Kosten sanering werkplaats Scherpenisse niet te verhalen Gebouw museum mogelijk eigendom van Beter Wonen 'Zang, dans en voordracht in eendrachtige samenwerking' AL5S1AAR DÉ THOOLSE COURANT j z» i \AT o Zorg bij Meestoof over de toekomst Verdachte moord Zwagemaker op Schiphol gepakt VVD verdeeld over ambulance Diefstallen van auto's smalstad en Poortvliet Vrouwen doen zich voor als thuiszorgers Schoolkinderen maken een muzikale reis voor Unicef in de Vossenkuil Vanwege bouw scholen ruimt college ook licht vervuilde grond op Donderdag 30 maart 2000 56e jaargang no. 20 1^5 De gemeente Tholen kan de kosten van de bodemsanering van de voormalige gemeentewerkplaats in Scherpenisse niet verhalen bij de oude eigenaar. Dat heeft onderzoek door het college uitgewezen, zo bleek maandagavond uit de toelichting van wethouder K.A. Heijboer van openbare werken in de gemeenteraad. De gemeente zal zelf voor de extra twee ton moeten zorgen die nodig is om het terrein schoon te laten maken. Het kan zijn dat in de toekomst het onderkomen van streekmuseum De Meestoof eigendom wordt van de wo ningcorporatie Beter Wonen. Overleg daarover is gaan de, meldde voorzitter T.G.A. Westerveld donderdag op de jaarvergadering van het museum. Het voormalige ge meentehuis van Sint-Annaland is eigendom van de ge meente, maar die wil het gebouw in het kader van de pri vatisering best kwijt. Zwembad cadeau Tot op het bot Budget krap Deze week „Veertig jaar geleden zou dit gezamenlijk optreden on mogelijk zijn geweest," zei gastspreker C.W. de Leeuw donderdagavond in de Vossenkuil bij het optreden van de kinderen van de drie basisscholen uit Oud-Vossemeer. Zo'n tachtig kinderen uit groep zes, zeven en acht van de openbare basisschool Die Heenetrecht, de rooms-katho- lieke Sint Anthoniusschool en de School met de Bijbel de Ark namen de bezoekers donderdag- en vrijdagavond mee op een muzikale reis door het verleden, het heden en de toekomst. De eerste activiteit van het comité Vos meer 2000 in het uitverkochte dorpshuis was daarmee een feit. De opbrengst van ruim 1000 gulden gaat naar Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. ^"ülBL^x BEW. EX. '•f Eendrachtbode, de Thoolse Cdurant Postbus 5, 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: http://www.tip.nl/users/eendrachtbode Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 28,50 per halfjaar, 52,25 per jaar, per post 72,05 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 2,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,50 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Dinsdagavond laat is op Schiphol de 39-jarige O. opgepakt die ervan wordt verdacht Job Zwagemaker uit Sint- Maartensdijk te hebben vermoord. O. was de huisgenoot van Zwagemaker die in de nacht van vrijdag 4 februari in zijn woning aan de Wilhelmina- straat om het leven werd gebracht. De verdachte werd bij aankomst op de luchthaven in Amsterdam herkend bij de paspoortcontrole. Na zijn aan houding is hij in de nacht van dinsdag op woensdag naar een politiecel in Zeeland gebracht. Gistermiddag is het verhoor begonnen. Bij het sluiten van deze krant was nog niet bekend of hij de moord heeft bekend. Een onderzoeksteam van vijf politie mensen houdt zich met de zaak bezig. Uit welk land de hoofdverdachte in de moordzaak kwam toen hij voet op Nederlandse bodem zette, was giste ren nog niet bekend. Deze week wordt de man, van Marokkaanse af komst, voorgeleid aan de officier van justitie. De politie wil uit veiligheids overwegingen niet zeggen wanneer dat precies gebeurt. Van O. was bekend dat hij niet over een geldig paspoort beschikte, in fi nanciële problemen verkeerde en dat hij familie in Duitsland had. Hij ver dween in de nacht van de moord spoorloos. Een team van twintig poli tiemensen wierp zich op de moord zaak. Later werd dat afgebouwd tot tien. Een week na de moord hield de poli tie de 58-jarige R. de J. uit de smal- stad aan wegens mogelijke betrok kenheid, maar zij werd na drie dagen weer vrijgelaten. De recherche had een tasje van haar gevonden in het huis van Zwagemaker. Zij zou de avond voor het misdrijf met de hoofd verdachte in het café aan de Haven zijn