Roeping en beetje avontuur leiden Sint-Annalandse naar Centraal-Azië Bewoners ontevreden over kansen inspraak 'Overdag collecteren gaat niet meer, want dan zijn te weinig mensen thuis' Zeven plateaus voor 60 km zuidkant Tholen Maria van 't Hof voor zeven jaar naar Kirgizië voor GZB Mevr. M.J. van den Dorpel 25 jaar actief voor Prinses Beatrix Fonds Rusthuis voor oude honden Gouden Leeuw op Abdijplein culinair actief Donderdag 21 september 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Zendelingen die met de tropenhelm, wandelstok, een bij bel en pen en papier eropuit trokken om de heidenen te bekeren. Dat is inmiddels wel anders. Met een laptop on der de arm stapt de Sint-Annalandse Ria van 't Hof woensdag 27 september op het vliegtuig. Het verre land is er nog wel: Kirgizië (of Kirgistan) in de voormalige Sovjet Unie. 'Om daar vanuit een dienende houding als christen hulp te kunnen geven aan de bevolking en haar te wijzen op de enige weg tot behoud: Jezus Christus'. r Autotechniek Kindertehuis Russisch Problematiek Schoolstraat/Raadhuisstraat Bewoners van de Schoolstraat en de Raadhuisstraat in Oud-Vossemeer zijn niet ingegaan op de uitnodiging van Beter Wonen, om gisteravond van gedachten te wisselen over de plannen die de woningcorporatie heeft voor hun woningen. Ze willen het door een architect gemaakte schetsplan eerst samen op hun gemak bekijken alvorens erop te reageren. Onvrede heerst er bij de bewoners dat het plan gisteren bij het kernbezoek van het gemeentebe stuur naar buiten is gebracht zonder dat zij eerst inspraak hebben gehad. Omgekeerde wereld Gemakkelijker Opbrengst Buitenlands geld Zinvol werk Bij campings Stavenisse en Scherpenisse Een tevreden gevoel heeft mevr. M.J. van den Dorpel van der Maas uit Tholen over de afgelopen kwart eeuw. Dat is namelijk de periode dat in Tholen-stad de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds wordt gehouden. Mevr. Van den Dorpel stond mede aan de wieg van deze collec te en is nog steeds actief. Dinsdagmiddag ontving ze daarvoor een onderscheiding van het fonds. De 34-jarige Ria van 't Hof heeft al tijd al een avontuurlijke inslag ge had. Sinds ze op de pabo zat, wilde ze al naar het buitenland. „Ik heb ook vakantiewerk gedaan in het bui tenland, maar ik kreeg steeds meer het verlangen om mijn leven fulltime voor Gods Koninkrijk te kunnen be steden", zegt de Sint-Annalandse. Kinderen hebben haar altijd al ge boeid. Ze werd dan ook leerkracht in het basisonderwijs en gaf les op scholen in Houten en Nieuw Lekker- land. Ze volgde tevens een studie or thopedagogiek. En toch bleef er een verlangen naar het buitenland dat steeds minder een hang naar avon tuur werd en steeds meer de roeping om iets vanuit haar geloof te gaan doen. „Je kunt natuurlijk op school best veel van je geloof kwijt aan de kinderen. Maar het was toch niet ge noeg voor mij. Elke keer was het weer zoeken naar Gods wil en dat is niet altijd gemakkelijk, want we krij gen geen briefjes uit de hemel. Het is altijd weer opnieuw een zaak van ge bed en kijken waar er deuren open gaan." Zo besloot de Sint-Annaland se contact op te nemen met diverse zendingsorganisaties. „Die hebben me aangeraden om eerst een bijbel- school te doen. Ik heb toen mijn baan opgegeven en meldde me aan op het All Nations Christian College in Ware (zo'n 20 mijl boven Lon den). Die school is het meest op de zending gericht. De mensen die er lesgeven, hebben ervaring en onder de studenten zijn ook nog mensen die terugkomen uit een zendingsge- bied voor een opfriscursus. Ik moest een toelatingsexamen Engels afleg gen. Nou, mijn Engels was belab berd en ik dacht dat ik het nooit zou halen. Maar op elk onderdeel haalde ik het op een tiende van een punt. Toch leek het of ik mijn