A.A. Rijstenbil treedt terug als voorzitter van veteranen Zakelijk benaderen kinderopvang is een cultuuromslag Smerdiek en Euterpe krijgen legaat Robbe Bedrijventerrein Vossemeer loopt vol EUKENS BESTAAN NIET. LAAT U NIET MISLEIDEN... tieleman Europese verbroedering, maar versnippering in eigen land keukencentrum Kerstmis in april Boete voor varen zonder derde bemanningslid Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Dat er in ons land zoveel verschillende organisaties - 36 - moeten zijn voor oud-militairen, begrijpt hij niet. Elders in Europa is de versnippering een stuk minder, weet A.A. Rijsten- bil. De oud-Sint-Philips- lander gaf tien jaar leiding aan de Unie van Neder landse veteranen, aange sloten bij de Conféderation Européenne des Anciennes Combattants (Ceac). Vol gende week zaterdag, op de jaarvergadering in Til burg, stopt hij ermee. „Mijn contacten in het bui tenland zal ik missen", zegt Rijstenbil die zelf ac tief was in het verzet tij dens de Tweede Wereld oorlog. Saamhorigheid Watertoren Regels over groepsgrootte behoeven aanpassing Het in Tholen ontwikkelde model van kinderopvang waarbij vrouwen als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan, wordt in den lande goed ontvangen. Dat bleek op het vorige week in Meulvliet gehouden symposium. „Terwijl er toch sprake is van een cultuuromslag, van de welzijnssector naar een zakelijker benadering", zegt di recteur mevrouw J. Verhage'van Kinderopvang Tholen. Groepsgrootte Rehoboth en Roemenië Onder invloed J. Bijnagte wint bij Cloveniersgilde Aanrijding Bouw Molenstraat Ds. Egas vertrekt Onderzoek vervuiling Concordia trekt veel volk Voor voetbalclub meer dan 50 mille Huisvesting Samenwerking Reumafonds Sinds twee jaar woont de oud-bur gemeester van Nieuw-Vössemeer en voormalige Sint-Philipslandse wet houder in de Warandeflat in Bergen op Zoom. Het gemeentewapen van Vossemeer naast de voordeur. Van uit de woning een prachtig uitzicht over sportpark Rozenoord en omge ving. Rijstenbil (hij wordt volgende maand 76) en zijn vrouw moesten even wennen, maar wonen er in middels prima naar hun zin. „Toen ik als burgemeester met pen sioen ging, viel ik echt in een gat", vertelt Rijstenbil. „Ik had nog wel tot mijn zeventigste door willen gaan maar dat kon niet." Als oud verzetsman en drager van een zoge naamde veteranenpas werd hij in die tijd benaderd om bestuurslid te worden van de Unie, en zei ja. Hij werd meteen tot voorzitter gekozen en was een maand later bij het Eu ropees parlement in Brussel te gast. De overkoepelende Ceac - die in Parijs zetelt - heeft namelijk als doelen het versterken van het gevoel van Europese eenheid der volkeren en het bevorderen van vriendschap pelijke betrekkingen en samenwer king op nationaal, Europees en in ternationaal niveau met organisaties van oud-strijders. Rijstenbil werd vice-voorzitter van de Ceac. „De voertaal in die organisatie is Frans. Dat beheers ik niet, in tegenstelling tot Duits. Een beletsel is het niet, want op vergaderingen wordt er ge tolkt via koptelefoons en brieven laat ik door een lerares hier in Ber- Scheidend voorzitter A.A. Rijstenbil is bezorgd over de toekomst van de veteranenorganisaties in ons land. gen op Zoom vertalen." In de voorbije periode leerde Rijs tenbil veteranen uit allerlei landen kennen: Hongaren, Polen, Fransen, Engelsen, Italianen. Maar ook Duitsers. „Ten aanzien van de Duit sers kun je niet generaliseren", zegt hij daarover. „Het waren niet alle maal nazi's. Die kom je in de Ceac niet tegen. Er zijn er wél bij waar van in de familie drie generaties of ficier zijn geweest." Als voorzitter van de Unie was Rijstenbil aanwe zig bij tal van herdenkingen in bin nen- en buitenland. Hoewel dat rei zen soms vermoeiend is, vond hij het altijd plezierig. Albums vol fo to's zijn er de stille getuigen van. De Unie van Nederlandse vetera nen telt enkele honderden leden. „Het is een club