J.J. Bevelander stopt in bestuur Meestoot Uitvluchten helpen drie hardrijders niet Meestoof timmert landelijk aan de weg met expositie Chris Lanooy Ongeluk bij beruchte afslag berecht Publiek onder de indruk van 'klokjes' uit Kiev Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Penningmeester laatste van het eerste uur De laatste man van het eerste uur heeft het bestuur van streekmuseum De Meestoof vaarwel gezegd. J.J. Beve lander uit Oud-Vossemeer maakte 27 jaar geleden deel uit van het oprichtingscomité en het eerste bestuur. De laatste acht jaar was hij penningmeester. Voorzitter T.G.A. Westerveld bedankte hem donderdag tijdens de jaarvergadering met een fles drank voor zijn verdiensten en bood een boeket aan voor Bevelanders vrouw. De Vossemeerder trad tussentijds terug, maar blijft als sup poost actief in het museum. Ledenwerfactie Boetes tot 505 gulden en rijontzegging Oud-Vossemeersedijk Nieuwe auto De overzichtstentoonstel ling van het werk van de pottenbakker, glaskunste naar en kunstschilder Chris Lanooy moet dit jaar de grote klapper worden voor streekmuseum De Meestoof. Een kleine 250 stukken zullen in Lanooys geboorteplaats te zien zijn. Er is landelijk belangstel ling voor en daarom ver wacht het bestuur van De Meestoof twee keer zoveel bezoekers als normaal. Speciaal voor de pers wordt - voor het eerst - een voorbezichtiging van de expositie georganiseerd. Ook is een speciale kleu- renfolder vervaardigd en secretaris W. Heijbroek werkt mee aan een mono grafie van Lanooy die vol gend jaar zal verschijnen. Verder wijdt het Zeeuws Tijdschrift een nummer aan de kunstenaar. Plateelbakkerij Pottenbakker en schilder van Thoolse komaf liet zich inspireren door natuur Monografie Afslaande Scherpenissenaar op Poortvlietsedijk in botsing met motorrijder „Besteed het geld van de boete maar aan verbetering van deze gevaarlijke splitsing", adviseerde de 75-jarige C.T. uit Scherpenisse aan de kantonrechter. Op de Poortvliet sedijk had hij bij de afslag Langeweg geen voorrang ver leend aan een motor. Een berucht punt waar al verschil lende ongelukken gebeurd zijn. Geanimeerd gesprek Stoofweg Sint-Annaland Oekraïens jongenskoor zingt in Thoolse kerk Het gebeurt je niet vaak dat je onverwacht iets moois in de schoot geworpen krijgt. Het overkwam de stichting Uit op Tholen met het concert, donderdag, van het jon genskoor Dzvinochok uit Kiev. Het koor deed zijn naam - die 'klokje' betekent - eer aan! Het was een feest om te luisteren en te kijken naar de jeugdige zangers. Het was verbazingwekkend om te zien met hoeveel overgave en plezier er gezongen werd. Het publiek genoot en was zeer onder de indruk van het gebodene. Schelde College Pierre d'Or Trio Zonder eten naar bed De Meestoof is op 4 april 1973 opge richt. Bevelander was er vanaf het be gin bij. „Han Dekker, Bram Smits, in genieur Geuze en ik publiceerden in die tijd historische artikelen in de Eendrachtbode. Om die reden werden wij bij het initiatief voor een museum betrokken", herinnert de Vossemeer der zich. Mevrouw Renes-van Geer - de Vossemeerse doktersvrouw en la ter gemeenteraadslid - polste Geuze (die ook in de gemeenteraad zat) voor haar idee om één van de na de herin deling leegstaande gemeentehuizen als museum te gaan gebruiken. De gemeente ging daar uiteindelijk mee akkoord en sindsdien is De Meestoof aan de Bierensstraat in Sint-Annaland te vinden. Bevelander maakte als lid van het algemeen bestuur alle ontwik kelingen mee, maar bemoeide zich bijvoorbeeld nauwelijks met het in richten van de exposities. Wél was hij vanaf het begin suppoost tijdens de openingsuren van het museum. „Toen ik nog bij de PTT werkte, alleen op zaterdag. Ik vind het geweldig mooi werk om te doen. Je ontmoet allerlei mensen. Zo kwam een paar jaar gele den de directeur van het Rotterdamse museum Boymans-van Beuningen kijken wat