Scholen moeten rond de tafel Vrederust naar minder opnamen Banenpoolers helpen Betho bij zonnebanken uit de brand Muziekkorpsen en majoretten zetten goede 18e taptoe neer Drukte rond plein aan Raadhuisstraat Oud-Vossemeer Wanneer het varken werd geslacht, was het feest' Thools Flyzone aan leiding in dartscompetitie Loket gemeente in Vossemeren Samenwerking met gemeentearbeidsbureau en Besth-werk Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Gemeente krijgt meer te zeggen in onderwijs Tholen krijgt meer bevoegdheden in het onderwijs. Be halve de huisvesting komen er nog twee beleidsterrei nen op het bordje van de gemeente terecht. Het gaat om een beleid om leerachterstand bij kinderen op te heffen, alsmede om schoolbegeleiding en onderwijs in allochto ne talen. Eigen belangen Experiment deeltijdbehandeling succes Projecten Vrijdags en zaterdags GEOPEND Om een tweede productielijn voor de montage van zon nebanken volledig te kunnen bezetten, zijn bij de sociale werkplaats de Betho in Tholen acht banenpoolers aan de slag gegaan. Dat is bijzonder omdat zij niet onder de wet sociale werkvoorziening vallen. Maar verschillende partijen hebben de handen ineen geslagen om deze lang durig werkloze mensen aan een baan te helpen. Heel snel Normale arbeidsmarkt Zaterdagavond organiseerde muziekvereniging OVM voor de achttiende keer een taptoe in Oud-Vossemeer. Voorzitter A.A.J. Hommel van OVM was de speaker. Hij heette het in groten getale opgekomen publiek wel kom op het plein aan de Raadhuisstraat. Het regenachti ge weer dat voorspeld was, bleef uit zodat het eèn ge slaagde avond werd. Twirlstokjes Oktober is traditioneel de slachtmaand. Wanneer dan eens per jaar het huis varken werd geslacht, was het werkelijk feest. U zou eens een keertje keutjesavond kunnen organiseren met verse worst, hersentjes en smul len bijvoorbeeld. Met het echtpaar Boon-Goedegebuure uit Sint Annaland laten we de slacht de revue passeren. De oud-timmerman hield jaren een varken. Voor het slachten trok je een hele dag uit, vertelt Koos Boon. Dan was het een beetje feest. Overal een borrel Drie soorten worst Hersentjes Hammen aan de zolder Stroopvet TOYOTA De gemeente moet dit beleid samen met alle Thoolse scholen gestalte geven. In het schooljaar 1997-1998 moet daarover overleg gevoerd worden omdat op 1 augustus 1998 de bevoegheden overgeheveld wor den naar de gemeenten. Om uit te zoeken hoe het nu is ge steld met het gebruik van gelden om leerachterstand op de scholen weg te werken, gaat het college van b. w. een enquête houden onder de scholen. Ook wil het dagelijks be stuur weten met welke instellingen de scholen samenwerken. De uit komsten daarvan worden de lei draad bij de besprekingen met de scholen. Eerst komt er in oktober of novem ber over de nieuwe materie een voorlichtingsbijeenkomst waar ook de leden van de commissie welzijn en onderwijs voor uitgenodigd wor den. De gemeente heeft voor dit doel een nota geschreven onder de titel lokaal onderwijsbeleid waarin een en ander wordt uitgelegd en waarin ook de enquête is opgenomen. Ook is een inventarisatie gemaakt van het aantal allochtone leerlingen op Thoolse scholen. Dat zijn er in to taal 89, waarvan 39 Marokkaanse kinderen, 12 uit het voormalige Joegoslavië en 5 uit Turkije. De vereniging Nederlands gemeenten is bezig een modelverordening te maken die ook in het overlegorgaan (van de scholen) wordt besproken. De commissie welzijn en onderwijs ging er onlangs niet diep op in. A. Kersbergen (SGP) vroeg wel aan dacht voor de begeleidingsdiensten van de scholen. Het regionaal peda gogisch centrum Zeeland (die de meeste openbare scholen begeleidt) slokt volgens hem veel geld op, in tegenstelling tot de andere diensten, het Ds. Kerstensonderwijscentrum en de stichting begeleidingscentrum gereformeerd onderwijs. Maar vol gens wethouder J. Versluys komt