"Twintig centimeter achteruit, afstand en richting zijn goed" Plus Klus Weggemans gaat verder als Fixet St. Annaland Verbutgh Pupillen damclub in landelijke finale Denk en Zet is kandidaat voor titel B. en w. bevorderen ontevredenheid onder de Thoolse burgers Nieuwe percelen in ruilverkaveling Sint-Annaland uitgezet Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Medewerkers van het kadaster zijn begonnen om de nieuwe kavels uit te zetten in het ruilverkavelingsblok Sint-Annaland dat 3148,4 hectare groot is. Op 30 okto ber wordt de akte van toedeling verleden ten overstaan van notaris Schot. Sint-Annaland is het eerste van de vier blokken op Tholen waarvoor dat gebeurt. Begin 1998 volgt de landinrichting Stavenisse. Meetpunten Luchtfoto's Plus Klus Weggemans aan de Ceciliaweg in St. Anna land gaat voortaan verder onder de naam Fixet klus markt. Niet omdat de oude formule niet meer beviel, maar omdat groothandel Reesink in Zutphen alle doe- het-zelf winkels in ons land meer herkenbaar wil maken onder de naam Fixet, die onderverdeeld wordt in vier formules. „Het is eigenlijk te vlug, want we draaien nog maar anderhalf jaar hier, maar je hoort bij een grote club en dan doe je mee", zegt bedrijfsleider Ad Slager. Tholen specialisten in - Computersnetwerkensystemen op maat. - Hi-end audio(speciale luisterruimte]. - Beeld en geluidsystemen door heel uw huis. - Eigen technische dienst en service afdeling. in bedrijf Drastisch uitgebreid Heel druk seizoen Vier elfjarigen van de Eendracht Onnodig verlies WHS 2 A-jeugd Thol. Boys naar tweede plaats Winstpunt Veniet Jaap Dekker prolongeert titel Dames Eerste zege Noad 3 tegen Stavenisse 3 Thoolse schakers verslaan Oostkapelle Landmeetkundig medewerker C. Boone is donderdag volop aan de gang in de Breedenvlietpolder ten westen van Sint-Annaland. De 'op nemer' geeft vanachter zijn meet instrument via een portofoon aan wijzingen aan de twee meetassis- tenten A. Vermeulen en J. Adriaan- se. „Twintig centimeter achteruit. Afstand en richting goed." De as sistenten slaan op de aangegeven plek een buis in de grond met daar in een houten paaltje waarop de naam van de eigenaar en een num mer staan. Op die manier worden de nieuwe kavels aangegeven. De boeren moeten er zelf betonnen paaltjes plaatsen. Boone heeft een plattegrond bij zich met allemaal nummers. Ze corresponderen met de gegevens die in de computer van het kadaster zijn opgeslagen. „Op kantoor zijn, aan de hand van de waardebepaling, de oppervlakten met de computer berekend en vast gelegd. De uitzetgegevens zijn op een diskette gezet die in mijn meet instrument zit." Door de nummers in te tikken, krijgt Boone de coördi naten (over de landkaart is een zo genaamd ruitennet gelegd) te zien. Hij richt het instrument op de spie gels van de assistenten en als op zijn schermpje 'nul' wordt aangege ven, is de juiste plaats bepaald. Het meetinstrument staat midden in de polder, op een akker vlakbij een sloot. Die standplaats is bepaald aan de hand van drie meetpunten in de omgeving, waar spiegels opge steld staan. „Die meetpunten zitten daar al ja ren", legt Boone uit. Het zijn er op Tholen zoveel, dat er ruimtegebrek op de diskette ontstaat omdat die ook nog opmeetgegevens bevat. Door het geautomatiseerde systeem kunnen hectares op een dag afge werkt worden. Boone werkt vier dagen per week buiten en is één dag op kantoor om de verzamelde gegevens te verwer ken en controleren. Hij komt