geweest. De Thoolse VVD-fractie is verdeeld over de financiële steun van de ge meente aan de ambulancedienst De Bevelanden. Dat bleek maandag avond in de gemeenteraad bij het voorstel om de tekorten bij de dienst jaarlijks met 217.000 gulden aan te vullen. P.K.M. Stouten was tegen, zijn partijgenote E. Frigge-Hoge- steeger was voor, zij het 'met bloe dend hart.' Partijgenoot en wethouder R. Raven- steijn mengde zich niet in de discus sie. Hij steunde het collegevoorstel om garant te staan voor de financiële tekorten bij de exploitatie van het ambulancevervoer op Tholen. Alle fracties stemden in, alleen Stouten was tegen. Het liberale raadslid zei wel geld voor de ambulancedienst over te hebben, maar was er niet van overtuigd dat het uiterste was gepro beerd om geld elders los te krijgen. Hij vond de stukken die De Bevelan den heeft overlegd niet duidelijk en niet goed onderbouwd. „Een begro ting met drie getalletjes." Het stoorde Stouten dat De Bevelan den en de provincie Zeeland zo gre tig waren geweest om de vergunning binnen te halen. „De vergunning was vergeven en iedereen houdt de knip dicht." Volgens zijn partijgenote verdiende de kwestie geen schoonheidsprijs. „Met bloedend hart gaan we mee," zo verwoordde ze het meerderheids standpunt in haar fractie. M.A. van Beek (CDA) die van meet af aan voor de band met het streek- gewest Noord-Brabant is geweest, voorziet dat het met de hulpdiensten op Tholen de verkeerde kant op zal gaan als ook de brandweer en het CPA ingedeeld worden bij de politie regio Zeeland. „Bij calamiteiten zijn we dan aangewezen op Vlissingen. De burger heeft geen begrip voor de ze politieke blunder. We steunen het voorstel, maar eigenlijk had het niet op tafel moeten liggen." Wethouder I.C. Moerland stoorde zich aan de opstelling van Stouten. „Jammer dat u er nu pas mee komt. We zijn wel goed voorbereid op de begroting." Een tweetal auto's en een aanhang wagen werden donderdag en vrij dag gestolen uit Sint-Maartensdijk en Poortvliet. De auto in Sint-Maar tensdijk (een rode Opel Kadett hatchback) stond geparkeerd aan de overkant van de woning van de ei genaar aan de Westvest en werd donderdag gestolen. Bij een rondrit in de buurt trof de politie een andere Opel aan op een parkeervak aan de Korte Vest. Deze wagen stond als gestolen geregistreerd. Donderdag middag werd op klaarlichte dag (om twaalf uur) een auto gestolen die geparkeerd stond aan de Lageweg in Poortvliet. Het betreft een zwarte Opel Astra. In de nacht van donder dag op vrijdag verdween tenslotte ook nog een aanhangwagen van een boerenerf in Poortvliet. Van de da ders ontbreekt ieder spoor. Op het terrein moeten twee basis scholen en een peuterspeelzaal ver rijzen. Bij het afgraven van de ver vuilde grond onder de plaats waar ooit een ondergrondse tank lag, werd weer vervuilde grond gevon den (olie en gasolie). Omdat er veel veen in de grond zit, zijn de gehal ten aan verontreiniging volgens het college slechts licht verhoogd. En hoeft de grond eigenlijk niet afge graven en afgevoerd te worden. Maar gezien het feit dat er scholen komen, wil het college een volledig schoon terrein. Raadslid A.P. Kornaat (PvdA) vroeg vorige week in de commissie ge meentelijke ontwikkeling om in de Vrijdagavond moesten er zelfs nog stoelen voor de tribunes worden ge zet om alle toeschouwers een plaatsje te kunnen geven. Voor czardas, een Hongaarse dans, uitge voerd door 11 leerlingen bleef nog net ruimte genoeg over. In dit on derdeel na de pauze kwam het ver enigd Europa in zang, dans en to neel aan bod: dertien landen passeerden de revue, van België tot Rusland, van Engeland tot Grieken land. Terwijl alle kinderen in koor over de landen zongen, traden bij elk land een of meerdere kinderen naar voren om iets van dat land uit te beelden. Uit Scandinavië werd Legoland verbeeld, uit Frankrijk een kunstschilder, uit Spanje een stierenvechter en uit België het drinken van bier en het eten van friet uit een zakje. De verscheidenheid in landen was groot, maar dat was ook het optre den op zich. Voor de pauze al, toen het verleden en het heden aan de beurt waren. Onder leiding van Rien en Marian van Dijke-Douw zongen alle kinderen