Duizend gulden per uur voor HGJB VISSER Laban AUTOSCHADE 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 30 maart 2000 Zaterdagavond musical De Passage bijgepraat over het Jodendom VERF NODIG? Van Vossen rijdt goed Auto beschadigd Zangavond in de Christengemeente Leen Hage wint Zonder autogordel nog even open 'Zachte horeca' Fiets hoofdprijs loterij Tholense Boys Sanering Noord Papiercontainer Zoekweg Overlast Patrijzenweg Fiets gestolen Viering koninginnedag Geslacht in eigen slagerij Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Grabbelton bijna leeg Kortste partij De Leeuw Ringleiding r.k. kerk Let op je woorden Rijverbod drie uren Kampioenen kaarten Bushalte te ver Twee diakenen benoemd 1 Particulier ziekenvervoer voor alle verzekeringen z%\ tele-taxi Auto beschadigd Koninginnedag J. van Gorsel eerste DAG EN NACHT 1 In Meulvliet voert de stichting christelijk jeugdwerk zaterdag avond om half acht de musical Rod- delarije op voor alle clubs met leer lingen uit het basisonderwijs. Maar ook andere jongeren en ouderen zijn welkom. De toegang is vrij. Er is alleen een collecte ter bestrijding van de onkosten. In de musical staat de gelijkenis van de balk en de splinter centraal. Ons land wordt uitgebeeld via Balkenland en Splin- terië. De 58 leden en belangstellenden van de Passage werden woensdag avond bijgepraat over het Jodendom door mevr. Kochem en haar echtge noot uit Middelburg. De feest- en gedenkdagen kwamen aan bod zo als Pesach (de herdenking van de uittocht uit Egypte), Sjuavot (we kenfeest) en Soekot (loofhutten feest). En de wekelijkse sabbat is een belangrijke gedenkdag. De huisvrouwen leven er een hele week naar toe. De viering gaat gepaard met tal van rituelen. Op de sabbat wordt absoluut niet gewerkt, dus wordt er geen vuur gemaakt, noch elektriciteit gebruikt of handel ge dreven. Het leven gaat echter voor alles, dus bij ziekte worden er uit zonderingen op de regels gemaakt. Een Jood eet geen vlees en melk producten bij elkaar; servies, bestek en tafelkleden worden gescheiden. In de Joodse religie is een vrouw heel belangrijk; niet in de synagoge, maar wel thuis. Na de interessante uiteenzetting werden er nog ver schillende vragen beantwoord. Pre sidente mevr. R. Heemskerk-van der Laan bedankte de spreekster met een geldbedrag en mevr. Ko chem op haar beurt nodigde de Pas sage uit voor een rondleiding door de synagoge in Middelburg. Eerst staat echter op 18 april het reisje op het programma. Op 26 april is er weer een ledenavond. Het jaarfeest wordt in de Vossenkuil te Oud-Vossemeer gevierd met mede werking van Rederijkerskamer Eendracht. En voor het vijftigjarig bestaan wil het bestuur nog wat ge zelligs gaan doen. Jenny Laban heeft de kas al gespekt met de ver koop van tuinplanten. Voor een boe kenstand worden oude en nieuwe boeken gevraagd. De presidente vond. het fijn dat mevr. Deurloo uit Halsteren na lan ge afwezigheid wegens ziekte weer present was. De meditatie was aan de hand van Zacharias 12:1-6. Ver der was er samenzang uit lied 304:1, 2 en 3; Psalm 11:1, 2 en 3 en lied 293:1,2 en 3. Met het gedicht 'Wij zullen verstaan' werd de bij eenkomst besloten. