Reflectorpalen verhogen veiligheid bij Stavenisse elijk nieuws AUTOSCHADE 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 9 november 2000 Inrichting Molenhoek Geslaagd Particulier ziekenvervoer voor alle verzekeringen tele-taxi Taxi De Jonge Tel. 0166-612435 Poortvliet Vertraging Slachtveld Verkoop de Vijfhoek HEUGA TEGELTAPIJT Div. partijen vanaf 12,- per m2 Wegen in Stadszicht Beroep waterfront Kerst-cd jeugdkoren Klaverjassen Bromfietser springt Bewust en bewogen COV en verkaveling Dure manoeuvre Boekenbeurs De Pluus te klein Eif-elf Van der Mark hoogste serie Verkoop Sakofahal Olleke Bolleke duurder Geslacht in eigen slagerij Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Dertig kaarters Mutaties chr. school Clown en puzzeltocht Woord en Daad Ter ugkoma vond VBK Vogelkampioenen Eerste verlies E. van Poortvliet Oliebollenactie Uitbreiding Poststraat Lampionoptocht Juf in de vut Den Haan wint ruim Vrachtwagens botsen Wildplassers beboet De gemeente organiseert maandag een inloopavond over de inrichting van de wijk Molenhoek. Bewoners zijn tussen half acht en negen uur in de gelegenheid om de aanwezige ambtenaren en wethouder Heijboer vragen te stellen met betrekking tot groen- en speelvoorzieningen, naambordjes, lantaarnpalen, bestra ting e.d. Elly van der Munnik heeft aan de Erasmus universiteit in Rotterdam met goed gevolg het doctoraal exa men maatschappijgeschiedenis af gelegd. Haar specialisatie is media en communicatie. Behalve drs. voor haar naam, mag ze achter haar naam ook de titel MA voeren: mas ter of arts. Elly van der Munnik heeft momenteel een tijdelijke baan bij het ministerie van buitenlandse zaken. OOSTÏRSCHÏIDIREGIO Advertentie I.M. De bouw van twee supermarkten met bovenwoningen aan het Slacht veld is verder vertraagd. Volgens b. en w. heerst er enige onduidelijk heid omtrent de voortgang van het plan. Niet duidelijk is of de initia tiefnemer (projectontwikkelaar Kon dor Wessels) voldoende geld heeft om de kosten voor het verleggen van de weg van het Slachtveld rich ting de Eendrachtsweg bij vishandel Deurloo te dekken. Hiervoor is een oprit nodig met veel extra grond. Verder dient de nadere invulling van de geplande supermarkten en hui zen nog nader onderzocht te wor den. Voor het college is het duide lijk dat, indien het tot planvorming komt, dit niet eerder dan in 2001 zal plaatsvinden. In de loop van het tweede kwartaal van 2001 zal de verkoop van de voormalige gemeentelijke mavo aan de Jan van Bloisstraat, de zoge naamde Vijfhoek, aan de orde ko men bij b. en w. en de raadscommis sie gemeentelijke ontwikkeling. Behandeling in de gemeenteraad komt dan naar verwachting pas in het vierde kwartaal van 2001 aan de beurt. De randvoorwaarden met be trekking tot de invulling van het perceel (o.a. parkeerplaatsen) moe ten nog opgesteld worden. De restauratie van de toren van het stadhuis in de Hoogstraat heeft ook vertraging opgelopen. Het gaat met name om de aanlevering van gege vens door het adviesbureau. B. en w. verwachten begin volgend jaar de benodigde gegevens te hebben. G. Polderman Projectinrichting B.V. Tholen Tel. 0166-603589 Advertentie I.M. Nu het contract voor de ontwikke ling van plan Stadszicht is onderte kend, kan volgens b. en w. een be gin worden gemaakt met het planologische spoor. In eerste aan leg zal de schetstekening die in ja nuari is opgesteld, verder uitgediept worden. De wegenstructuur en de wegbreedte zal nader in kaart ge bracht moeten worden. Naar ver wachting zal in december of