Het is altijd komkommertijd in de kassen van Roggeband uit Tholen Nieuwenhuis neemt bouwbedrijf Van Bergen Henegouwen over Bouwvergunning vereist voor een voetbal-vangnet AVR neemt Coppens over Kom in de kas gunt publiek blik achter schermen tuinbouw Deelnemers Kom in de kas Veilig Verkeer organiseert weer praktijkexamens Werkgelegenheid achttien personeelsleden blijft behouden Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Voor hem is het permanent 'komkommertijd'. Theo Roggeband uit Tholen is namelijk komkommerkweker en zijn bedrijf is één van de vier die zaterdag de deuren openen als onderdeel van de landelijke actie 'Kom in de kas'. En bij het kweken van planten in een kas, komt meer kijken dan gedacht. Geen bijen nodig Gasverbruik Milieubewust Vanaf 1986 Export Groot concern Opstelling college irriteert gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders gaat bekij ken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de overlast van voetballende jeugd achter de Kuipersdreef 26 t/m 32 in Tholen te voorkomen. Een meerderheid van de gemeenteraad drong daar maandagavond op aan. Verder van huis Bouwbedrijf Nieuwenhuis Selekthuis heeft de vestiging in Tholen versterkt met de overname van het Thoolse aan nemingsbedrijf Van Bergen Henegouwen. De 18 perso neelsleden komen per 1 april in dienst van Nieuwenhuis. De nieuwe eigenaar wil de werkplaats aan de Schelde- Rijnweg behouden omdat het bedrijf zelf geen machinale timmerwerkafdeling heeft om kozijnen e.d. te maken. Monumenten Verjaal e multimedia specialist de regio L. Roggeband, net als zijn broers werkzaam in het bedrijf van zijn vader, bezig met de komkommeroogst. Het 1,4 hectare grote kassencom plex van Roggeband ligt aan de Mosselhoekseweg in Tholen. Het is wat mistroostig weer, maar dat maakt niet uit, want in de kassen is het altijd lekker warm (zo rond de 21 graden overdag). Roggeband zit in een maatschap samen met zijn twee broers Rinus en Bram die zelf ook kassen hebben. Het is een echt familiebedrijf, in 1962 opgezet door P. Roggeband uit Tholen. Het be drijf breidde uit tot een totaal areaal van zo'n drie hectare. Bij Rogge band aan de Mosselhoekseweg wor den alleen komkommers gekweekt. „Bedrijven die echt een gemengde teelt hebben (een beetje komkom mers, een beetje paprika's en wat tomaten bijvoorbeeld) kom je niet meer tegen. Je moet je specialise ren. En die komkommers, dat is in de loop der tijd zo gegroeid", zegt Roggeband tijdens een ronde door het bedrijf. Buiten de kassen, in een loods, staan een aantal tanks met di verse soorten kunstmest erin. „Als je die in deze concentraties bij el kaar zou gooien, krijg je een chemi sche reactie waardoor het niet meer te gebruiken is. Dus worden er via slangetjes kleine doseringen kunst mest naar de pomp gezogen die het met water vermengt en de kas in spuit. Met die verdunning gaat het goed." Er zijn dan ook heel wat litertjes water nodig om 1,4 hectare kom- kommerplanten te laten groeien, bloeien en vrucht dragen. In grote bassins wordt regenwater opgevan gen. „Al naar gelang de zuurtegraad van het water, wordt er dan een beetje loog of zuur aan toegevoegd om de juiste PH-waarde te krij gen", vertelt Roggeband terwijl hij de warme kas binnenstapt. 