De mensen en hun verhaal staan centraal in fotoboek St.-Philipsland Lijn 108 naar Sint-Annaland vast in de modder aan Spuidam Scherpenisse Churchill en de Klompefoks leiden tweede boek Tholen in Jan Kempeneers heeft plan voor boek over de watersnood Jeugdbrandweer Flupland met glans eerste van Zeeland Snuffelmarkt in Meulvliet Kees Kot put uit een grote voorraad oude prenten NOG ensemble concerteert in Oud-Vossemeer Donderdag 9 november 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Variatie 'Elke persoon en elk huis heeft zijn eigen historie schrijft Jan Kempeneers in het boekje 'Sint-Philipsland in vroeger tijden' dat zojuist is verschenen. Zaterdag wordt het eerste exemplaar overhandigd aan gemeentear chivaris J.P.B. Zuurdeeg. Fotoboekjes over het verleden blijken nog altijd immens populair: van de 750 exempla ren zijn er al een kleine 500 verkocht. Van het eerste deel van Sint-Maartensdijk worden zelfs 250 boekjes bijge drukt. Honderdjarigen Plakboeken Trekoog ontbrak Adspiranten winnen alles, junioren 5e plek Unieke situatie Veel zeer oude foto's zijn het kenmerk van het zojuist verschenen boekje 'Tholen in vroeger tijden' van Kees Kot. Het betreft een vervolg op het eerste deel dat eerder dit jaar verscheen. Kot kreeg, na een aanvankelijk moei zaam begin, zoveel foto's en reacties dat hij onmiddellijk na het eerste boekje aan het volgende deel is begonnen. Hele klus richt op de namen van de personen die op de foto's te zien zijn. Ook be- drijfsnijverheid komt aan bod zoals transport, kolenhandel, oesterteelt en landbouw. Vier maanden deed Kot over het sa menstellen van het nieuwe boekje. „Ik had nog zoveel materiaal. De medewerking was enorm. Er zijn heel veel positieve reacties geko men op het eerste boekje en daar heb ik dankbaar gebruik van ge maakt. De mensen zijn dan sneller geneigd mee te werken aan een nieuw boekje", aldus de 70-jarige Kot die zelf geen bewuste thematiek of andere insteek in het boekje heeft gestopt. „Er zit volgens mij wat meer variatie in het tweede deel. Meer groepsfoto's, zodat je ook meer mensen hebt. En als iemand zichzelf, een familielid of vriend ziet, dan spreekt dat toch het meeste aan." Het feit dat er nogal veel foto's van voor de oorlog staan in het tweede deel van 'Tholen in vroeger tijden', noemt Kot toevallig. „Het is maar net wat je aanbod is. Maar je moet er wel mee uitkijken. Die heel oude foto's zijn maar voor weinig men sen herkenbaar meer. Maar bijvoor beeld winkels en bakkerijen hebben er zo lang gestaan, die zijn bij ieder een bekend." In het boekje van Kot zijn verder weinig klassefoto's te vinden. „Dat komt doordat zowel De Regenboog als Ter Tolne al eens een boekje met klassefoto's heeft uitgegeven. En je kunt diezelfde foto's niet nog een keer in een boekje gebruiken, vind ik. Dus dan moet je het al hebben van de Eben-Haëzerschool, maar dan kom je al gauw weer op foto's van recentere datum." Kot stelde voor zichzelf de grens in de jaren '70. „Recentere foto's zijn voor zo'n boekje niet interessant." Kot is in principe nog niet klaar. „Ik heb nog steeds wel foto's. En men sen kunnen me ook bellen of schrij ven als ze nog foto's hebben. Ik pak alles aan. Alleen maak ik er nu een kopie van waarop ik de gegevens schrijf. Want een eventueel volgend boekje zal nog wel een paar jaar op zich laten wachten als het er van komt. Misschien is een deel over de straten van Tholen toen en nu wel leuk. Want ik heb veel straatgezich ten verzameld", aldus de auteur. Van deel 1 zijn nog exemplaren te koop. 