die op de eerste plaats het saamhorigheidsgevoel wil bestendigen. Verder helpen we onze leden wanneer ze problemen hebben met uitkeringen of onder scheidingen." Waar Duitsland en Frankrijk twee organisaties van oud-militairen kennen en België vier, zijn er in ons land 36. Dat zag Rijstenbil graag anders, vooral met het oog op de toekomst van de or ganisaties. „Onze leden zijn zeven tigers en tachtigers, dus over een jaar of tien kan het problematisch worden." Zijn ervaring is dat mili tairen die de afgelopen jaren zijn uitgezonden voor vredesmissies, nauwelijks belangstelling hebben voor het lidmaatschap van een vete- ranenorganisatie. „Mijn eigen zoon is in Libanon geweest, maar hij voelt er niets voor." Ondanks dat hecht Rijstenbil aan de veteranen- organisaties. Dat hij er nu mee stopt, komt echter ook wel doordat er eigenlijk geen nieuwe zaken zijn die aan de orde gesteld kunnen worden. Maar de herdenkingen, daaraan hecht hij. De Unie is ieder jaar aanwezig in bijvoorbeeld Wa- geningen en Margraten om er kran sen te leggen. In de loop der jaren ontmoette de oud-Sint-Philipslan- der meerdere leden van het konink lijk huis: prins Bernhard natuurlijk, maar ook prinses Juliana, de konin gin en de prins van Oranje. Over zijn verzetstijd heeft Rijsten bil een map vol stukken bewaard. „Sint-Philipsland is op 4 november 1944 bevrijd. De Canadezen wilden die nacht oversteken naar Schou wen en toen zijn Kees van Nieu- wenhuijzen en ik meegegaan om hen de weg te wijzen", vertelt hij over die tijd. „Ik kreeg een Engels uniform aan met sergeantsstrepen, want zonder uniform zou ik een partizaan zijn geweest." Rijstenbil kwam bij de OD - twee oranje armbanden daarvan zitten nog in zijn map - als sergeant bij peloton VI van de compagnie be wakingstroepen en later bij de Bin nenlandse Strijdkrachten. De Sint- Phi- lipslander deed dienst als ordonnans en kreeg daarom een ontheffing om bij Tholen het mili taire veer te passeren. Een nummer van 'De Zwerver', een blad van LO-LKP, illustreert dat hij vergade ringen daarvan bijwoonde in die tijd. „Ik herinner me nog de sinter klaasavond, toen Nederlandse SS'ers van Schouwen naar hier overstaken en de watertoren van Anna Jacobapolder opbliezen. De volgende morgen zag ik in de Schoolstraat twee vrachtwagens staan waaruit de laarzen staken van omgekomen geallieerde soldaten." Het ternauwernood voorkomen van een ontmoeting met een Armeense patrouille toen hij samen met een logé op weg was naar een sluis om deze open te zetten, staat hem ook nog helder voor de geest. Evenals de groep van tien tot twaalf dorpe lingen die 'met een kussensloop en een tandenborstel' op transport naar Roosendaal werden gesteld, ver dacht van Duitse sympathieën. Het had niet mogen gebeuren, meent hij. „Die mensen waren oud-gere formeerd. Ze zagen in al het ge beurde de hand van God, vertelden dat ook en dat werd als steun voor de Duitsers opgevat." Op de dag van de capitulatie reed Rijstenbil samen met een vriend op een motor door de Schouwse dorpen, waar ze werden toegejuicht als bevrijders. Of het allemaal wel zo slim was wat hij toen deed, waagt hij achter af te betwijfelen. „Maar je bent jong en ziet geen gevaar." De oud-Sint-Philipslander is ook nog lid van de Bond van Wapen broeders en het British Legion. Op zijn uniformjas van de Unie zit zijn koninklijke onderscheiding (gekre gen bij zijn afscheid als burgemees ter) naast tal van militaire decora ties. Eén daarvan is het Europakruis, de onderscheiding die de Ceac uitreikt. Op zijn laatste jaarvergadering zal een nieuw vaandel voor de organisatie gepre senteerd worden. Die verzakelijking is al enkele jaren men." De nu geldende regels voor aan de gang, stelde accountant H. van Tongeren. Hij ging in op de fi nanciële aspecten van het onderne merschap. Een zelfstandig onderne mer moet als starter risico's durven nemen en die niet mijden, was zijn boodschap. De tijd