Besparing door het scheiden van hemel- en rioolafvalwater Gebruikers kloppen aan bij gemeente voor andere ruimte Sanering Zilverstraat gaat onveranderd door Provincie wijst andere vorm van besturen af Tholen tekent als eerste gemeente overeenkomst met waterschap Computerclub weer opgestart Informatiedag voor ouderen Vloer wordt heet onder voeten verenigingen in kleuterschool Uit de staten van Zeeland Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Provincie weerlegt bezwaren Zwegers en gemeente De provincie Zeeland wil de geplande bodemsanering op het terrein van de voormalige garage Pipping aan de Zil verstraat in Oud-Vossemeer volgens de planning laten doorgaan. Bezwaren van buurman A.A.J. Zwegers en van de gemeente Tholen worden door gedeputeerde sta ten weerlegd. Natuurvereniging zoekt woonruimte voor huiszwaluw Het hemelwater op de da ken van huizen en in de straten zal in de toekomst niet meer via het riool naar de waterzuiveringsinstalla tie worden geleid, maar zal door een apart buizenstel sel in de sloot of ander open water terecht komen. De gemeente Tholen be gint er al mee op de Mo- lenvlietsedijk en in de Bos straat in Tholen. Ook in de nieuwe wijk Vroonstede in Sint-Annaland wordt dit principe toegepast. Woonomgeving Grote nood Te slecht Bot gevangen In de vergadering van provinciale staten werd deze keer gediscus sieerd over het rapport 'Herkenbaar bestuur' waarin de 'splitsing' van gedeputeerde en provinciale staten aan de orde wordt gesteld. Ontkoppeling Urgentie ter discussie Nazorg onvoldoende Het huurcontract van verenigingen en gebruikers van de voormalige kleuterschool in Sint-Maartensdijk wordt op 1 juli opgezegd. Ze moeten het gebouw verlaten. De ge meente wil de school slopen, maar de meeste verenigin gen en andere gebruikers hebben nog geen vervangende ruimte kunnen vinden. Donderdag legde een grote dele gatie van zestien vertegenwoordigers van de verenigin gen en gebruikers hun problemen bij wethouder I.C. Moerland op tafel. Het college bekijkt of het mogelijk is verenigingen en andere gebruikers onder te brengen in recreatiecentrum Haestinge. Daarvoor staat in 2004 nieuwbouw gepland, maar helemaal zeker is dat nog niet. Nieuwbouw of verbouw, tot die tijd moeten de ge bruikers elders onderdak zien te vinden. Burgemeester H.A. van der Munnik (rechts) en dijkgraaf W.A. Gosselaar van het waterschap Zeeuwse Eilanden ondertekenen de bestuursovereenkomst in het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. De natuurvereniging Tholen is op zoek naar woonruimte voor de huiszwaluw. C. Luijsterburg van de vogelwerkgroep meldt dat deze vo gel steeds minder gesignaleerd wordt in de woonwijken. „Wij gaan de huiszwaluwen weer tellen. Dat heeft een aantal jaren in het slop gezeten, maar nu pakken we de draad weer op", aldus Luijsterburg. Hij wijt het verdwijnen van de zwa luw uit de woonkernen aan het ver anderde karakter van de wijken. „Er komen steeds minder nestplaat sen voor deze vogel, terwijl die toch heel nuttig is. Een huiszwaluw vangt namelijk wel 9000 insecten per dag en dus hoef je dan in je tuin geen chemische bestrijdingsmidde len meer te gebruiken. Het kan wel wat rommel geven door de uitwerp selen, maar een plankje dat op 50 cm onder het nest wordt bevestigd, lost dat probleem ook op. En voor men een nest weghaalt, moet men wel bedenken dat die vogels een reis van 9000 kilometer uit Zuid- Afrika hebben gemaakt om hier hun nest te bouwen. En als dat weggehaald wordt, is dat voor niets geweest. Bovendien is het wettelijk verboden om nesten van huiszwalu wen weg te halen en wie dat wel doet, riskeert een flinke boete", al dus Luijsterburg. Hij zet ook nog een paar elementen op een rijtje die de huiszwaluw graag ziet: water binnen een straal van 500 tot 1000 meter van het