'Tholen in vroeger tijden' is uitgege ven bij Deboektant en is voor ƒ37,50 te verkrijgen bij de Zeeuw- sche Boekhandel in Zierikzee. Niet zozeer oude ansichten, maar foto's van Sint-Philipslanders vul len de jongste pennenvrucht van Kempeneers. Eerder verschenen van zijn hand Honderd jaar klasse foto's (1992), Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder toen en nu (1994) en Herdenk de trouw (1999) over een halve eeuw Koningin Ju- lianaschool. Het merendeel van de 97 afbeeldingen in het boekje komt uit de eigen verzameling van de sa mensteller. „Maar ik ben ook ge richt naar mensen gestapt waarvan ik wist dat ze een bepaalde foto hadden. Soms leverde dat ook weer ander materiaal op", vertelt Jan t Kempeneers. De topper wat hem betreft is het vooroorlogse plaatje van een groepje bewoners van 'het Stoofje', een vijftal huisjes in de buurt van boerderij het Oude Ba ken. „Daar had ik nog nooit een fo to van gezien. Er staan allemaal be kende mensen op, waaronder groenteboer Johannes Mol die in de oorlog in een concentratiekamp is omgekomen." Een leuk idee was het, om de inwo ners die 100 jaar of ouder zijn ge worden, in het boekje op te nemen: Mietje Beurkens-Mol, Janna den Braber-Verwijs en Diet den Braber- Quist. Specifieke thema's heeft Kempeneers niet als uitgangspunt genomen, maar de bedrijvigheid rondom de haven, de landbouw, verenigingen en middenstanders komen in beeld. „Ik heb geprobeerd om het zo in te delen, dat de foto's op een linker- en een rechterpagina steeds iets met elkaar te maken heb ben." Zoals de prent van het vervoe ren van een 'gestoken' en 'gebrand' varken en daarnaast slager Henk Bosman met zijn fiets met rieten mand voorop. Een bijzondere foto is het portret van de tweede vrouw van ds. Pieter van Dijke, de in 1893 overleden Janna Willemina Maria Meijer. „Van haar was geen foto be kend, maar via Henk van Dijke uit Amstelveen die de stamboom van zijn familie uitzocht, ben ik eraan gekomen." Huisarts Menger ont breekt evenmin, we zien hem bij het aan de 'unster' wegen van de pasge boren Jan den Ouden, daarbij ge holpen door kraamverpleegster Plo- nie Geuze. Een achttiende eeuwse kaart van het eiland Sint-Philipsland met daar naast een panoramafoto van het in 1962 in gebruik genomen gemeente huis zijn de eerste illustraties in 'Sint-Philipsland in vroeger tijden'. Oude beelden van Voorstraat, haven, Oostdijk, Karreveld, de muziektent tussen gemeentehuis en pastorie komt de lezer tegen, maar toch voor al groepjes Fluplanders in hun dage lijkse doen. Zoals Willem Kaashoek die de post bezorgt, Jannetje Meijer die door het Karreveld wandelt, broers en zussen Hooglander bij het optrekken van zilveruien, Komelis Faasse aan het roer van zijn klipper. Lauw Kempeneers met een ploeg paard, vrouwen die aardbeien pluk ken aan de Campweg, Kees Neele met zijn antieke vrachtauto, de dro gisterij van Piet van den Berg en de slijterij van Dingeman Verwijs. Po serende Sint-Philipslanders bij een familiefeest of een andere gelegen heid zijn eveneens in het boekje te vinden. Maar ook schoolklassen, verenigingen - zoals zangvereniging Nieuw Leven - die een uitstapje maakten, de bejaarden op reis en noem maar op. En portretten zoals van de schippers Piet Westbroek en Janus Walpot, landbouwer Johannes Verwijs en Jan Maan de Kok met een imposante snor. Wat opvalt in het boekje zijn de uit voerige bijschriften bij de illustra ties. Kempeneers beperkte zich niet tot de namen van de afgebeelde per sonen, maar vertelt wat ze deden, waar ze woonden, hun bijnaam of een aardige anekdote. Ook legt hij bepaalde gebruiken of werkzaamhe den uit. „Op die manier wordt het ook voor de jongere generatie her kenbaarder", legt de Sint-Philips- landse amateur-historicus uit. De fo to's in zijn boekje hebben voor namelijk betrekking op de jaren der tig, veertig en vijftig, met een enkele uit de jaren zestig. Daarvan was vo lop materiaal voorhanden dat het in zijn ogen verdiende om vastgelegd te worden. „Omdat er sindsdien in de samenleving veel is veranderd en de tijd ons in een geweldige stroom versnelling heeft gebracht." Zijn