Jr 't Centrum Vectro onroerend Vectro onroerend CDA gesloten van 13 t/m 27 oktober Ai Cafetaria Familie berichten ©oót NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. Onroerend goed Binkhorst!Geense LEUNIS VASTGOED Partij van de Arbeid /A h. KUNSTSTOF SCHROTEN 0-8- Deze week NIEUW in de verkoop!! TE KOOP PER INSCHRIJVING STURRIS VASTGOED EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 9 oktober 1997 li '1 FAXNUMMER EENDRACHTBODE 0166-657008 WEEKENDRECLAME tompoucen 5 halen 4 betalen 5 witte bollen 5 tarwebollen voorgebakken stokbrood 3/50 1,95 In verband met vakantie zijn wij Wij hopen u daarna weer uitgerust en fris van dienst te zijn. Steensedijk 100, Hulst Tel. 0114-312906 en 316828 GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V. toonkamer Postweg 3, THOLEN tel. 0166-602650 Fa. M. Bolier Zn. Oud-Vossemeer Makelaardij o.g. Taxaties Hypotheken Verzekeringen Financieringen Ring 82, Sint-Annaland Doorlopende bezichtiging zaterdag 11 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur. Er kan uitsluitend schriftelijk geboden worden. De formulieren worden ter plaatse uitgereikt. Gunning is voorbehouden aan de eigenaar. SCHERPENISSE Lenteplein 7 Gezelig gelegen sfeervolle won ing met flinke zonnige tuin. Oud Vossemeer Onder de Molen 32 Modern gereno veerde woning welke veel moge lijkheden biedt. Met onze persoonlijke fo verkochten wij al vele wonv Tel. 0113-330014 THOLEN, Hofstraat 3 VBO WÊÊ, FAXNUMMER EENDRACHTBODE 0166-657008 Tholen naar 2000 De leefbaarheid van onze gemeente christen democratisch appèl Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des Heils. den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Jesaja 61:10 Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit dit leven heeft weggenomen, in de Hope des Eeuwigen Levens, mijn zorgzame schoonmoeder en onze geliefde grootmoeder, over- en betover grootmoeder KOMMERTJE VAN DER GOUWE Sinds 13-4-1981 weduwe van Marinus Wessels Geboren 8-10-1907 overleden 8-10-1997 E. Wessels-van Ast Corrie en Gijs van Leeuwen Elisca en Vincent Roy Patricia en André Patty. Anoek Corniel Adrie Wessels Lisette en Edwin Arco en Caroline 4697 CB Sint-Annaland, 8 oktober 1997 Nieuwstraat 33 Correspondentieadres: Familie van Leeuwen, Julianastraat 8, 4697 GJ Sint-Annaland Geen bloemen D.V. maandag 13 oktober om 11.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats., F.M. Boogaardweg 17 te Sint- Annaland, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula aldaar. Aanvang rouwdienst 10.15 uur. Voor aanvang van de dienst is er in voornoemde aula gelegenheid tot afscheid nemen, na de begra fenis bent u in de gelegenheid de familie persoon lijk te condoleren. Indien u de dienst wilt bijwonen, vragen wij u tij dig aanwezig te zijn. Lieve OMA PAD Zo is het goed, zo moet 't zijn in het licht van God; het donker te vergeten en kind bij God te zijn. Elisca en Vincent Roy Patricia en André Patty en Anoek Corniel Sint-Annaland, 8 oktober 1997 Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat voor ons toch nog onverwachts de Heere van ons heeft weggenomen onze lieve vader, groot- en overgrootvader WILLEM ADRIAAN ISTA Sinds 6 november 1989 weduwnaar van Cornelia Jacoba van As in de leeftijd van ruim 95 jaar Zevenhuizen (ZH): W.A. Ista A. Ista-OUebek Sint-Annaland: M.W. Vroegop-Ista P.A. Vroegop Poortvliet: A.J. Ista Goes: C.J. de Wit-Ista M.A. de Wit Middelhamis: M.P. Ista D.H. Ista-Buth klein- en achterkleinkinderen 4693 CD Poortvliet, 6 oktober 1997 Noordstraat 11 Geen bloemen D.V. vrijdag 10 oktober om 13.00 uur wordt er een rouwdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Poortvliet, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Poortvliet. Voor aanvang van de dienst is er in de zaal naast voornoemde kerk gelegenheid tot afscheidnemen. