Woonhuis dicht bij molen mag er komen Brug Tholen decor presentatie cd van vijf Thoolse zangkoren Oud-Tholenaar brengt de balans terug in molen De Hoop in Tholen Geen plaquette voor Indiëgangers in Bosje Verburgh Achterkleinzoon Jan van eerste molenaar Dorst Open dag bij dierenpension Eindconcert muziekschool Zang en muziek van succesvolle gospelimpuls vastgelegd Rehoboth zingt met visserskoor Open ateliers tijdens fietsdag r is Donderdag 15 juni 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 De Vier Winden te Sint-Annaland J.J.J.M. Soffers en mevrouw M. Kerkmeester uit Rotter dam mogen van de provincie een woning bouwen bij molen De Vier Winden in Sint-Annaland. De bezwaren van omwonenden en van De Zeeuwse Molen zijn onge grond verklaard. De vereniging vreest teveel belemme ring van de wind, waardoor de molen onvoldoende zal kunnen draaien. Gemeente en provincie wijzen in reactie daarop op de toch al aanwezige bebouwing en het feit dat de molen niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. Oostenwind Burgemeester H.A. van der Munnik heeft vrijdagavond de cd Gospel Impuls Tholen 2000 uitgereikt aan de diri genten van de koren die hebben meegewerkt aan de op name van het live optreden in Meulvliet in Tholen op 15 april. Dat gebeurde bij de Thoolse brug en die plek was niet toevallig gekozen. In de knel Na een periode van vijftig jaar is molen De Hoop in Tholen vrijdag letterlijk weer in balans gekomen. Jan Dorst uit Halsteren, zoon van de laatste profes sionele molenaar op De Hoop, bracht de balans die zijn vader destijds uit de molen meenam, weer terug naar zijn originele plaats. Vrijwillig molenaar O. Huiskamp nam hem in ontvangst. Evenwicht Chemicaliën Bakken geld Vomi en gemeente komen niet tot elkaar De Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (Vomi) houdt vast aan een afzonderlijke plaquette nabij het 4- mei-monument in het Thoolse Bosje, het gemeentebe stuur ziet op die plaats geen ruimte voor de verbijzonde ring van een bepaalde groep oorlogsslachtoffers (ook al uit esthetisch oogpunt). Die twee standpunten liggen dermate ver uiteen, dat burgemeester en wethouders niet aan het verzoek van de Vomi willen voldoen. De com missie algemeen bestuur en welzijn brengt dinsdag ad vies uit. Onwrikbaar Antwerpsestraat 12 - 14 - 16 4611 AG Bergen op Zoom b. v. tel. 0164 - 237940 Fax 245360 %l specialisten in - Computersnetwerkensystemen op maat. - Hi-end audioIspeciale luisterruimte). - Beeld en geluidsystemen door heel uw huis. - Eigen technische dienst en service afdeling. De uit 1847 daterende molen - een rijksmonument - staat op de hoek van de Bierensstraat en de F.M. Boogaardweg. Soffers en Kerk meester hebben deze gekocht en willen van de bijgebouwen een wo ning maken met een nokhoogte van 6,05 meter. De stellinghoogte van de molen is 4,50 meter. Ideaal voor de windvang zou zijn dat gebouwen in een straal van 100 meter die stel linghoogte niet overschrijden. Het hoogste bijgebouw heeft nu al een nokhoogte van 5,20 meter. Volgens De Zeeuwse Molen is de nadelige invloed daarvan beperkt, maar de verhoging met 85 cm leidt in haar ogen tot een aanzienlijke hoogte. Omdat de woning dichtbij de molen komt, is de windbelemmering des te groter, meent de vereniging. Ze vindt dat het behoud van de molen, die bouwkundig en technisch in goede staat verkeert, wordt be dreigd. De gemeente weerlegt de bezwaren. Ze vindt dat afgewogen moet wor den of er