NIEUW Gratis Lentegeel langs Poortvliets tegelpad Plaatselijk nieuws VISSER Laban 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 april 1999 Parkeren aan de haven Dronken automobilist H. Oldenburg winnaar Kinderdisco Thjos DEURLOO Grote Kreukels Verse levende paling Verse, gerookte en gebakken vis! Koude schotels en borrelgarnituur Paassalades (uit eigen keuken) Leger des Heils te gast VERF NODIG? Inbraak op werf Isoleren Odéon vergt tonnen Dure borrel Palmstokken maken AVB maakt hooikippen Biljartkeu gesneuveld Lokaal Heenetrechtschool Kuikenstal Paaszang met orgelimprovisaties Kaartkampioenen WHS Geslacht in eigen slagerij X satévlees 500 gr. 6,50 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Kernbezoek b. en w. Paaszangavond SGP tegen 400 jaar Verbouw goedgekeurd Ruime winst Meijer Expositie kunstenaressen Oliebollenactie Smerdiek Kunstgras Beroep op predikant Sleufsilo Zwarteweg Bestel-/Bedrijfsauto's 12 meter vis Knorhaan Afwatering in de polder Film over AJP DAG EN NACHT Tholen Het Regionaal Opleidingen Cen trum (ROC) gaat van de Vijfhoek aan de Jan van Bloisstraat naar leeg staande lokalen van de Veste aan Schuttershof. Voor 135.000 gulden wordt er aan het gebouw verspij kerd en die kosten komen via de huur terug. Het ROC betaalt aan de Veste 10.305 gulden en aan de ge meente 16.500 gulden per jaar. Raadslid M. Dijke toonde zich maandagavond in de gemeenteraad bezorgd over parkeerproblemen die de ROC-cursisten zullen veroorza ken. Wethouder Van Kempen vertel de dat de deelnemers verzocht zal worden om hun auto op het parkeer terrein aan de haven te zetten. „Dat is 250 tot 300 meter lopen en dat is voor een gezond mens heel goed te doen." Dijke was er nog niet gerust op, want wat gebeurt er bij slecht weer? „Dan nemen ze een paraplu mee", zei de wethouder. Bij aankoop van uw tapijt BIJ TAPIJTSPECIALIST VAN HOUTE in St.-Maartensdijk ONDERTAPIJT EN LATTEN Advertentie LM. Bij een alcoholcontrole op de Nieu we Postweg werd in de nacht van zaterdag op zondag een 39-jarige inwoner van Heerle aangehouden. De man scoorde een alcoholpromil lage van 1,5 en mocht direct zijn rij bewijs inleveren. Met een dagvaar ding en een rijverbod van zeven uren werd hij heen gezonden. Bij de competitiewedstrijd van kla- verjasvereniging Stad Tholen is H. Oldenburg met nog net geen 150 punten verschil winnaar geworden. Tweede was mevr. C. Leijdekkers. Uitslag eerste vijf: 1 H. Oldenburg 5535 p; 2 mevr. C. Leijdekkers 5386 p; 3 mevr. C. Schot 5183 p; 4 P. Luten 5180 p; 5 mevr. M. Snep vangers 5158 p. De winnaar van het paastoemooi van zaterdag is mevr. C. Leijdek kers met 5531 punten. Tweede werd mevr. M. Snepvangers met 5450 p; 3 mevr. H. Rijstenbil 5255 p; 4 mevr. C. Schot 5170 p; 5 C. Prince 5077 p. De Thoolse jongerensoos (Thjos) houdt volgende week vrijdag een kinderdiscomiddag. Deze duurt van half vier tot vijf uur. Op woensdag 28 april wordt van twee tot half vier het Oranjebal gehouden. Degene die het mooist verkleed is, wint een prijs. Komende woensdag kunnen de kinderen van 4 tot 12 jaar twister komen spelen, terwijl ze op 14 en 21 april maskers kunnen komen maken. De eerste middag worden de maskers gemaakt en de tweede kunnen deze nog worden versierd. Deze activiteiten duren van twee uur tot half vier. Mossel- en zeevishandel Contr' Escarpe 11 Tholen, Tel. 0166-602799. Dat we geen krentenbrood hebben, wist u al hebben we natuurlijk wel! Ruime sortering: -gerookte zalm-eisalade - makreel-eisalade - tonijn-eisalade 150 gram halen= 100 gram betalen! Advertentie I.M. De NCVB/de Passage heeft woens dag haar ledenvergadering gehou den. Er waren vier gasten: majoor Bolhoeve van het Leger des Heils samen met drie leden van het korps Zierikzee. Daarnaast was het NCVB-koor aanwezig, onder lei ding van dirigent dhr. Letzer. Het