Provincie Zeeland Ruimte, milieu, water en natuur in 2001 m Tussendijks Koersballen Springgroep van Olympia stelt een plaats in NK-finale veilig Tweede titel F-pupillen van Tholense Boys Sint-Annalands hengstveulen 2e op fokdag Degradatie voor Smash lijkt niet meer te stoppen Officiële Mededelingen Theo Rijnberg wint viswedstrijd Nederland-België Emergo F wint (Donderdag 9 november 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 45/2000 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Zeeland in discussie Zeeland is en gaat in discussie over de thema's Milieu Economie, Stad Platteland, Zoet Zout Water, Bestuur Organisatie. In het jaarprogramma ruimte, milieu en water 2001 komen veel van deze thema's terug. Bodemsanerings programma 2001 Duurzame samenleving Milieutijdingen Vergadering Provinciale Staten HHÜI WHS 2 bang voor Noad Smerdiek 2 strijdlustig WHS 4 herpakt zich Spido tweemaal tweede Twee winstpunten Mariska Vermaas Milieu Bekendmaking Richtlijnen knelgevallen intensieve veehouderij "MEULVLIET" THOLEN Ruime winst Meulvliet TX? f - Abdij Nieuws Tussendijks is het eerste deel in een nieuwe reeks van de provin cie Zeeland over de natuur. Het is de bedoeling dat er elk jaar een deel verschijnt. De basrs'Vöor de publicaties zijn de onderzoeksresultaten van de laatste jaren, zowel vanuit de ver schillende overheden als vanuit de natuurbeherende organisaties en het particulier initiatief. Voor het eerste deel is vanwege de vele projecten die zich nu in de polders afspelen gekozen voor dit onderwerp. In Tussendijks wordt niet alleen aandacht besteed aan waterpeil- beheer, hoewel dat een grote invloed heeft op het verdwijnen of verschijnen van planten en die ren. De landschapsgeschiedenis, de kreken, akkergebieden, inlagen en karrevelden, komen allemaal aanbod evenals de bijbehorende flora en fauna. Zoals blijkt uit de geschiedenis zijn mensen altijd bezig geweest met de strijd tegen het water. Tot in de zestiende eeuw was men voornamelijk druk doende met verdedigingswerken. Daarna kwam de periode van inpolderen, eerst op bescheiden schaal, later grootschaliger. De landaanwin ning was voornamelijk bedoeld voor de landbouw. Door de over stromingen, de ruilverkavelingen en de inzichten die destijds gol den zijn veel polders als zodanig niet meer te herkennen. Bij de huidige ruilverkavelingen is er veel aandacht voor natuur en natuurbeheer. Met de natuur in de polders gaat het, mede door de vermindering yan het gebruik van gewasbeschermingsmidde len, steeds beter. Zeeland is, ondanks alle ingrepen nog steeds een poldergebied waar soorten planten en dieren voorkomen die zich hier op hun gemak voelen. Te koop of bestellen Tussendijks' is te verkrijgen in de boekhandel, maar ook te bestel len bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland, provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. De prijs is 12,50. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. In het mobiele praathuis van de provincie zijn steeds Statenleden aanwezig om met de inwoners van Zeeland te praten over onderwerpen die voor Zeeland van belang zijn. In de Zeelandtruck is ook infor matiemateriaal verkrijgbaar over de onderwerpen die aan bod komen. Belangstellenden hoeven niet overal verstand van te hebben of over ieder onderwerp een mening te hebben. Hoe het hoger onder wijs vorm moet krijgen, zal wel licht niet iedereen aanspreken; maar hoe zit dat nu met woning bouw of het aantrekken van werk gelegenheid; wel of niet meer toeristen, fietspaden of openbaar vervoer om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Standplaatsen De Zeelandtruck is de komende tijd te bezoeken op de volgende locaties: Woensdag 15 november: Koudekerke. Van 16.00 tot 22.00 uur staat