Bezwaar tegen uitval van bus en problemen met aansluiting Keukenbrand bij tandarts maakt huis vier maanden onbewoonbaar Gemeente wil nieuw dorpshuis Scherpenisse Meer vervuilde grond Molenstraat Poortvliet AL 54 JAAR DÉ THOOLSE COURANT Tent primeur op braderie van Scherpenisse Muziek en dans jarig Stavenisse 61 bekeuringen voor hardrijders Donderdag 10 juni 1999 55e jaargang no. 30 Ds. Van der Sleen roept op om niet te gaan stemmen Uitstel tot 2001 invulling Bouman Protestbrief Anna Jacobapolder met 107 handtekeningen naar BBA De nieuwe dienstregeling van de BBA is de inwoners van Anna Jacobapolder een doorn in het oog. Doordat de extra bus naar Oude Tonge 's morgens is vervallen, moe ten scholieren uit De Polder in Sint-Philipsland 25 minu ten wachten voor de aansluiting naar Oude Tonge. Ook de verbinding van Sint-Philipsland naar het dorp 's mid dags laat te wensen over. Een boze Petra Bolier schreef een protestbrief naar de BBA in Roosendaal en ging sa men met een vriendin de huizen langs om adhesiebetui gingen. Het leverde 107 handtekeningen op. Maandag avond werd de kwestie in de commissie gemeentelijke ordening aan de orde gesteld door A.P. Kornaat (PvdA) en A.L. Piet (RPF/GPV). Wethouder W.C. van Kempen (die K.A. Heijboer verving) zegde toe het bezwaar met de BBA te zullen bespreken. Goed zat Holland Huis aan ds. Van der Sleen verkopen Het Holland Huis in Scherpenisse wordt verkocht aan de Vrije Hervormde Gemeente van ds. J. van der Sleen. De ge meente gaat dan een nieuw dorpshuis bouwen op het terrein van de voormalige gemeentewerkplaats aan de Langeweg, waar ook twee nieuwe basisscholen komen. Het dorpshuis kan tegelijk als gemeenschapsruimte voor beide scholen dienen. De na de brand in de Laban Deurloostraat afgebro ken twee huizen bieden een doorgang naar het nieuwe com plex, waarmee ook de verkeersveiligheid opgelost is. Positieve wending Westkerkseweg Deze week Saneren kost ruim 60.000 gulden Volgens de regels Kind in veiligheid Heel ingrijpend Veel rook- en roetschade bij familie Verkouteren in Sint-Annaland 32ÖI Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: http://www.tip.nl/users/eendrachtbode Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 27,75 per halfjaar, 50,75 per jaar, per post 69,25 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers f 2,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,49 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Ds. J. van der Sleen, predikant van de Vrije Hervormde Gemeente Scherpe- nisse, doet in een advertentie in het Reformatorisch Dagblad dc oproep om vandaag niet te gaan stemmen voor het Europees parlement. ,Werk niet mee aan de moderne torenbouw van Babel, ga niet stemmen' roepen 16 predikanten, die de actie van de landelijke stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen ,In het spoor' uit Terneu- zen ondersteunen. Het gaat met name om predikanten van de Oud Gerefor meerde Gemeenten (o.a. ds. A. van der Meer) en de Gereformeerde Ge meenten in Nederland (ds. F. Mallan), maar ook enkelen van de Gerefor meerde Gemeenten (ds. G. Mouw en ds. J. Karens) en Nederlandse Her vormde Kerk (Gekrookte Riet) zijn erbij. .Zullen wij Nederland offeren op het altaar van een verenigd Europa met Rome en het socialisme aan de macht? Zullen wij de erve der vade ren prijsgeven aan de Europese mach ten van on- en bijgeloof? De groep vindt het ook onbijbels dat er vrou wen op de gezamenlijke