thema van de avond was 'via de lij- denstijd kijken naar het paasfeest'. Majoor Bolhoeve vertelde na de pauze over het ontstaan van het Le ger des Heils en over zijn werk en taken in het bijzonder. Daarna ging hij over op de liturgie, die het Leger voor de paasavond had gemaakt. Na afloop werden de majoor en de drie leden bedankt door mevr. Heems kerk-van der Laan, die hen een klei ne attentie overhandigde. Ook het koor werd hartelijk bedankt. Op 24 april organiseert het koor een Ko renbeurs-presentatie in Meulvliet. De volgende bijeenkomst van de NCVB/Passage is 14 april. Gast spreekster is dan mevr. I. van Gel der-Leenheer, die kaderlid is van de bond. Zij zal spreken over het lan delijke project van de bond met be trekking tot vrouwen op de Filipij- nen. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen, 0166-604923. Advertentie I.M. In de nacht van dinsdag op woens dag is er ingebroken op de scheeps werf aan de Contr' Escarpe. De da ders gingen met een groot aantal elektrische handgereedschappen vandoor. Oud-Vossemeer Repetitielokaal Odéon van muziek vereniging OVM, in de Veerstraat, zal volledig geïsoleerd moeten wor den om te voldoen aan de nieuwste geluidsnormen. Onderzoek door de gemeente heeft dat uitgewezen. Het zal tonnen kosten en dat geld heeft de vereniging in ieder geval niet. Op de jaarvergadering deelde het bestuur mee, af te wachten wat de gemeente hiermee gaat doen. Beslo ten is ook om de vernieuwing van het dak (eigenlijk broodnodig, er zit ook nog asbest in) in afwachting hiervan uit te stellen. Voorzitter A.A.J. Hommel kon vrij dag 36 aanwezigen verwelkomen op de vergadering, die hij opende met een ogenblik stilte ter nage dachtenis aan het overleden erelid en oud-bestuurslid H. de Graaff. De diverse verslagen werden goedge keurd. De aftredende bestuursleden J.F. Hommel en mevr. M.H. Quist- Rijstenbil waren eigenlijk niet her kiesbaar, maar zij blijven nog aan tot twee niet-musicerende opvol gers gevonden zijn. Het jaarprogramma werd gepresen teerd, met als hoogtepunt op 9 okto ber de taptoe. Deze is toe aan zijn vierde lustrum en daarom zal gepro beerd worden er iets extra's van te maken. In juni hoopt OVM een con cert te geven in de Zoo van Antwer pen. En half december staat een nieuw initiatief op het programma: een kerstconcert. In 2000 bestaat OVM 75 jaar en dat wordt gevierd in de laatste volle week van mei. Bij dit jubileum wil de vereniging de vijftien jaar oude uniformen vervangen. Dat vergt een fikse investering, waarvoor de ko mende tijd de nodige acties op touw gezet moeten worden. De leden toonden zich daartoe graag bereid. Vervolgens werd A. Geertse gehul digd wegens zijn 45-jarig lidmaat schap. Hij kreeg een verenigings- speld, bloemen en een barometer cadeau. Vervolgens ontvingen Ad Hommel Jzn. en Ad Verhees de zil veren speld met KNF-certificaat voor 25 jaar lidmaatschap. Vereni- gingsspelden werden tevens uitge reikt aan Kim van Dijk, Annemarie Krijger (Tholen), Ferry Schoep, Stephan Steijns en Marja Zoon die vijf jaar lid zijn; Janny Boogaart- v.d. Jagt, Johan van Dijke (Poort vliet), Corneel Droogers (Tholen), Hennie Droogers-Qualm en Marco Hommel voor tien jaar lidmaat schap; en Trudie Droogers-van Halum en Bas Quist Jzn. die 15 jaar lid zijn. Op paaszaterdag is er in Odéon een voorspeelmiddag voor de leerlingen en blokfluiters, ruim dertig in getal. Zij zullen door enkele ervaren mu zikanten begeleid worden. Belang stellenden 'kunnen vanaf twee uur komen luisteren. Een 39-jarige inwoner is van zater dag- op zondagnacht aangehouden op de Philipsdam. Hij zat met een alcoholpromillage van 0,6 achter het stuur van een personenauto. Met een rijverbod en een geldboete van 390 gulden werd hij naar huis gestuurd. De leerlingen van de Sint-Anthoni- usschool hebben vrijdagochtend