de truck op de parkeerplaats bij sporthal De Couburg aan de Duinstraat. Vrijdag 17 november in St. Maartensdijk van 12.00 tot 16.00 uur op de markt. Donderdag 23 november in Zierikzee, van 10.00 tot 16.00 uur op de markt. Zaterdag 25 november in Zoutelande van 12.00 tot 17.00 uur in de Langstraat. Discussie Het internetdebat is in volle gang. Elke week is er een andere stel ling. Deze kunt u vinden op www.zeelanddebat.nl. Natuurlijk kunt u daar ook alle andere zaken vinden die spelen rondom het Zeelanddebat, zoals de Zeelandwijzer, de Zeelandquiz, de discussienota, nieuws en activitei ten. Het jaarprogramma bevat een verzameling van activiteiten die de provincie in 2001 ter hand neemt op het gebied van ruimte, milieu, water en natuur. De basis voor het programma zijn het milieubeleidsplan 'Groen licht', het waterhuishoudingsplan 'Samen slim met water', het Streekplan Zeeland, de Zeeuwse uitwerking van het natuurbeleidsplan en het Zeeuws beleidsplan voor Kust en de Westerscheldeoevers. Enkele fragmenten uit het jaarprogram ma: Stedelijk gebied De kwaliteit van de leefomgeving en de daarbij behorende activitei ten zijn een gezamenlijke verant woording van gemeenten en pro vincie. De samenwerking wordt versterkt en duurzaamheid gesti muleerd. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan duur zame bedrijfsterreinen, een goede verkeersstructuur en duur zaamheid binnen het complex van stedenbouw en renovatie. Landelijk gebied De provincie kan als initiatiefne mer medefinancier, begeleider of uitvoerder van projecten optre den. Bij deze activiteiten staat duurzame ontwikkeling bovenaan. De ondernemers op het platte land moeten de ruimte krijgen om in te spelen op vernieuwing en ontwikkeling. Het Uitvoe-rings- programma Vitaal Platteland vormt voor de uitvoering van plat telandsontwikkeling de basis. Deltawateren Samen met andere belangheb benden zal een integrale visie voor de deltawateren worden opgesteld. In deze visie komen thema's aan de orde zoals veilig heid van de deltaranden, de rela tie binnendijks/buitendijks, ver kenning van mogelijkheden voor het herstel van getij in oude kre ken. Bedrijven Het provinciaal beleid is gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen, duurzame bedrijfs terreinen, milieugerichte product ontwikkeling en ketenaanpak, ver mindering van de uitstoot van broeikasgassen, bodemsanering van (voormalige) bedrijfsterrei nen. De provincie stimuleert pro jecten die zijn gericht op duur zaam ondernemen. Bijlagen In de eerste bijlage worden de activiteiten, zoals ze genoemd zijn in de diverse plannen/beleids plannen nader omschreven. De tweede bijlage geeft in tabelvorm een overzicht van de in 2001 uit te voeren activiteiten en hoe deze worden gefinancierd. Jaarprogramma aanvragen Het volledige jaarprogramma is verkrijgbaar bij het Informatiecen trum van de provincie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. L-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Als onderdeel van het Jaarpro gramma Ruimte, Milieu en Water 2001 is een apart bodemsane ringsprogramma opgesteld. De provincie heeft als saneringsdoel stelling functiegericht en kosten effectief saneren. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij de landelij ke versie van het nieuwe beleid, de methodiek 'van trechter naar zeef'. De aanpak die wordt be schreven gaat uit van een inte grale beoordeling en heeft alleen betrekking op bodemverontreini ging die voor 1987 is ontstaan. De aanpak gaat niet in op de vraag of er gesaneerd moet wor den, maar hoe. Net als elders in het land komen ook in Zeeland gevallen voor van ernstige of ver moedelijk ernstige bodemveront reiniging. Daarnaast zijn er ook heel wat percelen bekend waar sprake is van lichte