114 rijen met komkommerplanten staan er momenteel. Wat opvalt, is dat de grond belegd is met folie en dat de planten niet in de volle grond staan, maar in grote potten met een vreemd mengsel erin. „Dat is in dit geval een mengsel van glaswol en een soort schuimrubberachtig spul. Het gaat er maar om dat er iets is om het water en de voedingsstoffen vast te houden. Bovendien kun je zo het proces zo nauwkeurig mogelijk beheersen. De vollegrondsteelt in kassen is voor een heel groot deel verdwenen", legt Roggeband uit. Hij heeft ook wat proeven uitstaan met kokosvezels (gemaakt van de buitenste bast van een kokosnoot) en compost. Er staan twee planten in een pot en die komen uit een rechthoekig blok je dat bovenop de vezels ligt. „Op V die blokjes worden de plantjes ge zaaid. Dat doen we niet zelf hoor. We krijgen ze aangeleverd als ze ongeveer 25 cm hoog zijn. Die zaadjes kosten overigens 70 cent per stuk", vertelt de Thoolse tuin der. „Dat komt doordat de meeste kweekbedrijven alle bloemen met de hand bestuiven. Dat gebeurt met een soort pluimpje. Het is de meest preciese methode." Roggeband legt overigens uit dat het verschil tussen mannelijke en vrouwelijk bloemen heel moeilijk te zien is. Bijen of hommels worden niet veel gebruikt voor de bestuiving, mede om geen rassenvermenging te krijgen. „Want die beesten vliegen door je hele kas." En bij Roggeband zijn bijen of hommels helemaal niet welkom. „Wij hebben alleen vrouwelijke planten. Een hybride ras dat zonder bevruchting komkommers laat groeien. Als er namelijk bestuiving plaats zou vinden, krijg je komkom mers die vol zaad schieten. En dat zaad zit allemaal aan het uiteinde dat daardoor helemaal dik wordt. Dus is je komkommer waardeloos", legt de teler uit. „Als er bij ons een bij in de kas vliegt, laten we alles liggen om dat beest eerst dood te slaan." De komkommerplanten komen dan weliswaar binnen als 25 centimeter hoog plantje, maar het duurt abso luut niet lang of ze zijn meer dan manshoog. De planten worden dan ook opgebonden. Er staan telkens twee rijen potten bij elkaar. Tussen de diverse rijen liggen dikke buizen. „Dat is de verwarming. Want er moet eigenlijk constant gestookt worden. Als er een heel goede zo mer is met zwoele nachten, kan het wel eens gebeuren datje op een jaar zeven dagen niet hoeft te stoken. Maar meestal moet dat wel. 's Nachts koelt het namelijk altijd be hoorlijk af. Overdag houden we de temperatuur op minimaal 21 graden en 's nachts zakt dat naar 19 graden. Dan moet je in de ochtend weer bij- stoken tot 21 graden en het gebeurt maar zelden dat het 's morgens van nature al zo warm is", vertelt Rog geband. Zijn bedrijf verstookt per dag zo'n 40 kubieke meter gas per vierkante meter. Omgerekend naar 1,4 hectare kas is dat dus 560.000 kuub gas per jaar. Ter vergelijking: een gezin gebruikt - afhankelijk van de woning en de soort verwarming - tussen de 1200 en 5000 kuub per jaar. „De meeste bedrijven komen op 50 tot 60 kuub per vierkante me ter en zelf weet ik ook niet of ik de volgende keer weer op die 400 kuub uit kan komen. Maar de overheid Advertentie I.M. wil in 2005 naar een maatregel toe die de tuinders een extra toeslag wil laten betalen voor het gasverbruik boven de 40 kuub per vierkante me ter", vertelt Roggeband. Om al die warmte op te kunnen wekken, is een gewone verwar mingsketel niet voldoende. Aanvan kelijk werkte men met hittekanon- nen, maar nu is er een centraal verwarmingssysteem. In een aan de kas vastgebouwde loods, staan twee grote gasmotoren van Delta Nutsbe drijven. „Die verstoken gas om elektriciteit op te wekken. Per stuk kunnen ze zo'n 300 kilowatt per uur leveren. Die stroom gaat naar het net, want wij gebruiken daar maar heel weinig van. Het gaat ons meer om de warmte die vrij komt. Die hitte is enorm. Zo groot, dat er kera mische onderdelen voor de motor gebruikt zijn, omdat metaal krom zou trekken. De uitlaatgassen van de motoren worden in een afge schermde tank gemengd met vloei bare stikstof. Daaruit