'In Peking was het opletten, want verkeer rijdt kriskras door elkaar' 'Ingrijpen in het natuurlijke systeem moet met zorgvuldigheid gebeuren' Zuidelijke provincies en rijk werken samen Oud-Vossemeerders fietsen 1250 kilometer door China Uit de staten van Zeeland Veldproeven met genetisch aangepaste planten op Tholen Donderdag 9 november 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Provinciale staten van Zeeland (met uitzondering van Groen Links) stemden afgelopen vrijdag in met de samenwerking tussen het rijk en de sa menwerkende zuidelijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant en LimburghVoor de provincie Zeeland bijna onontkoombaar - aldus gedepu teerde L.Coppoolse (CDA) in zijn verdediging - omdat het rijk vast van plan is in de toekomst op regionaal niveau zaken te doen over investerin gen op het gebied van onder meer bereikbaar heid en economie. Sommige toerfietsers leg gen jaarlijks heel wat kilo meters af. Meestal rijden ze dan in de regio, maar Piet en Cor Etienne uit Oud-Vossemeer zochten onlangs een wel heel bij zonder parcours uit. Ze gingen naar China en za gen er het Plein van de He melse Vrede, de Chinese muur, het oogsten van pin da's en straatvegers op achtbaans tolwegen. Een onvergetelijke vakantie, vinden de Vossemeerders die gedurende drieënhalve week zo'n 1250 kilometer op de pedalen stonden. Verkeerschaos Veel bekijks Zorgvuldig Website Stenen bed Openbaar vervoer Europa terughoudend Teveel vragen Onderzoek belangrijk Het kabinet wil, onder strikte voorwaarden, genetische manipulatie van zowel voedsel als dieren toestaan. Tege lijkertijd wordt op verzoek van de Tweede Kamer vol gend jaar een publieksdebat georganiseerd over de ethi sche en maatschappelijke aspecten van biotechnologie en voedsel. Bij de Raad van State vocht Greenpeace on langs een aantal vergunningen aan voor veldproeven met genetisch gemanipuleerde suikerbieten en koolzaad. Ook voor Tholen en Sint-Philipsland zijn dergelijke ver gunningen afgegeven door het ministerie. Greenpeace, Milieudefensie en stichting Natuur en Milieu hebben in juni alle gemeenten in een brief opgeroepen, bij politiek Den Haag bezwaar te maken tegen de proefvelden „Je moet natuurlijk de risico's dubbel checken, maar wel vooruit durven stappen", vertolkt voorzitter E. Hage van ZLTO Tholen een andere mening. Cor en Piet Etienne kwamen op hun fietsvakantie in China op het strand van de Gele Zee terecht bij Shanhaiguan. Op de achtergrond is een stuk te zien van de Chinese muur, die hier begint. Dit deel wordt de drakenkop genoemd. Piet en Cor Etienne begonnen tien a elf jaar geleden met toerfietsen nadat ze gestopt waren met hardlo pen. Als ze in de vakantie met de caravan naar Frankrijk trokken, gingen de fietsen mee en dan werd bijvoorbeeld de Alpe d'Huez be klommen. „Wij zijn echt mensen voor een doevakantie", zegt Cor Etienne-Koolen. Een paar jaar ge leden besloten ze om eens wat ver der van huis te kijken. „We wilden naar Indonesië en kwamen toen op de Vakantiebeurs de vereniging Le Champion tegen die volledig ver zorgde fietsreizen organiseerde. We boekten, maar doordat ik pro blemen kreeg met mijn gezondheid moesten we annuleren", vertelt Piet Etienne. Vorig jaar kon het echtpaar wél op vakantie en toen werd Thailand het reisdoel. En dit voorjaar fietsten ze in Tsjechië. Het beviel prima en zodoende be sloten ze om in september mee te gaan naar China. „Indonesië blijft ook trekken, maar daar wordt mo menteel geen tocht georganiseerd omdat het te gevaarlijk is." Le Champion - een vereniging met ruim 3700 leden, en een kantoor in Heiloo - organiseert naast fietsva kanties jaarlijks ruim 200 evene menten op toerfiets- en trimloop- gebied in ons land. Met nog vier echtparen en vier mannen vlogen de Vossemeerders op 22 september van Schiphol naar Peking, een reis van tien uren. De racefietsen gingen in speciale do zen mee. „Dat betekende wel dat er niet veel andere bagage mee kon, want een fiets weegt al gauw elf kilo en dan zit je zo aan de toe gestane twintig kilo." In Peking is het zes uren later dan in Nederland, de temperatuur was er aangenaam, tussen de 20 en 25 graden. „Maar 's avonds koelde het flink af en al om zes uur was het donker." Het gezelschap benutte de eerste drie dagen om de Chinese hoofdstad te bekijken. Het Plein van de Hemel se Vrede, de Verboden Stad, de La ma- en de Confuciustempel en het Het overplanten van erfelijke eigen schappen van plant of dier op een andere plant of dier leidt al vele ja ren tot discussies, met name om trent het ethische aspect. Tegenover bezwaren als het ingrijpen in de na tuur, staan voordelen op bijvoor beeld medisch terrein. In de plan tenveredeling wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van de bio technologie. Laboratoriumproeven, maar de bedrijven willen er ook mee naar buiten. En dat stuit op weerstand bij milieu-organisaties. Het gewoon in Van Dale opgeno men 'genetische manipulatie' wordt inmiddels door de voorstanders een negatieve betekenis .toegedicht en zij spreken daarom liever van 'ge netische modificatie'. Advanta Seeds te Kapelle heeft bij het ministerie van landbouw sinds 1993 zeven vergunningen gevraagd voor proeven met genetisch gema nipuleerde suikerbieten in Tholen. Vijf daarvan zijn afgegeven, twee andere (aanvragen uit 1999) ge schorst. Een ander bedrijf dat in Tholen proeven met bieten wil doen, is Monsanto Europe in Bel gië. Dat vroeg vier jaar geleden ver gunning, zo blijkt uit een overzicht van het ministerie. Tenslotte is ook Hoechst Schering AgraEvo Neder land te Haren actief in Tholen. Dat bedrijf kreeg in 1997 vergunning voor proeven met bieten. Genoem de ondernemingen zijn ook elders in het land actief met genetisch ge manipuleerde gewassen, evenals Novartis Seeds uit Enkhuizen, Ce- beco Zaden te Vlijmen en HZPC Holland uit Leeuwarden/Emmel- oord. Ongeveer eenderde van alle proeven vindt in het zuidwesten van ons land plaats. Veldproeven met gewassen zijn op Tholen al jaren een normale zaak, zegt Hage. „De veredelingsbedrij- ven zijn altijd bezig met verbete ring, het ontwikkelen van nieuwe rassen. Bij een klein aantal vaste re laties doen ze proeven." Dat er nu ook voor genetische modificatie naar Tholen wordt gekeken, be vreemdt de landbouwvoorman niet. In de verleende vergunningen wor den de plaatsen van de proefvelden zomerpaleis van de keizer werden op de fiets bezocht. „Het was er immens druk, want er wonen der tien miljoen mensen. In het verkeer was het opletten, want op de enorm brede straten reed alles kriskras door elkaar alsof er geen regels waren. Dan weer links en dan weer rechts. Fietsen, allemaal heel oude modellen, hadden verlichting noch een bel. En wat opviel, was dat nie mand er zich boos maakte in het verkeer." Ook merkwaardig was, dat iedereen de fiets er keurig in een rij op de standaard parkeert en niet tegen een gebouw, hek of boom. Drie mappen foto's hebben de Etiennes over hun verblijf in het Aziatische land. Op één ervan staat Cor met de vier andere dames van het gezelschap op het drukke Plein van de Hemelse Vrede voor een muur waaraan het portret hangt van Mao Zedong. De eerste dag dat de Nederlanders buiten Peking fietsten, was de eni- niet