Vrijwilligersmedailles voor het eerst uitgereikt aan vijf brandweerlieden „Aanbod van vakantie werkers in de gemeente Tholen neemt toe" Vetburgh u CDA en D66 kritisch over burgerparticipatie RPF/GPV is tegen de aanschaf van strooier Zorgen over de beschikbaarheid bij alarmering overdag Arbeidsinspectie gaat landbouw en horecasector controleren Poortvlietenaar wil weer 100 op Nieuwe Postweg 46 bestuurders gaan op de bon Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Het was een avondje met een stuk of drie draaiboeken. Een behoorlijk aantal mensen werd in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse brandweeravond in de Vossenkuil te Oud-Vossemeer, maar voor sommigen was dat een gro tere verrassing dan voor anderen. Zo kregen leider en in structeur C.J. Kunst van de jeugdbrandweer Sint-Philips- land en burgemeester H.A. van der Munnik een onverwachte hulde. Voor het eerst werden er ook 'vrij- willigersmedailles' uitgereikt. Preventie voorop Budget omhoog Kozakkenkoor Nog ongeveer een maand en dan begint het vakantie werkseizoen. De Arbeids inspectie gebruikt die pe riode om nadrukkelijk de horecabranche en de land bouwsector controleren. Er wordt scherp gelet op de leeftijd van de vakantie werkers, op het uitvoeren van gevaarlijke werkzaam heden en de arbeidstijden. Volgende maand worden de controleprojecten de finitief vastgesteld. Het aantal potentiële vakantie werkers groeit in Tholen. Profiteren Zwart werk Managers V De inspraak van burgers op het beleid van de ge meente Tholen is aan de Parksingel in Tholen ver te zoeken. Dat stelden J.P. Bout (CDA) en J. van den Donker (D66) maandag avond in de gemeenteraad toen het rooien en herplan ten van bomen in deze straat aan de orde kwam. De populieren worden er vervangen door knotwil gen, maar daar zijn de be woners het niet mee eens, zo legde Bout nog maar eens een keer uit. Over het gevolgde beleid kwam hij in aanvaring met wethou der K.A. Heijboer van openbare werken. Knotwilgen aan Parksingel in Tholen Tegenaanval Met alleen de RPF/GPV tegen, is de gemeenteraad maandagavond akkoord gegaan met de aanschaf van een strooier voor de gladheidbestrijding. Vol gens A.L. Piet kon zijn fractie geen goede afwe ging maken tussen de twee offertes die het college ter inzage had gelegd. Tweede offerte is niet volwaardig Eén merk specialisten in - Computersnetwerkensystemen op maat. - Hi-end audio(speciale luisterruimte). - Beeld en geluidsystemen door heel uw huis. - Eigen technische dienst en service afdeling. X De Vossenkuil was tot de nok toe gevuld met brandweerlieden en hun echtgenoten. Dat leverde veel zwarte uniformen^ strepen, balken en sterren op. Voor de gelegenheid was ook de jeugdbrandweer Sint- Philipsland aanwezig. Eén van de jubilarissen was namelijk Arco Kunst die de jeugdbrandweer traint en leidt. Na de koffie betrad burgemeester Van der Munnik het spreekgestoelte. Zoals hij zelf zei voor de laatste keer, in verband met zijn afscheid als burgervader in juni van dit jaar. „De brand weer komt er ook in 2000 weer goed vanaf wat de middelen be treft", zei Van der Munnik die had uitgerekend dat Tholen per inwo ner vijftig gulden per jaar aan de brandweer besteedt (inclusief bij voorbeeld de afschrijvingskosten). Over de toekomst pad de burge meester wel wat vragen. „Hoelang zullen we nog genoeg vrijwilli gers vinden. Er worden namelijk nogal wat eisen gesteld. En wat te denken van chauffeurs?" Van der Munnik vroeg zich verder af wan neer Tholen bij de regio Zeeland zal worden gevoegd en hoe dat zal gaan verlopen. Overigens meld den we in deze krant vorige week al dat de staatssecretaris