wij van Lanooy hadden", vertelt Bevelander. Acht jaar geleden bleef hij, als enige van de 'oprichters', zitten in het verkleinde museumbe stuur. Bevelander nam het penning meesterschap over van ir. Geuze. De bescheiden Vossemeerder bagatelli seert zijn rol: „Ik hield het geld bij en trapte af en toe op de rem. Dat is wei eens nodig, want zo groot is het subsi diebedrag niet dat we van de gemeen te krijgen." Het bestuur praat inmiddels met een kandidaat om Bevelander als pen ningmeester op te volgen. De perio diek aftredende dames W.J. Nelisse- Kleywegt en B.M. Joosse-Renes werden bij acclamatie herkozen. Tij dens de vergadering bedankte de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Maar ook stond hij stil bij het overlijden van A. van Iwaarden uit Sint-Annaland, een erg actieve vrijwilliger bij De Meestoof. Het afgelopen seizoen trok De Meestoof rond de 4000 bezoekers en dat is normaal. Van hen kwam een kwart uit de eigen gemeente, een kwart uit de rest van Zeeland, 12% uit Zuid-Holland en eenzelfde percenta ge uit Noord-Brabant. Er zijn vooral meer Zeeuwse schoolklassen en groe pen een kijkje komen nemen (De Schalm zelfs met alle leerlingen in het kader van 400 jaar Stavenisse). Tij dens de braderie werden 700 bezoe kers geteld. Een enquête onder de be zoekers moet het komende seizoen inzicht geven in de reden van de komst naar het Thoolse museum. Dit jaar verwacht men een enorme toena me van het bezoekersaantal omdat er voor de Lanooy-tentoonstelling lan delijk belangstelling bestaat. De ex positie zal op 14 april geopend wor den door de Amsterdamse kunsthandelaar F. Leidelmeijer, be kend van het televisieprogramma 'Tussen kunst en kitsch'. Aan entreegeld en verkoop van arti kelen kreeg het museum vorig jaar 7964 gulden binnen en aan contribu ties 11.003 gulden. Het ledental heeft de duizend overschreden. In 1999 kreeg De Meestoof er 140 leden bij, het resultaat van een actie werkge vers-werknemers. De actie had tot doel werkgevers te interesseren voor het cultureel erfgoed van Tholen en Sint-Philipsland en de werknemers daarvan te laten profiteren door hen lid te maken van De Meestoof (even tueel via een toevoeging aan het kerst pakket). Volgende maand zal een hefplateau aangebracht worden waardoor rol stoelgebruikers gemakkelijker de hoofdingang van het museum kunnen benutten. Een aangepast toilet is één van de volgende prioriteiten. Voor de collectie zijn een aantal sieraden aan gekocht die behoren bij de Thoolse dracht: een oorijzer, vier mutsenspel- den en twee spiegelbellen van goud, alsmede rouwsieraden. Een nieuwe auto die ongemerkt hard rijdt of een verklaring waarom de maximum snelheid werd overschreden, het hielp allemaal niet. De kan tonrechter in Tholen hield vast aan geldboetes van 505, 420 en 385 gul den omdat er te hard was gereden. En in één geval kwam daar ook nog eens een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van vier maanden bij omdat de inwoner van Sint-Maartensdijk al voor de twee de keer was betrapt. De 42-jarige C.J.S. was zelf niet verschenen voor het Thoolse kan tongerecht. Hij had om uitstel ver zocht omdat hij als gevolg van een nieuwe baan op vakantie was. Bo vendien had S. laten weten, dat het hem niet bekend was of hij had ge reden of zijn vrouw toen de snel heidsoverschrijding met 36 km op een 80 km-weg was geconstateerd. Zowel de officier van justitie mevr. mr. H.I. den Hartog als kantonrech ter mr. M.J.M. Klarenbeek vonden dat geen geldige redenen voor het volgens hen onvoldoende onder bouwde verzoek tot uitstel. Omdat S. al eerder te hard reed, werd de boete 505 gulden plus een voor waardelijke rij-ontzegging van vier jaar met een proeftijd van twee jaar. Met deze stok achter de deur hoopt de justitie dat de inwoner van Sint- Maartensdijk beter op zijn snelheid let. De 44-jarige P.N.M. van W. had dat ook niet gedaan