door heel Zeeland, want het kadaster heeft in de provincie slechts twee landmeetkundig medewerkers. Be halve verkavelingen zet Boone ook nieuwe woonwijken uit. En hij doet werk voor de digitale kadastrale kaart van ons land. de grootschalige basiskaart Nederland. Ten behoeve van de ruilverkaveling Sint-Annaland zijn in 1991 luchtfo to's gemaakt. Ten behoeve van de kadastrale administratie zijn ,29 nieuwe kaarten vervaardigd.. In het gebied zijn 1812 percelen vervallen en 1516 nieuwe kavels gevormd. Het blok omvat de volgende pol ders: Moggershilpolder, Annavos- dijkpolder, Breedenvlietpolder, Su- zannapolder, Oudelandpolder, Ui terst Nieuwlandpolder, Ravens- oordpolder, Joanna-Mariapolder, Sluispolder, Mariapolder, Priester- meetpolder, Bartelmeetpolder, West-Vrijberghepolder, Nieuwepol- der, Oost-Vrijberghepolder, Holla- repolder, Van Haaftenpolder, Hik- kepolder ten noorden van de Kreek- weg, Broek- en Roolandpolder. Van de totale oppervlakte is 2750 ha in gebruik als cultuurgrond; de rest betreft wegen, waterlopen, dij ken en natuurgebied. In het gebied zijn 143 pachters geregistreerd. Het gemiddeld aantal kavels per gebrui ker is gedaald van 4 naar 2,5. Ver der is er sprake van aanzienlijke af standsverkorting en vormverbete ring. Ongeveer een kwart van de opper vlakte is bij de uitruil van kavels betrokken. Met behulp van zijn meetinstrument bepaalt C. Boone van het kadaster de grenzen van percelen in de Breedenvlietpolder. Op de achter grond zijn assistent A. Vermeulen. Ik vraag mij dikwijls af, of b. en w. beseffen wat het is om rond te moeten komen van circa 1300 gulden per maand, wanneer je el ke dag warm eten op tafel wil hebben met vlees. En beleg op het brood, met niet alleen lever- en bloedworst omdat roastbeef, fri candeau, enz. geen haalbare kaart is wegens de prijs. (Alleen voor notabelen.) Hoewel het niet mijn partij is, ga ik geheel mee, in wat raadslid J. van den Donker in het interview met de PZC van 3 okto ber naar voren brengt. Ik rijd een weduwe van 78 jaar naar haar kaartavondje. Als die dan zegt, dat ze die ontspanning moet laten val len omdat het tientje per week in verband met de gemeentelijke be- lastingen teveel is, dan is dat toch treurig. Twee jaar geleden is ze al met roken gestopt. Altijd heeft ze netjes geleefd en hard gewerkt. Deze vrouw vertegenwoordigt duizenden andere alleenstaande vrouwen. Jonge mensen die bei den werken, kunnen de verhogin gen gemakkelijk betalen, maar wie alleen maar AOW weet, kan dat niet. Toch praten b. en w. ge makkelijk over een verbouwing van het gemeentehuis van circa 6 miljoen gulden! Het is nu even stil, maar het gaat toch door. Van de bevolking hoor je: wat de bur gemeester zegt, gaat toch door, want dezelfde ja-knikkers zitten nog steeds om hem heen. Wordt er iets voorgesteld over bij voorbeeld drempels in de Dorps weg te Oud-Vossemeer, dan zegt wethouder Van der Jagt zeer be slist: ,dat gaat door.' Maar heeft hij gesproken met het wielerco- mité, dat door de drempels in de problemen komt. Verdiept hij zich in de andere kant van de medaille? Dat vind ik de grootste klacht: men verdiept zich niet echt meer in het probleem. Het is al nee, daar gaan ze al vanuit en naar de kleine partijen wordt amper ge luisterd. Dat is erg jammer, maar het bevordert wel de ontevreden heid onder de burgers. M.Th. van Putten Patrijzenweg 27 Oud-Vossemeer (Schaduwfractie AOV, de partij die volgens sommigen ver dwijnt. Wij zullen