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 1 lllll Tholen, 0166-604923. Advertentie I.M. J. van Vossen uit Sint-Annaland won de eerste rit van de motor- en automobielclub MAC. Hij liep in de A-klasse slechts 5 strafpunten op. J. Hage jr. had er 20 en C. de Jonge 32. De verdere uitslag: 4. J. de Graaf 72 p; 5. A.J. Hage 100 p; 6. J. Goedegebuure 103 p; 7. J. Hage 112 p. In de B-klasse zegevierde Si mons met 71 strafpunten. G. Fase was hier tweede met 139 en mevr. Kodde derde met 161 p. De overige klasseringen: 4. P. Deurloo 190 p; 5. Neels Wisse 192 p; 6. J. van Dijke 264 p; 7. Mevr. R. Muller 396 p. Een horizontale beschadiging op de lak van een auto kostte een 37-jarig inwoner enkele duizenden guldens. De schade is toegebracht tussen vrijdagmorgen elf uur en zaterdag ochtend drie uur. De Christengemeente zet de dienst van zondagavond 9 april in het te ken van lofprijzing en aanbidding. Vanaf zeven uur worden er alleen liedereen gezongen die betrekking hebben op deze thema's. Met 5231 punten heeft Leen Hage donderdagavond de competitiewed strijd van klaverjasvereniging Stad Tholen gewonnen. Marie Verkerke werd tweede met 5014 p en Frans Bahnert bezette de derde plaats met 4998 p. Herman Oldenburg en Kees Scholtes zaten dicht bij elkaar met respectievelijk 4793 en 4782 p. Er waren zestien deelnemers. Een inwoner van Woensdrecht is zaterdag op de Oesterdam bekeurd omdat hij zonder gordel in een be drijfsauto reed. Bovendien kreeg hij een waarschuwing voor over schrijding van de maximum snel heid. De Paulinastraat zal na de recon structie van de Bosstraat niet me teen worden afgesloten voor het verkeer dat vanaf de Kaaij en Bos straat het centrum in wil rijden. Dat zei wethouder K.A. Heijboer van openbare werken maandagavond in de gemeenteraad na een opmerking van M.A.J. van der Linde (PvdA). Het raadslid vond dat het college te weinig rekening houdt met de op merkingen die zijn gemaakt over de verkeerssituatie in dit deel van Tho len. „Het verkeersplan is in grote lijnen goedgekeurd. De problemen zitten meer in de details. De Wal en de Kaaij dienen als ontsluitingsweg voor het centrum. We hebben er op gewezen dat er problemen zullen ontstaan als de Paulinastraat veran dert in een eenrichtingsverkeers- weg. Daar vind ik nergens iets van terug. Alleen een vage toezegging dat er naar gekeken zal worden. Toch weegt dit zwaar. Maak geen eenrichtingsverkeer in de Paulina straat." Ook J. van den Donker (D66) maakte zich zorgen. „Door op deze manier het verkeer te leiden, zal het op bepaalde plaatsen vastlopen. Dat leidt tot vervelende situaties. Je kunt Tholen van alle kanten in, maar je kunt er maar langs een paar kanten uit." Hij stelde voor na de uitvoering van de werkzaamheden binnen een maand de bevindingen op een rijtje te zetten. De wethouder zegde toe het pro bleem nog eens goed na te laten kij ken. „Bij de reconstructie van de Bosstraat zal de Paulinastraat niet meteen worden afgesloten." Heij boer wees er overigens op dat de drukte op de Wal en Kaaij juist zal afnemen als. automobilisten weten dat de Paulinastraat vanaf de Bos straat straks niet meer mag worden ingereden. Van der Linde was blij met het antwoord. „Het eenrich tingsverkeer kan nog even wachten. Ik houd u aan de afspraak." A.L. Piet (RPF/GPV) vond dat er na de reconstructie maar eens even niets moest gebeuren in het stadje. Hij vroeg het college of er ook een periode van rust wordt ingebouwd, maar volgens Heijboer is dat niet aan de orde. „In zo'n grote woon kern als Tholen gebeurt altijd De 'zachte horeca' die in het plan Waterfront wordt toegestaan kan bestaan uit een hotel, restaurant, af- haalcentrum, bistro of theehuis. Dat zei wethouder W.C. van Kempen van ruimtelijke ordening maandag avond in de gemeenteraad op vra gen van raadsleden. Zij wilden graag weten wat er onder zachte ho reca wordt verstaan. Menigeen