omstandigheden zijn die een inbreuk rechtvaardigen op de ideale situatie. Behoud van de mo len is daarbij een groot belang, ook voor de nieuwe eigenaren. En dat belang is gediend met het dicht bij de molen wonen. De gemeente wijst er verder op dat de woning aan de oostkant van de molen komt. Uit die richting waait de wind niet zo vaak (3,6% van het totale aantal uren komt de Wind met een kracht van meer dan één Beaufort uit het oos ten). Bovendien is aan de oostkant binnen 100 meter nu al bebouwing en beplanting te vinden die hoger is dan 4,5 meter (zoals De Schutse), zelfs al met een hoogte van 6,70 meter, zodat de situatie al niet ide aal is. Daar komt bij dat de molen niet bedrijfsmatig wordt gebruikt (al niet meer sinds 1969) en maar beperkt draait. Al met al vindt de gemeente - en de provincie onder schrijft dat - dat het bouwplan aan vaardbaar is. Door H. de Ruiter en de familie Boomsluiter, die aan de F.M. Boo gaardweg tegenover de molen wo nen, is het veiligheidsaspect onder de aandacht gebracht. Daarbij gaat het om vergunningen en deskundig heid om de molen te laten draaien. Verder zouden val- en wervelwin den, veroorzaakt door hoge obsta kels in de omgeving, gevaar kunnen opleveren (en volgens De Zeeuwse Molen op termijn ook schade aan de molen). Dat laatste wijkt volgens de gemeente niet af van de situatie zo als die nu al is. Verder wijst ze er op, dat Soffers een molenaarsoplei ding gaat volgen, begeleid door vrijwillig molenaar D. Uijl uit Poortvliet. Tijdens een hoorzitting legde Soffers de bezwaarmakers uit dat het dak van de te bouwen wo ning al op 3,5 meter hoogte afbuigt en op 4,85 meter nog eens; het krijgt een aërodynamische vorm. Een goed bewoonbaar molenaars huis is volgens hem noodzaak om deze molen tot in de verre toekomst te behouden. Burgemeester H.A. van der Munnik deelt de cd's uit aan de dirigenten H. Petappel, H. Droogers en M. Riedijk. Rechts producer P. Pietjouw. In het logo van de cd staat de brug afgebeeld met vijf staanders (de ko ren) weergegeven als muzieknoten. Er staan 21 nummers op de compact disc met ruim 73 minuten zang van de Young Voices uit Sint-Annaland, Jongerenzangroep uit Stavenisse, Polyhymnia uit Oud-Vossemeer, Clarity uit Sint-Maartensdijk en Re joice uit Anna Jacobapolder. 'Let's join in celebration!' is de on dertitel en het openingsnummer van de cd die opgenomen en geprodu ceerd is door P. Pietjouw van Houte uit Dinteloord. Er zijn 300 exempla ren geperst. Van der Munnik was zelf aanwezig op de uitvoering in Meulvliet en zei dat hij onder de indruk was geweest van het optreden van de vijf Thool se koren. Hij had het er graag voor over om de cd te komen overhandi gen, zei hij nadat hij van zijn fiets was gestapt. „Juist omdat jullie allemaal op zo'n verschillende manier zingen voor de Heer, zal ik maar zeggen. Gods lof toebrengen voor alle goeds wat hij op de wereld geschapen heeft, on danks wat er soms ook gebeurt." Net als bij het optreden zijn op de cd de koren apart en in samenzang te horen. „De vijf koren hebben ie der een andere achtergrond. Dat was prachtig om te horen. Het is een echt Thools product geworden, van oost naar west. Met de zang groep uit Stavenisse als kleinste koor, maar ook het dapperste. Je zult er maar staan met 8 zangers op het podium voor zo'n volle zaal (er waren ruim 600 belangstellenden - red.)". De cd begint - hoe kan het ook an ders - met 2 nummers samenzang van alle koren. Dan is het de