samen een potpourri van bekende kinderlied jes uit de oude doos waaronder het Viva la musica. Het heden begon met de voordracht door drie kinderen (van elke school één) van het gedicht 'Wie dan wel?' van Paul van Vliet. In vlot tempo kwamen daarna allerlei stro mingen uit de afgelopen eeuw voorbij, steeds verdeeld over een periode van tien jaar. De uitvoeren den waren gekleed in de kostuums akten na te pluizen wie er aanspra kelijk gesteld zou kunnen worden, de voormalige eigenaar of een leve rancier. J.C. Koopman (SGP) vroeg ef in de raadsvergadering ook naar. De wethouder had het laten onder zoeken. De gemeente is in augustus 1976 met de toenmalige eigenaar (de grasdrogerij- red.) overeengeko men om een tank weg te halen, zo danig dat de grond schoon opgele verd zou worden. „Bij de toen geldende normen is dat ook ge beurd. Als er geen vervuilde grond zou worden aangetroffen, zou de gemeente voor de sanering 40 mille overdragen aan de eigenaar. Uit het onderzoeksrapport uit augustus van die tijd. De eeuw zette rustig in met de blokfluitgroep onder leiding van Corina van Driel die enkele menuetten speelde. Ook de imitatie van Bach was nog aan de voorzich tige kant, maar de charleston zette tussen 1920 en 1930 de 'wereld op zijn kop', zo lichtte De Leeuw toe. Dat gebeurde ook in de jaren vijftig en zestig met de opkomst van de rock-and-roll en de twist toen Elvis Presley de wereld veroverde. The Beatles toonden zich vredelievend met All you need is love, het live gezongen en gevoelige Chiqita van Abba - met een aangepaste tekst over asielzoekerskinderen - ging vooraf aan gabber en house uit de jaren negentig. „Harder," werd er uit de zaal geroepen. De vijf dan sers lieten zien dat ze de danspasjes op de snelle beats goed beheersten. Twee van hen voegden er zelfs eni ge acrobatische sprongen aan toe. De rust keerde terug met een optre den van alle elf kinderen van de Ark die de line dance voor het voet licht brachten, de dans uit de Ver enigde Staten die hier nu grote po pulariteit geniet. De Leeuw leidde steeds de num mers in. Na de Kilima Hawaiians (jaren 1940-1950) zorgde hij zelf voor een kort intermezzo door een gedicht in het Thoolsa dialect voor te dragen. „In die tijd was het Zeeuws op de schoolpleinen nog de voertaal. Dit echte Zeeuws wordt 1977 blijkt dat ook te zijn gebeurd." Verder blijkt volgens de wethouder uit jurisprudentie van de Hoge Raad, dat de kosten voor bodemsa nering van grond die voor 1975 is vervuild, niet meer te verhalen valt. De conclusie is volgens Heijboer dat er een schone grond overeen komstig lag en derhalve geen rech ten meer op vergoeding gelden. Dat er nu weer meer vervuilde grond is gevonden doet daaraan niets af. „We kunnen niet aantonen dat de tank toen al lek was. We kunnen op dit punt geen verdere stappen on dernemen." P. van Belzen (RPF/GPV) vroeg zich af op waarom de gemeente nu zo drastisch is met het opruimen. Het feit dat er scholen komen speelt volgens Van Belzen een rol. „Gel den er andere normen als er scholen komen?" Koopman was het eens met het col lege om de vervuilde grond hele maal weg te halen. „De gemeente moet ervoor zorgen straks niet aan sprakelijk gesteld te worden als er zich problemen zouden voordoen met kinderen of leerkrachten." Ook J.P. Bout (CDA) vond dat de verontreinigde grond 'tot op het bot' weggehaald moet worden. Heijboer lichtte het standpunt van het college toe. „Er bestaan inder daad andere normen voor bijvoor beeld woonwijken en industrieter reinen. We willen geen risico nemen. Ik hoop dat het krediet van twee ton voldoende is." Kornaat was blij met het antwoord van de wethouder, maar hij zou het op prijs stellen wanneer de stukken voor de raadsleden ter inzage zou den liggen 'om discussies over dit punt in de commissies te voorko men.' Van Belzen ging ook akkoord met het beschikbaar stellen van 200.000 gulden maar hield een slag om de arm, zo zei hij. Er kan immers nog meer vervuilde grond aangetroffen worden, zo redeneert hij. De totale kosten bedragen nu 206.000 gul den. Overname van het gebouw aan de Bierensstraat door de museumver eniging, is door de gemeente al voor gesteld. Het beleid is er namelijk op gericht om een aantal gemeentelijke gebouwen af te stoten, om te bespa ren op de onderhoudskosten. Maar het Meestoofbestuur liet de gemeen te weten niets voor overname te voe len. 