baan wat te vroeg opgegeven had, want ik werd op een wachtlijst geplaatst. Dus ging ik maar bij mijn ouders in Sint-An- naland wonen en ik dacht: Dan maar wat appels en peren plukken. Intus sen vroeg ik me wel af of ik Gods wil wel goed had begrepen. Maar op het laatste moment (een week van te voren) werd ik gebeld dat er toch nog plaats voor me was op de school. Dat was voor mij de bevesti ging dat het goed was." Op de bijbelschool in Engeland kreeg Maria (zoals ze zichzelf voor taan noemt, omdat dat internationaal beter bekend is dan Ria) gedurende twee jaar allerlei vakken. „Natuurlijk de voor de hand liggende zoals we reldgodsdiensten, cultuurgeschiede nis en ook theologie en hoe je tegen ontwikkelingshulp en zending aan kijkt. Maar je kreeg ook heel prakti sche lessen zoals autotechniek (voor als je midden in de bush stil komt te staan met je voertuig) en haar knip pen. Je moest ook stage lopen bij een kerk, meedraaien in het voorberei den van de diensten, het leiden van bijbelstudies en zo", legt Maria uit. Een stage was eveneens onderdeel van haar opleiding. Daarvoor ging ze voor het Overzees Zendingsgenoot schap (OZG) naar Taiwan om te werken in een kindertehuis én jeugd gevangenis. „Heel mooi werk was dat. Vooral de tienermeisjes in de ge vangenis stonden erg open voor het evangelie", vertelt de Sint-Anna landse. De reden waarom ze voor het OZG naar Taiwan ging, was omdat het er naar uitzag dat ze met deze or ganisatie ook na haar studie verder zou gaan. „Maar uiteindelijk is dat er niet van gekomen en ben ik toch bij de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) terechtgekomen. Vrijwilli gerswerk in kindertehuizen in Roe menië en China bevestigde Maria's verlangen om de zending in te gaan en mensen te vertellen over het christelijk geloof. Maria schreef een open sollicitatie naar de GZB en werd in november vorig jaar benoemd in het kader van 'werk bij mensen zoeken'. „Dat be tekent dat de GZB op zoek gaat naar een voor mij geschikte werkplek", legt Maria uit. „Aanvankelijk leek het erop dat ik naar Latijns-Amerika zou gaan. Maar op het laatst veran derde dat toch weer. Er wordt in dat gebied al vrij veel gedaan en de GZB besloot meer te gaan doen in Cen traal-Azië. Dat is een regio die nog maar vrij kort ontsloten is voor zen ding en waar de GZB sinds kort één team in Kazachstan heeft. Het zou ook wel handig zijn dat als dat daar weg moest (vanwege problemen bij voorbeeld), het team dan ergens dichtbij terecht kon. Zo kwam men in contact met een klein team - een Amerikaans echtpaar en een Noorse vrouw - dat in Kirgizië werkt. En daar ga ik nu versterking bieden." Voor de goede orde: Kirgizië (of ook wel Kirgistan) is een stuk van de voormalige Sovjet Unie dat sinds 1991 zelfstandig is. Het land ligt in geklemd tusSen China en Tadzjiki stan in het zuiden, Oezbekistan in het westen, Kazachstan in het noor den en nogmaals China in het oos ten. Hoewel het land ongeveer 4,5 keer zo groot is als Nederland, telt het slechts 4,7 miljoen inwoners. De bevolking is zeer divers. Slechts iets meer dan de helft (52 procent) is autochtoon. Nog steeds maken Russen 18 procent van de bevolking uit, Oezbeken 13 procent, Oekraï- ners 2,5 procent en Duitsers 2,4 procent. De overigen zijn van diver se nationaliteiten. Qua godsdienst is 75 procent van de bevolking mos lim en zo'n 20 procent Russisch or thodox. „Maar de islam is in Kirgi zië geen strenge staatsgodsdienst. Meer een soort volksislam, met in vloeden van andere godsdiensten erin verwerkt", zegt Maria. Overi gens kent het land sinds kort wel wat onlusten, waarbij naar verluid ook extremistische moslims van de uit Afghanistan afkomstige groepe ring Taliban betrokken zouden zijn. „Maar die activiteiten zijn in het ui