van bin nenlandse zaken de provincies heeft opgedragen om uiterlijk per 1 januari 2003 de hulpverlenings regio's gelijk te maken aan de po litieregio's. En dat betekent dus dat Tholen uiterlijk op die datum over zal moeten naar Zeeland. Brandweercommandant J. de Feij- ter ging in op het thema dat mo menteel de brandweer sterk bezig houdt: veiligheid. „We zullen in de toekomst steeds meer moeten investeren in preventie. Dat is waar de maatschappij tegenwoor dig om vraagt. De repressieve tak van de brandweer zal op den duur overbodig moeten worden. En daarom is het beleid ook sterk ge richt op het brandveiliger maken van gebouwen en het duurzaam veiliger maken van wegen", aldus De Feijter. De Thoolse brand- weergroepen werden vorig jaar 105 keer gealarmeerd voor in to taal 88 gevallen. Daarvan waren er 61 brandalarmen en 27 keer werd de hulp bij een ongeval ingeroe pen. Daarmee verminderde het aantal inzetten bij ongevallen, maar er waren wel meer verkeers ongelukken met beknelling: zes tien ten opzichte van twaalf in 1998. Er werden 33 slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. De Feijter - die zijn eerste feest avond als beroepscommandant be leefde - hoefde de jaarwisseling en de daarvoor genomen voor zorgsmaatregelen niet uitgebreid te noemen. „Het was een rustige nacht. De oefennacht op 9 septem ber was veel hectischer dan de echte millenniumnacht. We kon den dubbel oefenen omdat we van twee kanten (Brabant en Zeeland - red.) bestookt werden met tele foontjes en faxen", aldus De Fe ijter die aan het eind van zijn op somming van incidenten moest concluderen dat er nog een lange weg te gaan is voor de 'repressie ve zorg' (ofwel het blussen van branden en het bevrijden van slachtoffers) verminderd kan wor den. De langste inzet was volgens de commandant het verwijderen van een 1,5 km lang spoor van hy- drolische olie op de Philipsdam en de Krabbenkreekweg te Sint-Phi- lipsland. Zorgen maakte de brandweercom mandant zich over de vrijwilli gers. „Gemiddeld zijn er bij een alarmering maar elf brandweerlie den per blusgroep oproepbaar. En er is een tendens dat steeds minder vrijwilligers overdag inzetbaar zijn", aldus De Feijter. „Werving heeft dan ook onze aandacht. Er Traditioneel zijn er elk jaar een flinke hoeveelheid jubilarissen die gehuldigd worden op de brandweeravond. acht worden op dit moment nog vrijwilligers gezocht." Op de brandweeravond worden tra ditioneel ook de behaalde diploma's en certificaten uitgereikt. „Er zijn momenteel maar liefst 26 mensen in opleiding en het budget hiervoor zal in de toekomst nog omhoog moe ten", zei De Feijter die aangaf dat de eerste studie die iemand moet volgen voor hij actief brandweer man kan worden (brandwacht), 125 lesuren beslaat. Daarin komen za ken als het omgaan met de basisap- paratuur en perslucht en het verrich ten van levensreddende handelingen voor. Elke vervolgstudie kost we derom meer dan 100 uren leren. In totaal kregen zaterdag achttien brandweerlieden hun behaalde pa pieren uit handen van burgemeester Van der Munnik. Het certificaat grootschalige hulpverlening werd behaald door J. Dorst, M.H. Kloet, H.A. Stoutjesdijk en G.J. Vermaas (allen van de blusgroep Sint-Maar tensdijk). J.C. Vroegop van de blus groep Sint-Annaland ontving het certificaat pompbediener. Het diplo ma brandwacht was er voor J. Klip- pel en P. Vlot van de blusgroep Sta- venisse. J. van der Welle (Tholen), H.A. Stoutjesdijk (Sint-Maartens dijk) en L.J. Mosselman (Sint-An- naland) behaalden het diploma brandwacht eerste klasse. Tenslotte was er het diploma hoofdbrand wacht voor W. Riedijk (Tholen), M.H. Kloet