, naast Europese landen. Veelal betreft het bedrijven die ook een vestiging in Nederland hebben en de kwaliteit kennen. Zo kunnen de dakplaten worden voorzien van een anti-condens viltlaag met een opna mecapaciteit van 1,5 liter per vierkan te meter. Dit vilt wordt in Sint-Maar tensdijk in dezelfde productiegang met de staalprofilering aangebracht. DPC zit in de top van de bouwmarkt gezien de kwaliteit en de prijs van de producten. Gezien het relatief lage gewicht kan de onderconstructie van bouwwerken veel lichter worden uit gevoerd. Behalve voor bedrijven wor den dan dakpanplaten van DPC ook toegepast voor woonhuizen carports, garages, tuin- en vakantiehuisjes. Er worden ook extra sterke dakprofielen gemaakt om lengtes tot drie meter te overspannen. Voor de prijzen werden uitgereikt, brachten de OOT-leden een bezoek aan het onlangs uitgebreide construc tiebedrijf van Van Dijke Zeeland op het Sint-Philipslandse industrieter rein. Na de maaltijd in 't Veerhuis be gon er een ledenvergadering o.l.v. waarnemend voorzitter Verschoor. Voorzitter E. Streng, die niet aanwe zig was, bleek te zijn gestopt en Kay Hennekens van Nestaan Holland werd bij enkele kandidaatstelling tot zijn opvolger gekozen. Zijn bedrijf won twee jaar geleden de eerste Thoolse ondernemersprijs. Dhr. J. van Tilburg riep de OOT-leden op om volgend jaar mee te doen aan de bedrijvenbeurs Contacta in Goes. „Het zou doodzonde zijn, wanneer de initiatieven die ontplooid zijn voor een Thools paviljoen verloren gaan. Na een moeilijke start hebben we sa men met de heren De Korte en Elen baas via wat belwerk de onlangs ge houden Contacta rond kunnen krijgen. En het resultaat was positief, maar als er dertig bedrijven meedoen, krijg je toch meer elan. Dan zou het Thools paviljoen iets vergelijkbaars worden met de stand van Reimers- waal. Met zestig leden van het OOT moet dht toch mogelijk zijn, maar dan hebben we meer tijd nodig voor de organisatie. We willen ook een ruime re opzet en een andere indeling van de Thoolse stand op de Contacta", aldus Van Tilburg. De leden kregen donderdagavond ook nog een lezing over de haken en ogen aan de Arbowet te horen. Advertentie^.M. De opdracht gaf des te meer vol doening omdat de gemeente een zwaar eisenpakket had ingediend. „We hebben er uren op gepuzzeld en gerekend, want het was een heel dossier, maar Bergen op Zoom wilde gewoon iets goeds. Op basis van kwaliteit, prijs en service hebben we de order na een meervoudige, open inschrijving gekregen. Mazda, Toyota, Mitsi- bushi en wij dan met Nissan mochten aan de meervoudige, open inschrijving meedoen en wij kwamen als de beste uit de bus", zegt Berrevoets. „We leverden ook maatwerk, dankzij onze samenwerking met Terberg in IJsselstein. Van de elf bestelwagens zijn er zeven Nissan Cabstar kippers met roestvrije, aluminium bakken. Verder nog één Nissan Cabstar met een dub bele cabine, twee vüil-veegwa- gens en een gesloten bestelwagen. In een aantal gevallen leverden wij de cabine met het chassis en Terberg deed de rest. Service en garantie zijn vastgelegd in een zesjarig onderhoudscontract. Van af een simpele lekke band tot en met een groot schadegeval regelen we alles. Gemeentewerken hoeft zich nergens zorgen over te maken en weet precies waar ze aan toe is. En wij staan altijd klaar", aldus Berrevoets. De Graaf heeft al vier jaar contact met de gemeente Bergen op Zoo» voor het onderhoud van een aantal oudere Nissans. „Ze kenden dus onze service en daar waren ze te vreden over. Zoiets speelt natuur lijk ook een rol, want ze wegen bij zo'n grote aanschaf alles mee. Het doet je dan toch goed, dat je als Thoolse dealer in een stad als Ber gen op Zoom mee mag doen. Bij onze eigen gemeente Tholen ko men we er helaas niet tussen. Wij vinden dat elk merk mee moeten kunnen doen, want de gemeente Tholen doet zichzelf tekort, wan neer ze de mogelijkheden van Nis san laten liggen. In de toekomst kunnen wij een complete bedrijfs- wagenlijn leveren en onderhou den. Ik las dat de gemeenteraad van Tholen klaagt over het zwerf vuil en gepleit heeft voor de inzet van kleiner materieel. Nu, wij kunnen kleine vuil-veegwagens zo leveren. Je ziet het bij de gemeen te Bergen op Zoom. Maatwerk met een specifieke opbouw is ge woon mogelijk. Ze kunnen in Ber gen op Zoom gaan kijken, want daar rijden ze al. En gemeente werken is er buitengewoon tevre den over!" Bij De Graaf werken veertien me dewerkers. Het is de enige dealer op het eiland en het Nissan-rayon omvat de gehele gemeente Tholen en West-Brabant tot aan de Belgi sche grens bij Putte. Voor personenwagens timmert Nissan aan de weg met veel nieu we modellen, zoals de Almera en de ruimtewagen Tino. „Dit jaar is bijna alles vernieuwd", zegt ver koopadviseur Ko Berrevoets. „We kunnen volop mee met onze con currenten. Alleen is de ruimtewa gen Tino zoveel gevraagd, dat de levertijd nogal lang is." Nissan bedient eveneens de markt van 4x4 en ook daarvoor kan men bij De Graaf terecht. „Die nieuwe ty pes hebben wel allemaal speciale elektronica, maar daar zijn we voor ingericht. Zowel wat appara tuur betreft, als met opgeleide me dewerkers", vertelt Ko Berre voets. Naast de nieuwe auto's heeft De Graaf ook een ruim aanbod in oc casions, waaronder zelfs hele jon ge van 1999. Het autobedrijf aan de Paasdijkweg 9 in Poortvliet, dat telefonisch te bereiken is via 0166-612433, telt dan ook talrij ke klanten van het eiland Tholen, Sint-Philipsland en uit West-Bra bant. (Advertentie I.M^J De sleuteloverhandiging door Ko Berrevoets (tweede van rechts) van automobielbedrijf J.D. de Graaf b.v. aan het hoofd van de afdeling gemeentewerken van de gemeente Bergen op Zoom, dhr. H. v.d. Zande. Namens de gemeente waren verder de heren Stalknecht, Thomas en Zoutendijk aanwezig- De nieuwe bestelwagens vootfde garage van gemeentewerken in Bergenyp Zoom.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 9