palmstokken versierd. Ze brachten fruit, chocolade, kaarsen en andere dingen mee om aan de stokken te hangen. Ook het palmtakje en het broodhaantje werden niet vergeten. Zaterdagavond werden de versierde stokken naar de kerk gebracht. De hoogmis stond in het teken van palmpasen. De versierde stokken werden gezegend en na de mis brachten de leerlingen ze naar zie ken, bejaarden en alleenstaanden. Het onderwijsteam en de ouder commissie organiseren volgende week zaterdag een lentemarkt. De opbrengst hiervan is bedoeld voor de school. Niemand zal zich hoeven vervelen deze middag, want er zijn spelletjes als bingo, enveloppen trekken, eendjesspel, munt werpen en koppen gooien. Verder zijn er een knutselhoek en een rommel markt met onder andere kleding, boeken, speelgoed en huishoudelij ke artikelen. Voor een hapje en een drankje wordt ook gezorgd en er worden wafels gebakken. Iedereen is welkom. De dames van de Algemene vrou wenbond hebben onlangs hooikip pen gemaakt. Bij veel mensen staan dergelijke figuren op een bankje of tafeltje in de tuin en daarom leek het wel leuk om er zelf eens een te maken. Onder de bezielende leiding van de dames Burgers en Geluk ging men aan het werk. Het bleek nog een hele klus, maar met behulp van beide dames kon iedereen na afloop met een geslaagde creatie huiswaarts gaan. Ook deze avond hebben zich overigens weer nieuwe leden ingeschreven. De volgende avond van de Algemene vrouwen bond is donderdag 15 april. Het plan is om dan naar de Gondel in Steenbergen te gaan, alwaar een overdekte midgetgolfbaan is en waar ook samen zal worden gege ten. M. Hendrikse werd bij de laatste competitiewedstrijd van de Treffers zo boos omdat hij een bijna niet te missen bal toch miste, dat hij zijn biljartkeu pakte en die op zijn knie doormidden brak. Hij verloor zijn partij tegen D. den Hollander dan ook met 7,89-10 en de hoogste serie ging naar D. van Driel, die 16 ca ramboles maakte. N. Rooyakkers behaalde met 2,21 het hoogste ge middelde. Deze twee speelden met 24 beurten tevens de kortste partij. Uitslagen: C. Burgers-N. Rooyak kers 6.3-10; K. Hommel-D. van Driel 4,14-10; P. Vis-J. Etienne 10- 9,81; J. Hommel-K. Hommel 8,36- 10; M. Hendrikse-L. van Wezel 10- 6,67; P. Hommel-J. van Daalen 8,6-10; M. Hendrikse-J. Etienne 8,94-10; D. van Driel-L. van Wezel 8,33-10. Uitbreiding van de openbare Die Heenetrechtschool met een lokaal voor de vijfde groep kan alsnog dit jaar gerealiseerd worden. Eerder er kende de gemeente weliswaar de noodzaak, maar had er geen geld voor. Door een meevaller bij de uit breiding van het Calvijncollege in Tholen is dat er nu wél. De commis sie algemeen bestuur en welzijn wordt gevraagd in te stemmen met de bouw van een noodlokaal van 80 vierkante meter, kosten 184 mille. Sint-Annaland Gedeputeerde staten hebben een verklaring van geen bezwaar afge geven voor het bouwen van een stal voor mestkuikens aan de Kleinedijk door A.H. Bevelander. In de Hervormde kerk wordt zater dag een paaszangavond gehouden. Naast samenzang van diverse psal men en gezangen zijn er optredens van kinderkoor Soli Deo Gloria o.l.v. dirigente Heieen Troost en jeugdkoor The Young Voices o.l.v. dirigent Mario Riedijk. Op het orgel geeft Leen Heijboer een improvisa tie van het bekende paaslied 'Daar juicht een toon'. Ook Lené de Graaf zal een orgelbespeling verzorgen met een improvisatie van de gezan gen Ruwe stormen mogen woeden, Veilig in Jezus armen en Blijf bij mij Heer. Pastoraal medewerker dhr. J. Prins houdt een meditatie en heeft de algehele leiding van deze avond. De muzikale bijeenkomst met zang en orgel begint om half acht. Rien den Engelsman, Johan v.d. Re- pe en Tanny Fase zijn de kampioe nen geworden bij het kaarten van v.v. WHS. Zij waren op twee van de drie georganiseerde avonden de Donderdag, vrijdag