Echtpaar Bijl-Vermeulen verwonderd over diamanten huwelijksjubileum Vier bedrijven open op Thoolse fietsdag Iferburgh Politie is blij met nieuwe motor Inbrekers schietclub lopen tegen de lamp Van den Donker vreest opkomst 'om te huilen' Geboren en getogen in Sint-Maartensdijk, maar nu in Tholen Vandaag Europese verkiezingen EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 10 juni 1999 Gemeente int jaarlijks 2,7 ton uitkeringsgelden Molendijk Sinds een jaar wonen ze in Tholen, maar P.M.B. Bijl en K. Bijl-Vermeulen zijn geboren en getogen in Sint-Maartensdijk. Dins dag vierden ze hun zestig jarige bruiloft. Bijzonder vinden ze dat. „Je kunt het haast niet geloven", zegt de 83-jarige mevrouw Bijl. Maandagmiddag kwamen burgemeester en mevrouw Van der Munnik het paar feliciteren. 'Kroaiwiek' Bekeuringen op Ten Ankerweg Timmerman Te weinig stennis Uitslag later voorh»»n Crusio h.V. specialisten in - Computersnetwerkensystemen op maat - Hi-end audio(speciale luisterruimte). - Beeld en geluidsystemen door heel uw huis. - Eigen technische dienst en service afdeling. Een eenzijdig ongeval in Yerseke, meldt de politiemobi- lofoon maandagmorgen. Meteen stapt politieman M. Da ne in Tholen op de gloednieuwe motor en rijdt erheen. „We kunnen een stuk flexibeler werken en zijn dan ook blij dat we de motor hier hebben gekregen", aldus zijn collega J. Sturris. Hagenaars ingerekend na vijf uren zoeken „Het Europees parlement fascineert me enorm", zegt J. van den Donker. Het D66-gemeenteraadslid is de enige Tholenaar die vandaag kandidaat staat voor een zetel in Brussel. Maar als nummer twintig op de lijst maakt hij zich geen illusies. Aan de voorkeursacties die enkele van zijn partijgenoten zijn begonnen, doet Van den Donker niet mee. „Je moet je bij de meerderheid neerleggen, vind ik. Ik ben dan ook voor de lijsttrekker." Hel diamanten echtpaar Bijl-Vermeulen uit Sint-Maartensdijk woont sinds een jaar in Ten Anker in Tholen. Sinds de invoering van de nieuwe algemene bijstandswet wordt er van gemeenten meer verwacht ten aanzien van de controle op de uit gaven en inkomsten. Vanaf vol gend jaar zijn gemeenten zelf ver antwoordelijk voor de controle op de uitkeringen. Daarom heeft Tholen het debiteurenbeleid nog eens op een rij gezet. Bij terugvor dering van ten onrechte verleende uitkeringen krijgt de betrokkene als regel dertig dagen de tijd om te betalen. Is dit niet mogelijk, dan kan deze zelf een betalingsvoor- stel indienen. Of een bezwaar schrift, wanneer hij het met de vordering niet eens is. In een aan tal gevallen kan de gemeente van terugvordering afzien. Bijvoor beeld als dit te ernstige gevolgen zou hebben voor de betrokkene of diens gezin. Wanneer er sprake is van een schuldregeling, kan de be trokkene zelf verzoeken gedeelte lijk van invordering af te zien. Voorwaarde daarbij is wel, dat er een uitzichtloze schuldensituatie bestaat waarvoor een structurele oplossing wordt bereikt door in williging van het verzoek. En de vordering van de gemeente zal in evenredigheid met die van andere crediteuren afgelost moeten wor den. Wanneer het om bedragen bene den de 250 gulden gaat, kan ook van invordering worden afgezien. Maar dat wil Tholen niet, omdat er dan minder inkomsten zullen zijn. En dat betekent weer dat het moeilijker wordt om het drempel bedrag te halen dat is vastgesteld voor de verdeling van de kosten tussen rijk en gemeente. De in komsten boven het drempelbedrag zijn voor 75% voor de gemeente, die eronder voor slechts 10%. Voor Tholen geldt een drempelbe drag van 255.284 gulden. De afge lopen drie jaar is gemiddeld per jaar 