was beducht voor de ves tiging van een bar, disco of dancing aan de overzijde van de baai. Van Kempen gaf toe dat de term zachte horeca moeilijk te hanteren is, maar de opsomming die hij gaf stemde tot tevredenheid. Behalve bij de SGP die van meet af aan te gen het plan is geweest. Ook nu maakte P.W.J. Hoek van de gelegen heid gebruik om kritiek op het plan te uiten. Het geluidsscherm zal volgens Hoek het zicht op de historische stadskern bederven en er zijn teveel veiligheidsrisico's voor de bewo ners door het scheepvaartverkeer op het Schelde-Rijnkanaal en door het aangrenzende bedrijventerrein. M.A.J. van der Linde (PvdA) wilde weten wie de kosten van het onder houd aan het geluidsscherm betaalt. De projectontwikkelaar legt het aan. Van Kempen kon daar nog geen antwoord op geven. A.L. Piet (RPF/GPV) wees op de ontwikkelingen in de Auvergnepol- der. Volgens hem heeft het college te weinig gedaan om het gebied 'af te grendelen'. Behalve de SGP, stemden alle fracties in met het vaststellen van het bestemmings plan Waterfront. Voetbalvereniging Tholense Boys heeft de vijfde trekking verricht van haar jubileumloterij. De eerste prijs, een fiets, is gewonnen door mevr. J.E.J. Molenaar. Mevr. A. de Bruin had dubbel prijs. Ze won een foto camera en een jaarabonnement op deze krant. Mevr. A.C. Dinkelberg uit Bergen op Zoom won een horlo ge en een koffiezetapparaat viel ten deel aan G. Mulders uit Hoogerhei- de. J.F. Kousemaker won een wijn pakket en een broekriem en een etui voor een gsm-telefoon was de prijs die H. Bout ontving. Waardebonnen waren er voor A. Walpot, mevr. Geuze-Murre uit Sint-Annaland en H. van der Munnik. RPF/GPV wil het bedrijventerrein Noord saneren. In de gemeenteraad vroeg A.L. Piet aan wethouder W.C. van Kempen van ruimtelijke orde ning wat hij daarvan dacht. Voor Piet hoefde het niet op stel en sprong, maar hij maakte wel duide lijk dat zijn fractie er liever in de toekomst woningen ziet verrijzen. Van Kempen waagde zich niet aan een uitspraak bij de vaststelling van het bestemmingsplan. „Daar zullen we dan eens een keer over moeten gaan filosoferen. Maar dan moeten we er alle bedrijventerreinen bij be trekken. Zeker is dat het 'pingels' kost." Volgens M.A.J. van der Linde (Pv dA) staat het denken erover echter los van het feit of er geld mee ge moeid is. J. van den Donker (D66) wilde we ten of er in het plan ook rekening gehouden wordt met de wens van de bewoners aan de Kruittoren. Die vrezen dat hun achterpad naar het Slachtveld niet meer te gebruiken is. Maar volgens Van Kempen valt dit buiten het bestemmingsplan Noord. „Bij de uitvoering zal er ze ker rekening mee gehouden wor den." De drie papiercontainers van de Bosstraat worden verplaatst naar het parkeerterrein aan de Zoekweg. Ze komen niet op de haven zoals aanvankelijk de bedoeling was. Het college komt daarmee tegemoet aan de raadsfracties van VVD, CDA, RPF/GPV en D66 die eind februari in de commissie gemeentelijke ont wikkeling bezwaar aantekenden te gen het verplaatsen van de contai ners. Ze zouden naast de haven ontvangstinstallatie op het haven plateau komen te staan. Wethouder K.A. Heijboer van open bare werken zei dat er met de ver enigingen is gesproken en dat die akkoord zijn gegaan met de nieuwe stek bij Meulvliet. Aan de overlast van verkeer op de kruising Vierwindenstraat-Patrij- zenweg komt voorlopig nog geen eind. Wethouder K.A. Heijboer van openbare werken zei maandag avond in de gemeenteraad dat er ge werkt wordt aan een verkeersplan voor het