Hulde voor leidster zondagsschool Plaatselijk nieuws VISSER I si 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 9 oktober 1997 Bromfiets op autoweg Inbraak Bloemenhal Kinderen en verkeer Decoratief schilderen Klaverjassen Start jeugdwerk Anbo op reis Simon en Zo Woord en Daad [9S Rustige alcoholcontrole Sanering tankstation Biljarten Inloopavond Anthoniusschool Verkoping Liefde vindt Werk I Vernieling plattegrond Vers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers, C. Slager, St. Annaland J.A. Geilings, Tholen j.a. Geilings, St. Philipsland Vijf kilo vuurwerk Beroepen Verkoping Tryfosa Jeugontmoetingsdag Inzameling speeltuin Anker gestolen Aanrijding Provincialeweg Anbo 40 jaar Klaverjassen Euterpe en De Hoop Ouderentoneel Jeugd Zeebaars op NK Door rood licht t A Plattelandsvrouwen over drugsgebruik Nierstichting <a ft DAG EN NACHT Thoten Vrijdagavond werd een 17-jarige bromfietser uit Halsteren door de politie van de autoweg geplukt. De jongen reed met zijn brommer over de Nieuwe Postweg. Toen de politie hem aan de kant zette, verklaarde de jonge Halsternaar dat hij de weg niet kende op Tholen en dat hij de kortste route volgde. De politie nam daar geen genoegen mee, slingerde de Brabander voor 110 gulden op de bon en begeleidde hem naar het dichtstbijzijnde fietspad. Bij een inbraak in de Bloemenhal op het Slachtveld is in totaal voor 4000 gulden aan spullen meegeno men. In de nacht van woensdag op donderdag werd het slot van de zaak geforceerd en het kantoor werd doorzocht. Er werd een fors geldbedrag, een zaktelefoon en di verse waardevolle gereedschappen gestolen alsmede enkele bankpas sen. Vrijdag meldden twee inwo ners een inbraak in hun auto. Uit de wagen van een 21-jarige vrouw werden diverse goederen gestolen. De totale schade bedroeg zo'n 1700 gulden. Ook een 25-jarige plaatsge noot werd de dupe van inbrekers. Deze probeerden zijn auto open te breken, maar dat lukte niet. De braakschade is echter aanzienlijk. Donderdag deden twee inwoners aangifte van inbraak en diefstal. Het bedrijf van een 35-jarige man werd door leden van het dievengil de aangedaan. Er werd onder meer geld, communicatie-apparatuur en diverse pasjes meegenomen. De in braak werd in de nacht van woens dag op donderdag tussen één en ze ven uur gepleegd. Een 44-jarige in woner werd later nog de dupe van diefstal. Door misbruik van zijn tankpasje werd er voor 500 gulden brandstof op naam van de man ge tankt. De vergadering van de ouderraad van CNS De Regenboog ging woensdagavond over 'kinderen en verkeer'. Voorzitter mevr. N. van Dijke kon zo'n 40 aanwezigen wel kom heten. Na zingen, gebed en een schriftlezing stond mevr. Van Dijke even stil bij het onderwerp van de avond. Bij het financieel verslag werd opgemerkt dat het ei gen vermogen van de ouderraad nogal groot is en of er plannen zijn met het geld. Vanuit de kascommis- sie opperde men het idee om meer geld uit te trekken voor het school reisje zodat de ouderbijdrage niet verhoogd hoeft te worden. Dat idee wordt nader bezien. In de kascom- missie werd mevr. N. v.d. Velde vervangen door mevr. H. Westdorp. Binnen de ouderraad waren mevr. A. Lindhoud en mevr. M. de Groen aftredend en herkiesbaar. Zij wer den beiden herkozen. Mevr. W. Hopmans, mevr. J. Kleppe en C. Jansen waren aftredend en niet her kiesbaar. Er waren vijf kandidaten om deze posten in te vullen: K. Moeliker, mevr. C. den Haan, mevr. I. Bajramovic-Gakeer, mevr. A. Ge luk en mevr. G. Jansen. Na stem ming werden Moeliker, mevr. Den Haan en mevr. Jansen gekozen. Daarna gaf mevr. T. Ligtvoet (die deze avond ook het orgelspel ver zorgde) complimenten aan de ou derraad voor het werk dat ze doet. Zij gaf vervolgens het woord aan mevr. A. Burggraaf die verkleed als sinterklaas (inspelend op de werk zaamheden van het drietal voor dit feest) afscheid nam van de drie scheidende o.r.