kandidaten lijst van RPF/SGP/GPV staan. Vol gens ,ln het spoor' loochenen RPF en GPV bovendien openlijk artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zaterdag begint het braderieseizoen voor Tholen. Traditioneel bijt Scher penisse het spits af. Van elf tot negen uur is er vanalles te koop bij een van de ongeveer zeventig stands. Er is ook voor het eerst een feesttent op gesteld op de Hoge Markt. Daarin begint om twee uur een playback- show voor kinderen, om drie uur ge volgd door een modeshow., Hierna gaat de playbackshow weer verder en van half zes tot tien uur speelt er de band Update. Op de braderie is ook een kinderhoek ingericht met een luchtkussen, touwtjetrekken, een zweefmolen en een suikerspin. De braderie is verspreid over de Ho ge en Lage Markt, Weststraat, Kerk straat een stukje van de Langeweg. Gedeputeerde staten geven de ge meente Tholen één jaar respijt tot 2001 om het dorpsvernicuwings- project aan de Molenstraat in Poortvliet af te ronden. Door tegen vallers bij de sloopwerkzaamheden van woninginrichting Bouman-Pot- ter en bodemsanering is er vertra ging ontstaan, waardoor het de ge meente niet lukt om voor 1 januari 2000 de zaak rond te hebben. De gemeente wil de grond tussen de familie Van Beveren en dhr. Lis- seveld binnenkort in optie uitgeven. Het college heeft een bouwbedrijf aangewezen dat een schetsplan ont wikkelt. De voormalige woning van A. Bouman zal bij inschrijving worden verkocht. De haltes op de Oostdijk met buslijn 114 naar Steenbergen dinsdagmorgen rond half acht. Het bushokje zonder dak en ruiten biedt geen beschutting meer aan de wachtenden. De nieuwe dienstregeling die op 30 mei is ingegaan, noemt de 18-jarige Petra een achteruitgang. Ze zit op het Albedacollege in Oude Tonge. Samen met nog eens zeven scholie ren maakt ze dagelijks de rit van en naar school met de bus. Dat gaat niet zonder problemen. In de 'protestbrief' aan de BBA schrijft ze over de verbinding 's morgens: .Vanuit Anna Jacobapol der hebben we om 7.24 uur een bus. We zijn dan om half acht in Sint- Philipsland, waar we dan nog 25 minuten op lijn 102 naar Oude Ton ge, moeten wachten. Nu er geen ex tra dienst meer is, moeten scholie ren uit Anna Jacobapolder en Sint- Philipsland altijd staan. Deze lijn 102 zit 's morgens altijd tjokvol. Het is zelfs al eens voorgekomen dat sommigen de bus niet meer in konden. Er komt om de zoveel we ken een controleur om te kijken of je wel een kaartje hebt, maar er wordt nooit gecontroleerd of de bussen te vol zitten.' Een oplossing voor dit probleem zou volgens Petra zijn om een 'har monicabus' in te zetten. Maar dat gebeurt niet, schrijft ze. Ze betreurt dat ten zeerste. ,We betalen net zo veel als ieder ander voor de bus en ik vind dat wij het volste recht heb ben op een goede busregeling. Dat je een zitplaats hebt in de bus en niet als haringen een ton moet zitten of staan. Het is ontzettend ergerlijk dat je 's ochtends uit twee bussen kunt kiezen waar geen kip in zit en vervolgens 25 minuten moet wach ten om dan in een kleine volle bus gepropt te worden.' Ook bij terugkeer zijn er volgens Petra problemen. ,Ben je om half vijf op Sint-Philipsland en denk je dat je een aansluiting hebt naar An na Jacobapolder, dan rijdt die bus voor je neus weg. Als die 1 minuut wachtte, dan had er nog een aantal passagiers in gekund. Waarom rege len jullie het nu niet zo dat alle bus- - sen van en naar De Polder op elkaar aansluiten