,We voelen ons als Mozes die Israël door de woestijn leidt' NOORD-ZEELAND Initial VAREL uurland Thoolse stichting Andersom vangt vluchtelingen op Montrose, Rio Vista Prestige Aztec Mayfair Ovation Crown Regent Siësta Stacaravans A.B.L. Geen hulp, geen toekomst Giro 999 Van der Slikke Stacaravans Atlas: Stacaravans Carnaby: Hobby; Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Emoties Twee woordjes Schijnbaar koel Gebed Met de paplepel Criminelen Bloed aan je handen Rare beelden Afscheid A ssurantiekantoor Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen Inwerkingtreding Verordening aansluit- en lozingsvergunningen. DE SMOKKELHOEK Bagro Vastgoed koopt uw huis direkt! tel.: 0168-472678/0186-661918 bogro va/tgoed ADVOCATEN DE SMOKKELHOEK DE SMOKKELHOEK de meest verkochte, nu nog kompleter. Bürster; geheel vernieuwd en completer. Nu kopen, in 't voorjaar halen en betalen. Nog enkele overjarige DE SMOKKELHOEK KAPELLE 0113-341623 TE HUUR Garage Anjerstraat te St. Maartensdijk Huurprijs 78,- per maand inl.: Fa. van Houte tel.: 0166 - 662382 (C. de Rijke) TAXATIERAPPORT? koop/verkoop woning; hypotheek of lening echtscheiding/overlijden L. Hage, makelaar-taxateur o/z 0166-692371 0654-330426 Initial Varel Security bv TE HUUR 4 pers. Bungalow tel. 0591-611116 FAXNUMMER EENDRACHTBODE 0166-657008 ±50 occassions toercaravans ±20 occassions stacaravans DE SMOKKELHOEK meer mogelijk is dan u denkt.. 0 Bouwbedrijf Suurtand realiseert uw plannen! BOUWBEDRIJF SUURLAIMD BV 21 Ze zijn er altijd geweest en ze zullen er ook altijd blijven: vluchte lingen. Mensen die luin land. stad of dorp. familie en vrienden ach ter laten om te ontkomen aan levensbedreigende, ellendige situ aties. En de landen waar 'asiel' aangevraagd wordt, zitten in tweestrijd tussen weigeren en opnemen. Grenzen worden getrokken en meerdere malen blijken die grenzen te falen. Vluchtelingen die niet (of in elk geval niet dringend) binnen hoeven, komen er toch in en anderen worden met de dood voor ogen op straat gezet. In Tho- len is daarom onlangs de stichting Andersom opgericht die zich in zet voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Bisschop M. Muskens van Breda gaf het startschot. Bisschop Muskens omarmt de Ethiopische vluchteling Addis. Het is zaterdagavond. Bisschop Muskens is al twee dagen op werkbe zoek ui de parochies van Tholen. Oud- Vossemeer. Lepelstraat en Halsteren. In een gewoon rijtjeshuis in Tholen zitten Th.A.J.M. de Riet uit Tholen en mevr. J.M.J. Vogels uit Tilburg te wachten op de baas van het bisdom Breda. Bij hen een Iraanse man en vrouw met twee kinderen en Addis uit Ethiopië. Mus kens zal deze avond het officiële start sein geven voor de stichting Andersom. In die stichting wordt het opvangwerk dat De Riet en mevr. Vogels al langer doen. formeel gemaakt. De spanning is voelbaar in het huis. De bisschop zou om kwart over acht komen, maar hij is er nog niet. Bij elke auto die stopt of voorbij komt. wordt gevraagd: Is dat hem? Eindelijk, om iets voor negenen stapt Muskens, begeleid door onder meer de Thoolse pastor Gemma Verlijs- donk. het huis binnen. Onder de indruk schudden de Iraanse mensen de hand van de monseigneur en Addis, de Ethio piër buigt beleefd, zoals hij altijd doet als hij iemand een hand geeft. Bij de vraag naar het waarom past alleen een levensbeschouwe lijk antwoord. Rondom de keukentafel zet het gezel schap zich neer. De koffie komt op tafel en na wat gezoek om de juiste schotel tjes bij de kopjes te vinden, wordt er ge dronken. Er wordt speculaasbrood bij gegeten. De Riet legt uit wat de bedoe ling van de avond is. Hij vraagt aan de Iraanse man (zijn naam blijft om per soonlijke redenen onbekend) om zijn verhaal te vertellen. Het valt hem be paald niet mee. In gebroken Engels doet hij zijn relaas. Af en toe stopt hij en slaakt een diepe zucht