nest, klei- of teem achtige modder binnen 300 meter om het nest mee te bouwen, natuur vriendelijke oevers met meer plan tengroei, op huizen een rechthoeki ge overstek of een uitspringende steenlaag (het liefst op het oost noordoosten), een vrije aanvlieg route zonder hoge obstakels, geen bestrijdingsmiddelen, lichte kleu ren en ruwe oppervlakten. Sindskort is de computerclub Tho len weer van start gegaan. Aanvan kelijk organiseerde de 14-jarige Se bastian Berm deze club in de ruimte van Thjos in Tholen. Maar na one nigheid vertrok de Sint-Philipslan- der daar en ging op zoek naar een andere plaats. Via een lid kwam hij terecht in het bedrijfspand van JBR- techniek in Sint-Maartensdijk. Voor meer informatie kan men e-mailen naar s.berm@hccnet.nl. Het is de bedoeling dat in alle nieuwe bestemmingsplannen op deze manier het rioolwater en het hemelwater zo veel mogelijk ge scheiden worden. De zuivering wordt daardoor minder belast en het overtollige water kan eerder afgevoerd worden. Bovendien le vert het een besparing op. Voor de gemeente en het waterschap. Dat hebben de gemeente Tholen en het waterschap Zeeuwse Eilan den uitgerekend. Op een investe ring van 35 miljoen kan bijna ze ven miljoen worden bespaard. Voor de gemeente betekent dat er tot 2008 ongeveer vier miljoen gulden minder uitgaven worden geraamd in het gemeentelijk riole ringsplan. Maandagmiddag tekenden burge meester H.A. van der Munnik en dijkgraaf W.A. Gosselaar van het waterschap Zeeuwse Eilanden een bestuursovereenkomst waarin ze afspreken hoe een en ander aange pakt moet worden. De overeenkomst moet leiden tot het verbeteren van de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzui veringsinstallatie aan de Slabbe- coornweg in Tholen (waar Tholen en Oud-Vossemeer op zijn aange sloten) en het verbeteren van de riolering van de gemeente Tholen. In plaats van een buis waar al het water in komt, komen er twee bui zen: eentje voor hemelwater en eentje voor afvalwater (van wc, douche, wasmachine). In Tholen wordt ongeveer 8 procent verhard oppervlak van daken van huizen en bestrating afgekoppeld. In de nieuwe bestemmingsplannen moet dat op zijn minst 60 procent bedra gen. Het waterschap gaat de capaciteit van de zuivering in Tholen verho gen van 435 kubieke meter per uur naar bijna 800 kubieke meter per uur. Ook de capaciteit van de ri oolgemalen van de gemeente en het waterschap die op de zuivering zijn aangesloten, wordt verhoogd. Er komen meer bergbezinkvoor- zieningen in de andere woonker nen om de vuiluitworp via de ri- ooloverstorten met 50 procent de verminderen. Behalve het afkop pelen van verhard oppervlak zul len de maatregelen in 2004 klaar moeten zijn. Het scheiden van he melwater en afvalwater duurt lan ger en zal pas in 2008 verwezen lijkt zijn. De investeringen zijn nodig om het rijksbeleid uit te kunnen voeren. da Barnenstraat. Op woensdagavond oefent het leerlingenorkest er, op woensdag-, donderdag- en vrijdag middag wordt er ook nog eens mu ziekles gegeven aan leerlingen van Euterpe. Ook Euterpe is grootgebrui ker van het gebouw dat na de ramp in 1953 door Zweden aan de toenmali ge gemeente Sint-Maartensdijk is ge schonken. Voorzitter T. Steketee: „Het Schelde- college en De Rieburch zijn voor ons geen goede oplossingen. In het Scheldecollege was eerst geen ruimte om onze instrumenten op te bergen. Die is inmiddels wel gevonden, maar we moeten elke keer alle tafels en stoelen opzij zetten, opruimen en de vloer dweilen. Bovendien moet er steeds een conciërge van de school komen om de deuren te openen en om de boel weer af te sluiten. Dat kost geld. Het zou voor ons het tien voudige gaan kosten van wat het ons nu kost. De huur van de kantine in het Scheldecollege en een ruimte in De Rieburch zou ons 14.000 gulden per jaar