die iemand in zijn onderneming steekt is tot op ze kere hoogte niet relevant, omdat de onderneming niet in zijn mogelijk heden geremd moet worden. Van Tongeren hanteerde een voorbeeld waarin bij 120 kinduren per week een bruto-omzet van ongeveer 50 mille bereikt wordt. De winst wordt bepaald door de kosten. Wanneer die rond de 25 mille ligt, zal dat dit jaar nog niet tot belastingbetaling leiden. De in Tholen ontwikkelde Puk-en- Muk-huizen zijn een tussenvorm tussen gastouderopvang en kinder centrum. De samenwerking van de onderneemsters met Kinderopvang Tholen (ten aanzien van kwaliteit, imago en bedrijfsvoering) is in een franchise-contract geregeld. Me vrouw L. Schreuder van het Neder lands instituut voor zorg en welzijn sprak van 'huiskameropvang' en vond dat de maximale groepsgrootte proefondervindelijk vastgesteld moet worden (wettelijk geldt voor gastouderopvang: vier kinderen ex clusief de eigen kinderen). Ze noem de het jammer dat de tot nu toe kleinschalige situatie in Tholen om trent dit aspect weinig ervaringen oplevert. Waar in het eindrapport een gevarieerde leeftijdsopbouw wordt aanbeVolgen, wees mevr. Schreuder dat af: „De oudere kinde ren vinden dat helemaal niet zo aan trekkelijk. Ook voor de inrichting en materialen schept het extra proble- VERVOLG VAN PAGINA Sint-Maartensdijk Van 1 tot en met 12 mei gaat een delegatie van de hervormde ge meente Rehoboth naar Roemenië om een hulpactie te organiseren. Hiervoor is een uit zeven leden be staande commissie benoemd, waarin ook een diaken zit. De af vaardiging onderzoekt aan wat voor soort hulp (transporten) be hoefte bestaat. Naast de commissie wordt er nog een groep vrijwilli gers gezocht die incidenteel opge roepen kunnen worden voor acties en transporten. Rehoboth heeft contacten gelegd met de landelijke overkoepelende organisatie Roe menië Beraad Nederland. In de nacht van maandag op dins dag is een kwartier na middernacht een 32-jarige automobilist aange houden die onder invloed van alco hol in de Vier Meistraat reed. Uit de ademanalyse bleek, dat de man ongeveer twee keer teveel gedron ken had. Hij kreeg een rijverbod van drie uren en een dagvaarding. schieting georganiseerd. Er zullen verschillende disciplines van het boogschieten te zien zijn. Iedere belangstellende mag met een hand boog zijn of haar kwaliteiten tes ten. Ook bij de koningsschieting een week later is publiek welkom op het Pluimpotterrein. Met +0,1 was J. Bijnagte zaterdag winnaar van de voorjaarsschieting van de schuttersvereniging van het Cloveniersgilde. K. Jansens volgde met +0,12 op de tweede plaats en C. v.d. Gouwe werd met +0,19 als derde geklasseerd. Het was een verschieting voor het gemiddelde. De schutter die het dichtst bij zijn gemiddelde schoot, was winnaar. Zoals gebruikelijk werd er op aan gepaste doelen geschoten. De ver dere uitslag: 4. L. Koppenhol - 0,20; 5. P. v.d. Gouwe -0,25; 6. H. Kloet -0,26; 7. P. Suurland -0,61; 8. D. van Gijlswijk -0,63; 9. T. de Wilde en K. Polsema -0,68; 11D. Vermunt +0,81; 12. F. Fortuin +0,89; 13. C. v.d. Werf-0,95. Ter gelegenheid van het eerste lus trum van de schuttersvereniging wordt zaterdag 10 juni op het Pluimpotterrein een demonstratie- Twee auto's raakten woensdagmid dag beschadigd bij een aanrijding. Een 73-jarige inwoner die op de Engelaarsdijk reed, gaf op de krui sing met de Paasdijkweg geen voorrang aan een 39-jarige auto mobiliste. De vrouw klaagde na de botsing over pijn op de borst. Het licht staat op groen voor de bouw van twaalf woningen met een centraal voorzieningengedeelte op de hoek Molenstraat/Paasdijk- straat. Gedeputeerde staten hebben daarvoor een verklaring van geen bezwaar verleend. Het project wordt uitgevoerd door de woning stichting Beter Wonen, die het Bra bantse bouwbedrijf De Rooij op dracht heeft gegeven voor het karwei. Ds. A. Egas gaat met pensioen. Op Tweede Paasdag neemt hij 's mid dags om half drie