ontstaat dan C02 (koolstofdioxide) en dat is voedsel voor de planten", legt Rog geband uit terwijl hij het indruk wekkende, computergestuurde ma chinepark laat zien. In de kas liggen dunne kunststof slangen met minis- cule gaatjes erin. Daardoor wordt de C02 in de kas geblazen. Deze wijze van werken heeft voor zowel Rog geband als Delta Nutsbedrijven voordeel. Delta krijgt stroom gele verd en kan bij piekbelasting de motoren (op afstand bestuurd en zelfs voor een deel onderhouden) extra laten draaien. Roggeband krijgt op die manier warmte en C02 en bovendien een korting op zijn .aardgasrekening (die overigens wordt uitgekeerd in extra kubieke meters gas). De komkommerplanten hebben een korte cyclus en dragen eigen lijk constant vrucht. Bij optimale weersomstandigheden duurt het zo'n veertien dagen voordat een komkommer van bloem tot plukrij- pe vrucht is gegroeid. Bij een heel warme en vochtige zomer, kan dat tempo zelfs oplopen tot een week. Driemaal per jaar worden er nieu we komkommerplanten gezet. En van begin november tot half de cember ligt de productie stil. Dan worden de gebruikte materialen schoongemaakt (het potmengsel wordt gestoomd en opnieuw ge bruikt) en er komt nieuwe folie over de grond. „In die tussentijd worden er wel eens trostomaten geteeld. Het is namelijk net in een periode dat er weinig tomaten op de markt zijn", zegt Roggeband. „Maar dat is wel het enige uitstap je dat we in teelt maken." Er zijn - net als in alle landbouw gewassen - nogal wat bedreigingen voor de komkommerplant. Meel dauw, spint, trips en rupsen hebben het voorzien op de planten en de vruchten. Omdat Roggeband een MBT-teler is (milieubewuste teelt) negouwen, maar na het eerste onder houd werden de gesprekken afgebla zen. In februari stond hij weer op de stoep en vrijdag kwam de zaak rond. Per 1 april wordt de overname een feit. „Zestien jaar hebben we er hard voor gewerkt en ik kijk heel tevreden terug", zegt Van Bergen Henegou wen. „We hebben goede vakmensen evenals een goed klantenbestand met hele fijne en trouwe opdrachtgevers. Ik voelde het als mijn plicht om de medewerkers goed onder te brengen en dat is gelukt. Ook de garantie van de woningen die wij gebouwd heb ben, wordt door Nieuwenhuis over genomen en dat vind ik belangrijk voor de huiseigenaren. We zijn nu nog bezig aan twaalf woningen aan de Gemaalweg in plan Molenhoek II in Tholen. Onder de vlag van Nieu wenhuis wordt dat project afge rond." Van Bergen Henegouwen laat .mo numenten' op Tholen achter, zoals de nieuwe gemeentewerkplaats in Sint-Maartensdijk en het politiebu reau in Tholen. Ook bij koeltech- nisch bedrijf Goedhart in Sint-Maar tensdijk werd al heel wat verspijkerd aan uitbreidingen en verbouwingen. gebruikt hij zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen. Maar er zijn biologische alternatie ven die ook goed werken. „Voor trips hebben we bijvoorbeeld een roofmijt die we in zakjes in de boom hangen. Maar ja, soms is het gewoon niet te voorkomen en moet er ingegrepen worden om te voor komen dat je je productie kwijt raakt." Ook andere maatregelen zijn getroffen om het verpreiden van ziekten tegen te gaan. Zo hangt er bij elke rij een mesje aan een touwtje. „Iedere rij heeft zijn eigen mesje. Zo kun je in elk geval geen ziekten overbrengen via het snij den. En met sap op sap heb je daar de meeste kans op." De planten worden via zogenaam de druppelaars van water en voe dingsstoffen voorzien. Merkwaar dig genoeg loopt er aan de onderkant water uit de potten. „Je moet komkommerplanten wel te veel water geven, anders geef je ze te weinig. Doordat er gaten in de „Mijn hart lag meer bij de utiliteits bouw dan bij de woningbouw, maar we deden alles. Zo hebben we ook in Middelharnis zes woningen gereali seerd en 25% van onze omzet was restauratiewerk. Voor de stichting Bouwfonds Bergen op Zoom werk ten we veel, voor het ABG, Huize Catharina, e.d." Kees van Bergen Henegouwen werkte achttien jaar in loondienst bij Adr. de Kok in Bergen op Zoom, voordat hij de stap naar het zelfstan dig ondernemerschap maakte. Eerst in een huurpand aan de Eendrachts- weg in Tholen en vanaf 1986 in het voormalige pand van constructiebe drijf C. v.d. Hoven aan de Schelde- Rijnweg, vlakbij de Thoolse brug. De onderneming ontwikkelde zich goed onder de bezielende leiding van het echtpaar Van Bergen Hene gouwen. Het personeelsbestand bleef vrij stabiel; medewerkers die elders hun geluk beproefden, kwa men weer terug. „We zijn allebei driftig bezig ge weest, hebben dit werk ook graag potten zitten, kan het overtollige water wegvloeien. Anders zou je de plant verzuipen. Nog niet zo lang geleden hebben we een nieuw systeem ingevoerd. Via het folie dat op de grond ligt, wordt het overtollige water afgevoerd naar een drainagebuis. Het water wordt getransporteerd naar een bassin, gezuiverd en opnieuw gebruikt. Dat bespaart zo'n dertig procent op het waterverbruik", aldus Rogge band. In het bedrijf van Roggeband gaan er per jaar ongeveer 3 miljoen komkommers de deur uit. Een groot deel daarvan is bestemd voor de export. „Daar mag niets aan mankeren. Zitten er wat oneffenhe den aan, of is de vorm of maat niet goed, dan is het voor binnenlandse verkoop", vertelt de teler. De meeste komkommers gaan naar Duitsland, maar ook naar Noorwe gen, Engeland, Amerika en zelfs Japan. Roggeband ziet daar ook verschillen in. „De Duitsers zijn net als wij: zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld. Als Ne derlanders in de winkel twee bloemkolen zien liggen, de ene groot en de andere klein, dan ne men ze de grote, ook al moeten ze de helft uiteindelijk in de groene container gooien. In Skandinavië worden juist veel meer kleine ma ten verkocht. Dat komt mede door dat daar al veel langer de tendens naar kleine gezinnen te zien is. Ge boorteplanning en veel alleen staanden of samenwonenden." Bij de oogst van de komkommers wordt handig gebruik gemaakt van de verwarming. De buizen liggen in een U-constructie tussen de rij en. Over deze buizen kunnen de karretjes met kratten worden gere den en zo wordt het oogsten verge makkelijkt. Die karretjes worden als ze vol zijn weer teruggezet op het gangpad en aan elkaar gekop peld. Als er genoeg zijn, worden ze weggereden door een heftruck. Roggeband vertelt daarover nog dat het bijzondere van de karretjes is, dat de heftruck een haakse bocht kan maken en dat de karre tjes dat dan ook doen, zonder de bocht af te snijden. In de sorteer- loods worden uiteindelijk de krat ten geleegd op een lopende band. Een speciale machine weegt in en kele tienden van seconden elke langszoevende komkommer. Dat wordt doorgegeven aan een ander apparaat dat de komkommers ver volgens naar gewicht door middel van een soort armpje in de juiste sorteerbakken duwt. De medewer kers van Roggeband stoppen de vruchten vervolgens naar klasse en gewicht in een doos die op een pal let gezet wordt, gereed voor ver voer naar de veiling. Al met al een hele onderneming die min of meer continue doorgaat, zonder echte rustperiodes. Rogge gedaan en kregen veel vertrouwen van klanten. Dat doet je natuurlijk goed, terugkijkend op deze Thoolse periode. Per 1 april zullen we een ander ritme moeten leren. Met meer tijd voor onze kinderen en