terste zuiden. Wij zitten helemaal in het noorden. Ik geloof niet dat we daar veel van zullen merken." In Kirgizië zal de Sint-Annalandse komen te werken in de hoofdstad Bisjkek. Deze grote stad ligt in het uiterste noorden van het land. Het team dat daar al sinds 1995 zit, werkt samen met de internationale humanitaire organisatie Love Kyr- gyzstan. „Evangeliseren wil niet al leen maar zeggen dat je praat, maar ook dat je een dienende houding hebt naar de ander toe", zegt Maria. „Het team werkt in een kinderte huis. Het is een opvang voor wezen, maar ook voor straatkinderen en kinderen die tijdelijk niet thuis te recht kunnen omdat hun ouders in het ziekenhuisliggen bijvoorbeeld. We proberen de staf te ondersteu nen in zijn werk en daarnaast is er de mogelijkheid om de kinderen te vertellen over de Heere God. Er is een keer per week een kinderclub waarbij ook vertegenwoordigers van de plaatselijke (jonge) kerken betrokken worden." In de buurt van het kindertehuis staat een ziekenhuis met een afde ling kinderpsychiatrie. „Men heeft daar heel weinig middelen om die kinderen te onderhouden en te be geleiden. Vaak horen kinderen hele maal niet op zo'n afdeling thuis. Ze komen er omdat er geen plaats voor ze is, of omdat mensen zich geen raad met hen weten. De verzorgers zien zichzelf vaak meer als oppas sers die de kinderen alleen eten en drinken moeten geven. Persoonlijke aandacht is er weinig of niet", ver telt Maria. Ze verwijt dat de mensen in Bisjkek echter niet. „Als je hun achtergrond en slechte werkomstan digheden bekijkt, kun je ze dat niet kwalijk nemen. Maar ik wil daar ook mijn steentje bijdragen en hoop hen te kunnen stimuleren tot het ge ven van meer positieve aandacht aan de kinderen. Een voorbeeld functie is daarbij natuurlijk heel be langrijk." Maar als Maria op het vliegveld van Bisjkek zal zijn aangekomen, is er voorlopig nog geen volle werkweek voor haar weggelegd. „Het eerste jaar is vooral gewijd aan het leren van de Russische taal. En dat is heel moeilijk. De taal heeft bijvoorbeeld zes naam vallen. Ik ben nu al lessen aan het volgen. In Bisjkek zal ik op zoek moeten naar iemand die me Rus sisch wil leren en die zelf redelijk Engels spreekt", aldus de zende linge. Als haar Russisch voldoende op niveau is, kan ze wellicht ook mee gaan helpen met de uitzendin gen van de lokale radiozender die er in Bisjkek is. Daarmee probeert het team van Maria met name de jongere moslims te bereiken. „Ik heb zelf al wat ervaring met de lo kale omroep in Nieuw Lekkerland, dus het spreekt me wel aan." So wieso is de Sint-Annalandse erg blij met de plek die voor haar ge vonden is. „Het is precies wat ik wilde. Vooral wat betreft het wer ken met kinderen. Probleemkinde ren hebben me altijd al aangetrok ken. En dan met name in gebieden waar je nog veel op kunt zetten. Het is voor mij een echte uitda ging-" De GZB zendt Maria uit voor een periode van zeven jaar. Zeven ja ren weg van huis, van Nederland en van alle familieleden. Met één keer in de twee jaar twee maanden verlof. Ziet zij daar niet tegenop? „Het is heel dubbel. Ik zie er erg naar uit om aan het werk te gaan. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat ik nog nooit zo lang van huis ben weggeweest. Wie weet hoe ik dat ga ervaren. Maar ik denk niet dat het een probleem zal zijn. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar zoals het er nu voorstaat, mogen die zeven jaren van mij best verlengd wor den." Zondag wordt er voor Maria een uitzenddienst gehouden in de Ne derlandse Hervormde kerk te Sint- Annaland. De gemeente moet ove rigens twintigduizend gulden per jaar bijdragen in de kosten voor het werk van Maria. De GZB betaalt dertig mille. Dat betekent voor de Hervormde Gemeente een post van 140.000 gulden in zeven jaar tijd. Dat geld kwam boven verwachting snel bij elkaar. Nu al zijn de toezeg gingen voor het benodigde bedrag binnen. „Maar een thuisgemeente die bidt is het krachtigste wapen dat er is. Ik hoop op medeleven en meebidden in de toekomst", zegt Maria. Het contact met het thuis front (behalve het tweejaarlijks be zoek) kan de Sint-Annalandse on derhouden via internet. Want als moderne zendelinge heeft ze in ie der geval de beschikking over tele foon en een eigen laptop. De zestien uit de jaren veertig date rende huizen zijn aan een ingrijpen de opknapbeurt toe. De bedoeling is om ze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Vrijkomende pan den worden daarom door Beter Wo nen niet meer - of slechts tijdelijk - verhuurd. De leegstand leidt in de ogen van de bewoners tot verpaupe ring, terwijl ze ook last ondervinden van vandalisme. Zowel met de wo ningcorporatie als met de gemeente en de politie is er in het verleden overleg geweest. Inmiddels is de wijk opgenomen in de concept-nota stedelijke vernieuwing en wonen van de gemeente. Dit stuk voorziet in de bouw van huur- en koopwo ningen voor ouderen en een wijk- steunfunctie (woonzorgcentrum), en eventueel kinderopvang op deze plaats. Het kernbezoek van de gemeente was voor de bewoners aanleiding om te informeren of de problema tiek in hun wijk aandacht zou krij gen. Dat bleek inderdaad het geval en daarbij zou iemand van Beter Wonen aanwezig zijn met een schets van de nieuwe situatie. Dat was tegen het zere been, want in ja nuari was de bewoners toegezegd dat hun ideeën over inrichting van de nieuwbouw indien mogelijk in gepast zouden worden in de toe komstige plannen en dat daarover - De zeven plateaus aan de zuidkant van Tholen zijn de eerste die in het hele waterschapsgebied worden aangelegd. Ze komen bij camping Irenehoeve (Keetenweg) te Stave- nisse, camping de Hoeve (Haven weg) te Scherpenisse, camping de Pluimpot (Geertruidaweg) te Scher penisse, Scheldseweg te Stavenisse, de T-aansluiting Scheldseweg/Kerk- weg te Stavenisse, het kruispunt Geerweg/Snabbeweg bij Poortvliet en de T-aansluiting Kettingdijk? Gortzak weg bij Tholen. In oktober geeft het waterschap ge legenheid voor inspraak over de in voering van een 60 km zone op Sint-Philipsland. Voor l^pt karwei aan de zuidkant van samen met de architect - een ge sprek zou plaatsvinden. Dat laatste is er nog niet geweest en daarom vinden de bewoners dat Beter Wo nen 'voor de zoveelste keer afspra ken schendt'. Vrijdag kregen de bewoners een brief van Beter Wonen, waarin werd gemeld dat hun 'programma van ei sen' in de plannen zijn verwerkt die inmiddels door architectenbureau Sturm uit Roosendaal zijn gemaakt. Dat het allemaal zolang heeft ge duurd, komt doordat er ook initia tieven voor kinderopvang in het plan zijn meegenomen. Gisteren avond zouden de plannen toegelicht worden en dan konden de bewoners hun visie erop geven. Maar in een door zeven van hen ondertekende brief bedanken ze daarvoor, omdat ze tijd willen hebben om de plannen nader te bestuderen. Bovendien vin den ze het de omgekeerde wereld dat zij pas aan bod komen als ge meentebestuur en pers al tijdens het kernbezoek op de hoogte zijn ge bracht. En ze zijn verrast door de plannen voor kinderopvang. Namens de briefschrijvers was C.W. Boogaart gisterenmiddag pre sent toen de gemeentebestuurders de situatie in ogenschouw namen. Tholen en op Walcheren moet 2770 m2 deels teerhoudend asfalt worden gefreesd, 125 m3 grond worden ont graven en aangevuld, 485 ton fos- forslakken worden aangebracht, evenals 380 m2 betonstraatsteen. Verder moeten 90 prefab betonnen drempelelementen worden gelegd en over een lengte van 4,6 km mar kering worden aangebracht. Voor deze opdracht hadden zeven