Maaltijd voorziening vergunt kerken een kijkje in keuken Broer van oud-minister H. Apotheker koopt aardappelen in Sint-Annaland Zorgen om boeren bij Europese vogelrichtlijn Zeer ongebruikelijke zaken in Middelburg Toch een zorgcentrum bouwen in Scherpenisse Stil op nieuwe hoorzitting buitengebied Uit de staten van Zeeland Scholieren Anna Jacobapolder moeten vaak liften of fietsen Donderdag 10 juni 1999 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Vragen over de Speelmansplaten Een man, een man Kerncentrale Met prijzen van f 1,26 tot f 1,40 per kilo Doré's is dinsdag bij de Sint-Anna- landse veiling onder grote belangstelling het nieuwe aardappelseizoen begon nen. „Het is maar gewoon tjes als je ziet dat de poters twee kwartjes hebben ge kost", zegt teler M. den Engelsman. „Ik ben zeer tevreden", liet daarentegen veilingdirecteur D.L. Hage weten. „Door de lage aan voer liep het goed." Vol gens commissionair J.W. van Houdt viel er ook niets te klagen. „De prijs was best." Van eigen bodem Vrij Nederland Magnetron Dagopvang 30-kilometerzone Zoute kant Wijkagent Verontwaardiging Hydrauliekslangen Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Leeftijdsgrens gebruikers van 65 jaar geldt sinds kort niet meer Tussen de twaalf en veertien mille dragen de Thoolse kerken jaarlijks bij aan de warme-maaltijdvoorziening. Om de waardering voor die financiële steun tot uitdruk king te brengen, liet de thuiszorg vertegenwoordigers van de kerken donderdag letterlijk een kijkje in de keu ken nemen. Dinsdag 60 ton van 1,26 tot 1,40; woensdag 110 ton van 1,10-1,30 Het is nog onduidelijk welke gevolgen de Europese vogelrichtlijn heeft voor de boeren die langs het Zoommeer hun bedrijf uitoefenen. Het mi nisterie van landbouw heeft in verband met de vogelrichtlijn voor het Zoommeer aan de gemeente gevraagd welke activiteiten er op het dag recreatieterrein de Speelmansplaten gehouden worden. Het was woensdagavond maar stil op de hoorzitting over het ont werp bestemmingsplan buitenge bied. Wethouder W.C. van Kem pen en ambtenaar S. van der Lee zaten in de raadzaal te wachten maar behalve een verslaggever, kwam er niemand opdagen. Of ja, toch. Na een kwartier kwam C. van Dalen-Dieleman van de ZL- TO poolshoogte nemen. B. en w. lasten een nieuwe hoorzit ting in na de hoorzitting die in maart al was gehouden en waar boeren en burgers hun vertrouwen uitspraken in het ontwerp-bestemmingsplan dat ervoor moet zorgen dat de gemeente intensieve veehouderijen buiten de deur houdt. Maar in de gemeentelijke voorlich tingsrubriek over het indienen van bezwaren was een foutje geslopen. Er zouden geen inspraakreacties in gediend mogen worden op onderde len die te maken hadden met het streekplan, zo stond er, maar dat is wel het geval. Om dit juridisch kloppend te maken is er een nieuwe publicatie versche nen met de juiste tekst en is het plan opnieuw onderworpen aan een hoor zitting. De inspraakreacties van de vorige hoorzitting blijven echter van kracht. „Het is een actie van zorgvuldig heid," lichtte Van Kempen toe. „Op deze manier heffen we een formeel gebrek op. Bij de Raad van State zouden we op deze vormfout terug gefloten kunnen worden, waarmee wc terug zouden vallen op het oude plan." De enige inspreker maakte zich ove rigens wel zorgen over de zoge naamde knelgevallen, bedrijven die uit concentratiegebieden weg moe ten en zich elders moeten vestigen. De provincie vindt dat daarvoor ruimte in Zeeland moet zijn en wil ze toelaten via een wijzigingsbe- vocgdheid. Maar het college, ge steund door de raad, wil daarvoor een zwaarder instrument gebruiken, dat van de planherziening. Van Kempen: „Het blijft een puzzel. We hebben daarover overleg met de stedebouwkundige om het zo goed mogelijk dicht te timmeren. We