en zaterdag i Malse biefstuk 250 gr. 7,- J Varkensschnitzel 100 gr. 1,50 Kalkoenschnitzel 100 gr. 1,30 Gemarineerd kalkoen- Coburger rauwe ham 100 gram 1 2,25 Achterham 100 gram f 1,95 Snijworst 100 gram f 1,95 Paassalade 100 gram f 1,95 Russisch-eisalade 600 gram f 4,75 Dinsdag en woensdag Magere speklappen 1 kg Schouderkarbonade 1 kg Kip-satéschnitzels 5 halen4 betalen Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. besten en kregen daarvoor vrijdag een prijs. Voor de laatste kaartavond kwamen 28 deelnemers opdagen en dat viel wat tegen. De uitslagen waren als volgt. Klaverjassen: 1. Jan Rijnberg 5344 p, 2. Patrick Quist 5062 p. 3. Hen nie Heijboer 4984 p. Poedelprijs Eddie van Ast 4004 p. Kampioen Rien den Engelsman 11.090 p. Petoeten: 1. Iman v.d. Repe 43 p, 2. Han van Vossen 41 p. 3. Johan v.d. Repe, Dies van Beveren en Jan Vroegop 33 p. Poedelprijs Wim Snoep 26 p. Kampioen Johan v.d. Repe 113 p. Jokeren: 1. Tanny Fase 396 strafp, 2. Dien Ketting 559 strafp, 3. Ina Rijnberg 604 strafp. Poedelprijs Marianne Verkerke 1000 strafp. Kampioen Tanny Fase 795 strafp. j Stavenisse Tijdens het kernbezoek dat burge meester en wethouders op 21 april aan het dorp brengen, zal het ge meentebestuur zich op de hoogte stellen van de diverse problemen en aandachtspunten. De in Stave nisse actieve instellingen, organi saties en verenigingen worden uit genodigd om schriftelijk of telefonisch aandachtspunten aan te dragen. Dit is nog mogelijk tot 5 april. Het is niet de bedoeling dat individuele burgers of organisaties met kleine zaken als een niet bran dende lamp in een lantaarnpaal, een los putdeksel of een overhan gende boomtak van de buurman op de proppen komen. Het dient om zaken te gaan die de gehele straat, wijk of het dorp aangaan. In de Nederlandse Hervormde kerk wordt zaterdag een passie- en paaszangavond gehouden. Ieder een die hiervoor belangstelling heeft, is van harte welkom. Aan de dienst werken het kinderkoor Ga- briëlla en het christelijk gemengd koor Laudate Dominum mee. Het eerste koor wordt geleid door Helène Potappel en het tweede door I. Riedijk. Gerrian Wielaard (sopraan) treedt op als soliste en de organisten zijn Marjo Knuist en P. Priem. De opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door ds. M.J. Kommers. De avond begint om half acht. Voor de viering van 400 jaar Sta venisse heeft de gemeenteraad maandagavond 11.000 gulden be schikbaar gesteld. Alleen de SGP- fractie stemde om principiële rede nen tegen, zei M. Dijke. In het college van b. en w. had wethouder K.A. Heijboer al bezwaar gemaakt tegen bepaalde activiteiten. Het gaat om een maximale garantie subsidie. De gemeente komt alleen over de brug als er werkelijk een tekort is. Volgens de begroting komt de stichting die de activitei ten organiseert, zestien mille te kort. Het gemeentebestuur gaat net als bij de viering van 150 jaar An na Jacobapolder uit van een basis bedrag van 6000 gulden plus drie gulden per inwoner. Soms malen de ambtelijke molens langzaam, maar de overheid kan ook snel werken. Maandagavond nam de gemeenteraad een voorbe- reidingsbesluit ten behoeve van het verbouwen/uitbreiden van de wo ning Rrovincialeweg 27 van dhr. G.J.P. Goddrie. Zonder enige dis cussie ging de raad unaniem ak koord. De volgende dag, dinsdag, gaven gedeputeerde staten van Zee land een verklaring van geen be zwaar. De bedenkingen, die de ge meente ook eerder al weerlegd had, werden door g.s. ongegrond ver klaard. De inspecteur van de ruim telijke ordening is over de bouw ge hoord. Het gaat hier om een zognaamde artikel 19 procedure. Met meer dan 400 punten verschil is C. Meijer de onbetwiste winnaar geworden van de competitiewed strijd van klaverjasvereniging de Pendelaars. Tweede werd C. Wee land. Uitslag: 1 C. Meijer 5388 p; 2 C. Weeland 