genoemd. Wél is er een mel dingsplicht voor de aanvragers om ze drie weken tevoren bekend te maken. Hage heeft er begrip voor: „Er zijn in het verleden al proefvel den vernield. Daarmee gaat dan het werk van jaren verloren." Waar op Tholen de proefvelden zouden moe ten liggen, weet hij niet. „Ik meen daarover dit voorjaar een publicatie van de gemeente te hebben gelezen waarin sprake was van Sint-Maar tensdijk." De brief van de milieu-organisaties ligt momenteel bij het bureau mi lieuzaken van de gemeente, na langs diverse afdelingen te zijn ge gaan, meldt een woordvoerder. Genetische modificatie met dieren wijst de ZLTO redelijk sterk af. „Ten aanzien van planten is de visie op dit moment terughoudend en af wachtend", aldus Hage. Als voor zitter van de commissie identiteit van de ZLTO-kring Zeeland heeft hij zich onder andere op dit terrein georiënteerd. „Wat opvalt, is dat er steeds nadrukkelijker aandacht komt voor het wereldvoedselpro bleem." Zo weet Hage dat er een rijstsoort is ontwikkeld met een vi tamine A, om de voedingswaarde van dit gewas te verhogen. „Ieder ingrijpen in het natuurlijke systeem moet zorgvuldig behandeld worden en het onderzoek naar mogelijk schadelijke gevolgen vier keer over gedaan worden", aldus de land bouwvoorman, die betreurt dat er tot nog toe erg veel aandacht is voor het - afwijzende - standpunt van Greenpeace. Volgens hem hanteert deze organisatie bij tijd en wijle aanwijsbaar onjuiste argumenten. „Het lijkt er erg op dat men de be volking in een bepaalde richting wil sturen. Kennelijk hebben ze geld dat op moet en dat pompen ze dan zoveel mogelijk in de bestrijding van genetische modificatie. Daar heb ik moeite mee." Greenpeace vecht zes vergunningen van Advanta aan, voor proefvelden in tien gemeenten door het hele land, waaronder Tholen. De suiker- ge dag dat het regende. Zo zwart als de nacht van de modder en de olie op de weg arriveerden ze bij hun hotel in Changping, noordelijk van de hoofdstad. „Buiten hebben we eerst onze fietsen en onszelf af gespoeld,- want zó durfden we niet naar binnen." Behalve een Neder landse begeleider ging er een En gelssprekende Chinese gids mee. En ook twee busjes voor de bagage en fietsspullen. De wegen waren overal goed, ook op het platteland, vertelt Piet Etienne. Gemiddeld werd er per dag zo'n 80 kilometer afgelegd, waarbij een snelheid van ongeveer 25 km/u werd aangehou den. De mannen deden het kop- werk en de groep bleef bij elkaar. „Behalve bij een beklimming, dan reed ieder zijn eigen tempo en werd er boven op elkaar gewacht." Men nam de tijd om onderweg din gen te bekijken, te fotograferen en iets te eten of te drinken. De Euro peanen trokken veel bekijks. „Als we ergens stopten om te picknic ken, liep binnen een mum van tijd het hele dorp uit." Ook moesten de Europeanen nogal eens met Chine zen op de foto. De Vossemeerders ■viel met name de vriendelijkheid op van de Chinese bevolking. Ver staan wat er gezegd werd deden ze niet. „Er wordt weinig Engels ge sproken. De kinderen leren dat ei genlijk nog maar pas op school. Af en toe kwamen er dan ook kinde ren op ons af die eenvoudige En gelse woorden tegen ons zeiden." De hotels waar de Nederlanders overnachtten waren goed en ook het eten was prima. „Hoewel de Chinezen zelf 's morgens al warme gerechten eten, werd er voor ons voor brood gezorgd." De warme maaltijd bestond altijd uit rijst met vlees of vis er bij, een grote ver scheidenheid aan gerechten. „We moesten natuurlijk met stokjes eten. In het begin deden we dan ook anderhalf uur over de maaltijd, maar na een tijdje konden we in een half uur