'Daar onze doelstelling alleen gericht is op het verzamelen, behoud en beheer van museale objecten en niet op de gebouwen', schrijft het bestuur in het jongste nummer van het ledenblad De Meestove. „Finan cieel gezien redden we het niet om zo'n gebouw zelf te onderhouden", aldus Westerveld op de jaarvergade ring. Het pand is zestig jaar oud, de ijzeren ramen zitten los en het hou ten torentje is ook niet best meer. Het bestuur heeft met enkele wet houders over de toekomst gesproken en daarbij gevraagd om op een ande re manier dan tot nog toe naar De Meestoof te kijken (de gemeente is de enige subsidiegever van het muse um). „Eind december is Beter Wo nen erbij gekomen." Landelijk zijn er ontwikkelingen gaande waarbij woningbouwcorporaties zich bezig gaan houden met zaken op cultuur gebied. „De stichting heeft verstand van gebouwen", licht Westerveld (zelf voorzitter van de raad van be stuur van Beter Wonen) toe. Maar het is nog niet zover dat Beter Wo nen het gebouw ook daadwerkelijk overneemt van de gemeente. Direc teur Kloet ontkende recent nog te genover een verslaggever van deze krant, iets van dit plan te weten. „We zijn in een fase dat er nog niet eens over bedragen is gesproken, maar de gemeente is in ieder geval bereid mee te denken", aldus de voorzitter. Hij is positief gestemd en meldt al vast in De Meestove dat de ont vangstruimte waarom het museum zit te springen nu eerder gerealiseerd kan worden. De bedoeling is om daartoe het voorste gedeelte van de oude schuur (die is eigendom van de gemeente, maar de nieuwe schuur niet) in te richten en daarmee nog dit najaar te beginnen. Westerveld zei dat de verhouding tussen de hoogte van de subsidie en de huur het bestuur zorgen baart voor de toekomst. Afgelopen jaar kreeg De Meestoof van de gemeente 47.120 gulden subsidie, maar moest 35.120 gulden huur betalen. „Jaar lijks gaat de huur met zo'n 1000 gul den omhoog, terwijl we na aftrek van de kosten van energieverbruik en verzekering nu zowat quitte spelen." Er moet dus over nagedacht worden hoe voorkomen wordt dat er flink wordt ingeteerd op het eigen vermo gen. Landelijk is de tendens dat kleine musea het moeilijk krijgen. „Dat zijn nou net de hoeders van het regionale erfgoed, maar bijvoorbeeld landelij ke aankoopregelingen gelden juist weer uitsluitend voor grote musea." Aankopen voor de collectie vormen bij De Meestoof dan ook niet be paald de grootste kostenpost: vorig jaar iets meer dan 3200 gulden op een totaal aan uitgaven van ruim 88 mille. „De aankopen lijden onder het krappe budget en dat gaat een keer fout." In 1999 heeft het bestuur al elf mille moeten bijpassen uit het zoge naamde schommelfonds, een potje dat de gemeente bij de oprichting van De Meestoof creëerde om daar uit objecten aan te schaffen die bij zonder zijn en zich plots aandienen. (Mede daardoor werd 1999 afgeslo ten met een batig saldo van ruim 9600 gulden). Westerveld hield de vergadering voor, dat het gemeente bestuur ooit heeft toegezegd dat het museum de subsidie onverkort zal behouden. Opknapbeurt Westkerkse berg. In het kader van de ruilverkaveling Poortvliet zal de Vliedberg bij West- kerke opgeknapt worden. De taluds van de met hakhout begroeide heuvel worden hersteld. Ook wordt een aan gepast beheer van het omliggend ter rein nagestreefd. Her en der wordt be planting aangebracht. Staatsbosbe heer moet uiteindelijk eigenaar van het archeologische monument wor den en zal tevens het beheer en onder houd op zich nemen. De landinrich- tingsdienst betaald de opknapbeurt. meer komt. „Dat is een leuk af scheidscadeautje van burgemeester Van der Munnik," grapte De Leeuw die bij zijn opening van de avond de burgemeester welkom heette. De Leeuws opmerking werd met ap plaus ondersteund. Opmerkelijk vond De Leëtiw dat Oud-Sint-Philipslander A.A. Rijstenbil treedt af als voorzitter van Unie van Nederlandse veteranen V rij willigersmedailles uitgereikt en zorgen over beschikbaarheid geuit op brandweeravond Aanbod vakantiewerkers