en L.C. de Graaf (bei den Sint-Maartensdijk), G.M.G. Jansen, H. Rozendaal, M.J. Aarn- oudse en C.J. v.d. Graaf (allen Sta- venisse) en J. Moerland (Sint-Anna- land). Naast deze prestaties, werden ook diverse jubilea gevierd. Negen brandweerlieden werden gehuldigd omdat ze al 12,5 jaar bij de brand weer werkzaam zijn: J. Dorst, A. Giljam, G.J. Vermaas en D.C. Ver meulen (allevier Sint-Maartens dijk), J. Polderman (Stavenisse) en M.A. van Duuren, A. Kempeneers, C.J. Kunst en J. Verwijs (allen Sint- Philipsland). Een zilveren jubileum was er voor J.J. Contant (Tholen), B.W. Schot (Sint-Maartensdijk), J.J. Bruijnzeel en J.J. Burgers (beiden Sint-Annaland) en C. van Duuren (Sint-Philipsland). Tot slot werd on dercommandant R.J. Weggemans onderscheiden voor 30 jaar werk in de brandweer. Behalve dat Arco Kunst uit Sint- Philipsland 12,5 jaar bij de brand weer zit, is hij ook nog eens een zelfde periode leider en instructeur van de jeugdbrandweer. En daar voor kreeg hij, behalve de onder scheiding die de overige koperen ju bilarissen ook kregen, tevens de vrijwilligersmedaille. Deze penning werd dit jaar voor het eerst uitgege ven. Tot zijn grote verrassing was Kunst (die in de feestcommissie zat) zelf het middelpunt van een huldiging. Er kwam namelijk op eens rook vanonder het podium. Daarop stormde de jeugdbrandweer van Sint-Philipsland met helmen en overjassen aan de zaal binnen en zongen 'Arco bedankt!' en nog een tweede loflied op hun leider. Die bekeek hoofdschuddend het draai boek voor deze avond, want hij ver keerde in de veronderstelling dat de opvoering met de rook zou worden gehouden als voorschotje op het af scheid van Van der Munnik. Maar deze keer werd Kunst dus zelf beet genomen. „Hartstikke bedankt jon gens en ik hoop dat ik het nog lang mag doen. Het was graag gedaan!", was alles wat hij daarna nog kon zeggen. Vrijwilligersmedailles waren er ook voor een aantal brandweerlieden dat is gestopt. C. van den Hoek van de blusgroep Sint-Maartensdijk is er daar één van. Hij trad op 1 juni 1971 aan als aspirant brandwacht en zwaaide op 1 mei vorig jaar af als postcommandant vanwege het be reiken van de 55-jarige leeftijd. Van den Hoek zat dus bijna 28 jaar bij de brandweer. Ook M.N. de Viet moest met zogenaamd 'functioneel leeftijdsontslag' per 1 augustus vo rig jaar. De Viet begon op 1 augus tus 1973 als aspirant brandwacht en werkte zich op tot hoofdbrand wacht. De langstdienende van de brandweerlieden die afscheid na men, was C. Lemson van de blus groep Stavenisse. Hij kwam op 1 augustus 1968 bij de brandweer als aspirant en kreeg per 1 februari eer vol ontslag op eigen verzoek. De brandwacht eerste klasse had daar mee 31,5 jaar in de brandweer ach ter de rug. J. Priem van de blus groep Sint-Maartensdijk kreeg na 16,5'jaar eervol ontslag op eigen verzoek. Priem kwam op 1 juli 1983 bij de brandweer en werd uiteinde lijk onderbrandmeester. Onder ap plaus werden de scheidende blus sers onderscheiden door Van der Munnik. Namens de 'ondernemingscommis sie' van de brandweer Tholen, kwam voorzitter J.J. Burgers nog even aan het woord. „Wordt de vrijwillige brandweer wel serieus genomen?", zo vroeg hij zich af. „Dit jaar hebben we voor het eerst een kerstpakket ge kregen. En dat was ook nog hetzelf de als alle ambtenaren hebben ge had. Als je dan niet serieus genomen wordt? Ook was Burgers blij met de rondgang die de nieuwe gemeentese cretaris S. Nieuwkoop maakte langs alle blusgroepen. Burgers had wel een beetje kritiek, maar die richtte zich op de brandweerlieden zelf. „Er is heel weinig animo voor een func tie in de O.C. Het zou ideaal zijn als bij