op 13 mei vorig jaar, toen hij op de Oud-Vossemeer sedijk 115 in plaats van 80 km reed. Hij was op hemelvaartsdag met zijn zoon op weg naar een wielerwed strijd en aangezien er onderweg veel sluizen openstonden voor het doorlaten van pleziervaartuigen, was Van W. aan de late kant om het startschot voor zijn zoon nog te ha len. „Ik rij 40.000 km per jaar en heb de afgelopen vijftien jaar met 600.000 km nog nooit een snel heidsovertreding begaan, al zal ik wel eens 5 of 10 km te hard gereden hebben." De Leidenaar viel echter het meest over het feit, dat justitie hem om een reactie had gevraagd en dat hij daarop niets anders hoorde dan de ontvangst van een boete. „Dat trof me hard. Ik ben een klein beetje op het verkeerde been gezet door dat verzoek om een reactie. Het is een buitengewoon vreemde zaak dat je daarop niets hoort. Ik vind dat de overheid op een andere manier met burgers dient te communiceren." De officier van justitie noemde het heel ongebruikelijk dat men zich zo komt verweren en daarvoor dan ook de afstand Leiden-Tholen over brugt. Zij vond dat er geen bezwaar schrift aan de orde was, maar dat er een gebruikelijk antwoordformulier aan Van W. was gestuurd. „De func tie daarvan is de vaststelling van de identiteit. Bij overschrijding van de maximum snelheid met 35 km hoort geen grote brief. Het is geen zwaar crimineel vergrijp, maar een over treding. En voor te hard rijden staan bepaalde tarieven. Overigens drie tientjes lager dan de boete nu is. Gezien de hele moeite die u geno men hebt om naar Tholen te komen, zal ik de eis niet hoger maken dan de acceptgirokaart die u ontvangen hebt, door het tarief op 420 gulden te handhaven. En wanneer u bezwa ren hebt tegen de status van het ant woordformulier, dan kunt u zich be ter tot de nationale ombudsman wenden", aldus de officier. „Ik zag er een mogelijkheid in om in overleg te komen met de over heid. De status van de toelichting moet beter geregeld worden", vond Van W. De kantonrechter vond het allemaal onvoldoende redenen om de overschrijding van de maximum snelheid goed te praten. „Hard rij den is gevaarlijk", zei mr. Klaren beek, die het vonnis gelijk aan de eis op 420 gulden bepaalde. De 55-jarige R.B. uit Sint-Philips land reed 13 april vorig jaar 118 km op de Nieuwe Postweg bij Tholen, waar 80 km het toegestane maxi mum is. „Ik reed in een vervangen de auto van de ANWB. En in zo'n splinternieuwe benzinewagen merk je gewoon niet dat je te hard gaat ten opzichte van mijn oude bestel bus die na 500.000 km niet meer vooruit te branden is. Bovendien kan ik de boete niet betalen, want ik ben werkloos en heb alleen een uit kering. Daarom verzoek ik om een vervangende straf of een betaling in termijnen", zei B. De wet staat bij boetes beneden de 500 gulden geen betaling in termij nen toe, vertelde de officier. „En sinds vorig jaar april hebt u al een tijdje kunnen sparen. Iedereen moet opletten hoe hard men rijdt. Een an dere auto is geen geldige reden om de maximum snelheid te overschrij den", zei mr. Den Hartog, die 385 gulden boete eiste. „Jammer", was de reactie van B. Ook de kantonrechter vond, dat de Sint-Philipslander zich al ruim een half jaar had kunnen voorbereiden op de boete van 385 gulden, die hem juli vorig jaar was aangeboden. „Je moet gewoon uitkijken met je snelheid en de redenen die u aan voert, zijn niet geldig." Overigens wees mr. Klarenbeek er nog op dat bij justitie in Leeuwarden, die de boetes int, te vragen valt of er even tueel in termijnen betaald kan wor den als de 385 gulden teveel is. Chris Lanooy, in 1881 in Sint-An naland geboren, was volgens Heij broek zijn tijd ver vooruit in met na me het gebruik van experimentele vloeiglazuren. De glazuren die hij vanaf ongeveer 1910 maakte, zijn decennia later toegepast door be kende pottenbakkers als Leach en Zaalberg. Tijdens zijn leven werd Lanooy