als de emoties hem te veel worden. Eén van zijn broers steunde in Iran de 'Mudeja Heddin' (een verzetsbeweging). Daarvoor werd hij opgepakt en gemarteld door de terreur organisatie Hezbollah Ish (die achter de schermen door de overheid gesteund wordt). Daarna werd de man doorge stuurd naar een gevangenis, zodat de overheid officieel niets van de martelin gen wist. Voor de rechtbank werd de broer tot zeven jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Op de dag dat hij vrijkwam, werd hij echter door de Hezbollah Ish vermoord. De vader en moeder overle den (mede door de spanningen) vrij snel daarna. Twee andere broers emigreerden naar Canada om het noodlot te ontlo pen. De Iraanse man die nu aan tafel zijn verhaal doet, was er echter van over tuigd dat hij nog geen gevaar liep. Hij steunde de Mudeja Heddin namelijk niet. Ook zijn zuster werd echter opge pakt en vermoord. Eén van zijn broers zond hem uit Canada een deel van een testament, bestemd voor iemand in Te heran. Maar de man besloot de brief te verbranden om problemen te voorko men. Zo verging het ook met een twee de deel van het testament. Het derde deel werd echter door de Hezbollah on derschept. Toen begonnen de treiterin gen. Zijn huis werd besmeurd. Toen dat op een nacht weer gebeurde, liep de vrouw naar buiten om de daders weg te jagen. Maar die begonnen haar te slaan en ze duwden haar in een soort afwate ringskanaal van ongeveer een meter breed en anderhalve meter diep. De vrouw was qp dat moment zes maanden zwanger. Het kind dat geboren werd had. waarschijnlijk als gevolg van de val in het kanaal, een hartafwijking. Drie weken later werd de bus waarin het echtpaar zat. op weg naar het ziekenhuis om de baby te laten opereren, aange houden door de Hezbollah. Zonder me delijden werd het echtpaar urenlang op gehouden. terwijl de baby met duidelij ke verschijnselen van zuurstoftekort dringend hulp nodig had. Toen ze een- maai in Teheran in het ziekenhuis wa ren, was het al te laat. Later werd het huis van het gezin doorzocht en vernield door de Hezbollah die op zoek was naar de twee andere delen van het testament. De man werd opgepakt en een week lang verhoord en gemarteld. Tenminste, hij denkt dat het een week heeft ge duurd. want de cei waarin hij zat, had geen licht en geen raam. Zijn schoonva der kocht hem op borgtocht vrij door het huis van de man als onderpand te geven. Toch zou hij nog voor het ge recht moeten verschijnen. En hij had ge zien hoe dat met zijn broer en zus af was gelopen. Daarom vluchtte hij via Turkije naar Spanje. Dat wilde hem niet opvangen, ondanks het feit dat hij over een document van Amnesty Internation al beschikt waarin staat dat hij in doods gevaar verkeert. Hij wilde daarom met een vals Grieks paspoortnaar zijn fami lie in Canada vluchten. Op Schiphol moest hij overstappen. Het paspoort kwam prima door de controle, maar toen vroeg de douanebeambte in het En gels: „Gaat u op vakantie in Canada?". En de Iraniër, net een paar jaar in Span je geweest, zei: „Si, si". En Grieken zeggen geen 'si, si'. Dus hij kon weer gaan zitten. Twee woordjes sloegen de deur naar de veiligheid en vrijheid dicht. De asielaanvraag in Nederland werd negatief beoordeeld. Het is een verhaal zoals er waarschijn lijk duizenden te vertellen zijn. Maar de aanwezigen, inclusief bisschop Mus kens, zijn onder de indruk als ze er zo dichtbij mee geconfronteerd worden. Het is gemakkelijk om vanuit een luie stoel commentaar te leveren, maar bij het persoonlijke verhaal van een vluch teling blijft alleen het schrijnende leed over. En daar sta je dan met je goed ge drag. Monseigneur Muskens hoort het relaas schijnbaar koel aan, maar inner lijk is hij wel degelijk betrokken bij het verhaal van deze mensen. „Het is iets verschrikkelijks als je zoiets in de leven mee moet maken", reageert de bisschop