de volgende verkiezingen uit elke blusgroep een vertegenwoordiger zou komen voor de O.C. We stem men ervoor in april." Zoals gezegd was het Van der Mun- niks laatste brandweeravond in zijn functie als burgemeester van Tholen. Later dit jaar volgt er nog een groter afscheid, maar de brandweerlieden wilden op die dag niet wachten. Ze namen alvast een voorschotje en als een soort Belgisch 'sjefke' met een alpinopetje op, kondigde De Feijter een kozakkenkoor aan, bestaande uit drie brandweerlieden van elke blus groep. Ze hadden zich uitgedost met mutsen en zongen in een kozakken- lied de lof op Van der Munnik. Daar in werd onder meer het voorval aan gestipt dat Van der Munnik (toen hij nog maar pas Burgemeester in Tho len was) de opening van de brand weerkazerne in Stavenisse vergat. Hij was toen met zijn hond aan het lopen over de dijk. De brandweerlie den wensten Van der Munnik nog veel leuke dingen toe en spoorden hem aan van zijn 'welverdiende pen sioen' te gaan genieten. „Vorig jaar heeft Arbeidsinspectie de voorkeur gegeven aan dezelfde categorieën. Toen werden veel over tredingen geconstateerd. Er is geen reden om andere branches of secto ren nadrukkelijker aan te pakken", aldus woordvoerster Petra Klap van het ministerie van sociale zaken in antwoord op vragen van de Een- drachtbode. Arbeidsinspectie valt onder dit ministerie. Uit de rapportage over 1999 blijkt dat steeds meer bedrijven het niet zo nauw nemen met de voorschriften. Tijdens de controles in de zomer van vorig jaar werden bij 1985 steek proeven 756 overtredingen gecon stateerd bij 470 bedrijven. Het jaar daarvoor werden na 1604 controles 448 tekortkomingen geconstateerd. Kinderen werkten in een onveilige omgeving, op gevaarlijke machines, op verboden tijdstippen of maakten te lange dagen. Volgens Klap ligt het stijgende aantal tekortkomingen niet alleen aan het groter aantal bezochte bedrijven, maar vooral aan het ple gen van meer overtredingen door het bedrijfsleven. Er werden 29 proces sen-verbaal opgemaakt. Ruim vijftig ondernemers kregen een waarschu wing. Bij de controles waren vorig jaar bijna 10.000 vakantiewerkers betrokken. De meeste overtredingen werden gemaakt door de groothan del, de detailhandel en de industrie. Daarbij ging het vooral om kinderen van 13 jaar die 's avonds laat werk ten, het ontbreken van goede ar beidstijdenregelingen en het werken op gevaarlijke plaatsen of in de buurt van machines. Regionaal wor den de cijfers niet bijgehouden. Budelpack Co-Packers in Poortvliet, dat elk jaar een groepje van tenmin ste twintig vakantiewerkers nodig heeft, zoekt de periode waarin die actief moeten worden zorgvuldig uit. „Jongeren van vijftien, zestien en zeventien jaar kunnen niet voor alle werkzaamheden worden inge zet. Voor elke leeftijdsgroep zoeken we een project", zegt woordvoerder Gerard de Koek. In elk geval moeten ze uit de buurt blijven van draaiende machines. De Koek: „Dan zorgen we dat er in de ruimten waar ze kun nen werken, geen machines staan. Vakantiewerkers worden bij ons in gezet voor het vouwen van dozen, het in- en uitpakken van materialen en het insteken van folders." Budel pack doel dat door een bepaalde pe riode uit te trekken waarin de vakan tiewerkers zonder problemen hun gang kunnen gaan. De Koek: „We proberen daar de maanden juli en augustus voor aan te houden." Volgens de vakbond FNV lichten bedrijven niet alleen de hand met de voorschriften, vaak betalen ze ook te weinig, houden geen belastingen in of profiteren op andere manieren van de doorgaans goedkope werk krachten. De werkgeversorganisatie kijkt met argusogen naar de bedrijf stakken die door de Arbeidsinspec tie zijn genoemd. In 1998 stond ook de landbouw in de top drie van bran ches waar de regels werden ge schonden. Vorig jaar waren de agra rische werkgevers (met name pluk van aardbeien en ander fruit) echter uit de rij van de eerste drie verdwe nen, stelt de vakbond met genoegen vast. Jan Willem Mosselman uit St.