De mijter is een vreemd verschijnsel ,Het is een drukte van belang; iedereen loopt uit voor de film' Fleurige en stoere kinderkleding Plaatselijk nieuws Slachtofferhulp Tholen valt op door pieken en dalen w* Rolprent over Scherpenisse uit 1952 nu op video en met geluid Zonder woonvisie geen nieuw bestemmingsplan Loket gemeente in Vossemeren Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Boerderij Loos kost te veel 167 bloeddonoren Zangdienst Rejoice Ontbijt op school Verkoping Rondom het Woord Nog doorgaan Levendiger In 1952 kregen alle muziekverenigingen een circulaire thuisgestuurd van de landelijke federatie van muziek verenigingen met de vraag of ze belangstelling hadden om een film te laten maken van de fanfare en het dorp waarin 'de muziek' speelde. De muziekvereniging Een dracht uit Scherpenisse schreef erop in. Het resultaat was een zwart- wit film zonder geluid op 8 millimeter, die 45 jaar later een uniek document is geworden van Scherpenisse. Dempen van haven Heropgericht Stichting dringend verlegen om Thoolse vrijwilligers „Tholen is een regio waarin we het op het ene moment razend druk hebben en op het andere heel rustig." Zo kenmerkt algemeen coördinator L. Smit van de stichting slachtofferhulp Zeeland de situatie in onze streek. De stichting heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig om aan de steeds toenemende hulpvraag te kunnen voldoen. Verhoging bijdrage Toeters en bellen Geheimhoudingsplicht Poortvliet F. Loos uit de Priestermeetpolder heeft in een brief aan gedeputeerde staten van Zeeland geschreven dat de onderhoudskosten van zijn mo numentale boerderij te hoog wor den om nog te dragen. Ieder jaar heeft Loos, volgens eigen zeggen, meer onderhoudskosten dan ande ren en die draagt hij zelf. Die kos ten zouden voortkomen uit schade door zout water tijdens de inundatie in de Tweede Wereldoorlog. Bin nenshuis zijn er vochtproblemen waardoor vaste vloerbedekking of behang niet aangebracht kunnen worden. Volgens Loos staat er ook regelmatig 25 cm water in de kel der die daardoor tijdelijk onbruik baar wordt. „Het schaadt onze ge zondheid", schrijft Loos. Volgens hem is er bouwtechnisch best veel aan te doen. „Maar hoe meer ik dit pand restaureer, hoe meer mijn mo numentale pand in waarde stijgt en daarmee ook mijn directe woonlas ten. Ik kan hier dan niet meer blij ven wonen. Daarom heb ik van ver dere restauratie af moeten zien. Zeer tegen mijn zin, ook al omdat ik er al zoveel aan gedaan heb." Volgens Loos is gedeeltelijke sloop van de boerderij en zelfs het geres taureerde zadeldak niet denkbeel dig, want de muren en funderingen hebben een grote opknapbeurt no dig. Loos heeft de storm- en brand verzekering op zijn huis opgezegd om de stijgende woonlasten te kun nen betalen en vraagt g.s. om een betere oplossing door de heffingen kwijt te schelden, subsidie te verle nen of door gedeeltelijke sloop van het pand. Bijkomend is er ook nog een fout gemaakt bij de hertaxatie van het pand. Het taxatierapport vermeldt in plaats van het bouwjaar 1758, per abuis 1958. G.s. hebben Loos verwezen naar de gemeente. „Staatssecretaris Nuis heeft in de cember 1995 een bedrag van 275 miljoen extra beschikbaar gesteld ten behoeve van het inhalen van achterstanden in de monumenten zorg. Daardoor is op 15 juni van dit jaar het besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten in werking gesteld. In de verdeling van de ex tra gelden speelt de gemeente Tho- len een belangrijke rol", aldus g.s. Sint- Philipsland Op de bloeddonoravond van het Rode Kruis kwamen vrijdagavond in de Wimpel 167 mensen om een halve liter bloed af te geven. Dat aantal is gelijk aan de afname- avond in juni. Toen werden er ech ter zes mensen afgewezen en deze keer waren dat er slechts vier. In to taal kon het Rode Kruis dus 163 zakken bloed inzamelen. De orga nisatie was tevreden met de op komst, gezien het feit dat er veel mensen