271.412 gulden ingevorderd. Per individueel geval kan ook be zien worden of verdere invorde ring achterwege moet blijven als al een aantal jaren betaald is, er een afkoopregeling wordt getrof fen of nog juist helemaal niets be taald is. Bij betalingsregelingen zal als minimaal aflossingsbedrag 100 gulden per maand het uit gangspunt zijn. Bij een routinecontrole op het be drijventerrein trof de politie rond kwart over drie 's nachts bij de schietbaan een auto aan die op naam stond van iemand uit Den Haag. Een raampje stond open en de motorkap was nog warm, wat meteen argwaan wekte bij de agenten. Ze hoorden plotseling een klap, liepen rond het gebouw en ontdekten aan de zijkant een geforceerde deur die nog een eindje open stond. Met de politiewa gen werd deze deur gebarricadeerd en om vluchten te voorkomen, maakte men ook de aangetroffen au to onklaar. In het gebouw van de schietvereniging uit Scherpenisse trof de politie een aantal zaken aan die gereed waren gezet om mee te nemen, zoals een computer, een magnetronoven en flessen (fris)drank. Een kopieerapparaat hadden de dieven klaarblijkelijk uit hun handen laten vallen, want het lag op z'n kop en kapot op de vloer. Kennelijk was de sterke arm net op tijd gearriveerd, want uit het gebouw werd niets vermist. Inmiddels was de hulp ingeroepen van een speur hond, die met begeleider uit Goes kwam. De omgeving werd uitge kamd, waarbij de surveillance assis tentie kreeg van de inmiddels ge waarschuwde bestuursleden van de schietvereniging en twee politieau to's die al op Tholen waren in het kader van het project 'veiligheid op straat' (zij bekeurden een 30-jarige inwoner omdat die rond half drie luid toeterend door de Voorstraat in Sint-Annaland reed). „De ene auto doorzocht de polder achter de West- kerkseweg, de andere postte tussen Poortvliet en Tholen om een eventu ele vluchtauto te onderscheppen", aldus een politiewoordvoerder. De patrouille met de hond was nat tot op het hemd, want het regende Dc verhuizing naar een aanleunwo ning bij Ten Anker was nodig we gens de gezondheid van mevrouw Bijl. Zij had meer moeite met die overgang dan haar 82-jarige man. „Ik was het hier zo gewend, want ik ken veel mensen en maak graag een praatje. Ook woont er een zus ter van me", zegt hij opgewekt. Sinds een aantal weken verblijft mevrouw Bijl op een afdeling in het zorgcentrum. Daar werd dins dagmorgen ook aandacht geschon ken aan het diamanten jubileum. En het paar kreeg er met de kinde ren een maaltijd aangeboden, 's Avonds was er nog een feest in de Wellevaete in Sint-Annaland. Bijl en zijn vrouw leerden elkaar kennen op de Markt in hun woon plaats, waar op zaterdagavond de jeugd rondjes wandelde. „Je raakte aan de praat, kocht voor een stuiver snoepjes om te trakteren en vroeg of je de volgende weck terug mocht komen", vertelt Bijl. Dat mocht en in 1939 trouwden ze. Al die jaren woonden ze in Bijls ou derlijke woning aan de Hogeweg. „Ik was als enige zoon al vroeg kostwinner, want toen ik nog maar vier jaar was, is mijn vader ziek geworden", vertelt hij. Ook zijn vrouw, die in 'Kroaiwiek' is gebo ren (zo werd het buurtje genoemd achter waar nu de Spar is aan de Korte Vest), moest met een zieke lijke moeder al vroeg de handen uit de mouwen steken. Zij had tot ze trouwde een werkplek bij haar oma aan het Stenepad. Na zijn schooltijd kwam Bijl, zo als bijna iedereen in die tijd, in de landbouw terecht. Hij werkte voor veel verschillende boeren. „Ik heb vlas getrokken met de hand, maar weet nog goed dat ze met een ma- gestaag. Na zessen was het inmid dels, toen men getipt werd dat op de Molendijk