en dat er voor extra dien sten gezorgd worden? Wij en alle ouders zijn het goed zat en hopen dat er nu eindelijk eens een verbete ring in deze busdiensten komt.' In de oude regeling hoefden de scholieren in Sint-Philipsland maar zes minuten te wachten, nu 25. Pe tra zegt desgevraagd dat het niet al leen om scholieren uit Anna Jacoba polder gaat, maar dat ook leerlingen uit Sint-Philipsland de dupe zijn van de busuitval. „Er waren altijd eerst twee bussen 's morgens naar Oude Tonge. Nu is er een en die zit tjokvol. Sint-Philiplanders hebben er ook last van." Ze heeft zelf wel naar oplossingen gezocht voor het vervoersprobleem. „Ik blijf nu 's morgens in de bus zit ten en rijdt dan mee naar Nieuw- Vossemeer. Daar stap ik uit en hoef ik maar een paar minuten te wach ten op een aansluiting. Dan hebben we ook nog een zitplaats en hoeven we niet te wachten in Sint-Philips land. Maar ik heb een openbaar ver voerskaart, dus kan ik dat makkelijk doen. Iemand die zo'n kaart niet heeft, moet er een extra zone voor af laten stempelen. Dus dat is geen echte oplossing." s Middags komt de bus 114 uit Steenbergen om 29 minuten over het hele uur in Sint-Philipsland aan. De bus 102 naar Anna Jacobapolder vertrekt om 28 minuten over het uur. „Dat scheelt maar één minuuut. Waarom kunnen ze niet wachten?" Een goed gebruik bij de BBA is dat de reiziger de chauffeur kan vragen de andere bus te laten wachten door de bestuurder op te roepen. „Dat doe ik nu ook, maar sommige chauffeurs doen het wel, anderen weer niet." ZIE VERDER PAGINA 7 Het college van b. en w. gaat woens dagmiddag bij het kembezoek aan Scherpenisse de gemeentewerkplaats bekijken om de toekomstige bestem ming beter in beeld te krijgen. Het huidige gymnastieklokaal blijft in tact, zodat de leerlingen voor gym nastiekonderwijs telkens vice versa van de nieuwe scholen naar de Laban Deurloostraat moeten wandelen. Ook hiervoor is de d<x)rgang via de twee afgebroken huizen een uitkomst voor de verkeersveiligheid. Anders zou men via de Langeweg of het Bakkers dijkje moeten lopen. De Vrije Hervormde Gemeente is al lang bezig om het Holland Huis te ko pen, maar tot nu toe liep het contact met de gemeente stroef. Nu meldt het college, dat er ernaar uitziet, dat de verkoop van het dorpshuis aan de kerk van ds. Van der Sleen zijn beslag zal krijgen. Eerder was al besloten om twee nieuwe basisscholen te bouwen en met een dorpshuis daarbij, is gelijk een multifunctionele gemeenschaps ruimte aanwezig. Bij de scholen komt mogelijk ook ruimte voor de peuters, die nu in een oud, semi-permanent gebouw op het Pluimpotterrein zijn gehuisvest. Het pand verkeert in een slechte conditie, zodat dit over niet al te lange tijd aan dacht zal vragen. Bij de discussie over nieuwbouw van de basisscholen is zijdelings de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal aan de orde gesteld. Gemeentelijk beleid is, dat een peu terspeelzaal .recht heeft' op zelfstan dige huisvesting als er blijvend vier ochtenden gebruik van gemaakt wordt. In Scherpenisse is dat twee ochtenden, zodat medegebruik van een bestaande accommodatie voor de hand ligt. Het bestuur van de Scarpe- jaantjes heeft het college uitgenodigd om woensdagmiddag de huidige ruimte op het Pluimpotterrein te ko men bekijken. Het gebouw is niet of nauwelijks geïsoleerd en ook de sani taire voorzieningen zijn niet optimaal. De onderhoudskosten worden steeds groter. Ds. J. van der Sleen