in formatie verzamelde de Sint-Phi- lipslander door de jaren heen. Sinds 1989 knipt hij alles uit wat over het dorp in kranten verschijnt. „En de plakboeken van 'Johannatje' Kunst- Verwijs vanaf ongeveer 1960 heb ik mogen kopieëren. Verder heb ik ooit alle bevolkingsregisters van voor 1940 overgeschreven." Als vrijwilli ger heeft Kempeneers in het ge meentearchief de afgelopen jaren het nodige werk verzet als uitvloei sel van zijn hobby, stamboomonder zoek. Hij is er bijna wekelijks te vin den en daarom wil hij het eerste exemplaar van 'Sint-Philipsland in vroeger tijden' aan archivaris Zuur deeg schenken. Als hij gezond blijft, zal dit zeker niet zijn laatste boekje zijn, zegt Jan Kempeneers. Hij richt zich op het jaar 2003, wanneer het een halve eeuw geleden is dat de watersnood plaatsvond. „Al jaren verzamel ik daar materiaal over. Steeds duiken er weer nieuwe foto's op, zo kreeg ik er dit jaar van iemand uit Baren- drecht. En ook een dagboekje van een maatschappelijk werkster uit die tijd." De Sint-Philipslander wil ook met oudere dorpsgenoten gaan pra ten om hun herinneringen vast te leggen. 'Sint-Philipsland in vroeger tijden' is uitgegeven bij Deboektant te Oostvoorne en is uitsluitend ver krijgbaar bij de auteur voor 37,45. Kees Verwijs Hzn., Henk Fontijne, Ko den Braber, Bram Verwijs Azn. en Gijs v.d. Male (v.l.n.r.) in 1953 op het Heerenschor bij een kipkar met kleiblokken. De klei werd per schip naar de doorbraken in de zeedijken gebracht om deze te dichten. De gelede bus 108 (links) is op de weg getrokken door de werkbus van de BBA. Bij de trekstang chauffeur Johan Moerland die assistentie verleende. In het midden Piet van der Werff. Ruim 25 reizigers op weg naar Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland strandden woensdagavond rond kwart voor zes in Scherpenisse toen lijn 108 vast kwam te staan in de modder bij de Spuidam. Ze moesten na enige vertraging overstappen in een andere bus of in een taxi. De dubbe le bus vah de BBA werd rond zeven uur weer op de weg getrokken. De gelede bus 867 van 17.01 uur uit er juist op die plek aan de overkant Bergen op Zoom was op weg naar Sint-Annaland. Na de halte in Scher penisse wilde de chauffeur links de Spuidam oprijden om via het dorp naar Sint-Maartensdijk te gaan. Ge woonlijk zou de bus rechtsaf naar de rotonde rijden om via de Provinciale- weg de route naar de smalstad voort te zetten. Maar omdat bij de Nijverheidsweg een rotonde wordt aangelegd, is de Provincialeweg tussen Scherpenisse en Sint-Maartensdijk afgesloten. De buschauffeurs moeten nu een scherpe bocht maken om van de busbaan op de Spuidam te komen. Temeer omdat een lantaarnpaal staat. De jonge chauffeur haalde dat niet. Toen hij achteruit wilde rijden, weigerde de bus dienst. Dat gebeurt automatisch wanneer het voertuig in zo'n positie staat. De motor blokkeert om te voor komen dat het voertuig gaat scharen (met alle gevolgen van dien). Op dat moment blokkeerde de bus evenwel ook de weg en dat leidde op dit drukke uur tot een kleine opstop ping van weerskanten. De enige mogelijkheid voor de be stuurder was om de bus vooruit te rij den. Dat lukte wel. Tussen de rotonde en de lantaarnpaal is nog een klein stukje geasfalteerde toegangsweg naar het Pluimpotterrein. Maar toen de wielen van de middenas (waarop de bus wordt aangedreven) in de berm raakten, kwam het gevaarte vast te staan. En stond het met de achterkant nog een stukje op de rij baan. Het verkeer kon nu weer door rijden, maar voor de reizigers zat er niets anders op dan uit te stappen. Ook zonder het gewicht van de reizi gers lukte het de chauffeur niet om los te komen. Omdat het begon te regenen, zochten de reizigers de abri op. Op vier reizi gers na konden ze even na zes uur de 107 nemen naar Stavenisse. De vier reizigers voor