zien.) Het nieuwe naambord van Fixet klusmarkt is net bevestigd aan de doe-het-zelf winkel aan de Ceciliaweg te St. Annaland. Op de heftruck bedrijfsleider Ad Slager. Samen met Jacqueline Jansens en Marco van Meel runt hij de doe- het-zelf zaak, die 22 maart 1996 feestelijk werd geopend. Maandag werden de rood-blauwe Plus Klus borden aan de gevel vervangen door de nieuwe huisstijl: een la chend huisje in de kleuren geel en blauw, voorzien van de tekst: Je maakt het met Fixet. Binnen een aantal weken moeten alle Plus Klus prijskaarten en beletteringen in de winkel nog vervangen worden, maar dat is een hele operatie omdat het om een groot aantal vestigingen gaat. En de drie vaste medewerkers krij gen ook bedrijfskleding, zodat het personeel in de winkel goed her kenbaar is. „Maar wat artikelen en Antwerpsestraat 12 - 14 - 16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 - 237940 fax 245360 Voorh»®" Crusio 70/,, Advertentie I.M. diensten betreft, verandert er wei nig", zegt Ad Slager. „Tenslotte zijn we nog maar anderhalf jaar bezig. In die periode hebben we echter wel ons bestaansrecht bewezen. Het loopt zonder meer naar wens. Er is loop, er is vraag." Dat blijkt deze maandagmiddag, want de klanten lopen af en aan. De een gaat met een aanhangwagentje met hout weg, de ander met een bus verf, een derde met pvc-buis, een vierde met een gieter. Gereedschap pen, ijzerwaren, hout en bouwmate rialen, verf, decoratie, sanitair en elektra, de doe-het-zelvers komen bij Fixet klusmarkt wel aan hun trekken. „Sinds de opening is ons assorti ment drastisch uitgebreid", vertelt Ad Slager. „De eerste dag dat we begonnen, vroeg men naar mollen- klemmen. Die hadden we toen niet, maar sindsdien vormen ze een on derdeel van ons assortiment, dat we aangepast hebben aan de vraag. Ons is gebleken, dat er in en rond St. Annaland heel wat geklust wordt. De doe-het-zelf afdeling van bouw bedrijf Hans Weggemans is een he le stevige poot geworden en dat gaan we verder uitbouwen. We blij ken te voorzien in een stuk gemak voor de consument, die voor doe- het-zelf artikelen dichtbij huis te recht kan. Men is er nu minder tijd en brandstofkosten aan kwijt dan vroeger. Een winkel met een sterke regiofunctie als de Cl000 in St. Annaland is ook gunstig voor ons. We zitten op de route." Fixet St. Annaland heeft dan ook al uitbreidingsplannen, anderhalf jaar na de opening. De huidige 800 m2 wordt dan 1000 m2, waarmee Weg gemans van Fixet klusmarkt naar de grotere Fixet service bouwmarkt zal promoveren. Fixet gaat onder vier formules ope reren, waardoor de hoofdnaam lan delijk veel meer bekendheid zal krijgen. „De nieuwe kleuren en het lachende huisje komen ook heel vriendelijk en vrolijk over", zegt Ad Slager. „Service is bij ons van groot belang. Dat bieden we, naast een alsmaar groeiend assortiment. Zo hebben we een stelling voor water sportartikelen ingericht omdat daar vraag naar was. Wat verven betreft, zijn we met een basisassortiment begonnen, maar sindskort kunnen we ook Sigma vakverven mengen. Wand- en vloertegels, sanitair, ba den en luxe keramisch sanitair vor men nog een ontbrekende schakel, maar met de uitbreiding van onze zaak komen die artikelen er zeker bij." Fixet klusmarkt timmert flink aan de weg als het om tuingereedschap gaat, alsmede tuinhout en sierbes trating. „We hebben een heel druk seizoen achter de rug. Aan de tuin wordt in St. Annaland en omgeving heel veel gedaan", zegt Ad