Samenscholing met Suffolk Makreel zorgt voor goede start Provincie Zeeland Integratie gehandicapten lOfficiële Mededelingen Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 In beroep Europese samenwerking: sommigen vinden dat het niet snel genoeg kan gaan, anderen vinden het een "ver van mijn bed-show", maar meer en meer worden de contouren zichtbaar van beleid waar Europese burgers direct van kunnen profiteren. In dit geval scholieren die hun Engels en kennis van Engeland willen verbeteren. Werk aan de weg Visie op bedrijfsterreinen Verkeer en Vervoer Taxivervoer Theo Rijnberg en Wesley Koop nationaal jeugdkampioen hengelen Aas klaarmaken Elf vissen Abdij Nieuws De jaarlijkse uitreiking van de Zeeuwse Prijs Integratie Ge handicapten gebeurt 17 okto ber. De Vlissingse burgemeester J.C.Th, van de Doef valt dan de eer te beurt de winnaars bekend te maken en de prijs uit te reiken. Dat gebeurt in het Cultureel Cen trum van de Stichting Arduin, Kou- dekerkseweg 145 in Midde-burg. De prijs is bedoeld voor een per soon of organisatie die zich op uitmuntende wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de integratie in de Zeeuwse samenleving van mensen met een handicap. Genomineerden Een jury onder leiding van oud gedeputeerde W. Don heeft zich gebogen over negentien personen of organisaties die zijn voorgedra gen. Drie ervan zijn uiteindelijk ge nomineerd. In willekeurige volgor de zijn dat: de Stichting Berna- dette Scoutinggroep uit Goes, de Zeeuwse werkgevers en de Goese tennisvereniging 't Halve Maantje. De Goese scouts zijn genomi-neerd omdat mensen met een handicap op een prima manier aan het programma van de scouts kunnen meedoen. De Zeeuwse werkgevers, met name die van het midden- en kleinbedrijf, maken kans op de prijs vanwege het toenemend aantal mensen met een handicap die ze in dienst nemen. 't Halve Maantje tenslotte verdient een pluim vanwege de accommo datie en het cursusaanbod voor de sportievelingen onder de mensen met een handicap. Etoile De Zeeuwse Stichting voor Ge handicaptenbeleid (ZSG) heeft de prijs vijf jaar geleden ingesteld en wil op deze manier haar erkente lijkheid uitdrukken in de richting van degenen die zijn voorgedra gen en aan de genomineerden en uiteindelijke prijswinnaar in het bijzonder. Maar het doel reikt ver der dan het in het zonnetje zetten van iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt. De ZSG wil met de prijs tevens bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn om mensen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan de Zeeuwse samenleving. De prijswinnaar moet immers iets voor elkaar hebben gebokst dat als voorbeeld kan dienen voor anderen in de provincie. De prijs bestaat uit het bronzen beeldje Etoile. Het beeldje is ontworpen door de Doesburgse kunstenares Rini Dado. Personen of organisaties die de uitreiking willen meemaken kunnen tot 14 oktober contact opnemen met de Stichting Klaverblad Zeeland ZSG, (teksttelefoon 0113 -249325. De Hoorcommissie Bestemmings plannen houdt woensdag 15 okto ber drie openbare zittingen. Bezwaarmakers tegen bestem mingsplannen en de betrokken gemeentebesturen krijgen tijdens de zitting de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. Nieuwediep Het juridisch adviesbureau Van Himme heeft namens een inwoner van Terneuzen bedenkingen inge bracht tegen het bestemmings plan Nieuwediep van de gemeente Terneuzen. De subcommissie voor de gemeentelijke bestem mingsplannen adviseert klager 'niet ontvankelijk' te verklaren omdat de bedenkingen te laat zijn ingediend. De zaak dient om 09.15 uur. Sluis-Aardenburg Om 09.45 uur gaat het om de bestemmingsplannen Kampeer en zomerwoningenterrein Sluis- Aardenburg en de 2e herziening buitengebied Aardenburg. Twee inwoners van de gemeente zijn hiertegen in het geweer gekomen. Zij stellen onder meer