afscheid van de Hervormde Gemeente. Na de dienst is er gelegenheid om in 't Ouwe Raed'uus afscheid van ds. en mevr. Egas te nemen. De predi kant begon in 1986 in zijn eerste gemeente, waar hij na veertien jaar met emeritaat gaat. Sint-Philipsland B. en w. gaan onderzoeken of het terrein van het loonbedrijf Fase aan de Zuiddijk mogelijk vervuild is. Raadslid A.P. Kornaat (PvdA) vroeg daar maandagavond in de gemeenteraad aandacht voor bij de behandeling aan het bestemmings plan voor woningbouw in dit ge bied. Volgens Kornaat is er bij het be drijf ooit sprake van vervuiling ge weest, maar zelf wist hij zich niet meer te herinneren of dat was gesa neerd of niet. Wethouder K.A. Heijboer van openbare werken vond het jammer dat het voormalige raadslid van Sint-Philipsland zelf niet over de juiste informatie beschikte, maar hij beloofde navraag te zullen doen. A.L. Piet (RPF/GPV) ondersteun de het voorstel van het college om een overeenkomst aan te gaan met Stienstra projectontwikkeling b.v. Hij vond wel dat de grond - aan sluitend aan de bestaande bebou wing De Luyster - in fasen verwor ven moet worden. Ook de SGP omarmde het plan. Bij monde van P.W.J. Hoek liet de fractie weten akkoord te gaan met het voorstel. „Het is lang geleden dat er in het dorp gebouwd is. Er is zeker spanning op de woning markt." Er moesten vrijdagavond stoelen bijgezet worden in de Wimpel, zo groot was de belangstelling voor het jaarconcert van muziekvereni ging Concordia. Ook burgemeester H.A. van der Munnik en wethouder W.C. van Kempen waren met hun echtgenotes aanwezig. De fanfare musiceerde o.l.v. dirigent Walter Siol met bij elk nummer een toe lichting van Marjan Nell. Voor de leerlingen van de drumband was het hun eerste optreden o.l.v. Jos Otte. Zij oefenen anderhalf jaar en de liefhebberij voor het slagwerk is zo groot, dat ook Hans Orgers bij de lessen assisteert. Orgers kwam vervolgens met de drumband aan bod en dat is altijd een hele show. Na de pauze met de verloting tra den de leerlingen van de muziek school voor de eerste keer voor het voetlicht. Ook voor hen was het een primeur o.l.v. Walter Siol, die ook de samenspelgroep dirigeerde. De fanfare besloot het programma met zeven nummers met als finale het bekende Do, re, mi uit The sound of music. Een daverend ap plaus viel de muzikanten ten deel. Joke Bomas sprak een dankwoord tot alle deelnemers en tuincentrum Ligtendag uit Sint-Annaland, die het dorpshuis mooi had opgesierd. De instructeurs, dirigent, lady speaker en verlichtingsman Erwin Kot werden met een prachtig boe ket bedankt. Voetbalvereniging s.v. Smerdiek uit Sint-Maartensdijk heeft meer dan 50.000 gulden gekregen uit de nalatenschap van W.G. Robbe, die op 31 december 1999 over leed. Het exacte bedrag wil het bestuur van Smerdiek niet be kend maken uit piëteit met de overledene. Muziekvereniging Euterpe ontvangt 50.000 gulden uit de nalatenschap. Voorzitter M. Vroegop van Smer diek: „We praten over een zeer aan zienlijk bedrag. Hij heeft ons ge vraagd niet eens zijn naam bekend te maken. Dat lukt niet, maar op zijn verzoek willen we het stil hou den. We moesten hem maar als een goede sponsor zien, zo heeft hij mij gezegd op zijn ziekbed." Wel zullen de 275 leden van het le gaat op de hoogte worden gebracht. Ook zal het straks in de jaarreke ning worden genoemd. Robbe was sinds 1991 erelid van de vereniging die volgend jaar 60 jaar bestaat. De molenaar was betrokken bij de op richting van de sportvereniging die ook een korfbalteam en een atle- tiekafdeling had. „Een van zijn wensen was om een tribune aan te bouwen. Wellicht kunnen we dat met dit geld realiseren." Behalve een geldbedrag kreeg het bestuur ook foto's van de vereniging uit de erfenis van Robbe. Smerdiek wil de naam van Robbe ook verbinden aan een activiteit van de vereniging. Muziekvereniging Euterpe uit Sint- Maartensdijk krijgt 50.000 gulden uit de nalatenschap. Vrijdag