-leden. Ze kregen elk een voorraadpot, versierd met fimoklei. Na de pauze toonde ver- keersdeskundige dhr. Post aan de hand van een videofilm hoe kinde ren het verkeer ervaren en hoe het voor kinderen zo veilig mogelijk gemaakt kan worden. Daarbij moe ten een aai tal zaken in de gaten ge houden worden. Zo is het gezichts veld van tinderen kleiner dan van volwasseren. Kinderen kunnen zich maar op één ding concentreren, kunnen geen afstand en snelheid schatten ea hebben een bewegings- drang die groter is dan het gevoel voor gevatr, aldus Post. De aanwe zigen vulden aan de hand van dia's een vrageaformulier in dat na een tweede video over vrachtwagens en (brom)fietsers werd nagekeken. Mevr. Van Dijke bedankte Post voor zijn hleiding met een cadeau bon en eei bos bloemen. Tijdens de rondvraag vroeg mevr. v.d. Velde namens mevr. R. Baaij aandacht voor het tekort aan overblijfmoe- ders in de onderbouw. In galerie 't Huis Tijdverdrijf aan de Stoofstraat geeft Anne Marie Mos mans zaterdag een demonstratie de coratief schilderen op onder meer oude meubels. Mevr. Mosmans werkt graag met kleuren om er mooie effecten mee te krijgen. Na haar opleiding zijdeschilderen in Parijs was ze in haar tijd bij het voormalige zijdemuseum te Wouw al druk bezig met het maken van sjaals en aparte schilderingen op zijde. Ze verzorgde ook cursussen. De laatste jaren heeft ze haar werk terrein uitgebreid naar decoratief schilderen en ze is nu zelfstandig kunstenares. De demonstratie van mevr. Mosmans duurt van tien tot Kees Schot is winnaar geworden van de competitie 1996/1997 van klaverjasclub Stad Tholen. Schot I behaalde een gemiddelde van 4740 punten. Carlo Hage werd met 4695 punten tweede. De competitie be vatte 28 wedstrijden waarvan men er aan minimaal 18 mee moest doen voor het eindklassement. De uitslag daarvan is: 1 Kees Schot 4740 p; 2 Carlo Hage 4695 p; 3 Pe ter Luten 4631 p; 4 Herman Olden burg 4604 p; 5 Adrie van As 4603 p; 6 Marion Opree 4588 p; 7 Leen Hage 4482 p; 8 Hannie Kurvers 4467 p; 9 Coby Leijdekkers 4461 p; 10 Joke van Gink 4447 p; 11 Jo Jansen 4442 p; 12 Aad Volwerk 4428 p; 13 Wim van den Berge 4411 p; 14 Marien Verkerke 4348 p; 15 Piet Swarthoff 4312 p; 16 An- nemie Pleumekes 4286 p; 17 Marie Leijdekkers 4271 p. De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie is ook al weer achter de rug. Coby Leijdekkers won die met 5428 punten. Als eerste vijf eindig den: 1 Coby Leijdekkers 5428 p; 2 Michel van Oers 5386 p; 3 Stoffel Schot 5354 p; 4 Carlo Hage 5183 p; 5 Hannie Kurvers 4840 p. De classicale Hervormde jeugdraad (CHJR) organiseert morgen, vrij dag, een jeugdappèl als start van het winterseizoen in het kerkelijk (Hervormd) jeugdwerk. De bijeen komst in Nederlandse Hervormde Kerk begint om half acht en spreker is directeur N. Belo van de HGJB (Hervormde jeugdbond). Hij spreekt over het thema 'Aange naam' dat uitgewerkt wordt naar aanleiding van de geschiedenis van Abraham. Ook kinderkoor Gabriël- la uit Stavenisse, onder leiding van Helène Potappel en met Maddy Ha ge als organist, verleent medewer king. Het jeugdappèl is bedoeld voor het jeugdwerk van kinderclubs tot en met jeugdverenigingen. Vanuit zorgcentrum Ten Anker ver trokken dinsdag 52 leden van de Anbo voor de najaarsreis. Over