zoe ken naar maatregelen om dat uit te sluiten." Op 21 juni komt het bestemmings plan (vijfde en tiende herziening) in de commissie gemeentelijke ont wikkeling nadat alle inspraakreac ties en de schriftelijke bedenkingen verwerkt zijn. Het plan wordt aange past als de commissie daarom vraagt. Op 20 juli wordt het ter visie gelegd. Daarmee voldoet het college aan de eis om het plan voor 28 juli ter visie te leggen. Op die dag loopt de voorbereidingsbescherming af. Een ander bijzonder punt was het afscheid van dhr. R.G.P. van den Boom van Groen Links. Hij trad terug ten gunste van mevr. J.G. Smit van dezelfde lijst (maar lid van Delta Anders). Zij had na de verkiezingen ver zuimd om tijdig mee te delen, haar verkiezing te accepteren. (Ze was buitenslands.) Daar door was dhr. Van den Boom in de staten gekomen. Om het foutje van mevr. Smit goed te maken, trad hij terug, zodat zij alsnog zitting kan nemen in de staten. Een man een man, een woord een woord. Hij kwam zijn belofte om terug te treden na. Indien deze column zich zou lenen voor echte persoonlijke uitingen, zou schrijver dezes het gedrag van dhr. Van den Boorn als navolgenswaardig betitelen. Het laatste punt dat de aan dacht vroeg, ging over een voorstel van de meerderheid van het college van gedepu teerde staten (WD en CDA) om dat college op te dragen bij de Hij drukte even na half tien als eerste op de knop om de veiling- klok stil te zetten bij f 13,72 per 10 kilo Doré's, afkomstig van A.L. Aarnoudse uit Oud-Vosse- mccr. De aardappelen waren be stemd voor De Kok uit Purme- rend. „Maar ik heb ook Doré's gekocht voor Apotheker uit Gro ningen, de broer van de maandag afgetreden minister van land bouw", vertelt Van Houdt trots. De Groninger handelaar krijgt 164 kisten van teler fa. M. Gunter en zn. uit Sint-Annaland voor f 13,26 per 10 kilo. W.H. Hage kreeg dinsdag de hoogste prijs voor 100 kisten Doré's die hij dezelfde och tend in de Roolandpolder had ger ooid: f 14,01 per 10 kilo. Koper was gebr. Van Rooijen uit Naar- den. Vorig jaar brachten de eerste Doré's op 3 juni maximaal f 1,46 per kilo op met een aanvoer van toen 149 ton. De aanvoer was met 66 ton be perkt door de fikse regenbuien van maandag, waardoor de boeren maar moeilijk hun percelen vroe ge aardappelen konden oogsten. De wel aangevoerde partijen wa ren getekend door de regen. „Za ten we eind mei nog verlegen om een buitje regen, nu kijken we angstvallig naar de lucht of de buien toch niet overkomen", zei de veilingdirecteur in zijn ope ningstoespraak. „De gedachten gaan dan al snel terug naar vorig jaar, toen door extreme regenval vele hectares aardappelen en an dere gewassen niet geoogst kon den worden. Toch kunnen we vast stellen, dat iedereen altijd aardappelen heeft kunnen kopen." Directeur Hage verwacht dit sei zoen een gespreide aanvoer. „Vo rig jaar is er van half februari tot begin mei gepoot, ook nu zitten er tussen de eerste en de laatste ze ker acht weken verschil. Wanneer regering te bepleiten, dat de kerncentrale te Borssele langer open en in bedrijf wordt gehou den dan 1 januari 2004. Het be trof een meerderheidsvoorstel. Dat is in de staten hoogst onge bruikelijk. De minderheid be stond uit de twee PvdA-gede- puteerden. Ik schreef dat de discussie ging over een voor stel van gedeputeerde staten, maar eigenlijk ging het ook en juist met name over een motie van de SGP-fractie die de vori ge statenvergadering was inge diend en waarin de SGP erop aandrong de regering te vra gen, het besluit tot sluiting van de kerncentrale per 1 januari 2004 in heroverweging te ne men. Niet dat de SGP er voor stander van is om nieuwe kern centrales te bouwen, maar zuiver omdat de huidige centra le er nu éénmaal is en enige ja ren geleden is gemodificeerd voor 450 