Regen en vuurwerk bij slaan eerste paal voor scholen in Scherpenisse Op en top herfst in oktobermaand Directeur Joke Verhage verlaat de kinderopvang in een moeilijke periode Groen van Prinsterer, Oosterscheldeschool en Scarpejaantjes Pokémonbeurs op kerstmarkt in Meulvliet Geld over, maar ook extra krediet Leerlingenvervoer valt duurder uit Veel meer regen en wind dan normaal, zon schijnt minder in r rnn Donderdag 9 november 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Zelden zijn er zoveel kinderen bij het slaan van een eer ste paal. Zelden regent het zo hard als donderdagmiddag bij het slaan van de eerste heipaal voor de nieuwbouw van de Groen van Prinstererschool, de Oosterschelde school en peuterspeelzaal De Scarpejaantjes in Scherpe nisse. Zo'n 270 kinderen, meesters en juffrouwen, ou ders en genodigden verzamelden zich in de stromende regen op het terrein van de voormalige werkplaats bij de watertoren. Volgend schooljaar kunnen de kinderen in het nieuwe onderkomen terecht. Commotie dorpshuis Patstelling Bijzonder blij Verrassend vertrek na tien jaar sterke groei Net in een periode dat de stichting kinderopvang Tholen in een bestuurlijke en financiële crisis verkeert, kondigt directeur Joke Verhage haar vertrek aan per 1 februari 2001. Voorzitter Ton van Giersbergen kan ook deze te genvaller nog wel verwerken. „We gaan er vol tegenaan om in de vacature te voorzien", zegt hij strijdlustig. Afstandelijke houding Financieel beheer Andere financiering Bergen op Zoom Eerste voedselactie van Dorkas Tholen Op en top herfst. Dat ging op voor het grootste deel van oktober en dat kan ook bijna niet anders voor deze tijd van het jaar. Het stormseizoen is van start gegaan. Van nazomeren was geen sprake meer, behalve dan een paar mooie dagen aan het einde van de maand. Onstuimig herfstweer. Tijdelijk rustiger Warmer Oktober De aanwezigen zagen hoe wethou der W.C. van Kempen een beton nen paal de aarde in liet verdwij nen. Op het korte vuurwerk dat daarop volgde, hadden vele kinde ren niet gerekend. Ze schrokken en deden een stapje terug. Met laarsjes aan en onder juf- frouws of meesters paraplu verza melden de kinderen zich op het met puingranulaat aangelegde straatje van het modderige terrein. Sommigen renden door de pias- Een computeranimatie van de nieuwbouw van de scholen aan de Laban Deurloostraat in Scherpenisse. Links komt de Groen van Prinstererschool, in het midden peuterspeelzaal De Scarpejaantjes en rechts de Oosterscheldeschool. Uiterst rechts een in de toekomst geplande gymzaal. sen, anderen liepen er met een boogje omheen. De stemming was feestelijk; er werd gezongen en een groepje kinderen had kroon tjes op. Tegen de regen hielpen die niet, die viel met bakken uit de he mel. De wethouder had ook laarzen aan, maar droeg ook een witte re genjas en een witte helm zodat de kinderen goed konden zien dat hij de man was die het startsein gaf voor de bouw van de drie nieuwe gebouwen. In het Holland Huis blikte Van Kempen terug op de voorgeschie denis van de scholenbouw. Al vier jaar geleden waren er plannen om het schoolgebouw aan de Laban Deurloostraat op te knappen. Dat was nog onder wethouder J. Ver- sluys. De oud-wethouder was met wethouder K.A. Heijboer en de raadsleden M.A. van Beek (CDA) en P. van Belzen (CU) aanwezig bij het slaan van de eerste paal. In 1997 werden vier plannen be keken. Opknappen of nieuwbouw was toen mogelijk. Nieuwbouw lag meer voor de hand. B. en w. gingen er toen van uit dat de nieuwe scholen in de periode van 2001 tot 2003 verwezenlijkt zouden worden. Door de verhuizing van de ge meentelijke werkplaats naar Sint- Maartensdijk kwam er grond vrij bij de watertoren. De plek leverde wel een probleem op vanwege het geluid van de provinciale weg. Dat werd echter opgelost. Vorig jaar werd ook gekeken naar de De schoolkinderen van Scherpenisse moesten er de stromende regen voor trotseren om de eerste paal voor zien gaan. toekomst van de peuterspeelzaal en het dorpshuis. Die zouden