beurt aan de Young Voices onder leiding van Mario Riedijk, de zanggroep Stavenisse van Helène Potappel, Polyhymnia van Hannie Droogers, Clarity van wederom Riedijk en Re joice van Hans Bomgaars (die niet aanwezig was bij de overhandi ging). Alle koren zingen vier num mers (of een medley) en eindigen de cd met samenzang in 'De kracht van Uw Liefde'. Producent P. Pietjouw is trots op het resultaat. Hij maakte al 18 cd's van koren en samenzangkoren. „Het maakt me niet uit of ik er twee van moét maken of 100. Ik doe het ont zettend graag." Pietjouw nam het optreden op, bewerkte de nummers in overleg met de dirigenten, mon teerde de stukken en liet ze druk ken. En alles volgens de regels, zo benadrukt hij. „We betalen ook Bu- ma Stemra netjes voor de rechten. De componisten krijgen een deel van de opbrengst." Voorzitter Johan Droogers, van de Young Voices ontwierp het logo van de brug met de muzieknoten in een wit veld. De omslag is in een diep blauw uitgevoerd met oranje letters: Gospel impuls Tholen 2000. De ontmoeting tussen de koren heeft ook nog voor een vruchtbare samenwerking gezorgd. Voorzitter Joost Krijger van Polyhymnia bege leidt de zanggroep uit Stavenisse sinds het optreden in Meulvliet bij de repetities op piano. De koren willen in 2002 weer sa men gaan zingen. Elk jaar samen optreden is te veel. Voorlopig zijn ze druk met oefenen en optreden. Zo zelfs dat het oefenen er bijna door in de knel raakt, zegt Hannie Droogers. „Van januari tot aan de grote vakantie hebben we dertien optredens. We moeten o'ns ook gaan voorbereiden op de Gospel Impuls die op 31 maart 2001 in Middelburg wordt gehouden. Daar wil je toch ook weer met nieuwe nummers ko men." Clarity treedt ook op. Zondag voor het eerst in de openlucht tijdens een kerkdienst in Roosendaal. 1953 en is uitgegroeid tot een koor met 130 leden. Het heeft een ka rakteristieke uitstraling van kracht en bezieling. Het geheim ligt in de combinatie van muziek, tekst en voordracht. De bijzondere ver dienste van Crescendo voor de geestelijke koorzang werd in 1972 beloond met de Gouden tulp. Het koor trad diverse keren op voor het Oranjehuis en produceerde meer dan 20 lp's en 15 cd's. Men gaat regelmatig op tournee in het bui tenland en werkt ook af en toe mee aan bijzondere evangelisatiedien sten. Crescendo staat onder leiding van Louwe Kramer, organist/pia nist is H. Hoeve. De balans is een smeedijzeren arm die een dwarsligger in het midden vasthoudt. Daaraan kunnen aan de ene zijde gewichten en aan de an dere zijde zakken meel gehangen worden. In het knap zware, zwarte gevaarte is het jaartal 1727 aange bracht en de initialen M.R. (waar schijnlijk van de smid). Een halve eeuw lang was het ding weg, maar men miste het nooit. In 1891 kwam de eerste Dorst (een familie die op Tholen afkomstig is uit de omgeving van Stavenisse) naar Tholen als molenaar op De Hoop. Het was de overgrootvader van Jan Dorst die de balans nu heeft teruggebracht. Jans vader (Jaco bus Dorst) nam de molen in 1945 over, maar voor de wind ging het hem niet. „Vrij snel nadat mijn vader de molen overgenomen had, ging hij over op machinaal ma len", vertelt Jan Dorst die zich nog goed herinneren kan dat hij in en om de molen speelde. „Wij woonden hier toen niet meer* bij de molen. We hadden een huis op het hoekje van de Oudelandse- poort. Er stond hier toen wel een huisje vlakbij de molen, maar dat was het 'liekuusje'. Voor zover ik weet werden daar