in ja nuari a.s. een eerste aanzet door het college van b. en w. behandeld kun nen worden. Bestemmingsplan waterfront is on langs goedgekeurd door gedepu teerde staten. Momenteel is de mo gelijkheid tot beroep aanwezig. Indien hier geen gebruik van ge maakt wordt, is het bestemmings plan onherroepelijk. Ook bestemmingsplan Noord (be drijventerrein) is onlangs gedeelte lijk goedgekeurd door de provincie. B. en w. hebben besloten om geen beroep aan te tekenen tegen de ge deeltelijke goedkeuring, zodat de procedure is afgerond. Jeugdkoor Sjaloom en jongeren koor Hananja presenteren zaterdag 2 december - samen met Jong Sur- sum Corda en Heman uit Krabben- dijke - in de Grote Kerk hun kerst- cd 'Christus geboren'. De Thoolse koren staan onder leiding van Willy, Egge^êen en worden op orgel bege(( leid door Danny Dorst. Peter Wilde man bespeelt de vleugel. De koren (samen meer dan 200 leden) treden zowel afzonderlijk als samengesteld op en zullen diverse stukken van hun cd laten horen. De avond begint om half acht, vanaf zeven uur is de kerk open. De toe gang is vrij, maar wel is er een col lecte voor de stichting Doe Wel. De wedstrijd van klaverjasclub Stad Tholen is donderdag gewonnen door Carlo Hage. Hij verzamelde 5262 punten. 2. C. Scholtes 5225 p; 3. S. Schot 4871 p; 4. F. Bahnerth 4824 p; 5. E. Tazelaar 4597 p. Door van zijn brommer te springen wist een 16-jarige inwoner zater dagavond ternauwernood te voorko men dat hij door een auto werd ge schept. Wél liep hij schaafwonden op, terwijl brommer en auto bescha digd raakten. De jongen reed rond kwart voor ze ven over de Grindweg richting het centrum. Op de splitsing met de Kon. Julianastraat verleende een 67-jarige automobilist uit Bergen op Zoom hem geen voorrang. Voor de leden van de Passage hield dhr. Van Eek woensdag een inlei ding met dia's over Pro-Impulsion. Deze organisatie te Wageningen werkt voor christelijke verenigin gen, instellingen en bedrijven. Ze geeft voorlichting aan vooral vrou wenverenigingen om de leden te motiveren keuzes te maken en zich zelf te toetsen aan een christelijke levensstijl. Het thema was 'bewust en bewogen' en daarin werd aange toond dat bewust handelen en be wogen handelen keuzes zijn. Na de pauze volgde nog een toelichting, kon promotiemateriaal bekeken worden of artikelen gekocht. En er waren drie raadspelletjes waarmee een prijsje te winnen was. Presiden te mevr. Heemskerk-v.d. Laan be dankte aan het einde van de avond de spreker (alsmede de 65 belang stellenden) en overhandigde hem een gift. Dinsdag staat een creatieve ochtend op het programma en op 13 decem ber is de advents- en kerstviering met voorafgaand een broodmaaltijd. Ruilverkaveling en natuurontwikke ling waren de onderwerpen waar over drs. G. Westerweel donderdag middag sprak bij de Chr. Oude renvereniging. Westerweel vertelde hoe de ruilverkaveling op Tholen in de jaren vijftig tot stand kwam. De landbouwgronden zijn toen functio neel ingericht, de grondeigenaren kregen landerijen rondom hun boer derij. In het huidige verkavelings plan is ook aandacht voor flora en fauna. Er worden natuurgebieden ingericht en de Scherpenissepolder is de laatste polder waarmee dat ge beurt. Westerweel legde uit hoe de grondlagen tot stand zijn gekomen, hoe daarvan vroeger gebruik werd gemaakt. De wallen van de kreken bestonden uit zand en verder land inwaarts lag de klei. Omdat Tholen in een deltagebied ligt, heeft het een verscheidenheid aan flora en fauna en het zou, aldus Westerweel, jam mer zijn