verkouden of grieperig zijn. De afdeling Tholen van het Rode Kruis assisteerde bij de bloedafname. De donoravonden zullen volgend jaar gehouden wor den op 6 februari, 5 juni en 23 ok tober. Vocalgroup Rejoice organiseert zondag om drie uur een zangdienst ter gelegenheid van het 5-jarig be staan van het gospelkoor. De dienst wordt gehouden in de Gereformeer de kerk te Anna Jacobapolder. Re joice presenteert dan tevens de nieuwe kleding van het koor. Als gastkoor treedt Het Verlossende Woord uit Rotterdam op. Voorgan ger is ds. J. Bruning uit Bergen op Zoom. Vrijdag moesten alle kinderen van basisschool Het Kompas uit Anna Jacobapolder zonder eten naar school. Dat was niet zo erg, want ze mochten in de klas ontbijten. De kinderen namen zelf een bord, mes, vork en beker mee, maar het eten werd door bakkerij Van der Est ver zorgd. Witte en bruine broodjes en boterhammen, krentenbollen, eier koeken, verschillende soorten be leg, melk, appelsap en sinaasappel sap stonden op tafel. 'Zien eten, doet eten' gold ook hier en de kin deren smulden. Ze bedankten de bakker met zelfgemaakte tekenin gen die de bakker inmiddels in de winkel heeft opgehangen. De Hervormde vrouwenvereniging Rondom het Woord houdt zaterdag haar jaarlijkse verkoping in dorps huis De Wimpel. Van tien tot vier uur kan men daar terecht voor aller lei zaken zoals houten beren, kaar ten, beplakte stapeldozen, truien, sokken, schorten, baby- en cadeau artikelen. Ook kan men enveloppen trekken en er wordt tevens voor de inwendige mens gezorgd. Verder zijn er een bloemenstand en boe kenkraam. De opbrengst van de verkoping is bestemd voor de kerk. Helpende Handen. De afd. Flak- kee/Schouwen en Tholen van Hel pende Handen gehandicaptenzorg van de Geref. Gem. houdt zaterdag 18 oktober een contactbijeenkomst in Dirksland. Gehandicapten met hun ouders of verzorgers zijn vanaf kwart over twee welkom in gebouw Rehoboth van de Geref. Gem. in Dirksland. ZIE VERDER PAGINA Blijkbaar keken de kinderen nogal tegen Muskens op, want er kwamen weinig vragen uit. Mogelijk kwam dat ook doordat de bisschop aan vankelijk wat koeltje overkwam. Muskens legde de jeugd nogmaals uit wat het vormsel inhoudt. „Bij de doop krijg je deel aan het leven van God. Bij het vormsel ontvang je speciale hulp van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat wij in deze we reld de moed hebben er iets moois van te maken", vertelde Muskens. Nadat de bisschop de kinderen zelf wat aan de tand had gevoeld, kwa men er toch nog wat vragen. Eén ervan was, waarom hij bisschop was geworden. „Omdat de paus dat wilde", antwoorde Muskens. „En dan zeg je geen nee. Je vraagt niet waarom, maar je doet het gewoon. Als je priester wordt, stel je je na melijk beschikbaar voor de kerk. De paus heeft natuurlijk wel aan andere bisschoppen en nog andere mensen gevraagd of ik wel geschikt zou zijn." Muskens vertelde de kin deren ook dat hij altijd al priester wilde worden. Hij doorliep dan ook het klein- en het grootseminarie. Acht jaar van zijn leven bracht hij door in Indonesië en zestien jaar in Rome. Drie jaar geleden werd hij bisschop van het bisdom Breda dat heel de provincie Zeeland en West- Brabant omvat. Op de vraag of hij het leuk vindt om bisschop te zijn, antwoordde Muskens met een vol mondig 'ja'. „Vooral vanmorgen vind ik het heel leuk", grapte de geestelijke. „Mensen denken veel na over het geloof en over het leven en je kunt ze dan helpen om de weg te vinden om het meest gelukkig te zijn en om de relatie te leggen tus sen God en de wereld. En dat is niet alleen voor anderen fijn, maar het vult mij ook. Het is een heel zinvol le besteding van mijn tijd. Mensen hebben altijd anderen nodig. Maar het is niet gemakkelijk om mensen gelukkig te maken. Ook omdat de mensen vaak zoveel van je ver wachten." De bisschop wilde wel eens weten hoe vaak de kinderen in de kerk kwamen. Dat viel een beetje tegen. Er waren er die