die zich zelf al eerder inzette voor uitge procedeerde vluchtelingen en er niet voor terugdeinst'om 'en plein publique' partij te kiezen voor armen en mensen die onrechtvaardig behandeld worden. Dat is ook de reden waarom hij deze avond zijn ontmoeting met kerkbestuur ders in de pastorie van Lepelstraat on derbreekt om speciaal de stichting An dersom te lanceren. Overigens is Muskens niet helemaal op de hoogte van de 'openingshandeling'. De Riet legt uit, dat die zal bestaan uit het overhandigen van het weekgeld dat de vluchtelingen van de stichting krij gen. De bisschop zal het geld aan Addis geven. Addis is een Koptisch christen. In Ethiopië behoort hij tot een meerder heid die echter sinds de staatsgreep on derdrukt wordt door de minderheidsre gering. Hij was bezig lid te worden van een verboden organisatie en tijdens een demonstratie werd hij opgepakt, mis handeld en gevangen gezet. Toen vrien den hem op borgtocht vrijkregen. vluchtte hij naar Nederland. 1 Addis zal voor de ontvangst van zijn weekgeld (75 gulden) tekenen. Het was de bedoeling dat ook de bisschop na mens de stichting zou tekenen, maar dat doet hij niet. „Ik kan dat nog niet doen. Wekelijks bereiken me verzoeken uit het hele land om mijn naam aan een or ganisatie te verbinden. Maar als ik dat zomaar zou doen. zonder dat ik wist of het een goede organisatie is die op een juiste manier werkt, zou ik mezelf bela chelijk maken. Het is niet dat ik niet wil, maar ik moet eerst meer over de stichting weten", zegt Muskens ter ver ontschuldiging. „Maar dat wil niet zeg gen, dat ik niet van deze mensen houdt", zegt de monseigneur, terwijl hij de ver bouwereerde Addis in de armen sluit. Op een tafeltje in de hoek van de keu ken is een klein altaar ingericht met een beeld van Jezus, twee kaarsen, bloemen, een Engelse en een Nederlandse bijbel en een koran. Het gezelschap gaat er voor staan en neemt een moment stilte in acht voor al diegenen die strijden voor een menswaardig bestaan en voor hen die in die strijd zijn omgekomen. Een merkwaardige groep; katholieken (waaronder een bisschop), moslims, een Koptisch christen en een protestantse verslaggever. Muskens spreekt een ge bed uit waarin hij God aanspreekt als 'God van Abraham'. Een bewuste keuze omdat Abraham zowel voor Christenen en Joden als voor de Islam de 'vader van de gelovigen is'. In het gebed vraagt de bisschop om een zegen voor alle men sen die op de vlucht zijn en op zoek naar een veilige plaats om te leven. Ook bidt de geestelijke om wijsheid voor po litieke leiders en om meer naastenliefde voor de mensen in het algemeen. Na het gebed neemt Muskens afscheid met een verrassend 'Allah bless you' voor de Ir aanse familie en 'God bless you' voor Addis. De sfeer van het bezoek blijft nog lang na-ijlen in het huis. De Iraanse familie zit nog wat beduusd aan tafel. „Ik ben blij dat de bisschop geweest is. Het is fijn om te weten dat iemand een warm hart voor je heeft", zegt de man. „En dat hij een christen is en ik een moslim, maakt niets uit. We hebben het uiteindelijk allemaal over één God." „Een heel indrukwekkend moment", vindt ook De Riet na afloop. „Hier spreekt zoveel liefde en betrokkenheid uit." De stichting Andersom is opgezet door de 45-jarige Theo de Riet en de 42-jari- ge Annemiek Vogels. Beiden kennen el kaar van hun studie theologie en levens beschouwing aan de hogeschool Katho lieke leergangen in Tilburg. De Riet woont in Tholen en vangt al geruime tijd uitgeprocedeerde asielzoekers op in zijn woning. „Dat gebeurt gewoon. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Wij hadden een Pool in huis. Het is er met de paplepel ingegoten: Je hebt maar klaar te staan voor je naaste", zegt De Riet. „En ik heb nooit iets van: .Dat doe ik niet meer.' Het is altijd goed bevallen, ondanks het feit dat je natuurlijk ook wel eens onenigheid hebt. Het is een verrijking van je leven qua cultuur, godsdienst en gedrag. Er gebeurt hier elke dag zoveel." Zijn vriendin en medestudente mevr. Vogels vult daarbij aan: „Het is als een magneet. Het blijft boeien. Toen ik hier voor het eerst kwam, was dat voor Theo's verjaardag. Toen zag ik hier die mensen zitten en ik zeg wel eens: Ik ben hier de zesde asielzoeker geworden." De Riet ziet de opvang van deze men sen ook niet als een ontregeling van zijn leven. „Nee, het is een groei en zeker geen ontregeling. Je moet je wel eens aanpassen natuurlijk. De Iraniërs zijn gewend om om acht uur 's avonds te eten. Dus eet ik tegenwoordig later, maar voor Addis is dat nog vroeg, want in Ethiopië wordt pas om negen uur of later gegeten vanwege de hitte", zegt De Riet, die oorspronkelijk inrichtingswer ker is. Zijn eerste vluchteling, een Arm eense vrouw, kwam bij hem in huis via een medestudente. „En als je telefoonnummer in dat circuit is opgenomen, kom je er ook niet zom aar meer vanaf', zegt mevr Vogels la chend. Samen met De Riet besloot ze meer inhoud te gaan geven aan de op vang van uitgeprocedeerde asielzoekers (een woord waar ze zelf niet dol op is wegens de negatieve bijklank). „In de lessen filosofie kwamen we onder meer de ideeën van Levinas tegen. Hij zegt 'Het gelaat van de Ander roept ons op tot handelen'. En dat is onze motivatie." Het doel van de stichting Andersom is om geld te verzamelen om de vluchte lingen die men opvangt, middelen te ge ven om van te leven. Dat is 75 gulden per persoon per week, een bèdrag dat volgens De Riet ook door officiële in stanties als norm wordt genomen. Daar van moet eten en kleding gekocht wor den. Uiteindelijk wil de stichting komen tot een opvanghuis waar uitgeproce deerde vluchtelingen kunnen wonen en een zinvolle dagbesteding hebben. Want volgens Andersom worden er nog veel te veel vluchtelingen onterecht het land uitgezet. „We begrijpen best dat je niet elke vluchteling op kunt nemen. Je moet grenzen trekken", zegt De Riet. „Daar hebben we ook geen problemen mee. Maar het moet Europees gebeuren. Want wat zijn nu 50 miljoen Fransen in dat grote Frankrijk vergeleken bij die 15 miljoen in het kleine Nederland? Maar zelfs Europa heeft nog grenzen voor op vang. Bij de uitvoering van de regels struikelen we er echter telkens weer over dat er mensen aan onderdoor gaan. Al klinkt het raar. je kunt vluchtelingen en criminelen met elkaar vergelijken. Voor beiden moet de overheid beslissen of ze in de maatschappij mogen blijven of niet. Maar met criminelen gaan we heel voorzichtig om. Zonder bewijs mag nie mand in de gevangenis gezet worden, maar bij asielzoekers mag dat wel. En de Nederland-is-vol-gedachte wordt vaak uitgesproken door mensen met ge noeg ruimte om zich heen. Maar kijk nou eens naar De Pijp in Amsterdam waar veel mensen dicht op elkaar wo nen. En toch is er solidariteit met die fa milie Gumüs." Laaiend kunnen De Riet en mevr. Vo gels worden over onrecht dat vluchtelin gen wordt aangedaan. „Neem nou de Iraniërs hier in huis. Zij zijn via Spanje hier gekomen. Volgens het verdrag van Schengen moeten ze teruggestuurd wor den naar het eerste land van opvang. Op zich is die regel niet verkeerd om te voorkomen dat landen hun verantwoor delijkheid afschuiven op anderen", vindt De Riet. „Maar als je zeker weet dat Spanje deze mensen geen asiel wil ver lenen en ze terug zal sturen naar Iran. dan heb je bloed aan je handen. Dan moet je de regels aan de kant schuiven. Want regels zijn er om mensen te dienen en niet andersom." De stichting Andersom is niet uniek in zijn soort. „Er zijn nog veel meer van dit soort stichtingen in Nederland. Een medestudent van ons heeft er ook zo één. Vorig jaar hielp ze bijna 160 vluch telingen die uitgeprocedeerd waren. Daarvan zijn er inmiddels 120 weer op nieuw in procedure genomen