drie vreemde mannen ge zien waren. Eén van hen liep onder tussen op de Sportlaan. Hij werd door de politie staande gehouden - het bleek een 27-jarige Hagenaar te zijn - en gaf al snel toe met de in braak van doen te hebben. Volgens de woordvoerder gaat het om een drugsverslaafde. De zoekende poli tiemensen zagen dat van het dicht getimmerde leegstaande huis aan de Molendijk, vlakbij de Provinciale- weg, enkele planken waren wegge broken. In het pand troffen ze de an dere Hagenaar en de man uit Zoetermeer aan. „Eén van de man nen verbleef in het verleden een aan tal jaren op een Thoolse camping en was zodoende hier bekend", aldus de woordvoerder. Met de aanhou ding (het was inmiddels half negen) en de bekentenis die twee van de drie hebben afgelegd, is deze zaak snel door de politie opgelost. „Het is een geluk dat de politie zo alert reageerde. Er wordt nu niets vermist, al is er wel veel kapot. Er is braakschadc en die kopieermachine zal het wel niet meer doen", zegt se cretaris L. Bijnagte van schietver eniging Prinses Juliana. „We moe ten die agenten echt een pluim op de hoed steken, want toen ze hier kwa men, waren de inbrekers gevlogen. Die politiemensen waren helemaal nat. Net toen ze naar huis wilden gaan (hun dienst zat erop) hebben wij ze teruggeroepen omdat we toe vallig verdachte figuren tegen het lijf liepen. Ze liepen tussen de tim merfabriek De Pluumpot en Potter keukens in een steegje. Leen Bolier zag ze terug de bosjes in duiken toen hij op de Provincialeweg reed. We hebben toen gepost totdat de politie er weer was. Maar toch zijn ze op een of andere manier naar dat huisje gekomen. Echt, we zijn blij met het kordate optreden van de politie." chine begonnen." Ook als sjouwer bij het lossen van schepen werkte hij. „Balen van meer dan 100 kilo moest je in de Thoolse haven op de kant brengen. Als je dat nu vertelt, geloven ze je niet." Via zijn oom Piet Koopman kon de Smurdieke- naar in zijn eigen woonplaats aan de slag. Met een kraantje dat op de kade stond, loste hij schepen. „Kunstmest van Koman uit Dirks- land." Dochter Leentje - die in Ril land woont - weet dat nog goed. „Wij waren er trots op dat vader dat kraantje bediende. Dat was toch iets bijzonders." De oorlogs tijd was een droevige tijd voor het Het verkeer op de Nieuwê Postweg - de weg van de Thoolse brug tot de Reimcrswaalscweg - houdt zich rede lijk aan de toegestane snelheid van 80 km/u. Bij een controle vrijdagmiddag gingen weliswaar dertig bestuurders in de fout, maar op een totaal van 1195 was dat slechts 2,5%. De groot ste snelheidsduivel reed hier 114 km/u. Er werd gecontroleerd tussen twee uur en half vijf. Slechter gesteld was het op de Ten Ankerweg in Tho len, waar in anderhalf uur tijd (van half een tot twee uur) ruim 8% van de passerende bestuurders op de bon ging: 35 van de 425 voertuigen reed harder dan 50 km/u, met 74 km/u als uitschieter. De radarwagen stond eerst vanaf half elf op de Oud-Vossemeer- sedijk, waar 80 km/u is toegestaan. Gedurende twee uren passeerden 265 bestuurders en van hen reden er elf te hard, een score van 4,2%. De hoogst gemeten snelheid was 101 km/u. gezin, dat geëvacueerd was in Ber gen op Zoom. Bijl werd nog uitge zonden naar Frankrijk om er te werken. Toen in de jaren vijftig de werkge legenheid in de landbouw terugliep, liet hij zich op zijn 38ste omscholen tot timmerman. „Ik ging voor negen maanden op Schouwen aan de slag, dat was mijn eerste karwei. Daarna werkte ik tien jaar bij Arjaan Rijn berg in Sint-Maartensdijk." Het laatst was Bijl bij Huurman in dienst. Dat bedrijf deed restauratie werk en de Tholenaar