dat er geen sprake is van verplaatsing van een camping maar van het op richten van een nieuwe camping met een totaal ander karakter; dat grootschalige recreatie niet op die plek thuishoort; dat de polder te maken krijgt met overlast en dat het vanwege een historische dijk ongewenst is caravans te plaatsen. Brouwerijweg Tegen het bestemmingsplan Brouwerijweg Domburg van de gemeente Veere is het argument wateroverlast ingebracht; de wa terhuishouding wordt verstoord als gevolg van het bouwrijp ma ken van het perceel Brouwerijweg 30. En dat kan wateroverlast tot gevolg hebben, luidt de beden king. Deze zaak dient om 10.30 uur De zittingen van de hoorcommis sie bestemmingsplannen zijn in het provinciale kantoor aan Het Groene Woud 1 in Middelburg. Nauwe samenwerking tussen de Europese regio's kan vëel voordelen bieden voor de betrokken gemeenschappen. Nabij gelegen gebieden met gelijkaardige geografische kenmerken en economische structuren vormen potentiële partners voor een vruchtbare euregionale samenwerking. Suffolk Country Council en de provincies West-Vlaanderen en Zeeland wensen de vriendschaps banden over de Noordzee aan te halen. Daarom hebben wij beslist een gestructureerde samenwer king en uitwisseling te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en opleiding", zo luidt het begin van een vorige week in Brugge onder tekende overeenkomst. Kortweg is het de bedoeling sa men te werken op onderwijsge bied tussen de Belgische provin cie West-Vlaanderen, het Engelse Suffolk en Zeeland. West-Vlaanderen en Suffolk doen dat al sinds 1995. Zeeland heeft zich nu ook aangesloten. De over eenkomst geldt in principe voor drie jaar. Veel belangstelling In 1995 werd begonnen met één project. Dat al is opgelopen tot zes activiteiten, waarbij 230 leer lingen uit Suffolk en 80 uit West- Vlaanderen betrokken waren. In eerste instantie gaat om het studenten uit het technisch be roepsonderwijs: ervaring opdoen in het buitenland. De afgelopen paar jaar is er (voor wat betreft de Nederlands/ Vlaamse kant) veel aandacht ge- Een dezer dagen gaat aannemer Ghent-Dredging beginnen met wegwerkzaamheden aan de N675. Om precies te zijn: het gaat om het wegvak Nieuwvliet, vanaf de Hoenderweg tot onge veer een halve kilometer voorbij de St. Jansdijk. Als de klus klaar is moet dat deel van de N675 veiliger zijn dan voorheen. Oplevering in juni 1998 Als de weg volgend klaar is, ligt er een hoofdrijbaan van 7.90 meter met aan beide zijden een verharde berm van drie meter breed. Ter hoogte van de St. Bavodijk komt een rotonde. Langs het grootste deel van de hoofdrij baan komt een erfontsluitingsweg met een breedte van 4.50 meter. Het verkeer moet rekening hou den met vertragingen en omlei dingen. Op een aantal plekken komen verkeerslichten om ieder de gelegenheid te geven ongehin derd te passeren. Ontsluitingswegen van percelen, woningen en bedrijven zullen steeds bereikbaar zijn. Zeven miljoen Met de uitvoering van de klus is een bedrag van zeven miljoen gulden gemoeid. Dat is inclusief de grondaankoop en de voorbe reidende werkzaamheden. Als uitvoerder treedt de directie Infra structuur en Vervoer van de pro vincie Zeeland op. De verbetering van de weg gebeurt in het kader van het project Duurzaam Veilig West Zeeuwsch-Vlaanderen. schonken aan het "echt" leren van de Engelse taal. De overeenkomst geeft uitzicht op verdere activiteiten: gezamen lijk lesmateriaal, samenwerking tussen schooldirecties en leraren, studiedagen, uitwisselingen, sta ges enz. Ter gelegenheid van de overeen komst zijn eind vorige week in Damme twee ontijioetings- en informatiedagen gehouden. Hieraan is deelgenomen door 25 Britse scholen, 18 Vlaamse en drie Zeeuwse scholengemeen schappen. Zeeuws voordeel Van Zeeuwse kant werd de over eenkomst ondertekend door gedeputeerde L. Coppoolse. Hij deelde