verontreini ging. De binnen de provinciegren zen bekende locaties zijn inmid dels in kaart gebracht. Het bodemsaneringsprogramma, met daarin opgenomen alle bekende locaties met een vorm van verontreiniging, is verkrijg baar bij het provinciaal informatie centrum. Duurzaamheid is een modewoord geworden. De inhoud, een duur zame samenleving, is echter nog ver weg. In een duurzame samen leving is de aarde het kapitaal en benut de mens alleen de rente van dit kapitaal. Maar hoe dat te doen. Daarover werd aan het begin van de zomer op een door de provincie georganiseerde bij eenkomst over gesproken met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen in de Zeeuwse samenleving. De stellingen en meningen zijn verwoord in een informatieblad, 'Leren voor een duurzame samenleving'. Wie wil weten hoe er zoal over dit onder werp wordt gedacht kan het infoi matieblad opvragen bij het infor matiecentrum van de provincie. In Milieutijdingen nummer 65 wordt uitgebreid aandacht ge schonken aan het 1 O-puntenplan' voor het Zeeuwse natuurbeleid. Andere onderwerpen zijn MEC Schouwen-Duiveland, Regiovisie Walcheren 2000+, publiekspanel Zeeland, nota handhaving, kunst matig vogeleiland. Milieutijdingen is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-- 631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. Daar is ook een gratis abonne ment te bestellen. Vrijdag 10 november is de begrc tingszitting van Provinciale Sta- ten. De vergadering wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Sta-1 tenzaal, Abdij 10 in Middelburg -< en begint om 10.00 uur. Wie wil horen hoe het provinciebestuur het komende jaar haar geld wil besteden is welkom. In deze vergadering wordt me vrouw G. van den Ouden-Zwart (WD) uit Nieuwerkerk beëdigd al: Statenlid. Zij komt in de plaats van de heer R.E.C.J. Morssink du vorige maand is overleden. De agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie Zeeland. De informatie kan uiteraard ook worden verkregen via de website van de provincie Zeeland, www.zeeland.nl ass»#*. Reserve tweede klasse Een week na het streekdue! tussen de hoofdteams stonden zaterdag in Sint-Phi- lipsland de reserveteams van Noad en WHS tegenover elkaar. In een teleurstel lend doelpuntloos duel werden de punten gedeeld. Zowel leider Bram Filius van No ad als Chris van 't Hof van WHS hadden moeite om een elftal op de been te krijgen, zodat er een beroep gedaan werd op diver se spelers van een lager team. WHS, dat twee weken eerder nog het be kerduel tegen Noad had verloren, koos nu voor een behoudende tactiek. Trainer Van 't Hof versterkte de defensie door speler Rien Fase enkele meters achter zijn verde diging te laten spelen. Noad was hierdoor verrast. De aanvallers Jaco de Jonge en Kees van Tiggele liepen steeds tegen de muur van verdedigers op WHS had het betere spel, maar'kort nog geen doelgevaar creëffen. Vooral laatste man Bram Filius speelde bij Noad een sterke wedstrijd. Hij gaf zijn ploeg (Hik aanvallende impulsen. Kees van Tiggele kreeg een open doel "kans voor de thuisploeg, maar hij kwam "niet tot scoren. Enkele minuten later om speelde Ronald den Braber de rechtsback van WHS, waarna hij probeerde om doel treffend af te ronden. Doepan, Elenbaas liet zich echter niet verrassen en keerde het gevaar. Aan de andere zijde konden doel man Ligtendag en verdediger Edwin Hage ternauwernood een treffer voorkomen. In de tweede helft kroop WHS nog meer in haar schulp. Voorstopper Edwin Hage kon zodoende zich steeds meer met de aanval gaan bemoeien en speelde bijna achter de spitsen. Leo Zuidweg probeerde met een afstandsschot door de muur van verdedigers te komen, maar zijn harde in zet ging rakelings naast. Halverwege de tweede helft bracht Noad twee verse krachten