bin nenwegen ging de tocht via Huij- bergen naar Wildert, waar in de molen de koffie met een 'molen- koek' al klaar stond. In de bakkerij was vanalles vers te koop en ook daar werd gebruik van gemaakt. Een treintje, het pierement én de door stoom aangedreven houtzage rij kregen veel bekijks. De reis werd voortgezet richting Chaam waar een borreltje werd gedronken en waar ook een broodmaaltijd ge nuttigd werd. Via de 'binnenlanden' van België arriveerde het gezel schap om half vijf in 'De 14 Billek- es' waar een dansje werd gemaakt. Om half zes werd het diner genut tigd in het bekende Non plus Ultra. C.P. Nooij had nog de nodige me dedelingen voordat men weer naar huis ging. Vooral een oproep voor de viering van het 50-jarig bestaan op 17 oktober was actueel. 65 deel nemers meldden zich. De voorzitter bedankte Nooij voor zijn vele werk. Om half tien werd de groep weer bij Ten Anker afgezet. Ruim 120 kinderen hebben woens- dagmiddag de voorstelling 'Het ver haal van vogeleiland' van kinder theater Simon Zo bijgewoond. De voorstelling in Meulvliet, geor ganiseerd door de stichting christe lijk jeugdwerk Tholen, werd geo pend door Marja Groeneveld-Jan- sen. Daarna kwamen Harry en Fre- die Nyhof van Simon Zo op de planken. Ze slaagden erin de kinde ren enthousiast te betrekken in een zoektocht naar 'de naam van God'. Toneelspel en liedjes wisselden el kaar af. Simon en Zusje Zo gingen op zoek naar de naam van God en kwamen uiteindelijk uit bij 'Vader' en 'Rots' als namen. De afsluiting van de middag bestond uit enkele dankgebeden die door vier kinderen werden uitgesproken. Zaterdag 18 oktober wordt er door Woord en Daad een zangavond ge houden in de Nederlandse Her vormde kerk. Aan de avond, die om half acht begint, werken mee: zang vereniging Immanuël onder leiding van I. Riedijk met als organist me vr. M. Hage-v.d. Velde, mannen koor Jeduthun uit Krabbendijke on der leiding van R.J. Rijkse met als organist Pieter Bakker, een fluit- groep uit Krabbendijke eveneens onder leiding van Rijkse met als or ganist C. van der Hart. Verder ver zorgt ds. D.J. van Eckeveld uit Sint- Philipsland de opening en sluiting. Er is ook samenzang en de collecte is bestemd voor een project in de krottenwijk van Addis Abeba in Et hiopië. Oud- S Vossemeer De politie-agenten die in de nacht van zaterdag op zondag een alco holcontrole hielden op de T-split- sing Krabbenkreekweg/Broekseweg hebben beslist geen kramp in hun vingers gekregen van het schrijven. Tussen half één en half twee wer den alle passerende automobilisten gecontroleerd. Maar niemand bleek teveel gedronken te hebben. De bodem bij Tweewielerservice Van der Zande aan de Kalisbuurt wordt gesaneerd. Op de plaats waar van 1958 tot 1992 een benzine pomp heeft gestaan, is de grond ernstig vervuild met benzeen, ethyl benzeen, xylenen en naftaleen en licht verontreinigd met olie. Ook het grondwater is sterk vervuild. zelfs tot op vijf meter diepte. De stichting uitvoering bodemsanering amovering tankstations (Subat) uit Rotterdam heeft een saneringsplan opgesteld dat door g.s. is goedge keurd. De sanering heeft de status van 'zeer urgent' gekregen en dat wil zeggen dat er binnen drie jaar begonnen moet worden iViet de werkzaamheden. De vervuilde grond wordt afgevoerd en de put wordt met schone grond gevuld. Twee ondergrondse tanks worden verwijderd. De uitslagen van team B van bil jartvereniging KOT: A. Hommel- M. Potappel 0-2; C. van Daalen-C. Burgers 2-0; J. Wessels-P. Moer land 0-2. C. Burgers maakte met zeven caramboles de hoogste