eten", lacht Etienne. Ze stapten meestal rond half negen 's morgens op de fiets en arriveer den dan rond half vier op hun vol gende bestemming. „De eerste ochtend werden we om half zes ge wekt door lawaai op straat. Op een grote rotonde vlakbij het hotel wa ren groepen mensen ochtendgym nastiek en schijngevechten aan het doen!" Onderweg zagen de Tholenaren dat de landbouw in dit grote land nog zo'n 40 tot 50 jaar achterloopt bij die in Nederland. „Pinda's bij voorbeeld werden uit de grond ge trokken, op bossen gelegd en dan handmatig van de struiken ge plukt." De noten werden simpel weg op doeken op straat te drogen gelegd. „Je moest er omheen fiet sen." Ook de rijstvelden zagen ze en dat was een prachtig gezicht. Zoals de natuur toch mooi is in dit gebied met een vlak boerenland. De Chinese muur, waar het berg- achtiger was, bezocht de groep wel op vijf of zes plaatsen. Een mach tig bouwwerk van meer dan 6000 kilometer lengte dat vanaf 200 voor Christus met handkracht is gerealiseerd. Elke avond maakte één van de leden een kort verslag van de afgelopen dag en dat werd dan op de website van Le Cham pion gezet zodat het thuisfront het kon lezen. 'Wie had ooit kunnen denken dat een jongen die bijna 60 jaar geleden in een klein Zeeuws dorpje werd geboren, nog eens rond zou fietsen in China. En een verslag maakt dat na een uur over de hele wereld te lezen is', schreef Etienne toen het zijn beurt was. Met de fiets kom je op plaatsen waar andere toeristen niet kunnen komen, was de ervaring. Ze moch ten in een dorp zelfs bij een Chine se mevrouw in huis kijken, zagen een mie-fabriek waar deze meel spijs voor bami buiten op meter slange draden te drogen hing en namen een kijkje in een school. „De mensen vonden het prachtig als ze bijvoorbeeld door de lens van je filmcamera mochten kijken. En ik heb ook nog een man een eindje op mijn racefiets laten rij den, hij was werkelijk de koning te rijk", vertelt Piet Etienne. De Vos semeerders kregen de indruk dat de Chinezen weliswaar veel een voudiger leven dan wij, maar in ie der geval wél genoeg te eten heb ben. Ze eten ook wel vreemde dingen, zoals een in een ei gekookt kuiken. En het vlees wordt gewoon op markten in de open lucht te koop aangeboden. Wat verder op viel, waren de talrijke schoenpoet sers en kappers langs de kant van de weg én de straatvegers die da gelijks met een bezem de wegen - tot de achtbaans tolwegen aan toe - schoonhouden. Op het platteland zagen ze overal mensen bezig hun wintervoorraad kolen binnen te ha len, op karren met ezels ervoor. In Zunhua hing een zware smog, ge volg van de luchtvervuiling door de talrijke fabrieken in die plaats. De mooiste belevenis vond Piet Etienne de overnachting in het plaatsje Simatai. „We moesten er op een stenen bed slapen. Er lag een dun matje op en we hebben heerlijk geslapen. Maar het blijft apart." De groep maakte ook nog een barbecue mee bij een kamp vuur, waarbij Chinese zang en dans werd uitgevoerd. De achttien de dag van hun trip kwamen ze aan in de oude stad Shanhaiguan aan de Gele Zee, waar het begin is van de Chinese muur. Aan de water kant ging de groep op de foto. De 22e en laatste fietsdag ging door het wijngebied van noordoost-Chi- na, naar Luanxian. Vanuit deze plaats reed het gezelschap de laat ste 230 km in de bus terug naar Pe king. Twee dagen in de hoofdstad rest ten de Vossemeerders toen nog. Ze konden inkopen doen én de deel nemers aan de marathon van Pe king aanmoedigen, waaronder een aantal leden van Le Champion. Piet en Cor Etienne kijken terug op een onvergetelijke en gezellige sportieve vakantie. Ze