als deze structuur zou ver dwijnen. Met behulp van een aantal dia's verduidelijkte hij het belang van de aanleg van natuurgebieden. Liefst zouden deze gesloten moeten worden voor het publiek, maar dat is in de Scherpenissepolder onmo gelijk omdat er nog drie boerderijen in liggen. De bezoekers zouden overigens tekort gedaan worden, want de gebieden worden aangelegd met rijksbijdragen en dat geld wordt opgebracht door de belastingbeta ler. Na de lezing volgde een leven dige discussie, waarin het onder werp verder strekte dan het eiland Tholen. Een inwoner van Rilland die op 10 oktober met zijn auto de berm van de Oesterdam inreed, is door de provincie aansprakelijk gesteld voor de schade aan de beplanting. Hij moet 693 gulden betalen. De man was die bewuste morgen aan het in halen in een bocht, maar ontwikkel de onvoldoende snelheid. Toen hij een tegenligger op zich af zag ko men, stuurde hij de berm in om een aanrijding te voorkomen. Daarbij belandde hij in een bosschage. In de aula van het Calvijncollege aan de Zoekweg wordt op 18 no vember een beurs gehouden van tweedehands boeken. Van tien tot vier uur kan iedereen grasduinen in het aanbod aan theologische en ge schiedkundige werken, romans, hobby-, kinder- en jeugdboeken. Bovendien bestaat de mogelijkheid om oude (theologische) werken te laten taxeren. Oud-Vossemeer Peuterspeelzaal De Pluus aan de Bou Kooijmanstraat is krap be huisd. Raadslid M.A.E. Velthuis (PvdA) vroeg zich dinsdagavond in de commissie algemeen bestuur en welzijn af of het college hier wat aan wil doen. Volgens wethouder W.C. van Kempen zijn er nog geen concrete plannen voor uitbreiding of nieuwbouw. „We hebben er tij- desn het kernbezoek wel gekeken, maar niet afgesproken dat we er iets aan gaan doen." Volgens ambtenaar A.G. van de Sande zal er in de begroting voor 2002 wel een post worden opge voerd om de ruimte te verbeteren of te vernieuwen. De mogelijkheden van de heden daagse elektronica worden zater dagavond benut bij de start van het carnavalsseizoen. De Vlooientrap- pers kondigt een avond aan waar over nog lang nagepraat zal worden. Deze begint om half negen in café De Hoop. Inmiddels is door de vereniging in het dorp een folder verspreid met daaraan een toegangsbewijs voor de filmvoorstelling 'Ut durp in levende lijve'. Natuurlijk worden ook weer de vaste zaken afgewerkt, zoals het praatje van boer De Rieke waarin deze terugkijkt op actuele zaken in het dorp van de afgelopen maanden. Het protocol, motto, lied en de kit- tuk voor het komende carnaval worden gepresenteerd, alsmede een nieuwe cd. M. van der Mark schreef bij het B- team van biljartclub Krijt Op Tijd zowel de hoogste serie (7 carambo les) als de kortste partij (18 beurten) op zijn naam. De uitslagen: A. Goe- degebuure-A. Hommel 0-2; P. Moer land-P. de Jager 2-0; A. van Daalen- H. van Herpen 1-1; D. Vroegop-D. Vaders 2-0; M. v.d. Mark-C. Bur gers 2-0. Bij het A-team was de hoogste se rie, met 9 caramboles, voor M. van Hees en W. Dorst. Van Hees speel de, evenals J. Vergeer, de kortste partij (26 beurten). Uitslagen: J. de Koning-W. Heijboer 2-0; H. van Daalen-A. Havermans 2-0; J. Ver geer-W. Dorst 2-0; M. van Hees-M. Goudzwaard 2-0. D. van Driel was met de kortste par tij van 18 beurten en het hoogste ge middelde (3,23) de beste biljarter bij De Treffers. De uitslagen: N. Rooijakkers-D. van Driel 5,37-10; J. van Daalen-D. den Hollander 10- 5,52; P. de Leeuw-P. Vis 2,42-10; J. Etienne-H. Hommel 5,17-10; K. Hommel-C. Burgers 10-8,83; B. den