in het veld. Jaco de Jongen en Er- win Hage maakten plaats voor Sander Ver wijs en Gerben v.d. Velde. Ronald den Braber verhuisde naar de spits, waar hij op wilskracht probeerde het spel open te bre ken. Bijna slaagde hij in zijn opzet, maar doelman Anton Elenbaas keerde zijn inzet. Bij WHS nam voor de laatste tien minuten Leo Vroegop de plaats in van De Jonge, waarna Rien Fasè zijn positie op het mid denveld innam. Door deze omzetting kwam het veldspel van WHS beter tot zijn recht. Eén keer zorgde WHS nog voor dreiging, maar uitblinker Bram Filius doorzag het gevaar, zodat doelpunten in deze saaie wedstrijd uitbleven. Tekenbeten. De EHBO-vereniging van Nieuw-Vossemeer organiseert een infor matiebijeenkomst over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Belangstellenden zijn op 21 november welkom in de soos aan de Kloosterstraat, aanvang acht uur. Reserve derde klasse Op karakter en inzet behaalde het reserve team van Smerdiek een 1-3 overwinning op het hoger geklasseerde FSV. Op een moeilijk bespeelbaar veld in Fijnaart kwam Smerdiek in de 25ste minuut op voorsprong door een treffer van Jeroen Kloet, na goed storend werk van zijn broer Ivo. Tien minuten voor rust hadden de broers Kloet ook een belangrijke rol bij het tweede doelputn van Smerdiek. Een voor zet van Jeroen werd door Ivo verlengd, waarna Peter van Ast beheerst zijn tegen stander uitkapte en scoorde. Uit een comer kon FSV met een kopbal nog voor de rust de aansluitingstreffer maken. FSV drong in de openingsfase van de tweede helft sterk aan voor de gelijkma ker. De druk leverde éen strafschop op voor de thuisploeg, maar doelman Eind hout keerde de inzet. Vijf minuten later scoorde Ivo Kloet uit een vrije trap voor Smerdiek de derde treffer. Onder impuls van de goed spelende Alfred van Vossen bleef Smerdiek de wedstrijd controleren, zodat de winst niet meer in gevaar kwam. Door deze zege pakt Smerdiek belangrijke punten om de aansluiting met de midden moot te kunnen maken. Zaterdag speelt men het streekduel tegen SPS 2. Reserve vijfde klasse De vierde keus van WHS behaalde een mime 5-1 overwinning op Klundert. De Brabantse tegenstander maakte het de Sint-Annalanders in de openingsfase nog behoorlijk, lasjig. Doelman Van Hooff moest diverse keren in actie komen om het gevaar van Klundert te keren. Tegen de verhouding in opende WHS de score. Op aangeven van William Vroegop bracht Ni co Hage de groen-witten aan de leiding. Voor rust kreeg Anco Fase enkele moge lijkheden op een tweede treffer, maar hij wist deze niet te verzilveren. In de tweede helft liet WHS 4 veel beter spel zien. Dit resulteerde al snel in een treffer van William Vroegop, die een pass van Nico Hage afrondde. Vlak daarna kwam Vroegop op aangeven van Han Vroegop opnieuw in kansrijke positie, maar dit keer werd hij door een overtre ding gestopt. Scheidsrechter Snoep gaf de thuisploeg een strafschop, die door Anco Fase werd benut. Door een misverstand in de defensie kon Klundert terugkomen tot 3-1. Onder aanvoering van een sterk spe lend middenveld schroefde WHS het tem po op en werd er definitief afstand geno men van de bezoekers. Twee fraaie acties wan de ingevallen B-junior Dennis Oosdijk stelden William Vroegop in staat om zo wel 4-1 als 5-1 te scoren. De laatste doel kans was voor de hardwerkende Piet van Dijke, maar zijn schot trof net geen doel. Uitslagen van de wedstrijden van: Tholen-stad: 1 mevr. C. Wilsing en mevr. R. van Driel 26 p; 1 J. Geuze en wisselende partner 26 p; 3 M. v.d. Hou ten en N. Moerkerken 25 p; 4 L. Soom- ers en D. Schellinger 18 p; 5 mevr. C. Praat en mevr. Y. Verkamman 12 p; 6 mevr. D. Pigmans en J. Bal 11 p. Meulvliet: 1 W. Schot en J. Vroegop 46 p; 2 mevr. L. van Bale en B. Melching 26 p; 3 