er ook in ondergebracht kunnen wor den, zo redeneerde het college. Het plan om het dorpshuis over te brengen naar een scholencomplex zorgde voor enige commotie in het dorp en werd afgeblazen. In juli 1999 zat de gemeente met de scholen rond de tafel. De be doeling was om systeembouw toe te passen, maar dat stuitte op be zwaren van vooral de Groen van Prinstererschool. Een patstelling dreigde, zo zei Van Kempen. Een maand later kwam er weer schot in de zaak. „Na de zomervakantie kijkt iedereen er weer fris tegen aan. We kwamen bij architecten bureau Roos en Ros uit Nieuw- Beijerland terecht. Daar had de Groen van Prinstererschool more le verplichtingen aan. Dit bureau had al eerder contact met het schoolbestuur over een voorstel om de kap van de school af te ha len. Dat ging tpen niet door. Wel is toen afgesproken om de archi tect te bezoeken." Begin november yorig jaar toog een delegatie van de gemeente en de scholen naar de Hoekse Waard om (school)gebouwen te bezoe ken van Roos en Ros. „De alge mene indruk van deze architect was bij alle partijen uitstekend." Twee weken later kreeg de archti- tect de opdracht. Op 15 december was de eerste be spreking met de stuurgroep (ge meente en vertegenwoordigers van de scholen en de peuterspeelzaal). „Binnen korte tijd hadden we een plan. Nu hebben we de eerste paal geslagen. Ik ben bijzonder blij dat hun nieuwe scholen de grond in te we met één jaar voorbereiding dit samen voor elkaar hebben gekre gen. Als het een open winter wordt, dan schiet het werk op. Een regenbui mag de pret van deze dag niet drukken. In augustus moet het schoolgebouw klaar zijn." Het gebouw moet volgens de plan ning op 1 juni opgeleverd worden. Dan wordt het complex gestof- feeerd. Voor de zomervakantie moeten alle meubels over zijn. Met de bouw is ruim vier miljoen gulden gemoeid. De kinderen mo gen een naam bedenken voor het straatje dat voorlangs de school loopt. Of het vertrek van de directeur ver band houdt met het inschakelen van drie wijze mannen en een accountant die op verzoek van het gemeentebe stuur bestuurlijk en financieel orde op zaken moeten stellen? Voorzitter Van Giersbergen wil dat ontkennen noch bevestigen. „Het is in elk geval in overleg met het bestuur gebeurd. Of het vertrek op verzoek van het be stuur is? Daar laat ik me verder niet over uit. We gaan nu snel een opvol ger zoeken, want we doen ons best om de stichting te continueren.' In een verklaring die het bestuur vrij dag in overleg met de wijze mannen heeft uitgegeven, staat dat op zo kort mogelijke termijn geprobeerd zal worden om de vacature in te vullen. Tot dat moment zal mevr. Verhage nog een aantal werkzaamheden voor de stichting blijven uitvoeren, zodat de continuïteit van de stichting blijft gewaarborgd.' De directeur maakte haar wensen kenbaar om wat anders te gaan doen. Vanaf 1 februari gaat zij een landelij ke organisatie leiden die kinderop vang bij gastouders op franchisebasis (de op Tholen bekende Puk-en-Muk- huizen) gestalte geeft. „Het is alle maal nog heel pril", aldus mevr. Ver hage, die dat werk vanuit haar woonplaats Rilland wil organiseren. Dit gebeurt in samenwerking met de stichting Radius Nederland te Baarn, een instelling van kinderdagverblij ven, die op landelijk niveau uitbrei ding wil geven aan de kinderopvang. Voor de beweegredenen van haar ver trek verwijst mevr. Verhage naar het bestuur, maar voorzitter Van Giers bergen zegt niet van plan te zijn daar over uitspraken te doen. Mevr. Verhage stond in 1990 aan de wieg van de kinderopvang Tholen en bepaalde tien jaar lang het gezicht van deze sterk gegroeide instelling. De voormalige lhno-school de Oes terschelp is zelfs te klein geworden, zodat er ruimte bijgehuurd moest worden in peuterspeelzaal de Fabel- tuin in Tholen om alle kinderen te Advertentie I.M. kunnen opvangen. Joke Verhage bokste nogal eens op tegen de gemeente, die in haar ogen de rijkssubsidie voor kinderopvang niet volledig aan haar stichting ten goede liet komen. In