'De zomer is voor ons topseizoen, als de campings hier vol zitten' VVV krijgt directeur van 'enig formaat' Van Wijk Tholenaren blij met nieuwe fietsenzaak Mare en Lucretia Kranendonk-Kloet iinnnaOBDQH I Nieuwe bedrijven Piet en Marian Groffen stoppen met supermarkt Spar in smalstad Grote drukte bij Peter Terlouw tweewielers aan Bebouwdendam De zakenbank van Tholen Donderdag 10 juni 1999 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Ze hebben elkaar in hun jeugd leren kennen bij de Spar en zijn met enkele jaren onderbreking, de supermarkt trouw gebleven. Piet en Marian Groffen uit Sint-Maar tensdijk namen vorige week afscheid van hun klanten. Zo'n 800 consumenten kwamen een handje geven. Na 25 jaar Spar in de smalstad gaat het echtpaar het wat rus tiger aan doen. De Bergenaren blijven in Sint-Maartens dijk wonen, boven de zaak die inmiddels is overgeno men door het echtpaar Van Tilborg uit Vlissingen. Végé op Haven Bloemenlaan Vestiging uitgesloten Gouden munten Overval WD: 'Geen Domburgse toestanden Behalve de SGP zijn alle Thoolse raadsfracties het eens met het subsidiëren van de regio VVV Zuid-Beveland- Tholen die op 1 januari tot stand moet zijn gebracht. De gemeente Tholen gaat jaarlijks 42.500 gulden bijdragen en zal via de kwartaalverslagen van de gefuseerde clubs inzicht houden in de financiën. Dat bleek maandagavond in de commissie gemeentelijke ontwikkeling toen de fracties om advies werd gevraagd. Veerpontje Vossemeerbrug vier weken dicht Keukens Sanitair Sauna's Tegels Het klonk uit vele monden: „Hè, eindelijk weer een fiet senzaak in Tholen". Blijkbaar hebben de inwoners van Tholen een fietsenmaker node ontbeert toen de firma G. Vis en Zn. ermee stopte. Maar dat gat in de markt is sinds vrijdag opgevuld met de opening van Peter Ter louw tweewielers aan de Bebouwdendam. Handiger Pakezel Tholen Sint-Maartensdijk Sint-Philipsland Roncalli voert actie voor Kosovo Dan M naar Imabo voor het betere assortiment en professioneel advies! 1 1 imabo l l E SCHELDE Imabo maakt het waar Het echtpaar is nog lang niet aan een pensioen toe. Piet is 51, Marian 50 jaar. Groffen: „De reden waarom we nu stoppen, is dat wc geen opvolgers hebben. We hebben twee dochters, maar die gaan niet in de /aak. Om toch mee te gaan in de ontwikkelin gen voor de toekomst, stonden we voor flinke investeringen. De koeling en de diepvries zouden vernieuwd moeten worden en wc zouden op scanning (aflezen van code op pro duct met scanpistool -red.) over moe ten stappen. We hebben ons afge vraagd Of we dal nog wel zouden doen. Als je het wel doet, dan moetje constant tot je 65ste op dezelfde ma nier doorgaan. Mijn vrouw wilde ook wat minder gaan werken en ik ga een ander baantje zoeken. We willen wat onspannendcr verder gaan." Toen Groffen de zaak in 1976 over nam van Hans Moerland was de win kel aan de Westvcst meer dan de helft kleiner. Het vloeroppervlak mat 240 vierkante meter. De winkel liep toen tot wat nu de broodafdcling is. „De paadjes tussen de rekken waren heel smal. Wc kregen in de weekenden en in de vakanties veel aanloop van de campings. Dat werd steeds drukker. We waren al gauw uit ons jasje ge groeid." In 1986 breidde de zaak uit, van 240 vierkante meter naar 580 vierkante meter, met een geheel nieuw maga zijn. Het assortiment met vers vlees, groente en vers brood bleef hetzelfde. De artikelen konden in groter aantal en ruimer gepresenteerd worden. De omzet steeg volgens