elke week gingen, maar velen kwamen zelden in de kerk. Eén van de redenen daarvoor was dat er zoveel moeilijke woor den gebruikt worden. „Oliesel en eucharistie bijvoorbeeld", zei een meisje. Muskens legde uit dat eu charistieviering hetzelfde is als de mis en oliesel is een sacrament voor de doden dat met olie wordt gegeven. De bisschop werd ook ge vraagd hoe lang hij nog door wilde gaan met zijn werk. „Ik ben nu 61 jaar en ik mag officieel tot 75 jaar door gaan. Dus ik heb nog even voor de boeg", zei Muskens die in elk geval nog niet van plan is om te stoppen. „Als alles goed gaat wil ik wel doorgaan, maar dat weet je nooit." Een eerlijk antwoord ken merkte de bisschop. Op de vraag of hij het plezierig vond om elke kerk dienst met een gewaad aan en mij ter op te lopen, zei hij: „Nee, dat vind ik niet plezierig. Ik zou zelf liever iets' eenvoudigers aan heb ben, maar het is natuurlijk wel fees telijk en een beetje mysterieus. Iets bijzonders en dat is een viering toch ook", aldus Muskens. „De mij ter is eigenlijk een vreemd ver schijnsel. Dat is er ook niet vanaf het begin geweest. Bonifacius wordt afgebeeld met een mijter, maar die heeft hij in de praktijk nooit opgehad, want de mijter is pas veel later ingevoerd. Nee, al leen de staf en de ring hebben echt een belangrijke symboliek. De staf is de herdersstaf om de kudde bij elkaar te houden en de ring is er symbool van dat de bisschop als het ware getrouwd is met het bisdom." Muskens deed zijn gouden bis schopsring met daarop de afbeel ding van Christus en de apostelen af en liet hem de kring rondgaan. Onder veel belangstelling werd het kleinood bekeken. In de pauze van de gesprekkén met de kinderen, waarbij de bisschop ook bij elke traktatie een snoepje mee-at, was er een voorstelling van een vuurspu- wer in de grote zaal van Meuvliet. Twee kinderen uit het publiek mochten ook zelf echt vuurspuwen tot grote hilariteit van de overige jeugd. Zaterdagmiddag bezocht bisschop Muskens nog een aantal mensen uit de vier parochies. In Oud-Vosse- meer ging de monseigneur naar de 95-jarige mevr. J. Boogaart-Haver- mans en in Tholen bracht hij een bezoek aan mevr. A. Muller en aan J. de Nijs. 's Avonds volgde de vormselviering in Lepelstraat en zondag die in Halsteren. De bis schop was na afloop heel tevreden over het werkbezoek. Hij vindt het ook belangrijk om de parochianen en zeker ook de kinderen in de meer dan dertig regio's binnen zijn bisdom te bezoeken. „Het is heel mooi werk, alleen merk je dat ze in de stad wel wat levendiger zijn dan hier op het platteland. Ze vragen veel meer", zei Muskens. Deson danks heeft hij - volgens pastoor Wiertz - genoten van de contacten. Vier beelden uit defdm Ons Dorp Scherpenisse uit 1952, met onder andere schipper G. Larooy rechtsbovenen een blik op de haven. Vanaf vrijdag 24 oktober is de film voor een groot publiek toeganke lijk. Na vertoning in het Holland Huis is de rolprent namelijk op vi deo te bestellen en kan iedereen hem thuis bekijken. Jos Claerhoudt uit Etten Leur voorzag de film van geluid en oud-Scherpenissenaar Kees Slager zorgde voor het com mentaar. De film toont een zonnig dorp in juni. Vele inwoners zijn buiten op straat of onderweg naar hun werk, kinderen spelen op het schoolplein, De Eendracht trekt door het dorp, de brandweer oefent, de wandel sportvereniging Op Stap komt voorbij. Straatkiekjes worden afge wisseld met beelden van de dorps bewoners. Dat is vooral wat aan de film opvalt. Steeds weer spelen de mensen, oud en jong, man en vrouw de hoofdrol, al willen som migen dat niet. Het komt herhaal delijk voor dat iemand niet gefilmd wil worden en zich - meestal wat lacherig - uit de voeten maakt. Een huis inrent of zich verschuilt achter andere mensen die in de buurt staan. Om uiteindelijk toch op het cellulloid te worden vastgelegd. En zo, in bewegende beelden, bewaard wordt voor het nageslacht. Want vele figuren uit