Hollander-J. Hommel 9,72-10. Sint-Annatand Ligt de verkoop van de Sakofahal momenteel stil, in het kader van de nota accommodatiebeleid zal de verkoop wellicht opnieuw aan de orde komen. Dat schrijven b. en w. in de bestuursrapportage aan de ge meenteraad. Muziekvereniging Ac celerando en schietvereniging Prin ses Juliana zijn gebruikers van het pand. De naastgelegen brandweer kazerne verliest op termijn ook zijn bestemming omdat er op een betere plaats aan de rand van het dorp een nieuwe brandweerkazerne komt. De verkoop van de voormalige ge- meentebodewoning naast streekmu seum de Meestoof staat gepland voor het tweede kwartaal van 2001. De woningstichting Beter Wonen verstrekt voor 31 december nog na dere gegevens, waarna b. en w. in het eerste kwartaal van 2001 een voorstel kunnen voorbereiden Regelingen met elke verzekeringsmaatschappij Leenauto's luxe en bestel Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. De bouw van de nieuwe peuter speelzaal Olleke Bolleke bij de Wellevaete is 16.500 gulden duur der geworden dan was geraamd. Raadslid M.J. Klippel (SGP) ver baasde zich dinsdagavond over de Donderdag, vrijdag en zaterdag MMaandagdinsdag en woensdag ♦Haaskarbonade 1 kg «Ribkarbonade 1 kg ƒ12,50 11,50 ♦Drumsticks nat./gem.1 kg 7,50 Pizza p.st. 5,95, 2 voor 10,- Magere speklappen 1 kg Hacheevlees 400 gram Mag. varkenskluiven 1 Varkenshielen 1 kg 7,- 5,- kg 7,- Runderrollade 100 gram 2,50 Mosterdrollade 100 gram 1,95 Boterhamworst 150 gram 1,95 Ei-bieslooksalade 150 gram 2,25 ^Spaar mee voor een CD-RÖMh Zie actie in de winkel Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 5,50 Advertentie I.M. overschrijding in de commissie al gemeen bestuur en welzijn. Het college gunde het werk aan de aannemer die ook De Wellevaete bouwde. Men had volgens Klippel de raad verzekerd dat het werk bin nen de begroting zou blijven. De SGP had moeite met de toen ge volgde procedure. Hij vroeg van b. en w. een verklaring voor de kosten van het meerwerk. Ambtenaar A.G. van de Sande zei zonder moeite een lijst te kunnen presenteren met een overzicht van de extra kosten. De eerste kaartavond van voetbal club WHS trok zaterdag dertig deel nemers. Zij konden klaverjassen, jo keren of petoeten. De prijswinnaars bij de verschillende spellen zijn als volgt. Klaverjassen: 1. W. Vermaas 4987 p; 2. J. Rijnberg 4908 p; 3. P. Rid derhof 4905 p; poedelprijs M. Moer land 3998 p. Jokeren: 1. M. Bunge- ner 435 strafp; 2. J. Snoep 510 p; 3. D. van Vossen 576 p; poedelprijs T. Fase 981 strafp. Petoeten: 1. A. Fa se 67 p; 2. J. van Vossen 58 p; 3. W. Snoep en A. van Vossen 52 p; poe delprijs P. Ketting 49 p. Maandag 13 november haalt de kon. fanfare Accelerando oud pa pier op. Advertentie I.M. Onderwijsassistente J. van 't Hof en schoonhoudster M. v.d. Ouden ne men per 1 januari a.s. vrijwillig ont slag op de School met de Bijbel. De eerste neemt het beheer van het Trefpunt over van koster Vroegop en de tweede stopt in verband met gezinsuitbreiding. Overigens blijft juf Van 't Hof nog wel onderwijsas sistente op de Koningin Juliana- school te Sint-Philipsland. Een an dere onderwijsassistente, juf Dorst, blijft alleen op maandag, alsmede dinsdag- en donderdagmiddag wer ken omdat ze voor drie ochtenden is benoemd aan de Juliana van Stol- bergschool te Sint-Maartensdijk. Ze had extra uren omdat juf Goud swaard wegens ziekte eerst hele maal niet en vervolgens halve dagen kon werken, maar die is nu hele maal hersteld. De chr. school heeft wel een gastdo cent, namelijk