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren in de kerk. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. De kerkenraad van de Herv. Gemeente te Poortvliet geeft met leedwezen kennis dat de Heere uit dit leven heeft weggenomen DHR. WILLEM ADRIAAN ISTA in de gezegende ouderdom van 95 jaar. Gedurende vele jaren heeft hij de gemeente met de hem geschonken gaven als ouderling mogen die nen. De Heere sterke en trooste de familie in dit smartelijk verlies en zegene de roepstem aan onze harten. Namens de kerkenraad Ds. A. Egas, preses A.N. v.d. Hoek, scriba Poortvliet, 7 oktober 1997 Met droefheid maken wij u bekend dat op 95-jari- ge leeftijd is overleden onze lieve OPA ISTA Zevenhuizen ZH: Conny en Leo Eline, Jeroen en Joost Rotterdam: Janine en Leo Zevenhuizen ZH: William St. Annaland: Leo en Anita Pétriek en Jirsca Middelburg: Corina en Arno St. Annaland: Marianne en Patrick Goes: Carolien.en Kees Leen, Cora, Rien, Fransien en Nellie Baarland: Wim en Mirjam Wolphaartsdijk: Michel en Julia Goes: Nelleke Middelhamis: Erwin Arno en Tanja Poortvliet, 6 oktober 1997 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, alle bezoek, brieven, kaarten en bloe men, die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van CORRIE mochten ontvangen. In het bijzonder willen wij bedanken, Dr. Panis, Dr. Janssen en al het verplegend personeel van de thuiszorg. Jacob Franke en familie St. Maartensdijk, oktober 1997 Voor uw medeleven en belangstelling betoond tij dens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en over grootvader CORNELIS OUDESLUUS betuigen wij u onze oprechte dank. Uw aanwezigheid en/of uw schriftelijke condole ances hebben wij zeer op prijs gesteld. C. Oudesluijs-de Zwarte kinderen, klein- en achterkle inkinderen Sint-Maartensdijk, oktober 1997 Voor de vele blijken van medeleven en deelneming aan ons betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa JOHANNIS CORNELIS UIJL zeggen wij u hartelijk dank. J.A. Uijl-Rijnberg kinderen en kleinkinderen St. Annaland, oktober 1997 1 Oktober j.l. was papa 12 1/2 jaar bij de Betho Hartelijk gefeliciteerd je dochter Ellen. Sint-Annaland, oktober 1997 Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn man en kinderen hartelijk bedan ken voor het medeleven, de vele kaarten, bloemen en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis Dijkzigt en bij mijn thuiskomst. Marian de Hond Oud-Vossemeer, oktober 1997 Hierbij willen wij ieder een bedanken voor de vele kaarten, bloemen, cadeaus en andere atten ties, die wij mochten ont vangen na onze verloving. Teuni van Oudenaarde en Christiaan v.d. Berge Poortvliet, oktober 1997 Iedereen hartelijk bedankt voor het medeleven, de vele kaarten en cadeautjes die Nadia kreeg tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en bij haar thuiskomst. Het was echt geweldig. Henk, Els, Michiel, Marissa en Nadia van de Velde Tholen, oktober 1997 Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven, de vele kaarten, fruit, bloe men en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J.C. Vroegop-Dane Sint-Maartensdijk, oktober 1997 Maartenshof 