het dorp zijn over leden. En de kinderen die haasje over springen op het schoolplein zijn in de vijftig. Het was dan ook een hele klus om erachter te komen wie wie was. Kees Slager stak sa men met een aantal oudere inwo ners vele uren in het zoeken van de namen van bijna al de personen die erin voorkomen. En Claerhoudt maakte er een film van met geluid dat synchroon loopt met de beelden: spelende kinderen, het optreden van de fanfare, het starten van een motor, het hoefge trappel van een paard, het opvegen van de paardenvijgen in de straat, het geronk van de vertrekkende veerboot van Gorishoek naar Yerse- ke, het spuiten van bluswater door de vrijwillige brandweer en het breien van de vrouwenvereniging Bidt en Werkt. Een tijdrovende be zigheid om de passende geluiden te vinden en te monteren. Claerhoudt gebruikte er zoveel mo gelijk geluiden bij die hij hier in Scherpenisse eerder had opgeno men, bij het maken van de film over het dorp voor het Oranjeco mité enkele jaren geleden. Bijvoor beeld van het Cloveniersgilde op de zolder van het voormalige gemeen tehuis waar bier uit de tinnen kan nen wordt geschonken. Dicht bij huis dus, maar hij moest ook wel eens naar banden met geluid grij pen uit stoffige archieven of zijn toevlucht zoeken tot Engelse lang speelplaten. En daar waar niet ge sproken wordt, klinkt achtergrond muziek. Zoveel mogelijk muziek uit die tijd. Claerhoudt plakte er ook negen mi nuten film aan ter introductie. In kleur krijgt de kijker een beeld van het Scherpenisse anno 1997 om het verschil te laten zien met 45 jaar geleden. Die verschillen zijn er, maar veel is ook hetzelfde geble ven, zoals Slager in zijn inleiding stelt. Wat wel verdween, is de ha ven, de lagere school en de grasdro gerij bijvoorbeeld. Vooral het dem pen van de haven is ingrijpend ge weest voor het dorp. De beelden zijn ruim een half jaar voor de wa tersnoodramp van 1953 gemaakt, het water van de Pluimpot kabbelt tegen de glooiing terwijl er maar één schip afgemeerd ligt. Bijna iedereen lijkt op de hoogte van de opnamen, want er zijn veel mensen op straat. „Het is een druk te van belang. Iedereen loopt uit voor de film," zegt Slager. Soms is het zo druk en wil de maker zoveel mensen met het snelle medium vastleggen, dat een aantal dorpsbe woners tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Op die momenten grijpt Claerhoudt in en zet hij de film even stil. Dat gebeurt ook wanneer er karakteristieke koppen in beeld komen. Wie de filmer in 1952 is geweest, is niet bekend. L.A.M. Elenbaas uit Scherpenisse, toen directeur van de grasdrogerij en actief in het bestuur van De Eendracht, kan zich niet meer herinneren wie de maker was. „De man heeft wel bij ons gegeten en samen ben ik met hem rond ge weest door het dorp, tot aan Goris hoek aan toe, maar zijn naam weet ik niet. Het trok ontzettend veel volk." Elenbaas weet nog wel dat de film indertijd voor een 'tamelijk gering bedrag' gemaakt kon worden. „Het was nog geen 1000 gulden. We kre gen een circulaire van de landelijke federatie of we een film wilden la ten maken." De fanfare was toen pas heropgericht door onder meer burgemeester Bouwense, dokter Helleman, Elenbaas en de hoofdon derwijzer Verstijnen nadat de Duit sers in de oorlog alle instrumenten hadden meegenomen. „Dat was omdat het bestuur weigerde om lid te worden van de Kultuurkamer (een door de Duiters opgezette or ganisatie die voorschreef welke cultuuruitingen waren toegestaan en welke verboden -red.) In 1951 hebben we de eerste bazaar gehou den. Dat leverde toen 5100 gulden op. Nu kun je er maar een paar ins trumenten voor kopen, maar toen was dat een groot bedrag." De film kwam in handen van de stichting dorpsgemeenschap Scher penisse die de prent regelmatig ver toonde aan het publiek. Voorzitter H.C. Verkerke: „Er is een nieuwe film van Scherpenisse, maar deze oude wordt steeds ouder. Straks is er niemand meer die de