Slager van de Fixet klusmarkt uit ervaring. Het pupillenviertal van damclub de Eendracht uit Tholen heeft zich verrassend geplaatst voor de landelijke finale voor clubteams op 22 no vember. Harm Westdorp, Jeroen Oosdijk, Armando Lindhout en Mat- thé van Zielst, allen 11 jaar, eindigden zaterdag op de tweede plaats en voegden zich daarmee bij de zes beste teams van Nederland. Zonder enige illusie begon drie St. Annalanders en een Tholenaar aan hun halve finale om het kampioen schap van Nederland in Culemborg. Juist de onbevangenheid zou hen echter nog ver brengen. In de eerste ronde won de Eendracht - achteraf gezien - de cruciale wedstrijd van BDSV Barneveld met 5-3. Na remi se van Matthé en winst van Arman do, stelde Harm Westdorp de winst veilig: 5-3. D.C. Monster daarentegen bleek een moeilijker te nemen obstakel en hoewel een 4-4 gelijkspel wel te recht zou zijn geweest, kon Harm de winst in het dameindspel net niet vinden: 3-5. Ook de volgende ron de tegen Culemborg ging net verlo ren (3-5) en zo leken de kansen ge heel verkeken, want na de pauze stond VGO Noordeloos op het pro gramma. Toch wist de Eendracht nu wel een gelijkspel uit het vuur te slepen met o.a. winnende damcom- binaties van Matthé en Harm. Met nog een ronde te gaan, werd de tus senstand opgemaakt. Noordeloos was al zeker van de finale, maar de strijd om de tweede plaats lag nog open. Zelfs de Eendracht was nog niet helemaal uitgeschakeld, maar Dammen dan moest in ieder geval wel ge wonnen worden van Kijk uit Zeg veld. Barneveld diende dan te win nen van Culemborg en Noordeloos van Zegveld en laat dat zo gebeuren ook! Jeroen Oosdijk veegde tegen Kijk de vloer aan met zijn tegenstander. Hetzelfde deed Matthé van Zielst. Hoewel Armando Lindhout een steekje liet vallen, bepaalde Harm Westdorp (topscorer met 9 punten uit 5 wedstrijden) de eindstand op 6-2. Ook de bordpunten telden mee, maar toen de Eendracht en Barne veld er allebei 21 hadden, trad het volgende punt van het reglement in werking, namelijk het onderlinge resultaat. En die was in de eerste ronde in het voordeel van de Thole- naren uitgevallen. De Eendracht ging zo naar de finale en dat was een grote verrassing. De pupillen kampten echter toch nog met een probleem: ze konden het gewoon weg niet geloven! Reserve eerste klasse Het reserveteam van WHS leed een 2-1 nederlaag tegen Oostkapelle. In het ge- lijkopgaande duel hadden de St. Anna landers meer verdiend, maar de thuis ploeg was doeltreffender. In de ope ningsfase was het spel van WHS goed verzorgd, maar de laatste pass kwam vaak niet aan. Zodoende kreeg WHS weinig uitge speelde kansen. De St. Annalanders speelden echter uit een gesloten verde diging, zodat ook Oostkapelle niet ge vaarlijk werd. De felle duels werden vooral op het middenveld uitgevochten. Bij WHS rukte linkerspits Robert Mets- ke verschillende keren sterk op, maar doordat de rugdekking bij Oostkapelle goed verzorgd was, strandden de aanval len. Halverwege de eerste helft wisten de St. Annalanders toch een opening te vin den. Peter Saarloos kopte de bal in het doel, maar tot ieders verbazing keurde de arbiter de treffer af. Volgens de scheidsrechter had Saarloos zijn tegen stander weggeduwd. Ondanks deze te genvaller bleef WHS de betere ploeg, alleen was men onnauwkeuring in de af werking. Zo leverde een vrije trap van Corné van Tilbeurgh niets op en ging een schot van André van Poortvliet ra kelings naast. Op slag van rust