september ver weet ze de gemeente nog een 'afstan delijke houding.' De directeur was succesvol met het lanceren van het idee voor Puk-en-Muk-huizen, zodat vrouwen in de dorpen op het eiland als zelfstandig ondernemer kinderen in hun eigen woning konden opvan gen, onder de vlag van de kinderop vang Tholen. Op die manier werden de mogelijkheden elders op het ei land - in Tholen zelf kon men in de Oesterschelp terecht - aanzienlijk vergroot omdat de opvang bij gastou ders altijd beperkt bleef. Steeg het aantal deelnemers fors en daardoor ook het personeelsbestand (22), het financieel beheer liet te wensen over. Het gemeentebestuur greep in toen het verkeerd dreigde te gaan. Accountantskantoor Deloitte en Touche werd gevraagd om een fi nancieel deskundige beschikbaar te stellen om orde op zaken te stellen. Zo moesten er betalingsachterstan den weggewerkt worden. De ge meenteraad stelde 60.000 gulden be schikbaar voor deze opdracht, die in januari 2001 afgerond moet zijn. De accountant zal in zijn rapport ingaan op de rentabiliteit van de vier ver schillende vormen van kinderop vang: in de Oesterschelp, in de parti culiere Puk-en-Muk-huizen, bij gast ouders en de buitenschoolse opvang in de Fabeltuin. Aangezien het bestuur van eerst ze ven mensen was uitgedund tot twee, vroeg het gemeentebestuur drie wijze mannen om het stichtingsbestuur te versterken: oud-wethouder J. Ver- sluys, drs. T.G.A. Westerveld (voor zitter raad van toezicht Beter Wonen) en A.A. Meloen (oud-directeur Schelde college Sint-Maartensdijk). De huidige financiering van de mim 100.000 kinderopvangplaatsen in ons land gebeurt voor de helft door be- drijfsplaatsen: ouder en werkgever dragen bij in de kosten. Een tweede financieringswijze - voor 39 procent - bestaat uit gesubsidieerde gemeente plaatsen. Ouder en overheid dragen bij in de kosten. De kleinste groep, 11 procent, is die van de particuliere plaatsen. De ouder betaalt de kosten. Voor de kinderopvang staat landelijk een andere manier van financieren op het programma met meer marktwer king. Ouders betalen een inkomens afhankelijke bijdrage, de overheid vult die aan tot tweederde van de to tale kosten en sluitstuk is een vaste bijdrage van werkgevers ter hoogte van eenderde van de kosten. Ouders die geen werkgeversbijdrage krijgen, ontvangen van de overheid een com pensatie die gedeeltelijk afhankelijk is van hun inkomens. Dat gebeurt door middel van steun via belasting maatregelen. Naast een andere wijze van financiering voorziet de nieuwe wet in een landelijk geldend kwali teitsstelsel. Vlakbij, in de gemeente Bergen op Zoom, wordt al vooruitgelopen op het nieuwe financieringssysteem. De zes kinderopvangcentra in Bergen ontvangen sinds 1 januari 2000 al geen cent subsidie meer. De gemeen te koopt opvangplaatsen in bij deze instellingen, waarmee alleen nog een puur zakelijke relatie bestaat. Met de ze bedrijfsmatige benadering loopt de gemeente Bergen op Zoom voor uit op de nieuwe wet basisvoorzie ning kinderopvang, die in 2003 in werking treedt. Wie subsidie verstrekt, hoort goed te weten waar dat geld terechtkomt. Tot vorig jaar had de gemeente Bergen op Zoom echter nauwelijks zicht op wat er met de ruim acht ton subsidie gebeurde die was bestemd voor de plaatselijke kinderopvang. Een com missie, waarin ook enkele raadsleden zitting hadden, ging op onderzoek uit. Eén van de adviezen was om de grens voor subsidiëring te leggen bij een gezamenlijk netto inkomen van meer dan 5300 gulden. Maar bijna de helft van de ouders die een gesubsi dieerde plaats hadden, zouden in het nieuwe systeem buiten de subsidie boot vallen. Protesten van ouders wa ren het gevolg en de grens werd ver hoogd tot een gezamenlijk inkomen van 7503 gulden. Alleen de hoogste inkomens moeten dan meer betalen voor de opvang van hun kinden, maar dat geldt pas in 2001. In de toekomstige wet zal expliciet worden aangegeven welke ouders voor subsidie in aanmerking komen. Op dit moment zijn er tussen ge meenten nog grote verschillen. Het