en veertig ervan hebben tóch nog een status gekre gen. Dat zijn volgens staatssecretaris van justitie mevr. Schmitz de 'krengen' die niet mee willen werken aan hun uit zetting. Maar als ik zie hoeveel er in tweede instantie toch nog asiel krijgen, dan is het toch niet gek dat die mensen niet weg willen?", zegt De Riet. „Er worden fouten gemaakt door ambtena ren en door de regering. En neem nou het feit dat vluchtelingen die in hun land verschrikkelijke dingen hebben meege maakt (anders vlucht je niet) hier in Ne derland binnen 24 uur hun verhaal ver teld moeten hebben aan de eerste de beste wildvreemde ambtenaar in uni form. En dat terwijl velen juist een nare ervaring met uniformen hebben. Dat kan toch helemaal niet? Het is toch niet gek dat zo'n verhaal vaak niet klopt? De ellende moet eerst wat verwerkt wor den. Het kan weken en soms maanden duren voordat een vluchteling er zelfs maar een beetje over kan praten." De naam van de stichting duidt volgens De Riet op diverse dingen. „Ten eerste doen wij dit werk 'om de ander'. De an der dwingt ons door zijn nood tot han delen. En vervolgens moet alles ook an dersom. We kunnen niet meer volgens de normale, gebaande paden handelen, want dan lopen we vast op regels, pro cedures en wetten die enkel gericht lij ken op het afweren van asielzoekers. Hel restrictieve beleid van de regering", /egt De Riet. „Wij proberen een omme keer in het leven van de vluchteling te bewerkstelligen en hen een sprankje hoop te geven." Volgens de Tholenaar die bewust geen bestuurslid in de stichting Andersom is geworden, maar als vrijwilliger de op vang verzorgt, is levensbeschouwing heel belangrijk voor het werk van de stichting. „Iemand die veel ellende heeft meegemaakt, gemarteld is, familie kwijt is en in een vreemd land zit, die heeft vragen. Vragen over het waarom? Waar om moet mij dit overkomen? En die vragen kun je niet met sociologie of psychologie beantwoorden. Dat zijn vragen waar alleen een levensbeschou welijk antwoord op past", vindt De Riet. „Je hebt 'rare' beelden nodig om dat uit te leggen. Raar in de zin van 'niet ratio neel'." Mevr. Vogels (oorspronkelijk uit voerend en lesgevend musicus) vult aan: „Net zoals in de muziek het onzeg bare klank krijgt, krijgt het in de levens beschouwing woorden. Maar we geven de mensen geen antwoorden. Hun vra gen en twijfels mogen een plaats heb ben." Dat hij een christen is en ik een moslimmaakt niets uit. Volgens De Riet en mevr. Vogels is het een dankbare bezigheid. „Je doet het niet om iets terug te ontvangen, maar het levert zeker wel iets op. Liefde, hoop en vriendschap. Dat is geweldig", zegt mevr. Vogels. De Riet (door de vluchtelingen steevast 'Mister Theo' ge noemd) beaamt dat. „Het is voor ons echt een roeping." Hij weet echter ook dat het moeilijk zal zijn om afscheid te nemen van de mensen. „Ik weet dat dat moment komt. We zijn bezig om voor de Iraniërs een visum naar Canada te re gelen. Daar ligt inmiddels een startkapi taal klaar, er is een huis en werk. Maar toch gaat alles zo moeizaam. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze naar Canada kunnen. En dat zal best moeilijk zijn. Ik zal ze heel erg missen, maar ik weet dat ik ook weer voor honderd procent klaar zal staan voor de volgende mensen. We zijn eigenlijk net als Mozes die het volk door de woestijn leidt, maar op de grens van het beloofde land afscheid moet ne men omdat hij er zelf niet in kan." En toch blijven De Riet en mevr. Vogels het werk doen. „We moeten wel, dit is op onze weg gekomen. We vragen sub sidies en bijdragen. De katholieke pa rochie van Halsteren hebben we bena derd en ook de gemeente. We willen ei genlijk via een adoptieplan gaan wer ken. Het kost 3900 gulden per jaar om een vluchteling te voorzien van eten en kleding", zegt De Riet. „Mensen, ker ken, verenigingen, organisaties