miljoen gulden, waar door die centrale kwalitatief zo goed is, dat die nog jaren mee- kan. Sluiten per 1 januari 2004 zou kapitaalvernietiging zijn en veel te vroeg leiden tot een ver lies van honderden arbeids plaatsen. Het voorstel leidde tot discussies tussen vooral de 're geringsfractie' van de PvdA en de CDA-gedeputeerde voor energie. Het ging er echter wel veel minder fel aan toe dan tij dens de commissievergade ring, toen het wel leek of er een 'oppositiepartij' ageerde tegen het voorstel van g.s. Hoe het zij, de PvdA bleef tegenstander van een verder openhouden van de centrale. Het voorstel van g.s. bleek bij de stemming te kun nen rekenen op een 2/3 meer derheid, dus toch nog een ruimte steun. G.D. Roeland, SGP. de weersomstandigheden van dien aard zijn, dat dagelijks gerooid kan worden, zal de aanvoer vanuit Tholcn zeker weer gespreid verlo pen." Hij wees er verder op, dat de oude aardappelen verreweg ge ruimd zijn. „De prijzen zijn de he le winter van dien aard, dat de consument niet terugschrikt voor de prijs van de nieuwe oogst. In grote hoeveelheden vindt er op dit moment import plaats, maar de Nederlandse nieuwe aardappelen steken daar kwalitatief met kop en schouders bovenuit. Er zijn al su permarkten die ervoor hebben ge kozen om een jaar rond aardappe len van eigen bodem te verkopen. Dat alles overziende, kunnen we stellen dat het er voor de vroege aardappelen nog niet zo slecht uit ziet." De kopers tonen in elk geval weer belangstelling voor de eerste vei ling in Sint-Annaland. Ook de mobiele telefoon heeft zijn intrede gedaan in de veilingbankjes, waar In De Schutse in Sint-Annaland praatte dhr. A. de Jonge van Ooster- schcldc Thuiszorg de kerkelijke verte genwoordigers - onder het genot van koffie met een bolus - bij over de maaltijdvoorzicning, die begin jaren zeventig tot stand kwam op initiatief van hervormd predikant ds. Voortman uit Oud-Vossemeer. Ook coördinatri ce B. Gaakcer en mevr. Dcurloo-v.d. Velde waren erbij aanwezig. Vervol gens zag het gezelschap in de keuken van het zorgcentrum met eigen ogen hoe de maaltijden ingeschept worden en in geïsoleerde koffers gepakt voor de bezorging. Kok E. Troost legde een en ander uit, onder meer over de nieuwste regelgeving met betrekking tot hygiëne. Het eten wordt gloeiend een handelaar nog laatste koopin formatie krijgt, voordat de klok gaat draaien. Achttien telers heb ben deze eerste veilingdag aardap pelen aangevoerd. Naast Doré's zijn dat Première's, waarbij D. Bevelander voor 180 kisten de hoogste prijs ontvangt: f 10,62 per 10 kilo. Journaliste Dinie Schouten van het opinieblad Vrij Ne derland was dinsdag met een fotograaf in Sint-Annaland om in het kader van een groot artikel over de aardappel, im pressies op te doen over de eerste veiling van vroege aardappelen. Het verhaal wordt mogelijk pas in juli ge publiceerd. De enige aanvoerder van 240 kis ten Frieslander was de maatschap Elenbaas, die f 12,04 per 10 kilo heet ingeschept en binnen het uur bij de mensen bezorgd, zodat het dan nog goed warm gegeten kan worden. In De Schutse (keuze uit twee menu's) worden momenteel 45 maal tijden bereid, in de keuken van Ten Anker in Tholen (keuze uit drie) 70. Sinds kort geldt niet meer de leeftijds grens van 65 jaar om van deze voor ziening gebruik te kunnen maken. „Daar wilden we al langer vanaf, maar pas onlangs heeft de gemeente groen licht gegeven", aldus De Jonge. De gemeente stopt jaarlijks zo'n 70 mille in de maaltijdvoorziening. Omdat de vraag naar maaltijden toe- kreeg. Beide keren was commis sionair Van Houdt de koper. Geene uit Poortvliet legde beslag op 114 kisten Doré's van de fa. M. Gunter en zn. voor f 13,63 en De Haan uit Sint-Philipsland kocht 72 kisten Doré's van J.J. Slager voor f 13,04. De