deden in drukken op die soms nauwelijks in woorden weer te geven zijn. „Je moet het zelf gezien hebben", zegt het Vossemeerse paar. Uitvloeisel van het regeerak koord is dat regionaal afspra ken worden gemaakt, gericht op samenwerking tussen rijk en samenwerkende provin cies. Met de regionale aanpak streeft het kabinet geen nieu we bestuurslaag na. Het is een vorm van gebiedsgerichte programma-ontwikkeling waarin de samenwerking tus sen provincies onderling én de samenwerking tussen rijk en provincies wordt versterkt op het gebied van de ruimte lijke ordening en de sociaal- economische activiteiten. Zo ook in de zuidelijke regio. Dit alles zal worden vastgelegd in een regioconvenant. Dit be vat een samenhangend pakket aan samenwerkingsafspraken en investeringsbeslissingen, dat uit verschillende bronnen gefinancierd kan worden. Bij voorbeeld uit Europese fond sen, rijksbegroting, eigen mid delen provincies, publiek-pri- vate samenwerking etc. Zo hebben de provincies Zeeland, Brabant en Limburg elkaar ge vonden om de krachten te bundelen in de Allliantie Zuid- Nederland. De ambities heb ben een sterk grensoverschrij dend karakter. J.G.van Zwieten (gedepteerde VVD) benadrukte nog eens de noodzaak om Zeeland lan delijk gezien op de kaart te krijgen. Daarvoor is een van de belangrijkste zaken het ac cepteren van de vier Zeeuw se steden als regionaal stede lijk netwerk, met als sterk punt de havenontwikkeling zoals de Westerschelde container terminal. Groen Links haakte in op re cente berichtgeving over ver mindering van de dienstver lening door het openbaar vervoer in Zeeland als blijkt dat het kabinet voor 2001 minder geld beschikbaar stelt. Zij hekelde de marktwerking en pleitte ervoor om provin ciale middelen in te zetten om met name het platteland be- wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Daarom wil de regering dit juist stimuleren. In de genoemde nota (die in september naar de Tweede Kamer is gestuurd) schrijft het kabinet dat, gezien het mondiale karakter, biotechnologie niet te stoppen zal zijn. Het kiest er daar om voor, de ontwikkeling op een verantwoorde manier te stimuleren. Daarbij moet wél de volksgezond heid gewaarborgd zijn. De overheid wil veldproeven of markttoelatin- gen alleen toestaan als wetenschap pelijk voldoende is aangetoond dat deze geen of een aanvaardbaar risi co hebben voor mens en milieu. Worden de risico's te groot geacht, dan wordt - met het voorzorgbegin sel als uitgangspunt - introductie niet toegestaan. Dit voorzorgbegin sel is een akkoord tussen 130 lan den waarin staat dat een land de im port van genetisch aangepaste middelen kan tegenhouden. De re gering voorziet dat vooruitgang zal worden geboekt op het gebied van de gezondheidszorg, de landbouw en voeding, de procesindustrie en de milieusector. Landbouwminister Brinkhorst zei onlangs, dat hij vindt dat er teveel aandacht uitgaat naar de risico's. Op het gebied van genetische mani pulatie zijn de Europese landen be hoorlijk terughoudend. Binnen de EU passen vijf landen zelfs een tij delijk verbod toe bij aanvragen voor het toelaten van genetisch gemodifi ceerde producten (Frankrijk, Grie kenland, Luxemburg, Denemarken en Italië), waardoor de Europese import van ggo's (genetisch gemo dificeerde organismen) en hun pro ducten stagneert. Dat leidt er toe dat ook elders in de wereld (Australië, zuidoost-Azië) landen terughouden der worden. Maar deze zomer kon digde de Europese Commissie aan, naast soja en maïs ook andere gene tisch gemanipuleerde producten te willen toelaten omdat de schadelijk heid voor mens en milieu niet bewe zen