Actie voor Sophia kinderziekenhuis Sporen bij brand en ongeval van groot belang voor politie D66 breekt lans voor bouw van ouderenwoningen in Buitenzorg Meer politie, ook meer bevoegdheden YVN verzorgt thema-avonden Gemeente met brief naar de verkeerde g.s. Bouwers slaan handen ineen Jeremiasse:Brandweerkorpsen onderschatten asbestgevaar Meerderheid commissie houdt vast aan plan voor bungalows Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Leerlingen Scheldecollege Sint-Maartensdijk Alle 263 leerlingen van het Scheldecollege in Sint- Maartensdijk zamelen geld in voor het ouderlogeerhuis van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Het is de bedoeling zoveel mogelijk bronzen beeldjes te verko pen, 'Binkies'. De actie duurt twee weken, tot en met 17 oktober. Het beeldje, een jongetje dat Binkie heet, is het broertje en opvolger van Sophia. Auto's geen verkeersremmer Slangen voor hogedrukreinigers De hulpverlening bij branden en ongelukken tussen de verschillende hulpdiensten op Tholen loopt goed, maar kan nog verbeterd worden door meer met elkaar reke ning te houden. De zorg voor het slachtoffer staat altijd voorop. Brandweer en ambulancedienst, maar ook de bergingsbedrijven en de pers moeten proberen zoveel mogelijk sporen in takt te laten. Dat was de teneur on langs op een thema-avond van de politie voor de brand weerkorpsen, de ambulancedienst en het bergingsbedrijf Faasen in 't Ouwe Raed'uus in Poortvliet. Zo'n zestig hulpverleners woonden de avond bij. Potentiële dader Onrust over asbest Accu uitschakelen D66 is er tegen dat de boerderij Buitenzorg in Tholen afgebroken wordt. „Dan herinnert er helemaal niets meer aan de hoeve waaraan het hele bestemmingsplan zijn naam ontleent", zei J. van den Donker woensdag in de commissie ruimtelijke ordening. Hij pleitte er, even als de VVD, voor om op de vrijkomende grond geen bungalows te bouwen, maar appartementen voor oude ren. De overige commissieleden (de RPF/GPV ontbrak) steunden het voorstel van burgemeester en wethouders. Enquête Bouwaanvraag WD wil 1000 extra agenten op platteland Er moeten meer politiemensen komen. De politie moet meer bevoegdheden krijgen, het werk beter indelen en de gespecialiseerde onderdelen zoals veldpolitie moeten terugkomen. Dat waren enkele wensen die maandag avond tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD-afdeling Tholen naar voren werden gebracht in café Havenzicht in Sint-Annaland. Agressie Grasmaaier weg Dure uren Molenclub niet betrokken bij bestemmingsplan Minister: Thoolse groei staat op gespannen voet Door het ouderlogeerhuis op loop afstand van het ziekenhuis kunnen ouders dicht bij hun zieke kind blij ven. Het huis, het Ronald McDo- naldshuis, telt 27 kamers waar ou ders kunnen overnachten of even tot rust komen buiten de directe ziekenhuisomgeving. Er zijn in het huis ook nog twee gemeenschappe lijke woon- en eetkamers en twee keukens. In het kinderziekenhuis (dat deel uitmaakt van de medische faculteit van de Erasmus universi teit) worden ook kinderen uit onze streek opgenomen en behandeld. Door middel van deze actie kunnen de leerlingen zieke kinderen en hun ouders een steuntje in de rug geven. In 1993 spanden de leerlingen zich ook in voor het kinderziekenhuis door de verkoop van 'Sophietjes'. Toen was de animo heel groot. De opbrengst ging ook naar het ouder logeerhuis dat in 1985 in gebruik genomen werd. Doordat het Sophia kinderziekenhuis moest verhuizen, werd ook een nieuw huis voor de ouders gebouwd: het Ronald Mc- Donaldhuis. Dat werd in mei 1995 officieel geopend. Ook nu zijn de meeste leerlingen van het Scheldecollge enthousiast. Het is een doel dat hen aanspreekt. Ze hebben een lijst gekregen waar op ze kunnen noteren wie, hoeveel geeft. Is er een bedrag