kosten. Nu betalen We 2000 gulden. Als het echt niet anders kan dan moet het, maar als de kosten niet door de gemeente worden bijgelegd komen we in grote nood. Dan is het voor ons vijf voor twaalf." Euterpe heeft allerlei mogelijkheden bekeken, zegt Steketee. „We hebben Van der Munnik somde de voorde len op van de gezamenlijke aan pak. Doordat er minder water naar de zuivering stroomt, kan de uit breiding van de zuivering beperkt blijven. Dat bespaart kosten. Nu zuiveren de installaties ook hemel water, wat in feite niet gezuiverd hoeft te worden. De overstorten in het rioolstelsel raken ook minder snel vol en zul len niet zo gauw meer overstromen waardoor de kwaliteit van het wa ter in de directe woonomgeving verbetert. Ook de overlast van grondwater kan verminderd wor den omdat er drainages op de he melwaterriolen aangesloten kun- alleen al in het dorp zo'n 12 ruimten bezocht. We zijn zelfs bij het loonbe drijf Wielaard geweest aan de Wout- hoekweg om een hoek van de loods af te schermen, maar dan zit je met nutsvoorzieningen en andere kosten. Bovendien moetje leerlingen de Pro- vincialeweg over laten steken. We hebben ook stad en land afgebeld voor noodgebouwen. Zo'n gebouw tje als de duivenvereniging in Scher- penisse zou ideaal zijn. En dan plaat sen aan de Sportlaan op een betonplaat, maar rijkswaterstaat of Domeinen heeft niks staan. Huren blijkt ook moeilijk omdat ze de ma ten die wij vragen niet hebben. Dan moeten ze speciaal worden gebouwd. We hebben tekeningen laten maken. We konden alleen kopen. Dan zijn we 80.000 of 90.000 gulden kwijt." Euterpe kon de oude kleuterschool van de gemeente overnemen. „In 1996-1997 hebben we daar naar ge keken. We hebben het van onder tot boven bekeken, zelfs over de zolder gekropen, maar het is te slecht om het over te nemen. Dat kan gewoon niet." Het bestuur van de muziekver eniging is al lang in gesprek met de gemeente. Elke maand was er wel contact over de voortgang van de zoektocht naar een alternatieve ruim te. „Begin maart hebben we een brief geschreven om weer eens rond te ta nen worden. Bij de ondertekening in de trouw zaal waren ook ambtenaren van beide instellingen aanwezig die de overeenkomst uit moeten voeren. De gemeente Tholen is de eerste gemeente die een overeenkomst tekent met het waterschap. Het waterschap wil ook met anderen dergelijke samenwerkingsprojec ten opzetten. Dijkgraaf Gosselaar mijmerde al over een pact Zeeland waarin gemeenten, provincie en Delta Nutsbedrijven vertegen woordigd zijn. Maar dat zou eerst weer studie vereisen. „We gaan liever gewoon aan de slag." Dat water steeds belangrijker fel te gaan, toen hoorden we dat er vanuit de jeugdsoos het initiatief kwam om ook naar de gemeente te gaan." Want ook de soos van het jeugd- en jongerenwerk zit omhoog. Om de veertien dagen bezet de soos een ruimte voor jongeren van 9 tot en met 15 jaar. Elke woensdagmiddag is er een jeugdclub voor kinderen van 4 tot en met 12. Bestuurslid J. de Zeeuw: „We zitten allemaal in het zelfde schuitje. Het ziet er somber uit. We stoppen altijd in mei, maar waar we in september heen moeten weten we niet." De Zeeuw heeft wel naar andere ruimten gezocht, maar zegt dat de jeugdsoos 'moeilijk ligt.' „Leuren met een jongerensoos is niet makkelijk. Je draait op zaterdag avond muziek. Dat moet voor de jeugd een beetje wild en hard zijn, anders lopen ze weg. Maar niemand zit op ons te wachten. Voor ons is de Radda Barnenstraat de meest ideale plek in heel het dorp. We hebben on ze vaste tijden. Het gebouwtje staat vrij en wij kunnen er net als de ande re verenigingen onze eigen consump ties aanbieden. Als wij naar Haestin- ge moeten, dan wordt het erg duur. Nu hebben de kinderen aan 2 gulden voor een avond genoeg, straks heb ben ze een tientje nodig. En dat zal voor