ons klein kind. Dat willen we ook graag. Ver der houd ik nog een holding b.v. en een beheer b.v. aan. Als voorzitter van de stichting samenwerkende praktijkopleidingen in de bouw (SSPB) te Bergen op Zoom blijf ik nog bij de branche betrokken. Ik ben al dertien jaar bestuurslid en de laat ste vier jaar voorzitter en zo'n func tie vind ik belangrijk voor de be drijfstak. Met liefde en plezier hoop ik dat nog een aantal jaren te kunnen doen", zegt Kees van Bergen Hene gouwen, die dit jaar 56 wordt. Voor bedrijfsleider J. Bak van Nieu wenhuis was de uitbreiding in Tho len welkom. „We hebben veel werk in Zeeland en vakmensen kunnen we goed gebruiken." Bak zegt dat nog besproken moet worden, welke richting de versterkte onderneming uitgaat. „Alleen de gespecialiseerde woningbouw, zoals wij die hier in Tholen met Selekthuis al een aantal jaren doen, of ook restauraties, ver bouwingen en utiliteitsbouw zoals Van Bergen Henegouwen dat deed naast woningbouw. Dat is nog even koffiedik kijken. In de toekomst willen we wel concentreren, maar de werkplaats aan de Schelde-Rijn- weg blijft bestaan om machinaal timmerwerk te kunnen leveren. En onze onderneming heeft ook een aparte poot voor kantoren en fabrie ken." De hoofdvestiging van Nieuwen huis staat in Rijssen, maar er zijn ook vestigingen in Nederweert, Moordrecht en Sneek. Verder zijn er in het oosten van Nederland zes keukenbedrijven die tot het concern behoren. Het totale personeelsbe stand omvat bijna 400 mensen. Van Bergen Henegouwen spreekt over ,een goed bedrijf met een keurig woningsysteem.' Hij was tijdens zijn bezoek aan de hoofdvestiging onder de indruk van de bedrijfsvoe ring. Voor de medewerkers van beide be drijven was de overname een ver- t band is vergroeid met het werk in de kassen. Zijn vader komt nog vrijwel elke dag op één van de be drijven van zijn zoons en ook diens kleinzoons zijn tuinder geworden. „Van mij hoefden ze niet, maar ze hebben er zelf voor gekozen", zegt Roggeband die de afgelopen nacht drie keer zijn bed uit moest voor een alarm. De computer geeft na melijk een signaal af als er bijvoor beeld een verwarmingsketel uit valt. Toch is het werken in de tuinbouw er niet leuker op gewor den. „Met die papierwinkel en de steeds maar toenemende regels, wordt het steeds moeilijker", zegt Roggeband. Hij geeft ook aan dat de prijzen van komkommers vorig jaar abominabel slecht waren. „Ie dereen in de landbouw weet dat goede en slechte jaren elkaar af wisselen. Maar dan moet dat ook wel gebeuren. De afgelopen jaren is het met de prijzen alleen maar bergafwaarts gegaan. Laten we ho pen dat het dit seizoen beter gaat", aldus de Thoolse teler die vertelt dat met name Spanje een grote concurrent is voor de Nederlandse komkommerkwekers. „Als de me loenen het goed doen, dan gaat het wel. Maar als dat niet het geval is, zaaien ze komkommers. En het kli maat is daar zo, dat ze dat gewoon buiten in de volle grond kunnen doen. Dan teel je wel een beetje goedkoper nietwaar? En controle op bestrijdingsmiddelen, ho maar!" Toch vindt Roggeband het nog steeds een mooi vak. „Och, zolang we onze boterham er nog mee kun nen verdienen... We zullen maar moeten leren leven met al die re geltjes. Want demonsteren helpt niet." Wie benieuwd is, hoe een kas er van binnen uit ziet en hoe het er in zijn werk gaat, kan za terdag van half tien tot vijf uur terecht op drie bedrijven in het kader van de promotiedag 'Kom in de kas'. Behalve T. Roggeband aan de Mossel hoekseweg 5 (komkommers) en A. Roggeband aan de Mo- lenvlietsedijk 15b (cactussen), staan ook de deuren open bij Weterings aan de Patrijzenweg 30 