van ƒ49,50 bereikt dan geeft dat recht op één beeldje. Sommige mensen betalen grif het bedrag waardoor ze zelf in het bezit komen van een Binkie. Het geld wordt op school ingele verd. Na de herfstvakanties worden de Binkies op school bezorgd en uitgedeeld. Wie geen Binkie wil, kan ook nog een Sophietje bestel len. Beiden zijn gemaakt door beeldhouwster Corry Ammerlaan. De afdeling Tholen van Veilig Ver keer Nederland gaat thema-avonden verzorgen voor verenigingen. Alle Thoolse verenigingen zoals de An- bo's, de Anib, de EHBO en de bond van plattelandsvrouwen zijn aange schreven met de vraag of ze belang stelling hebben in verkeersvoorlich- ting. VVVN heeft tot nu toe vier re acties ontvangen. De onderwerpen kunnen variëren van algemeen ver keersgedrag tot de verandering in de verkeersregels. Oud politieagent H. Post van WN verzorgt de avon den. Tijdens de bestuursvergadering in de Wellevaete werd woensdag K. Bloemendal uit Oud-Vossemeer als nieuw bestuurslid begroet. Mevr. A. den Engelsman lichtte toe dat de verkeersouders van de vier scholen in Tholen een boekje met adviezen hebben samengesteld over de ver keerssituatie bij de scholen. Dit is aan de gemeente gestuurd, maar er is nog geen reactie op gekomen. Het project in Tholen loopt goed, de andere zestien scholen hebben nog geen initiatieven op dit terrein ontplooid. Maandag en dinsdag houdt VVN weer een fietsenkeuring op het Scheldecollege in Sint-Maartens dijk en het Calvijncollege in Tho len. Maandag worden alle fietsen van de leerlingen van de eerste drie klassen van het Scheldecollege be keken, samen met fietsenmaker Joh. van Houdt. Dinsdag zijn de fietsen van de leerlingen uit de klassen 2 en 3 van het Calvijncolle ge in Tholen aan de beurt. Daar on derwerpt fietsenmaker G. Vis de tweewielers aan een kritische blik. Ton voor Vlegel. De stichting Zeeuwse Vlegel krijgt van het mi nisterie van landbouw van het Azia tische land Bhutan 100.000 dollar voor een project om de baktarwe- soorten in stand te houden. Er zijn in Nederland vrijwel geen geschik te tarwerassen die zowel van goede bakkwaliteit zijn als resistent tegen de belangrijkste ziekten. Met het geld van Bhutan moet dat knelpunt opgelost worden. De regering van het land steunt het Zeeuwse project omdat het vindt dat milieuvriende lijke manieren van landbouw alleen kunnen als de gewassen voldoende resistent zijn tegen ziekten. De SGP heeft in de commissie ruimtelijke ordening aandacht ge vraagd voor de rij personenauto's die dagelijks op de Paasdijkweg in Poortvliet staan. „De Graaf zet 's morgens om kwart over zeven al zeven auto's buiten. Onze fractie vindt dat geen goede verkeersrem mer", zei K.A. Heijboer. „Mag de tweede garage die aan deze weg een uitgang krijgt er ook zoveel stallen?" vervolgde hij, doelend op Niemantsverdriet. Het CDA vulde aan dat er aan het einde van de middag ook in de flauwe bocht in deze weg steeds een hele rij auto's staat (bij Budelpack - red.). De gemeente Tholen heeft een brief naar de verkeerde gedeputeerde sta ten gestuurd. Het college van b. en w. schreef een brief aan g.s. van Zeeland over de aanvraag van een geriatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom. Dit ziekenhuis is al geruime tijd be zig met het voorbereiden van een aanvraag voor een zogenaamde GAAZ-afdeling (geriatrische afde ling algemeen ziekenhuis). Samen met een ziekenhuis in Breda zou Lievensberg dan een streekfunctie krijgen voor heel West-Brabant. Maar het Sint-Franciscusziekenhuis in Roosendaal gooit roet in het eten door eveneens om zo'n GAAZ-af deling te vragen. Er kan er slechts één de strijd winnen. Het college van b. en w. van Tholen steunt Lie vensberg vanwege het feit dat de Thoolse bevolking daar het meest op gericht is (overigens maken