Nieuw bedrijventerrein Poortvliet op grond bloemenkweker Heijboer Apotheek komt in Hoogstraat Tholen Verschil in tarief huis en bedrijf voor 2,5 miljard gulden 'Het moet een loodzwaar werk zijn geweest, de wortels zitten diep' yi L c\-a Transportbedrijf De Groen kan in eigen dorp blijven AL 55 JAAR DÉ THOOLSE COURANT Zes wapens bij politiebureau ingeleverd SGP en CU kritisch over besteding GGD Jops later door overkapping Man dreigt vrouw met mes en meldt zich bij politie De gemeente heeft een akkoord bereikt met P.C. Heij boer over de aankoop van 5 hectare landbouwgrond aan de Paasdijkweg/Schapenweg voor aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Poortvliet. Op dit perceel kan trans portbedrijf De Groen de grote wens in vervulling laten gaan: een nieuw bedrijfspand in het eigen dorp. Doorbraak Budelpack Een ramp Drie huisartsen dragen taak over De voormalige VSB-bank op de hoek Hoogstraat/Stoof- straat te Tholen wordt verbouwd tot apotheek. Op 28 de cember wil apotheker A.J. Werkman zijn nieuwe onder neming openen. De drie Thoolse huisartsen dragen hun farmaceutische taak met ingang van die datum aan de zelfstandige apotheker over. Waardestijging huizen 36%, bedrijven 19% B. en w. van Tholen zijn van plan om voor de onroerende zaakbelasting (ozb) voor het eerst een verschillend tarief te hanteren voor huizen en bedrijfsgebouwen. Wanneer dat niet zou gebeuren, zou er door de sterke waardestijging van de woningen een verschuiving van de lastendruk plaatsvin den ten nadele van de huizenbezitters. Dinsdagavond moet de raadscommissie middelen hierover advies uitbrengen. Deze week Woensdag dankdag Leen Breure oogst van driejarige meekrap en levert stekken en zaad Twee kisten vol. Dat is de oogst van de wortels van de meekrap bij Leen Breure in Sint-Maartensdijk. De wor tels van de driejarige plant staan te drogen. Breure heeft de zware klei met een hoge drukspuit van de wortels ge spoten. Anders dan in vorige eeuwen toen de wortels op het land te drogen werden gelegd. De meekrapteelt voor het verkrijgen van de rode kleurstof is verdwenen, maar de belangstelling voor de plant en de teelt is weer tot le ven gebracht. De stekken van Breure vinden aftrek door heel het land, maar ze gaan ook naar België. De Meestoof Wol verven Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: http://www.tip.nl/users/eendrachtbode Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 28,50 per halfjaar, 52,25 per jaar, per post 72,05 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers f 2,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,50 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De politie neemt tot en met dit week einde deel aan de landelijke inlever- actie van vuurwapens. Onder het mot to 'Doe ze weg, of ze doen je wat' kunnen mensen straffeloos hun vuur wapen inleveren, ook als ze dat zon der vergunning in bezit hebben. Op het politiebureau zijn er tot nog toe zes wapens ingeleverd. Het gaat daar bij om vier echte vuurwapens (revol vers en geweren), een alarmpistool en een kruisboog. Het inleveren kan niet anoniem gebeuren, want de politie trekt wel na of er met het wapen geen misdaad is gepleegd. De bezitter van een vuurwapen wordt niet vervolgd als hij voor zondag het wapen vrijwil lig bij de politie inlevert en er afstand van doet. En als er geen ander straf baar feit mee is gepleegd. De actie is bedoeld om het wapenbezit (en ge bruik) terug te dringen, vuurwapens te vernietigen, het publiek ervan be wust te maken dat