4936 p; 3 J. van Splun- ter 4853 p; 4 A. Arts 4810 p; 5 R. Waasdorp 4695 p; 6 G. de Hond 4613 p; 7 K. van den Hoek 4174 p; 8 J. van Gorsel 3854 p; 9 L. Kamp man 3844 p; 10 J. van der Werf 3573 p. In de Rabobank is nog tot 17 sep tember een expositie te zien van een drietal Thoolse kunstenaressen. Wilma Hartog heeft haar gedachten van ruimte en vrijheid op papier ge zet door middel van aquarellen. Haar onderwerpen zijn vooral land schappen en dieren, maar ook bloe men, huizen en stillevens. De be langrijkste kenmerken van haar stijl zijn het levendige karakter van haar werk en de keuze van de kleuren. Veronie Rens werkt met verschil lende soorten klei, omdat ze met de ze materialen zo expressief kan werken. Haar werk is voortdurend in ontwikkeling en iedere twee jaar laat zij zich inspireren door een an dere manier van werken. Liesbeth den Engelsman is een groot liefheb ster van bloemen en na de meester- opleiding bloemsierkunst en de daar aan verbonden opleiding tekenen is zij zich meer gaan specialiseren in aquarellen. Zij deed dat bij onder anderen Coral ien Boomsma en Kit ty Mulder, bekende aquarellisten in binnen- en buitenland. Den Engels man tekent en schildert vooral bloe men en dieren, met behulp van pas tel, houtskool, olieverf en pen. Voetbalvereniging Smerdiek houdt woensdagavond haar jaarlijkse olie bollenactie. Vanaf zes uur komen de leden langs de deur. Het is ook mo gelijk om zelf oliebollen op te halen in de kantine van de vereniging. Tennisvereniging Jacoba van Bei eren gaat de mogelijkheden onder zoeken om een kunstgrasbaan aan te leggen. In verband daarmee is de gemeente gevraagd de opknapbeurt van de toplaag van de derde baan, voor dit jaar gepland, tot 2001 uit te stellen. Overigens richt dc vereni ging zich nu eerst op het verbeteren van het clubgebouw. Scherpenisse De Gereformeerde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op ds. M. Karens uit Werkendam. Poortvliet Mevr. G. Jonkers mag aan de Zwar teweg een sleufsilo bouwen. Gede puteerde staten hebben daarvoor dinsdag een verklaring van geen be zwaar gegeven en de ingebrachte bedenkingen ongegrond verklaard. De provincie heeft geen planologi sche bezwaren. De inspecteur van de ruimtelijke ordening is daarover nog gehoord. Met verwezenlijking van de sleufsilo wordt wel een deel van de totale uitbreidingsmogelijk heid van dit bedrijf benut. B. en w. hadden eerder al een positief besluit genomen en de bezwaren weerlegd. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Hengelsportvereniging de Knorhaan heeft zaterdag bij Stavenisse haar tweede wedstrijd van het seizoen ge houden. Met een opkomst van 29 man en een vangst van 36 boven maatse botten, met een gezamenlijke lengte van 12 meter, hadden de leden een goede dag. Winnaar werd J. Buuron sr. met vijf botten, met een to tale lengte van 175 cm. Richard v.d. Velden werd met drie botten van sa men 102 cm lengte winnaar bij de jeugd. Uitslag: 1 J. Buuron sr. 100 p; 2 A. Stoutjesdijk 99 p; 3 J. Hage 98 p; 4 R. v.d. Velden 97 p; 5 R van Leeu wen 96 p; 6 E. Brasz 95 p; 7 H. de Bruin 94 p; 8 R. Konings 93 p; 9 D. hage 92 p; 10 F. van Moorsel 91 p. Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft overeenstemming kunnen be reiken met A.A. van Nieuwenhuij- zen over de gebrekkige afwatering van de Prins Hendrikpolder. Het op gestelde plan behelst onder meer een wijziging in de afvoerrichting van het polderwater, de aanleg van een duiker en het verruimen van waterlopen. Verder komt er een be drag vrij om een nieuwe drainage aan te leggen in de Prins Hendrik polder en de Kramerspolder. De werkzaamheden zullen worden uit gevoerd in overleg met Van Nieu- wenhuijzen. Tijdens de bazaar van de Gerefor meerde Kerk, op 10 april in Ons Dorpshuis, zal een videofilm ge toond worden die 'Gerrit van