bewaart goe de herinneringen aan werken in Ou de Tonge en aan het Markiezenhof en de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Tussendoor bouwde hij in 1961 ook nog zijn eigen woning. „Over het oude huis hebben we toen een nieuw gebouwd." Op zijn 63ste stopte hij met werken. In de vrije tijd was Bijl actief in het verenigingsleven: 33 jaar lang als muzikant bij de muziekvereniging en een jaar of twintig bij postdui venvereniging De Zwaluw. „Als er dan een tentoonstelling was, schreef ik bij de keurmeester altijd de pun ten op." Fietsen doet hij ook nog al- Op de 1100 cc wegmotor - voor zien van handvatverwarming - zit een speciale aansluiting voor de mobilofoon. Daaraan koppelt de berijder zijn helm, waarin een spreek- en luistergarnituur is aan gebracht. Op die manier is de agent te allen tijde bereikbaar. „Zodoende kan deze alleen naar een melding met een niet te hoge prioriteit. Daardoor zijn we flexi beler", aldus Sturris. In een auto gaan als regel twee politiemensen op stap. Naast noodhulp is de motor ge schikt voor verkeerscontroles. „Vanaf een motor zie je veel beter dan vanuit een auto, of bijvoor beeld een automobilist zijn gordel tijd graag. Nu zijn vrouw in Ten An ker woont, heeft hij ook in huis zo zijn beslommeringen. „Maar ik heb twee hulpen, hoor." De woning kijkt uit op de Prins Clauslaan en staat op de plaats van een rijtje be jaardenwoningen dat Bijl en zijn oudste zoon Giel destijds nog heb ben helpen bouwen aan de Mach- teld van Gelrestraat. Het echtpaar Bijl heeft een dochter en drie zoons (die wonen in Scherpenisse, Sint- Maartensdijk en Sint-Annaland). Met hen, de acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen is het bij zondere huwelijksjubileum dinsdag gevierd. om heeft. Je bent ook veel sneller. En een controle op bromfietsen, of op de Oesterdam in het zomersei zoen, is er perfect mee te doen", geeft Sturris enkele mogelijkhe den aan. Hij is vast van plan om de motor regelmatig te gebruiken. „We hebben er nu de beschikking over, dus dan moet je hem ook be nutten." Het aantal vervoermiddelen waar over de Thoolse politie kan be schikken, is met deze aanschaf nog uitgebreid. Men had al een terreinmotor, een bromscooter, een scooter, drie auto's en een bus. „Onze chef wil dat de midde len goed en op peil zijn", aldus politieman Sturris. Vier agrarische bedrijven kunnen za terdag bezocht worden door de deel nemers aan de Thoolse fietsdag. Dit evenement wordt voor de zeventien de keer gehouden en er zijn - net als in 1997 - weer startplaatsen in acht woonkernen, inclusief Sint-Philips- land (vorig jaar kon er alleen in Sint- Maartensdijk gestart worden). Vorig jaar trok dc Thoolse fietsdag slechts 85 deelnemers, terwijl bij voorgaan de edities zo rond de 250 mensen op de fiets stapten. De VVV heeft vier verschillende routes uitgezet en deelnemers kun nen kiezen om 90 of 40 kilometer te fietsen. In alle plaatsen is het kantoor van de Rabobank het vertrekpunt (te vens controlepost), waar ingeschre ven kan worden (kinderen tot 12 jaar voor de halve prijs). Behalve in Oud- Vossemeer, waar dit bij molen De Ja ger aan de Hikseweg is gevestigd (in De 61-jarige Tholenaar is enkele ja ren geleden, tijdens een bezoek, on der de indruk geraakt van het Euro pees parlement. „Daür gebeurt het", zegt Van den Donker, verwij zend naar de vele wetten die er - ook voor ons land - tot stand ko men. Bezoeken aan de Verenigde Staten hebben hem gesterkt in zijn voornemen om zich te kandideren. „Europa gaat steeds meer op de VS lijken. Als je ziet hoe het er daar aan toe gaat, met in de steden zwervers op elke straathoek