gewaardeerd, wat blijkt uit prijzen die hij won op diverse we reldtentoonstellingen en het aanbod om artistiek directeur te worden van de Zweedse keramiekindustrie Gus- tavberg. Na zijn dood in 1948 bleef hij in feite onderbelicht. Een jaar na Chris' geboorte ver huisde het gezin Lanooy naar Tho- len-stad, waar vader Cornelis een smederij begon aan de Oudelandse- poort. Door diens sympathieën voor de socialistische voorman Do- mela Nieuwenhuis en de slechte kerkgang bleven de klanten weg. Daarom vertrok het gezin Lanooy in 1889 - Chris was toen acht - naar Den Haag waar Cornelis aan de slag kon als hoefsmid bij de paar dentram. De jonge Chris raakte Schilderijen, keramiek en diploma 's van Chris Lanooy zijn onder meer te zien in De Meestoof de komende maanden. gaandeweg meer geïnteresseerd in tekenen en schilderen. Op vakantie bij zijn grootouders in Sint-Anna land schilderde hij landschappen en liet zich inspireren door de Ooster- schelde. In 1896 ging Chris als leerling-schilder aan de slag bij de Haagse plateelbakkerij Rozenburg. Hij kwam in aanraking met het pot tenbakken, werkte in Gouda, en had al in 1902 een eigen oven in Scheveningen. Lanooy werd ont werper en esthetisch leider bij aar dewerkfabriek Haga in Purmerend, waar hij zijn latere vrouw leerde kennen. De fabriek sloot in 1907, waarna hij naar Gouda terugkeerde en er een atelier bouwde met een soort laboratorium (een deel ervan is in De Meestoof nagebouwd). Lanooy bakte steengoed in een hoog vuur en bekwaamde zich in het maken van porselein, vooral geïnspireerd op de Chinese voor beelden. Voor een expositie in het Stedelijk museum te Amsterdam in 1914 bracht hij 400 stukken bijeen. Na 1915 ging Lanooy serviesgoed en zacht aardewerk maken. Vier jaar later verhuisde het gezin naar Epe op de Veluwe. Chris bekwaam de zich in Leerdam in het maken van glaswerk. Zijn zoon Cees kwam bij hem in de leer, maar hield het na enkele jaren voor gezien. Zijn zilveren jubileum als potten bakker vierde Lanooy met een serie van 1000 paddestoelborden. Hij ging voor de glasfabriek Leerdam werken en maakte onder meer een malig sierglaswerk (zogenaamd unica) en zelfs een gebrandschil derd glazen raam. Schilderen deed hij ook nog. De Meestoof bezit een kamerscherm uit 1933, dat een drieluik vormt over de Oosterschel- de. Aanvankelijk schilderde de kun stenaar in de trant van de Haagsche School, maar later steeds uitbundi ger expressionistisch en naar het fauvisme toe. In zijn krijttekenin gen en ontwerpen van behangselpa pier voeren art deco en art nouveau de boventoon In de oorlog werkte Chris Lanooy voor de ondergrond se. Hij werd in februari 1945 door de Gestapo opgepakt en belandde in het concentratiekamp Amers foort. Lanooy overleed in januari 1948 en ligt in Epe begraven. In De Meestoof worden voor het eerst stukken uit musea (Den Haag, Leeuwarden, Purmerend, Gouda en Leerdam) getoond samen met col lecties van familieleden van de kunstenaar en van andere particu lieren. Zodoende zullen schilderij en uit Lanooys jeugdperiode te zien zijn; zijn eerste keramiek- en plateelschilderingen; een serie va zen en een tegelplateau met onder waterlandschappen uit Purmerend; krijttekeningen, schalen, borden en glazen uit zijn Goudse periode; het gebrandschilderde raam dat het atelier voorstelt van zijn leerling Frans Slot; borden met paddestoe len, vissen, vogels en andere deco raties; beschilderd glas en glas met oppervlaktebewerkingen; schilde rijen van de Oosterschelde, bosge zichten, berglandschappen en pad destoelen. Voor het eerst zijn de meeste kunstvormen die Lanooy toepaste in één overzicht te zien. Foto's van Lanooy en van zijn fa milie in hun smederijen op Tholen worden ook getoond. De expositie 'Tussen twee vuren' is te zien van 15 april tot 30 okto ber. De Amsterdamse kunsthande laar F. Leidelmeijer (die in het tv- programma