politieman Arie Weijler, maar die komt maar af en toe. Donderdag gaf hij les over ge weld, waarbij hij het optreden van de mobiele eenheid met materiaal uitbeeldde. Eind deze maand geeft hij een les over alcohol. Het bestuur van middenstandsver eniging Activa heeft de tijdens de ledenvergadering besproken de win kelactie rond sinterklaas herzien. Zegels bleken gezien de hoge kos ten bij nader inzien niet haalbaar. Daarom wordt evenals vörig jaar weer een actie met stempelkaarten gehouden van maandag 13 novem ber tot en met zaterdag 16 decem ber. Bij besteding van een tientje krijgt men een stempel en met een volle kaart maakt men kans op prij zen tijdens twee trekkingen. De eer ste op 2 december door sinterklaas, waarbij er geldprijzen zijn van 250, 150 en 100 gulden en twintig prij zen van 50 gulden. De eindtrekking is 16 december en dan zijn de prij zen 1000, 500 en 250 gulden en tien prijzen van 75 gulden. Zaterdag 18 november komt de sint de haven binnen, waarna er om half vier in de Wellevaete een optreden is van clown Frankel, waar kinderen tot en met 9 jaar naar toe mogen. Voor de jeugd van 10 t/m 12 jaar is er een europuzzeltocht in het dorp, waarbij artikelen in de etalages van Nederlandse guldens in euro's om gerekend moeten worden. Met het juiste totaalbedrag maakt men kans op een prijs van 100, 50 en 25 gul den. Op 15 of 16 december houden de winkeliers nog een steprace. Consu menten die de snelste tijd raden, maken kans op een 'cool-step'. Leerlingen van groep 6 en 7 van de School met de Bijbel hebben met de verkoop van kerstkaarten 1160 gul den bijeen vergaard voor de stich ting reformatorische hulpactie Woord en Daad. Voor een andere hulporganisatie, Stéphanos, die een weeshuis in Malawi in stand houdt, kwam er 790 gulden binnen na een diapresentatie van dhr. Akster voor de groepen 4 t/m 8. Met het ophalen van lege flessen haalden enkele leerlingen nog 67,35 op voor Woord en Daad. De verkoop van kalebassen en andere spulletjes le verde 45,55 op voor de zending. Voor de kinderen van de vakantie- bijbelclub wordt er dinsdag een te- rugkomavond gehouden in vereni gingsgebouw het Trefpunt. Zowel de deelnemers als hun ouders en andere belangstellenden zijn om zeven uur welkom. Er worden on der meer dia's vertoond van de VBK, die in de herfstvakantie werd gehouden. Er is tevens een geluids opname te koop van de liederen die destijds werden gezongen. Ter be strijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden. Op een tentoonstelling in Ooster- land waren twee leden van Vogel vreugd succesvol met hun inzen dingen. A. Bazen werd kampioen met een agapornis roseicollis en een aymaraparkiet (beide 92 p) en met laatstgenoemde ook derby kampioen. B. Jeroens had succes bij de kanaries. Hij werd kampioen met een bruinwitte dominant (91 p) en pakte een eerste prijs met een bruingeel schimmel. In de biljartcompetitie van De Hoop leed E. van Poortvliet haar eerste nederlaag. In een gelijkop- gaande partij klopte B. Goedege- buure haar met 10-9,5. L. Menhee- re bakte er aanvankelijk niet veel van tegen D. van Wijk, maar met een serie van veertien caramboles vijzelde hij zijn puntenaantal nog wat op (10-6,82). Van Wijk speelde met 2,58 het beste gemiddelde van de avond. Dat K. Smits het biljart van L. van Dijke heeft overgeno men, was te zien in zijn partij tegen G. Rijnberg. Smits ging 'als een speer': in de eerste tien beurten scoorde hij 22 caramboles. Daarna drukte hij zijn gemiddelde en deed over de laatste dertien caramboles liefst