de mensen naar toe gebracht die verdronken waren of zichzelf van het leven hadden beroofd. Maar waarom dat was, weet ik niet." Dorst kan het be wuste huisje nog aanwijzen op één van de oude foto's die in de molen aan de balken zijn geprikt. Molenaar Dorst zag zich al spoe dig na de Tweede Wereldoorlog genoodzaakt om op een machinale maalderij over te stappen. Die was gevestigd in wat nu een schuur is in de Oudelandsepoort, vlak bij peuterspeelzaal De Fabeltuin. „Vroeger was de molen het top punt van industriële techniek. En als je er goed naar kijkt, is het een wonder dat ze zo'n groot gebouw met al die bewegende delen erin hebben kunnen bouwen in de ze ventiende eeuw", zegt Dorst. „Maar met de opkomst van de me chanisatie verloor die molen het van de fabrieken. Mijn vader moest overgaan op machinaal ma len. En hij wist niet zo goed wpt hij met de molen aan moest. De gemeente wilde hebben dat het bouwwerk goed zou blijven, maar ze gaven daar geen geld voor. Mijn vader kon het onderhoud ook niet opbrengen. Het werd echt als een molensteen om zijn hals." „Men had toen weinig interesse in monumenten. We zaten midden in de wederopbouw en elke cent was hard nodig. Maar in 1955 kocht de gemeente de molen. En op voor hand heeft mijn vader (ik denk omdat hij zelf uit balans was met de molen) die balans wegge haald", vertelt Dorst. „Hij heeft uiteindelijk jaren bij ons in huis gehangen. Maar nu, vijftig jaar la ter, vond ik het een mooi moment om het ding terug te brengen in de molen. Zo komt de zaak weer 'in balans'. Het kan ook omdat ik merk dat er ook weer een soort evenwicht is tussen mens en ma chine. Dat is er lange tijd niet ge weest. Door de mechanisatie zijn veel molenaars en knechten zon der werk komen te zitten. De laat ste knecht die bij mijn vader heeft gewerkt, leeft overigens nog en woont ook nog in Tholen. Het is Kees Goedegebuure. Dorst herinnert zich nog uit zijn jeugd dat de meelfabrieken op kwamen. „Je kreeg toen van dat zogenaamde 'fabriekswit'. Dat brood was gebakken van meel dat nog witter was dan wit. Men wilde toen geen brood meer eten waar nog wel eens een vezeltje in zat. Het was van dat kleffe brood waarvan het meel volgens mij met chemicaliën moet zijn bewerkt om het zo licht te krijgen. Daar kon geen molen tegenop", zegt Dorst. Vrijwillig molenaar Huiskamp be aamt dat. „Natuurlijk werden er chemicaliën gebruikt. Het punt is dat je met een molen koud maalt. Dat is ook nodig om de bakeigen- schappen van tarwe te behouden. Toen de machinale trommels kwa- men, werden die wél warm (in te- genstelling tot de molenstenen). Nu is dat allang weer ondervan gen, maar toen had men die tech niek nog niet. Om de bakeigen- schappen weer terug te krijgen, werd er wat aan toegevoegd", al dus Huiskamp. Dezelfde teloorgang van het be roep van molenaar zorgde ervoor dat de beide zoons van Jacob Dorst niet in het vak terechtkwa men dat al jaren in de familie was. „Daar was geen droog brood meer in te verdienen. Ik weet nog dat mijn vader wel geprobeerd heeft met allerlei soorten zeefgaas het meel zo fijn mogelijk te krijgen, maar dat houdt een keer op. En toen wilde men alleen superwit brood. Nu zijn we daar weer van terug gekomen en weten we dat een vezeltje of twee zo slecht nog niet is", zegt Dorst. „Laten we overigens de tijd van vroeger so wieso niet idealiseren. Men praat daar vaak wat melancholiek over, maar we vergeten dan dat men toen wel op z'n 35e versleten