zou zijn. Juist dat laatste grijpt de VS als argument aan om zich te verzetten tegen een verplicht etiket |j|> j||* i \L reikbaar te houden. Gedepu teerde Hennekeij (VVD, infra structuur en vervoer) betitel de de plannen voor een nieuwe dienstregeling van de vervoermaatschappij Con- nexxion als een 'eerste vinger oefening'. Hij wilde daarom niet te ver op de ontwikkelin gen vooruit lopen, omdat nog niet bekend is welke bedra gen voor Zeeland beschikbaar komen. Uit hoofde van de provinciale taak gaat hij met Connexxion rond de tafel om te zien wat er aan de dienstre geling gedaan moet worden. Hennekeij gaf wel aan dat er in het contract met Connexxion staat dat er, in het geval er minder rijksmiddelen beschik baar komen, geschrapt mag worden op lijnen. De gedepu teerde wees er tenslotte op dat de provincie al eigen geld in het openbaar vervoer stopt, ondermeer voor halteplannen en de zogenaamde ketenbe nadering. J. v.d. Merbel (CDA) SGP-kamerlid bezoekt Schouwen. Het Tweede-Kamerlid van de SGP ir. B.J. van der Vlies, brengt op 17 november een werkbezoek aan het college van b. en w. van Schouwen- Duiveland. 's Avonds houdt Van der Vlies om half acht een politieke re de in 't Durpsuus te Bruinisse waar op een forumdiscussie volgt. Bij het bezoek zijn tevens de Zeeuwse sta tenleden Van Heukelom, Kolijn en Van Oostenbrugge aanwezig voor producten waarin ggo's zitten. Het land, dat de grootste producent ter wereld is van ggo's, vindt dat er sprake is van een onnodige handels belemmering. De VS doet ook niet mee aan het 'biosafety protocol' dat in mei door ruim zestig landen, waaronder Nederland, is onderte kend. Dit protocol - dat onderge schikt is aan andere internationale verdragen - moet het milieu be schermen tegen de mogelijke risi co's van in- en uitvoer van 'levende' ggo's (in hoofdzaak plantenzaden). Juist in Noord- en Zuid-Amerika wordt al een groot aantal genetisch gemanipuleerde plantenrassen com mercieel geteeld. In de Argentijnse en Chinese landbouw neemt het ge bruik ook toe. Etikettering gaat in de ogen van Greenpeace momenteel nog niet ver genoeg en dat belemmert de vrije keuze voor de consument. Ook Ha ge gaat volledig akkoord met een systeem waarbij op de verpakking van voedingsmiddelen wordt ver meld of er ggo's in verwerkt zijn. Hij noemt de discussie die tot nu toe over biotechnologie wordt gevoerd, verward. De georaniseerde land bouw moet zich zeker laten horen in de maatschappelijke discussie die het kabinet wil. „Maar ik vind datje de mogelijkheden moet benutten om opgedane kennis te gebruiken voor de vooruitgang van de kwali teit van het menselijk leven." Een in opdracht van vier ministeries vorig jaar gehouden publieksonder zoek laat zien, dat 53% van de on dervraagden neutraal staat tegen over toepassing van genetische modificatie/manipulatie, 29% is ne gatief, 18% positief en 10% onbe paald. Biotechnologie staat relatief laag op de maatschappelijke agen da. Wél is er een vrij grote behoefte aan etikettering van voedingsmid delen en vinden mensen keuzevrij heid belangrijk. Bijna eenderde van de Nederlandse consumenten vindt dat markttoelating door de overheid niet betekent dat de veiligheid van producten gegarandeerd is. Bijna al le maatschappelijke organisaties zien voordelen in de toepassing van gentechnieken voor medisch-far- maceutische doeleinden. mWBêëëm-. •3SS3mrh Of er in de toekomst veldproeven met genetisch gemanipuleerde suikerbieten op Tholen kunnen plaatsvinden, hangt af van de Raad van State. biet waarom het gaat, is resistent gemaakt tegen enkele bestrijdings middelen. De milieu-organisatie is bang voor genetische vervuiling van gewassen door uitkruising (via ver spreiding van stuifmeel) met aan grenzende akkers. Grootste vrees is dat natuurlijke gewassen verdron gen worden door het overslaan van genetisch veranderde eigenschap pen van de gemanipuleerde planten. De vergunningen zijn volgens Greenpeace in strijd met een Euro pese richtlijn die bepaalt dat de vei ligheid van genetisch veranderde gewassen bewezen moet zijn voor dat de overheid een vergunning kan verschaffen voor introductie in het milieu. 