mee dat de provincie voor de komende drie jaar geld steekt in dit project en dat ook zal worden geprobeerd er geld .voor te krijgen uit Europese fondsen. Coppoolse. zei te verwachten dat Zeeland zijn voordeel kan doen met deze onderwijs-uitwisseling, omdat het initiatief zichzelf in feite al heeft bewezen. De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen kan een subsidie tegemoet zien van veer tigduizend gulden. Het geld is be doeld om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de bedrijfste rreinen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Samen optrekken Samen optrekken is het motto van de werkgroep Regionaal Economi sche Dienstverlening Zeeuwsch- Vlaanderen. De kamer van Koop handel heeft in deze werkgroep het voortouw. Verder zijn lid de zeven gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen en Zeeland Seaports. Het doel is een goede economi sche samenwerking tussen de ge meenten en de haven in Terneu zen. En daarvoor is het nodig dat de neuzen in dezelfde richting staan. Om dat te bereiken willen de betrokkenen samen een visie ontwikkelen op de bedrijfsterrei nen. Allereerst is het de bedoeling precies in kaart te brengen wat er op dit moment is en vervolgens gaat men na welke ontwikkelings mogelijkheden er zijn en hoe de kansen zijn te benutten. Kortom, een strategische visie. De kost gaat voor de baat Bureau Jonker Advies uit Amster dam gaat de studie doen voor de werkgroep. Dit adviesbureau is geen onbekende in het gebied. Het is ook betrokken geweest bij de ontwikkelingsvisie Axelse Vlak te. Het project gaat 82.000- kosten. De zeven gemeenten nemen de overige 42.000,- voor hun rekening. Overigens kan het best zo zijn dat de kosten weer dik worden terug verdiend. Want om in aanmerking te komen voor een Stirea-subsidie (een rijkssubsidie voor het stimu leren van regionale economische activiteiten) is een regionale visie op bedrijfsterreinen een vereiste. Streekplan De toenemende kans op een Stireasubsi'die is voor GS een van de redenen veertigduizend gulden op tafel te leggen. Verder speelt een rol dat de provincie zelf in het streekplan het ontwikkelen van dergelijke visies aanmoedigt. En tot slot kan een gezamenlijke visie de aanzet zijn tot samen optrekken bij promotie en acquisitie. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vergunningen voor taxi vervoer binnen en vanuit de pro vincie Zeeland gewijzigd. J. van Haaften te Sint Maar tensdijk mag 2 auto's extra inzet ten uiterlijk tot einde schooljaar 1999/2000 (was ten hoogste 6 auto's). C.L. de Jonge te Poortvliet mag 5 auto's extra inzetten uiter lijk tot einde schooljaar 1999/ 2000 (was ten hoogste 2 auto's). L.A.M. Keulers te Oostburg mag 5 auto's extra inzetten uiter lijk tot einde schooljaar 1999/ 2000 (was ten hoogste 12 auto's). K.L.A.M. de Smet te Vogel waarde mag 1 auto extra inzet ten uiterlijk tot einde schooljaar 1997/1998 (was ten hoogste 3 auto's). Garage van Hoek te Rilland mag 1 auto extra inzetten uiterlijk tot einde schooljaar 1997/1998 (was ten hoogste 6 auto's) Taxi de Vlieger v.o.f. te Oos- terland mag 2 auto's extra inzet ten uiterlijk tot einde schooljaar 1997/1998 (was ten hoogste 4 auto's) Taxi Lemsom B.V. te Kerk- werve mag 4 auto's extra inzet ten; 1 auto voor onbepaalde tijd, 2 auto's uiterlijk tot einde school jaar 1997/1998 en 1 auto tot 1 juni 1998 (was ten hoogste 15 auto's). ZWN Taxi B.V. te Goes heeft uit breiding gekregen met 5 auto's voor onbepaalde tijd (was ten hoogste 38 auto's). De verleende vergunning aan Touringcarbedrijf Aug. Maes te Heikant, met 1 auto is inge trokken wegens beëindiging taxi werkzaamheden. De verleende vergunning aan P.J. Hoekman te 's-Gravenpolder, met 2 auto's is ingetrokken we gens beëindiging taxiwerkzaam heden. De besluiten liggen van 7 oktober t/m 18 november 1997 ter inza ge bij Directie infrastructuur en vervoer, Abdij 6, Kamer C003, Middelburg (tijdens kan tooruren). Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, postbus 524, 4330 AM Middel burg. Pak even uw zakboekje THOLEN t/m 25 okt. Expositie schilderwerk van Alexander Vachrameev uit Wit- Rusland, galerie 't Huis Tijdverdrijf. 4 okt. Dierendagconcert Concordia, openbare bibliotheek 14.30 u. 8 okt. Creatieve avond NCVB, Het Visnet 19.30 u. 8 okt. Reisje bejaardensoos naar Rien Poorvliet museum Middelhar- nis, Ten Anker 12.30 u. 11 okt. Demonstratie decoratief schilderen door mevr. A. Mosmans, galerie 't Huis Tijdverdrijf 10-16 u. 13 okt. Avond plattelandsvrouwen over keuringsdienst van waren door mevr. Van Toom uit Goes, Protestan tenbond 20 u. 17 okt. Anbo 50 jaar, Het Visnet 14 ii. 18 okt. Komiek Jango Edwards, Meulvliet 20.15 u. 21 okt. Spelmiddag Anbo, zaal Schuttershof 14 u. 22 okt. Literair variété door Ivo de Wijs en Peter Nieuwint, Meulvliet 20.15 u. 25 okt. Puz/el-oriëntatierit MAC, start Zoekweg 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 4 okt. Taptoe OVM, plein Raadhuis straat 19.30 u. 8 okt. Bingomiddag Anbo, Vossen- kuil 14 u. 15 okt. Koersbal Anbo, Vossenkuil 14 u. 18 okt. Jaarconcert Smalstads Man nenkoor, Vossenkuil 20 u. 28 okt. Avond AVB met uitleg van GGD, Vossenkuil 20 u. 29 okt. Najaarsvergadering Anbo. Vossenkuil 14 u. SINT-ANNALAND t/m oktober Tentoonstelling streek museum Meestoof over fotografie en bruiloften, di t/m za 14.15-16.45 u. 4 okt. Affiches maken in kader van kinderboekenweek, openbaare bibli otheek. 11 okt. Regionale jeugdontmoetings- dag 15-plus, ver.gebouw Het Tref punt 14.30-22 u. 11 okt. Gezinsavond plattelandsvrou wen, Wellevaete 19.30 u. 14 okt. Thema-avond CDA over 'leefbaarheid van onze gemeente', Wellevaete 19.30 u. 22 t/m 24 okt. Vakantiebijbelclub, ver.gebouw Het Trefpunt 9.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 4 okt. Zangavond met koren, Ned. Herv. kerk 19.30 u. 9 okt. Bloeddonoravond Rode Kruis, Haestinge. 13 okt. Informatieavond over diabe tes door Diabetesvereniging en Ge neesmiddelteam, Haestinge 19.30 u. 15 okt. Volksdansgroep De Zeeuwse Reie, Haestinge 14-16 u. 16 okt. Ledenvergadering PvdA over varkensproblematiek, café Smerdiek 20 u. SCHERPENISSE 15 okt. Bezoek plattelandsvrouwen aan streekmuseum Meestoof in St.Annaland. 19 okt. Tocht motortoerclub Tholen, veiling Veerdijkseweg 9.30 u. 22 okt. Voorstelling 'Doe toch niet zo dwaas' van Ouderentonee Roosen daal, Holland Huis 13.45 u. POORTVLIET 25 okt. Hobbytentoonstelling, 't Ou we Raed'uus 13.30 u. SINT-PHILIPSLAND 3 okt. Blocddonoravond Rode Kruis, Wimpel 18.30-21 u. BERGEN OP ZOOM 1 okt. t/m I feb. Expositie 'Zwarte Farao's, koninkrijken aan de Nijl', Markiezenhof. 2 okt. Cabarestafette met Pieter de Rijk, Kees Torn en Hetty Feteris, De Maagd 20.15 u. 4 okt. Jiddische 'klezmermuziek' door Di Gojim, De Maagd 20.15 u. 8 okt. Jeugdvoorstelling kinderboe kenweek 'De oceaanvlucht van kapi tein Lindbergh' door Het Filiaal, De Maagd 14.30 u. 9 okt. Klucht 'Tartuffe' door Het Haarlems Toneel, De Maagd 20.15 u. 10 okt. Opera's 'I Pagliacci' en 'Ca- valleria Rusticana' door Opera Cluj, De Maagd 20.15 u. 11 okt. Concert door Maria de Lour- des (Nederlandse première). De Maagd 20.15 u. 16 okt. Mystery-musical 'De Spook trein', De Maagd 20.15 u. 17 okt. One-man-show 'Waar waren we gebleven?', door Paul van Vliet, De Maagd 20.15 u. 18 okt. t/m 9 dec. Expositie 'Vrou wenvreugde' van Jenny van Herwij nen, Markiezenhof. 