was* van de tocht, de jicht en wat niet meer." Molen De Hoop is gebouwd in 1736 en is een verhoogde stellingmolen (vanwege het feit dat er hoge bomen rondom staan, ooit aangelegd voor de houtproductie). Het stenen exem plaar werd gebouwd ter vervanging van de eerdere, houten molen die bij een storm is omgewaaid. Na diverse restauraties (waarvan enkele zeer grondige) is de staat van de molen inmiddels behoorlijk goed. Dit in te genstelling tot enkele andere molens in de gemeente Tholen die hard aan een restauratiebeurt toe zijn (zoals de molen in Scherpenisse die scheef is gezakt). Huiskamp heeft een mooi plaatsje, voor het raam onder de trap op de maalzolder, uitgekozen om de balans op te hangen. „Ik wist hele maal niet dat er zo'n ding nog moest zijn. Veel molenaars hebben die ou de balansen weggegooid en een voor die tijd modernere bascule gekocht. Het chr. Thools mannenkoor Re hoboth en het chr. Urker vissers koor Crescendo werken op 24 juni mee aan een koor- en samenzang- avond in de Grote Kerk te Tholen. Beide koren hebben (bewerkingen van) psalmen, geestelijke en va derlandse liederen op het repertoi re staan. De avond in Tholen wordt georganiseerd door de stichting Wereld Wijde Zending-concerten, de opbrengst is bestemd voor het werk van de MAF-zendingsvlie- gers en de GZB. Kaarten voor de concerten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Oostdijk in Tholen en boekhandel Kleppe in Scherpenis se. Rehoboth is in september 1973 op gericht en staat sinds ruim een jaar onder leiding van Kees v.d. Steen hoven (docent muziek Calvijncol- lege). Het koor telt 70 leden en de muzikale begeleiding is in handen van de organisten Bram Bout en Eric Quist. De laatste jaren is Kees Deurloo - al een kwart eeuw koor lid - binnen Rehoboth actief als baritonsolist. Het koor heeft in de loop der jaren verschillende ge luidsdragers uitgebracht. Crescendo begon in september Het dierenasiel, -pension en -ge dragscentrum CVAB en Elkie- stichting aan de Roolandsedijk te Tholen (tussen Oud-Vossemeer en Poortvliet) houdt zaterdag een open dag. Daarbij wordt een kijkje achter de schermen geboden bij het intensief verzorgen van hon den en katten. Diverse trainingen met honden worden gedemon streerd (kinderen mogen dit onder begeleiding ook eens proberen), er is informatie verkrijgbaar over al lerlei zaken omtrent honden en katten, de hele dag door worden voorlichtingsfilms gedraaid. Het bedrijf, inclusief het nieuwe on derkomen voor bejaarde honden, kan bekeken worden. Ook wie een hond of kat als huisdier zoekt, kan aan de Roolandsedijk terecht. Er is een terras ingericht, een rom melmarkt en vanaf elf uur kunnen kinderen een ritje op een pony maken. De open dag duurt van tien tot vier uur. Advertentie I.M. Een stralende vrijwillig molenaar O. Huiskamp bij de balans die Jan Dorst (rechts) na 50 jaar terugbracht in molen De Hoop. STEOIBMGSS i, V,.., Een gesprek tussen de burgemeester en een delegatie van Vomi-Zeeland heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente toonde de bereidheid om op haar kosten een plaquette met de namen van in Nederlands-Indië ge sneuvelde Tholenaren te plaatsen. Maar niet in de nabijheid van het 4- mei-monument, wat de plaats blijft voor de centrale jaarlijkse dodenher denking gezien de allesomvattende tekst 'Gedenk allen die voor onze vrijheid vielen'. Die tekst laat geen ruimte om een speciale groep eruit te lichten. Het gemeentebestuur wil