wapenbezit een vals gevoel van veiligheid creëert, het normbesef aan te scherpen en de pu blieke discussie rondom wapenbezit te stimuleren. De inleveractie is ge koppeld aan een verhoging van de maximum straf voor het overtreden van de wet wapens en munitie. Een 39-jarige Tholenaar heeft maan dagmiddag een vrouw bedreigd op haar werk. De man wilde de baas spreken, maar toen die niet aanwezig was, bedreigde hij de 28-jarige vrouw uit Kapelle, die ongedeerd bleef. De Tholenaar wilde een conflict op het zakelijke vlak met de baas bespreken. Hij verliet het pand en meldde zich la ter zelf op het politiebureau, waar hij werd aangehouden. De man was gis terenmiddag nog steeds ingesloten. Het mes is in beslag genomen. SGP en CU willen opheldering van de GGD over de besteding van het ex tra geld (2 miljoen) dat de gemeente aan de dienst heeft verleend. Volgens M. Dijke en P. van Belzen was het geld bedoeld om meer personeel aan te trekken. Maar uit een begeleidende brief bij het jaarverslag over 1999 blijkt dat 35 procent van dit bedrag is besteed aan andere zaken. Dijke: „De GGD heeft 1,3 miljoen besteed aan personeel. Een ander deel is gebruikt voor selectie en werving en de huur van kantoorruimte. Dat zijn geen formatiekosten. We zijn bang dat we het zicht op de posten kwijt raken." Ook Van Belzen was het opgevallen dat een deel van het geld besteed is aan andere posten. „Is het gebruikelijk dat als je bij de gemeente om geld komt vragen, je dit hieraan besteedt? Het lijkt me tamelijk veel." Burgemeester Nuis beloofde het in het bestuur van de GGD na te vragen. B. en w. hebben een akkoord bereikt met P.C. Heijboer aan de Paasdijkweg waarvan hier rechts de woning zichtbaar is) over de aankoop van 5 hectare grond aan de Schapenweg hier op de achtergrond). Het perceel links vooraan is eigendom van Budelpack die er parkeerruimte wil maken. Heijboer zegt om gezondheidsrede- en wilde graag in Poortvliet blijven, nen de grond te hebben verkocht, die hij benutte voor het kweken van pioenrozen. Het perceel loopt vanaf de Schapenweg tot aan de begraaf plaats. „Ik stop alleen met de kweke rij, mijn bloemenwinkel en tuincen trum blijven gehandhaafd. Van de opstallen wordt dus niets verkocht en achter de loods houd ik nog een stuk je grond", aldus Heijboer. Rinus de Groen zegt verrast te zijn, dat b. en w. in de bestuursrapportage melden dat het transportbedrijf in het nieuwe bestemmingsplan bedrijven terrein Poortvliet zal worden opgeno men. In het eerste kwartaal van 2001 zal het college het ontwerp behande len, waarna de raadscommissie ge meentelijke ontwikkeling in het tweede kwartaal aan bod komt. Naar verwachting zal de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2001 een be slissing nemen. De Groen wist nog niet beter, of hij moest voor de gemeente naar Welge legen in Tholen verhuizen, waar hij optie heeft op een stuk grond. Maar hij verzette zich daar altijd fel tegen waar zijn bedrijf o.a. meubeltrans porten verzorgt voor Bouman-Potter. De gemeente wilde eerst in het wei land van K.M. Deurloo - tussen bloe menhandel Heijboer en de Hogeweg in - plaats maken voor kleine bedrij ven. De Groen kwam hier in verband met milieuvoorschriften niet voor in aanmerking, zo werd altijd gezegd. Nu blijkt dat de gemeente onder druk van de provincie geprobeerd heeft om het transportbedrijf naar Tholen te krijgen. Maar toen dat niet lukte, hebben b. en w. in overleg met gede puteerde Van Zwieten van ruimtelijke ordening toch in Poortvliet naar een oplossing