Tussen kunst en kitsch steeds weer verbaast met zijn gede gen kennis) verricht donderdag middag 13 april de officiële ope ning. Als begeleidende catalogus verschijnt een speciaal nummer van het Zeeuws Tijdschrift. Secre taris drs. W. Heijbroek, die veel tijd stak in het bijeen brengen van de stukken voor deze expositie, werkt samen met drs. Terlouw van het museum Princessehof, drs. J. Meihuien van het Nationaal glas museum en de Leidse kunsthistori cus drs. P. Terwen aan een mono grafie over Chris Lanooy. Deze zal in het najaar van 2001 verschijnen, voorafgaand aan een expositie in het Nationaal glasmuseum te Leer dam. In de begroting houdt De Meestoof rekening met dik 13 mil le aan kosten die de expositie van Lanooys werk vergt. Maar het blijft niet bij één tentoon stelling. Van 15 april tot 3 juni is een reizende expositie gewijd aan de merklap in De Meestoof te zien. Aansluitend wordt, inhakend op de viering van 525 jaar Sint-Anna land, een foto-expositie gepresen teerd van Sint-Annalanders in de jaren veertig (foto's van M. van der Weele). De vierde wisselexpositie is gewijd aan een voor Tholen ui termate belangrijk akkerbouwge was: de aardappel. In de nieuwe schuur kan zelfs geveild worden met een heuse veilingklok. De T-splitsing Poortvlietsedijk/Langeweg bij Scherpenisse is een berucht knelpunt in het Thoolse verkeer. Op 19 maart van het vorig jaar stond T. stil om voorrang te geven aan een tegemoetkomende auto. Het was donker en toen de Scherpenissenaar linksaf sloeg, klapte een motorrijder tegen de auto. Met een hoofdwond, sleutelbeen uit de kom en een hersen schudding werd deze naar het zieken huis gebracht. De nieuwe motor, waarmee een eerste rit werd ge maakt, bleek niet verzekerd te zijn en was total loss. T. had de motorrijder niet zien aanko men, evenmin als zijn vrouw die naast hem zat en de bestuurder van een achteropkomende auto die ook stond te wachten. „Ik vermoed dat hij zonder licht gereden heeft, want het lampje kon ik zo pakken en dat laatje wel wanneer dat gebrand had. Bo vendien moet hij ontiegelijk hard ge reden hebben, want we hebben de motor niet gezien, terwijl we stil stonden. Het is hier een heel gevaar lijk punt en later is hier zelfs een do delijk ongeluk gebeurd. Ik ben er dan ook vreselijk van geschrokken en heb er slapeloze nachten van gehad, want ik blijf het een raadsel vinden hoe dit gebeurd is", bekende de Scherpenis- De motorrijder kwam van het laagge legen weggedeelte vanaf de rotonde bij de Spuidam. Bovendien is er nog een bocht. Voeg daarbij de afslag naar de Langeweg en je hebt een heel gevaarlijke verkeerssituatie. „Deze T- splitsing moet veiliger worden", vond T. De officier van justitie vond toch dat de Scherpenissenaar onoplettend ge handeld had. „U hebt geen voorrang verleend aan de motorrijder, die zelf dacht nog geen 80 km te rijden en dimlicht voerde. Op dit gevaarlijke punt had u nog beter moeten oplet ten. Op het moment dat u naar links reed, kwam de motor eraan en dit ogenblik van onoplettendheid heeft een botsing tot gevolg gehad", aldus mevr. mr. H.I. den Hartog, die 500 gulden boete eiste. „Ik heb niet onoplettend gehandeld, want ik stond stil", zo verweerde T. zich. Hij vertelde ook dat hij de ge wonde motorrijder in het ziekenhuis had opgezocht. „We hebben een ge animeerd gesprek gehad, maar later kreeg ik een brief van hem, waarvan de honden geen brood lustten. Die heb ik dan ook naar het politiebureau gebracht." De kantonrechter sloot niet uit dat de motorrijder te hard gereden had en ook zonder verlichting reed, al is dat laatste onwaarschijnlijk. „Maar het verwijt is niet geheel aan uw kant, al wordt er uiterste oplettendheid ver wacht", zei kantonrechter mr. M.J.M. Klarenbeek, die zijn vonnis matigde tot 350 gulden. Een soortgelijke situatie was er op de tweede rotonde ter hoogte van de Stoofstraat in Poortvliet. Daar