daar verandering in en zullen de bijdragen op hetzelfde niveau uit komen. J. de Jager (CDA) vond dat het be leid 'zo breed mogelijk' moet wordt gedragen. Hij had gehoopt dat er wat rust in het onderwijs zou ko men, maar met deze nieuwe plan nen zag hij niet gebeuren. Versluys kon zich daar wel iets bij voorstel len. Het overleg over de huisves ting gaat ook niet altijd gemakke lijk. „De verschillen zijn soms groot. Toch moeten we naar con sensus streven. Vaak blijkt dat de eigen belangen naar voren worden geschoven, terwijl het erom gaat het algemeen belang niet uit het oog te verliezen." Psychiatrisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren wil toe naar minder overnachtingen door patiënten. Het ziekenhuis vindt dat het zowel voor het ziekenhuis als voor de mensen beter is dat iemand (indien mo gelijk) alleen dagbehandeling volgt. Een experiment met deze vorm van deeltijdbehandeling is enthousiast ontvangen. Dat meldt directeur patiëntenzorg mevr. W. Smith-van Rietschoten in het jaarverslag van het psychiatrisch ziekenhuis. Vrederust begon eind 1995 met het werken aan een nieuwe zorgvisie. De kern daarvan is dat er een geva rieerder zorgaanbod moet komen, meer gericht op de vraag van de pa tiënten. Het afgelopen jaar is daar hard aan gewerkt en één van de re sultaten is een experiment met op- namevervangende deeltijdbehande ling op vijf afdelingen van Vrede rust. „Patiënten kunnen dan over dag gebruik maken van onze klini sche voorzieningen, zonder dat ze volledig worden opgenomen. Ze lo pen bij ons het volledige program ma en gaan 's avonds gewoon naar huis. Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn, dan kunnen ze 24 uur per dag terugvallen op onze kli niek", schrijft mevr. Smith in het jaarverslag. „En zo nodig kunnen ze dan de nacht daar doorbrengen." Het experiment is een succes en op de vijf afdelingen als nieuwe be- handelvorm opgenomen. Vrederust kende al wel deeltijdbe handeling, maar het nieuwe aan dit experiment is de combinatie met 24-uurszorg. Het idee is voor een deel uit nood geboren. „Het beroep op het psychiatrisch ziekenhuis wordt groter, terwijl ons budget ge lijk blijft. Met deze vorm van deel tijdbehandeling kunnen we zo'n 23 patiënten behandelen met vijftien plaatsen", zegt directeur algemene zaken A.M.M. Nagtzaam. Zijn col lega mevr. Smith vindt dat echter niet het belangrijkste. „Het belang rijkste effect is dat je opname voor- Drie Thoolse teams doen mee aan de RDF-dartscompetitie in West-Brabant. De competitie kent drie devisies (ere, eerste en tweede). In de eerste divisie speelt The Pub 1 uit Tholen. Deze ploeg nam het deze week op tegen Bulls Eye uit Steenbergen. De eindstand was 5-5. Daarmee bezet The Pub de zevende plaats - exact middenin - met vijftien punten. De nummer vijf en zes hebben beide ook vijftien punten. Ruimschoots koploper is De Kroeg 1 uit Bergen op Zoom met 29 punten. De Thoolse ploeg Flyzone gaat in de tweede divisie ruim schoots aan de leiding. Het team won met 3-7 van Kopke 2 uit Bergen op Zoom. Flyzone heeft nu 19 punten en vijf punten voorsprong op nummer twee. Het Wapen van Nassau uit Rucp- hen. In dezelfde klasse komt ook The Pub 2 uit. Deze ploeg verloor met 7-3 van De Kroeg 2 en staat met veertien punten op een zevende plaats, maar de marges zijn nog niet erg groot. De gerenommeerde LIJSTENMAKER vuqpDctuwm troorhet 'ustwerk eiland Tholen Molenstraat 13, tel./fax: 0166-664041 4695 CK Sint-Maartensdijk Advertentie I.M. komt. Als je een patiënt een paar maanden opneemt, gaat al snel zijn sociale netwerk verloren. Voor ie mand in deeltijdbehandeling gaat naast de behandeling het normale leven ook door. De problemen die hij daarin tegenkomt, neemt hij mee naar de therapiesessies. En na de behandeling hoeft hij zich niet opnieuw aan te passen aan het le ven in de maatschappij." Volgens Vrederust