Groffen aanmer kelijk. En nog steeds zijn de vakantie periodes de drukste voor de Spar su permarkt. „In de zomer is het voor ons lopseizoen, als de campings vol zitten. Dat is zes weken lang." Marian: „Door de grotere winkel had den we wel veel meer werk. En het was minder gezellig in het begin. We misten de kantine. Die was maar twee bij twee meter, maar daar zaten we graag met zijn allen koffie te drinken. Het was hard werken, want we had den toen weinig personeel." Voordat Groffen aan Wcstvest begon, werkte hij als bedrijfsleider bij con current Végé op de Haven in Sint- Maartensdijk (nu cafetaria 't Cen trum). Maar daar ging nog wel het een en ander aan vooraf. Beiden be gonnen bij de Sparvestiging aan het Piusplein in Bergen op Zoom. Marian in 1965 na de huishoudschool, Piet na het behalen van zijn mulo- en zijn middenstandsdiploma. Hij deed de slagerij, zij was caissière. Na zijn diensttijd vroeg Groffen aan de Spar- directie of hij als bedrijfsleider een fi liaal kon beginnen. Er kwam een aanbieding uit Vlissin gen van Ifa, voor een filiaal van Végé. Een dag na hun trouwen in 1970 be gonnen ze in de Scheldestad. Na een jaar kreeg het echtpaar de kans om in Maassluis een groter filiaal over te ne men met de mogelijkheid om een gloednieuwe winkel te beginnen in een nog te bouwen winkelcentrum. Dat ging niet door omdat het niet aan Ifa werd gegund maar aan de Coöp. „Hel kwam door Bouman-Potter, de vader van de huidige directeur van de meubelzaak uit Poortvliet dat we hier in Sint-Maartensdijk terecht kwamen. Hij had ons verhuisd van Vlissingen naar Maassluis, we kochten de meu bels bij hem. Maar hij had ook nog een supermarkt in de Molenstraat in Poortvliet. De Végé was naar hem ge komen met de vraag of hij in Sint- Maartensdijk een vestiging van Végé wilde beginnen. Hij voelde er niks voor. maar raadde mij aan. Zodoende werd ik in 1972 de eerste bedrijfslei der van de Végé op de Haven." De vestiging van een supermarkt als concurrent van de toen reeds bestaan de Spar veroorzaakte enige deining in het dorp. Ook de plaats van het platte vierkante gebouw op de plek waar ooit de haven was geweest, werd niet door iedereen gewaardeerd. „Er is heel wat commotie over geweest, maar dat heb ik achteraf pas ge hoord." Het echtpaar verhuisde (inmiddels met een dochter) van Maassluis naar de smalstad, hoewel mevrouw Grof fen eerst haar oog had laten vallen op de nieuwbouw in de Rode Schouw in Halsteren. „Ik wilde hier niet wonen, maar toen we gingen kijken in de Piet en Marian Groffen, hier met hun 14 weken oude kleinkind Nina Baan, nemen gas terug. Bloemenlaan met een voor- en een achtertuin, dacht ik: ik wil het wel veertien dagen proberen, want we hadden in Vlissingen en in Maassluis steeds één hoog gewoond. We waren in dat rijtje van de Bloemenlaan de eerste bewoners. Ze waren net bezig om de huizen in de Tulpstraat te bou wen. We willen nu niet meer weg. Onze kinderen wonen hier en we heb ben het grootste deel van ons actieve leven hier gehad." Groff en bleef twee jaar op de Haven. Végé had toen een keten van twintig filialen in het rayon West- Brabant/Zeeland. „Men wilde toen fi lialen afstoten. Ik moest het kopen of wegwezen. Ik wist dat er geld bij moest. Hans Moerland van de Spar in Sint-Maartensdijk heeft me toen ge vraagd of ik bij hem wilde komen werken. Hij had vestigingen in Fij naart, Klundcrt en Sint-Annaland, maar moest om gezondheidsredenen verhuizen