voor De Groen gezorgd. Toen het weiland van Deurloo, die zelf niet wilde verkopen, helemaal van de baan was, werd naar een an dere plaats gezocht. Het akkoord over de grondaankoop van Heijboer betekent een doorbraak. De Groen moet aan de Paasdijkstraat vertrekken. Ter hoogte van de Ach terstraat wordt de straatwand dicht gemaakt, zodat de enorme diepladers van het transportbedrijf daar alleen achteruit nog weg zouden kunnen. Overigens is het wagenpark van De Groen, die gespecialiseerd is in uit zonderlijke transporten, grotendeels alleen van vrijdagavond tot maandag ochtend in Poortvliet. Het aantal ver- voersbewegingen door de week is be perkt. De grond naast Heijboer is in het be zit van Budelpack. Dat perceel loopt door tot aan de Schapenweg, zodat er een flink bedrijventerrein kan ont staan, al is de richtlijn van de provin cie dat lokale bedrijventerreinen zo als in Poortvliet niet groter mogen zijn dan 5 ha. Het verpakkingsbedrijf kocht de grond van landbouwer W. de Rijke destijds aan om er een par keerterrein te kunnen aanleggen te genover de bedrijfsgebouwen aan de andere kant van de Paasdijkweg. Vol gens directeur A.A. Nieuwkerk be staat dat plan nog steeds. „Maar het is al zo lang stil, dat we in december een gesprek met het college van b. en w. hebben over de totale mogelijkhe den voor ons bedrijf. We willen dan hele nadrukkelijke conclusies trek ken, want we maken geen plannen meer als we geen uitzicht hebben op verwezenlijking daarvan." Nieuwkerk wijst erop, dat hij al vanaf 1994 in gesprek is met gemeente en provincie over de groeimogelijkhe den van het snel groeiende internatio nale verpakkingsbedrijf. „Er is veel goede wil getoond, maar er is niets bereikt. Van het waterschap hebben we de zuivering gekocht en daarvoor hebben we inmiddels ook een sloop vergunning, maar of er gebouwd is, valt te bezien. De zuivering grenst aan de magazijnen van Bouman-Pot- ter, die wij gekocht hebben onder de voorwaarde dat Bouman zelf vervan gende ruimte heeft kunnen bouwen. Dat is echter nog steeds het knel punt", aldus Nieuwkerk. Voor de woonboulevard zelf is het dat zeker. „Het is echt een ramp", zegt directeur A. Bouman. „In janu ari zei burgemeester Van der Munnik dat er dit jaar een oplossing zou ko men voor Poortvliet en dan met name Budelpack en ons bedrijf, maar nog steeds kunnen wij fase III niet bou wen. En de nood is zeer hoog. We zitten echt op een enorme manier vast. We huren al elders ruimte om dat onze magazijnen door de snelle groei veel te klein zijn. Het is heel belangrijk dat er op korte termijn schot komt in onze uitbreiding. We smachten naar ruimte!", aldus Bou- Werkman en zijn vrouw (beiden 36) zitten al tien jaar in het vak. Momen teel zijn ze in loondienst bij een apo theek in Gorinchem. „We hebben al lebei in Groningen gestudeerd en zijn daarna via Meppel afgezakt naar Gorkum, waar we bij verschillende apotheken en farmaceutische instel lingen gewerkt hebben. We zijn dus gepokt en gemazeld in deze branche. Ons ideaal was echter een eigen apo theek op het platteland en dat streven kunnen we nu in Tholen verwezenlij ken. We zijn gecharmeerd van het platteland en voelen ons daar het best thuis", vertelt de uit Oost-Groningen afkomstige apotheker. Zijn vrouw komt uit Zuid-Limburg. De verbouwing van het voormalige bankgebouw is inmiddels begonnen. „We willen de klanten open tegemoet treden, zodat wij geen kogelvrij glas of versterkte deuren nodig hebben", zegt Werkman. „Er wordt heel hard gewerkt om over vier