1 Langs deze weg wil ik iedereen, mede namens mijn man en kinderen, hartelijk bedanken voor de vele blijken van mede leven tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Annie Gunter-Gunst St. Annaland, oktober 1997 Tienhoven 38 Hierbij wil ik iedereen ook namens mijn vrouw, hartelijk bedanken voor het medeleven, de vele kaarten, fruit, bloemen en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijden mijn verblijf in het zie kenhuis Lievensberg en bij mijn thuiskomst. Ook degenen die met mijn vrouw hebben gereden, zodat zij mij kon bezoe ken, hartelijk dank. H.J. Boogaard St. Maartensdijk, oktober 1997 Hammerskjoldstraat 9 U 8 oktober was het feest, 72 jaar geleden is de ooievaar geweest H.G. oma je kleindochter Ellen Oud-Vossemeer, oktober 1997 Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst. Fam. Baaij Sint-Annaland, oktober 1997 v.d. Bosstraat 26 Wij willen iedereen, ook namens onze kinderen, hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, geld en andere attenties die we bij ons 25-jarig huwelijk mochten ontvan gen. Rien en Heieen Kempeneers 4675 CZ Sint-Philipsland Schelpkreekstraat 9 Met dankbaarheid mogen wij terug zien op de her denking van ons 55-jarig huwelijksjubileum. Voor de vele felicitaties, bloemstukken en andere attenties zeggen wij u mede namens onze kinde ren heel hartelijk dank. M. van der Jagt A.M. van der Jagt- den Engelsman St. Annaland, oktober 1997 Tienhoven 28 Hierbij willen wij ieder een hartelijk bedanken voor de belangstelling en geschenken die we bij ons huwelijk hebben ontvan gen. Abco en Willy Fierloos Arnemuiden, oktober 1997 Prins Clausstraat 6 Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, geld, cadeaus en andere attenties die we mochten ontvangen bij de komst van ons dochtertje Adinda Ook het welkom op Schiphol door familie en vrienden, het was heel bij zonder dat jullie er waren en de versiering thuis, het was geweldig! Voor dit alles willen we jullie nog maals heel hartelijk be danken. Rien en Wilma van Duuren St. Philipsland, oktober 1997 Voorstraat 16 Hierbij willen wij ieder een hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en attenties die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk. Fam. A. Schipper-Joppe Scherpenisse, oktober 1997 Lentestraat 10 TE KOOP gevr.: Lada's e.a. merken van '87-'93. Tel. 0164 - 256002 of 06 - 53128882. ALS CHR. REL. BURO, Combi bemiddelen wij voor u op betrouwbare en pers. wijze. Lid GRC. Info 0113 - 612315 of 078 - 6200905. ELEKTROMOTOR STUK? Bel wikkelbedrijf Van Meer, Ambachtsweg 2 Tholen, 0166 - 602010. Uw adres voor verkoop en reparatie van: elektromo toren, motor reductoren, varia toren, dompelpom- pen. REPARATIE OF VER NIEUWING van bootzei- len, tenten e.d. Zeilmakerij Aarnoudse De Nijs, werk plaats Veerstraat 22, Oud- Vossemeer, tel. 0166 - 672686 Of 06 - 52773727. TE KOOP GEVRAAGD: Munten, postzegels, oude bankbiljetten, ansicht kaarten, antiek, speel goed, dinky-toys, poppen, beren, treinen, tel.: 0113 - 503116. TE KOOP: beregenings- materialen, pompen en pvc-materialen. Ver nou, Westlandselangeweg 1 la. 4651 PD Steenbergen, tel. 0167 - 564039. Fax: 566854. HYPOTHEKEN. Meer dan 25 geldig'. Lage rente. L&E Financial Services, 0166 - 662454. VOOR AL uw schrik draad- en afrasteringsma terialen, apparaten, lint voor paarden, draad, paal tjes enz. gaat u naar Nouwex b.v., Westlange- weg 11a, 4651 PD Steen bergen, tel.: 0167 - 564039 fax: 566854. Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn man en kinderen, heel hartelijk bedanken voor het mede leven en de hulp, de vele kaarten, fruit, bloemen en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst. M.J. Jansen-SIager 4691 EV Tholen, oktober 1997 Grindweg 50 TE KOOP: Shetland pony's en Shetland pony veulens, tevens 1 rijpaard merrie 13 jaar; div. paardentrai lers. tel. 0166 - 662568 of 06 - 52770291. ZIEKEN VERPLEGINGS- ARTIKELEN: o.a. elasti sche kousen, breukban den, anti-reuma onder goed, krukken, wandel stokken, injectiespuiten, massageapparaten en massagekussens, loop hulp, closetstoelen, rugge steun, toiletverhoger, bed- leestafel, diverse soorten scharen en pincetten, diverse soorten thermome ters, draagbare urinalen, verhuur Enuralarm tegen bedwateren. Speciaalzaak voor Ziekenverplegings- artikelen Oscar Timmers, Kade 51, Roosendaal, tel. 0165 - 560609. Gediplo meerd en Erkend Zieken fondsleverancier. Zater- dagmiddag gesloten. FAMILIEDRUKWERK. Voor al uw huwelijkskaar- ten en geboortekaarten kunt u het best bij Diele- man terecht. En wist u dat u bij bestelling van uw geboortekaarten zo'n prachtige cadeaudoos ter waarde van 50,- gratis krijgt. Bovendien kunt u bij ons terecht voor uw geboortedragees, bruids suikers, geboorte tegels, baby-albums en receptie- albums. Dieleman bv, Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen, 0166 - 604150 RECLAMEFOLDERS NU extra voordelig! 10.000 folders 325,-. Eigen opmaakafd. Reclame druk Natuprint, Anna Jacoba- polder. Tel. 0167 - 572522. ALGEMENE NABE STAANDEN WET; Hoe overleeft de nabestaande? Regel een nabestaanden verzekering. NU!! W.A. Donken Assurantiën, tel. 0166 - 662979. 10 stuks samen voor 2 voor Van donderdag tot donderdag RONDJE ZWARTEWOUDBROOD 1.25 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324 Markt 19, 4693 CA, Poortvliet Tel.: 612808 voor: NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD KOZIJNEN Tevens alle soorten balkhout op voorraad bijv. 5x7 gesch2,45 Underlayment 19 mm 50,00 5x15 gesch4,95 7x25 geschƒ12,75 7 x 20 gesfchƒ10,25 Vraag vrijblijvend prijsopgave. if Tel./fax. 0166-672358 Tel.: 0111 - 483338 J.P.M. Hopmans Kreeftenstraat 28 Tholen 0166 -603781 -# Eendrachtsweg 11 4691 EK THOLEN telefoon 0166-604522 telefoon 0166-604585 privé telefax 0166-603216 ST. MAARTENSDIJK, Molendijk 8 Bijzonder aantrekkelijk gelegen HERENHUIS met C.V. zeer ruime garage onder het huis en grote tuin: perceel 586 m2 o.a. zeer ruime woonkamer met prachtige schouw en openhaard, luxe woonkeuken, zeer luxe splinternieuwe badkamer en 4 slaapkamers. Dit mooie karakteristieke pand is in overleg spoedig te aanvaarden! Inruil eigen pand mogelijk!! Prijs: 385.000,- k.k. OUD-VOSSEMEER, Molenstraat 22 In fijne ruime straat gelegen HALFVRIJSTAAND woon- Winkelpand met grote zonnige tuin: perceel: 229 m2 en karaktervolle voorgevel. Gezien de ligging en de ruimte is het beslist een pand met vele moge lijkheden!! Prijs: 159.000,- k.k ST. PHILIPSLAND, Julianastraat 8 Gezellig gelegen tussenwoning met zonnige tuin, C.V. (combi 1996) en garage/berging. Deze woning is re cent geheel gerenoveerd en bezit o.a. een luxe keu ken en badkamer. Alle ramen dubbelglas. Direkt te aanvaarden en 100% hypotheek beschikbaar!! Een pracht huis voor alleenstaande of jong stel prijs: 147.500,- k.k. vastgoed adviseurs hypotheken verzekeringen kredieten afdeling Tholen Nodigt leden en belangstellenden uit voor een discussieavond over de Varkensproblematiek. Wat zijn de consequenties voor het milieu. Inleiding door de statenfractieleden Lijntje Vermeulen Maria Le Roy en Karei Steayaert "varkens nee" te Zeeuws-Vlaanderen. Deze zal gehouden worden op donderdag 16 oktober a.s. in: Café Smerdiek, Markt 46 St. Maartensdijk aanvang 20.00 uur Ind: hal, woonkamer, keuken, badkamer met ligbad en wastafel, schuur. 