serie. J. Wessels haalde het hoogste ge middelde van 1,21 en C. van Daal- en speelde met achttien beurten de kortste partij. Bij het A-team van KOT waren de uitslagen: S. v.d. Mark-C. Timmermans 2-0; J. Bur- gers-T. Schot 1-1; D. Vaders-M. Goudzwaard 0-2; J. Vergeer-H. van Daalen 1-1; M. van Hees-A. Haver- mans 0-2. M. Goudzwaard speelde met negentien beurten de kortste partij. J. Burgers had met tien car amboles de hoogste serie. D. Vaders had met 2,57 het beste gemiddelde. Ook De Treffers kwam weer in ac tie. Hier waren de uitslagen: M. Hendrikse-J. Etiënne 10-8,7; D. den Hollander-J. Hommel 8,59-10; D. van Driel-C. Burgers 10-8,7; H. Hommel-P. Hommel 8-10. D. van Driel speelde met negentien beur ten de kortste partij. De hoogste se rie van elf caramboles kwam op naam van J. Etiënne en C. Burgers. Deze laatste haalde ook het beste gemiddelde van 2,84. De Sint Anthoniusschool houdt maandag haar jaarlijkse inloop avond. Ouders van leerlingen kun nen op deze avond een kijkje ko men nemen. Voor groep 3 is het van zeven uur tot half negen inloop avond. De ouders krijgen informa tie over lezen, spelling, rekenen en andere vakken. In de groepen 4, 5 en 7 zijn de ouders van half vijf tot zeven uur welkom. De leerlingen informeren hun ouders over het werken in de klas en de leerkracht geeft aanvullende informatie. De groepen 6 en 8 zetten hun deuren van zeven uur tot half acht open. Ook hier geven leerlingen en leer krachten informatie over de lessen. Voor de kleuters (groep 1 en 2) is er maandag geen inloopavond. De ou ders krijgen de kans om tijdens het dagelijks werk een kijkje te komen nemen. En donderdag 16 oktober zijn alle ouders met peuters wel kom op de kijkochtend in peuter speelzaal De Pluus. De Hervormde vrouwenvereniging Liefde vindt Werk houdt woensdag haar jaarlijkse verkoping vanaf twee uur in het verenigingsgebouw van Nederlandse Hervormde Kerk aan de Ring. Allerlei zaken zijn te koop zoals babbelaars, zelfgebak ken cake, koekjes en voor de kinde ren zijn er spelletjes zoals envelop pen trekken. De opbrengst is voor de kerk. Sint- Annaland Het lijkt haast een gewoonte te worden. Wederom is woensdag avond de dorpsplattegrond aan de Spuistraat ingeslagen. Deze keer werden door getuigen twee jongens met petten op gezien. Eén was er afkomstig uit Sint-Maartensdijk en één uit Sint-Annaland. Ook een bord van bakker W. Slager werd vernield. Donderdag, vrijdag en zaterdag 9, 10 en 11 oktober HAMLAPPEN SCHNITZEL NASI-VLEES GEKOOKTE HAM uit eigen keuken LEVERKAAS PALINGWORST JONGE KAAS 1 kilotƒ12,40 100 gram1,90 400 gram5,00 100 gram2,50 100 gram1,15 100 gram1,50 500 gram5,25 Maandag, dinsdag en woensdag 13, 14 en 15 oktober VERSE WORST RUNDGEHAKT RIBLAPPEN 1 kilo8,50 1 kilo10,50 1 kilo15,00 Bij aankoop van 1 rookworst naar keuze 500 gram zuurkool GRATIS Advertentie I.M. Vrijdag kwamen er bij de politie klachten binnen over het afsteken van vuurwerk in het dorp. Een 13- jarige inwoner werd aangehouden en hij bekende het vuurwerk te heb ben afgestoken. Hij bleek zo'n vijf kilo knalvuurwerk in bezit te heb ben. Deze partij werd in beslag ge nomen. Na verhoor is de jongen weer naar huis gestuurd. Het vuur werk wordt vernietigd. De officier van justitie bepaalt later nog welke straf er tegen de jongen geëist zal worden. De Gereformeerde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op ds. M. Karens uit Werkendam. Deze predi kant bedankte onlangs voor beroe pen uit Dordrecht en Terneuzen. Maandag 13 oktober haalt de ko ninklijke fanfare Accelerando oud papier op. Advertentie