mevr. L. Verschoor 23 p; 4 mevr. G. Melching en mevr. T. Soomers 16 p; 5 mevr. D. Lindenberg en W. Bijl 15 p; 6 mevr. J. Bos en mevr. R. Vroegop 12 P Sint-Maartensdijk: 1 C. van Gorsel 37 p; 2 mevr. C. van Mierlo 29 p; 3 mevr. M. Bijl 26 p; 4 mevr. T. Goode 24 p; 5 W. Bijl 19 p; 6 A. Leemreijze 18 p; 7 mevr. S. Wolse 12 p; 8 mevr. L. v.d. Klooster 11 p; 9 mevr. L. Verschoor 5 p. De springgroep van gymnastiekvereni ging Olympia uit Tholen heeft de finale op de minitrampoline bereikt van het Nederlands kampioenschap springen voor clubteams. Pascalle van de Sande, Karima en Johanna Verkamman, Susan Smit, Suzanne Cornelisse, Marleen Jan sen en Annemarie Wezenaar behaalden dit resultaat zaterdag op een plaatsings wedstrijd in het Zuid-Limburgse Land graaf. „Ze schreven in op het NK omdat ze al een paar jaar op het hoogste niveau springen en ze een uitdaging aan willen gaan", aldus voorzitter J. Pekelsma. De beste ploegen uit Zuid-Nederland de den mee aan de wedstrijd waarin een to tale serie van tien sprongen met ver schillende moeilijkheidsgraden werd afgewerkt. Bij de eerste sprong (relatief de gemakkelijkste) hadden de zenuwen de overhand bij de Thoolse dames, want ze sprongen niet zoals ze gewend waren. De groep kreeg zich echter weer onder controle en sprong de volgende negen onderdelen goed. De Thoolse turnsters eindigden op de vierde plaats (van de ze ven deelnemende groepen in deze cate gorie minitrampoline) en dat was vol doende om de finale te bereiken. Voor het eerst werd er een nieuw reglement van de gymnastiekbond toegepast met een aangepaste jurering. Dat alles is ge daan om het niveau van de wedstrijden op te krikken. Voorheen waardeerden vier juryleden de hele groep. Nu kijken er twee naar de hele samenstelling en twee naar de technische uitvoering. De strafpunten die voorheen per drie turn sters werden afgetrokken, worden nu in dividueel aangerekend. „De opzet zit goed in elkaar, alleen is het voor een ju rylid niet leuk om bijvoorbeeld 3 punten je geven voor de technische uitvoering. Maar dat is een gevolg van de verzwaar de jurering en een kwestie van wennen. Men is op dit niveau niet gewend zulke lage cijfers te geven. Het eindcijfer wordt bepaald door de cijfers voor de sa menstelling op te tellen bij het gemid delde van de waardering voor de techni sche uitvoering. In de toekomst heeft het zeker zijn voordelen, omdat men indivi dueel meer zal moeten letten op de tech nische uitvoering van de sprongen", al dus Pekelsma die zelf ook jurylid was op deze dag. Zaterdag vindt in Haaksber gen de tweede plaatsingswedstrijd plaats voor het NK dat op 17 februari staat ge pland in het Friese Menaldum. Maar eerst wordt er op 18 november nog een springwedstrijd gehouden in Bergen op Zoom, waaraan diverse Thoolse vereni gingen meedoen. De meisjes-springgroep (9 tot 12 jaar) van gymnastiekvereniging Spido uit Oud-Vossemeer is zaterdag tweemaal tweede geworden op een regionale springwedstrijd in Giessen. Het team kwam uit in de categorie D en werkte drie onderdelen af. Op de lange mat be haalde de groep van Spido 14,4 punten en dat leverde de tweede plaats op. Aan dit onderdeel deden twintig teams mee. Ook op de minitrampoline met kast werd Spido tweede (van de 17 deelne mers) met 17,3 punten. Dit resultaat be tekende een promotie naar de C-klasse. Minder goed ging het op het onderdeel minitrampoline waaraan 23 ploegen deelnamen. De Vossemeerse dames kwamen niet verder dan een 18e plaats. De F2-pupillen van Tholense Boys zijn in een directe confrontatie met concur rent Lepestraatse Boys kampioen ge worden in de najaarscompetitie. De 6-0 winst betekent dat het team met 24 punten uit 8 wedstrijden (en een doel saldo van 41 voor en 8 tegen) niet meer te achterhalen is in