19 okt. Vogelbeurs van de Gekleurde Edelzanger, wijkhuis De Kastanje 9.30-12 u. 21 okt. Moderne dans 'Nico' door Scapino Rotterdam, De Maagd 20.15 u. 23 okt. Cabaret 'Dorrestijn viert oud en nieuw - Onvervuld verlangen' door Hans Dorrestijn, De Maagd 20.15 u. 24 okt. Opera 'Die Zauberflöte' door de Nationale Opera van het Hongaar se Szeged. De Maagd 20.15 u. 26 okt. Familievoorstelling 'Dag Monster' door jeugdtheater Het Ap peltje. De Maagd 14.30 u. 28 okt. Toneelstuk 'Gek van liefde' met Rob Engelkes en Frédérique Huydts, De Maagd 20.15 u. 31 okt. Folkloreshow door Brasil Tropical, De Maagd 20.15 u. film+++film+++film-i-i"t-film ROXY 1: The Lost World: Jurassic Park - do, ma en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u„ za 14, 16.30, 19, 21.45 u„ zo 14, 16.30 en 20 u., wo 14 en 20 u. ROXY 2: My Best Friend's Wedding - do en ma t/m wo 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 16.30, 19 en 21.45 u., zo 14, 16.30 en 20 u. 101 Dalmatiërs - za en wo 14 u. CINEM'ACTUEEL 1: Airforce One - do, ma en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45 en 21.30 u., zo 13.30, 16.15, 18.45 en 21.30 u„ wo 14 en 20 u. CINEM'ACTUEEL 2: The Lost World: Jurassic Park - do, ma en di 20 u„ vr 18.45 en 21.30 u„ za 14, 18.45 en 21.30 u„ zo 13.30, 16.15, 18.45 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEM'ACTUEEL 3: Face/Off - vr t/m zo 21.30 u„ wo 20 u. Bean, the Ultimate Disastermovie - vr en za 18.45 u.. zo 16.15 en 18.45 u. Lady en de Vagebond - za. zo en wo 14 u. Veirassings-voorpremière - do 20 u. Cinema Paradiso: Cold Comfort 1- ma en di 20.30 u. The All- niyht Horrorshow 5 met: Scream, Cronos, The Frighteners, Mimic, The Crow 2 City of Angels, A Vampire in Brooklyn. Nightwatch en Curdled - za 23.59 u. Radio Sloth is te beluisteren op KM 106,5 MHz en via de kabel op 107,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te beluisteren op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz Theo Rijnberg uit Sint-Maar tensdijk is zaterdag in Dishoek Nederlands kampioen geworden bij het kusthengelen in de leef tijdsgroep van 14 tot 18 jaar. De 16-jarige visser van de hengel sportvereniging De Oosterschel- devissers haalde aan het Wal- cherse strand 159 centimeter vis uit het water en dat was ruim schoots meer dan de nummer twee, Wesley Wouts uit Bergen op Zoom. In de categorie 10 t/m 13 jaar ging de titel naar Wesley Koop uit Oud-Vossemeer, die de meeste vis van allemaal ving, 308 centimeter. Theo is erg ingenomen met zijn eerste plaats. Twee jaar geleden eindigde hij als zevende, vorig jaar als derde. Dit jaar zette hij de stij gende lijn voort met een nationale titel. De wedstrijd, met 35 deelne mers, werd onder zeer gunstige weersomstandigheden gehouden. Bij een zuidwestenwind en opko mend water gingen om elf uur de hengelaars van start. „De eerste keer dat ik- binnenhaalde, na tien minuten, had ik een makreel van 29 centimeter. Dat was de eerste vis uit mijn .vak van zeven deelnemers. Een goed begin, maar voor een ma kreel was het maar een kleine vis." Maar de toon leek voor de jonge hengelaar gezet want bij de derde keer inhalen zat er een bot van 31 centimeter aan de haak. „Toen wist ik dat ik in ieder geval door zou gaan naar de naselectie omdat ik de meeste vis had gevangen in mijn vak. Daar gaan de beste twee van naar de wedstrijd op 22 november in Dishoek." De wedstrijd duurde tot twee uur 's middags. Het laatste half uur haalde Theo nog eens drie botjes op het droge, van 35, 36 en 28 centimeter. „Ik had nooit ge dacht dat ik eerste zou worden, maar net na de wedstrijd kwam er iemand langs die zei dat ik met vijf vissen een grote kans zou maken dat ik zou winnen." Bij de officiële prijsuitreiking bleek dat het geval. Behalve een medaille kreeg Rijn berg ook nog een wandbord van de Nederlandse vereniging van sport vissersfederaties. Rijnberg gebruik te zandzagers, wormen en 'witjes', kleine witte zandzagers, als aas. Die stak hij in de slikken van de Oosterschelde in de buurt van Sint- Maartensdijk. Bij het vissen ge bruikte hij steeds drie haakjes met zijlijntjes van ongeveer 50 centime ter en een lood van 125 gram. Een keer verspeelde hij een