weken klaar te zijn en dan kan de inrichting begin nen. Het is een heel geschikt pand. In eerste instantie gaan we zelf boven wonen. Via Sturris vastgoed kwam Werkman aan de voormalige VSB-bank, nadat er vanuit de drie huisartsen in Tholen mogelijkheden waren aangeboden om de apotheken over te nemen. „In feite nemen we als zelfstandige on derneming het farmaceutisch bedrijf van de huisartsen over. Van de vier assistentes die nu bij de artsen werken, hebben er al twee toe gezegd bij ons in dienst te komen. De apotheek zal dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur geopend zijn. In goed over leg met de huisartsen zal er voor spoedgevallen ook een regeling ko men op zaterdag en zondag", aldus Werkman. Het plan voor een gezamenlijke huis artsenpraktijk in de Vijfhoek aan de Jan van Bloisstraat blijft overeind staan. De opening van een zelfstandi ge apotheek doorkruist dat niet. Werkman heeft het plan gezien en juicht het toe. „Zo'n gezamenlijke huisartsenpraktijk is goed voor de toekomst van Tholen", zegt de apo theker. Cijfers over de verkoop van onroe rend goed in de gemeente Tholen wij zen uit, dat van 1 januari 1995 tot 1 januari 1999 de gemiddelde stijging van de huizenprijs 36% bedroeg en van bedrijfsgebouwen 19%. Op basis daarvan is een woning van 150 mille nu twee ton waard. Vorig jaar betaal den huiseigenaren voor hun woning 315,90 ozb en zonder tariefsdifferen tiatie zou dat voor een huis van twee ton 331,20 worden. Door wel ta riefsdifferentiatie toe te passen, hoeft er maar 320,40 betaald te worden. Bij de bedrijfspanden ziet het plaatje er omgekeerd uit. Een niet-woning van vier ton is nu 475.000 gulden waard en daarvoor zou zonder tariefs differentiatie 786,60 ozb betaald moeten worden tegenover vorig jaar ƒ842,40. B. en w. willen geen dou ceurtje voor het bedrijfsleven en daar om wordt er door middel van tariefs differentiatie 863,55 berekend. Voor de ozb wordt steeds per 5000 gulden gerekend. Huiseigenaren beta len 8,01 per 5000 gulden, bedrijfs eigenaren 9,09. Het verschil van 1,08 per 5000 gulden is de tariefsdif ferentiatie. De 8,01 voor huiseige naren is opgebouwd uit 4,45 voor de eigenaar en 3,56 voor de gebrui ker. Huurders betalen alleen het laat ste tarief en bijvoorbeeld Beter Wo nen het eigenaarsgedeelte. Ook bij bedrijfspanden komen huurders voor en die betalen 4,04 per eenheid te genover ƒ5,05 voor de eigenaar. ZIE VERDER PAGINA 5 Nieuwe directrice Margreet van den Reydt gooit roer van Ter Tolne niet helemaal om Vormgever Inge van der Kooij zet met vrij werk de kijker graag op het verkeerde been Tholen moet economisch niet het Jutland van de regio worden, vindt het Thools CDA-statenlid J. v.d. Merbel Ook in nieuwe wereldwinkel gaat winst niet naar de vrijwilligers, maar naar de Derde Wereld Oud-Vossemeers echtpaar Etiënne fietst 1250 kilometer door China Ook op Sint-Philipsland en Tholen proeven met genetisch gemanipuleerde suikerbieten Carrosserie Elenbaas en jong DPC krijgen Thoolse ondernemersprijs Doelpuntloos gelijkspel helpt SPS noch Stavenisse verder GEEN GEVAAR LAAT ZICH ZONDER GEVAAR BEZWEREN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het aanleggen van een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) in Sint- Maartensdijk en Sint-Annaland gaat langer duren dan is gepland. Dat bleek dinsdagavond in de commis sie algemeen bestuur en welzijn. Raadslid M.A.E. Velthuis (PvdA) vroeg wanneer de jops worden ver wezenlijkt. Volgens ambtenaar A.G. van de Sande is dat nog niet