-An- naland heeft naar eigen zeggen nog nooit problemen gehad. Zonder duidelijke identificatiepapieren, zo als een paspoort en sofinummer komt bij hem niemand binnen. Elk jaar plukt hij met een ploegje van acht tot negen vakantiewerkers kom kommers en tomaten. „Je kunt niet zonder", is zijn overtuiging. Hij kan gemakkelijk voldoende mankracht vinden. Vroeger niet. „Toen zaten veel jonge mensen tijdens de vakan ties op' de aardappelrooimachines. Nu zijn die machines veel groter ge worden en hebben ze daar minder mensen nodig. Daardoor neemt het aanbod aan vakantiewerkers op Tholen toe." Problemen heeft hij niet met de tij delijke werkkrachten. Wel ziet hij op tegen de enorme papieren romp slomp die het aantrekken van de schoolgaande jeugd met zich mee brengt.Je hebt drie of vier verschil lende papieren nodig. Het is een he le boekhouding en dan ook nog de paspoorten controleren. Nee, bij ons is de economische controledienst nog niet geweest. Ook hebben we nog geen controle van andere dien sten gehad". Mosselman werft zijn mensen niet zelf. Ze komen bij hem via mond- op-mondreclame. Vriendjes vragen elkaar om te komen werken. Het ar beidsbureau in Sint Maartensdijk heeft hem dan ook nog niet als klant gezien. „Wij bemiddelen ook niet zo veel in het vakantiewerk", vertelt woordvoerster B. Smulders. „Komt er een bedrijf dat ons vraagt te be middelen, dan doen we dat natuur lijk. Ook jongeren die vragen of er ergens wat te verdienen valt, sturen we naar bedrijven waarvan we den ken dat daar vraag naar personeel is." Klachten zoals die bekend zijn bij de Arbeidsinspectie of de FNV kwa men bij mevr. Smulders tot nu toe niet binnen. „Ik weet dat veel vakan tiewerkers zwart worden betaald. Maar dat kan ik niet hard maken. Daarnaast wordt veel werk via uit zendbureaus geregeld. Al was het al leen maar omdat die ook de adminis tratieve zaken van de ondernemers overnemen." Een woordvoerster van uitzendbu reau Start uit St.-Maartensdijk weet er alles van. De nadruk die de Ar beidsinspectie gaat leggen op de ho recasector hoeft voor haar klanten geen probleem op te leveren. „Wij zijn gespecialiseerd in vakantiewer kers voor de horeca. Veel jongeren hebben geen zin om tijdens de zo mermaanden in een fabriek te staan en gaan liever bedienen op een ter ras." Start St.-Maartensdijk bemiddelt per seizoen minstens vijftig inwoners van Tholen. „Doorgaans hebben we tien tot vijftien vacatures. We bemid delen voor de Thoolse restaurants, cafés, campings en de tuinbouw." Jongeren vanaf vijftien jaar kunnen bij Start terecht. Die mogen geen productiewerk doen, maar wel obe ren en oogsten. De organisatie regelt de legitimatie voor de werkgever en verzorgt eveneens zijn salarisadmini stratie." Is er geen werk in Tholen, dan zoekt het uitzendbureau in over leg met filialen naar werk elders in de omgeving. Met name bedrijven in Bergen op Zoom en Steenbergen zijn goede afnemers van Thoolse werklustigen. Ook Budelpack maakt gebruik van uitzendorganisaties. De Koek: „We hebben er één bij ons in het pand. Capack. Dat is een onder deel van uitzendbureau Randstad. Capack zorgt voor het invullen van de vakantievacatures en regelt ook de daarbijbehorende administratie." Niet alleen in de horeca, de land- en tuinbouw en de industrie zijn vacatu res. Wie