of be drijven die een vluchteling adopteren, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We hebben ook eens per kwartaal een nieuwsbrief Vlucht schrift. Maar ook individuele giften zijn van harte welkom. En we hopen dat we op den duur het opvanghuis kunnen re aliseren. Al wordt het dan geen paleisje waar 80 mensen kunneri wonen, het komt er zeker." „Het godsbeeld van mensen verandert omdat de mensen veranderen. Als ie mand zich door God verraden voelt om dat hij al die ellende heeft meegemaakt, laten we dat beeld bestaan. Bekeren heeft hier geen zin. Maar als de verwer king komt, verandert het godsbeeld ook weer een stukje en wordt het de God van hoop en van toekomst. En wij bege leiden daar alleen bij." Wilhelminastraat 4 4675 BT Sint Philipsland Tel. (0167) 573031 Molenvlietsestraat 5 4691 BT Tholen Tel. (0166) 602152 Ons kantoor bestaat inmiddels bijna 20 jaar. Met onze ervaring zijn wij u gaarne van dienst op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financieringen, sparen, pensioenadviezen, bedrijfsspaarregelingen, beleggingen, boekhoudingen, loonadministraties, belastingadviezen, belastingaangiften, kortom met alles op het gebied van financiële en fiscale dienstverlening Zowel in St Philipsland als in Tholen beheren wij een agentschap van de Regiobank, zodat u ook op het gebied van bankzaken bij ons terecht kunt. Fleeft u een spaarloon- of een premiespaarregeling? Graag informeren wij u omtrent de mogelijkheden om die optimaal te benutten voor studie kinderen of voor pensioen. Op het gebied van hypotheken werken wij samen met zo'n 20 geldgevers, zodat wij voor u de meest gunstige vorm kunnen uitzoeken. Een lage rente is natuurlijk altijd interessant, maar de vorm van de constructie is veelal van doorslaggevend belang. Bel ons voor een vrijblijvend advies Flet dagelijks bestuur van het waterschap maakt, gelet op het bepaalde in artikel 73 van de Waterschapswet, bekend dat op 1 oktober 1997 de Verordening aansluit- en lozingsvergunningen in werking is getre den. De algemene vergadering heeft deze verordening vastgesteld op 1 juli 1997. nische afspraak in de districtskantoren te Middelburg en Zierikzee en het steunpunt Tholen te St. Maartensdijk. De verordening is tegen betaling van de kosten voor ieder een verkrijgbaar. Goes, 1 oktober 1997 Help de vrouwen in Srebrenica Stichting Vluchteling, Den Haag Vluchteling Aantrekkelijke voorwaarden zoals o.a.: Geen ontbindende voorwaarden dus volledige zekerheid. Uitstekend bod. Opleveringsdatum van geen belang. Aanbetaling mogelijk. Bel vrijblijvend voor informatie en/of een verkoopgesprek: 'voor alle zekerheid! CONTRACTENRECHT HUURRECHT INCASSO'S PERSONENRECHT FAMILIERECHT ONDERNEMINGSRECHT ARBEIDSRECHT ERFRECHT BESTUURSRECHT STRAFRECHT Grintweg 32 - Yerseke - Tel. 0113-576090 VESTIGING GOES/TERNEUZEN Livingstoneweg 42, 4462 GL Goes Telefoon: (0113)21 20 33 (0115)61 76 31 Telefax: (0113)23 29 98 (0115)61 13 81 BORG" Inbraakbeveiliging Brandbeveiliging ►Toegangscontrole ►Terreinbeveiliging ►Video observatiesystemen ►Securuty Management systemen ►Alarmcentraleservice ►Service en onderhoud in Emmen gez. inger. fietsen aanw. vrij v.a. 17/10 Bouwt, verbouwt, onderhoudt en renoveert zoals u dat mag ver wachten... grondig en degelijk en altijd tegen de scherpste prijs. Heeft u zelf bouwgrond? Kom eens vrijblijvend praten. We tonen u graag de mogelijk heden van traditionele of moderne bouw. Ook een individueel bouwplan behoort tot de mogelijkheden. We helpen u graag! De verordening ligt vanaf heden geduren de 12 weken elke werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur ter inzage in het hoofd kantoor van het waterschap, Piet Heinstraat 77 te Goes, en na telefo- Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden, W.A. Gosselaar, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 21