in Tholen neemt toe en arbeidsinspectie gaat extra controles uitoefenen Streekmuseum de Meestoof timmert landelijk aan de weg met expositie Chris Lanooy Ongeluk bij beruchte afslag voor het gerecht Het is altijd komkommertijd in de kassen van T. Roggeband Aannemingsbedrijf Van Bergen Henegouwen overgenomen Gebruikers voormalige kleuterschool in smalstad kloppen aan bij gemeente voor andere ruimte Miljoenenbesparing door het scheiden van hemel en afvalwater Tholense Boys verspeelt kans op de titel met onnodig verlies tegen Dauwendaele ZOLANG DE HANDEN BEZIG ZUN, IS ER BEZIGHEID VOOR DE MOND Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Twee vrouwen hebben zich maan dag bij een 85-jarige vrouw uit Tho len voorgedaan als thuiszorgers. De twee kwamen aan de deur en vertel den dat ze bij de bejaarde vrouw kwamen werken. Ze hadden een briefje bij zich met de naam en het adres van de Thoolse erop. Maar die krijgt al hulp van een zorginstelling. Omdat ze de vrouwen aan de deur niet kende, heeft ze deze dan ook niet binnen gelaten. Bij de thuis zorgorganisatie waarvan de bejaar de vrouw hulp krijgt, weet men ook niets van de twee vrouwen af. geen enkel kind zich zorgen maakte over vluchtelingen en asielzoekers op school. „Nationaliteit of huids kleur doet er niet toe. Dat kan ik al leen maar als een grote winst erva ren. Op de drie scholen zitten kinderen van negen nationalitei ten." Muziek vormde het thema van de opening in Viva la musica, ook in het slotlied was dit het geval. In Thank you for the music van Abba werd nogmaals de rol van muziek in het leven benadrukt. De vreugde en de lol die het brengt, was van de kinderen af te lezen. Ook het pu bliek waardeerde het. Het refrein werd door de toeschouwers meege zongen. Bij het verlaten van het podium kregen Marian en Rien van Dijke van elke kind een rode roos als dank voor hun inspanning. Zij had den de leiding van het evenement. Piet de Leeuw verzorgde het licht, Marinus van Dijke het geluid, het decor was van Leen Moerland en Ab Vriesma maakte de video-opna mes. Verder werkten de leerkrach ten en de ouders van de drie basis scholen mee aan de voorbereiding (onder meer het maken van de vele kostuums) en de uitvoering. Het koorzingen en het voordragen van het gedicht gebeurde samen, de acts werden steeds door een van de scholen uitgevoerd. Directeur H. Westerweel van de Die Heene- trechtschool, die namens de drie basisscholen zitting heeft in het co mité Vosmeer 2000, hoopt dat door de uitvoering de naam van Unicef nog bekender wordt. „Ongeveer vijf jaar geleden hebben we ook eens spontaan samen iets gedaan voor Unicef. Op dat idee hebben we voortgeborduurd. Dit is een goede gelegenheid om te laten zien dat je als drie scholen iets samen kunt doen. Er is vier maanden in tensief aan gewerkt. De liedjes stu deerden we al langer in. Eerst apart op de eigen school, later samen." Namens Unicef bedankte mevrouw De Krom en riep de aanwezigen op de kinderen in de Derde Wereld te blijven steunen. Ze had voor iedere leerling een balpen en bood ook een ingelijste poster aan. Een groepje kinderen doet voor hoe het er in de jaren '50 aan toeging met de rock 'n roll en de twist. nu veel minder gehoord." De waarop 57 procent met ja ant- vakantie. Wat de toekomst betreft, Leeuw nam de luisteraar mee naar woordde. Wat ze vroeger goed en verwachten de kinderen dat het met zijn jeugd toen hij op hetKnipdurp slecht vonden en wat ze van de toe- de euro veel moeilijker rekenen in de Molenstraat woonde. Ook komst denken. De (wereld)oorlo- wordt. Sommigen vragen zich af of deed hij verslag van de uitkomst gen noemden de kinderen slecht. ze er een broertje of een zusje bij van een enquête onder de kinderen, Kosovo werd vaak genoemd. Vroe- krijgen, of Nederland de Europese waarin onder meer gevraagd was of ger was men ook strenger en tegen- kampioenschappen voetbal wint en er veel zou veranderen in 2000 en woordig heeft men televisie en veel of er een zwembad in Oud-Vosse- Op het terrein van de voormalige gemeentewerkplaats bij de watertoren in Scherpenisse is bij het graven meer vervuilde grond gevonden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 1