zestien beurten. Rijnberg verloor met ruim verschil (10-4,8) in wat met 26 beurten de kortste partij van de avond was. T. van Poortvliet speelde met vijftien ca ramboles de hoogste serie en won gemakkelijk van M. Elenbaas die er opnieuw niet veel van bakte (10- 7). De uitslagen van een week eerder: G. Rijnberg-T. van Poortvliet 9,4- 10; W. van Oudenaarde-K. Smits 10-6,85; M. Bazen-E. van Poort vliet 8,4-10; M. Elenbaas-W. Elen baas 9,75-10; J. Keur-A. van Vos sen 10-8. Beste gemiddelde (2,11) en hoogste serie (13 car.) T. van Poortvliet, kortste partij (26 brt.) W. van Oudenaarde. Tafeltennisvereniging Smash '76 houdt zaterdagmorgen een oliebol lenactie. Tussen 9 en 11 uur komen leden van de vereniging met deze warme lekkernij aan de deur om zo een financieel 'steuntje in de rug' voor de club te verdienen. Het toekomstig bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk moet volgens b. en w. verruimd worden naar uitbreidingsplan zuidzijde Poststraat. In de laatste bestuurs rapportage spreekt het college over een transactie met de familie Heij boer, maar dit is slechts één van de benodigde verwervingen in het nieuwe uitbreidingsplan. De Sint-Maartenslampionoptocht heeft deze keer een bijzonder tin tje. Ze wordt zaterdagavond name lijk onderbroken voor de onthul ling van het kunstwerk 'Lucht kasteel' bij Onder de Linden/Oost singel. De optocht, waaraan Euter pe medewerking verleent, begint om kwart voor zeven in de Radda Barnenstraat. Dan is de route: Wil- helminastraat, Zuidsingel, Molen straat, Haven, Westpoort, Achter 't Bos, Hogeweg, Viermeistraat, Oos- terscheldestraat, J. van Beieren- straat en F. van Borselenstraat, Bloemenlaan, Onder de Linden (onderbreking), Oostsingel en Rad- da Barnenstraat. Na ruim dertig jaar in het onder wijs werkzaam te zijn geweest, gaat mevrouw Arends-Simonis in de vut. Haar plaats op basisschool De Rieburch wordt per 1 december ingenomen door juf Anja Punt die nu lesgeeft aan De Luyster in Sint- Philipsland. M. den Haan heeft met ruim 400 punten verschil de klaverjaswed- strijd van De Pendelaars gewon nen. Hij werd eerste met 5451 p; 2. J. van Splunter 4992 p; 3. J. van Gorsel 4930 p; 4. P. van Iwaarden 4929 p; 5. A. Koetsier 4588 p; 6. S. Polman 4542 p; 7. J. v.d. Werf 4427 p; 8. R. van Putten 4351 p; 9. A. Arts 4335 p; 10. J. van Zetten 4305 p; ILL. Kampman 4189 p; 12. P. van Bloppoel 4077 p. Op de Nijverheidsweg zijn vrijdag morgen twee vrachtwagens met el kaar in botsing gekomen bij een in haalmanoeuvre. Daarbij liepen bei de voertuigen schade op. Een 36- jarige bestuurder uit Bergen op Zoom haalde een voor hem rijden de combinatie in (bestuurd door een 49-jairge man uit Leeuwar den), maar deze sloeg juist op dat moment linksaf. Een botsing was niet te vermijden. ZIE VERDER PAGINA 3 In de bocht in de Derdedijk bij 'De Vistussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse zijn nieuwe reflectorpalen weggezet. Er stonden op diverse plaatsen langs de provinciale weg al kleine reflectoren, maar die bleken niet overal te voldoen. 3VO (voorheen WN) kreeg klachten van weggebruikers dat met name bij slecht weer er een gevaarlijke situatie ontstond. 3VO kaartte de zaak aan bij de provincie en die besloot er op in ie gaan. Nu zijn er in de bocht ruimer bemeten palen weggezet en dat heeftfyolgens 3 VO al tot positie fe reacties geleid. Zondag 12 en woensdag 15 no vember (dankdag) THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Den Ouden, wo 9.30 en 19 u. ds. Den Ouden. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Deventer, Kapelle (H.A.). wo 19 u. ds. v.d. Maas, Wemeldin- ge- GEREF. KERK 10 en 17 u. ds. De Ruiter, Genderen. wo. 10 u. dhr. Van Westen, Borssele. 19 u. ds. Broere. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Van der Zwan. 18.30 u. kand. Visser, Genemuiden. wo 10 u. ds. Korving, Kerkwerve. 18.30 u. ds. Van der Zwan. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. wo 10 en 19 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. v.d. Berk. 19 u. zangavond. VRIJZ. GEL.GEM. N.P.M. 10.45 u. ds. v.d. Poel, Den Haag. R.K.-KERK za 19 u. eucharistieviering, zo 11 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Snijder. 18.30 u. ds. Schinkelshoek, Colijns- plaat. wo 10 u. ds. Snijder. 19 u. ds. v.d. Pol, Dinteloord. GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Vrie, Middelburg. wo 19 u. ds. Ezinga, Yerseke. CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. stud. Visser 18.30 u. ds. Van der Zwan. wo 10 u. ds. Van der Zwan. 14.30 ds. Aarnoudse. 18.30 u. ds. v.d. Weerd. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. (H.D.) ds. Schultink, Bar- neveld R.K.-KERK vr 9 u. woord-, gebeds- en commu niedienst. za 17.30 u. woord-, gebeds- en communiedienst. zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Hoek. wo 10 u. ds. Hoek. 18 u. ds. Klein, Sint-Philipsland. GEREF. GEM. 9.30,14 en 18 u. leesdienst. wo 9.30 en 18.30 u. ds. Silfhout, Hendrik-Ido-Ambacht. 14.30 u. ds. De Jongste, Tholen. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. wo 9.45 en 14.15 u. leesdienst. 19 u. stud. Treur. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Lingen, Oude Tonge. 18 u. ds. Kommers. wo 10 u. ds. Kommers. 18 u. ds. Kolijn, Krimpen a/d IJssel. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. wo 9.30 en 19 u. ds. Molendijk. 14.30 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDUK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 14.30 u. ds. Lohuis, Scherpenisse. wo 9.30 en 14.30 u. ds. Den Hartog, Kesteren. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. De Jong, Rotterdam. 19 u. ds. De Goei. wo 19 u. ds. de Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 9.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Molendijk, Oosterland. 19.30 u. ds. Wijnmalen, Vianen. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 10 u. (H.D.) ds. Schultink, Bar- neveld. 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Vlietstra, Katwijk aan Zee. 14.30 u. ds. Simons, Goudswaard, wo 9.30 en 19 u. ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30,14 en 18.30 u. leesdienst. wo 9.30, 14 en 18.30 u. ds. Kareis, Middelharnis. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. wo 9.30 en 19 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. v.d. Bas, Woudenberg. 18 u. ds. Snijder, Oud-Vossemeer. wo 10 u. ds. Joppe, Sirjansland. 19 u. ds. Hoogerwerf, Groenekan. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Broere. wo 10 u ds. Broere. 19 u. ds. Petter, Dongen. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 10, 14.30 en 18.30 u. ds. Hof man, Waarde. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Zorge, Ouderkerk a/d IJsssel. 17 u. ds. Klein. wo 9.30 u. ds. Klein. 17 u. ds. Hoek, Sint-Annaland. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. wo 9.30 u. ds. Schipper, 's-Graven- polder. 18.30 u. ds. Den Boer, Dirksland. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. wo 9.30, 14.30 en 18.30 u. ds. v.d. Meer, Werkendam. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. De Kok, Rotterdam. wo 19 u. ds. Wilschut, Barendrecht. Twee Tholenaren zijn in de nacht van zaterdag op zondag in het uit gaanscentrum Goes bekeurd voor wildplassen. De mannen, 19 en 30 jaarfoud, kregen 100 gulden boete. HUISARTSEN Zaterdag 11, zondag 12 en woens dag 15 november Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Van de Weijer, Oud-Vossemeer, tel. 672400. wo 7-13 u. dr. Kale, 602542; 13-19 u. dr. v.d.Weijer, 672400; 19-24 u. dr. Bakkerus, 602350; 0-7 u. dr. Padt, 612400. St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Panis, Sint-Maartensdijk, tel. 662400. wo dr. Janssen, Sint-Maartensdijk, tel. 664126. St.-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. Van Doesburg, tel. 572500. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts Kaemmerer, Halsteren, tel. 0164-686388. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verloskundige (voor Tholen en Oud-Vossemeer): Petra Timmers, tel. 604969. Homecare (24 u. per dag); tel. 0113-232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 653312 of 602456. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Oosterschelde Thuiszorg Bereikbaar ma t/m vr 8.15-15.30 u, tel. 0166-663577 (Hoofdkantoor: Hollandiaplein 1, Goes, tel. 0113- 249111 (24 u. per dag). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 13-14 u.Tholen, ingang Regentessestr. ma t/m vr 18.30-19 u. Maatschappelijk werk Ooster- schelderegio Ma t/m vr 8.30-9.30 u., tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. HUISARTS.LABORATORIUM Voor bloedafname en afgifte van materiaal. Tholen: ma t/m vr 8.30-9.30 u. Oud-Vossemeer: di en do 9-9.30 u. St.-Annaland: ma, di en vr 9-10 u. Stavenisse: ma en wo 9-9.30 u. St.-Maartensdijk: ma, di, wo, vr9-10. Poortvliet: ma en do 9-9.30 u. St.-Philipsland: ma en do 9-9.30 u. INDICATIEORGAAN (RlÖ) Maartenshof 5, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-664196. WELZIJN VOOR OUDEREN Maartenshof 6, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-662293. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 603329, van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tholen, elke wo 10-11.30 u. Op af spraak tel. 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tholen 602507 en 653146; Sint- Philipsland 572342 of 572530. Vrij willige thuiszorg 0166-605166 of 0166-664585. PATIËNTENPLATFORM Ma en do 9-12 u„ tel. 0113-249389. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertelefoon 0800-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. JONGERENINFORMATIEPUNT Markt 58 (achterom), Sint-Maartens dijk, di 15-17 u., vr 19-21 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730. BLUF VAN M'NLUF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 9 t/m vrijdag 18 nov.. donderdag 9 1.27-13.42 vrijdag 10 2.12-14.27 zaterdag 11 2.52-15.07 zondag 12 3.27-15.47 maandag 13 4.12-16.27 dinsdag 14 4.52-17.07 woensdag 15 5.37-17.52 donderdag 16 6.17-18.37 vrijdag 17 7.02-19.32 za 11/11 22.17 u.VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten la ter. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Omroep Tholen is te beluisteren op FM 106,5 MHz en via de kabel op 107,5 MHz. Omroep Zeeland radio op 101,9 MHz (ether) of 87,6 MHz (kabel). Deo Cantemus. De chr. gem. zang vereniging Deo Cantemus, met le den van Tholen en Sint-Philipsland, geeft zaterdag een romantisch con cert in Dinteloord. De uitvoering begint om 20.30 u. in de N.FJi kerk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 2