l.M. Vrouwenvereniging Tryfosa houdt woensdag 15 oktober een verko ping ten bate van de zending. De verkoping wordt gehouden in Her vormd verenigingsgebouw 't Tref punt aan de Ring van twee tot vijf uur. Er worden allerlei zaken ver kocht zoals: oliebollen, stroopwa fels, handwerken, sokken en er zijn diverse raadspelletjes. Voor de jeugd is er op de zolder een ruimte ingericht. Zaterdag wordt in Hervormd ver enigingsgebouw Het Trefpunt een regionale jeugdontmoetingsdag voor vijftien-plussers gehouden. Om half drie begint er een autopuz- zelrit met opdrachten over het ei land. Na de broodmaaltijd komt 's avonds om kwart voor acht dhr. Baaijens uit Kapelle een inleiding houden over 'jeugd en opwekking'. Speeltuinvereniging Vrij en Blij houdt volgende week in het dorp huis-aan-huis een inzamelingsactie voor haar speeltuin aan de School straat. Doordat dit jaar nieuwe vei ligheidseisen voor speeltuinen van kracht zijn geworden, moest er een aantal toestellen verdwijnen uit de speeltuin. Om Vrij en Blij aantrek kelijk te houden, moeten er nieuwe toestellen teruggeplaatst worden. Volgens de vereniging kost dat 125.000 gulden. Bij de gemeente is subsidie aangevraagd en die heeft inmiddels toegezegd het bedrag te verdubbelen dat Vrij en Blij bij el kaar weet te krijgen, met een maxi mum van 50.000 gulden. De rest moet echter door de vereniging zelf opgehoest worden. Dat geld is niet in kas en daarom zet Vrij en Blij een inzamelingsactie op touw. De leden werden hiervoor aangeschre ven, mdar zaterdag wordt er ook huis-aan-huis een brief verspreid met een oproep om de vereniging te steunen. Volgende week komen de vrijwilligers langs de deur om de bijdragen op te halen. Stavenisse Een 38-jarige inwoner van Sint- Maartensdijk raakte in het weekein de een anker kwijt. Het ding werd gestolen van zijn boot die in de jachthaven lag. Sint- Maartensdijk Op de Provincialeweg is dinsdag een fietser aangereden. Ter hoogte van de Nijverheidsweg reed een 41- jarige fietser uit Stavenisse over het fietspad. Een 26-jarige inwoner wilde met zijn auto afslaan, maar verleende daarbij geen voorrang aan de fietser. De Stavenissenaar liep lichte verwondingen op en ver der bleef het bij lichte schade. De Anbo-afdeling vierde onlangs het 40-jarig bestaan. Er kwamen zo'n negentig mensen naar de vie ring, een opkomst die voor de afde ling uniek is. Enkele genodigden - waaronder burgemeester H.A. van der Munnik - hielden een speech, maar zo kort mogelijk, want er was een heel feestprogramma op touw gezet. De leden brachten zelf aller lei optredens, onder leiding van één van de leden. Een play-backact als Jantje Koopmans en diverse andere uitvoeringen. De leidster had voor alle aanwezigen 'kokkienen' ge maakt die in een act door bakkers werden rondgedeeld. Ook mevr. De Vos-Stoutjesdijk trad op en verluch tigde de bijeenkomst met accor- deonspel. Met hulp van diverse mensen, bedrijven en instellingen werd het een gezellige middag. H. Christiaan heeft vrijdag met 5035 punten de inhaalwedstrijd van klaverjasvereniging De Pendelaars gewonnen. Tweede met geringe achterstand werd P. Bazen. De uit slag was: 1 H. Christiaan 5035 p; 2 P. Bazen 5019 p; 3 M. den Haan 4823 p; 4 J. Guiljam 4767 p; 5 A. Koetsier 4715 p; 6 R. Waasdorp 4631 p; 7 C. Weeland 4419 p; 8 J. van der Werf 4343 p; 9 J. van Gor- sel 4157 p; 10 J. van Zetten 4035 p. Zaterdagavond kunnen liefhebbers van fanfaremuziek in Haestinge een concert bijwonen van muziekver eniging Euterpe en het fanfareor kest De Hoop uit Stellendam. In dit zogenaamde 2- in-1 concert zorgen ze