Poortvlietse aardap- pelhandel Bijl drukte niet op de klok bij deze eerste veiling. „De vraag van onze klanten was nog niet zo groot en dat in combinatie met de prijs", legt C. Bijl uit. „Er is ontzettend veel import van aardappelen uit Zuid-Europa en die prijs ligt een heel stuk gunsti ger. Onze klanten zullen daar ech ter niet mee doorgaan en toch een keer Alvantho's willen. We heb ben deze eerste veiling ook nog wat pallets met aardappelen over genomen van een collega", aldus Bijl. Totaal acht kopers drukten op de knop. Waren de drielingen niet zo ge wild - bij twee partijen greep de veilingdirecteur in, toen er ,niet nam, is drie jaar geleden de koelvers maaltijd geïntroduceerd. Mensen krij gen op vrijdag voor een hele week de maaltijden bezorgd en kunnen die op warmen in een magnetronoven. Van deze mogelijkheid maken inmiddels zo'n 45 mensen gebruik. De koel versmaaltijden worden niet in Tholen bereid, maar van elders in Ten Anker aangeleverd om vandaaruit bij de mensen bezorgd te worden. Voor koelvers betalen de gebruikers maan delijks 7,50 gulden eigen bijdrage en voor de warme maaltijd een tientje. Een wachtlijst is er op dit moment niet. Het regionaal indicatieorgaan (Rio) in Sint-Maartensdijk bepaalt of iemand voor de voorziening in aan merking komt. Vrijwilligers bezorgen de maaltijden zeven dagen per week. „Het hele sys teem staat of valt met hen", bena drukt De Jonge. De maaltijdvoorzic ning kent vijf routes met op elk daarvan twee chauffeurs en enkele re serves. „Wc zouden er nog graag een reservekracht bij hebben", aldus verkocht' op de klok verscheen - de krieltjes waren zoals gebruike lijk meer in trek. Geene uit Poort vliet kocht alle 43 kisten op voor f 14,20 tot f 14,54. De 8 kisten Pre mière kriel ging voor f 14,20 naar Kruythoff uit Strijen. En De Haan drukte voor 4 kisten Frieslander kriel'op de knop bij f 14,53. De drielingen brachten tussen de f 5,50 en 6,05 op. Voor de klok ging draaien, her dacht de veilingdirecteur de 27 mei overleden Gerrit Kruythoff uit Strijen, die vele jaren als koper in de bankjes zat. Veiling dinsdag 8 juni: Doré 1,26 tot 1,40; drielingen 0,55 tot 0,61; kriel 1,42 tot 1,45; Première 0,99 tot 1,06; kriel 1,42; Frieslander 1,20; drielingen 0,50; kriel 1,45; aanvoer 60 ton. Woensdag 9 juni: Doré 1,10 tot 1,31; Première 0,99 tot 0,99; Frieslander 1,03; drielingen 0,50 tot 0,61 en kriel 1,39 tot 1,40; aanvoer 110 ton. mevr. Gaakeer. Voor de koelversmaal- tijden zijn nog eens twee vrijwilligers in de weer. Ook in de keuken van Ten Anker nam het gezelschap een kijkje. Hier gaf kok A. Lambregts een toelichting. Men zag er onder meer de nieuwste apparatuur die gebruikt wordt om maaltijden te verzorgen voor de men sen van de dagopvang in Maartens- hof. Inmiddels voegde ook wethouder I.C. Moerland zich bij het gezelschap, dat in het zorgcentrum de maaltijd ge bruikte. Men kreeg het menu voorge zet dat ook de gebruikers die dag kre gen. Mevr. Deurloo hield de vertegenwoordigers van de kerkge nootschappen tenslotte voor hoe zin vol hun bijdrage is. „Het is belangrijk dat de kerken hun geld niet alleen over de grens besteden. Dat er binnen de eigen gemeente zo'n goede voor ziening voor de ouderen kan zijn, is toch prachtig." Maandagavond maakten A.L. Piet (RPF/GPV), J.P. Bout (CDA) en E. Friggc-Hogesteeger (VVD) zich zor gen over de nieuwe vogelrichtlijn die gebieden aanwijst waarin vogels be schermd dienen te worden. Alle drie raadsleden wilden weten wat de aanwijzing van het Zoom meer als vogelgcbied voor gevolgen heeft voor de agrariërs aan de Thool- se kant van het zoetwatermeer. Frigge waarschuwde voor de beper kingen die mogelijk aan het dagre- crealielerrein de Speelmansplaten aan de Oestcrdam opgelegd kunnen worden. „Als dat gebeurt, dan ont