reageert .hoogst verbaasd' op de aankoop van het Hol land Huis, maar het is voor hem een aangename verrassing, want de Vrije Hervormde Gemeente wil het dorps huis graag overnemen. Dan hoeft de kerkenraad niet elke week de stoelen te zetten en weer op te ruimen. „We zitten er met smart op te wachten, maar weten eigenlijk nergens van, want op onze brieven van 22 juni vo rig jaar en 1 februari dit jaar kregen we alleen een ontvangstbevestiging van de gemeente. Maar b. en w. geven er nu kennelijk toch een positieve wending aan", aldus de predikant. De Vrije Hervormde Gemeente heeft in de middagdienst tachtig belangstel lenden en 's morgens zestig. „Het aantal is vrij stabiel. In hel begin zijn er wat mensen ter verkenning ge weest, maar die zijn later toch weer naar elders gegaan", zegt ds. Van der Sleen. Gemeentevoorlichter F.A.P.M. Bakx noemt de plannen voor de bouw van een nieuw dorpshuis nog niet con creet. „Het is hardop denken. Er is niets zeker, alles is nog open. Feiten zijn, dat de kerk het Holland Huis wil kopen en dat er op de plaats van de gemeentewerkplaats nieuwe scholen komen. Op grond van de leerlingen aantallen heeft de christelijke school recht op een gemeenschapsruimte, maar de openbare school niet. Het college wil gesprekken voeren met de chr. school om de gemeenschaps ruimte gezamenlijk te laten gebrui ken. Als dat niet lukt, kan het dorps huis dienen als gemeenschapsruimte voor de openbare school. Deze situ atie wordt nog versterkt door de peu terspeelzaal, die ook medegebruik no dig heeft. Bij gezamenlijk gebruik van zo'n gemeenschappelijke voor ziening heb je wel een gigantisch goede afstemming nodig. B. en w. zullen na het kernbezoek een aantal mogelijkheden op een rijtje zetten", aldus de voorlichter. Het college zal woensdag het op nieuw ingezaaide speelterrein de Pluimpot bezoeken met de peuter speelzaal. Aan de Platteweg/Molen- weg wordt de aangekochte boerderij van dhr. Suurland gesloopt. B. en w. bekijken hoe daar woningen terugge- bouwd kunnen worden. Ook de brandvijver bij de N.H. kerk wordt meegenomen. In geval van brand kan daar water uit gehaald worden. De voeding gebeurt door hemelwater, af komstig van de kerk. Het overtollige water wordt afgevoerd via de riole ring. Dhr. J. van Gorsel heeft namens de werkgroep verkeersveiligheid Scher penisse gewezen op de situatie aan de Westkerkseweg, Burg. Bouwens- estraat en Scarpe Eelaan. Er wordt daar veel te hard gereden. Eerder is al met handtekeningen aandacht voor dit probleem gevraagd, maar de werkgroep noemt het zeer teleurstel lend dat er geen reactie van het colle ge is ontvangen. /IK VERDER PAGINA 7 Echtparen Potappel-Hoek en Bijl-Vermeulen uit Tholen 60 jaar getrouwd D66'er J. van den Donker vreest opkomst om te huilen bij Europese verkiezingen Echtpaar Groffen stopt na kwart eeuw met supermarkt Spar in Sint-Maartensdijk Tholenaren zijn blij met nieuwe fïetsenzaak Inbrekers lopen tegen de lamp bij schietclub Prinses Juliana uit Scherpenisse Eerste nieuwe aardappels voor goede prijzen geveild Thuiszorgers houden reünie in Sint-Annaland Druk bezochte Thoolse dag ontkomt met zonnige middag aan een waterschip SPS na twee jaar weer terug bij af in de vierde klasse Smerdiek loopt wederom kans op promotie mis NAAR EEN BOOM DIE GEEN VRUCHTEN DRAAGT, LOPEN GEEN PADEN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's Liefhebbers van muziek en volks dans kunnen zaterdag hun hart op