de Sint-Philipslanders meer gebruik van het St. Franciscus). B. en w. dachten dat er aan gedeputeerde staten van Zeeland advies gevraagd was over de GAAZ-afdeling van Lievensberg. G.s. zeggen echter nooit zo'n aanvraag gehad te heb ben. In hun antwoord melden ze, dat het volgens de wet ziekenhuis voorziening aan g.s. van Noord- Brabant (waar Bergen op Zoom ook in ligt) is om advies uit te bren gen aan de minister. Overigens heb ben de Zeeuwse gedeputeerden wel Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Slabbecoornweg 38, 4691 RZ Tholen tel. 0166-603497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. voorkeur voor een GAAZ-afdeling in Lievensberg. Ze waren verder zo vriendelijk de brief van b. en w. door te sturen naar g.s. van Noord- Brabant met het verzoek om het ad vies over de zaak ook aan de ge meente Tholen en het Zeeuwse pro vinciebestuur mee te delen. Stemmen van lezers Aannemers uit westelijk Noord- Brabant en een drietal van Tholen hebben de handen ineengeslagen en hebben samen een stichting opge richt, lees ik in de Eendrachtbode van 25 september. Zij verwachten veel van de bundeling van krach ten. Prima vind ik dat. Van harte proficiat. Op zoek naar de doelstel ling van de stichting lees ik belang stellend verder en kom tot de con clusie, dat ze samen precies hetzelf de willen realiseren als ,de grote jongens' in de bouw: kapitaalkrach tig vroegtijdig opkopen van grote stukken bouwgrond en interessante nieuwbouwprojecten voor de neus van het plaatselijke bouwbedrijf wegkapen. De lokale aannemers die afgehaakt hebben, krijgen er dus een nieuwe .bedreiging' bij: de stichting van Thoolse en Steenberg- se bouwers. De middelen waarmee de nieuwe stichting haar doel wil verwezenlijken: Ikapitaalkrachtig zijn 2. een kwalitatief beter product bieden (ook leveren?) 3. openbare aanbestedingen door gemeenten po litiek onder druk te zetten.Dat roept vragen op. Hoe kan bij punt l elk deelnemend bedrijf zijn eigen con currerende positie behouden; wat verstaat men in dit verband onder ,ook onderling prijsopgave doen?' En bij punt 2: wat hadden de deel nemers als .aannemer alleen' te bie den, dat kwalitatief minder was en hoe kwam dat dan? Ten aanzien van punt 3: de politiek wordt ge controleerd en dat gebeurt zeker als meerdere lokale aannemers in hun bestaan .bedreigd worden' zoals ,de grote jongens' dat geacht worden te doen, volgens de kersverse secreta ris. Hoe denkt men dan diezelfde politiek onder druk te kunnen zet ten? Riekt dat niet naar corruptie? De beste basis voor welk bedrijf dan ook, is juist gegrond op het vertrouwen dat mensen erin kun nen/durven stellen. Tot nu toe heeft het mijns inziens juist daaraan ont broken. Al lezend concludeer ik, dat de burgemeester van Steenber gen zich goed heeft laten informe ren. Voor het streven van de stich ting, nogmaals proficiat. Maar voor het doel en de middelen: denkt u daar met zijn allen nog eens goed over na! Corry Meijer-Hoevenaar Westzeedijk 5 Scherpenisse. Van groot belang voor de toedracht en de schuldvraag bij een ongeval, brand of delict zijn de sporen die achtergelaten worden. De bewijs voering is ook nodig voor de verze keringsmaatschappijen die uitkeren aan slachtoffers. Het is zaak heel voorzichtig om te gaan met deze sporen. Dat betoogde chef M. Jere miasse van het bureau technische ondersteuning van de regiopolitie Zeeland uit Middelburg. „Sporen ontstaan makkelijk, maar verdwij nen ook gemakkelijk." Volgens Jeremiasse wordt het be lang van sporen wel eens vergeten. De technische recherche heeft veel te maken met de hulpdiensten bij ongevallen, branden en andere cala miteiten. De 'eerste indruk' van een brand bijvoorbeeld kan voor deze dienst erg belangrijk zijn. „Wij hebben u nodig." Zeker wanneer er