de moeite neemt even te snuffelen op internet, ziet dat bedrij ven ook zoeken naar vakantievesti gingsmanagers en tijdelijke perso neelsfunctionarissen. Sommige be drijven hebben tijdens de vakantie periode ploegleiders nodig, werk voorbereiders en constructeurs. Toch vraagt de industrie doorgaans om het eenvoudige inpakwerk. Zoals bij Timpa in Tholen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van onderkleding en maakte vroeger veel gebruik van vakantiekrachten. „Dat doen we nog wel", zegt woordvoer der Meesters. „Maar veel minder. Dat komt omdat een groot deel van onze productie naar Tunesië is ver plaatst." Problemen met vakantie werkers verwacht hij niet. Volgens hem zijn de regels duidelijk. Die me ning deelt hij met het ministerie van sociale zaken. Sinds 1874 geldt in Nederland een verbod op kinderar beid. Maar vanaf twaalf jaar ben je in de ogen van sociale zaken al geen kind meer. Maar een twaalfjarige mag alleen vakantiewerk verrichten als alternatieve straf. Een straf die ze opgelegd krijgen door bijvoorbeeld bureau Halt, na het illegaal afsteken van vuurwerk. En dan nog maximaal zeven uur per dag tot 35 uur per week. Het werk moet licht zijn en opvoedkundig van aard, schrijft so ciale zaken voor. Dertien- en veertienjarigen mogen in de vakantie klusjes doen rond het huis of in de buurt. De wetgever denkt dan aan auto's wassen, huis houdelijk werk, oppassen en folders rondbrengen. In elk geval geen pro- ductiearbeid. Wel vakken vullen, fruit plukken en helpen in de bedie ning van een restaurant. Er gelden beperkte werktijden. Vijftienjarigen mogen weer meer. Geen industrieel werk, maar bijvoorbeeld de och tendkrant bezorgen, mits er een be- zorgovereenkomst wordt gesloten ondertekend door werkgever, kind en ouders of verzorgers. Zestien- en zeventienjarigen vallen niet meer on der een zogenaamd jongerenstatuut. Voor hen zijn er echter nog wel be schermende regels met betrekking tot rusttijden. Ze mogen onder toe zicht aan de lopende band staan of werken in een slachthuis. Niemand onder de achttien jaar mag werken met gevaarlijke stoffen of met ge vaarlijke machines zoals hijskranen. Ook niet op plaatsen met veel la waai, met stralingsapparatuur of met apparaten die veel trillen. En voor de waterliefhebbers: werken als duiker mag ook niet. Bout:„Er zijn door de bewoners brieven geschreven naar de ge meente. We hebben gestreefd naar inspraak van de burgers, maar wat komt er hier terecht van burgerpar ticipatie? De bewoners hebben nu uitzicht op het water van de Vest. Dat wordt met de knotwilgen of 'pööten' weggenomen. Ze zijn het er wel mee eens dat de oude bomen worden weggehaald, maar willen er geen knotwilgen voor in de plaats. Kies voor een andere boom. Eentje waar de bewoners onder de takken door kunnen kijken. Je kunt onze kinderen niet opschepen met een verkeerde keuze." Ook J. van den Donker (D66) be treurde het dat er niet naar de be woners is geluisterd. „De nota bur gerparticipatie is gewoon wegge gooid." Maar volgens E. Frigge-Hogestee- ger (VVD) passen knotwilgen heel goed langs het water. En voor het uitzicht hoeven de bewoners niet te vrezen: „Ze staan wijd uit el kaar en ze worden regelmatig ge knot." Bout was het daar niet mee eens. „Knotwilgen horen op het platte land thuis, mevrouw Frigge." Frigge: „Tholen is een plattelands gemeente. Met veel water. Daar passen knotwilgen heel goed in." Wethouder K.A. Heijboer van openbare werken zette de tegen aanval in. Hij wees erop dat Bout het in de commissie gemeentelijke ontwikkeling eerst eens was met het plan en er later op terug kwam. „Over behoorlijk bestuur gespro