halen in Stavenisse. De viering van het 400-jarig bestaan is aangegre pen om een muziekdag te organise ren. Muziek- en showkorpsen trek ken door het dorp en geven concerten. Maar eerst staat de dans op het programma. Om half twee bijt volksdansgroep De Zeeuwse Reie in De Stove de spits af, ge volgd door volksdansvereniging Dodi-Dodi, waarna country dansen aan de beurt is. Het muzikale ge deelte begint om 14.55 uur met een concert van dc Berglander muzikan ten. Om vier uur treedt Concordia Tholen aan voor een concert en van af 16.50 uur maakt Accelerando een rondgang door het dorp. Concordia Sint-Philipsland doet hetzelfde van af 18.20 uur, 25 minuten later ge volgd door Interscaldis pipes and drums uit Vlissingen. Daarna is het weer tijd voor concerten. Om 19.20 zit Euterpe daarvoor klaar, gevolgd door accordeonvereniging Osiveo uit Steenbergen en Interscaldis pi pes and drums. Vanaf half tien be sluit een dansavond in het dorpshuis het programma. De bodemsanering in de Molenstraat op het voormalige terrein van Bouman-Potter in Poortvliet gaat 28.000 gulden meer kosten dan de 32.000 gulden die was begroot. De grond die de gemeente heeft aange kocht, is er vervuild door lekkage uit een olietank en leidingen. In de commissie gemeentelijke ont wikkeling stelden A.P. Kornaat (PvdA) en E. Frigge-Hogesteeger (VVD) vragen over de meerkosten van het werk. Kornaat wilde weten hoe het mogelijk was dat er zoveel meer verontreinigde grond aan het licht was gekomen. Ook Frigge be greep niet hoe het kwam dat bij het eerste bodemonderzoek minder ver vuilde grond was aangetroffen dan bij het tweede. „Het lijkt me een beetje amateuristisch gedaan, zei ze. Hoofd gemeentelijke ontwikkeling L.T. Stecnpoorte legde uit dat er bij het eerste bodemonderzoek door een extern bureau volgens de regels te werk is gegaan. „We zijn afge gaan op de gegevens van dc vorige eigenaar. Er is geprikt naast de tank en op plaatsen waar de leidingen liggen. We kwamen op 128 ton ver vuilde grond uit dat verwijderd moest worden. Maar toen de milieu deskundige erbij kwam, bleek dat er veel meer uit moest. Hij bepaalt uit eindelijk hoeveel grond er uit moet. Het werd 320 ton." Kornaat keek er niet zo van op dat er meer vervuilde grond wordt ge vonden dan verwacht wordt. „In de meeste gevallen ligt er meer, maar bij een vermoeden van verontreini ging worden er bij tankstations bij voorbeeld proefboringen gedaan en prikt men heel nauwkeurig." Volgens Steenpoorte is er wel drie tot vier keer bemonsterd met het re sultaat dat er 70 procent meer grond verwijderd moest worden dan aan vankelijk op grond van het eerste onderzoek werd gevonden. De politic haalde dinsdag weer heel wat geld op voor vadertje staat. Tijdens snelheidscontroles werden namelijk 61 bestuurders op de bon geslingerd. De Oestcrdam blijkt een favoriete stek voor snel heidsovertreders. De politie be keurde er dinsdag 13 bestuurders die harder reden dan de limiet van 100 km per uur. De hoogste snel heid bedroeg 141 km per uur. Tus sen half drie en vier uur passeerden 275 voertuigen. Van kwart voor tien tot twaalf uur werden op de Poortvlietsedijk van dc 455 gecon troleerde bestuurders er 7 beboet. De hoogste snelheid bedroeg hier 93 km per uur, terwijl 80 km de grens is. Van kwart voor één tot half drie werden er 660 voertuigen gecontroleerd waarvan er 41 harder reden dan 80 km per uur. De snel ste zette 109 km per uur op de klok. Een keukenbrand