in Oud-Vossemeer. Daar worden aarbeien geteeld. Voor Tholen is dat een nieuw pro duct voor wat betreft de tuin bouw onder glas. Behalve de kassen, doen er elk jaar lande lijk ook een groot aantal ande re landbouwbedrijven mee aan 'Kom in de kas'. „Dat maakt het ook wat gevarieerder", zegt Roggeband. Deze keer kan men in Tholen een kijkje nemen bij melkveehouder J. Vissers aan de Razernijweg 1 in Tholen. Daar wordt letterlijk over koetjes en kalfjes gepraat. rassing. „Je krijgt er collega's bij", zegt de Oud-Vossemeerse uitvoer der Jaap v.d. Jagt van Nieuwenhuis. De Thoolse vestiging in Welgelegen telt 20 personeelsleden en daar ko men er per 1 april 18 bij. Er waren al contacten tussen de twee bedrijven, want Nieuwenhuis leverde bouwelementen voor da ken/kappen aan Van Bergen Hene gouwen. Vanuit de vestiging Tholen wordt Zeeland bediend met West- Brabant en een deel van Zuid-Hol land. Behalve de medewerkers en het pand neemt Nieuwenhuis ook een grote opdracht van Van Bergen Henegouwen over, namelijk de nieuwbouw van Combi Isolatie op het Thoolse bedrijventerrein Welge legen. Gebr. Coppens uit Bergen op Zoom (150 personeelsleden) is overgeno men door het afval- en milieucon cern AVR in Rotterdam. Coppens is op Tholen actief met containers voor bedrijven en particuliere ver bouwingen, alsmede transporten van de milieustraat in Sint-Maar tensdijk in opdracht van Olaz. AVR behoort met 1600 medewerkers en een omzet van ruim 800 miljoen gulden tot de grootste afval- en mi lieubedrijven van Nederland. „We kunnen nu ook diensten verlenen op het gebied van de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen", zegt hoofd algemene zaken P. Utens van Coppens. „Onze activiteiten kunnen we uitbreiden." Om zich volledig op de afval- en milieuzorg te kun nen richten, droeg Coppens vorig jaar de afdeling bestratingen met 12 medewerkers over aan aannemings bedrijf C.A. Scherpenisse en zn. uit Bergen op Zoom/Sint-Annaland. Coppens blijft wel (zand)transpor- ten verzorgen voor aannemers. Het bedrijf werkt ook voor de gemeente Tholen, o.a. het vervoer van de rest- fractie naar de vuilverbrandingsin stallatie Moerdijk. Maar huisvuil ophalen doet de gemeente Tholen nog zelf met eigen vuilnisauto's. Gisteren werd een nieuwe wagen in gebruik genomen. Advertentie I.M. Bewoner A.J. Menheere liet het college en de raad weten zelf maar een vangnet boven de schutting aan te brengen nadat b. en w. bekend hadden gemaakt dat maatregelen overbodig waren omdat er over een jaar een speelweide bij de Jonkheer van Vredenburchlaan komt waar de jeugd terecht kan. De oplossing van Menheere leidde tot irritatie tussen het college en de meerderheid van de raad die wel sympathie kon opbrengen voor de actie van de Tholenaar. A.L. Piet (RPF/GPV): „Menheere lost het sportief op. Maar het is jammer dat de gemeente geen bete re oplossing heeft bedacht." J.P. Bout (CDA) was het daar mee eens. Hij vroeg zich af of er een bouw vergunning vereist is voor het aan brengen van een vangnet boven de schutting achter de woning van Menheere. E. Frigge-Hogesteeger (VVD) wil de een stap verder gaan. Zij vroeg een tegemoetkoming in de kosten omdat Menheere iets doet tegen overlast van jeugdige voetballers. „Dat is ook in het belang van de ge meente. Deel de kosten samen." Wethouder W.C. van Kempen licht te toe dat er een bouwvergunning voor het vangnet nodig is en dat het college er niet aan dacht om finan cieel bij te springen. „Menheere kiest zelf voor deze oplossing. Een vangnet boven de tuinmuur. Maar als het net aangebracht wordt zon der vergunning, dan is dat clandes tien. Hij kan dit