neem je de groei van het bedrijf. Dat is een slechte zaak." Een geheel ander geluid kwam er van de SGP-fractie die bij monde van P.W.J. Hoek liet weten dat de Speel mansplaten een aanwijzing van het Zoommeer voor vogels niet in de weg mag staan. Hoek zei ook geen uitbreiding van het terrein voor te staan en adviseerde de wethouder eens te informeren naar subsidie uit een Europees fonds om de vogel richtlijn uit te voeren. Wethouder W.C. van Kempen legde uit dat het college haar bedenkingen heeft bij de aanwijzing van het Zoommeer als speciaal beschcr- mingsgebied voor vogels. En dat daarover een brief is verstuurd naar VERVOLG VAN VOORPAGINA De 10-jarige Eduard Bijnagte vraagt om spcelvoorzieningen: hij wil een skeelerbaan en een voetbalveld. Dhr. A. Slager heeft moeite met de vier parkeervakken op de kop van het parkeerterrein Laban Deurloostraat/ Langewcg. Volgens hem leveren die een onoverzichtelijke situatie op voor het verkeer dat vanuit de Laban Deurloostraat komt en linksaf de Langewcg inslaat. Dhr. M.C. de Groen signaleert moei lijkheden op het kruispunt Lente- straat/Wcststraat. De bewoners van de Weststraat parkeren hun auto's meestal voor de uitrit Lentestraat, waardoor het onmogelijk is om van uit de Lentestraat de Weststraat in te rijden. Dan rijdt men met grote snel heid achteruit, aldus De Groen, wat gevaar oplevert voor spelende kinde ren. Hij pleit voor een doorgetrokken gele streep over 15 meter, waardoor er op dat punt in de Weststraat niet meer geparkeerd kan worden. De Dorpsgemeenschap heeft acht punten aangedragen voor het kembe- zoek. Zo wordt aan het gemeentebe stuur gevraagd om te bevorderen, dat er op de plaats van de huidige twee basisscholen aan de Laban Deur loostraat een zorgcentrum komt. De woningstichting ziet er van af omdat Maartcnshof zo vlakbij ligt, maar veel oudere inwoners van Scherpe- nisse zien volgens de Dorpsgemeen schap toch graag een woonzorgcen trum in het eigen dorp. Het bestuur van de Schutse uit Sint-Annaland maakte eerder duidelijk, zowel in Scherpenisse als in Oud-Vossemeer nog een woonzorgcentrum te willen bouwen, zoals dat eerder in Stavenis- se gebeurde. De Dorpsgemeenschap informeert ook naar een bos/boomweide, zoals VERVOLG VAN VOORPAGINA Vaak proberen de scholieren 's mid dags liftend van Sint-Philipsland naar Anna Jacobapolder te komen. „Je kan ook niet iedere dag je vader of moe der laten rijden. Als ze werken kan dat al helemaal niet. Ik vind gewoon dat we recht hebben op een goede verbinding." Ook gaan de scholieren wel eens op de fiets naar Oude Tonge. Ze doen er dan een uur over, verge lijkbaar met de afstand van Sint- Maartensdijk/Sint-Annaland-Bergen op Zoom. Petra schreef anderhalf jaar geleden ook al eens naar de BBA met klach ten over de dienstregeling. „Toen was de brief alleen ondertekend door de andere leerlingen. Nu dacht ik: we zullen heel De Polder maar eens mee laten doen. Er waren er die meteen te kenden, anderen wilden eerst de brief lezen. Er was nicmamd die zei: dat te ken ik niet." Kornaat riep het college maandag avond op met spoed met de BBA te gaan praten. Volgens de PvdA-er zou de BBA ook reizigers mee kunnen nemen naar Sint-Philipsland als de bus na Anna Jacobapolder aangedaan te hebben, naar de remise rijdt. „Uit service-overwegingen kan de BBA toch wel mensen meenemen? Maar het wordt categorisch geweigerd." Piet vroeg ook nog aandacht voor het bushokje aan de Oostdijk in Sint-Phi lipsland dat tijdens de jaarwisseling vernield werd. Het hokje biedt geen enkele beschutting meer omdat het dak en alle ruiten ontbreken. De wethouder was op de hoogte van de brief met de handtekeningen 'uit heel de Polder'. „We zullen zo snel mogelijk actie ondernemen." Op het BBA-hoofdkantoor in Breda was voorlichter