naar Zuid-Frankrijk. Dat bleek later. Na twee jaar, in 1976 kon den wij de zaak overnemen." Vanaf 1986 heet de vestiging Spar Mart. De supermarkt is bekend, maar voor sommigen niet te vinden. Achter het centrum in een nauwe straat met weinig parkeerruimte. „Het is een groot probleem," erkent Groffen. „Er zijn mensen die hun auto op de Haven parkeren. In het topseizoen merk je dat het beste. Er zijn mensen die ons niet eens kunnen vinden, maar toch hadden we er vertrouwen in om door te kunnen groeien op deze plek." Volgens Groffen is er al lang overleg met de gemeente om te kijken of de supermarkt niet naar de rand van het dorp zou kunnen verhuizen. „De Sparorganisatie blijft nog steeds con tact houden over eventuele verplaat sing. Bereikbaarheid en parkeren voor vreemden en dorpsgenoten is een lastig punt. Ik denk zelf dat de Spar over tien jaar niet meer op deze plaats staat." Pratend over de winkels in de smalstad, merkt Groffen op dat de middenstanders nogal verspreid zijn over het dorp. Concentratie op de Markt en in de Kaaistraat zou volgens hem beter zijn, al moet er dan wel wat aan de verkeerssituatie in de Kaai straat worden gedaan. Een goed voor beeld vindt hij de situatie in Sint-An- naland, waar de Ring, de Voorstraat en het Havcnplein als duidelijk 'win kelgebied' fungeren. Toen de Végé uit de smalstad was vertrokken, hebben er nog verschil lende ondernemers in gezeten. Om te voorkomen dat er zich weer een su permarkt zou vestigen, besloten tien ondernemers het pand aan te kopen. „Op die manier hebben we een vesti ging van een supermarkt daar uitge sloten, maar ook van een slager, fiet senwinkel en dergelijke. Het werkt goed. Elk jaar houden we een aande len vergadering van de leden. Groffen werd lid van de midden standsvereniging Smalstad, was bijna vier jaar voorzitter en vaardigde het bestuur ook af in de Thoolsc midden- standsfedcratie. Verder is hij lid van de detaillistenvereniging van de Spar, de stichting overleg Spar en de for mule toestingscommissie die zich be zig houdt met het beleid van de groot grutter. Groffen is een fervent lid van de streek VVV Eiland Tholen. Op de algemene ledenvergadering van de VVV pleitte Groffen regelmatig voor versterking van de organisatie. Hij was voorstander van het verhogen van de contributie voor grote bedrij ven. „Het VVV is belangrijk voor het eiland. Niet alleen voor de winkeliers, maar ook voor de horeca. Hoe meer mensen er komen, hoe meer omzet er gemaakt wordt. Van toeristen weet je altijd dat ze geld achter laten. Ze gaan om verse bolussen bij de bakker, ha len vlees bij de slager, komen hier hun boodschappen doen en drinken eens een bakje koffie op een terras. Ze maken gewoon een rondje over het dorp. Iedereen pikt daar wat van mee." Sinds 1985 is Groffen ook lid van het evenemenlencomité Smalstad dat na de viering van 500 jaar Sint-Maar tensdijk is opgericht. „Die viering is een enorm succes geweest. We halen het nu nog wel eens aan omdat Stave- nisse feest viert. Toen zei iedereen dat ze in Smurdiek niet van feesten hou den. Dat is nogal meegevallen. Het comité is behouden om wat voor de dorpsgemeenschap te betekenen. Dat blijf ik ook doen. Er moeten mensen zijn die wat voor de leefbaarheid in het dorp willen doen. Ik krijg er meer tijd voor." Dat geldt ook voor zijn functie als voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Tholen. Groffen zat al eerder dicht bij het geld. In 1980 