dorp. Daarin moet volgens Heijboer de oplossing worden ge vonden voor de overlast waarover C.J. Steenpaal op 31 januari een brief schreef aan het college. Sinds het opheffen van een parkeer verbod in de Vierwindenstraat werd er in een week tijd twee keer een hoek uit zijn gevel gereden. De briefschrijver dreigde het college aansprakelijk te stellen voor de ge leden schade. J.C. Koopman (SGP) pleitte ervoor de zaak zo snel mogelijk op te los sen. E. Friggë-Hogesteeger (VVD) wees erop dat er zich geen proble men voordeden toen de straat nog een eenrichtingsverkeersweg was. In de nacht van woensdag op don derdag is er een fiets gestolen aan de Raadhuisstraat. De tweewieler stond op slot tegen de gevel bij de huisarts. De Oranjestichting organiseert za terdag 29 april een uitgebreid pro gramma ter gelegenheid van ko ninginnedag. OVM haalt om negen uur eerst de kinderen op bij peuter speelzaal de Pluus voor de aubade, die om half tien voor de Vossenkuil plaatsvindt. Om kwart voor tien worden er ballonnen opgelaten. Ver volgens zijn er allerlei spelletjes voor de kinderen bij de Pluus en op de sportvelden. Voor de groepen 5 t/m 8 is er een speurtocht in het dorp. 's Middags is er een fancyfair met rommelmarkt bij de Pluus, een springkussen op het sportveld, waar ook een volleybaltoernooi gepland is. Er zijn elf ploegen die ieder uit vier spelers bestaan, waarvan mini maal 1 dame. Vanaf twee uur rijdt er een huifkar door het dorp. In de Vossenkuil begint dan ook de bingo voor ouderen en gasten van de Zon nebloem. 's Avonds om zes uur is er een optocht met versierde fietsen en kinderwagens o.l.v. de muziekver eniging. Om dit programma moge- Donderdag, vrijdag en zaterdag MMaandagdinsdag en woensdag Magere runder- of sucadelappen 1 kg X Soeppakket J Drumsticks vers of gem. 1 kg. ƒ17,- 6,75 6,80 Varkenshaas 500 gr. 9,95 Varkensfrikandeau 100 gr. Palingworst 150 gram Gebraden gehakt 150 gram Kip-satésalade 100 gram Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Rundvlees met randje 1 kg 13,- J Vetspek 1 kg 6,50 Spekblokjes 200 gr. 1,25 Kipschnitzels 5 halen 4 BETALEN 1,95 1,95 1,95 1,95 Advertentie I.M. lijk te maken, is inmiddels al een zakjesactie gehouden. De grabbelton was bijna leeg en de enveloppen bijna op, zaterdag na de lentemarkt van de Sint Anthonius- school. Na het welkomstwoord van directeur P. Soffers werd het 's mid dags gezellig druk. De zelfgebak ken wafels smaakten weer heerlijk bij de koffie. In de knutselhoek kon den kinderen een paasbloem maken met een leuk kuikentje erop. De spi raal zorgde voor zweet in de han den, want het einde bereiken, dat viel voor velen niet mee. Op de draaischijf of bij het klokspel had den de kinderen altijd prijs. De leer lingen vonden het ook wel leuk om bij het kopgooien de leerkrachten als mikpunt te hebben. In het bingo lokaal waren er mooie prijzen te winnen. Mevr. De Leeuw zorgde met live muziek voor de nodige sfeer. De opbrengst is nog niet hele maal geteld en alle nota's zijn nog niet binnen, zodat de oudercommis sie nog niets kon zeggen over het resultaat. Het geld wordt besteed aan materiaal voor de kinderen dat normaal niet via de gemeente gefi nancierd kan worden. De organisa toren waren helpers en bezoekers dankbaar voor de inzet en het mee doen aan de verschillende attracties. P. de Leeuw had met 20 beurten de kortste partij in de biljartcompetitie van de Treffers. De hoogste serie van 12 caramboles en het beste ge middelde van 2,35 kwamen op naam van N. Rooijakkers. De uit slagen: P. Vis-L. van