stond het vizier bij Arie Fase wel op scherp. Met een diagonaal schot bracht hij de St. An nalanders op een 0-1 voorsprong. In de rust bleef Leo Vroegop in de kleedkamer achter en werd Henk Keur als verse kracht in het veld gebracht. De start van de tweede helft was slecht, want binnen vijf minuten trok Oostka pelle de stand gelijk. De rechtsback van de thuisploeg kon ongehinderd vanaf de middenlijn opruk ken en liet met een hard schot doelman Kees Goedegebuure kansloos. WHS probeerde terug in de wedstrijd te ko men. maar bereikte niet meer het niveau van voor de rust. De St. Annalanders probeerden de win nende treffer te forceren, maar namen te veel risico. Oostkapelle profiteerde en besliste met een snelle uitval de wed strijd. Harm Moerland kwam nog in het veld voor de moegestreden, maar goed acterende Robert Metske. In de reste rende minuten probeerde WHS tever geefs langszij te komen. Danny Moer land kreeg in de slotfase nog een gele kaart voor het vasthouden van zijn te genstander. Jeugdvoetbal De A-jeugd van Tholense Boys haal de zaterdag flink uit. Middenmoter Beek Vooruit werd compleet wegge speeld en kon met een 8-1 nederlaag naar Prinsenbeek terug. De Tholena- ren staan nu tweede op de ranglijst. Omdat de doelman er niet was, stond veldspeler Rick v.d. Velde in het doel. Thol. Boys begon goed en na 11 mi nuten kopte Dennis Klippe een vrije trap schitterend in: 1-0. Ronnie de Graaf bracht in de 26ste minuut, na een goed uitgespeelde aanval, de stand op 2-0. Christian Binkhorst scoorde 3 minuten later, na een snelle uitbraak, 3-0. Beek Vooruit stichtte weinig gevaar tegen de zeer sterk spe lende Tholenaren. In de 44ste minuut werd het 4-0 door een goede actie van Binkhorst en een minuut later maakte Kleppe er met een van richting veran derd schot 5-0 van. De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld: de geel-zwar- ten gingen goed door en in de 57ste minuut scoorde Binkhorst opnieuw: 6-0. In de 61ste minuut bracht Jaben Kortland van dichtbij de score op 7-0. Simon Jansen maakte er in de 86ste minuut 8-0 van. In de laatste minuut redde Beek Vooruit de eer: 8-1Zater dag a.s. spelen de Thoolse A-junioren uit tegen BSC Roosendaal. Paardensport Twee leden van de Eendrachtruiters hebben in Oude Tonge meegedaan aan een concours. John Veniet kwam met Isanca uit in de LI-dressuur en reed twee proeven. Die werden met 149 en 156 punten beoordeeld, wat hem een winstpunt opleverde. Dat lukte Maijo- lein Akkermans niet, maar zij haalde in de Ml-dressuur met haar pony Misty wel twee eerste prijzen. Haar proeven wwerden allebei met 139 punten be loond. Mister Jackson had zondag ook een cadeautje voor de jarige Carmen van den Hoék uit St. Maartensdijk in petto, namelijk twee winstpunten, een rood roset met beker voor een tweede plaats en een blauw roset voor de vierde plaats. In Oude Tonge reed de combina tie twee 1-dressuurproeven. De eerste werd met 162 punten beloond, de twee de was goed voor 168 p. Er deden elf combinaties mee. Alzheimer. De Alzheimervereniging Rond de Schelde wil speciale onder steuning gaan bieden aan familieleden en vrienden van jonge dementeren den. Daaronder worden mensen ver staan die vóór hun zestigste dementie verschijnselen vertonen. Om het on dersteuningsaanbod op te kunnen stel len, wil de vereniging in contact ko men met familie of vrienden van der gelijke Alzheimerpatiënten. Men kan daarvoor contact opnemen met D. van Maanen tel. 