mensen op deze film kent. Een paar jaar gele den is een stukje van de film ge bruikt in de nieuwe film van Claer houdt. Nadien is er over gesproken: wat zullen we met die oude doen? Bewaren en af en toe draaien of op video laten zetten en verkopen. Ik heb veel mensen in het dorp ge polst. De een zei: op video zetten en verkopen, de ander zei: die oude goed bewaren." Volgens Claerhoudt verliest dè ou de film steeds meer aan kwaliteit omdat het celluloid verpulvert. Het bestuur besloot om er een video van te laten maken door de film rechten aan Claerhoudt te verko pen. Het bestuur is tevreden met het resultaat, al zal er hier en daar nog gekeken moeten worden naar het gebruik van de juiste namen bij de geportretteerden. Bestuurslid P. Suurland: „Hier heb je veel meer aan. Op de video wordt het tenmin ste uitgelegd wat je ziet. Bij de ou de film zit geen muziek, bij de vi deo Wel. Dit is levendiger." Kinderen in actie tijdens de modeshow van de fa. Pleune in St. Annaland. Een met rookwolken omgeven, dansende groep van mannequins opende woensdagavond de na- jaars/wintermodeshow van mo dehuis Pleune en Youngstyle in Havenzicht te St. Annaland. Aan sluitend lieten de kinderen de fleurige kindermode zien van de merken Get Smart, Iniminimani- mo en Sturdi Raggazi. Oranje is nog steeds een modekleur, maar voor de winter zijn er warmere tinten in zoals terra. Verder mais- geel, donkerblauw en kaki. De meisjes showden kleurige jurken. maar ook tweedelige pakjes met lange broek en ruime blouse. Voor de wat grotere meisjes zijn de strakke, geruite strechbroeken met korte vlourse vestjes erg in deze winter. De jongens dragen alles weer ruim en stoer. Fleeze- stof, een superzachte warme stof, is daarbij veel in zwang. Na de pauze was er opnieuw een intro van de dansende manne quins, geassisteerd door een aan tal dressmen die een bruin thema uitbeelden. Daarna volgde de ge hele wintercollectie voor dames en heren. De kleuren zijn geva rieerd, maar vooral warm en de ingezette trend, bruin gecom- bieerd met ijsblauw, zet zich deze winter voort. Stretch blijft, voor rok en pantalon. Voor dames en heren is er veel suedine, in kaki, donkerblauw en bruin. De ruit blijft en de krijtstreep wint weer terrein. Een nieuw merk voor de jonge vrouw bij Youngstyle is S. Oliver, met veel soepele stretch- stoffen en getailleerde mode. Op vallend is de strakke pantalon waarvan de pijp weer iets uit- 'i loopt. Bij de heren is de v-hals weer terug. Voor de dames werd kleding getoond van de merken Elitair, HS, Dito Dito, Espritt, Choise, S. Oliver en Claire. Voor de heren Espritt, Wrangier, Crac ker en overhemden van Le Dub. De show eindigde met een dans in stijl, in een rood-zwart thema. Dat was het slot van een mode show voor het gehele gezin, waar van de bezoekers met een kor tingsbon van 10% op de nieuwe wintercollectie naar huis gingen. Slachtofferhulp Zeeland bestaat acht jaar en heeft tot doel om men sen die slachtoffer zijn van een mis drijf of verkeersongeval te helpen bij de verwerking van hun proble men. Ook getuigen en veroorzakers die geen schuld hebben aan een on geval worden geholpen. Mensen die wel strafbare feiten gepleegd hebben, worden echter doorverwe zen naar andere instanties zoals de reclassering of maatschappelijk werk. De stichting heeft het druk. „Toen we begonnen, hielpen we misschien 1100 slachtoffers per jaar. Dat is inmiddels vertienvou digd. Vooral de afgelopen twee jaar is het werk zwaarder geworden", zegt coördinator Smits. „Niet dat er nu per se meer ongevallen of mis drijven gebeuren, maar we krijgen wel meer mensen naar ons toe. De vraag stijgt. Eerst kijk je dat even aan en probeer je het op te vangen met de mensen die je hebt, maar het blijkt iets te zijn dat doorzet. Het is niet tijdelijk. In Tholen zouden we zo'n acht vrijwilligers moeten heb ben, maar het zijn er maar vier van wie er nog één met zwangerschaps verlof is