plan is om in de toekomst ouders met hetzelfde inkomen overal evenveel bij te laten betalen. De gemeente Groesbeek hanteert als norm, dat het totale gezinsinkomen - na aftrek van de kosten voor kinder opvang - niet hoger mag zijn dan twee keer het bruto minimumloon. De stichting Thoolse evenementen en promoties (Step) organiseert op zaterdag 9 december voor het vijfde jaar een kerstmarkt in gemeen schapscentrum Meulvliet. Vanwege dit lustrum wil de stichting een extra grote kerstmarkt opzetten met vijftig kramen. Die zijn nog niet allemaal ingevuld, maar volgens C.D.C. Wol- vekamp van Step zal men 'een heel eind in de richting komen'. Naast de diverse standhouders zijn er ook op tredens van muzikanten en koren, er is een terras en de kerstman deelt ca deautjes uit aan de kinderen. Voor de kinderen wordt er een workshop kerststukjes maken gehouden. Ver der is er van tien tot één uur een Pokémon ruilbeurs in een aparte zaal. „We zijn destijds begonnen met een flippo ruilbeurs. En dat idee hebben we nu in ere hersteld", zegt Wolvekamp die nog steeds op zoek is naar standhouders en naar musici of zangers die op willen treden (in kerstsfeer). De kerstmarkt duurt van tien tot zes uur. De gemeente houdt geld over van de subsidie aan het Oosterscheldecolle- ge. Aanvankelijk stond daar voor dit jaar een bedrag van ƒ92.803,-i«op de rol voor basiseducatie voor volwas senen. Maar de werkelijke uitgaven komen op ƒ79.213,- uit, zodat er ƒ13.590,- terugvloeit in de kas van de gemeente. Dat geld komt wel op, want ten be hoeve van de uitbreiding van de Eben-Haëzerschool in Tholen moet een extra krediet van 100.000 gal den worden gegeven. De gemeente zal dit jaar 160.000 gul den meer uit moeten geven aan leer lingenvervoer. De uitgaven waren ge raamd op 640.000 gulden, maar er is 788.000 gulden nodig. Bovendien vallen de ouderbijdragen (38.000 gul den) twaalf mille lager uit dan ge- raaamd. Het gevolg is dus een tekort van 160.000 gulden. Dat staat in de bestuursrapportage over de gang van zaken in dit jaar. De totale kosten ko men nu uit op het niveau van de reke ning over 1999. Ook toen was al op gevallen dat er een forse stijging was. Blijkbaar is daar met de begroting voor 2000 geen rekening mee gehou den. Als oorzaken voor de kostenstij gingen worden aangedragen de hoge re brandstofprijzen, de hogere kosten van het openbaar vervoer en afwij kende schooltijden waardoor men minder ritten kan combineren. Voor het eerst wordt morgen en zater dag een voedselactie in de gemeente Tholen gehouden onder de vlag van de regionale werkgroep van Dorkas. Landelijk is het de vijfde keer dat de ze actie wordt gehouden. Het streven is 40.000 pakketten samen te stellen voor de allerarmsten in diverse lan den. Vrijwilligers op Tholen en Sint- Philipsland hebben de actie voorbe reid. Wie mee wil doen, kan een pakket samenstellen en dat moet be staan uit de volgende onderdelen: een plastic fles zonnebloemolie, (vier) pakjes soep, een pakje cacao, een pak droge, witte bonen, een pak droge bruine bonen, een pak macaroni, een kilo rijst, een kilo suiker, een kilo bloem, een doosje thee, een blik groenten (800 gram), een tube tand pasta en een tandenborstel. In de su permarkten in Tholen, Sint-Annaland en Sint-Philipsland kan men zowel de pakketten samenstellen als inleveren. Alleen inleveren kan zaterdag tot vier uur ook bij families Duine aan de Spuidamstraat 3 in Scherpenisse, Hofland aan de Zuidstraat 19 in Poortvliet, Hogendoorn aan de Bloe- menlaan 153 in Sint-Maartensdijk, Mooy aan de Veerweg 6 in Stavenisse en Van Leeuwen aan de Hofstraat 28 in Oud-Vossemeer. Voor meer infor matie: D. v.d. Velde tel. 602995, of mevr. A. Andriesse tel. 664421. Het echte herfstweer sloeg direct flink om zich heen met regen en wind. Af en toe een onderbreking met wat droger weer, maar meestal duurde het niet lang of de herfst sloeg weer toe. De gemiddelde maandtemperatuur kwam met 11,8 graden hoger uit dan de normale 11,5 graden. De maand was wel nat