0113-551451. Tennis Jaap Dekker is evenals vorig jaar club kampioen geworden van tennisclub Sint Annaland. In de finale versloeg hij rou tinier Leen Goedegebuure. Bij de dames ging de strijd tussen Marrie Quist en Gea Verkouteren. Marrie begon overtui gend, maar werd uiteindelijk kansloos weggespeeld. Gedurende veertien dagen gingen 60 le den op de banen van het Spookhuisje de strijd aan. De 32 heren speelden eerst een voorronde en vervolgens een verlie zersronde. Er waren hele mooie partijen bij, waarvan enkele van bijzonder ni veau. Arjan Mosselman speelde een pri ma toernooi, maar hij kwam Jaap Dek ker te vroeg tegen. De spannendste par tij was die tussen Dirk Westdorp en Martijn Potappel. De derde set viel in de t-break in het voordeel van Potappel uit. Winnaar van de verliezersronde bij de heren B werd Rien den Engelsman Mzn. voor Anco van 't Hof en Rinie de Moed. Bij de heren A was de uitslag: 1 Arjan Mosselman 2. Thijs Fase 3. Curtis Goedegebuure. De verliezersronde heren D werd ge wonnen door Jan den Engelsman, die Jan Bruijnzeel klopte. In de echte finale ging de strijd tussen Jaap Dekker en Leen Goedegebuure. De laatste is nog niet op de terugweg, maar Dekker is een klasse apart aan het wor den. Vol zelfvertrouwen werd hij voor het tweede jaar clubkampioen. Arie Borst klopte Martijn Potappel en werd derde. Bij de dames was er ook een mooi deel nemersveld met een verliezersronde. Angelique Goedegebuure was toege voegd omdat het schema niet uitkwam, maar dat pakte verrassend uit. Ze won de finale afgetekend van Janny Calsijn. Annemarie Ridderhof werd in de verlie zersronde van de dames B derde. In de A-categorie won Marion van Houdt zonder te spelen omdat Trijnie Goede gebuure geblesseerd was. De verliezers ronde bij de dames C werd dik verdiend gewonnen door Petra van 't Hof voor Esther en Ellen den Engelsman. De grote A-finale ging tussen Marrie Quist en Gea Verkouteren. De eerste be gon overtuigend, maar toen Verkouteren goed in de wedstrijd kwam, werd Quist kansloos weggespeeld. Daarmee kreeg Verkouteren weer maar eens bloemen van voorzitter Cent van Dijke, die de technische commissie en alle anderen dankte voor hun inzet. Reserve Noad 3 behaalde zaterdag een verdiende 0-2 zege bij Stavenisse 3, de eerste van dit seizoen. Vanaf het beginsignaal schiep Noad een veldoverwicht, maar dit kon moeilijk in doelpunten worden omgezet. Tot aan het strafschopgebied van de te genstander werd goed gecombineerd, maar daarna stokte het. Kees Verwijs schiep diverse goede kansen, maar het ontbrak hem aan scherpte in de afwer king. Na twintig minuten bereikte een fraaie combinatie over rechts Verwijs en diens voorzet werd door Cennie Reijngoudt koelbloedig ingeschoten: 0-1. Noad pro beerde door te drukken, maar de kopbal van de vrijstaande Dion Kik belandde in de armen van de Stavenisse-doelman. Even leek het Verwijs alleen voor de keeper gemakkelijk te lukken, maar hij schoot meters naast. En een kopbal van Mark van Dijke werd van de doellijn gehaald. Het zat dus niet mee en vlak voor rust moest Reijngoudt nog gebles seerd het veld verlaten. Aad Sterrenburg nam zijn plaats in. Aangezien de Noad- selectie 18 spelers telt, kwamen er in de tweede helft nog vier nieuwelingen in het veld en dat was even wennen. Hier door kwam Stavenisse wat beter in de wedstrijd, maar toen Erik Breeman in het strafschopgebied werd gehaakt en zelf de penalty nam, werd het 0-2. Noad schiep nog een aantal goede