sprake is van een ernstig misdrijf is het van groot belang dat de sporen worden veiliggesteld. Jeremiasse legde uit hoe de recher che te werk gaat wanneer zich een ernstig misdrijf heeft voorgedaan. Daarbij wordt de plaats van het de lict afgezet, maar ook een deel van de omgeving. Minutieus wordt alles eerst op video vastgelegd. Daarna gaat men op zoek naar sporen. De biologische sporen zijn daarin het belangrijkste: vingerafdrukken, voetsporen, geur (om speurhond in te kunnen zetten), haren, speeksel en sperma. Ook sporen van hand schoenen, schoenen, banden, lak, onderdelen van verlichting, kle ding- en vezelsporen zijn van be lang. Hoe gevarieerder de kleding, hoe gemakkelijker het is voor het onderzoek. „Spijkergoed maakt het moeilijker omdat de vezels te veel op elkaar lijken." De zaal kreeg video-opnamen te zien van een aantal moordzaken en vermeende moordzaken. Gevallen die zich in de provincie hadden voorgedaan. Schokkende beelden die bij menigeen wat rauw op het dak vielen, hoewel er vantevoren voor gewaarschuwd was. Jeremias se wilde de hulpverleners met zijn uitleg en beelden overtuigen van het feit dat de recherche op de plaats van het ongeval, delict of brand 'iets te zoeken heeft.' „U moet uw eigen werk niet verzaken, maar besef dat wij nog naar sporen zoeken, voordat u ze wegspuit of vertrapt. Ik hoop dat u hiermee wat meer waardering voor ons werk hebt gekregen." Spreekt de recherche over een pd (plaats van delict), de brandweer hanteert de afkorting ook, maar dan staat het voor potentiële dader. Die kwestie doet zich wel eens voor bij een brand. Er zijn dan volgens het hoofd van de Thoolse brandweer, L.T. Steenpoorte, wel aanwijzin gen, maar geen bewijzen. Het is volgens Steenpoorte zaak daar als brandweer heel zorgvuldig mee om te gaan op de plaats van de brand. Jeremiasse zei dat de brandweer be ter gegevens kan doorgeven waar uit dat kan worden afgeleid, dan ie mand te verdenken. Want om dat te kunnen, moet er aap een aantal jus titiële criteria worden voldaan. „Breng ons in kennis. Zelf hoef je die verdenking niet uit te spreken. Zie je een gedragsverandering na de brand, dan is dat van belang om te weten." Steenpoorte noemde ook een voor val waarbij de samenwerking tus sen de verschillende diensten niet goed functioneert. „De brandweer moet direct werken. De politie waarschuwt de technische recher che in Middelburg. Wij stellen de plaats drie uur lang veilig door het af te zetten, maar het onderzoek wordt pas anderhalve dag later uit gevoerd. Dan is er een dag lang geen bewaking." Jeremiasse weet dat aan de onder bezetting van zijn dienst. „We wer ken op krepeersterkte. Onze be langrijkste opdrachtgever is de offi cier van justitie. Bij brand komen wij alleen als er sprake is van een misdrijf of een dader. Als de plaat selijke politie zegt dat er opzet in het spel is, heeft dat de hoogste pri oriteit, maar we komen niet voor een keukenbrandje als de vlam in de pan is geslagen." Steenpoorte kaartte ook het optre den van de hulpdiensten aan in situ aties waarbij asbestdeeltjes vrijko men. Jeremiasse noemde dat de 'nieuwe schrik van 1997.' Volgens hem is er veel onrust over asbest, maar heeft de arbeidsinspectie zich over de materie gebogen en richtlij nen opgesteld. „We zijn er hier heel gevaarlijk mee bezig geweest," stel de hij vast. „De brandweer in Zee land onderschat het asbestgevaar. In de randstad worden bij brand de- contaminatiecabines (om onder meer pakken schoon te spuiten - red.) ingezet en gaspakken ge bruikt. Wij hebben dat niet en we zijn er ook niet voor opgeleid." M. Simonse van het bureau techni- che ondersteuning houdt zich bezig met het verzamelen van sporen bij dodelijke ongevallen, zware aanrij dingen, complexe botsingen en bij het omcatten