reageren ook de patiën ten enthousiast. Mede vanwege het feit dat iemand in deeltijdbehande ling meer vrijheid heeft. Er zijn nog meer vernieuwende projecten opge zet. Het project transmuraal inten sieve ambulante zorg bijvoorbeeld. Daarin biedt Vrederust samen met de Riagg intensieve zorg aan zoge naamde 'draaideurpatiënten'. Dit zijn mensen die in het verleden vele malen werden opgenomen maar tussendoor hun behandeling afbra ken. Daarvan waren er vorig jaar 30 in Vrederust. De intensieve opvang zorgt ervoor dat ze zich beter voe len en dat er (dankzij verkorte op nameduur) minder grote gaten in hun leven vallen. Verder is er ook het samenwerkingsproject arbeids rehabilitatie. Samen met vier ande re instellingen werkt Vrederust er aan om patiënten niet alleen klach- tenvrij te krijgen, maar ook aan huisvesting en werk te helpen. Zo kunnen ze zo normaal mogelijk functioneren. Het doel van het pro ject is om de patiënten uiteindelijk op een vaste werkplek te krijgen. Tot slot heeft Vrederust ook een therapiegroep voor vrouwen met een trauma opgezet, samen met de Riagg. De gedachte daarbij is dat mensen met een trauma gauw de controle over zichzelf verliezen als ze in een kliniek behandeld wor den. Het is effectiever om ze met lotgenoten bij elkaar te brengen en er de nadruk op te leggen hoe ze el kaar kunnen helpen. Er komt nog een soortgelijke groep voor vrou wen van zestig jaar en ouder voor wie speciaal vragen over de zin van het leven een rol spelen. Inwoners van Nieuw-Vossemeer kunnen vanaf 1 oktober voor een aantal diensten van de gemeente te recht in bejaardentehuis De Vosse meren. De receptionistes van het zorgcentrum zullen ingeschakeld worden om de beperkte dienstverle ning - gedurende 2,5 uur per week - gestalte te geven. Het is de bedoe ling dat zij algemene informatie verstrekken en toelichting geven op bepaalde formulieren. Sinds de her indeling ruim acht maanden gele den moeten de Vossemeerders voor al hun gemeentelijke zaken naar het gemeentehuis in Steenbergen. In De Vossemeren zal een rek ge- plaats.t worden met gemeentelijke informatie, documentatie en aan vraagformulieren van de sectoren burgerzaken, middelen en grondge biedzaken. Ook komt er een brie venbus voor post aan de gemeente. Het gemeentelijk loket zal een jaar als proef functioneren. Steenbergen betaalt voor deze service 6500 gul den per jaar aan het bestuur van de stichting Zorgcentra Vliet en Din- tel. De uitbreiding bij de Betho is het gevolg van een interne reorganisa tie; de meubelafdeling is van Tho len verplaatst naar de vestiging Goes. De acht werknemers zijn meeverhuisd; zij pendelen nu dage lijks. Voor de zonnebanken waren vijftien nieuwe mensen nodig. Ze ven daarvan konden via de wet so ciale werkvoorziening (wsw) wor den aangetrokken, maar daarmee waren de 420 wsw-plaatsen bij de Betho-vestigingen volgeboekt. „We hadden naar een uitzendbureau kunnen stappen", vertelt directeur A.W. Leenhouts. In plaats daarvan is gezocht binnen een groep - niet direct gehandicapte - werklozen met een grote afstand tot de ar beidsmarkt. Het arbeidsbureau en de afdeling sociale zaken van de gemeente zijn daarbij ingeschakeld. „De gemeente doet veel aan de uit stroom van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Dit project komt daar heel dicht bij en daarom werken we er graag aan mee", licht wethouder I.C. Moerland toe. Het arbeidsbureau selecteerde 25 kandidaten, waarvan er na een voorlichtingsmiddag eerst 15 over bleven en toen nog 10. „Het is alle maal heel snel gegaan. Binnen twee wekeq waren de acht gekeurd en wel", vertelt mevrouw M. Volkers van het arbeidsbureau. De acht zijn via de banenpool van de stichting Besth-werk bij de Betho gedeta cheerd. Daarvoor breidde de ge meente het aantal banenpoolplaat sen uit van acht naar zestien. Offi cieel ging het achttal op 1 oktober aan de slag, maar