'De overheid draait de be wijslast echter om en gaat er ten on rechte van uit dat genetische mani pulatie onschadelijk is zolang het tegendeel niet is bewezen', aldus de milieu-organisatie in een persbe richt. Onlangs kregen alle bijna 600.000 donateurs in ons land een overzicht toegestuurd van 300 voe dingsproducten waarin genetisch gemanipuleerde soja of maïs ge bruikt kan zijn. Uit een Nipo-onderzoek in opdracht van Greenpeace blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet weet dat er levensmiddelen met gentech-ingrediënten in de super markt liggen. En 61% weet niet dat er in ons land al proefvelden zijn met gentech-gewassen. Ruim twee derde geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over gentech- producten en over de mogelijke mi lieurisico's van genetische manipu latie. De milieu-organisatie vindt dat er nog teveel vragen zijn rondom ge netische manipulatie. Zo is niet be kend wat de gevolgen zijn van het uitschakelen van de natuur als regu lerend mechanisme. Gewassen re sistent maken tegen onkruidbestrij dingsmiddelen of zelf insecticiden laten produceren, kan leiden tot een versnelde resistentie van insecten tegen bepaalde middelen, met alle gevolgen vandien. Verder is men be ducht voor aantasting van de biodi versiteit van plantenfamilies. En dat de techniek kan helpen de honger uit de wereld te bannen, doet Greenpeace af als ongefundeerd. 'Er is voldoende voedsel, want in Europa en de Verenigde Staten wor den subsidies verstrekt om minder te produceren. Het voornaamste ob stakel is juist de toegang tot voed sel: gebrek aan geld, grond of wa ter', aldus de organisatie in het rapport 'Gokken met genen'. Hage zegt dat het enerzijds aantrek kelijk lijkt om een suikerbiet te heb ben die bestand is tegen het bestrij dingsmiddel Roundup, omdat het gewas door twee keer te spuiten on- kruidvrij geteeld kan worden. „Want nu moet ik nog vier keer spuiten met kleine cocktails. Het zou dus goedkoper kunnen zijn, maar maakt ons anderzijds erg af hankelijk omdat het patent voor de ze biet berust bij Monsanto die ook gewasbeschermingsmiddelen ont wikkelt." De Thoolse akkerbouwer is er voorstander van om minder be strijdingsmiddelen te gebruiken. Zomaar middelen verbieden zonder dat er een alternatief is, gaat hem echter te ver. Er is op dat terrein ook een probleem omdat het kleine Ne derland nauwelijks interessant is voor de vier grote wereldconcerns die deze markt beheersen. Als de Raad van State Greenpeace in het gelijk stelt, overweegt Advan ta met de veldproeven uit te wijken naar Canada of Zuid-Amerika. Ha ge zou dat betreuren: „Boeren vin den onderzoek in Nederland erg be langrijk in verband met het specifieke klimaat en de bodemge steldheid hier." In de beleidsnota Biotechnologie van het kabinet (te downloaden van de homepage van het ministerie van vrom op www.minvrom.nl) wordt geconsta teerd dat ons land een achterstand heeft opgelopen voor wat betreft Genetische manipulatie is aan de plant zo niet te zien ofte proeven.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2000 | | pagina 13