van autos. Hij prikkel de de zaal met een aantal 'opvoed kundige' opmerkingen. Zo vroeg hij de bestuurders van de brandweer wagens hoe vaak het voorkomt dat de brandweerwagen met loeiende sirene uitrukt, terwijl dit niet altijd nodig is. „Toeters en bellen geven geen rechten. Andere weggebrui kers hebben wel een verplichting, maar u kan door de rechter worden getoetst of het terecht was wat u deed. Vergeet dat niet. Ga niet als een idioot de weg op." Ook wees hij op het rijgedrag van degenen die niet met de brandweer wagen mee kunnen maar met hun eigen auto naar de plaats van het ongeval of de brand rijden. Simonse zei dat het zaak is om de technische recherche in te lichten over wat de hulpdiensten reeds aan werk hebben verricht wanneer het team uit Middelburg arriveert. Zo kan het van belang zijn of een hulp verlener een autogordel heeft door geknipt of niet. „Met sporen kun nen we veel reconstrueren. Zo kun nen we aan de hand van de straal in een bocht die een auto gemaakt heeft, berekenen hoe hard de be stuurder heeft gereden. Laat dan alsjeblieft niemand op de sporen parkeren." Ook het glas van de lam pen of de voorruit dat na een bot sing wordt weggeslingerd, geeft aanwijzingen voor de snelheid waarmee is gereden. „Ga niet gelijk alles wegspuiten en wegvegen." Ook riep hij op, de stand van de voertuigen zo mogelijk niet te ver anderen, maar dat leverde commen taar op van het ambulanceperso neel. Verpleegkundig coördinator N. Breker betoogde, dat het vaak niet anders kan om goed bij het slacht offer te kunnen. Simonse was het daarmee eens maar wees erop dat een aantal automatismen (zoals de accu uitschakelen) niet altijd nood zakelijk is. „Bekijk het eens van geval tot geval. Dat is mijn bood schap." Maar volgens Steenpoorte speelt de factor tijd een grote rol. De recher che kan pas na ongeveer drie kwar tier aanwezig zijn. „Je zit ook met het verkeer. Wij willen best mee werken, maar dan zit je toch met een probleem." Ook de rol van de persfotografen kwam aan de orde. Volgens Simon se kan de pers bij de afzetting wor den tegenhouden, maar C. Reitsma van de politie in Tholen legde uit, dat de politie fotografen met een politieperskaart niet tegen mag houden. Aan het uitgeven van zo'n kaart wordt ook enige deskundig heid verbonden, zo lichtte hij toe. „Iemand met zo'n kaart kan alleen geweigerd worden als er ont ploffingsgevaar is, maar dan mag er ook geen politie in blauw bij." De boerderij Buitenzorg (hier op archiefbeeld) in Tholen zal moeten wijken voor woningbouw. De gemeente heeft het plan voor elf bunga lows opnieuw tevoorschijn gehaald. Het bestemmingsplan Buitenzorg III (4e herziening) voorziet erin, dat op de plaats van de boerderij elf vrijstaande huizen op ruime kavels gebouwd worden. Het plan is een aantal jaren geleden al gemaakt, maar de Raad van State onthield er in 1994 zijn goedkeuring aan. De noodzaak van woningbouw op deze plek vóór het pachtcontract van D.J. van Gorsel was afgelopen, was volgens de Raad van State onvol doende door de gemeente aange toond. Omdat de pacht van de gronden op 1 december afloopt en van de ge bouwen op 1 maart volgend jaar, gaat de gemeente de planologische procedure weer opnieuw starten. Zich daarbij baserend op de uit spraak van de Raad van State dat het niet gewenst is om op de be treffende plek (midden in een woonwijk) een agrarisch bedrijf te handhaven. SGR PvdA, CDA kon den het voornemen om de draad weer op te pakken voluit steunen. Ook VVD en AOV hadden geen problemen met het ontwikkelen van de woonwijk. Maar mevrouw W.A.M. Roelvink was bang dat het met allemaal bungalows 'eenhaps- crackers' zouden worden en pleitte voor voldoende variatie. Mevrouw E. Frigge-Hogesteeger zag liever het jaren geleden door Huis en Heem