vanaf eind juli zijn ze al in opleiding. Met behoud van uitkering en een stimulerings premie van de gemeente, die dit jaar zo'n 20.000 gulden aan het pro ject spendeert. In 1998 en 1999 kunnen de kosten waarschijnlijk ten laste worden gebracht van de nieu we wet inpassing werkzoekenden (wiw), die op 1 januari in werking moet treden en in de plaats komt van de banenpool en de jeugdwerk - garantiewet (jwg). Er blijft een risi co voor de gemeente, omdat nog niet duidelijk is hoe groot de ver goeding van het rijk wordt. Ander zijds levert het de gemeente geld op, omdat op uitkeringen bespaard wordt. Besth-werk heeft op dit moment 80 banenpoolers en 170 jwg'ers uit de Oosterschelderegio in dienst, die gedetacheerd zijn in zowel de col lectieve als de marktsector. Met de acht Thoolse banenpoolers erbij na dert de stichting de grens van 96 die door arbeidsvoorziening Zee land is gesteld. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld, dat de ba nenpoolers na afloop van het twee jarige project bij de Betho aan de slag kunnen en niet terug moeten vallen op een uitkering. „We bekij ken gedurende die periode of de mensen begeleid kunnen worden naar de normale arbeidsmarkt. Of dat ze met een wsw-indicatie bij de Betho in dienst kunnen treden", legt directeur A. van 't Westeinde van Besth-werk uit. Het aannemen van de banenpoolers was voor de Betho reden voor een bescheiden feestje. Alle werkne mers kregen woensdagmiddag kof fie met gebak. En wethouder Moer land overhandigde de acht nieuwe werknemers een bloemetje. Daarna werd de ingebruikname van de nieuwe productielijn en de samen werking van diverse instanties in dit project symbolisch tot uitdruk king gebracht. Moerland reed op een heftruck een vracht zonneban ken uit het magazijn, door een lint dat door Betho-directeur Leenhouts en directeur Van 't Westeinde van Besth-werk werd vastgehouden. De majoretten van OVM - hier samen met het muziekkorps - zijn de laatste tijd aardig in aantal toegenomen. Voorzitter Hommel memoreerde dat het voor OVM een beladen tap toe was, omdat het de eerste was na het overlijden van de leden Rien Quist en Marjolein Droogers. Hij stelde ook de twee gastkorpsen voor: showbrassband Thalita uit Vlaardingen en drum buglecorps Blue Spirit uit Middelburg. De muziekkorpsen marcheerden na het intro van OVM voor het pu bliek langs. OVM beet de spits af met onder meer enkele nummers van bluesgitarist en -zanger Eric Clapton. Maar ook een medley van bekende melodieën waaronder de cancan werd ten gehore gebracht. Een grappig moment in de show was dat drie trompettisten in de micro foon een partij speelden op slechts het mondstuk van hun instrument. Het optreden van OVM werd ge volgd door een show van de mini- rettes en de majorettes van de Oud- Vossemeerse muziekvereniging. Menige bezoeker vergaapte zich aan de' snelheid en precisie waar mee de twirlstokjes rondgedraaid, opgegooid en opgevangen werden op de tonen van moderne muziek van onder andere Michael Jackson. Een klein meisje uit het publiek stal de show doordat ze enkele meters het plein opliep en daar de bewe gingen op de maat van de muziek probeerde na te doen. Showband Thalita, gekleed in uni formen zoals ook de Engelse Royal Guards dragen, vervolgde de taptoe met Britse muziekstukken, geba seerd op brassbandstijl. Het meren deel van de muziek wordt door de bandmaster zelf gecomponeerd of gearrangeerd. De rest wordt geïm porteerd uit Groot-Brittannië. Na Thalita brachten de majoretten van OVM weer een festivalshow waar ze twee weken geleden op een wed strijd in Zierikzee de tweede prijs mee wonnen. Als laatste korps trad Blue Spirit voor het voetlicht. Met een Amerikaanse show en zeer ge disciplineerd uitgevoerde figuren bracht Blue Spirit een programma in de sfeer van de rockmuziek. Daarbij traden ook nog vier vendel- zwaaisters op. In de finale