samen voor een gevarieerd pro gramma van Mozart tot pop. Euterpe beschouwt het als een eer De Hoop te ontvangen, gezien de staat van dienst van dit orkest. Het is als het ware de grote broer van de muziekvereniging. De Hoop is namelijk al 101 jaar oud. Bereikte in 1973 de vaandelaf deling van de KNF en streed sinds 1981 vijftien maal om de landstitel. Dat lukte in 1983, 1989 en 1997. De Hoop vestigde zelfs een record door in 1997 met 173_ punt kam pioen te worden. De vereniging telt 110 leden en kent een seniorenor kest, jeugdorkest, een beginnersor kest, een big band, een boeren- blaaskapel, een kerk-ensemble en een aantal blokfluitgroepen. Diri gent is A. Stolk. Net als Euterpe maakte De Hoop in 1996 een cd. Euterpe speelt sinds 1995 in de ere- afdeling. Twee keer nam het orkest deel aan een topconcours voor de middenklasse. R de Rooij is diri gent sinds 1992. Ook zaterdag leidt hij de muzikanten. Aanvang 20.00 uur. Scherpenisse Het Ouderentoneel uit Roosendaal brengt woensdagavond 22 oktober een klucht op de planken in het Holland Huis. De aanvang van de voorstelling 'Doe toch niet zo dwaas' is om kwart voor twee. Be langstellenden uit Sint-Maartens dijk kunnen zich opgeven bij mevr. C. van Popering in het nieuwe Maartenshof. Men kan zich nog tot en met morgen, vrijdag, opgeven. Overigens is de entree gratis. Tij dens de pauze van de voorstelling wordt er een kleine verloting ge houden. Drie jeugdleden van hengelsport vereniging De Zeebaars deden za terdag mee aan het Nederlands kampioenschap kustvissen voor de jeugd. Op het strand tussen Dis hoek en Zoutelande (Walcheren) haalden ze alledrie een medaille. In de B-categorie (jeugd tot veertien jaar) behaalde Leo Vroegop een achtste plaats door onder meer een zeebaars van 54 cm te vangen. In de A-categorie werd Jacco van Poortvliet eveneens achtste en Mare Vroegop vijfde. Mare Vroegop werd eerste in zijn vak en mag daardoor meedoen met de naselec- tie die op 22 november op dezelfde plaats wordt gehouden. Voor de rest van de leden van De Zeebaars was er zaterdag de negen de bekerwedstrijd. Aan de Mog- gershilpolder haalden de 34 deelne mers in totaal ruim vijftien kilo vis op de kant. Winnaar werd L. Bijl met 1540 punten. De overige prijs winnaars waren: 2 mevr. T. Deur- loo-Bos 1380 p; 3 C. v.d. Werff 1300 p; 4 I. Hengstmengel 915 p; 5 D. Bijl 890 p; 6 L. Poot 855 p; 7 D. Opree 830 p; 8 J. Rijstenbil 800 p; 9 K. de Graaf 670 p; 10 J. Bijl 670 p; 11 J. van As 650 p; 12 C. Wes sels 590 p. Poortvliet De politie hield maandagmiddag een controle op de Lageweg om te zien of er mensen door rood reden bij de tijdelijke stoplichten voor de aanleg van de rondweg. Tussen kwart voor vijf en half zes werden er twaalf bestuurders op de bon ge zet. Ze krijgen een boete van 170 gulden. De leerlingen van de zondagsschool in Sint-Annaland vierden vrijdagmiddag feest ter ere van het huwelijk van hun juf Joke Meeuse met Piet van 't Hof Na de huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk door ambtenaar van de burgerlijke stand mevr. Van Strien, arriveerde het bruidspaar in een open sportwagen bij de N.H. kerk. Door een haag van vele belangstellende inwoners liepen ze de kerk binnen, waar de vader van de bruid, ds. W.C. Meeuse, de huwelijksbevestiging leidde aan de hand van Psalm 37:5. Arjan Verduin, zwager van de bruid, bespeelde het orgel. De kinderen van de zondagsschool besloten de dienst met een lied, waarna ze naar het vereni gingsgebouw liepen om de erebogen tevoorschijn te halen. In het Trefpunt volgde nog een traktatie. De eerste