bij tandarts P.C.A.M. Verkouteren in Sint-Annaland heeft het huis van het zes leden tellende gezin vier maanden onbewoon baar gemaakt. De rook- en roetschade is groot. De ernaast gelegen praktijk is inmiddels schoongemaakt en kan weer in gebruik genomen worden. „Vanaf maandag worden alle afspraken weer uitgevoerd", vertelt de tandarts, die met zijn gezin tijdelijk op Aquadelta in Bruinis- se een onderkomen heeft gevonden omdat er op Tholen geen vervan gende woonruimte voorhanden is. De brand ontstond donderdagmor gen rond tien uur. Op de elektrische kookplaat in de keuken stond een ketel met water. Mevr. Verkouteren ging in de tuin dc was ophangen en toen ze terugkwam, stond de hele keuken vol rook. Volgens het onder zoek van de brandweer is er ver moedelijk een theemuts op een warmhoudplaat terecht gekomen en oververhit geraakt. Via dc afzuigkap trok het vuur door naar het pvc- schrotenplafond, waardoor het hele huis rook- en roetschade opliep. Mevr. Verkouteren bracht eerst haar jongste kind in veiligheid en liet de buurvrouw alarm slaan. De melding was een brand aan de Voorstraat, maar mevr. Gunter-Rijnberg liep al naar de brandweerkazerne in de Bierensstraat om de vrijwilligers de kortere weg via de Weststraat te wijzen, waardoor de achterkant van het pand met de keuken direct be reikt kon worden. „We hadden daardoor een korte aanrijroute en konden snel werken", zegt bevel voerder Bram van Iwaardcn, die er trots op was, met 13 van zijn 16 mensen in actie te kunnen komen. Met twee stralen hoge druk gingen brandweerlieden met perslucht di rect dc keuken binnen, waar de brand snel bedwongen was. Om het zoldertje boven de keuken goed te kunnen bereiken, werd nog een straal lage druk ingezet. „De isola tie heeft gelukkig veel tegengehou den, waardoor de brand beneden bleef", zegt Van Iwaarden. „Het vuur ging dan ook boven verwach ting snel uit, maar de zwarte roet van pvc vreet overal in: computer, t.v. en stereo. Daarom hebben we de hulpverleningsdienst Salvage opge roepen en die was binnen een uur ter plaatse", aldus dc Sint-Anna- landse brandweercommandant. Een schoonmaakbedrijf kwam daar op in actie om de gevolgen van de brand op te ruimen. Tandarts Ver kouteren was donderdagmorgen op cursus in Nijmegen toen het vuur ontstond. „Gelukkig is er niemand gewond geraakt en is het alleen ma teriële schade, maar zo'n brand hakt er toch enorm in. Het is erger dan iedereen denkt. We hebben er vijf tien jaar over gedaan om alles op orde te krijgen en vorig jaar is de laatste verbouwing afgerond. En van de ene op de andere tel zit je dan in de zorgen. Zoiets is ver schrikkelijk ingrijpend, wantje mist je fundering. Het huis is leeg, er is geen gas en geen elektra, je hebt niets meer van jezelf. Het was een hele korte, felle brand met een enor me rookontwikkeling. De roet is zo fijn, die dringt overal in door. Ge lukkig is de praktijk weer smette loos schoon. Alle noodgevallen zijn opgevangen door mijn collega's, maar vanaf maandag hoop ik zelf mijn afspraken weer te kunnen uit voeren. Het kost echter heel veel tijd om als gezin met vier kinderen weer op orde te komen. Daarvoor zullen we geduld moeten opbren gen", zegt tandarts Verkouteren. De brandweer gaat met perslucht de brandende keuken (links) van de familie Verkouteren binnen. In het midden de woning en rechts is nog een stuk van de tandartspraktijk zichtbaar.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 1