speelden de drie korpsen elk nog een keer (naast elkaar opgesteld) en na het taptoesignaal werd de avond beslo ten met het Wilhelmus, gespeeld door OVM en Thalita. Oktober, de slachtmaand met een verse ,wostekoeke' Voor de oorlog had bijna iedereen op Tholen en St. Philipsland nog een varken achter het huis. Het beest kreeg de etensresten en pap van pootaardappelen en gerst. Zo'n varken is trouwens een zindelijk dier, weet Koos te vertellen. Hij deed altijd zijn behoefte buiten in de loop, nooit in zijn hok. Na een jaar, als het huisdier zo'n 500 kilo woog en dus een lekkere vetlaag had, kwam de slager. Er werd pas vanaf oktober geslacht. Mevrouw Boon weet nog dat haar moeder al tijd blij was als oktober weer in zicht kwam. Dan kon er weer ge slacht worden en er was weer verse worst en verse krippen spek. Dat was smullen na maanden eerst uit ,de tonne' te hebben gegeten en la ter gedroogde ham of worst van de stok. Het slachten gebeurde in het najaar en de wintermaanden, want de andere maanden van het jaar was het te warm. Daar moest in die tijd, zonder koelkast en diepvries, wel degelijk rekening mee worden gehouden. Maar als het zo ver was, dat het varken onder het mes moest, werd het dier eerst door de slager ge brand. Dat gebeurde met stro, ver telt mevrouw Boon. „Al het haar werd eraf gebrand. Ik woonde bui ten het dorp, dus bij ons deed men dat in de wei. Maar in St. Annaland zelf deed men dat 'achter bogers.' Bij dat branden was altijd veel jeugd aanwezig. Daarna ging het varken mee naar huis. De werk plaats was schoon gemaakt; er kwa men lakens over de werkbanken en de worstmolen kwam op tafel. Dan kon de slager aan de slag en als hij alles had verwerkt tot hammen, rib ben en spek, kon hij zijn eerste bor rel nuttigen. Dat hoorde er gewoon bij. Overal kreeg de slager een op- kikkertje als zijn karwei erop zat. kant, vertelt mevrouw Boon, die het nu wel gemakkelijker vindt, dat het vlees mooi in porties thuis komt en zo in de diepvries kan. Ook de hersentjes gingen de pan in, na eerst een nachtje in het water met azijn te hebben gestaan om ze wat schoon te laten trekken. Daarna een kwartiertje koken met vers wa ter, een scheut azijn en zout. Ver volgens zo op het brood of lekker bruin gebakken. Het lijkt een beetje op zwezerik, dus als u daar een lief hebber van bent, zijn de hersentjes het proberen waard. Boon lust ze graag, maar wel het liefst gekookt. „Omdat men het vroeger niet zo breed had, werd alles gebruikt. Ook de oren en de poten", zegt de oud timmerman. Die oren en poten gin gen in de .pekeltonne' om ze later gekookt te eten. Zo werd zelfs de dikke darm gegeten. Mevrouw Boon trekt haar neus op. Ze moet er niet aan denken, maar haar man lust ze wel. De slager spoot de darm schoon, daarna ging ze drie dagen in water en zout. Dan moesten ze een paar uur koken en dat stonk vreselijk. Na het koken lekker op- - bakken en smullen van de smullen, want zo werd dit - een beetje on smakelijke - deel van het varken Op het bord hersentjes, gekookt en gebakken; linksboven lever, rechts worst in de draai en rechtsboven lichte worst. En ook de kijkers, die kwamen ver nemen hoe dik het spek van het varken was, namen maar al te graag een borreltje ter gelegenheid van de slacht", vertelt meneer Boon ge amuseerd. Het werk zat er dan nog niet op. Al lereerst moest de worst gemaakt worden. Verse worst werd en wordt gemaakt van buikspek, een stuk van de schouder en andere bruikba re slachtresten. We kennen de losse worst en de worst in de darm. Daar voor werd de dunnedarm door de slager schoongemaakt en geschrapt op de plank, tot alleen dat dunne vliesje over bleef en vervolgens stopte men de worst er in. De losse worst werd gedeeltelijk uitgedeeld in de vorm van een ,wostekoeke'. Dat was een bord gevuld met losse worst, s' Avonds als het keutjes avond was, werd de worst gebak ken