afdelingsavond van de plattelandsvrouwen na de vakantie stond in het teken van drugs. Dhr. De Vlieger, drugsspecialist bij de politie Rotterdam-Rijnmond, gaf met behulp van een overheadpro jector een lezing over drugsgebruik. Hoewel we er op Tholen niet dage lijks mee geconfronteerd worden, is drugsgebruik niet meer iets dat zich alleen maar in steden afspeelt. Ook op het platteland is het onderwerp actueel. Drugs zijn middelen die het bewustzijn van de mens beïn vloeden. Door het gebruik ervan loopt men het risico er niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk af hankelijk van te worden. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar veranderen veel. Ze maken een periode van snelle lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Ze richten zich meer op de leeftijdgenoten en min der op hun ouders. Jongeren gaan op die leeftijd vaak experimenteren met allerlei zaken zoals roken, drin ken en wellicht ook drugsgebruik. Vrienden en vriendinnen hebben hierop een grote invloed, volgens De Vlieger. Het is voor de jongeren belangrijk erbij te horen. De druk vanuit zo'n groep kan heel groot zijn. Drugsge bruik onder jongeren hangt samen met onder andere uitgaan en mu ziek. Er zijn drie hoofdgroepen van drugs. Ten eerste zijn er bewust- zijnsverlagende middelen (alcohol, opiaten zoals hasjiesj en slaapmid delen). Deze zijn verdovend en de stof wordt gebruikt om de spanning aan te kunnen. Het geeft rust en kalmte. Stimulerende middelen zijn opwekkend zoals nicotine en cafeï ne, maar ook cocaïne en amfetami ne. Bewustzijnsverruimende mid delen zijn onder meer lsd en xtc. Tegenwoordig zijn cannabis (has jiesj, xtc en mdea populair bij jon geren. De Vlieger gaf als zes tips voor ou ders nog mee: Weet uw weetje van genotsmiddelen, praat erover, blijf aandacht geven, geef regels en stel grenzen, besef de noodzaak van ge zonde nieuwsgierigheid en help verveling te voorkomen. Tot slot werd nog de videofdm 'Robby's trip in de wereld van de xtc' vertoond. De Vlieger beantwoordde vervol gens de vele vragen waarna voor zitter mevr. N. van Nieuwenhuij- zenNelemans hem met enkele at tenties bedankte voor zijn uiteen zetting. VERVOLG OP PAGINA 3 De collecte voor de nierstichting heeft in Scherpenisse ƒ1055,30 op gebracht. In Sint-Philipsland haalde men voor deze stichting ƒ1104,45 op en in Anna Jacobapolder ƒ306,65. Te Stavenisse was de op brengst ƒ1008,60. Gevers en collec tanten hartelijk bedankt. Predikbeurten Zondag 12 oktober THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Den Ouden, Nederhe- mert. 18.30 u. ds. Meeuse, Sint-Anna land. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. ds. Krol. 17 u. ds. v.d. Hout. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Van der Ham, Zuid- land. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. R.K.-KERK za 19 u. eucharistieviering, zo 11 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Snijder. 18.30 u. ds. Van Popering, Zuid- Beijerland. GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Vrie, Middelburg. CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Van der Ham, Zuidland. 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. pastor Wiertz, eucharistie viering, Maria Hemelvaart, za 17.30 u. pastor Graafmans, woord-, gebeds- en communie dienst. zo 9.30 u. pastor Wiertz, eucharis tieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Meeuse. 18 u. ds. Van Gorsel, Bergambacht. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Klein, Ridderkerk. 18 u. ds. Snijder, Oud-Vossemeer. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. wo 15/10 19.30 u. ds. v.d. Sleen, Scherpenisse. SINT-MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Kleiberg, Veen- endaal. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. De Jong, Rotterdam. 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE Weekend Diensten i HUISARTSEN Zaterdag II en zondag 12 okto ber. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse- meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Mellema, Tholen, tel. 602377. St.Maartensdijk, St.Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Janssen, Sint-Maartensdijk, tel. 664126. St.Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. Van Doesburg, Sint-Philipsland, tel. 572500. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts Van Dort, Sint-Maartens dijk, tel. 0166-663963. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verlos kundige (voor Tholen en Oud-Vos semeer): mevr. Timmers, tel. 604969. THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging, wijkverpleging en informatie advieswerk, dagelijks 8.15-17 u. Centrum Thuiszorg dr. Tazelaar- straat 1, St. Maartensdijk, tel. 0166- 663577. Voor dringende vragen en hulp 24 uur per dag tel. 0113-251177. Voor dringende vragen en hulp maatsch. werk buiten kantooruren (noodsituaties) tel. 0118-628743. Uitleen: ma t/m vr St.Maartensdijk 11-14 u„ Tholen 18.30-19 u. ZORGLOKET THOLEN Informatie, advies en diensten voor ouderen ma t/m vr 8.30-15.30 u. tel. 0166-664196. WELZIJN VOOR OUDEREN Informatie over voorzieningen voor ouderen, tel. 662293 9-17 u. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 0166- 603329 van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tholen, elke wo 10-11.30 u. Op af spraak tel. 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tholen 0166-602507 en 0166- 653146; St. Philipsland 0167- 572342 of 0167-572530. PATIËNTENPLATFORM Ma en do 9-12 u., tel. 0113- 249389. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertelefoon 0800-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 469869. ALZHEIMER Informatieverstrekking en ge sprekspartner bij dementie, tel. 030-6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 0166-604854 of 06-0730. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. JAIB (informatiebureau voor de jeugd) ma, di en vr 13-17 u. Molenvlietsestraat 11 Tholen. Tel. 0166-604374. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 9 t/m vrijdag 17 okt. donderdag 9 8.42-21.12 vrijdag 10 9.42 - 22.22 zaterdag 11 11.02 - 23.52 zondag 12 12.27 - maandag 13 1.17 - 13.42 dinsdag 14 2.27 - 14.42 woensdag 15 3.27 - 15.37 donderdag 16 4.17 - 16.32 vrijdag 17 5.02 - 17.17 do 9/10 14.23 u. EK do 16/10 5.47 u. VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten la ter. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 06-9771. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650 Advertentie I.M. 9.30 en 14.30 u. kand. Peene, Arne- muiden. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Venema. 14 u. leesdienst. do 9/10 14 u. ds. Venema, huwe- lijksbev. vr 10/10 15 u. ds. Venema, huwe- lijksbev. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. v.d. Hout, Wer kendam. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Hofman, Waarde. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Eckeveld (H.D.). 17 u. ds. Kleiberg, Veenendaal. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. wo 15/10 19.30 u. ds. Hogchem. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Meijer, Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 2