Wezel 10-7,18; N. Rooijakkers-P. de Leeuw 8,86- 10; D. van Driel-J. van Daalen 9,02- 10; D. den Hollander-C. Burgers 5,14-10; B. den Hollander-D. den Hollander 9,74-10. De provincie geeft de r.k. parochie H. Willibrordus een subsidie van 2000 gulden voor de aanleg van een ringleiding voor slechthorenden. Het kerkbestuur wil op deze manier de verstaanbaarheid verbeteren en hoopt zo ook meer kerkgangers te krijgen. Gezien de vergrijzing neemt het bezoekersaantal bij de vieringen namelijk af. Vrijwilligers zorgen al voor het vervoer van ouderen. Een ringleiding is een tweede handrei king. De provinciale subsidie is wel kom, want volgens secretaris G. Cla- rijs heeft de kleine parochie elk jaar de grootste moeite om staande te blijven. Met optredens van koor The Next en het kinderkoor de Kwaker tjes blijft het bestuur zoeken naar een multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw. Daarin passen ook deelname aan de monumentendag, lezingen en bijeenkomsten over le vensbeschouwelijke thema's, orato riums met Pasen, Pinksteren en kerst, naast de eucharistie- en ge zinsvieringen. Door inzet van vrij willigers en dhr. Etiënne van Delta Nutsbedrijven wil het bestuur de ar beidskosten in de offerte van Dia loog Church Sound zien te drukken. Klaverblad Zeeland heeft een posi tief advies uitgebracht over de ring leiding en daarom willen gedepu teerde staten de 2000 gulden geven. Sint-Annaland Taaiverruwing en tongvervuiling stonden dinsdag centraal tijdens de ouderavond van de School met de Bijbel, die zo'n vijftig belangstellen den trok in hervormd verenigingsge bouw het Trefpunt. Dhr. A. de Vries, kinder- en jeugdpsycholoog aan een school voor speciaal onderwijs in Gouda, schetste de algehele verru wing en normvervaging in de maat schappij met schuttingtaai, scheld woorden, vloeken en bastaard vloeken. De naam van God is in het geding, maar ook gezagsdragers, buitenlanders en anderen worden ge kwetst. Eerbied voor het heilige en het gezag is weg; alles moet kunnen. Volgens De Vries is er niets nieuws onder de zon, want sinds de zondeval worden de geboden al overtreden. Maar de psycholoog gaf aan datje er niet in moet berusten, maar het goe de voorbeeld dient te geven. Kinde ren imiteren namelijk veel. Straffen en verder niets doen, vond hij te ge makkelijk. Oog hebben voor (even tueel beschadigde) emoties van kin deren, die soms heel direct frustraties uiten en impulsief reage ren, hoort er volgens De Vries onaf scheidelijk bij. „Straf en beloning. Niet streng de roede hanteren, je moet een kind ook helpen. Wanneer ze tien zijn, leren ze zich in te hou den. Later is het gesprek belangrijk en de vreze des Heeren is het begin sel van de wijsheid, zo leren de Spreuken van Salomo." Hierbij wees hij ook op het gebed om misbruik van de tong en het kwaad te bedwin gen. In discussiegroepen werd ver volgens op een aantal vragen inge gaan, waarna De Vries nog een aantal punten verder uitdiepte. Voorzitter M.C. den Engelsman had de ouderavond met gebed en het le zen van een gedeelte uit Mattheus (Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigdheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen wor den) geopend. Samenzang was er uit Psalm 42 en twee verzen van de Tien Geboden. Dhr. De Vries besloot de ouderavond met gebed. Een 34-jarige automobilist uit Steenbergen kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een dagvaar ding omdat hij onder invloed van al cohol achter het stuur zat. De onze ker rijdende man viel op bij de