J. van Bladel gisteroch tend nog niet op de hoogte van de brief. „Bezwaren tegen de dienstrege ling worden besproken met de op drachtgever van het openbaar vervoer, in dit geval de provincie Zeeland. De BBA kijkt samen met de opdrachtge- staatsecretaris Faber van landbouw, natuurbeheer en visserij. Daarin wordt gewezen op de Speelmanspla ten en de drukke scheepvaartroute in het Zoommeer. „Er zal wat druk komen op de aan grenzende landerijen, bijvoorbeeld wat de opvang van ganzen betreft. We hebben de staatssecretaris gewe zen op de recreatieve activiteiten op de Spcclmansplaten. Het ministerie heeft daarop weer een toelichting ge vraagd. Het college wil niet tomen aan het bestemming van de Speel- mansplatcn." (Frigge stelde voor om het terrein maar helemaal te verplaat sen naar de zoute kant van de Oester- dam omdat daar de meeste recrean ten op af komen). Volgens de wethouder wil het minis terie meer dan de Europese richtlijn vraagt. „Nederland gaat al een stapje verder dan Brussel. Als gemeente moeten we zeker niet voor de muziek uitlopen." Hij zegde toe te overwegen ook nog te vragen aan Faber tot hoeverre de aanwijzing binnendijks gaat. Hij kwam daarmee Piet tegemoet die precies wilde weten welke afstanden er gaan gelden in het buitengebied bij de uitvoering van de vogelrichtlijn. die in andere dorpen zijn of worden aangelegd. De bestrating van de Bak kerstraat is niet best en bovendien ligt er de gehele winter een boot, wat een rommelig aanzicht geeft. Het drukke verkeer in de Langeweg en de voorgenomen bouw van twee scholen op het terrein van de huidige gemeentewerkplaats pleit volgens de Dorpsgemeenschap voor de aanleg van een trottoir langs de Langewcg. Om het hard rijden te beperken, pleit men voor de invoering van een 30 km zone en regelmatige snelheidscontro les binnen de bebouwde kom. In sommige zeer smalle straatjes in de oude dorpskern zou er éénrichtings verkeer ingesteld moeten worden. Er wordt ook geparkeerd in straten waar dit verboden is, terwijl ook het parke ren binnen vijf meter uit hoeken van de straat gebeurt. Voor de wijkagent is er in Scherpe nisse nog meer werk aan de winkel. De Dorpsgemeenschap signaleert een aantal negatieve activiteiten van de jeugd, zoals de rommel bij het bushokje en op het schoolplein. Er wordt zelfs op het dak van de school en het gymnastieklokaal geklommen. Er is gebrek aan zinvolle activiteiten in het dorp, aldus de Dorpsgemeen schap. Hel opofferen van het trap veldje aan de Langeweg voor wo ningbouw doet daar ook geen goed aan. Er ligt weliswaar een toezegging van de gemeente om op het Pluim- pollcrrein een aantal doelpalen te plaatsen, maar dit terrein is alleen in de zomermaanden bruikbaar. In de winter wordt daar geschaatst, als het vriest en in het vooijaar is het er nog veel te drassig. Een skeelerbaan op het Pluimpotterrein zou een uitkomst zijn en het organiseren van activitei ten voor de jeugd in het Holland Huis, aldus de Dorpsgemeenschap Scherpenisse. ver naar de dienstregelingen die aan bepaalde voorwaarden moet vol doen." Bij de provincie Zeeland waren de ambtenaren die betrokken zijn bij ver keer en vervoer in Middelburg giste ren niet bereikbaar voor commentaar. De nieuwe dienstregeling van de ZWN heeft in Reimerswaal tot enige commotie geleid. De statenfractie van de PvdA schrijft aan gedeputeerde staten dat de nieuwe dienstregeling in Reimerswaal drie dagen na ingang 'tot grote verontwaardiging' heeft ge leid. Minister Netelenbos heeft maan dag bekendgemaakt dat openbaar ver voerbedrijven en regionale overheden in de toekomst verplicht zijn te over leggen met consumentenorganisaties als ze de dienstregeling en de tarvie- vcn willen veranderen. Inspraak van trein- en busreizigers wordt wettelijk vastgelegd. Een en ander is volgens haar nodig omdat de belangen van de reizigers niet automatisch meer wor den bewaakt omdat er nu vele bedrij ven en regionale overheden betrokken zijn bij het openbaar vervoer na de in voering van de marktwerking. Er komt een landelijk overleg consu mentenbelangen openbaar vervoer (waarin onder meer de ANWB, reizi gersclub Rover, de Consumenten bond en de fietsersbond ENFB verte genwoordigd zijn). Slabbecoomweg 38. 