bekend. Er vindt nu overleg plaats over de plaats en de inrichting met verschil lende instellingen en jongeren. „Het plaatsen van een voorziening heeft ook nog planologische gevolgen," zei Van de Sande. Hij doelde daar mee op een overkapping of schuil- gelegenheid voor de jeugd. Daar is vrijstelling voor nodig op grond van de wet op de ruimtelijke ordening. Woensdag a.s. vieren de protestant se kerken op Tholen en Sint-Phi- lipsland dankdag voor gewas en ar beid. Het gemeentehuis, de scholen, banken, postagentschappen, win kels en verschillende andere bedrij ven zijn dan gesloten in verband met kerkdiensten die 's morgens, 's middags en 's avonds worden ge houden. „Ik heb ze vorige week uitgedaan. Ik wist niet wat ik tegen zou komen. Het was een volslegen verrassing. Het moet vroeger loodzwaar werk geweest zijn, want de wortels zitten heel diep," zegt Breure. Hij plantte aan de Vierde Dijk drie jaar geleden de stekken van de mee- krapplant (rubia tinctorum). In de moestuin, tussen de woning en de boomgaard in de Ravensoordpolder. Aanvankelijk in twee bedden. Maar bij opkomst bleken de stengels van de plant zo uit te dijen dat ze de aardbeien en het tegelpad dreigden te overwoekeren. „Ze werden wel anderhalve meter lang. Ze kruipen steeds verder. Net als kleefkruid. Het groeit ook heel dicht. Het zijn prima bodembedekkers." Breure haalde één bed weg. Wat overbleef was een bed van zes me ter lang, een meter breed en dertig centimeter hoog. Voor het rooien sneed Breure het loof af met een sikkel. Met een riek stak hij de wor tels uit. Ze bleken niet alleen diep in de aa«jle te steken. De wortels blij ken ook heel fijn vertakt. „Dat wist ik eigenlijk niet. Het lijken wel struiken." Een andere bijzonderheid is dat de planten bij de fruitteler ook in bloei kwamen en zaad produceerden. „Dat de plant zaad zet, schijnt zeer zeldzaam te wezen. In de meeste plantenboeken staat dat ze in Euro pa geen zaad geven, behalve aan de Middellandse Zee. Bij ons is dat vanwege het klimaat uitzonderlijk. Door de warme zomer van vorig jaar hebben de planten vele uren zon gehad. Ze groeiden hier achter, ook nog lekker beschut." Breure ging de meekrap op aanra den van wijlen ir. M.A. Geuze uit Poortvliet planten. Ze kenden elkaar via het streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland. Geuze was voor zitter, Breure zat in het bestuur. „Geuze had zelf ook een klein lapje op de Zandhoeve. Van de planten Ml heb ik toen stekken gekregen eisben gaan kweken. Ik heb ze uitgeplant in mei. In de oude boeken over de meekrap staat dat dit in het vooijaar moet gebeuren 'tijdens de bloei der appelen'. Het rooien gebeurde in het najaar en in de winter, zeg maar in de 'peetied'. Ze werden op hoop jes op het land gelegd en als ze winddroog waren, werd de grond eruit geklopt. Ik heb de hogedruk spuit er maar op gezet, want je krijgt de klei er anders niet vantus- sen. Het is hier erg zware grond."(voor kenners: 70 procent afslibbaar). De Meestoof heeft ook een vitrine die gewijd is aan de meekrapteelt. Compleet met het gereedschap dat daarbij hoorde. De teelt werd over bodig na de uitvinding van syntheti sche verf in 1868. Na 1880 werd de ene na de andere meestoof waar de meekrap werd gedroogd, gesloopt. Alleen de namen als Meestoof, Stoofstraat, Stoofdijk, de Stove, herinneren nog aan de nering. Tijdens de Sint-Annalandse brade rie werden ook wel eens stekjes ver kocht. „Nadien is er veel vraag naar gekomen. Er is een kunstenaar in Heemskerk die vorig jaar wortels