aangedragen plan gereali seerd. Ook Van den Donker was daar een voorstander van. „Een se- rietje bungalows maakt het plan on aantrekkelijker. Bovendien zijn meer bejaardenwoningen nodig", wees hij op de jongste ontwikkelin gen in de ouderenhuisvesting. De filosofie is immers minder mensen in een verzorgingstehuis en langer zelfstandig blijven wonen. Maar de burgemeester maakte duidelijk, dat het college met het oog op het ruimtelijke aspect en de afstand tot voorzieningen geen bejaardenwo- ninger. „p die plek wil. Toen een aantal jaren geleden voor het eerst over de sloop van de uit 1877 daterende boerderij werd ge sproken, kwam Tholen Stad Actief in het geweer. Mevrouw J. Meer- man-Ottevanger van die werkgroep spande zich in voor het behoud van de hoeve. Er werd een enquête ge houden onder de bewoners van de woonwijk Buitenzorg en een ruime meerderheid sprak zich uit voor het behouden van de karakteristieke boerderij. Als mogelijke bestem mingen kwamen een kinderboerde rij of een streekmuseum ter sprake. In een reactie liet Huis en Heem door architect Boelhouwers een plan ontwerpen dat voorzag in een hofje met vier tot zes bejaardenwo ningen in een van de schuren, hand having van de bestaande woning en op de rest van het terrein een stuk of vijftien huizen. De gemeenteraad (waarin D66 toen nog niet verte genwoordigd was) hield echter vast aan het plan voor de bouw van elf bungalows en verklaarde vijf jaar geleden de bezwaren van Huis en Heem en van bewoner D.J. van Gorsel ongegrond. Gedeputeerde staten deden hetzelfde. Vorig jaar probeerde Van Gorsel de boerderij op de monumentenlijst te krijgen, maar die poging leed schipbreuk. Volgens monumentenzorg is de hoeve niet authentiek, zei de burge meester in de commissie. De VVD deed een dringende op roep aan burgemeester en wethou ders om een goede oplossing te vin den voor Van Gorsel. En D66 vond zelfs, dat de gemeente het niet kan maken om Buitenzorg te slopen zo lang niet is beslist over de bouw aanvraag van de Tholenaar (deze wil aan de Postweg een nieuwe boerderij bouwen). Maar het CDA wil van uitstel niet weten. „Van Gorsel heeft kansen genoeg gehad om zich elders te vestigen. Er is een keer een dead line", zei W.C. van Kempen. De procedure voor de bouwaanvraag loopt nog, maar dat heeft niets te maken met het bestemmingsplan Buitenzorg III, aldus de burgemees ter. Deze suggereerde dat er moge lijk een soort kunstwerk geplaatst zou kunnen worden als herinnering aan de hoeve die de wijk haar naam gaf. Daar brak het VVD-Tweede Ka merlid mr. O. Vos een lans voor het uitbreiden van de politie met 4000 agenten, waarvan 1000 op het plat teland moeten worden ingezet. Vol gens Vos (woordvoerder voor justi tie en visserijkwesties binnen zijn fractie) is dat hard nodig omdat de geweldsdelicten de laatste vijftien jaar enorm zijn gestegen. Dat ge weld gaat vaak gepaard met alco holgebruik, al dan niet in combina tie met drugs. En is onder meer ook het gevolg van de vervaging van 'normen en waarden', en het geweld op de televisie. Al het straatgeweld zou volgens Vos centraal moeten worden gere gistreerd, zoals dat nu gebeurt met zware criminaliteit. Op die manier zou de politie meer grip kunnen krijgen op het verschijnsel zodat de bestrijding vergemakkelijkt wordt. Is het gevoel van onveiligheid in steden groot, volgens de liberaal komt het ook op het platteland voor. „De politie moet binnen vijf tien minuten aanwezig zijn na een melding maar komt nog al eens la ter." Met meer politiemensen is er vol gens Vos ook beter preventief te werken. Agente C. Steketee uit Scherpenisse die werkt bij het korps landelijke politiediensten, plaatste enige kanttekeningen. Ze bekritiseerde de reorganisatie van de politie van enkele jaren geleden waarbij