Sint-Annaland moes ten wachten tot er een taxi was ge beld. Die zou ook kijken of er nog passagiers in Sint-Annaland stonden te wachten. Vrachtwagenchauffeur Johan Moer land (bij Taaie in Middelharnis), had net zijn wagen op het parkeerterrein gezet, toen de bus vast kwam te staan.' Hij bood aan om de 108 los te trekken, maar daarvoor ontbrak een trekoog dat achterin de bumper van de bus moest worden gedraaid. Ook Piet van der Werff die van zijn werk bij General Electric kwam, stopte om hulp te verlenen. Hij hield het ver keer in de gaten. Rond kwart voor ze ven kwam er een monteur met een bus en een trekoog. Moerland en de monteur bevestigden het oog en de trekstang aan de bussen en zo werd de 108 achteruit weer op de weg ge trokken, terwijl Van der Werff het verkeer op de rotonde omleidde. De adspiranten van de jeugdbrandweer Sint-Philipsland hebben zaterdag een glorieuze overwinning behaald in de onderlinge Zeeuwse jeugdbrand- weerwedstrijden te Haamstede. De ploeg die voor het laatst in de huidige samenstelling optrad, won alle onderdelen en met een zeer forse voor sprong op de rest van de deelnemers. De Fluplandse junioren werden 5e. Zowel de junioren als de adspiranten waarin een keukenbrand was gesimu- moesten 's ochtends vier onderdelen afwerken: een theorietoets, een hin- dernisbaan, het snelle-aflegsysteem en een blusopdracht. Er zat vanzelf sprekend verschil in zwaarte van de opdrachten. De hindemisbaan besloeg vier onder delen. Eerst was er een klimopdracht op een speciaal rek. Daarna moest men hard lopend tegen de duinen naar een gevaarlijk hangend stuk beton waaronder een slachtoffer (een pop) lag. Terwijl de nummers 1, 2, 3 en 4 bezig waren met het op de juiste wij ze stutten van het beton met stophout, stelde de pompbediener het slacht offer gerust. De bevelvoerder coördi neerde de actie. Toen het beton goed onderstut was, kon het slachtoffer worden verwijderd. Vervolgens moest de ploeg een stuk hoger de duinen in om over een evenwichtsbalk te lopen. Tot slot moesten de ploegen door middel van touwen, slangen boven op een bunker hijsen vanaf een verdeel- stuk. Dat moest met de juiste knoop gebeuren, namelijk een mastworp met voorslag. De adspiranten moes ten op het verdeelstuk drie extra toe voerslangen aansluiten die ze lopend door het mulle zand vijftien meter verderop moesten halen. Na de hindemisbaan gingen de ploe gen meteen verder met het snelle-af legsysteem. Hier moest door middel van twee keer zestig meter slang zo snel mogelijk water van het blusvoer- tuig getransporteerd worden naar een waterkanon bovenop een duintop. Ook dat was een zwaar onderdeel, omdat de slangen langs een steil zandpad naar boven moesten worden getrokken. De adspiranten moesten dikkere en zwaardere slangen gebrui ken. Na de survival-achtige onderdelen werd de theoretische kennis getoetst. Voor beide niveaus waren vragenlijs ten gemaakt. De uitslag telde weer mee voor de totaalscore. De blusopdrachten waren tot slot heel verschillend. De junioren moesten het aflegsysteem afwerken met een ver kenning in een speciale container leerd. Als duidelijk was waar de brand zich bevond, werd er van bui tenaf met water op speciale gaten ges poten om het vuur te blussen. Een si rene en zwaailicht werden in werking gesteld als het vuur was gedoofd. De Sint-Philipslandse junioren speelden voor het eerst mee met een nieuwe ploeg: Pim van der Est bevelvoerder, Evert Jan Geluk nummer 1, Joost Kunst 2, Jan-Willem Kempeneers 3, Jan Willem Dekker 4 en Emiel van der Est pompbediener. De adspiranten werkten voor het eerst een hoge-drukopdracht af. Dat bena dert de werkelijkheid van het brand- blussen goed en is te vergelijken met de hoge-drukwedstrijden van de vol wassen brandweerlieden. Tijdens het rijden naar de plaats van het onheil, kreeg de ploeg via de