is komen halen om te experimenteren met de kleurstof. En in België heb ben we contact met een plantkundi ge uit Oostkamp bij Brugge." Dichter bij huis vindt ook versprei ding van de meekrap plaats. Zo heeft Breure ook stekken geplant in de heemtuin bij kinderboerderij 't Lamsoortje in Sint-Maartensdijk. Op Goeree-Overflakkee wordt zeLQ gewerkt aan het meekrapproj 2001. Met 'kennis, kracht en kunde' moet daar de historie herleven. Er staat een reistentoonstelling voor het basisonderwijs op stapel, een kunstenaarsproject, een meekrapex positie en een openluchtspel. Breu re ontvangt regelmatig de nieuws brief over de plannen en leverde kiemplanten voor de aanplant van meekrap op de Nollestee bij Som- melsdijk. In oktober 1996 bezochten Breure en zijn vrouw de onthulling van het informatiepaneel bij meestoof Wil lem III in Noordgouwe. De Zierik- zeesche Nieuwsbode doet daar ver slag van en zet boven de kop van het artikel 'Meekrap raakt aan de emoties van de mensen'. Streekar chivaris H. Uil voert er het woord en schaart de meekrap in het rijtje van de mosselen en de babbelaars. Ofwel, de meekrap maakt deel uit van het culturele erfgoed van zuid west-Nederland. De teelt bloeide op Tholen, op Schouwen-Duive- land en op Goeree-Overflakkee, maar ook in Halsteren en Bergen op Zoom waren er meestoven voor de verwerking van de wortels tot poeder voor de verfindustrie. De kleurstof alizarine was een belang rijk exportproduct. Behalve het kweken van meekrap leerde het echtpaar Breure ook de kleurstof toe te passen. In datzelfde jaar 1996 - het jaar van het indus trieel erfgoed - werd oók een in structiedag gehouden. Oostka- pelle leerden ze om wol te verven. De 8 staaltjes wol die het echtpaar verfde, zijn allemaal gekleurd door de meekrap maar verschillen van tint. Mevr. Breure: „Dat komt voor al door de voorbehandeling van de wol. Die wordt gebeitst. De beits maakt de schubben van de wol open zodat de verf beter in de wol kan doordringen. De samenstelling van de beits en de hoeveelheid kleurstof bepalen de kleur. ,.De voorbehandeling is een grote facf&r. Daardoor blijft het kleurecht. Als je het niet beitst, dan verbleekt de wol." Zo is het eerste strengetje wol ge beitst met 15 procent aluin en ge verfd met 20 procent geweekte mee krap. Het geeft een vrij lichte rode kleur. Veel donkerder wordt de wol wanneer er kaliumbichromaat aan de beits is toegevoegd. De kleur zit tegen het paars aan en lijkt een beet je op de kleur van een rode kool. Vroeger werden boerenzakdoeken en baaien hemden van boeren en vissers met de kleurstof bewerkt. Bij het verven gaat de meekrap in een zakje (zoals thee in een builtje) in de pan met water en wol. „Het moet er ongeveer tien minuten in blijven. Je moet al die tijd roeren om te zorgen dat de verf goed ver spreid wordt." Naast het verven van textiel werd de kleurstof ook gebruikt óm plafonds, kasten en deuren op te fleuren, nstschilders gebruikten de kleur kas H in kraplak. In de heemtuin aan de Kastelijns- weg staat de meekrap nu voor het tweede jaar. Breure: „Als er straks een gebouw staat, dan kunnen we een bed rooien en er een tentoon stelling van inrichten. Het zou mooi zijn als daar ook een demonstratie van het verven gegeven kan worden. Maar zover is het nog niet." Voorlopig blijft Breure de Thoolse leverancier van meekrapstekken en Daad. V Fruitteler Leen Breure uit Sint-Maartensdijk met in zijn handen de lange wortels van de meekrap.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2000 | | pagina 1