met 126,4 mm regen tegen 73 mm normaliter, aldus onze weerman Jan Stouten uit Sint-Philipsland. De zon deed het in oktober niet zo best. Normaal voor de wijnmaand is 107,5 uur, maar de meter bleef dit jaar steken op 70.4 uren. De gemid delde windsnelheid was met 5,4 me ter per seconde weer aanzienlijk ho ger dan het gemiddelde van 4,5 meter per seconde normaal. De storm van het laatste weekeinde heeft daar flink aan bijgedragen. Het begon allemaal regenachtig. Dat regengebied waar we al dagen last van hadden, bleef maar rondslepen in onze omgeving. Op dat moment hadden we de totale gemiddelde neerslag van een heel jaar al bereikt. Het leek erop dat het een nat jaar zou worden met nog twee maanden voor de boeg. De temperatuur kon de 20-gradengrens niet meer halen. De nazomerwarmte waar we een groot deel van september van kon den genieten, was verleden tijd. We moesten het begin oktober doen met 17 a 18 graden en dat is voor okto ber heel normaal. Maandag 2 en dinsdag 3 oktober waren mooie dagen. Maandagavond vielen er wel een paar flinke buien met 6 mm regen. Vooral dinsdag was mooi en zonnig. De vierde was het de hele dag zwaar bewolkt en een krachtige wind draaide naar het noordwesten. Dat deed de tempera tuur dalen tot zo'n 15 graden. De da gen die we tegemoet gingen, waren erg wisselvallig en de herfst begon steeds meer vorm te krijgen. Elke dag was er wat regen. Donderdag 5 oktober begon bewolkt, maar droog. Later brak de zon zelfs nog enige tijd door. Maar in de tweede helft van de. middag nam de bewolking snel toe, gevolgd door buien. De temperatuur ging nog verder omlaag en in de regen van donderdagmid dag viel deze zelfs terug tot 11 gra den. De wind nam toe tot krachtig uit westelijke richtingen, later noordwest. In de nacht van donder dag op vrijdag en ook op de zesde overdag, vielen er veel buien verge zeld van onweer. Sommige buien waren zeer intensief en er viel in korte tijd veel regen, 's Avonds om acht uur werd er 31 mm neerslag af getapt. Voor een etmaal is dat veel. De vooruitzichten waren niets dan herfstachtig, al was er wel een dag tussendoor die wat droger verliep. Zaterdag de zevende was zo'n dag tussen twee regenzones in. Het werd hierdoor een fraaie dag met zon. De temperatuur kon met maxi maal 14 graden geen vuist meer maken en het was ook iets te koud voor begin oktober. Wind was er nauwelijks. Zondag hadden we weer een natte dag. De wind nam toe tot krachtig uit westelijke rich tingen. Na het wegtrekken van de regen gingen we maandag de ne gende weer een mooie dag tege moet. Tegen de avond nam de be wolking toe op de nadering van een stormdepressie bij Ierland die snel naar de Noordzee trok. In de avond begon het eerst te regenen. Later ging de gestadige regen over in bui en. De wind was eerst zuidelijk, maar draaide later naar het zuid westen en wakkerde aan tot hard of stormachtig. De temperatuur bleef met 11 graden wel erg laag. Het was een complete chaos aan lage drukgebieden op de oceaan. De volgende diepe stormdepressie was alweer in aantocht. Van dinsdag de tiende op woensdag de elfde kre gen we daarmee te maken. Het ging dan ook weer regenen. Over dag vielen er enkele buien. De zon liet zich toch ook nog zien. De oceaandepressies draaiden op vol le toeren. Donderdag 12, vrijdag 13 en zater dag 14 oktober verliepen droog on der invloed van een klein hoge- drukgebied. Wel stond er donder dag een flinke bries uit het zuiden. Later draaide de wind naar het noordoosten. De aanvoer van de pressies werd tijdelijk onderbro ken. Zaterdagmorgen was het mis tig en die mist handhaafde zich tot in de namiddag. De zon kwam er goed bij en de temperatuur steeg tot 15 graden, normaal voor half okto ber. Ook zondag de vijftiende was er mist, maar doordat de wind toe nam, was deze in de loop van de morgen verdwenen. De barometer ging weer aan de haal in neerwaart se richting. Een slecht-weergebied dat dagenlang veel regen bracht in het Middellandse-zeegebied en dat nu naar de Noordzee