4691 RZ Tholen tel. 0166-603497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. In de eerste ,echte' statenvergadering van de nieuwe zit tingsperiode waren een drietal punten die in het bijzon der de aandacht vroegen. In de eerste plaats was daar de verkiezing voor de leden van de Eerste Kamer. De staten leden mogen dat één keer in een zittingsperiode van vier jaar doen. Het gaat daarbij ongeveer op dezelfde wijze toe als bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, provin ciale staten, enz. Degenen die kiesgerechtigd regering te bepleiten, dat de zijn, in dit geval de statenleden, kerncentrale te Borssele langer krijgen een stembiljet en mo- open en in bedrijf wordt gehou- gen/moeten dat met een rood den dan 1 januari 2004. Het be- potlood invullen, leder statenlid trof een meerderheidsvoorstel. kreeg op zijn zitplaats een biljet Dat is in de staten hoogst onge- uitgereikt en een rood potlood, bruikelijk. De minderheid be- Om de beurt mocht een ieder stond uit de twee PvdA-gede- zijn stembiljet in de bus doen. puteerden. Ik schreef dat de De voorzitter van het stembu- discussie ging over een voor- reau maakte de bus open en stel van gedeputeerde staten, met behulp van een drietal Ie- maar eigenlijk ging het ook en den werden de stemmen ge- juist met name over een motie teld. De gebruikelijke gang van van de SGP-fractie die de vod zaken. Eén van de nieuwe sta- ge statenvergadering was inge- tenleden, een fractielid van de diend en waarin de SGP erop PvdA, uitte kritiek op de werk- aandrong de regering te vra- wijze. Hij vond het een nogal gen, het besluit tot sluiting van omslachtige manier van stem- de kerncentrale per 1 januari men en stemmen tellen. Hij 2004 in heroverweging te ne- vroeg om eens te bekijken, of men. Niet dat de SGP er voor dat een volgende keer wat min- stander van is om nieuwe kern der omslachtig zou kunnen, centrales te bouwen, maar Verder uitte hij - en dat is zeker zuiver omdat de huidige centra- ongebruikelijk - kritiek op een Ie er nu éénmaal is en enige ja- tweetal VVD'ers die een voor- ren geleden is gemodificeerd keurstem op Wiegel hadden voor 450 miljoen gulden, waar- uitgebracht. Hij fulmineerde te- door die centrale kwalitatief zo gen deze leden. Daar de agenda goed is, dat die nog jaren mee- niet voorzag in een discussie kan. Sluiten per 1 januari 2004 over de uitslag van de stem- zou kapitaalvernietiging zijn en ming 'ontnam' de voorzitter het veel te vroeg leiden tot een ver- desbetreffende lid van de PvdA lies van honderden arbeids- het woord. plaatsen. Het voorstel leidde tot Leden van diverse kerkenraden bezoeken de keuken van De Schutse in Sint-Annaland. Uiterst links mevr. R. v.d. Graaff-Verkamman die met haar schoondochter G. v.d. Graaff namens de Gereformeerde Kerk te Tholen kwam. In het midden links het echtpaar Bolier van de Gereformeerde Kerk in Anna Jacobapolder met daarnaast vrijwilliger voor de warme maaltijdvoorziening mevr. Deurloo-van der Velde. Zij krijgen uitleg van hoofd A. de Jonge (met baard) van Oosterschelde Thuiszorg. Rechts bezorger/chauffeur Kwaak en links kok E. Troost en mevr. C. Hommel-Reijngoudt. De broers Wim en Jan Hage - hier aan het rooien aan de Flierweg in de Roolandpolder - kregen de hoogste prijs fl,40voor hun Doré's.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 7