politie en de blaastest toonde aan, dat hij 1,3 keer teveel alcohol had gebruikt. Naast een rijverbod van drie uren kreeg de Steenbergenaar een dagvaarding mee. Regelingen met elke verzekeringsmaatschappij. Leenauto's luxe en bestel Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Een voetbalkampioenschap kan WHS dit seizoen vergeten, al doet het eerste elftal het bijzonder goed. Na de laatste en beslissende wed strijd zijn vrijdag echter wel drie kampioenen bij het kaarten gehul digd. Patrick Quist zegevierde met 10.940 punten bij het klaverjassen, Ria Vermaas was met 774 strafpun ten eerste bij het jokeren en Iman v.d. Repe won het petoeten met 118 p. De topdrie van de afzonder lijke klassementen luidt: klaverjas sen 1. Jan Rijnberg 5329 p; 2. Bas de Jong 5209 p; 3. Patrick Quist 4939 p. De poedelprijs was voor Rien den Engelsman met 3230 p. Petoeten: 1. Johan v.d. Repe 54 p; 2. Iman v.d. Repe 52 p; 3. Jaap Verhoef 48 p. Leo Quist won met 44 p de poedelprijs. Jokeren: 1. Ria Vermaas 290 p; 2. Betty van Vos sen 469 p; 3. Dien Hartog 528 p. Marianne Verkerke kreeg met 893 p de poedelprijs. Sint-Maartensdijk De SGP vindt dat de nieuwe bushal te aan Onder de Linden zo dicht mogelijk bij de woonkern moet worden aangelegd. J.C. Koopman pleitte daar maandagavond voor in de gemeenteraad toen het verkeers plan voor het dorp werd behandeld. Zijn fractie betreurt het dat er twee bushaltes vervallen en dat de ene die overblijft zo ver buiten het cen trum komt te liggen. „Dat is geen stimulering van het openbaar ver voer. Het is een grote afstand voor jongeren en ouderen die met de bus mee moeten. De maximale afstand van de rand van de woonkern naar de bushalte mag hemelsbreed 1250 meter bedragen wordt gezegd, maar volgens de provincie moet de halte binnen een straal van 800 meter staan. Dat wordt hier niet gehaald. Zorg ervoor dat de halte zo dicht mogelijk bij het dorp komt te staan." Wethouder K.A. Heijboer van open bare werken nam aan dat de afstand van 800 meter de correcte afstand is, maar hij voegde eraan toe dat die geldt vanaf 'het zwaartepunt uit de wwonkern'. „Neem maar aan dat dit goed is bekeken." Mevr. H. van der Ree-Niemantsver- driet en mevr. M.G. Mosselman- Schipper uit Sint-Annaland zijn be noemd tot diaken van de Hervorm de gemeente Rehoboth. De eerste vervult de vacature die ontstaan is door het vertrek van mevr. M. de Leeuw-van Bale. De tweede komt in de plaats van dhr. J.A.C. Hage uit Poortvliet, die ouderling-kerkvoogd is geworden en tevens is gekozen tot voorzitter van de kerkenraad. Vi- ce-voorzitter is ds. J. de Goei. Jesse Verbrugge probeert op de rommelmarkt in De Wingerd wat kilomters te maken op een hometrainer. Met een verkoping en rommel markt hebben de jeugdclubs van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Tholen een fors bedrag bij el kaar gehaald voor een goed doel. Zaterdag stonden de deuren van verenigingsgebouw De Wingerd van twee uur tot half vijf open voor het publiek. Het was een succes, want in die 2,5 uur werd er netto 2500 gulden verdiend. Het geld is bestemd voor het pro ject Pleinstraat 20. De stichting Gereformeerd jeugdwelzijn (SGJ) wil acht opvanghuizen in Neder land verwezenlijken voor kinde ren die tijdelijk (vanwege de ge zinssituatie) niet thuis kunnen wonen. De Hervormd Gerefor meerde jeugdbond (HGJB) heeft zich voorgenomen één van die huizen financieel voor haar reke ning te nemen. De kosten van aanschaf en inrichting bedragen 650.000 gulden. Er worden in het hele land acties gevoerd