lijntje toen dit vast kwam te zitten in de rij Theo Rijnberg uit Sint-Maartensdijk haalde 159 centimeter vis op het droge bij de Nederlandse kampioenschappen kusthengelen. Niemand ving zaterdag bij Dishoek zoveel vis als Wesley Koop uit Oud-Vossemeer. paalhoofden waar Theo vlak bij stond. Toen zette hij een reserve- hengel in. Volgens Theo is een hengelaar tij dens zo'n wedstrijd voortdurend be zig. „Zo gauw je ingegooid hebt, ga je een volgend lijntje met aas klaar maken. Je bepaalt zelf opt de hoe veel tijd je inhaalt. Er zaten daar veel krabben. Eerst haalde ik om de tien minuten in, later om de zeven minuten." Ver werpen was niet no dig. De vis zat op 25 tot 30 meter uit de kant. „Ik begon wel met ver uit te gooien maar de vis zat dicht bij." Theo vist heel graag, al heeft hij er nu minder tijd voor dan voor heen. Sinds augustus zit hij op het Zeelandcollege in Vlissingen en leert er voor maritiem officier. Vo rig jaar was hij eerste van de club. Hij leerde vissen van zijn vader die wekelijks twee tot drie keer aan de zeedijk te vinden is. Theo voetbal de ook nog tot zijn twaalfde, maar kon beide sporten niet combineren en koos op 12-jarige leeftijd voor de hengelsport. Van De Ooster schelde vissers gaan Rijnberg. Corné Dorst (zesde). Rini Neele uit Stavenisse (tiende) en Jeroen Ver maas (veertiende) door naar de na- selectie. Van 't Scharretje Remco Geuze (negende), Wesley Wouts (tweede) uit Bergen op Zoom en Roel de Waal (zevende) uit Rotter dam. En van de Zeebaars uit Scher- penisse Mare Vroegop (vijfde). „Toen ik twee was, ging ik al met mijn ouders mee vissen", vertelt Wesley Koop (12) die de nationale titel in de B-categorie won. Het ge zin verhuisde in mei van Roosen daal naar Oud-Vossemeer, waar Wesley lid is geworden van 't Scharretje. Ook hij leerde het vis sen van zijn vader. „We gingen nogal eens met de boot vissen op geep en bot. Mijn vader gooide voor me in en daarna kon ik zelf in draaien", zegt Wesley, die regelma tig aan vrije wedstrijden meedoet. In Vossemeer heeft hij de Hikse- kreek en ook het Schelde-Rijnka- naal als viswater ontdekt. Met elf vissen, allemaal bot. troefde de Vossemeerder zaterdag iedereen af. Niet alleen in zijn eigen categorie (27 deelnemers), maar ook bij de oudere jeugd en bij de dames kwam niemand ook maar enigszins in de buurt. Wesley draaide 308 cm op. bijna het dubbele van Theo Rijn berg. En bij de dames ving de win naar 202 cm. Moeder Miranda Koop is eigenlijk wel een beetje ja loers op haar zoon. want zij werd 'maar' tiende in Dishoek. En ook zij is een ervaren visser: vanmorgen vroeg vertrok ze met de Nederland se ploeg naar Dover om mee te doen aan het wereldkampioen schap. Wesley begon aan de wed strijd met een lichte hengel. Maar toen hij zag dat de vissers in zijn buurt grote botten op de kant haal den, besloot hij anders te gaan vis sen. De zwaardere hengel werd ge pakt en daarmee gooide hij kort in. „Mijn buurman had al vijf vissen gevangen toen ik er nog maar één had", vertelt Wesley, die een paar weken geleden nog aan een wed strijd op hetzelfde strand had mee gedaan. Als aas gebruikte hij 'scheermessen' (bepaald schelp dier). Snel liep hij zijn achterstand in. draaide zelfs nog een keer twee vissen tegelijk op. Terwijl zijn buurman maar één vis meer ving. kwam Wesley op totaal elf uit. An ders dan bij de A-categorie viste de jongere jeugd niet in vakken maar was er één totaaluitslag. „Omstan ders kwamen me steeds vertellen hoe het ging", vertelt Wesley's moe der. die op een andere plek stond te vissen. „Ze verbaasden zich er ook over dat Wesley zo geconcentreerd bezig was. En dat hij zoveel zelf deed." Vader Koop deed dienst als controleur bij de wedstrijd, waarin Govert v.d. Rliee van de Oosier- scheldevissers tweede werd niet 197 cm.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 17