en schietpartijen op scholen. Die kant moeten we hier niet op. Wil je daar actief iets aan proberen te doen, dan moet je met de verkiezingen meedoen." Ook de varkenscrisis die in ons land heerst, zal volgens Van den Donker in Brussel opgelost moeten worden. De Thoolse kandidaat vindt het een hele prestatie dat hij binnen D66 de gestelde norm van 5% van de uitge brachte stemmen heeft behaald, waardoor hij op de lijst kon komen. „Tenslotte wonen in Zeeland maar 200 van dc 30.000 leden van D66 en ben ik landelijk niet zo bekend." Sinds enkele jaren maakt Van den Donker namens Zeeland deel uit van de adviesraad van D66. Zijn partij bezet momenteel vier zetels in het Europees parlement, maar gezien de uitslagen de afgelopen twee jaar zal dat aantal niet gehaald worden. Voor de nummer drie op de lijst, het zittende parlementslid J.L.A. Boogerd-Quaak uit Zaam- slag, is vanuit het Zeeuwse een voorkeursactie gestart. Van den Donker heeft daar wel begrip voor omdat zij bij de interne verkiezin gen op één na de meeste stemmen kreeg, doch vervolgens een plaats zakte doordat de nummer drie de lijsttrekkersverkiezing won. Maar hij zal niet op de Zeeuwse stem men. En evenmin op de Steenberg- se dierenarts J.J. Flameling die met zijn veertiende plaats geen genoe gen neemt. „Als je bij de interne verkiezingen al geen verkiesbare plaats haalt, dan moet je je daarbij neerleggen. De meerderheid be slist, dat is democratisch", licht hij zijn standpunt toe. Een eigen actie zit er dan ook niet in, met in het achterhoofd ook de wetenschap dat zo'n 150.000 stemmen nodig zijn. „Je hebt je op het partijcongres kunnen profileren. Daarnaast heb ik de gewesten via e-mail op mijn website gewezen. Want natuurlijk denk ik dat ik het beter kan, maar dat is niet belangrijk." De demo craat vindt dat zijn partijgenoten in Brussel 'te weinig stennis maken'. „Natuurlijk worden er veel com promissen gesloten. Maar uit je ge rust eens minder genuanceerd, laat weten hoe een compromis tot stand is gekomen." Van den Donker ziet het dorp zelf is het kermis). Tussen negen uur 's morgens en één uur 's middags kan er gestart worden, af melden is tot uiterlijk vijf uur moge lijk. Alle deelnemers krijgen een vaantje. En onderweg kunnen ze weer enkele traktaties tegemoet zien, door de Thoolse middenstand be schikbaar gesteld. Pechvogels kun nen op diverse punten een beroep doen op een rijwielhandelaar voor het verhelpen van mankementen aan hun fiets. Onderweg kan bij de volgende be drijven een kijkje worden genomen: fam. Wisse, Langeweg 55 in Anna Jacobapolder (fruit en akkerbouw); fam. Stoutjesdijk, Peukseweg 1 in Tholen (akkerbouw en mestvee); fam. Noom, Provincialeweg 13 in Sint-Maartensdijk (melkvee); fam. Geuze, Lange Zandweg 1 in Poort vliet (akkerbouw). de verkiezingen voor zijn partij somber in. „Als mensen op grond van feiten zouden kiezen, zou D66 de grootste partij van Nederland zijn. Maar zo werkt het niet, ze kie zen op grond van allerlei tendenti euze gevoelens." De verkiezingen van vandaag (de stembureaus zijn geopend tot 8 uur vanavond) zijn de vijfde die voor het Europees parlement worden ge houden. De eerste keer - in 1979 - maakte nog meer dan de helft van de Nederlandse kiezers de gang naar de stembus, vijf jaar geleden was dat maar ongeveer eenderde meer. Europa lijkt voor veel kiezers een ver-van-mijn-bed-show te zijn. „De mensen laten een gigantische kans liggen", aldus Van den Don ker, die een opkomst verwacht die 'om te huilen' zal zijn. In Neder land, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wordt vandaag gestemd, in Ierland morgen en in de