centrale de mel ding door. Ter plaatse moesten twee hoge-drukstralen worden ingezet om de brand te blussen. Ook moest er een slachtoffer gered worden uit het bran dende gebouw. Prettige bijkomstig heid voor de blussers was, dat het de rondemiss van Haamstede betrof. Er werd met veel enthousiasme gered. De ploeg bestond uit: Willem Ridder hof bevelvoerder, Maurits Verwijs 1, Pieter Geluk 2, Jurgen Neele 3, Tom van Iwaarden (uit Sint-Annaland) 4 en Bart Steijn als pompbediener. Het was voor het team de laatste wedstrijd in deze samenstelling, want vijf van de leden moeten binnenkort wegens het bereiken van de 18-jarige leeftijd de jeugdbrandweer verlaten. Tijdens de prijsuitreiking was het spannend, want de Sint-Philipslandse adspiranten wilden als regerend Zeeuws kampioen niets liever dan nog eenmaal hun titel prolongeren. Het feest kon meteen al een beetje be ginnen, want burgemeester Assel- bergs van Schouwen-Duiveland maakte bekend dat Willem Ridderhof (net als vorig jaar) de prijs voor de beste bevelvoerder kreeg. Ook het beste aflegsysteem (hogedruk) ging naar de Fluplanders en het feest werd compleet toen de ploeg ook nog als geheel de beste van Zeeland bleek te zijn. Dat gebeurde met een enorme voorsprong van 131 punten op de nummer twee. Op alle onderdelen was het team eerste geworden en dat gebeurt bijna nooit. Asselbergs sprak dan ook over 'een unieke situatie'. De junioren van Sint-Philipsland ein digden op een vijfde plaats in een deelnemersveld van elf ploegen. Voor deze nieuwelingen, die nog maar sinds augustus lid zijn van de jeugd brandweer, is dat eveneens een goede prestatie. Voor de leiders van de juni oren Rien van Duuren, Jaap Verwijs en Michel van der Est was het dan ook een mooie dag, net als voor lei ders Arco Kunst, Erik van Duuren en Harm Verwijs van de adspiranten. Brandweercommandant J. de Feijter was ook afgereisd naar Haamstede om het succes van de Sint-Philipslan ders mee te maken. Het NOG ensemble treedt zaterdag 18 november op voor Uit op Tho len in de Nederlandse Hervormde kerk te Oud-Vossemeer. Het en semble bestaat uit tien jonge, mu zikale talenten. Het programma bestaat uit werken van J. Fran^aix en F. Schubert. Het NOG ensem ble bestaat uit: Janine Jansen (vi ool), Hebe Mensinga (viool), Mar jolein Dispa (altviool), Maarten Jansen (cello), Wilmar de Visser (contrabas), Corinne van Veen (fluit), Nicoline Alt (hobo), Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Jolanda Wolters (fagot) en Ron Schaaper (hoorn). On danks haar prille bestaan, kreeg het ensemble de afgelopen seizoe nen al lovende kritieken en ver zorgde zelfs twee concerten in een kamermuziekserie in de beroemde Carnegie Hall te New York.Het concert in de iets minder beroem de kerk in Oud-Vossemeer begint om kwart over acht. De stichting Thoolse evenementen en promoties organiseert zaterdag een grote snuffelmarkt in sporthal Meul vliet. De hal is met zo'n veertig stands volledig gevuld. Er zijn men sen die hun schuur en zolder hebben opgeruimd en daar wat zaken van verkopen, maar ook zijn er enkele ge wone kooplieden die vanalles aanbie den, van antiek tot schilderijen, fiet sen en aardewerk. De snuffelmarkt wordt van tien tot vier uur gehouden. THOLEN t/m 30 nov. tentoonstelling aquarellen Wilma Hartog-Scherpenisse, openb. bibliotheek. 9 nov. Keutjesavond verpleeghuis, Ten Anker. 9 nov. Oecumenisch avondgebed, Ichthuskerk, 19.30 u. 11 nov. Seminar over relaties, Oester schelp 10 u. 11 nov. Snuffelmarkt, Meulvliet 10- 16 u. 14 nov. Creatieve ochtend, Passage. 18 nov. Orgelconcert Klaas-Jan Mul der, Grote Kerk 20 u. 18 nov. Tweedehands-boekenbeurs, Calvijncollege 10-16 u. 20 nov. Weerman J. Verschuren bij plattelandsvrouwen. 22 nov. Oecumenisch avondgebed, Ichtuskerk, 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 10 nov. Alg. ledenvergadering v.v. Vosmeer, kantine 19.30 u. 10 en 11 nov. Expositie Vogelvrien den, Vossenkuil. 