gemeente-en rijkspolitie werden omgezet in regiopolitie. Daarbij zijn gespecialiseerde dien sten (zoals de zedenpolitie en de veldpolitie) opgedoekt. „We weten nu van heel veel heel weinig. Waar om worden die diensten niet herin gevoerd? Die bijzondere opspo ringseenheden zijn er voor uitge rust. Die weten van de hoed en de rand." Vooral de veldpolitie zou volgens haar goede diensten kun nen verrichten op Tholen om stro perij tegen te gaan. Dat er gepleit wordt voor 4000 po litiemensen meer is volgens haar niet voldoende. Steketee vroeg zich af of het korps dan ook meer be voegdheden krijgt. „Ik rij vaak op de doorvoerroute voor drugs van Antwerpen naar Breda tussen de drugsrunners. Maar daar mag ik niks aan doen. Ik mag alleen 60 gulden boete geven als ik ze een keer geen richting aangeven. We kunnen weinig. Doorgewinterde criminelen weten dat precies. Meer politie, dan ook meer bevoegdhe den." Ook tegen illegalen zou Steketee meer willen optreden. Maar vol gens haar moeten ze eerst qen straf baar feit plegen voordat er maatre gelen genomen kunnen worden. Tenslotte stelde ze ook dat de agressie tegen de politie toeneemt. „We krijgen meer beledigingen naar ons hoofd. Een collega voor klootzak uitmaken, is heel nor maal." Vos onderkende dat er veel verbaal geweld gebruikt wordt. „De politie heeft weinig gezag bij de burger. Dat ligt aan de burger en de politie. Uw gezag dient onberispelijk te zijn. Er moet gewerkt worden aan het herstel van het gezag van de po litie." Terughoudender bleek Vos wat betreft het aanhouden van ver moedelijke drugsrunners. Hij wees erop dat er duidelijke aanwijzingen moeten zijn om iemand aan te hou den en waarschuwde voor wille keur. Maar ook Vos wil de zeden politie en de veldpolitie in ere her steld zien. „Het is van de zotte dat die zijn opgeheven." K. Saris, exploitant van De Speel mansplaten stelde dat de politie - door de beperkte bevoegdheden- 'gefrustreerd' is geraakt. Hij illus treerde dat aan de hand van de dief stal uit zijn container aan de Oes- terdam. Daar werden een boorma chine, grasmaaier en ander gereed schap ter waarde van 5000 gulden ontvreemd. „Ik heb twee maal om de politie gevraagd. Vroeger kwa men ze nog met zijn tweeën, nu kwam er maar eentje. De bood schap was dat ik in alle gereed schap mijn postcode hadden moe ten graveren. Terug naar het bureau om er rapport van op te maken en de dag is weer om. De politieman is gefrustreerd. Als ze iemand te pak ken krijgen, is die eerder buiten, dan degene die aangifte doet." Vos vond dat registratie in zo'n ge val een vereiste is om de gegevens aan andere diensten door te geven om er achter te komen of er een pa troon zit in de soort diefstallen. Het ophelderen van diefstallen zou vol gens hem flink omhoog moeten. Dat is nu maar 14 procent. Een vooruitgang is er echter geboekt bij het opsluiten van verdachten. „De laatste jaren zijn er veel cellen bij gekomen. We hebben er nu 14.000 in plaats van 5000. Dat was een historisch laagtepunt. Nu kunnen we iemand preventief in hechtenis nemen." Gemeenteraadslid E. Frigge-Hoge steeger wilde weten waarom bur gers zo massaal regels overtreden, zoals zomers bij de Oesterdam wanneer bijna niemand zich aan de parkeerregels houdt en ook onge straft natuurgebieden betreedt. Ve der wees zij op het feit dat er meer vandalisme voorkomt onder jeugdi gen. „Ik krijg de indruk dat er min der blauw op straat komt, in plaats van meer." Vos vond dat de problemen bij de Oesterdam via de gemeenteraad aangepakt zouden moeten worden. Het liefst in regionaal verband via de burgemeester. Maar Frigge zei dat dit was gebeurd, maar dat er geen geld is om extra politie in te zetten. Vos: „Als er niet direct meer blauw op straat kan komen, zet dan stadswachten in. Dat zou ook hier kunnen. Een Melkert 1-baan me vrouw, 120 procent van het mini mumloon. Het werkt echt." Volgens G. de Kaper (op de Zeeuwse gros lijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen) is er iets mis met het personeelsbeleid binnen de politie. „We hebben meer politie dan we op straat zien. 