de nog resterende twee wedstrijden. Trainer Gert Smits begon aan het duel in de vertrouwde formatie: Remco Bosmans in het doel, laatste man Rick van Haaften met daarvoor op het mid denveld Marijn de Hond, Auke Boven berg, Koen Nieuwkoop en Wiebe Smits, en als aanvalsduo Samir Ibra him en Koen Wilsing. Een duidelijk sterker Tholense Boys kwam door Ma- rijn de Hond op voorsprong. Voor de rust maakte Auke Bovenberg er 2-0 van. In de tweede helft zocht Lepel straat de aanval, maar met een rush zorgde Samir Ibrahim voor 3-0. De vierde treffer werd niet toegekend om dat de Brabantse doelman een bloed neus had opgelopen door zichzelf in het gezicht te schieten. Via Koen Nieuwkoop werd het even later alsnog 4-0, de vijfde treffer was een bal die via het been van een verdediger in het doel verdween. Koen Wilsing tenslotte maakte het halve dozijn vol. De trainer trakteerde zijn spelers na af loop op rozen, waarna het team met jeugdvoorzitter Albert Walpot en bloe men van het jeugdbestuur op de foto ging. Toen kreeg iedereen een pet, cake en een snoepzak en vervolgens ook nog friet en iets te drinken. Het was de tweede titel op rij voor de F2, en voor de spelers Rick van Haaften en Koen Wilsing zelfs al de derde. Mariska Vermaas heeft met Nozem twee eerste prijzen behaald in de L-dressuur en eveneens twee winstpunten. De Thoolse deed zaterdag mee aan een con cours in Bruinisse. Haar eerste proef werd met 158 punten beloond en de tweede met 164 punten. In dezelfde klasse verscheen Laura Geluk aan de start op Nora. De combinatie behaalde 145 en 141 punten. In de B-dressuur kwam Yvonne van Rooijen uit op Sharp. Zij werd met 146 en 147 punten be loond. Marolein Akkermans deed met Misty mee aan een springconcours in Hein- kenszand. In de B-klasse behaalde ze één winstpunt met één balkje eraf ge sprongen. Het vier maanden oude hengstveulen Tebbens, van de gelijknamige familie uit Sint-Annaland, heeft op de 17e interna tionale fokdag in het Zeeuws-Vlaamse Nieuwvliet de tweede plaats behaald met een eerste premie. Tebbens is de zoon van de bekende hengst Marlon en merrie Bar bara van de familie Tebbens zelf. De fok dag was bedoeld voor springpaarden. „De top van de fokkerij komt daarnaar- toe. Wij stellen daar natuurlijk niets voor", zegt Ivonne Tebbens die samen met haar man uit hobby paarden fokt. „We zijn op aanraden van Bart Brooij- mans meegegaan naar deze fokdag. Brooijmans is zelf een grote paardenfok ker." Het was dan ook een grote verras sing toen Tebbens bij het eerste onder deel van de keuring al meteen op een derde plaats stond. Bij het tweede onder deel komen de deelnemende dieren (in dit geval twaalf hengstveulens) naast el kaar te staan. De keurmeesters laten dan bepaalde paarden een plaatsje opschuiven of juist zakken. Tebbens steeg van de der de naar de tweede plaats en ontving (voor het uiterlijk) een eerste premie. Winnaar werd Tobias (zoon van Jetset D) van de zelfde Bart Brooijmans die de familie Tebbens had meegenomen. Grote namen uit de paardenfokkerij wa ren aanwezig op deze dag, zoals Wietke van de Lageweg en de Zuudhoeve. „Ik was dan ook helemaal uit mijn doen toen Tebbens tweede was geworden", zegt mevr. Tebbens. Het Sint-Annalandse hengstveulen wordt verzorgd en getraind door Ilona Quist. Die reed voorheen con cours, maar komt daar nu niet meer aan toe, omdat de merrie Barbara die ze on der het zadel heeft, nog maar uitsluitend voor het fokken wordt gebruikt. Het eerste herenteam van tafeltennis vereniging Smash '76 heeft geluk ge had. Het team had vrijdagavond een groot spelersprobleem en wilde de uit wedstrijd tegen Backh Hands 2 uit St.