1e Verd: overloop, 2 slaapkamers van resp 4.50 x 3.00 en 4.90 x 3.25. Achter de woning bevindt zich een tuin waarin een schuur is geplaatst, welke veel ruimte biedt. De verwarming van het pand geschiedt d.m.v. c.v. op gas en de eleketriciteit is reeds vernieuwd. 100% financiering is mogelijk tegen een uiterst lage maandlast. Vraagprijs 99.000,- k.k. Ind: hal, woonkamer, open keuken v.v. afzuigkap, gasfornuis en oven. trap kast, badkamer met wastafel, ligbad en wasmachineaansluiting, toilet met fonteintje. 1e Verd: overloop 2 slaapkamers van resp. 5.60 x 3.07 en 5.40 x 3.33 met vaste kast. Het pand is aan de binnenzijde modern gerenoveerd. Het dak is geisoleerd en de warmwatervoorziening is via boiler. Grond opp. 140 m2. Vraagprijs 139.500,- k.k. 'Ook voor uw taxaties en hypotheken Halfvrijstaande woning. Hal, voorkamer, achter kamer, keuken, douche, toilet. Verd.: 1 slaapka mer, slaapzolder met dakkapel, terras en ber ging, vrije zijuitgang. 114.000,- VASTGOED ADVISEUR Hoogstraat 2 Tholen 0166-602237 WESTZIJSTRAAT 2B, 4671 CG DINTELOORD (boven de Rabobank) TELEFOON 0167-521014 OF 524919 EMAIL BRABHUYS WORLDACCES.NL r ST. ANNALAND F.M. Boogaardweg 9 Op aantr. rustige stand nabij wandelgeb. ge vrijsL bun galow met inp. garage, grote tuin op het Z-W met terras, qazon en aantr. uitz. over het landschap. Ind. beg. gr., hal mk, woonkmr. v.v. schouw in travertin, woonkeuken, L-vormige unit met div. inb.app. Bijkeuken, huurboiler en cv-inst HR Nefit. De garage is v.v. elektr deur. Toilet badkmr. met douche, wastafel, 3 slaapkmrswaarvan met vaste kastrüimte en een inb. kluisje, 1 met vaste was tafel. De bungalow is v.v. rolluiken, therm, begl. en con ventie-radiatoren en individueel instelbare kranen. Per- ceelsopp. 429 m2 Vraagprijs 295.000,- k.k. Door onze naam hebben wij jm veel kandidaatkopers uit de Randstad voor o.a. wonin- Mgen, bungalows en boerderij- IBB en op het eiland Tholen. Informeer vrijblijvend Hl| naar onze aantrekkelijke verkoopmogelijkheden. Wij |V-Vjl waarderen gratis uw onroerend goed. Geen verkoop geen kosten. 's Zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar Diverse - kleuren - maten - lengtes tot 6 mtr. ook uw adres voor: vensterbanken div. plinten boeiboorden gevelbekleding rolluiken zonwering kunststoffen St. Annaland Veilingweg 11 Tel.: 0166-652904 Halsteren |y Canadaweg 6 C Tel.: 0164 - 683425 Het CDA nodigt u, inwoners van Tholen, uit voor een openbare en algemene vergadering op dinsdag 14 oktober aanstaande in gemeensehapseentrum "De Wellevaete" te St. Annaland, aanvang 19 30 uur. Wij willen graag üw mening horen over die zaken die ons bezighouden. Over de leefbaarheid van het platteland, over de kwetsbaarheid van het milieu, over items zoals de varkensproblematiek, de huisvesting van ouderen o.a. een woon zorgvoorziening in elke kern, een actief jeugdbeleid en wat u hoog zit of interes seert. En uiteraard wat u zelf wilt inbrengen. Kom en gebruik uw goed recht 0111 die in de verkiezingsprogramma's van straks te herkennen. Breng het bestuur dichter bij u. Van harte welkom.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 6