de Sluis' twee jaar geleden maakte van de feestelijkheden rondom het 150- jarig bestaan van Anna Jacobapol der. Vanaf twee uur is de film, die een half uur duurt, elk heel uur te zien. De bazaar zelf begint om één uur en duurt tot half vijf. De opbrengst is bestemd voor een christelijke leef gemeenschap van gehandicapte vrouwen in West-Kameroen. Predikbeurten Langs het tegelpad is het alles voorjaar wat de klok slaat. Zo grijs de tegel, zo geel de narcissen die er in bosjes naast staan. Uitbundige bloeiers die het lopen van en naar het huis tot een aangename bezigheid moeten maken. Voor de voetganger is dertig centimeter genoeg, voor de rest: ruim baan voor de planten en struiken. Zoals hier het achterpad bij de familie Balk in Poortvliet: Goede Vrijdag 2, zondag 4 en tweede paasdag 5 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. den Ouden, zo 9.30 u. ds. den Ouden, bevesti ging lidmaten. 18.30 u. ds. Voets, Arnemuiden. ma 9.30 u. ds. den Ouden. HERV. GEM. IMMANUEL vr 19 u. Goede Vrijdagdienst. za 19 u. avondgebed. Stille Zaterdag. zo 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK vr 10 u. Past. Hondius. zo 10 u. ds. Broere m.m.v. Cantium. 17 u. ds. Vermeulen. CHR. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Velema, Zierikzee. zo 10 en 18.30 u. stud. Agterhof, Ouderkerk a/d Amstel. ma 16 u. ds. Westerink, Bunschoten (bevestiging kand. Van der Zwan). 19 u. intrede ds. Van der Zwan. GEREF. GEM. vr 19 u. ds. De Jongste. zo 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. lcesdienst. ma 10 u. ds. De Jongste. CHRISTENGEMEENTE zo 10 u. dhr. Pieper, paasviering in de Stoelemat te Bergen op Zoom. R.K.-KERK vr 15 u. Kinderkruisweg. 18.30 u. viering Goede Vrijdag, za 23 u. eucharistieviering Paaswake, zo 11 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. zo 10.45 u. drs. V.d. Kloot-Mey- burg, Voorburg. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. (H.A.) ds. Snijder, zo 9.45 u. ds. Snijder, m.m.v. kerk koor. 18.30 u. ds. Snijder, ma 10 u. ds. De Goei, St. Maartens dijk. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Kroeze, Steenbergen. zo 10 u. mevr. v. Alphen, Brakel. CHR. GEREF. KERK vr 19 u. kand. Aarnoudse. zo 10 u. ds. Oosterbroek. 14.30 u. stud. Agterhof. 18.30 u. leesdienst. ma 16 u. ds. Westerink, bevestiging kand. v.d. Zwan, in kerkgebouw Ger. Gem. Tholen. 19 u. ds. v.d. Zwan. intrede, in kerk gebouw Ger. Gem. Tholen. GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 15 u. Kruisweg. 20 u. eucharistieviering. za 21 u. woord-, gebeds- en com muniedienst, Paaswake, zo 9.30 u. eucharistieviering, ma 9.30 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. kand. Hoek, Arnemuiden. zo 10 u. ds. Verboom, Bleskensgraaf. 18 u. ds. Van Lingen, Oude Tonge. ma 10 u. ds. Egas. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u. leesdienst. zo 9.45, 14.15 en 18.15 u. lees dienst. ma 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE ma 19 u. ds. Kommers. zo 10 u. ds. Kommers. 18 u. ds. Van Ginkel, Goes, ma 10 u. ds. Verboom, Bleskens graaf. OUD GEREF. GEM. ma 19.30 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. dhr. Gerritsen. SINT-MAARTENSDUK HERVORMDE GEMEENTE vr 19.30 u. ds. Den Hartog. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Den Hartog. ma 9.30 u. ds. Den Hartog. HERV. GEM. REHOBOTH vr 19 u. ds. De Goei (H.A.). zo 10 en 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. vr 19.30 u. leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. wo 7/4 19.30 u. ds. Monster, Barne- veld. GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 9.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Lohuis. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis. ma 9.30 u. (H.D.) ds. Lohuis. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Hofman, Waarde, openbare belijdenis. VRIJE HERVORMDE GEM. vr 19 u. ds. Van der Sleen. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. ma 9.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Egas. zo 10 en 18 u. ds. Egas. ma 10 u. ds. Van Beelen, Randwijk. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Broere. zo 10 u. past. Hondius, Bruinisse. 14.30 u. ds. Broere. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. ds. Moens, Goes. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. kand. Snoek, Putten. zo 9.30 u. kand. Molenaar, Papend- recht. 17 u. ds, Westland, Sliedrecht. ma 9.30 u. ds. Burger, Stad a/h Ha ringvliet. GEREF. GEM. do 1/4 19.30 u. ds. De Jongste Tho len (Goede Vrijdagdienst), zo 9.30 en 15 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. vr 19.30 u. leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees-. dienst. ma 9.30 u. dhr. Molendijk. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK zo 10 u. ds. Kroeze, Steenbergen. HUISARTSEN Zaterdag 3, zondag 4 en 2e paas dag maandag 5 april Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Kale, Tholen, te. 602542. St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. V.d. Berge, St.-Annaland, tel. 652400. St.-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: za en ma dr. Van Doesburg, tel. 572500. zo dr. De Groot, tel. 502545. TANDHEELKUNDIGE HULP za en zo tandarts De Groot, Bergen op Zoom, tel. 0164-235849. ma tandarts V.d. Spuij, Bergen op Zoom, tel. 0164-210081. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u.. Poortvliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verlos kundige (voor Tholen en Oud-Vos semeer): mevr. P. Timmers, tel. 604969. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoèl)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 653312 of 602456. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Oosterschelde Thuiszorg Bereikbaar ma t/m vr 8.15-15.30 u, tel. 0166-663577. Voor dringende vragen en hulp 24 uur per dag tel. 0113-251177. Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 11-14 u.Tholen, ingang Regentessestr. ma t/mvr 18.30-19 u. Maatschappelijk werk Ooster- schelderegio Ma t/m vr 8.30-9.30 u., tel. 0166- 663577. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. REG. INDICATIEORGAAN Maartenshof 5, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-664196. WELZIJN VOOR OUDEREN Maartenshof 6, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-662293. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 0166- 603329 van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tholen, elke wo 10-11.30 u. Op af spraak tel. 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tholen 602507 en 653146; Sint- Philipsland 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-605166 of 0166-664585. PATIËNTENPLATFORM Ma en do 9-12 u., tel. 0113-249389. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertelefoon 0800-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 469869. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730. BLUF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888. HOOG WATERSTA NDEN Donderdag 1 t/m vrijdag 9 april donderdag 1 5.15-17.30 vrijdag 2 5.50-18.00 zaterdag 3 6.20-18.30 zondag 4 6.50-19.00 maandag 5 7.15-19.25 dinsdag 6 7.45-19.55 woensdag 7 8.10-20.25 donderdag 8 8.50-21.00 vrijdag 9 9.35-22.00 vr 9/4 3.54 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten la ter. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Voor storingen in uw installa ties zowel elektra, gas, cv als water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650. Advertentie I.M. De raadscommissie algemeen be stuur en welzijn praat op 6 april over een aanpassing van dc verordening die haar bevoegdheden regelt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 2