trok, bracht bij ons op maandag 16 oktober veel bewolking en van tijd tot tijd wat motregen, later overgaand in regen. De wind ging om naar het zuidwes ten en nam fors toe tot krachtig of zelfs hard, windkracht 6 a 7. De vooruitzichten voor de nieuwe week duidden dan ook op zeer wis selvallig weer met van tijd tot tijd regen. Dinsdag de zeventiende viel er in de morgen een licht buitje, maar daarna brak de bewolking en scheen de zon uitbundig. We profi teerden weer van een klein hoge- drukgebied. Met vijftien graden was het best uit te houden. Maar het was en bleef halen en brengen met het weer. Het duurde niet lang of van de oceaan kwam de volgen de diepe depressie op ons af. Woensdag zaten we dan ook af en toe in de regen. Ook de zuidenwind liet zich niet onbetuigd. Opvallend was dat de temperatuur weer een sprongetje omhoog kon maken naar zo'n 15 graden. In de nacht van woensdag op donderdag viel nog ruim 9 mm regen. Het had er alle schijn van dat oktober een zeer nat te maand zou worden. Door een hogedrukgebied verbe terde het weer langzamerhand. Donderdag 19 oktober was er in de vroege ochtend nog wat motregen, maar al snel brak de bewolking en scheen de zon volop. We gingen een aantal droge dagen tegemoet. De temperatuur ging eerst in de richting van de 16 graden en dat is bepaald niet slecht voor de laatste tien dagen van oktober. Vrijdags vielen er in de morgen eerst nog een paar spatten regen. Daarna bleef het tamelijk bewolkt, maar voor de rest bleef het droog. Het weekeinde van zaterdag 21 en zon dag 22 was nog een stuk beter met meer zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind werd er warme lucht aangevoerd die de temperatuur deed stijgen tot bijna 20 graden. En dat zijn zeker nazo- merse waarden voor oktober. Maandag de 23e pakte ook nog goed uit, maar dinsdag ging de temperatuur omlaag naar zo'n 14 graden, doordat de wind draaide naar het westen. Het bleef nog wel droog. Woensdag was een herfst dag met veel wind. In de late mid dag klaarde het op en brak de zon door. Met de regen viel het mee. Het bleef bij enkele tienden van millimeters. Donderdag de 26e was het eerst mooi weer met wat zon. Later volgde meer bewolking met buien. De temperatuur kwam niet hoger dan 13 graden. De laatste dagen van oktober za gen er niet bepaald hoopvol uit. Diepe oceaandepressies volgden elkaar in snel tempo op, zodat we het hele weekeinde en maandag de 30e in slecht weer zaten, van storm achtig tot storm. Windstoten van 95 km per uur kwamen geregeld voorbij. Bij het passeren van het koufront (rond 12 uur) bereikte de wind een snelheid van 26,6 meter per seconde, of wel 96 km per uur. En dat is weer windkracht 11. De temperatuur ging van 13 naar 9 graden. Ook de laatste oktoberdag vielen er erg veel buien, maar toch was ook de zon nog een beetje te zien. Het slotakkoord was echter in mineur gezet. In de storm heeft dedvilg in de tuin van de familie Keur, op hoek van de Wilhelminastraat en de Julianastraat in Poortvliet, het begeven. St.-Philipsland St.-Maartensdijk Temperatuur Gemiddelde temperatuur 11,8 12 Gemiddelde maximum temperatuur 15 14,9 Gemiddelde minimum temperatuur 9,4 9,8 Hoogste maximum temperatuur 19,7 (21) 19,5 (21) Laagste maximum temperatuur 11,7(10) 11,2(10) Hoogste minimum temperatuur 12,7(1) 13,2(1) Laagste minimum temperatuur 6,6 (9) 6,7(18) Aantal uren meer dan 18 °C 12 4 Aantal uren zonneschijn 70,4 102 Aantal vorstdagen - - Neerslag Aantal dagen met neerslag 25 27 Aantal dagen met neerslag 10 mm 2 2 Aantal dagen met hagel 1(6) 1 Hoogste etmaalsom 31 15,7 (6) Totaalsom 126,4 103 Atmosfeer Gemiddelde luchtdruk 1010 1010 Hoogste luchtdruk 1026 (22) 1026(22) Laagste luchtdruk 970(11) 971 (11) Laagste luchtvochtigheid 60(3) - Dagen met onweer 2(5,6) 2 Aantal dagen met weerlicht 3 - Aantal dagen met mist 2 2 Gemiddelde windsnelheid 5,4 5 Hoogste windsnelheid 28,6(30) 28 (30) De getallen tussen haakjeszijn de data.1 .3

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2000 | | pagina 7