aannemers belangstelling. Behalve Heijmans waren dat: AZV uit Sluis kil ƒ518.000,-, KWS uit Goes ƒ527.000,-, Van Dijck Petit uit Mid delburg ƒ529.000,-, Rasenberg uit Krabbendijke ƒ546.800,- en Ver meer uit Moerdijk met 549.000 gul den, exclusief btw. Het Prinses Beatrix Fonds werd landelijk opgericht in 1956 ter be strijding van polio. In datzelfde jaar werd de toenmalige prinses Beatrix ook beschermvrouwe van het fonds. Dat veranderde toen van 'na tionaal fonds ter bestrijding van kinderverlamming' in 'Prinses Bea trix Poliofonds'. Nadat er in de loop der jaren een heel aantal ande re, aanverwante spierziekten bij het werkgebied van het fonds waren gekomen, werd het woord polio uit de naam gehaald. Inmiddels zet het fonds zich in voor mensen die lij den aan spierziekten, polio, de ziekte van Parkinson of Hunting ton, multiple sclerose of spastici- teit. Dat gebeurt door middel van het medefinancieren van onderzoek en het beheren van vakantiehuizen waar patiënten onder begeleiding even op adem kunnen komen. Lan delijk bestaat het fonds dus al 44 jaar. Maar in Tholen begon men pas later met de collecte. „Mevr. T. Duijzer-Quist benaderde mij en mevr. A. v.d. Berge om de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds op te zetten. Er waren al heel wat anderen actief voor diverse col lecten en om de variatie te vergro ten, wilde ze dat wij de inzameling voor dit fonds op ons zouden ne men. Dat hebben we ook gedaan, niet veel later met mevr. J. Boender erbij", vertelt mevr. Van den Dor pel. De dames gingen aan de slag om collectanten te vinden. „We vonden die eigenlijk heel gemakke lijk. Gewoon vragen aan vriendin nen, familie en kennissen. We had den er vrij snel zo'n 45 bij elkaar. En dat is net zoveel als er nu zijn." Toch ging het collecteren in die be ginjaren gemakkelijker dan nu, weet mevr. Van den Dorpel te ver tellen. „Er waren nog niet zoveel tweeverdieners. Veel vrouwen wa ren overdag thuis en dus kon je ook overdag de collecte lopen. Tegen woordig is dat gewoon niet meer te doen. Meestal lopen de collectan ten rond etenstijd. Dan heb je de meeste kans iemand thuis te treffen. Zouden ze dat niet doen, dan moes ten ze veel vaker nog een keer te rugkomen", aldus de jubilaris. „Ik moet zeggen dat we in al die jaren een goed team hebben georgani seerd en dat we hebbtp kunnen steunen op buitengewoon trouwe collectanten waarvan er enkele ook al meer dan twintig jaar meedoen." Mevr. Van den Dorpel is momen teel comitélid en loopt zelf geen collectes meer. Andere leden van het organiserend comité zijn: mevr. Schot-de Heer, mevr. De Jonge-van Maanen en mevr. Cornelisse-de Heer. De eerste in dit rijtje werd in 1997 contactpersoon in plaats van mevr. Van den Dorpel. „De contact persoon bestelt de collectebusssen, papieren en telstaten. De vier da mes sturen elk hun wijken aan (er zijn er twaalf in Tholen) en benade ren hun eigen collectanten", zegt mevr. Schot, De jubilaris consta teert dat met name de buitenwijk een extra inspanning vergt van de collectanten. „En toch zijn ze heel trouw in het werk", aldus mevr. Van den Dorpel. Een collectant van het Prinses Beatrix Fonds heeft in Tholen variërend van één tot vier straten, afhankelijk van de lengte. „Er is een vaste kern die elk jaar te rugkomt. Het is een fijn team waar uit ook nog eens de nodige sociale contacten ontstaan", zegt mevr. Van den Dorpel. „En als er eens ie mand ziek is, heb ik altijd wel een lijstje met wat reservenamen erop." De overige dames hebben zo'n lijst niet, maar fungeren zelf als vang net. Nooit hebben de dames een be schroomd gevoel gehad over het lo pen met een collectebus. „Je ltihpt niet voor jezelf. Dat scheelt. Na tuurlijk word je niet overal even leuk behandeld, maar in het alge meen zijn de