11 nov. Elf-elfviering Vlooientrap- pers, café De Hoop 20 u. 14, 21, 28 nov. Koersballen Anbo, Vossenkuil 14 u. 15 nov. Bingo Anbo, Vossenkuil 14 u. 18 nov. Klassiek concert NOG-en- semble, N.H. kerk, 20.15 u. SINT-ANNALAND 14 nov. Sieradenshow plattelands vrouwen, Gouden Leeuw, 20 u. 16 nov. markt, de Schutse, 14 u. SINT-MAARTENSDUK 11 nov. Lampionoptocht Euterpe. 13 nov. Doe-avond plattelandsvrou wen. 16 nov. Keutjesavond, Maartenshof. STAVENISSE 17 nov. Euterpe, de Stove, 19.30 u. SINT PHILIPSLAND 9 nov. Dialezing heemk. kring in op richting, Wimpel 20 u. 23 nov. Keutjesavond Rozeboom. POORTVLIET 9 nov. Lezing 'Een andere kijk op ziekzijn' voor plattelandsvrouwen, 't Ouwe Raed'uus, 14 u. +film+++film+++film+++film+ ROXY I: What lies beneath - do en ma t/m wo 20 u„ vr en za 18.45 en 21.30 u„ zo 16 en 20 u. Chicken run (ned. gespr.)- za, zo en wo 14 u. ROXY II: American psycho - do en ma t/m wo 20 u„ vr 21.30 u„ za 18.45 en 21.30 u„ zo 16 en 20 u. Pokemon 2: Op eigen kracht (Ned. gespr.) - vr 18.45 u„ za, zo en wo 14 u. CINEM'ACTUEEL 1-2-3: Coyote ugly - do, di en wo 20 u„ vr 21.30 u„ za en zo 18.45 en 21.30 u. Pokemon 2: Op eigen kracht (Ned. gespr.) - vr 18.45 u„ za en wo 14 u„ zo 14 en 16.15 u. The cell - do en ma t/m wo 20 u„ vr en za 18.45 en 21.30 u„ zo 16.15, 18.45 en 21.30 u. The road to El Dorado: Het land van goud (Ned. gespr.) - za, zo en wo 14 u. Nutty Professor II; The klumps - vr 18.45 en 21.30 u„ za en zo 14, 18.45 en 21.30 u„ ma20u„ wo 14 en 20 u. Verrassingsvoorpremière: do 20 u. Head on-zo 16 u. Une liaison pornographique - ma 20.30 u. Somberman's actie - di 20.30 u. „■.V.VWXVOW.S».... V Reisjes komen in deel 2 van 'Tholen in vroeger tijdenveelvuldig voor, zoals hier de Hervormde meisjesvereniging met een wagen van Merien Franke op weg naar de Wouwse Plantage. In zijn voorwoord besteedt Kot aandacht aan bijnamen in Tholen. Te beginnen bij bijnamen van per sonen. Daar zijn fraaie namen bij zoals 'Churchill', 'de Klompe- foks', 'Toetoet', 'Pintekul' en 'de Toaverdokter'. Maar ook de zeer gebruikelijk aanduiding van waarbij de eerste naam die van de bedoelde persoon is en de tweede meestal die van een familielid (vaak vader of moeder). Voorbeel den: 'Jan van Tona', 'Leen van El- lemus' en 'Leen van Tanne van 't Jokke'. Daarnaast noemt Kot nog enkele oude bijnamen voor straten in Tholen, zoals 't Achterom (Schuttershof), de Bouwcommissie (Hofstraat) en Domeniestraetje (het stukje Verbrandestraat van de Minneputtestraat naar de Dalem- sestraat). Wat opvalt in het boekje is de leef tijd van veel van de gebruikte fo to's. Stonden er in deel 1 nog rede lijk veel prenten van na 1945, het tweede deel heeft veel foto's die van voor de Tweede Wereldoorlog zijn, tot aan 1897 toe. De vraag is, of dat niet nadelig werkt op de herken baarheid voor het publiek. Veel mensen zullen er immers niet meer leven die zich iets weten te herinne ren van de periode aan het begin van deze eeuw. Zeker het herkennen van mensen op die foto's is moei lijk. Toch is het Kot gelukt om veel namen te achterhalen. Dat is een compliment voor de mensen die Kot hebben geholpen bij het uitzoeken van de namen. Soms moet dat een hele klus geweest zijn, zoals bij een hele ploeg werklieden voor de mos- selloods van De Cleer. En het is dan ook niet altijd gelukt. De jongste prent is een luchtfoto van het Oude land uit 1991. Er staan veel groepsfoto's in het boekje. Zoals van gymvereniging Olympia, de zondagsschool van de Nederlandse Hervormde Kerk en vele kiekjes van georganiseerde reisjes. Maar ook straatbeelden ko men regelmatig voor in het boekje dat zich in de onderschriften vooral

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2000 | | pagina 15