ken." De wethouder had wel een oplossing, zei hij. „De wilgen zo knotten dat je er vanuit de woonka mer onderdoor kan kijken en van uit de slaapkamer boven er over heen." Volgens Heijboer hebben de bewo ners volop de gelegenheid gehad om hun bezwaren kenbaar te ma ken. De meerderheid van de raads fracties steunden eerder al het plan toen het in de commissie bespro ken werd. Dat was nu in de raad ook het geval. Bout betreurde het dat het college niet van gedachten is veranderd. „Het kan een bestuurder ook wel eens sieren wanneer hij terug komt op een beslissing," zo zei hij tegen Heijboer. Het rooien en vervangen van de bomen aan de Parksingel kost 35.000 gulden. De populieren zijn rond 1960 aangeplant. Er komt straks één rij met knotwilgen en enkele groepjes van drie bomen. Aanvankelijk was er maar bij één bedrijf, NIDO, prijsopgaaf ge vraagd. Op verzoek van een aantal raadsleden (in de commissie ge meentelijke ontwikkeling) werd als nog een tweede offerte gevraagd. Dat deed het college bij Elenbaas in Poortvliet. Maar omdat dit volgens Piet geen fabrikant is van strooima- chines, was de tweede offerte niet 'volwaardig'. De opstelling van Piet stoorde J.C. Koopman (SGP). „De onderhande lingen met NIDO waren al verge vorderd. Dan ben je geen goed za- A.J. Hofland uit Poortvliet heeft de provincie gevraagd om op de Nieu we Postweg en Eendrachtweg (aan weerszijden van de Thoolse brug) de maximumsnelheid weer op 100 km per uur te zetten. De provincie voerde op de hele weg 80 km als li miet in vanwege de ongelukken op met name de brug. Volgens Hofland is die maatregel op de Thoolse brug gerechtvaardigd, maar niet op de rest van deze voormalige autoweg. De Poortvlietenaar vindt dat het zachter rijden op zo'n brede weg de concentratie van de bestuurders ver mindert waardoor er juist onveilige situaties ontstaan. De provincie ant woordt echter dat een uniforme snelheidslimiet op heel de weg een rustiger verkeersbeeld geeft en wijst de suggestie van Hofland van de hand. kenman, meneer Piet, als je dan nog een tweede offerte aanvraagt." J.P. Bout (CDA) was het eens met de SGP-er. Maar E. Frigge-Hogesteeger (VVD) kon Piet wel volgen in zijn kritiek. Ook zij had destijds bezwaar aangetekend tegen de handelwijze om maar bij één bedrijf offerte te vragen. De raming voor de aanschaf was 30.000 gulden, maar de strooier kost uiteindelijk 40.350,- gulden. „Maar nu kan ik niet meer terug." Wethouder K.A. Heijboer van open bare werken zei dat het college het van belang vindt om bij één merk strooier te blijven. „We werken al jaren met NIDO (de te vervangen NIDO-strooier is van 1987 - red.). Als je een ander merk kiest, moet je ook andere onderdelen op de plank hebben. We kiezen voor één merk, maar we hebben wel een tweede offerte gevraagd." Piet reageerde op zijn beurt weer op Koopman: „Je bent geen goed koop man als je bij één fabrikant een prijs opvraagt. We zijn tegen dit voorstel. We wilden zelf een afweging kun nen maken." De politie heeft afgelopen week in Tholen 46 bestuurders bekeurd. Vijftien automobilisten gingen op de bon omdat ze de gordel niet om hadden. Verder reden 25 bestuur ders harder dan de toegestane maxi mumsnelheid. En zes verkeersdeel nemers zijn beboet voor andere overtredingen. Antwerpsestraat 12 - 14 - 16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 - 237940 fax 245360 Advertentie I.M. Vooral in de landbouw kan men vaak niet zonder seizoensarbeid (ook vakantiewerkers), zeker niet als er zich extreme omstandigheden voordoen, zoals in 1998 toen massale regenval de uienoogst bedreigde.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 5