werd op enkele meters voor de winkel door grondwerker J.C. Bijl een schat met 387 gouden munten uit de perio de 1590-1621 gevonden. Marian: „Op een gegeven moment kwamen ze foto's maken van de put. Er was een oploop van mensen in de straat. Ik stond in het deurgat van de winkel. Pas naderhand beseften we dat we zo dicht bij het geld hebben gestaan. Vlak voor de winkel!" Volgens Groffen bestaat er in de smalstad nog winkeltrouw. „We hou den een vaste kern. Afvloeiing (inwo ners die hun inkopen elders doen - red.) heb je altijd. Er zijn mensen die één keer in de twee weken naar de Nettomarkt gaan, maar de rest hier kopen. We trekken hier txik mensen uit andere dorpen. Uit Stavenisse en Scherpcnisse hebben we klanten. Daar verspreiden we ook folders. En de mensen die naar hier komen voor het gemeentehuis, het arbeidsbureau of de stichting Beter Wonen, gaan au tomatisch ook hier eens een winkel binnen." Toen enkele jaren geleden Aldi infor meerde naar een bedrijfspand in Sint- Maartensdijk zat Groffen niet te jui chen, maar hij raakte ook niet in paniek. „Enerzijds heb je daardoor concurrentie, anderzijds kun je ervan profiteren door er bijvoorbeeld naast te gaan zitten. Waar concentratie van winkels is, zit je goed. Ik heb in de middenstandsfederatic wel eens voor gesteld om met zijn allen naast Bou man-Potter te gaan zitten in Poort vliet. In Frankrijk en Belgic zie je dat ook, maar daar ontmantel je wel het dorp mee." Dat de Duitse drogist Schlecker in de Kaaistraat is neergestreken, noemt Groffen positief. „We hebben het na tuurlijk wel gemerkt aan de verkoop van zeeppoeder en luiers, maar er ko men toch weer mensen uit andere dorpen op af die dan even bij ons ko men om boodschappen te doen." Begon het echtpaar met 4 personeels leden, nu werken er twaalf. Als af scheid stelde het personeel een liber amicorum samen met teksten en fo to's van de afgelopen 23 jaar. Daarin staat ook Saartje uit de bekende tele visieserie Swiebertje die twee maal op bezoek was in de vestiging. Minder vrolijk was de mislukte over val op de zaak drie jaar geleden. Toen Groffen in februari het luik van de slijterij sloot, stonden er twee mannen voor zijn neus. „Met een pistool, of iets wat daar op lijkt. Marian was al met de geldcassette naar boven. Ik had een klapper bij me van de mid denstandsvereniging. Daar ben ik mee gaan meppen. Het was wel be angstigend. Ook de periode ema als je 's ochtends vroeg in het donker de deuren ging openen." Piet houdt eerst een paar maanden va kantie. Dan wil hij weer aan de slag. „Als portier, conciërge of taxi chauffeur voor schoolkinderen of zo. Als ik maar contact met mensen kan hebben." Het echtpaar kijkt met ple zier terug. Marian: „De omgang met de mensen zal ik wel missen. Ik ga twee dagen op ons kleinkind Nina passen. Ik ga gas terug nemen. Het was altijd zes dagen werken, 35 jaar lang. Mijn kleinkind is mijn nieuwe baas." Dc VVD vroeg nadrukkelijk naar de nieuwe organisatiestructuur. „Ik hoop niet dat het een waterhoofd wordt met alleen maar dure jongens zoals bij het Toeristisch Bureau Zeeland is gebeurd (daar werd de directeur ontslagen vanwege on doelmatig financieel beheer - red.)", zei mevr. E. Frigge-Hoge- steeger. Met J. van den Donker (D66), J.P. Bout (CDA) was Frigge ook be nieuwd naar de bijdragen van de andere betrokken gemeenten bij de fusie, Rcimerswaal, Goes, Kapclle en Borsele. P.WJ. Hoek (SGP) liet weten dat zijn fractie tegen