mensen best vriende lijk. Al heb je er altijd tussen die gewoon in de kamer blijven zitten als ze je aan zien komen", zegt mevr. Cornelisse. Mevr. Schot vult haar aan: „Ik probeer ook altijd zo veel mogelijk mensen te laten col lecteren in de straat of wijk waar ze wonen. Dat helpt. Een bekende wordt niet zo snel afgewimpeld als een vreemde. Dat werkt goed. En ook het maken van een praatje wordt gewaardeerd." De opbrengst van de eerste collecte in 1975 was ƒ2311,54. „We waren zo trots als een pauw. Voor die tijd was dat een heel bedrag. En toen het Prinses Beatrix Fonds landelijk 25 jaar bestond, hebben we ƒ3378,59 opgehaald. Maar gemid deld zitten we nu zo rond de 3000 gulden. Dit jaar was dat heel wat meer. We hebben nu ƒ3710,15 op gehaald. Daarvoor moeten we de collectanten, maar ook alle gevers hartelijk bedanken", zegt mevr. Van den Dorpel. Volgens de dames van het comité zijn er een aantal factoren die invloed hebben op de opbrengst van de collecte. Mooi weer bijvoorbeeld. „Dan zijn de mensen vrolijker en de collectanten ook. Je kunt dat toch wel merken. Maar ook of collectanten terug gaan naar adressen waar niemand thuis was. En hoe vaak ze dat doen." Het Prinses Beatrix Fonds heeft één nadeel. De naam zegt niet direct waarvoor het fonds actief is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nierstichting, Hartstichting en het Reumafonds. „Je moet wel regel matig uitleggen wat het werk van het fonds nou precies inhoudt", zegt mevr. De Jonge. Daarom heeft de organisatie nu officieel gekozen voor de naam Prinses Beatrix Fonds, nationaal fonds ter bestrij ding van spierziekten. Dit ondanks het feit dat de vlag de lading niet helemaal dekt, want er zijn meer ziektebeelden die binnen het werk gebied van het fonds vallen. Het geefgedrag van de Tholenaren is goed, is de ervaring van de da mes (merkwaardig genoeg collec teert er geen enkele heer voor het Prinses Beatrix Fonds). „Je kunt niet zeggen dat ouderen meer geven dan jongeren. Wel dat sommige straten meer moeite kosten dan an dere. Maar dat ligt dan meer aan de mentaliteit van die bewoners. Ook zorgcentrum Ten Anker heeft altijd een goede opbrengst", zegt mevr. Schot. Ondanks het feit dat het in Tholen goed gaat, komt Zeeland als provincie er bekaaid vanaf. Met een opbrengst van 66.319 gulden steekt Zeeland schril af tegen vergelijkbare provincies als Flevoland (156.034 gulden), Drenthe (154.411 gulden) en Groningen (106.208 gulden). Zuid-Holland levert het meeste op met ruim een half miljoen. De totale opbrengst voor het Prinses Beatrix Fonds was vorig jaar landelijk 3.267.476 gulden. „Dat Zeeland er zo slecht vanaf komt, komt doordat er maar op weinig plaatsen wordt gecollecteerd", weet mevr. Schot. In Tholen worden veel guldens in de bus gedaan, maar ook veel rijks daalders en steeds vaker ook vijf jes. Er zijn uitschieters naar 25 gul den. „Maar elk jaar heb je ook weer mensen die er buitenlandse munten in doen. Die hebben ze dan over van vakantie of zo. Daar hebben wij natuurlijk niets aan. Dit jaar hadden we er wel een zilveren rijksdaalder tussen zitten. Die kun je nog inwisselen bij de bank. Der gelijke munten blijven hangen in het telapparaat van de Rabobank waar we elk jaar gratis gebruik van mogen maken. Zij maken het geld ook voor ons over", aldus mevr. Schot. Problemen met het geld zijn er ei genlijk nooit geweest. Geen over vallen op collectanten of zo. „Eén keer, en dat is al heel lang geleden, is er een stel jongens uit Halsteren met een collectebus van de moeder van één van hen naar Tholen geko men. Ze waren op brommers en gingen in de Jan van Bloisstraat collecteren. Onder het mom van het Prinses Beatrix Fonds, maar het geld hielden ze zelf. Ze hadden de hele straat al gehad toen ik werd opgebeld. Men