werden de besturen van beide verenigingen door notaris mr. P.C. Knook uit Tholen schriftelijk op de hoogte ge bracht van het te ontvangen legaat. Vrijdagavond lichtte Vroegop twee andere bestuursleden in. Voorzitter T. Steketee van Euterpe las op de wekelijkse repetitie de brief voor aan 40 muzikanten. „Er was ver wondering alom. Het werd steeds stiller. Op den duur kon je een speld horen vallen. Daarna ging er spon taan een applausje op." Robbe was donateur van de vereni ging, maar het was vooral zijn echt genote E.C. Robbe-op den Brouw die bijna altijd de uitvoeringen van Euterpe bijwoonde. Zij overleed op 12 februari vorig jaar, ruim tien maanden voor haar man. Haar broer J. op den Brouw uit Sint-Maartens dijk speelt in het orkest van Euter pe. Over de besteding van het geld zal het bestuur van de 65 leden tellende vereniging eerst een vergadering beleggen. „We gaan niet winkelen, maar we zullen op ons gemak gaan kijken waar we het aan gaan beste den." Voor huisvesting zal Euterpe het niet gebruiken, nu de vereniging op 1 juli uit de voormalige kleuter school moet. „Daar moet de ge meente maar een oplossing voor be denken. Robbe zal het daar zeker ook niet voor bedoeld hebben." Vorige week kreeg de gemeente een Spaanse geldkist uit de nalaten schap van Robbe, de laatste be roepsmolenaar van het dorp. Vlakbij de Oud-Vossemeersedijk verrijst op dit moment een loods voor aannemer Bolier. Timmer- en aannemingsbedrijf Bolier is bezig met de bouw van een nieuwe loods op het bedrij venterrein Klaverveld. De werk plaats zit nu in een huurpand aan de Veerstraat, maar die vol doet niet meer aan de eisen. Mo dernisering is dringend gewenst. Bolier is al jaren met de ge meente bezig en nu is er verbe tering in zicht. Er wordt ook nog een bedrijfswoning bij de loods gebouwd. Bolier woont nu nog in de voormalige Sint An- thoniusschoo) aan de Dorpsweg. Op het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein gaan ook stei gerbouw Burgers en parketbe- drijf Van Gorsel nog bouwen. Verder staat er een uitbreiding op stapel van het aan de Molen weg gevestigde brandblussers- bedrijf Bosters-van Wezel. Op het nieuwe deel van Klaverveld zijn er dan nog twee kavels over van elk zo'n 2000 vierkante me ter, maar b. en w. hebben daar voor al optie verleend aan twee gegadigden. Het gemeentebe stuur gaat ervan uit, dat het Oud-Vossemeerse bedrijventer rein daarmee vol is. Bij Tieleman maken ze al zo'n 35 jaar keukens zonder gouden bergen te beloven of lokprijzen te hanteren, maar wel met topkwaliteit én topadvies. U wilt tenslotte dag-in-dag-uit, héél lang, plezier hebben van uw nieuwe keuken. Vraag wel even onze gratis brochure 'Nieuwe keuken kiezen' aan, vol tips die u duizenden guldens en akelige miskopen kunnen besparen of kom even langs in Spijkenisse of Melissant, de brochure ligt daar voor u klaar. MELISSANT Binnenweg 7a Tel.: 0187-602 555 - Fax.: 0187-603 681 E-mail: kc.melissant@tieleman.nl http://www. keukencentrum-tieleman.nl Melissant (Z-H) ligt op Goeree Overflakkee. OPENINGSTIJDEN SHOWROOM Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 1 7.00 uur. Zaterdag: 9 30 - 16.00 uur. Koopavond Melissant vrijdagavond, Spijkenisse donderdagavond 1 8.30 - 21.00 uur. Maandag gesloten SPIJKENISSE Theemsweg 13 Tel.: 0181-622 122 - Fax.: 0181-623 992 E-mail: kc.spijkenisse@tieleman.nl http://www.keukencentrum-tieleman.nl I I Ëfm stuur mij gratis en zonder enige verplichting uw kleuren brochure "Nieuwe keuken kiezen" I vol tips voor het kopen van een keuken zonder risico. I I I naam:j I adres: postcode: plaats: I Iff telefoon: Sturen naar Keukencentrum Tieleman, r mlSSS TI anlwoordnr. 