Provincie Zeeland Commissies \Az Zit net even prettiger. Hoüandia £j Parkeertarieven waterschap gewijzigd Voorlichtingsavond hydrologisch onderzoek rondom de Schenge FAXNUMMER EENDRACHTBODE 0166-657008 n pnde^srriarl DE EENDRfiCHTBODE/DE THOOLSE COURANT GOED GELEZEN Officiële Mededelingen HAGE TEXTIEL MODEHUIS MORELLI FA. W. PLEUNE ZN. Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 13/2000 Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Nieuwsbrief WCL Volgende week vergaderen vier commissies uit Provinciale Staten (PS). Zoals gebruikelijk zijn deze bijeenkomsten niet alleen openbaar, maar is er ook spreekrecht voor het publiek. Nieuwsbrief zorg In beroep Milieu Saneringsplan Zilverstraat 3 te Oud-Vossemeer Onze kledinglijn wordt ook dit voorjaar weer gecompleteerd met een fraaie uitgebreide hoedencollectie. De collecties zijn onderverdeeld in diverse stijlen. Stijlvol klassiek of jong sportief? Bij Den Engels man Van DrieI vindt u het beide. U jij bent uitgenodigd! dames- en Voorstraat 15, 4697 EH St. Annaland Tel. 0166-652490 Wo. middag gesloten persoonlij Sportief ondergoed heeft een merk: Dalemsestraat 17, Tholen Haven 18, Sint-Maartensdijk Voorstraat 5, Sint-Annaland Abdij Nieuws In opdracht van de provincie Zeeland is door het adviesbureau voor water en milieu, IWACO, een hydrologisch onderzoek verricht rondom de Schenge. In het kader van het Zeeuws Natuurbeleids plan moet een aaneengesloten natuurgebied rondom de Wester en Oosterschenge worden gerea liseerd. Een betere zoetwater voorziening voor de landbouw en het laten uitstromen van het voedselrijke water bij De Piet in het Veersemeer waren ook onderwerpen die bestudeerd moesten worden. Studiemodellen Om inzicht te krijgen in het water systeem en om de gevolgen van ingrepen daarin te kunnen voor spellen, is een model-instrumen tarium ontwikkeld. Daarmee kun nen de gevolgen van waterhuis- houdkundige ingrepen berekend worden. Er zijn acht varianten uit gewerkt om de mogelijkheden en de grenzen van het watersys teem te kunnen verkennen. Van deze acht zijn er twee overge bleven welke nog uitgebreider zijn onderzocht. Uitslagen proeven Er is gekeken naar de gevolgen van doorspoeling met zout water uit het Veersemeer, maar ook wat er gebeurt als er niet wordt doorgespoeld. Voor de landbouw bleken er bij beide mogelijkheden weinig gevolgen te zijn. Plaatselijk kan als gevolg van wijzigingen in het oppervlaktepeil de situatie ongunstiger worden, met name daar waar een aantal zijtakken van de Westerschenge rechtstreeks op dit gebied aan sluiten en in de polders ten wes ten van Eindewege. Gedeeltelijk kan dit ongunstige effect door onderbemaling weer teniet wor den gedaan. Voordelen voor de landbouw Het gebied waar een afname van de droogteschade mag worden verwacht is vele malen groter. Er liggen goede mogelijkheden om het peil verder te optimaliseren voor de landbouw door kleinere peilgebieden te maken. Verziltingseffecten in het land bouwgebied zullen niet optreden bij een eventuele keuze om bij De Piet zout water in te laten en dit af te voeren via een nieuw te bouwen gemaal ten noorden van Wilhelminadorp. Voordelen voor de natuur Voor de waterkwaliteit en de natuur worden in het scenario waarbij zout water wordt doorge spoeld, gunstige effecten ver wacht. De voedselgehalten zullen als gevolg van het doorspoelen aanzienlijk afnemen. Door het ontstaan van zoet-zout overgan gen in de randzones langs de beide Schenges ontstaat er ruimte voor planten en dieren die, om te kunnen overleven, van zo'n speciale situatie afhankelijk zijn. Door deze maatregel zal de weel derige plantengroei die er nu is als gevolg van het voedselrijke water, verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt dan de veel schra lere begroeiing die past bij de nieuwe biotoop. Als u meer wilt weten Wie meer wil weten over de resul taten van het onderzoek is wel kom op een voorlichtingsavond die de provincie heeft georgani seerd. Op maandag 3 april aan staande geven medewerkers van IWACO en de provincie een toe lichting op de studies in het dorpshuis De Griffioen, Oostker- kestraat 24 te Wolphaartsdijk. Vanaf 19.30 is de zaal open en staat de koffie of thee klaar. Om 20.00 begint de voorlichting. De maart editie van de nieuws brief Waardevol Cultuur Land schap Zak van Zuid-Beveland is uitgekomen. In het kleurrijke num mer staan de volgende onderwer pen: Plattelandsvernieuwing, behoud streekeigen boerderijen, manifes tatie WCL-2000, herstel bloemdij- ken, wat korte berichten over nieuwe brochures, aanvulling op het jaarprogramma 2000 en de evenementenkalender. Wie belangstelling heeft voor dit nummer of een gratis abonne ment wil, kan contact opnemen met het secretariaat van Waarde vol Cultuur Landschap Zak van Zuid-Beveland, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Telefonisch is het secretariaat ook bereikbaar: 0113-238383. Voor personen, organisaties en instellingen die belangstelling hebben voor onderwerpen op de agenda van een commissie, is de commissievergadering de laatste mogelijkheid in te spreken. Daarvoor is aan het begin van elke vergadering tijd gereser veerd. De commissievergaderin gen zijn de laatste formele voor bereidingen in de besluitvorming voordat PS in de vergadering van 28 april, waarin de meeste onderwerpen weer aan bod ko men, het definitieve besluit ne men. De vergaderingen van PS zijn natuurlijk ook openbaar, maar daar is geen spreekrecht voor het publiek. Welzijn De Statencommissie Welzijn neemt het voortouw en komt op maandag 3 april om 9.30 bijeen. Op de agenda staan maar liefst 33 punten. Na de opening en mededelingen zal de directeur van het Zeeuws Museum, me vrouw Spaander, een presentatie geven van de toekomstplannen. Verder komen aan de orde: de hoofdlijnen van het provinciaal cultuurbeleid 2001-2004, subsi dieverzoeken Zeeland Nazomer Festivals 2000, het toekennen van subsidie ad. 57.250,- aan de Stichting Het Klaverblad Zee land voor het project 'Zorggaran- tie-abonnementen 2', een subsi dieverzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland voor het pro ject 'Duurzame sociale ontwikke ling' de verdeling van wachtlijst middelen voor jeugdzorg, het jaarverslag van het zorgkantoor Zeeland en de notitie van Gede puteerde Staten over de uitvoer ing van het beleid inzake ontwik kelingssamenwerking/internatio nale samenwerking. Verkeer en Vervoer Deze Statencommissie komt ook op 3 april bijeen. Om 13.30 uur beginnen zij aan hun vergadering waar de volgende onderwerpen op de agenda staan: Vervoersoverzicht Provinciale Stoombootdiensten over de maand februari 2000, de 5e en 5e voortgangsrapportage Wes- terscheldetunnel met bijbehoren de aanbiedingsbrief en een brief aan de minister van W&V over de voortgangsrapportages WST, het beleidsplan openbare verlichting, de aanbesteding Fast Ferry Vlis- singen-Breskens, het Provinciaal Actieplan Goederenvervoer, de financiering en dienstregeling openbaar vervoer 2000-2001, bestuursovereenkomst over de rotonde aan de Domburgseweg bij Westhove, vaststelling van het plan voor een zogenaamde 'by pass' aan de Zandkreekdam. Economie De Statencommissie Economie vergadert op woensdag 5 april. Zij beginnen om 15.30 en vol gens de voorlopige agenda komen de volgende onderwerpen aan bod: een nota over de pro blematiek van de grensarbeid, een voorstel tot verbetering van het imago van de provincie, het actieplan goederenvervoer en het Statenvoorstel betreffende het uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland 2000-2005. Verder zal een brief van GS worden behan deld over de agribusiness in Zee land. De organisatie van Zeeland Natuurland kost ook geld. GS hebben voorgesteld hiervoor een jaarlijkse bijdrage beschikbaar te stellen van 75.000,-. Gezamenlijke vergadering De Statencommissies Ruimte, Milieu en Water en die van Econo mie bespreken op vrijdag 7 april om 9.00 uur de gang van zaken rondom de Factory Outlet Cen ters. Zoals bekend zijn Gedepu teerde Staten geen voorstander van vestiging van deze fabrieks winkels in de provincie. Ruimte, Milieu en Water. Na afloop van de gezamenlijke vergadering gaat de commissie RMW verder met de eigen agen da. Daarop staan de volgende zaken: de conceptnota buisleidin gen, een nota over het bestuurlijk afsprakenkader van de ministe ries van LNV/VROM, provincies en Vereniging Nederlandse Ge meenten over het ammoniak- en stankbeleid en de reconstructie van de varkenshouderij, de le subsidieronde 2000 van het milieufonds. Ook in deze com missie komen het provnciaal actieplan goederenvervoer en het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland 2000-2006 aan de orde. Vergaderplek en informatie De commissies vergaderen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9 te Middel burg. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De komende maanden wordt in de Tweede Kamer de nota 'Zicht op zorg' behandeld. Volgens de minister en de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport krijgt 'de regio' een grotere rol toebedeeld als het gaat om inzet van financiële middelen. De provincie zal een regiovisie moe ten opstellen. In deze visie komt te staan wat patiënten/cliënten, aanbieders van zorg, verzeker aars, gemeenten en provincie vin den van de zorg op dit moment. Ook zal moeten worden aangege ven wat er zoal nog kan verbe teren en op welke manier het aanbod van zorg en de behoefte daaraan beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Vooruitlopend daarop is de nieuwsbrief zorg verschenen. U kunt deze brief opvragen of ophalen bij het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 te Middelburg, tel. 0118- 631400. De hoorcommissie bestemmings plannen, dat is een commissie die GS adviseert over beslissin gen naar aanleiding van de be zwaren/bedenkingen die zijn inge diend tegen verschillende be stemmingsplannen, komt don derdag 6 april bijeen in een open bare zitting. De aanvang van de zitting is 09.00 uur en wordt gehouden in het gebouw van de provinciale directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groenewoud 1 in Middelburg. Als eerste worden de bedenkingen behandeld die zijn ingebracht tegen het bestem mingsplan 'Facetherziening Klein schalig kamperen' van de ge meente Schouwen-Duiveland. De kring Schouwen-Duiveland van Vekabo-Zeeland krijgt de gelegen heid een toelichting te geven op hun bedenkingen tegen het zoge naamde 'Toetsingskader'. De heer J.L. Geluk uit Brouwersha ven is het niet eens met de ziens wijze van de gemeente Schouwen-Duiveland die inzake de telling van het'maximum aan tal kampeermiddelen. Het gemeentebestuur is uitge nodigd om nog eens uit de doe ken te doen wat ze vindt van de bedenkingen. De vertegenwoordigers van het gemeentebestuur kunnen direct daar achteraan toelichten wat zij vinden van de bedenkingen van de heer en mpvrouw Fluyt tegen het bestemmingsplan 'Bedrijven terrein Bruinisse'. De familie Fluyt maakt bezwaar tegen de plannen van de gemeente om hun woning te onteigenen in verband met het geplande bedrijventerrein. Ook zij krijgen de gelegenheid hun be denking nog nader toe te (laten) lichten. Tenslotte mag de gemeente Schouwen-Duiveland ook nog rea geren op het advies van de Subcommissie voor de gemeen telijke plannen. Deze heeft gead viseerd aan GS om gedeeltelijk goedkeuring te onthouden aan het plan 'Bedrijventerrein Bruinisse'. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de locatie Zilverstraat 3 te Oud- Vossemeer ernstig is en hebben met het saneringsplan (art. 39 Wet bodembescherming) van de heer en mevrouw Hermans te Steenbergen ingestemd. De beschikking ligt van 30 maart tot en met 11 mei 2000 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in in het gemeentehuis van Tho- len, Markt 1-5 te Sint Maartens dijk, op werkdagen 's morgens van 9-12, 's middags of 's avonds na telefonische af spraak (0166-668200 tst 13). Belanghebbenden kunnen tot en met 11 mei 2000 een bezwaar schrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer J.D. Hattink (tel. 0118-631731). Op de meeste parkeerterreinen langs de Walcherse kust en de Veerse Dam en de Banjaardweg gaat op 1 april a.s. het betaald parkeren weer in. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft besloten de tarieven voor de terreinen langs de Walcherse kust te verhogen. De tarieven voor de parkeerterreinen bij de Veerse Dam en de Banjaardweg blijven gelijk. Walcherse kust Voor de parkeerterreinen Randduin (Oostkapelle), De Vier Hoogten (Duinweg, Oostkapelle) en Oranjezon (Vrouwenpolder) geldt dat van 1 april tot en met 31 oktober 2000 alleen tegen betaling geparkeerd mag worden. Op de terreinen Galgeweg (Koudekerke), Strandweg (Koudekerke), Valkenisse (Biggekerke) en Breezand, Fort den Haakweg (Vrouwenpolder) is dit van 1 mei tot en met 30 september 2000. De perio de van betaald parkeren geldt dagelijks van 7.00 tot 19.00 uur. Volgens de nieuwe tarieven moet bij aankomst vóór 13.00 uur 6,- (was 5,-) betaald worden, na dit tijdstip is het tarief 4,- (was 3,50). Inlichtingen: de heer j. Schrier (0113)241000 of stuur een e-mall naar info@wze.nl Herensinglet en -slip Cannes Verkrijgbaar bij:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 19