bovendien geen precedent scheppen en vindt uit esthetisch oogpunt een aanvullende plaquette bij het be staande monument ongewenst. Ook het 4-mei-herdenkingscomité is te gen het verbijzonderen van welke groep gesneuvelden dan ook. Dat kan leiden tot meer verzoeken, met de kans op onvolledigheid of ver meldingen die bij nabestaanden on gewenst zijn. Voorzitter J. Renes van het comité heeft erop gewezen dat de tekst op het in 1988 onthulde mo nument na veel discussie tot stand is gekomen. De overwegingen waren: voorkomen dat de herdenking be perkt zou worden tot één bepaalde periode; voorkomen dat een onvolle dige lijst van gesneuvelden aange bracht zou worden; voorkomen van (politieke) discussie over periode of omstandigheden van overlijden; sig nalen dat niet iedereen de vermel ding van een gesneuveld familielid op prijs zou stellen. De Vomi neemt een duidelijk en - al dus het commissievoorstel - onwrik baar standpunt in. Men wil een af zonderlijke plaquette met daarop vermelding van namen en plaats en datum van overlijden nabij het 4- mei-monument. Aan een plaquette elders werkt de vereniging (met 35 Thoolse leden) absoluut niet mee. Om verbijzondering te voorkomen moeten van andere perioden ook maar plaquettes aangebracht wor den, desnoods alleen met vermel ding van de periode als er onzeker heid bestaat over de volledigheid van het overzicht van gesneuvelden. De Vomi hecht aan de expliciete ver melding van de namen van de geval- Maar ik had nog een oud ijzer waar die balans prima aan kon hangen en dus is het hier terechtgekomen", al dus Huiskamp die ontspannen op het wiebelige traphekje zit. Hij maakt zich regelmatig druk over het feit dat er voor allerlei kunstvormen bakken geld beschikbaar zijn, maar dat er aan het behoud van cultureel erfgoed, zoals de molens, vaak zo weinig belang wordt gehecht. „Laat die molens toch alstublieft niet ver dwijnen. Ze vormen een belangrijk deel van onze geschiedenis. Vroeger was het 't belangrijkste industriële gebouw in een dorp. Iedereen moest er zijn. Maar nu wordt er moeilijk over gedaan als er geld op tafel moet komen." Volgens de vrijwillig mole naar is het moeilijk om voor een molen een commerciële nevenbe stemming te vinden. „Het is een on praktisch gebouw dat bovendien nog heel gevaarlijk is. De arbo zou het nooit goedkeuren om hier bij voorbeeld een restaurantje in te be ginnen. Dat zou misschien nog gaan, als alle koten die er ooit aan vast zaten, nog bestonden. Nu is de oppervlakte onderin de molen te klein voor zoiets. Bovendien moetje maar iemand zien te vinden die daar geld in wil steken." Omdat het ook voor particulieren vrijwel ondoen lijk is een molen uit eigen zak in goede staat te houden (aan De Hoop is in de afgelopen veertien jaar voor bijna een miljoen verspijkerd), zal het geld dus van de overheid moeten komen. Behalve als landschappelijk bepalend beeld, moet de waarde van zo'n molen komen uit de bezoeken die het publiek eraan kan brengen. En dat kan bijvoorbeeld op de mo lendag die zaterdag 24 juni wordt gehouden. De molens van Tholen, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Philipsland en Oud- Vossemeer zijn dan open voor het publiek. Ter gelegenheid hiervan zal mevr. A. Boxhoorn-Urbanus uit Tholen een pentekening maken van molens uit alle plaatsen in de ge meente Tholen. lenen omdat van geen van hen de begraafplaats bekend zou zijn en na bestaanden dus geen concrete plek hebben om hun gesneuvelden