ook. Bovendien werken de meesten hier al vrij lang en je moet er rekening mee houden dat er een aantal op termijn zullen gaan stop pen. Dus hebben we echt aanvul ling nodig." Slachtofferhulp Zeeland is één van de vergelijkbare onafhankelijke stichtingen in alle politieregio's van Nederland. Ze zijn allemaal lid van de landelijke vereniging slacht offerhulp. Deze krijgt geld van het ministerie van justitie en gebruikt dat om een aantal professionele krachten in elke regio te betalen. Voor de rest draaien de stichtingen op vrijwilligers. „In Zeeland heb ben we 70 vrijwilligers. De ge meenten betalen via een bijdrage voor de onkosten (telefoontjes en reiskosten)", legt Smit uit. „En aan gezien we steeds meer hulpvragen krijgen, gaan de onkosten ook om hoog." Dat was reden voor de stich ting om bij de Zeeuwse gemeente te vragen om de bijdrage (al sinds 1993 een kwartje per inwoner) te verhogen naar 40 cent per inwoner. De gemeenteraad van Tholen wees dit onlangs van de hand met het ar gument dat de toelichting te sum mier zou zijn en dat de stichting de hogere kosten aan kon zien komen, maar geen maatregelen heeft geno men. „De meeste gemeenten heb ben positief gereageerd op onze aanvraag. Niet dat ze allemaal het volle bedrag beschikbaar hebben, maar de reacties zijn wel positief. Wat dat betreft is de gemeente Tho len een uitzondering in het Zeeuw se. Maar ze is ook niet op ons laat ste overleg en onze voorlichtings dag geweest en dan weten ze niet vanwaaruit we die vraag stellen. We zullen weer eens met Tholen rond de tafel moeten gaan zitten", zegt Smit. „Wij kunnen toch ook niet bepalen hoeveel hulpvragen wij krijgen?" Slachtofferhulp wordt via de politie automatisch ingeschakeld als er een misdrijf of verkeersongeval ge beurt. Dat kan variëren van een in braak tot moord, zedenzaken en een ongeval met dodelijke afloop. De vrijwilligers van slachtofferhulp zien in elk geval alleen maar men sen die in de sores zitten. „Dat is zo, maar hoe gek het ook klinkt, daarin zit ook weer iets goeds. Je wilt als vrijwilliger van slachtoffer hulp graag wat voor iemand anders doen. Je komt bij mensen die de klap net gehad hebben. Wat dat be treft, kan het niet erger worden. Mensen hebben in het dagelijks le ven vaak allerlei toeters en bellen rond zich, maar in zo'n situatie valt dat allemaal weg en heeft men ei genlijk alleen maar behoefte aan een aardig mens. Je kunt mensen dan echt ontmoeten", zegt Smit. „Het goede van slachtofferhulp is ook dat het laagdrempelig is. Wij nemen zelf contact op met de men sen. Zestig tot zeventig procent van alle ongevallen en misdrijven wor den bij ons gemeld. Tweederde van de mensen die wij opbellen, gaan op ons hulpaanbod in. De rest be dankt ons voor het telefoontje, maar kan het alleen af. In de tijd dat we bestaan hebben we tienduizen den telefoontjes gepleegd en daar van zijn er maar welgeteld drie ge weest die echt heel negatief hebben gereageerd. Dus onze initiatieven worden echt gewaardeerd. Juist omdat we met vrijwilligers werken, hebben de mensen ook niet het idee dat ze meteen in een soort therapie terecht komen. Wij lossen de pro blemen ook niet op voor de men sen. Maar we geven praktische hulp, begeleiden en geven adviezen om de mensen te helpen zelf hun problemen te boven te komen. En het blijkt dat dit ook werkt, mits we er op tijd bij zijn. Slechts vijftien procent wordt doorverwezen naar professionele instanties zoals maat schappelijk werk. De slachtoffers van een misdrijf of ongeval zijn niet ziek, maar de situatie waarin ze terecht gekomen zijn, is ziekma kend." De vrijwilligers zelf kunnen de problemen die ze met zich mee nemen, kwijt bij de professionele begeleiders van de stichting slacht offerhip. Ze praten er ook onderling Niet iedereen kan echter zomaar vrijwilliger worden. Mensen die zich hiervoor opgeven, krijgen eerst een kennismakingsgesprek. „We willen natuurlijk weten waarom ie