een flink aantal ouders te duur worden." Voor de volksdansgroep Ivanicia is het een bijzonder jaar. De vereniging bestaat 20 jaar en is in 1980 in het houten gebouwtje begonnen. Ook Ivanicia heeft overal gezocht naar vervangende ruimte voor haar dans ende leden. Voorzitter L. Verduit: „We hebben overal bot gevangen, maar de mensen waren welwillend. Ze wilden ons overal wel hebben maar als dansgroep hebben we nogal wat ruimte nodig. We zijn bij de dui venvereniging geweest, bij Potter Keukens op het industrieterrein, de schietvereniging en naar de scholen. En in Haestinge kunnen we niet te recht. Dat zit vol. Het is gewoon moeilijk." Voor de volksdansgroep is het van het grootste belang om te blijven voortbestaan, zegt Verduit. „We heb ben leden die twintig jaar lid zijn. We willen niet ten onder gaan. We besef fen allemaal wel dat we een veertje moeten laten. We zijn verwend ge weest. Voor de prijs die we nu beta len, kan het niet meer, maar dan wil len we er wel wat voor terugkrijgen." Volgens Verduit is alles nog vaag. Nieuwbouw of renovatie van Haes tinge laat tot 2004 op zich wachten. „Dat is vier jaar, een lange periode. We willen niet stoppen want dan lukt het heus niet meer om de club weer op te richten. Het wordt nu wel heet onder onze voeten." De koersbalclub bekeek maandag de ruimte in het Rode Kruisgebouw, naast de voormalige kleuterschool. C. van Gorsel: „In Haestinge is de zaal met de pilaren er niet geschikt voor. We hebben matten van acht bij twee meter nodig. Die kunnen we daar niet kwijt. Als alternatief hebben we het zaaltje in het Rode Kruisge bouw. Het is niet zo heel groot, maar we krijgen er wel toestemming voor." Wethouder Moerland was gisteren niet bereid om commentaar te geven. Hij liet alleen weten dat er intern naar de problemen wordt gekeken. wordt, is volgens hem af te lzen aan de opzet van de nieuwe wijk Vroonstede in Sint-Annaland. „Daar worden de laagste delen be nut voor het water, op de hogere delen komen woningen. Dit is een goed voorbeeld hoe we met elkaar om kunnen gaan." Het ontwerpplan voor de nieuwe wijk is op het laatst nog - in over leg met het waterschap - gewij zigd. Ook in de nieuwe wijk Stadszicht in Tholen zal 60 procent van het verhard oppervlak afgekoppeld worden. Voor de bestaande woon kernen gaan de gemeente en het waterschap uit van 10 procent. De cliëntenraad van zorgcentrum Ten Anker in Tholen organiseert op dinsdag 11 april een informatiemid dag voor ouderen in de gemeente Tholen. Een woordvoerder van de gemeente zal iets vertellen over hulp aan ouderen, onder meer via de bijzondere bijstand en de wet voorzieningen gehandicapten. De raad organiseert deze middag omdat er veel vragen over dit onderwerp kwamen van bewoners van Ten An ker. Iedereen is echter welkom op de bijeenkomst die om twee uur be gint in zaal De Klipper in Ten An ker. Alle provinciale besturen in Nederland praten over het rapport om daarna gezamen lijk de nieuwe minister (Klaas de Vries) van binnenlandse zaken advies te geven over hoe de besluitvorming en de meningen van de statenfrac ties en het college (gedepu teerden en commissaris van de koningin) duidelijker over kunnen komen. Meer duide lijkheid zou de afstand tot de inwoners kunnen verkleinen. Nu zijn statenleden teveel een onderdeel van de 'over heid'. Daardoor is hun poli tieke fractiestandpunt niet 'herkenbaar'. Statenleden moeten (nog) meer volksver tegenwoordigers worden en collegeleden meer bestuur ders. In Zeeland werd vrijdag deze 'ontkoppeling van gedepu teerde en provinciale staten' niet aangenomen met 21 stemmen tegen (CDA, SGP en RPF/GPV) en 18 stemmen voor (VVD, PvdA en D66). Meer eenstemmigheid was er over een ander standpunt, namelijk een andere verde ling van taken en bevoegdhe den. Duidelijk is dat de maat