het voorstel was omdat er ook op zondag toeristi sche activiteiten plaatsvinden. Bo vendien vond hij het omgerekend naar het aantal inwoners een groot bedrag dat de gemeente Tholen gaat betalen. A.L. Piet (RPF/GPV) vroeg zich in dit verband af of dc regio VVV zondagsrecrcatie gaat stimuleren of dat er op dit punt een terughoudend beleid gevoerd zal worden. Wethouder R. Ravensteijn lichtte toe dat dc nieuwe regio-VVV een stichting wordt. „Er komt een di recteur van enig formaat. Ik ben niet bang voor financiële proble men zoals bij het Toeristisch Bu reau Zeeland. Er komen kwartaal verslagen zodat we kunnen zien wat er met het geld gebeurt." Volgens de wethouder was de ge meente Tholen om een grotere bij drage gevraagd, namelijk om jaar lijks 50.000 gulden bij te dragen. „Maar we stelden 42,5 mille voor, plus 3 procent verhoging jaarlijks als prijsindex." De gemeente Goes draagt 96.000 gulden bij, Kapelle 24.000 gulden en Yerseke 35.000 gulden. Door de fusie wordt de VVV volgens Ra vensteijn 'minder kwetsbaar.' Ook de dienstverlening zal beter wor den, zei hij. „Als er buiten kantoor uren gebeld wordt naar het kantoor in Sint-Maartensdijk, dan wordt men doorgeschakeld naar de hoofd vestiging in Goes." Volgens dc wethouder zal de nieu we regio VVV op een rustige toe rist mikken. „Dc doelgroep zal een andere zijn dan op Walcheren. Ik denk meer aan fietsers." Van den Donker probeerde erachter te komen op grond waarvan de bij dragen per gemeente zijn vastge steld, maar kreeg na twee rondes geen bevredigend antwoord. „De bedragen zijn de gemeentelijke subsidies, die ten behoeve van de fusie extra verhoogd zijn." Piet was niet helemaal gerustge steld over de zondagsrust en wilde weten of Ravensteijn invloed uit kan oefenen op het beleid van de stichting waar de gemeente in ver tegenwoordigd wordt. De wethou der: „Ik kan niet toezeggen dat ik invloed in het bestuur kan uitoefe nen, maar de VVV richt zich al op een rustige doelgroep. De kantoren zijn op zondag dicht, het veerpontje vaart niet op zondag." Frigge zei ook geen 'Domburgse toestanden' te willen, maar vond dat toeristen ook op zondag aan hun trekken moeten kunnen komen. „Zeker als het gaat om mensen, zo als winkeliers die zes dagen in de week werken en alleen de zondag hebben om te recreëren." Het CDA steunde Piet in het stre ven om de zondagsrust op Tholen te bewaken. Van maandag 14 juni t/m vrijdag 9 juli is de brug tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer afgesloten voor het verkeer. Er wordt onderhoud ge pleegd aan het wegdek en door de smalle brug compleet af te sluiten (uitgezonderd het fietspad) kan dit sneller en veiliger uitgevoerd wor den. Ook de Krcekweg aan Thoolse kant zal deze periode afgesloten zijn; het verkeer wordt omgeleid. In de periode van 21 t/m 25 juni wordt er ook gewerkt aan de Phi- lipsdam en de Oesterdam. Op beide wegen zal het langzaam verkeer over de hoofdrijbaan geleid worden. Daarom geldt tijdelijk een lagere snelheid. KEUKENCENTRUM Steenbergseweg 85, Lepelstraat Telefoon: 0164-682871 Advertentie I.M. Mare Kranendonk, de nieuwe fietsenmaker in Tholen, helpt mevr. M. Geuze en haar dochtertje Eva die met een gebroken remkabel in de kersverse zaak aan de Bebouwdendam komen. Het pand aan de bebouwdendam 5-7 in Tholen is, nadat het showroom was van autobedrijf Bal, het laatst in ge bruik geweest als winkelruimte van woninginrichting Van Houte. Het stond een tijdlang