mand dit vrijwilligerswerk wil doen. Als dat gesprek goed uitpakt, gaat zo iemand in een zesdaagse training. Daarin maakt men kennis met de organisatie en zien we of ie mand het werk wel aankan. Velen vallen tijdens de training toch nog af', zegt Smits. Van de vrijwilligers wordt gevraagd om goed te kunnen luisteren, betrokkenheid te tonen en iets voor een ander te willen doen. Als men de training succesvol af rondt, volgt een vrijwilligerscon tract waarin de onkostenvergoedin gen worden vastgelegd én waarin ook de geheimhoudingsplicht wordt vermeld. „Die is bij ons heel sterk. Het is zelfs zo, dat er onlangs een rechtzaak is geweest waarbij de ad vocaat van de verdachte de geheim houdingsplicht van een vrijwilliger wilde doorbreken. Die vrijwilliger heeft zich toen beroepen op be roepsgeheim, dat eigenlijk alleen huisartsen en advocaten hebben. Toch heeft de rechter ons toen in het gelijk gesteld. Dat is een hele stap vooruit." Mensen die de han den uit de mouwen willen steken voor slachtofferhulp mogen van zelfsprekend geen strafblad hebben. „En sensatiezoekers hebben we ook niet nodig. Men moet gewoon iets voor een ander willen doen. Of zo als een vrijwilliger het onlangs zei: Meer willen doen dan alleen die ac ceptgiro invullen. Het is heel zinvol werk", aldus Smits. Geïnteresseer den kunnen contact opnemen met de stichting slachtofferhulp Zeeland tel. 0118-636108 of het bureau in Tholen 0166-604757. De verkoop van bouwgrond in be stemmingsplannen zal in de toe komst gefaseerd moeten gebeuren. Wat in Oud-Vossemeer (plan Dorpsweg II) is gebeurd, waar bin nen anderhalf jaar bijna alle grond voor de komende tien jaar is uitge geven, zal door de provincie niet meer worden toegestaan. Burge meester H.A. van der Munnik heeft dat gezegd in de commissie ruimte lijke ordening. De komende jaren zal er minder gebouwd kunnen worden op Tholen, maar het ge meentebestuur is tevreden dat de provincie via het streekplan nog mogelijkheden heeft gered voor de plattelandskernen. De aantallen die in het provinciale woningbouwpro gramma genoemd worden, zullen als bovengrens gehanteerd worden. Van der Munnik wees er de com missie op, dat bijvoorbeeld in Bra bant tot het jaar 2005 voor veel dor pen qua nieuwbouw de zaak op slot zit. D66 vond dat Tholen niet te ge makkelijk moet toegeven aan de beperkingen die men van hoger hand wil. „Ik buig ook niet voor de provincie, maar ik heb er wel mee te maken. Daarom begeef ik me lie ver binnen de kaders van het streekplan", reageerde de burge meester. Hij deelde mee dat er hard aan een woonvisie wordt gewerkt, want zolang die er niet ligt mag de gemeente bij de provincie geen nieuwe bestemmingsplannen indie nen. Verder zei Van der Munnik, dat de tweede fase van plan Molen hoek in Tholen zo snel mogelijk na dat de grond beschikbaar komt (op 1 december) bouwrijp gemaakt zal worden. Over Stadszicht duren de onderhandelingen voort. Inwoners van Nieuw-Vossemeer kunnen vanaf 1 oktober voor een aantal diensten van de gemeente te recht in bejaardentehuis De Vosse meren. De receptionistes van het zorgcentrum zullen ingeschakeld worden om de beperkte dienstverle ning - gedurende 2,5 uur per week - gestalte te geven. Het is de bedoe ling dat zij algemene informatie verstrekken en toelichting geven op bepaalde formulieren. Sinds de her indeling ruim acht maanden gele den moeten dé Vóssemeerders voor al hun gemeentelijke zaken naar het gemeentehuis in Steenbergen. In De Vossemeren zal een rek ge plaatst worden met gemeentelijke informatie, documentatie en aan vraagformulieren van de sectoren burgerzaken, middelen en grondge biedzaken. Ook komt er een brievenbus voor post aan de gemeente. Het gemeen telijk loket zal een jaar als proef functioneren. Steenbergen betaalt voor deze service 6500 gulden per jaar aan het bestuur van de stichting Zorgcentra Vliet en Dintel.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 3