had de 49-jarige J.M.W. uit Sint-Annaland op 11 juni van het vorige jaar geen voorrang verleend aan een bromfiet ser, die zijn onderbeen op twee plaat sen brak. Dat werd een langdurige kwestie omdat het been in het zieken huis verkeerd werd gezet, vertelde W. In zijn bestelauto had hij de bromfiet ser totaal niet gezien. „Een heel groot reclamebord belemmerde het uitzicht bij het rechtsaf slaan. En vanaf de ro tonde kom je in een haakse bocht, ge lijk op een parkeerplaats. Je kunt daar niet hard rijden en ik had eerst stil ge staan en was daarna opgetrokken. In mijn spiegel zag ik geen bromfietser. De klap kwam en daar lag hij." Uit het technisch onderzoek bleek, dat de tweewieler 61,4 km kon rijden in plaats van de toegestane 45 km. Ook het geluidsniveau was te hoog. Vanaf Scherpenisse had de bromfiet ser, die op weg was naar school, al achter het busje gereden. 'Met al die haast, daar lig ik nu', had de jongen volgens W. direct na het ongeluk ge zegd. „Een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden" concludeerde de officier van justitie. „Voor de bromfietser, die zei maar 25 km te hebben gereden, was de dubbele beenbreuk geen pretje. Het herstel duurde maanden. Rekening houdend met het reclamebord, dat het uitzicht gedeeltelijk hinderde, eis ik voor de ze fout 400 gulden", zei mevr. Den Hartog. „Dat is vrij zwaar", was de reactie van W. De kantonrechter bleef echter ook bij die 400 gulden. „Het was wel heel erg moeilijk om dit ongeluk te vermijden, maar u hebt geen voor- y rang verleend en ik weeg daarbij de ernstige gevolgen mee. U moet ui terst voorzichtig zijn", aldus mr. Kla renbeek. Ook de 55-jarige P.L. uit Stavenisse kreeg 400 gulden boete voor een voorrangsfout. Hij had op 23 januari van het vorige jaar op de splitsing Stoofweg/Huygensstraat in Sint-An naland geen voorrang verleend aan een van rechts komende auto. „.Ik heb de wagen totaal niet gezien. Hij stond ineens voor me. Als ik een vrachtwagen had bestuurd, was de auto misschien niet zo op de weg ge komen", bracht L. naar voren. „Dan hebt u het over het recht van de sterk ste", merkte de kantonrechter op. L. raakte zelf flink gewond aan zijn knie en de andere bestuurster had een ge kneusde enkel, alsmede pijn in de mg en nek. Er zaten nog drie andere jon geren uit Goes in de wagen, maar die bleven ongedeerd. De bestuurster had door de verwondingen haar stage van drie weken niet kunnen afmaken. „Stel je voor dat de vrouw maanden uit de roulatie was geweest", bracht de officier naar voren. Ze zei een beetje moeite te hebben met de hou ding van L„ gezien het voorbeeld van de vrachtauto. „Dat vind ik akelig voor mensen die onterecht zijn aan gereden. U legt de fout bij de andere partij. Voorrang moet je inderdaad niet nemen, maar krijgen. En als je voor elke scheet gaat stilstaan, dan is dat ook weer levensgevaarlijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo is ook hier weer gebleken", aldus mevr. Den Hartog, die 400 gulden boete eiste. L. zei daarvan weinig te kun nen zeggen en de kantonrechter nam de eis over. „Door onoplettendheid hebt u geen voorrang verleend, maar de gevolgen vallen nogal mee", aldus mr. Klarenbeek. seum enkele liederen. Daarna ging het met de intussen 'gerepareerde' bus (die zelfs na reparatie nauwelijks boven de zestig kilometer uitkwam) richting Scherpenisse. Daar wachtte hen in het Holland Huis een door de beheerder Toon Slager bereidde, drie-gangenmaaltijd, 's Avonds werd in de jeugdherberg gekeken naar een samenvatting van de voetbalwedstrijd Dynamo Kiev-Bayern München. Een van de jeugdige zangertjes had intus sen bij een spelletje voetbal zijn knie zo ernstig geblesseerd, dat die in het ziekenhuis in het gips moest worden gezet. Donderdag bood het Schelde College in Bergen op Zoom het gezelschap een lunch aan. Dit werd een groot succes. In het schoolrestaurant