te koop totdat Mare Kranendonk uit Barendrecht ertegen aan liep. Hij en zijn van Tholen af komstige vrouw Lucretia Kranen donk-Kloet openden er onlangs Peter Terlouw tweewielers. Het lijkt een merkwaardige naam, maar er is een simpele verklaring. „Peter Terlouw is mijn zwager. Hij heeft in Barendrecht een fietsenzaak met dezelfde naam. Ik werkte aanvankelijk in het schadcher- stel, maar daar krijg je een beschadig de auto binnen en als die klaar is, staat dc volgende alweer te wachten. Con tact met de klanten is er bijna niet. En dat vind ik juist zo leuk. Ik heb het overigens wel heel goed naar mijn zin gehad bij mijn baas", legt Mare Kra nendonk uit. „Maar toch besloot ik om in dc zaak bij mijn zwager te stap pen. Samen gingen we vanuit Baren drecht op zoek naar een tweede win kel. Via familie van mijn vrouw hoorden we dat er in Tholen geen fiet senzaak meer was. We gingen naar onroerend-goedhandclaar Leunis en vroegen hem om uit te kijken naar een mogelijk pand. Hij zei dat hij meteen iets had, het gebouw naast zijn eigen kantoor. En zo zijn we hier terecht gekomen." Voor een fietsenzaak is het nieuwe onderkomen aan de Bebouwdendam een ideale plek. „De vorige eigenaar zat ook in de systeembouw en had er al een verdieping in gemaakt. Verder hebben we er een extra trap in moeten zetten om bij het magazijn te kunnen komen, zonder de hele winkel door te hoeven. Maar verder viel het best mee met de werkzaamheden", aldus Kra nendonk. Hij heeft het vrijdag en za terdag ontzettend druk. Tijd om te praten is er nauwelijks. En dat terwijl zijn vrouw en Peter Terlouw ook in dc zaak aanwezig zijn. Een vrouw met kind is op zoek naar een nieuwe fiets. Een andere vrouw wil graag een slot hebben en weer een ander komt met een gebroken remkabel de win kel binnen. Een gezinnetje wil een kinderfiets kopen en een groepje jon gelui wil alleen maar weten wanneer de ballonnenwedstrijd wordt gehou den. Waarschijnlijk de meest gehoor de opmerking deze dag is: Hè. einde lijk weer een fietsenzaak in Tholen.' „Dat kan ik me goed voorstellen. Kijk, om een fiets te kopen, kun je misschien nog best een eindje gaan rijden. Maar als er iets gerepareerd moet worden, is dat lastig. Dan is een zaak dichtbij toch een stuk handiger", zegt Kranendonk. Er staan al heel wat fietsen in de nieu we zaak, maar er moeten er nog meer bij komen. Kranendonk verkoopt als hoofdmerken Gazelle, Peugeot, Ra leigh, Union en Loeki. Maar ook van enkele andere merken staan tweewie lers in de winkel. Natuurlijk zijn er ook allerlei accessoires verkrijgbaar. Van sloten en snelbinders tot kinder stoeltjes en regencapes. Op de trap naar de verdieping zijn enkele van de cadeaus weggezet die Kranendonk kreeg bij de opening van de zaak. Eén ervan komt van de vorige fietsenma ker, G. Vis, die de nieuwe onderne mer veel succes wenst. Wat betreft de fietsen is er ten opzich te van een aantal jaren geleden toch wel wat veranderd. „Dc verfijning met name. Zo zijn onder meer de fiet sen van Union uitgerust met een bat terijtje in het achterlicht. Als je dan in het donker stilstaat voor een stoplicht ofzo, blijft je licht gewoon branden. Het is iets kleins, maar het betekent wel een stukje extra veiligheid", ver telt Kranendonk die ook opmerkt dat de verstelbaarhcid van de fietsen be langrijker is geworden. „Niet alleen in dc hoogte, maar bijvoorbeeld,het stuur kan tegenwoordig vaak ook naar je toe gedraaid worden. Zo kan de