resteren de elf lidstaten van de Europese Unie op zondag 13 juni. Daardoor zal de Nederlandse uitslag pas zon dagavond openbaar worden ge maakt. Nederland bezet 31 van de 626 ze tels in het parlement en komt daar mee op de zesde plaats. Duitsland heeft met 99 de meeste zetels, Luxemburg met 6 de minste. Op dit moment zijn 'onze' 31 zetels als volgt verdeeld: CDA 10, PvdA 8, VVD 6, D66 4. SGP/GPV/RPF 2 en Groen Links 1. Voor de verkiezin gen hebben zich 252 mensen kandi daat gesteld, waarvan 68 vrouw zijn. Ze zijn verdeeld over elf partij en: CDA -Europese Volkspartij, Pv dA - Europese Sociaaldemocraten, VVD - Europese Liberaal-Demo craten, D66, SGP/GPV/RPF, Groen Links, CD/Conservatieve Democra ten, Lijst 8 (eenmanslijst L. Sala), Europees Verkiezers Platform Ne derland, Socialistische Partij en de Europese Partij. Het EVPN is een samenwerking van de ouderenpar tijen AOV en Unie 55+, Nederland- Mobiel, de Surinaamse en de Ne derlands-Indische gemeenschappen in ons land en een aantal onafhan- kelijken. Naast Van den Donker en mevrouw Boogerd zijn nog zeven Zeeuwen kandidaat voor Brussel, maar geen van hen staat op een verkiesbare plaats: A.A.J. Poppe uit Vlissingen (CD nr. 9), J. Harte uit Heinkens- zand (EVPN nr. 13), J.P.E.M. Hage- man uit Vogelwaarde (EVPN nr. 19, lid provinciale staten Partij voor Zeeland), B.G.L. Wild uit Middel burg (EVPN nr. 20) en P.H. de Jon ge uit Vlissingen (SP nr. 16). En nummer twee bij de VVD is P.C. Plooij-van Gorsel uit Oude Wete ring, zittend parlementslid en gebo ren in Tholen. Antwerpsestraat 12 - 14 - 16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 - 237940 fax 245360 4tm... J». 7 OU.,! Advertentie I.M. ningen ontbreken", zegt Sturris. Hij is één van de drie politiemen sen die een speciale opleiding van drie weken gevolgd heeft om met de nieuwe aanwinst te kunnen rij den (twee andere agenten volgen nog). „Heel intensief is dat. Met zaken als voertuigbeheersing, het nemen van hindernissen en derge lijke. Het is voor je eigen veilig heid." Het bijzondere aan het nieuwe vervoermiddel is, dat het is uitge rust met knipper- en zwaailichten en een sirene. Bovendien zit er een mobilofoon op, waardoor de berijder voortdurend contact kan houden met het bureau en met de meldkamer. „Daardoor is deze motor inzetbaar voor noodhulp, in tegenstelling tot de motor die we al hebben en waarop deze voorzie- Europese verkiezingen stemmen per plaats en per partij Lijst 1 CDA Lijst 2 PvdA Lijst 3 VVD Lijst 4 D66 Lijst 5 SGP/GPV/RPF Lijst 6 Gr.Links Lijst 7 CD Lijst 10 SP Lijst 8 9 EVPN 11 EP Ove rige EP99 EP94 EP99 EP94 EP99 EP94 EP99 F.P94 F.P99 EP94 EP99 EP94 EP99 EP94 EP99 EP94 EP99 EP99 EP99 EP94 Tholen 365 206 213 118 791 21 5 8 19 Oud-Vossemeer 188 89 105 31 110 1 9 1 7 St.-Annaland 86 141 150 47 409 6 4 6 3 Stavenisse 41 35 39 22 246 3 2 1 3 St.-Maartensdijk 83 249 105 55 272 6 10 28 11 Scherpenisse 66 50 40 23 244 3 3 8 1 Poortvliet 95 43 58 40 171 2 4 2 3 St.-Philipsland 62 45 51 29 422 4 1 7 8 Anna Jacobapolder 44 24 6 7 25 4 1 3 5 TOTAAL 1030 882 767 372 2690 50 39 64 60 Drie mannen die hadden ingebroken in de accommodatie van schiet vereniging Prinses Juliana aan de Pluimpotweg in Sint-Maartensdijk, zijn zaterdagmorgen door de politie gestoord en na enkele uren zoeken opgepakt. Ze zitten vast in Bergen op Zoom, waar twee van hen inmid dels bekend hebben. Het betreft een 27-jarige en een 38-jarige inwoner van Den Haag, alsmede een 23-jarige man uit Zoetermeer. Politieman M. Dane rukt op de nieuwe motor uit naar een eenzijdig ongeval in Yerseke.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 5