wer den de jongelui bediend door keurig in het zwart en wit geklede leerlingen - meisjes -, iets wat zeer in de smaak viel bij de jongelui uit Kiev. Er vond al snel verbroedering en verzustering plaats tussen de, gelukkig redelijk Engels sprekende, jongelui. Na een klein concert in de aula, als dank voor het genotene, vertrokken ze. Bij de jeugdherberg werden de koffers ingeladen en toen ging het, nog steeds met een slakkengangetje, rich ting Scherpenisse waar opnieuw een maaltijd wachtte. „Dankzij de inzet van velen is het bezoek aan Tholen en omgeving prettig verlopen voor het door tegenvallers geplaagde koor dat na afloop van het concert de bus in ging om richting Koudekerke te rijden", aldus Eef de Jonge. Boeiend en afwisselend was het programma dat het Pierre d'Or Trio zaterdagavond bood in de Hervorm de kerk van Oud-Vossemeer. Violis te Leonie Kleiss, hoornist Pieter Gouderjaan en pianist Huib Christi- aanse speelden werken van Duver- noy, Mozart, Koechlin en Brahms. Christiaanse verzorgde een toelich ting en dat droeg bij tot een ont spannen atmosfeer, die de commu nicatie tussen publiek en uitvoe renden soepeler en effectiever maakt. Dit was vooral merkbaar tij dens de Quatre Petites Piéces van Charles Koechlin. Na ieder onder deel van deze sfeerrijke muziek was het publiek muisstil, een fenomeen dat in het Amsterdams Concertge bouw in jaren niet meer is geregis treerd. Dat het voor dit trio een feest was om in zo'n stijlvolle ruimte en voor zo'n aandachtig publiek te mu siceren, was duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Alledrie de musici vorm den een absolute eenheid in hun duidelijke streven het publiek bij zoveel schoonheid te betrekken. In februari kreeg Uit op Tholen via een internationale organisatie van jongenskoren het verzoek of Dzvino chok - dat buiten de Oekraïne inmid dels grote bekendheid heeft verwor ven met zijn excellente kwaliteit - een concert mocht verzorgen in het kader van een veertiendaagse tournee. De jongens (8 tot 14 jaar) en heren (18 tot 30 jaar) repeteren drie keer per week in de Oekraïense hoofdstad. Uit op Tholen vond als plaats voor het optre den de Onze-Lieve-Vrouw-Hemel- vaartkerk in Tholen, waarvan het pa rochiebestuur het concert prima vond passen in de viering van het eeuw feest van het kerkgebouw. Het programma bestond uit westerse en oosterse kerkmuziek, klassieke lie deren, negrospirituals en volksmuziek uit de Oekraïne. Zeer aangrijpend was ook het moment waarop, vlak achter elkaar, twee jonge zangertjes moesten gaan zitten. Met wit weggetrokken snuitjes zaten ze op de bank. De ma nager van het koor vertelde dat veel van deze kinderen nog lijden aan de gevolgen van de kernramp in Tsjerno- bil. Na het concert werd er koffie en thee geschonken en de opbrengst hiervan werd door de pastor van de kerk overhandigd aan de manager van Dzvinochok. „Iedereen was het ero ver eens dat dit koor terug zou moe ten kunnen komen naar Tholen. Van verschillende kanten werd aangebo den om bij een volgend bezoek als gastgezin op te treden", vertelt Eef de Jonge van Uit op Tholen. Vanaf het begin van de tournee werd Dzvinochok door pech achtervolgd. Allereerst een financiële tegenvaller doordat er twee concerten uitvielen wegens gebrek aan gastgezinnen. De reis van 1400 kilometer naar Dres den, waar het eerste concert gegeven werd, duurde 30 uur. Na het optreden daar vertrok men richting Bergen op Zoom. Onderweg kreeg de (oude) bus pech en in plaats van om zes uur bij de jeugdherberg Klavervelden aan te komen, werd het middernacht. Omdat de keuken daar toen al geslo ten was moesten de koorleden met een hongerige maag naar bed. 's Middags volgde een gastvrije ont vangst in het Markiezenhof. Als dank zong het koor in de Hofzaal voor het personeel en het bezoek van het mu-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 7