kansen, maar Breeman schoot de bal tegen de keeper op en een vrije trap van Marco van Dijke ging net over. De conditie ging meespelen en het spel van Noad zakte wat in, waardoor Stavenisse enige kansjes schiep. André Fonteijne hield zijn doel schoon, zodat de St. Philips- landers met hun eerste overwinning van deze competitie uit Stavenisse vertrok ken. In de eerste wedstrijd van het seizoen heeft de Thoolse schaakvereni ging Denk en Zet zich direct kandidaat gesteld voor het kampioen schap. Het uit de laagste klasse gepromoveerde Oostkapelle werd met 6,5-1,5 verslagen. Na de vorige titel zou men oorspronkelijk in de pro motieklasse uitkomen, de op één na hoogste klasse binnen de Zeeuwse schaakbond. Door herstructerering van de Zeeuwse schaakscompeti tie, waarbij de promotieklasse is vervallen, treft men grotendeels de zelfde tegenstanders aan. Peter van Oevelen speelde op het tweede bord en verkreeg na de ope ning een prima ontwikkelde stel ling. Na een grote afruil leek hij op remise af te stevenen, maar door gebruikmaking van het kleinste po sitionele voordeel wist hij toch zijn tegenstander met de rug tegen de muur te zetten, zodat de Oostkapel- lenaar uiteindelijk moest capitule ren. Jan de Graaf bond op het eerste bord de strijd aan met de sterkste speler van Oostkapelle. De Graaf kwam niet zo goed uit de opening en kwam ook positioneel minder te staan. Onder die druk maakte hij een fout en verloor een stuk. Enkele zetten later moest hij opgeven en dat was niet verwacht. Dig de Graaf had op het vierde bord een betrekkelijk gemakkelijke avond. Hoewel hij tijdens de ope ning blunderde en simpel een pion weggaf, moest zijn tegenstander al na 13 zetten bakzeil halen na het weggeven van een toren. Toch gaf hij zich pas in de 28ste zet gewon nen. Kees Wilsing voerde een gelijkop- gaande strijd op het zesde bord. Na twee uren was er in de trage partij nog geen enkel stuk van het bord geslagen. Na een dubbel pionoffer kreeg Wilsing duidelijk voordeel, waarmee Denk en Zet op een 3-1 tussenstand kwam. Hans Dijke had op het zevende bord de gemakkelijkste avond van allemaal. Zijn tegenstander kwam namelijk niet opdagen', waardoor Dijke reglementair won. Albert Muskee kreeg op het achtste bord een goede stelling, nadat hij op f7 een paardoffer had gemaakt. Daarna won hij enkele pionnen en vervolgens gingen zelfs de torens in de aanbieding. Na onnodig lang doorspelen, gaf zijn tegenstander tenslotte de pijp aan Maarten. Vincent Fructuoso speelde op het derde 4>ord Siciliaans en kreeg een betere stelling doordat zijn stukken beter waren ontwikkeld. Door een schijnoffer met een loper won hij een pion en kreeg controle over de open d-lijn. In de eindfase bracht Fructuoso een kwaliteitsoffer, waardoor hij een vrijpion verkreeg, wat beslissend was voor de winst. Tenslotte speel de Sebastiaan Koedoot op het vijf de bord en zorgde voor een Slavi sche verdediging. Zijn tegenstander maakte een fout door een vergiftig de pion te pakken, want dat kostte hem een stuk. Door een onnauwkeurige zet kreeg de Oostkapellenaar echter matdrei- ging, waardoor hij zijn gewonnen loper moest opgeven. Hierna ont stond er een gelijke stelling, zodat tot remise besloten werd. Daarmee kwam de eindstand op 6,5-1,5 in het voordeel van Denk en Zet. De Thoolse schakers spelen over enke le weken hun volgende wedstrijd tegen de Zwarte Dame 2 uit Krui- ningen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 11