door her vormde jeugdverenigingen om het benodigde geld op tafel te krijgen. Tholen droeg daar een wezenlijk steentje aan bij. In De Wingerd was de aanloop zaterdag goed. Op de benedenverdieping kon men allerlei spullen kopen, meedoen aan spelletjes en van een versnapering genieten. De rom melmarkt was op de verdieping ingericht. Stapels boeken, vaasjes, blikken en andere tweedehands voorwerpen werden te koop aan geboden. De leden van de jeugd clubs en hun leiders zorgden voor de verkoop. Ook werden er zaken bij opbod verkocht, zoals een ac cordeon. Ook hier was een spel (touwtje trekken) te spelen en er waren stands van Woord en Daad en de Interne Zendingsbond. „Een heel gezellige dag en vooral heel druk", zegt Jorien Hage die bij de roombroodjes staat. De lek kernij vindt gretig aftrek en de zaken gaan dan ook goed. We doen dit ieder jaar en om het jaar is de opbrengst bestemd voor een goed doel buiten onze gemeente." Over de opbrengst is mede-orga nisator Coriha Geuze verrast. „Een heel mooi bedrag, zeker als je ziet dat het in maar 2,5 uur tijd is verdiend." Predikbeurten Zondag 2 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Den Ouden. 18.30 u. ds. Den Ouden. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. mevr. Van Doorn, Vuren. GEREF. KERK 10 u. ds. De Ruiter. 17 u. ds. Broere. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Van der Zwan. 18.30 u. ds. Peet, Spijkenisse. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Radings. 19 u. dhr. Wisse. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. 10 .45 u. ds. Elseman, Den Haag. R.K.-KERK za 19 u. eucharistieviering, zo 11 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. Snijder. GEREF. KERK 10 u. ds. Van de Beukei, Kapelle. CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Van der Zwan. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, za 17.30 u. eucharistieviering, zo 9.30 u.woord-, gebeds- en com muniedienst. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.D.) en 18u.ds. Hoek. GEREF. GEM. 9.30 en 14 u. leesdiensten 18 u. ds. Harinck. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Ten Hove, Ooltgensplaat. 18 u. ds. Van Gorsel, Bergambacht. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. 6 apr. 19.30 u. ds. Van der Meer. SINT-MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Bijl, Katwijk. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Looijen, Amersfoort. 19 u. drs. Schipper, Kerkwerve. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. 6 apr. 19.30 u. ds. Mulder, Scher- penzeel. 7 apr. 14.15 u. ds. De Jongste, Tho len (huw.bev.). VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. 14.30 u. ds. De Ruiter, Genderen. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. 5 apr. 19.30 u. ds. Van Dieren, Stol wijk. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Lammers, Krimpen a.d. IJssel. 17 u. ds. Ten Hove, Ooltgensplaat. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. 6 apr. 19.30 u. ds. Klok ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. De Goei, Sint-Maartens dijk. OOSTÉRSCHELDEREGIO Taxi De Jonge Tel. 0166-612435 Poortvliet Advertentie I.M. Bij de kleuterschool is zaterdag avond rond elf uur een geparkeerde auto van een 33-jarige inwoonster beschadigd. De linker voorbumper en het linker licht zijn geraakt. De schade bedraagt enkele duizenden guldens. Het evenementencomité organiseert zaterdag 29 april een programma ter gelegenheid van koninginnedag, 's Morgens is er een aubade op de Markt, waarna er een optocht is met versierde fietsen m.m.v. muziekver eniging Euterpe, 's Middags zijn er op de Markt familiespelen. Deelna me staat open voor jong en oud. 