's Avonds en 's nachts is er minder personeel. Jammer. Het zijn de dure uren." Volgens De Kaper worden agenten op een bepaalde leeftijd van straat gehaald om administratieve taken te doen. Vos noemde het dienstrooster inge wikkeld en verwacht dat de invloed van het ministerie op de korpsen groter zal worden. Mevrouw Y. Tebbens vroeg zich af of de VVD meer zou kunnen doen aan het 'machtsmisbruik van de ge meente.' Ze zei zich als burger 'bij na altijd machteloos' te voelen. „Het duurt lang voordat er gere ageerd wordt en er wordt niet naar je geluisterd." Maar volgens Vos is dat een taak van de provincie. „Wij vinden gemeenten juist zo belang rijk. Vanuit de landelijke politiek kunnen we daar weinig aan doen. U moet bij de provincie aan de bel trekken." Het gemeentebestuur voelt er niet voor om de vereniging De Zeeuwse Molen te betrekken bij het voor overleg voor het opstellen van be stemmingsplannen. De vereniging - waarvan de Thoolse archivaris Zuurdeeg secretaris is - had dit ge vraagd op grond van een artikel in het besluit ruimtelijke ordening. Dat besluit heeft volgens de burge meester echter uitsluitend betrek king op een aantal aangewezen in stanties en daar hoort De Zeeuwse Molen niet bij. Die kan bijvoor beeld via hoorzittingen de belangen kenbaar maken. „Maar dan zijn plannen vaak al in een vergevor derd stadium", zei J. van den Don ker (D66) maandag in de gemeente raad. „Dat is niet juist", reageerde de burgemeester. D66 en AOV wa ren voorstander van overleg met de vereniging. „Om tot een evenwich tig plan te komen, is het goed om zoveel mogelijk adviezen vanuit de maatschappij te betrekken", vond Van den Donker. De SGP steunde het college. „Er zijn zoveel vereni gingen en belangengroepen. Als die allemaal gaan komen", zei K.A. Heijboer. De VVD probeerde naar aanleiding van de brief van De Zeeuwse Mo len aandacht te vragen voor de bo men rond molen De Hoop in Tho len. Maar de burgemeester liet dat niet toe. „Dat is hier niet aan de or de. De brief gaat over heel iets an ders", onderbrak Van der Munnik mevrouw Frigge. Minister De Boer van volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en mi lieubeheer vindt, dat de groei van Tholen ,op gespannen voet' staat met het beperkte beleid voor de woningbouw en bedrijfsvestigingen zoals het rijksbeleid dat aangeeft. Zij verwijst in een brief aan gede puteerde staten van Zeeland naar de vierde nota ruimtelijke ordening extra (Vinex) en de Huisvestings- wet. Concreet gaat het om de op vang van de externe migratie im port') naar Noord-Zeeland en de toename van het ruimtebeslag. De minister vindt nader, gezamen lijk onderzoek van de woningmarkt in Zeeland gewenst. Zij spreekt nu nog over ,een kwetsbaar evenwicht in de ontspannen Zeeuwse woning markt.' De situatie in Zeeland moet in het jaar 2000 beoordeeld wor den, tegelijk met de herijking van de Vinex. „Reeds nu zouden de maatregelen benoemd kunnen wor den die (zo nodig) de beoogde situ atie in de dan resterende streekplan periode alsnog bewerkstelligen", voegt mevr. De Boer er in haar brief aan g.s. aan toe. Ze verwijst naar het overleg met gedeputeerde Van Zwieten om ,zo spoedig moge lijk nadere afspraken te maken over het onderzoek en het benoemen van de monitor-indicatoren.' Volgens minister De Boer kunnen de resul taten van dit onderzoek mogelijk al een rol spelen bij de beoordeling van het Zeeuwse streekplan door het rijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 9