vond het vreemd dat zulke jongens kwamen collecte ren, in plaats van de gebruikelijke mensen. Later heeft de politie ze nog aan kunnen houden. Dat is ei genlijk het enige incident ge weest", vertelt mevr. Van den Dor pel. De jubilaris werd dinsdag in het zonnetje gezet. Van het landelijk bestuur kreeg ze een oorkonde en een zilveren briefopener met een kfpontje erop. Van haar collega's van het comité kreeg ze een bloem stuk. Naast mevr. Van den Dorpel zijn er dit jaar ook twee collectan ten onderscheiden. Mevr. I. An- driesse en mevr. L. de Groen zijn beide tien jaar actief voor het Prin ses Beatrixfonds en kregen daar voor een lepeltje met eveneens een kroontje erop. „Ik vind het natuur lijk heel fijn, maar het gaat mij niet zo om die aandacht. Ik heb het al tijd zinvol werk gevonden en ik doe het graag. Ik zei destijds 'ja' op de vraag of ik de collecte mede wilde opzetten in Tholen, omdat ik altijd wat heb gehad met het helpen van zieke mensen. Misschien mede doordat mijn zonen medicijnen gin gen studeren. In het collectewerk kon ik iets doen voor zieke mede mensen wat ook nog te combineren viel met het huishoudelijke werk", aldus mevr. Van den Dorpel. De perspectieven voor de toekomst zijn gunstig volgens de dames. „Ik heb een goed gevoel over de afge lopen 25 jaar. We zijn gegroeid en daarbij ben ik dank verschuldigd aan de medecomitéleden en de col lectanten voor hun inzet. Het is pri ma gegaan. Wat wens je nog meer?", zegt de jubilaris. Bij de CVAB/Elkiestichting aan de Roolandsedijk in Tholen wordt za terdag een onderkomen geopend voor bejaarde honden. Het wordt de tweede 'seniorenopvang' in ons land en ze komt tot stand met finan ciële steun van de Bond tot bescher ming van honden. In Tholen is plaats voor ruim 30 honden. Ze krijgen de beschikking over vier grote 'kamers' en worden daarin groepsgewijs gehuisvest. De dieren krijgen veel bewegingsvrij heid, kunnen permanent naar buiten en hebben daar ook een speelweide. M. de Coninck van restaurant de Gouden Leeuw te Scherpenisse was zaterdag in Middelburg present op de culinaire manifestatie 'De smaeck van Zeêland'. Op het Abdijplein werden specifiek Zeeuwse producten gepresenteerd. De Coninck bereidde er forel (gekweekt in Kerkwerve) met een saus van wijn uit Borssele. De Gouden Leeuw is met 20 beken de restaurants opgenomen in een Zeeuwse restaurantgids en daarom heen werd op initiatief van het bu reau voor toerisme Zeeland deze ma nifestatie gehouden. De Coninck vindt het een eer dat hem gevraagd is eraan mee te doen. Hij juicht het initiatief ook toe. „Zeeland heeft op culinair gebied heel wat te bieden. In ieder geval meer dan koffie met een bolus. Maar ook wij merken dat mensen dat nauwelijks weten." De Coninck vindt het heel wat dat zijn restaurant in één gids voorkomt met bekende toprestaurants uit de pro vincie. En leuk voor de naamsbe kendheid van zijn zaak. Ondanks het slechte weer werd 'De smaeck van Zeêland' druk bezocht. Een impressie ervan is op 30 sep tember en 1 oktober te zien bij Delta T tV. Aan de zuidkant van het eiland Tholen komen volgend voorjaar zeven plateaus in het kader van de 60 km zone die het waterschap Zeeuwse Ei landen instelt. Bij de aanbesteding was Heijmans uit Roosendaal don derdag de laagste inschrijver met 485.000 gulden, exclusief btw. In dit bestek zijn echter ook vier verkeersplateaus op Walcheren opgenomen. Als Maria van 't Hof zondag de deuren van de Hervormde kerk uitstapt, zal dat voorlopig voor het laatst zijn in Sint-Annaland. I'UIS^ S Hf' VI «IX rosfys Bceu i.v Fonds Jubilaris M.J. van den Dorpel met haar medecomitéleden mevr. Cornelisse-de Heer (links), mevr. De Jonge-van Maanen en mevr. Schot-de Heer rechts).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 3