schappelijke en politieke be tekenis van de provincie toe neemt. Op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening en zorg voorzieningen heeft de pro vincie taken van het rijk over genomen. De CDA-statenfractie vroeg verder aandacht voor het be leid 'per gebied' (zogenaam de gebiedsgerichte aanpak. De PvdA wilde het verst gaan in de structuurwijziging van het provinciebestuur, maar alleen de gewijzigde motie over meer ondersteunings mogelijkheden voor statenle den, kon op een grote meer derheid rekenen. D66 vroeg Bakker Zwegers had zich afge vraagd waarom het in mei 1995 uit gevoerde bodemonderzoek van Wit- teveen en Bos voor het perceel Zilverstraat 5 ter inzage lag, aange zien alleen de bodemverontreini ging op Zilverstraat 3 in beschou wing werd genomen. „En waarom wordt er zoveel ophef gemaakt van de sanering Zilverstraat 3, die slechts een deelsanering betreft", aldus Zwegers. Hij vond het ook vreemd, dat er een saneringsplan was uitgewerkt, terwijl de provincie zelf constateerde, dat heet sane ringsonderzoek misleidend was. De provincie brengt daar tegenin, dat het rapport van Witteveen en Bos alleen als vooronderzoek is ge noemd, maar niet bij deze procedu re voor Zilverstraat 3 ter inzage lag. Aangezien dat laatste perceel grenst aan Zilverstraat 5, heeft de provin cie gemeend om Zwegers daarvan in kennis te stellen. „In de tekst van de beschikking is niet opgenomen, dat het saneringsonderzoek mislei dend is. Er staat dat de naamgeving saneringsonderzoek misleidend is. Het rapport bevat in feite de resulta ten van een nader onderzoek. Op grond hiervan is vastgesteld, dat ter plaatse sprake is van een ernstig ge val van bodemverontreiniging. Dat betekent dat een saneringsnoodzaak aanwezig is, waarvoor een sane ringsplan opgesteld dient te worden. Gezien de uitgangspunten van het saneringsplan is een saneringson derzoek niet direct noodzakelijk. Gedeputeerde staten hebben beslo ten om bakker Zwegers ter volledi ge informatie het onderzoeksrap port en het saneringsplan toe te sturen. De gemeente Tholen vond, dat arti kel 40 van de wet bodembescher ming niet het juiste artikel was voor de Zilverstraat. Dit artikel gaat uit van sanering van een klein gedeelte van een groot geval van bodemver ontreiniging. De hoofdmoot blijft in die situatie achter. In dit geval wordt de hoofdmoot weggehaald en blijft er een klein gedeelte achter. De provincie is van mening, dat ar tikel 40 de sanering betreft van een gering deel van een bodemveront reiniging. In dit geval is de omvang van het te saneren gedeelte dusda nig, dat verwijzing naar artikel 40 van de wet inderdaad discutabel is. Om deze reden heeft de provincie verwijzingen naar dit artikel in de beschikking verwijderd. De gemeente heeft voorts proble men met het feit, dat de urgentie pro-forma op zeer urgent gesteld wordt. Het argument hiervoor, dat de familie Hermans (de eigenaar van Zilverstraat 3) voornemens is te gaan saneren, is volgens de ge meente onjuist. Een deugdelijke motivatie ontbreekt, aldus de ge- extra aandacht voor efficiën ter werken waardoor er min der statenleden per provincie nodig zijn. Wat de VVD be treft, moeten veranderingen (zowel in de structuur als de cultuur) in het gehele pakket van ideeën en mogelijkheden bekeken worden. Als staten vergaderingen, op hoofdlij nen van het beleid, in begrij pelijke taal en met heldere politieke standpunten wor den verwoord, dan zal de po litieke mening duidelijk over komen op de inwoners van Zeeland. Dan zal het (provin ciaal) bestuur herkenbaarder worden. meente. De provincie wijst op artikel 37 van de wet. Als er sprake is van ernstige verontreiniging dienen g.s. tevens de urgentie om te saneren vast te stellen. In het geval van de Zilver straat zijn de resultaten van onder zoek en een