371, 3240 VH Melissant lm Advertentie I.M. gastouderopvang beperken de zelf standig onderneemster in ieder geval te veel en dat staat dan weer een bloeiende en rendabele onderne ming van voldoende kwaliteit in de weg, aldus mevr. Schreuder, die graag nadere regelgeving voor deze vorm van kinderopvang zou zien. Het Thoolse project is een goede combinatie van eigen idee en be hoefte vanuit de omgeving, stelde mevrouw T. Pollmann van de VOG (ondernemersorganisatie voor wel zijn, hulpverlening en opvang). Zij leidt een landelijk project met be trekking tot een kwaliteitsstelsel voor kinderopvang. Ontwikkeld zijn certificatieschema's voor kinder- en buitenschoolse opvang, voor gastou derbureaus en voor peuterspeelza len. In de Thoolse situatie zou het gastouderbureau voor de franchise- neemsters een certificaat kunnen aanvragen. Mevr. Pollmann meent dat toetsing van de voor de Puk-en- Muk-huizen geformuleerde kwali teitseisen zal kunnen leiden tot certi ficering volgens het schema gastouderopvang (Mevr. Verhage vertelde dat men certificering wil aanvragen). In haar projectgroep wordt er voor gepleit de maximum groepsnorm uit de regelgeving te ha len. In Tholen is door de gemeente toegestaan te werken met zes kinde ren inclusief de eigen kinderen en maximaal twee kinderen onder de anderhalf jaar. Het VOG-project stelt voor: één leidster op zes kinde ren (vanaf anderhalf jaar), met een maximum van 24 kinderen per 'werkeenheid'. Voor baby's één leidster per vier kinderen handha ven, met een maximale groepsgroot te van acht kinderen. Voor gastou deropvang zijn geen voorstellen gedaan. „Wat u daarover in de eind rapportage zegt, ziet er wat ons be treft goed uit", aldus mevr. Pol lmann. Mevrouw W. Kunemann van het mi nisterie van landbouw vertelde waarom het Thoolse project is ge subsidieerd (prof. A. v.d. Zwan uit Scherpenisse zat in de beoordelings commissie) volgens de regeling 'vernieuwing landelijk gebied'. Er is sprake van een aansprekende ver nieuwing met een landelijke voor beeldfunctie, maar vooral is er spra ke van samenwerking (voor geza menlijke rekening en risico). Uit tien provincies waren mensen op het symposium aanwezig. Zij kon den na de inleidingen individueel hun vragen stellen aan de verschil lende sprekers. „Vooral financieel zitten er onzekerheden en daar wa ren dan ook veel vragen over", ver telt mevr. Verhage. In Tholen is in middels gebelken dat een redelijk inkomen te verdienen valt. Het ma ken en vastleggen van afspraken met de achterwacht en het regelen van de betaling met die achterwacht zijn zaken die nog wél nadere aandacht verdienen. De collecte voor het nationaal Reumafonds heeft in Sint-Philips land en Anna Jacobapolder 1950,- opgebracht en dat is 100 gulden meer dan vorig jaar. In Sint-Maar tensdijk werd 2179,35 gecollec teerd voor dit doel en in Stavenisse haalde men ƒ1314,- op. Gevers en collectanten wordt hartelijk dank gezegd voor hun bijdragen. Maarten van Roozendaal brengt za terdag 8 april in Meulvliet in Tho len zijn theatervoorstelling 'Kerst mis in april'. Hij zingt blues, maar dan anders. Maakt cabaret, maar dan anders. Zijn sterk beeldende teksten - confronterend, raak en herkenbaar - rijgt hij aan een zijden draadje tot een kwetsbare eenheid. Van Roozendaal legt zijn ziel in de zang en het pianospel, en wordt op contrabas begeleid door Egon Kracht. Het twee-tal is prima op el kaar ingespeeld. Met 'Kerstmis in april' won Van Roozendaal de Zil veren Harp. De voorstelling is te ty peren als 'schaamteloos pathetisch, humoristisch en overweldigend scherp'. Het optreden, onder de vlag van Uit op Tholen, begint om kwart over acht. De 38-jarige R.H. is bij verstek tot 830 gulden boete veroordeeld omdat hij als reder van een duwboot ver antwoordelijk werd gesteld voor het varen met twee in plaats van de voorgeschreven drie mensen. Ook de 35-jarige schipper B.V. uit Dord recht kreeg een boete van 585 gul den omdat hij tijdens de verplichte rusturen toch had doorgevaren. Bei den waren niet verschenen voor het Thoolse kantongerecht. Het vonnis kwam overeen met de eisen van de officier van justitie.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 3