fictshouding geoptimaliseerd wor den. De extra lage instap bij dames fietsen is ook iets dat nu algemeen in gevoerd wordt. Vroeger gingen er gewoon twee stangen schuin naar be neden. Daar wordt nu toch meer over nagedacht." Aluminium velgen zijn gemeengoed geworden, maar toch hebben ze de roestvrijstalen variant niet verdrongen. „Het hangt er maar vanaf wat je met je fiets wilt doen. Moet het een licht, sportief model zijn, dan zijn aluminium velgen uit stekend. Maar iemand die zijn fiets als 'pakezel' gaat gebruiken (voor veel en zware boodschappen bijvoor beeld), is beter af met de sterkere sta len velgen." Volgens de fietsenmaker is het van groot belang je voor aan schaf van een fiets af te vragen wat je ermee wilt gaan doen. „Dat bepaalt of je een mountain-, city- of track-bike neemt, of een gewone toer- of zelfs opoefiets", zegt Kranendonk die voorlopig nog niet verhuist naar Tho len. „Ik vind het nu nog wel gemak kelijk om in Barendrecht te wonen. Ik kan eenvoudig onderdelen die ik zelf niet heb, ophalen bij mijn zwager of juist iets voor hem meenemen. Maar als het zo druk blijft als het dc eerste dagen is geweest, dan houd ik dat niet vol. Eerst maar eens kijken hex: alles verloopt en dan gaan we misschien wel verhuizen." Zaterdag werd er een ballonnenwedstrijd gehouden voor kinderen tot tien jaar. Degene wiens ballon het verst komt, krijgt een Loe- ki-fiets als prijs. Inschrijvingen in het Handelsre gister van nieuwe bedrijven op Tholen en St.-Philipsland in de maand mei 1999. Peter Terlouw tweewielers, Be bouwdendam 5-7, kleinhandel in en reparatie van tweewielers, 1 perso neelslid. Health and body care. Hoogaars straat 13, groothandel in huidver zorgingsartikelen en voedingssup plementen, 1 personeelslid. Kahbo, Energieweg 4, groothandel in en plaatsen van kunststof, houten en aluminium bouwelementen en zonwering, 2-4 werkzame perso nen. J.H. sound drive in show, Machteld van Gelrestraat 12, verzorging van drive-in shows met als onderdelen muziek, geluid, licht en karaoke, I personeelslid. Wiering@ web world. Achter 't Bos 19, ontwikkelen en onderhouden van internetsites, organiseren van computercursussen, geen perso neelsleden. Geluk afwerkers b.v. i.o.. Industrie weg 4, afwerkingsbedrijf voor wan den, plafonds en vloeren, 5-9 werk zame personen. QP ABN AMR0 Oebank Tholen, tel. 602852 St. Maartensdijk, tel. 662150 Advertentie I.M. Brugklassers van de Roncalli scholengemeenschap in Bergen op Zoom voeren vanmiddag actie voor dc vluchtelingen uit het door oorlog getroffen Kosovo. Het ini tiatief hiervoor werd genomen tij dens de lessen levensbeschouwing en verzorging. Op het sportveld bij de school begint de actie van middag om half één en om drie uur moet het bedrag bekend zijn. dat naar het landelijke gironum mer 555 kan worden overgemaakt. Op het programma staan een sponsorloop, zwemmen, fietsen, skeeleren, kaarten maken en ver kopen, koek bakken en verkopen, een loterij, heitje voor een karwei tje, spelletjes tegen betaling, au to's wassen, supermarktkarretjes terugbrengen, lege flessen opha len, met collectebussen bij bedrij ven langsgaan en straatmuziek maken. Ook brugklassers van Tholen en Sint-Philipsland doen aan de actie mee. Zcelandhaven 7 Telefoon: 0164 271500 Fax: 0164 245370 Bergen op Zoom Openingstijden showroom: ma: 7.30-17.30 dl-do: 8.30-17.30 vr7.30-17.30 za: 8.00-12.00 \dvertenff? I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 11