- Willebrord uitstellen. Christian van 't Hof, Gabriël Gunter, Johan Snoep, Ad Verhage en Marco Saarloos ontbraken aan de selectie. De tegenstander ging echter aanvankelijk niet akkoord met het verplaatsen van de wedstrijd en pas na overleg met de competitieleider van de NTTB kwam het tot een ak koord. Het duel wordt nu morgen avond (vrijdag) gespeeld. Smash mag daarmee in haar handjes knijpen, maar dat geldt zeker niet voor de overige uitslagen van het afgelopen weekein de. De concurrenten in de strijd tegen degradatie pakten nogal wat puntjes. ODT won met 6-4 van Vice Versa en Unicum 2 pakte vier puntjes mee in de partij tegen Tios. Met nog drie wed strijden te gaan, blijft Smash op de laatste plaats staan en degradatie uit de hoogste klasse in Brabant lijkt onont koombaar. Voor Smash 2 is het doek al zo goed als gevallen. Het team speelde thuis te gen Tanaka 3 uit Etten-Leur en het werd een teleurstellende partij. Al snel keek Smash tegen een 0-4 achterstand aan. David van Driel, Rafaël Fructuo- so en Kees van Poortvliet gaven de winst in hun eerste partij weg en ook het dubbelspel was voor de Braban ders. Daarna vocht Fructuoso zich te rug en won zijn tweede wedstrijd. Maar daarna bepaalde Tanaka de hele wedstrijd en won met 1-9. Smash 2 staat laatste in de vierde klasse. Een beslissingsduel is de allerlaatste stro halm, maar dan moeten er wel snel nog punten gepakt worden, want er zijn nog maar twee duels te gaan. Dat zal moeilijk worden, want die twee te genstanders zijn de nummers twee en drie uit de competitie. Smash 3 deed goede zaken. Tegen TCS 7 wonnen Chris Hage, Piet van Dijke en Marnix v.d. Graaf met maar liefst 9-1. Alleen Hage moest in één partij de winst afstaan aan zijn oppo nent. Door deze winst schuift het team op naar de derde plaats in de zevende klasse. De tweede plaats - die recht geeft op een promotieduel - behoort nog tot de mogelijkheden. De meisjes van Smash wonnen uit met 4-6 van Tios. Anky Vroegop was na een blessure weer terug en won twee maal, net als Leontien van Keulen die samen met Jantien Vroegop ook het dubbelspel pakte. Jantien won indivi dueel een keer. De Smash-jongens gingen uit met 7-3 tenonder tegen Luto 2. Hubert Bruijn- zeel en Harm Westdorp kwamen er niet aan te pas en verloren al hun par tijen. Merijn v.d. Klooster speelde sterk en won tweemaal. Samen met Westdorp pakte hij ook het dubbelspel. Smash kon wederom maar twee spe lers op de been brengen tegen Tanaka 3. Rudi Hage noteerde tweemaal winst, maar daar bleef het bij, want Andreas Prins verloor alles: 2-8. Smash 3 deed thuis goede zaken tegen ORT 1 en won met 7-3. Remco Vroeg op en Arno Bruijnzeel scoorden 100 procent en pakten ook het dubbelspel. Tim Westerlaken kwam niet tot scoren. Met 45 punten en één wedstrijd min der dan koploper Witac, draait Smash mee in de top van het klassement. Smash 4 hield het op een 5-5 gelijk spel tegen Pinpongers. Marinus Prins en Martijn Neele wonnen elk twee par tijen en samen de dubbel. Bart-Jan Quist bleef op nul steken. Ook Smash 5 en Markiezaat 6 hielden elkaar in evenwicht. Esther Bruijnzeel en Judith Gunter wonnen in het enkel spel elk twee wedstrijden en Ellen Ha ge één. Martijn v.d Klooster, Harm Polderman en Tom Overbeeke van Smash 6 verlo ren kansloos van Tanaka 8. De Sint- Annalanders verloren al hun partijen van de opponenten uit Etten-Leur. Back Hands 6 uit St.-Willebrord was geen partij voor Smash 7. Cees-Jan Koopman en Lennard Uijl pakten in het enkelspel alle punten. Riny Potap- pel won twee partijen en samen met Cees-Jan won hij ook het dubbelspel. Programma 10 november: Back Hands 2-Smash. 