saneringsplan inge diend voor de deelsanering op perceel nummer 3. Volgens de wet zijn er de volgende categorieën: de aanvang van de sanering dient te liggen binnen 0-4 jaar; of binnen 4- 10 jaar of binnen 10 jaar na afgifte van de beschikking, doch in ieder geval voor 2015. Het tijdstip van sa neren is in dit geval pro forma in de categorie 0-4 jaar geplaatst, aange zien het de bedoeling is op korte termijn te saneren. Het tijdstip waarop gesaneerd moet worden, is niet door de provincie bepaald. Wel is in de beschikking opgenomen dat, als binnen deze termijn van 4 jaar niet met de geplahde sanering is begonnen, de provincie de daad werkelijke urgentie voor het Zilver straat 3 opnieuw zal bepalen. De nazorg is volgens de gemeente onvoldoende in het saneringsplan opgenomen. Dezeris in ieder geval niet volledig. Gemist wordt het plaatsen van peilbuizen die moeten aangeven of de verontreiniging al dan niet terugstroomt. Deze peilbui zen zouden aan de rand van het per ceel moeten komen. Voorts mist de gemeente controle van de peilbui zen. De provincie zegt hierop, dat er een grondwatersanering plaatsvindt. Als deze is uitgevoerd, is de bodem schoon. Eventuele nazorgmaatrege len dienen bekeken te worden na af loop van de sanering, in samenhang met de dan ontstane bodemkwali teit. Volgens de gemeente is er geen ver ticale verspreiding van de grond- en grondwaterverontreiniging vastge steld in het saneringsonderzoek. De provincie bevestigt dat. „Gelet op het concentratieverloop naar de diepte, mag echter worden aangeno men, dat de grens van de grondwa terverontreiniging op 5 tot 6 meter beneden het maaiveld ligt. Dit is een gebruikelijke en redelijk be trouwbare wijze om de begrenzing van verontreinigingen vast te stel len", aldus de provincie. De conclusie van gedeputeerde sta ten is, dat de reacties van Zwegers en de gemeente geen aanleiding ge ven om niet met het saneringsplan in te stemmen. Een afschrift is naar het kadaster gestuurd. Belangheb benden kunnen tot en met 11 mei een bezwaarschrift indienen tegen de beschikking. Tot die tijd liggen de stukken ter inzage in het ge meentehuis te Sint-Maartensdijk, evenals bij de provincie in Middel burg. H.A. Polderman-Martin (WD) Voor de peuterspeelzaal 't Hummel- jeugdsoos (30 jongeren), de koersbal tje die vier ochtenden en twee midda- (14 spelers), volksdansgroepen Ivani- gen een deel van het gebouw bezet en cia (19 leden), Dodi-Dodi (20 leden) daarmee de grootste gebruiker is, en de Zeeuwse Reie (17 leden), door wordt aan een oplossing gewerkt. de Line Dancegroep (18 leden), door Voor de kinderen en leidsters verrijst Technika 10, de Anib en door Kaja, aan de Bloemenlaan een gloednieuw de jeugdclub van Rehoboth. onderkomen, vlakbij De Rieburch. Krijgt 't Hummeltje vervangende De yogagroep op de donderdagavond ruimte, anders is het gesteld met mu- van J. Horst uit Sint-Annaland vond ziekvereniging Euterpe. Die heeft onderdak bij het centrum Thuiszorg. nog geen vervangende ruimte gevon- Het kantoor van het jeugd- en jonge- den, maar is wel naarstig op zoek. renwerk verhuisde naar de verdie- Vrijdagavond probeerden de muzi- ping van de bibliotheek op de Markt. kanten de kantine van het Schelde- Ook het spreekuur van jeugdzorg college uit. Ook is bekeken of kleine Zeeland gaat daar naar toe. Maar het groepen en leerlingen in De Rieburch gebouwtje wordt ook gebruikt door terecht kunnen. Nu bezetten de 45 de muziekvereniging Euterpe (45 muzikanten elke vrijdagavond de muzikanten plus leerlingen), de grote zaal in het gebouw aan de Rad- Advertentie I.M. Walschap Zeeuwse fikreten im.nmi.i Nelly van Gorsel-Wolse (vooraan) is bijna 25 jaar beheerster van het gebouwtje. Ze leidt ook dansgroepen zoals deze Line-Dancegroep.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 13