en met Zeeuws wit brood gege ten, met koffie of thee en na afloop nog een borrel. De verse worst in de darm werd aan de stok gehangen om te drogen en later bij het brood gegeten, 's ochtends voordat je haar het land ging. Nog twee worstsoor ten kwamen op tafel: lichte worst gemaakt van de longen en spek. Deze worst is op de minste plaats licht van kleur. Voor het bakken is hij rood, na het bakken wordt hij zowat zwart en waar de naam lichte worst vandaan komt, kan het echt paar Boon me niet verklaren. Maar deze lichte worst is niet bij iedereen even populair. Jammer vind ik, want hij is best lekker, gebakken op het brood of bij de aardappelen en rode kool. Als derde worstsoort werd van de lever natuurlijk de le verworst gemaakt. De lever werd door de worstmolen gedraaid met kleine stukjes spek erdooren zo in de darm gestopt. Mevrouw Boon vult nog aan, dat losse worst ook bewaard werd voor later door er worsteballen van te bakken en ze dan onder het vet te bewaren in de keulse pot. U weet het vast wel: die mooie blauwe potten, misschien staat er nu wel een in de kamer met een droogboeket erin. De nieren en de ,vosse krippen', stukjes vlees met bot, die men van de ribben had afgehakt om ze mooi gelijk te maken, werden de andere dag genuttigd. Men kookte ze en bakte ze op met wat peper en zout, waarna ze gegeten werden met aardappelen en gestoofde peertjes. Afhankelijk van het tijdstip dat de slager was gekomen, was je aan het eind van de middag weer aan de toch nog door vele mensen gewaar deerd. De kinderen waren toen nog blij met een stukje zwoerd. Dat smaakte heerlijk als zo'n varken schoon gebrand was en regelmatig kwamen de kinderen er dan ook Al het vlees dat niet in de worst ging of als verse krippe' werd ver orberd, ging in de pekeltonne'. Het spek werd in grote stukken in bek kens gedaan, vervolgens zes weken in de .pekeltonne', dan afgewassen en gedroogd om daarna aan de zol der verder te drogen.Zo ging het ook met de hammen. Als men die aan'de zolder hing, werd er een ka toenen zakje omheen gedaan, tegen de vliegen, omdat er anders maden in zouden kunnen komen. De ham werd dun gesneden op het brood gegeten of in dikkere plakken, ge bakken, bij de aardappelen en met zeekraal gegeten. De ribben gingen ook in de .pekel tonne' en werden later gekookt ge geten met aardappelen en hele, in de schil gekookte peren, zoals in de eerste aflevering van Zeeuws Maal werd beschreven. De reuzel is weer een andér stuk spek uit een dieper gelegen vetlaag. Als men de reuzel in stukjes snijdt en uitbakt, houdt met kaantjes over. Die zijn vooral lekker als ze met warme stroop op het brood worden gegeten, vindt mevrouw Boon. „Een andere mogelijkheid is om ze alleen met zout te eten. Met koude reuzel werd het brood gesmeerd. Liever had je eigelijk boter, maar dat was te duur." Stroopvet was nog zo'n broodbeleg uit die tijd, maar het smaakt tegen woordig ook nog goed. Het is een voudig te bereiden door het vet van vet, uitgebakken dobbelsteentjes spek, te bewaren, vervolgens te la ten stollen en daarna naar smaak stroop erdoor te roeren. Laten we als uitgangspunt half om half ne men, zo op de boterham smeren, eventueel gecombineerd met een stukje oude kaas. Zo zijn er al wat ingrediënten voor de gezellige keutjesavond de revue gepasseerd. Was het vroeger alleen gebakken worst, nu zou men daarnaast wat klaargemaakte hersentjes, niertjes, kaantjes met stroop, stroopvet en krippen gebakken spek kunnen ne men. Zet alles op tafel, een mand vers Zeeuws tarwebrood erbij, kof fie, thee en een borreltje, een stel goede vrienden en uw keutjesavond kan beginnen. Smullen maar! De voorzitters Leenhouts van de Betho (links) en Van 't Westeinde van Besth-werk houden een lint vast terwijl wethouder Moerland een vracht zonnebanken uit het magazijn rijdt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 7