te her denken. Dit laatste brengt het ge meentebestuur op de gedachte van een plaquette op een begraafplaats, maar dat aanbod is achterwege ge bleven gezien de stelligheid van het Vomi-standpunt. Op grond van dit alles komen b. en w. tot de conclusie dat niet meegewerkt moet worden aan het verzoek van de Vomi. Eenzelfde voorstel werd in oktober vorig jaar tijdens de raadsvergade ring teruggenomen door b. en w. In die vergadering sprak de VVD zich als enige onomwonden uit als voor stander van een plaquette, PvdA en RPF/GPV wilden dat b. en w. nog eens met de Vomi gingen praten, de SGP deed geen enkele uitspraak en CDA en D66 steunden het voorstel tot afwijzing. In 1994 en 1997 zijn ook al verzoeken van de Vomi afge wezen. In een besloten commissie vergadering is na oktober opnieuw over deze zaak gesproken en op grond daarvan spraken b. en w. in het gesprek met de Vomi de bereid heid uit om een plaquette te bekosti gen, zij het op een andere plek. De Vomi ijvert al enkele jaren om overal gedenktekens te krijgen voor gevallenen in voormalig Neder lands-Indië en Nieuw-Guinea in de periode 1945-1950/1962. Uit de ge meente Tholen gaat het om negen mensen. Er zijn meer Tholenaren in de Oost gesneuveld, zo bleek bij de onthulling van het gedenkteken twaalf jaar geleden. Eén van de kransleggers was toen de zuster van de in december 1941 voor de kust van Noord-Borneo omgekomen P. de Heer uit Tholen. Hij diende op de onderzeeboot K 16 die door de Ja panners tot zinken werd gebracht. „Als familielid van één der gevalle nen in de Tweede Wereldoorlog heb ik het ontbreken van een gedenkte ken als een gemis gevoeld. Dat is met deze plechtigheid vanavond op gedenkwaardigs wijze ingevuld", zei mevrouw De Heer op 4 mei 1988. Tegelijk met de Thoolse fietsdag stellen drie Thoolse kunstenaars za terdag hun atelier open voor het pu bliek. Fietsers, maar ook andere be langstellenden. zijn welkom bij deze open-atelierroute, tussen 9 uur 's morgens en het einde van de fiets dag (vijf uur). Deelnemers zijn Hans Westerweel uit Tholen (Rosa rium 13; keramiek), Henny Nixon uit Strijenham (Scheldestraat 4, te kenen/schilderen) en Jos Boogaard uit Sint-Annaland (Anna van Bourgondiëstraat 56; tekenen/schil deren). De Thoolse fietsdag wordt voor de achttiende keer gehouden. Tussen negen en één uur kan er gestart wor den voor één van de vier routes die de VVV heeft uitgezet (85 en 40 km lang). Naast de ateliers kunnen on derweg nog verschillende bedrijven aangedaan worden. Wie de tocht uitrijdt en zich voor vijf uur af meldt, krijgt een vaantje. Er zijn vertrekpunten in zeven woon kernen: Tholen, bar The Pub; Poort vliet, café Tolrust; Scherpenisse, hotel De Gouden Leeuw; Sint-Maar tensdijk, café Smerdiek; Stavenisse, café 't Packhuys; Sint-Annaland, ho tel De Gouden Leeuw; Oud-Vosse- meer, zeilmakerij Aarnoudse Veer- straat. Leerlingen van de Zeeuwse mu ziekschool presenteren zich zater dagavond in Meulvliet in Tholen op de jaarlijkse einduitvoering. De verschillende instrumentengroepen zullen zowel in ensemblevorm als solistisch te beluisteren zijn. Verder laten de klassen algemene muzikale vorming van zich horen onder lei ding van hun docente Loes Dinge- mans. Deze avond worden de ge tuigschriften uitgereikt die tijdens de muziekschoolexamens behaald zijn. De uitvoering, die om half acht begint, is vrij toegankelijk. JÉtf Advertentie I.M. V

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 5