's Avonds geeft Euterpe in Haestinge een concert, gevolgd door een Oranjebal. J. van Gorsel was met 5565 punten vrijdagavond de winnaar van de competitiewedstrijd van klaverjas vereniging de Pendelaars. P. van Bloppoel volgde met 5093 p voor J. van der Werf met 4906 p. De verde re uitslag: 4. L. Kampman 4850 p; 5. A. Arts 4531 p; 6. J. van Zetten 4364 p; 7. K. v.d. Hoek 4359 p; 8. R. van Putten 4050 p; 9. M. den Haan 3901 p; 10. P. Bazen 3861 p. ZIE VERDER PAGINA 3 HUISARTSEN Zaterdag 1 en zondag 2 april. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Padt, Poortvliet, tel. 612400. St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Janssen, Sint-Maartensdijk, tel. 664126. St.-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. Van Doesburg, tel. 572500. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts Verkouteren, tel. 0166- 653366. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u„ Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verlos kundige (voor Tholen en Oud-Vos- semeer): mevr. P. Timmers, tel. 604969. ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 653312 of 602456. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Oosterschelde Thuiszorg Bereikbaar ma t/m vr 8.15-15.30 u, tel. 0166-663577. Hoofdkantoor: Hollandiaplein 1 Goes, tel. 0113-249111 (24 u. per dag). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 11-14 u.Tholen, ingang Regentessestr. ma t/mvr 18.30-19 u. Maatschappelijk werk Ooster- schelderegio Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. HUISARTS.LABORATORIUM Voor bloedafname en afgifte van materiaal. Tholen: ma t/m vr 8.30-9.30 u. Oud-Vossemeer: di en do 9-9.30 u. St.-Annaland: ma, di en vr 9-10 u. Stavenisse: ma en wo 9-9.30 u. St.-Maartensdijk: ma, di, wo, vr 9-10. Poortvliet: ma en do 9-9.30 u. St.-Philipsland: ma en do 9-9.30 u. REG. INDICATIEORGAAN Maartenshof 5, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-664196. WELZIJN VOOR OUDEREN Maartenshof 6, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-662293. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 603329, van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11 Tholen, elke wo 10-11.30 u. Op af spraak tel. 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tholen 602507 en 653146; Sint- Philipsland 572342, 572530 of 572686. Vrijwillige thuiszorg 0166- 605166 of 0166-664585. PATIËNTENPLATFORM Ma en do 9-12 u„ tel. 0113-249389. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertelefoon 0800-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. KAMER VAN KOOPHANDEL ma. 27/3 gemeentehuis 9-12 u. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 30 mrt.t/m vrijdag 7 apr. donderdag 30 12.17 vrijdag 31 0.47-13.37 zaterdag 1 2.07-14.37 zondag 2 3.02-15.27 maandag 3 3.47-16.07 dinsdag 4 4.27-16.47 woensdag 5 5.02-17.22 donderdag 6 5.37-18.02 vrijdag 7 6.17-18.37 di 4/4 20.15 u. NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten la ter. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Radio Sloth is te beluisteren op FM 106,5 MHz en via de kabel op 107,5 MHz. Omroep Zeeland radio op 101,9 MHz (ether) of 87,6 MHz (kabel). Omroep Zeeland televisie is te zien op 182,25 MHz (kabel) of 735,25 MHz kanaal 54 (ether). Voor storingen in uw installa ties zowel elektra, gas, cv als water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 2