11 november: Smash 3-Markiezaat. In de streekplanherziening "Vestigingsbeleid intensieve veehouderij" is de nieuwvesti- ging van en omschakeling naar een intensieve veehouderij uitge sloten. Een uitzondering daar-op is mogelijk, indien dit noodzake lijk is ter oplossing van een knel- geval. Daaronder worden bedrij ven verstaan, die vanwege de realisatie van een natuurontwik kelingsproject, een stads- of dorpsuitbreiding, danwel een stads- of dorpsvernieuwingspro ject verplaatst dienen te worden, alsmede een bedrijfsverplaatsing binnen een landinrichtingsproject. Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft richtlij nen opgesteld voor de wijze waarop een dergelijke regeling ir de gemeentelijke bestemmings plannen dient te worden vertaald Uitgangspunt daarbij vormt dat toepassing van de regeling voor knelgevallen tot een incidenteel geval beperkt dient te blijven. Het voornemen bestaat deze richtlijnen de status van "be leidsregels" op basis van artike 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht toe te kennen. De richtlijnen liggen tot en met 5 december 2000 voor een ieder ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, het Groenewoud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen schrif telijke zienswijzen worden inge diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 165, 4330 AD Middel burg. Nadere informatie over de richtlij nen kan worden ingewonnen bij dhr. L. Caljouw, tel. 0118- 631926. Exemplaren van de richtlijnen künnen worden opge vraagd bij d'ë afdeling voorlich ting, tel. 01L8-631400. Theo Rijnberg uit Oud-Vossemeer is za terdag eerste geworden op een NVVS- viswedstrijd tussen België en Nederland. Aan deze wedstrijd die werd gevist bij Dishoek, doen twintig vissers mee (de nummers 6 tot en met 15 van hun eigen land). Theo Rijnberg won voor het eerst een dergelijke wedstrijd. Hij ving 4,88 meter vis. Zijn dorpsgenoot Frank Koop werd achtste. Remy Lindhout uit Sint- Maartensdijk werd elfde en zijn vader Sjaak Lindhout (beiden van de Ooster- scheldevissers) eindigde als 17e. Elke Nederlander werd gekoppeld aan een Belg om de competitie sterk te houden. Bij de tien koppels won in zeven geval len een Nederlander. Zaterdag werd ook het Nederlands Kam pioenschap voor de jeugd en voor dames afgewerkt. Bij de A-jeugd ontstond er verwarring door fouten van de contro leurs. De uitslag is later dan ook nog ge wijzigd, en daarom is deze uitslag onder voorbehoud. Rini Neele uit Oud-Vosse-, meer werd 3e, Wesley Koop uit Oud- Vossemer werd vijfde, Sylvester Noom uit Sint-Maartensdijk zevende en Martijn Minheere uit Oud-Vossemeer achtste. Bij' de B-jeugd werd eveneens geen prijs be haald. Bart Beurkens van 't Scharretje uit Oud-Vossemeer werd zevende, Ricardo Plompen tiende, Kevin Koop twaalfde en Gert-Jan Nagtegaal zestiende. Bij de dames was er bijna succes voor Miranda Koop. Zij bleef echter op een, derde plaats steken. Sandra van Paassen en Truus Rijnberg (allemaal van 't Schar retje) werden respectievelijk vijfde en zesde. «S y -> De F-jes van korfbalvereniging Emergo hebben tot nu toe goed gepresteerd. Zij werden eerste in de veldcompetitie met zeven punten voorsprong op de nummer twee. Emergo 1 staat na het eerste deel van de veldcompetitie op een (met twee andere teams) gedeelde eerste plaats. Emergo 2 bezet de voorlaatste plek met vier punten. Emergo A is middenmoter geworden met zeven punten. Emergo C staat tweede van onderen met twee punten en Emergo D heeft nog twee ploegen on der zich met zes punten. Zaterdag speelt Emergo 1 uit tegen Ventura Sport 3 en Emergo 2 treedt aan tegen Voltreffers 5. In de bedrijvencompetitie van Meulvliet werden maandag in de B-poule ruime uitslagen geboekt. Bouman-Potter klop te met 1 -9 Goedegebuure en Intraco was met 4-9 te sterk voor Geluk. De Meulvlietcompetitie had een vrij weekeinde, zodat Papbar nog steeds on bedreigd aan kop gaat in de ranglijst.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2000 | | pagina 19