straks in de krant lezen." Dat leverde gemompel op van ver schillende raadsfracties. De opstel ling van de wethouder werd als 'flauw' gezien. Frigge vond het ongepast dat Men heere uit de krant zou moeten ver nemen dat er een bouwvergunning nodig is voor het vangnet. J. van den Donker (D66) vond dat er geen leges gevraagd moeten worden aan Menheere als hij een bouwvergun ning voor het vangnet aanvraagt. Van Kempen vond dat er echter niet getornd kan worden aan de leges verordening. Na enig overleg achter de college tafel probeerde burgemeester H.A. van der Munnik naar een afronding te komen van het punt op de lijst van ingekomen stukken. Hij vroeg wie de VVD wilde steunen om Menheere financieel tegemoet te komen. M.A.J. van der Linde (PvdA) vond ook dat Menheere niet verder op kosten gejaagd moet worden. Zijn fractie wilde dat Menheere's posi tieve instelling werd beloond door geen leges te heffen. Maar dat ging Van der Munnik te ver. „De legesverordening is for meel vastgesteld. Nu gaat u steeds verder van huis." Maar voor het voorstel van Frigge kwam geen steun. Van der Linde vroeg het college een andere 'cre atieve' oplossing aan te dragen. Dat werd door de VVD, RPF/GPV en D66 gesteund. Veilig Verkeer Tholen organiseert half april weer de praktijkexamens voor de leerlingen van de basisscho len. Er is een programma opgezet, waarbij de kinderen in Oud-Vosse meer op dinsdagmorgen 11 april de primeur hebben, 's middags gevolgd door leerlingen uit Sint-Annaland. Woensdag zijn de kinderen van de vier basisscholen in Tholen aan de beurt, donderdagmorgen komt Vei lig Verkeer naar Poortvliet en 's middags naar Scherpenisse. De leer lingen van de twee basisscholen in Sint-Maartensdijk sluiten vrijdag 14 april de rij met verkeersexamens. De theorie wordt door de onderwijs krachten geëxamineerd, tegelijk met de landelijke examendag. Het echtpaar van Bergen Henegouwen trekt zaterdag de deur van het aannemingsbedrijf in Tholen achter zich dicht. ,De overname komt iets vroeger dan nodige aan de calculatie en aan de ac- ik gedacht had, maar twee jaar gele den viel in feite de beslissing voor verkoop in de toekomst omdat mijn zoon het aannemingsbedrijf niet wil de overnemen", vertelt C. van Bergen Henegouwen (55). De drie dochters hadden evenmin interesse en aange zien de aannemer en zijn vrouw per fectionisten zijn die geen half werk willen leveren, besloten ze om een goede gelegenheid af te wachten voor verkoop. Vanaf 1984, toen Van Ber gen Henegouwen in de voormalige garage van Van Oost aan de Een- drachtsweg begon, waren het name lijk tropenjaren. „Ons draagvlak is te klein om een bedrijfsleider aan te stel len. Dan ben je zelf een duizendpoot. We hebben een werkvoorbereider/ calculator, maar zelf deed ik ook het quisitie. En mijn vrouw verzorgde de volledige administratie, inclusief de salarissen." Van Bergen Henegouwen en zijn vrouw waren toe aan rustiger vaarwa ter. „We zijn nu nog gezond en als je doorgaat, moet je er rekening mee houden dat er geen werk meer is waar geen druk achter zit. Een verbouwing van een winkel die absoluut in vijf weken klaar moet zijn. De uitnodi gingskaarten zijn al gedrukt. Er ligt er dan maar één wakker en dat is de werkgever, want ik ben teveel perfec tionist om dingen mis te zien gaan." In december klopte de directeur van Nieuwenhuis aan bij Van Bergen He- De specialist voor de particuliere en klein zakelijke markt Computers, netwerken, printers, faxen. Zaktelefoons, telefoon centrales. Beeld en geluid. ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT WVOB

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 9