"Meer leeskringen in gemeente Tholen" M.A. Geuze uit Scherpenisse is gouden ridder van de weg Thoolse PvdA vraagt Bergse PvdA om actie Verburgh Verhuizing van Cl000 tast het verkeersplan niet aan' Werkgroep gaat bij schooldirecties langs Verzekering geeft douceurtje voor schadevrij rijden Tholen krijgt een mooie entree Woningbouw in Zeeland geremd door minister Bloedgeven in St.Philipsland Donderdag 2 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Bibliotheekdirecteur A. Niederer: Er zouden op Tholen meer leeskringen moeten komen. Dat vindt directeur A. Niederer van de stichting ge meenschappelijke openbare bibliotheek Tholen. Ook de Zeeuwse Bibliotheek vraagt extra aandacht voor lees kringen om het lezen te bevorderen. Daarom wordt er op 20 oktober een informatiebijeenkomst gehouden in de bibliotheek in Tholen. M.A. Geuze uit Scherpenisse is zaterdag in Rosmalen tot ridder van de weg eerste klasse benoemd. Dit is geen koninklijke onderscheiding, maar een beloning van ver zekeringsmaatschappij TVM uit Hoogeveen voor be roepschauffeurs die een aantal jaren achter elkaar scha devrij rijden. ,Druk op Tholenseweg wordt groter' De Thoolse PvdA vraagt aan de Bergse PvdA om bij de begrotingsbehandeling en in het verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de Tholenseweg. Die oproep doet fractievoorzitter M.A.J. van der Linde op verzoek van de werkgroep Tholenseweg Veilig. Die schreef alle Thoolse fracties aan met de vraag om druk uit de oefe nen op de Bergse politieke partijen. Voorzover bij de werkgroep bekend heeft alleen de PvdA actie onderno men. Niet elitair Bewoners nog onzeker Bouwstenen Bushaltes Veilig is goedkoop Stavenisse specialisten in - Computersnetwerken, systemen op maat. - Hi-end audio, speciale luisterruimte). - Beeld en geluidsystemen door heel uw huis. - Eigen technische dienst en service afdeling. De verhuizing van supermarkt Cl000 van de Een drachtsweg naar het Slachtveld in Tholen zal nauwelijks gevolgen hebben voor het verkeersplan Tholen. Dat zegt wethouder J. van der Jagt van openbare werken in zijn eerste reactie op de laatste verrassende ontwikkelingen in Tholen-stad. Rotondes en 30 kilometer zones maken Tholen 'duurzaam veilig' Meldpunt Tholenseweg nauwelijks gebruikt Om de Tholenseweg veiliger te maken voor fietsers blijft het nodig om druk uit te oefenen bij de buurge meente Bergen op Zoom. De werkgroep Tholenseweg Veilig gaat dat doen door gesprekken te voeren met de directeuren van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom (waaronder het Scheldecollege). MA. Geuze krijgt uit handen van hoofddirecteur PA. Nouwen van de Anwh de gouden speld. Mevr. Geuze ontving bloemen Een leeskring is kortweg gezegd een groep mensen die samen het zelfde boek lezen en dat vervolgens bespreken. „Het leuke van zo'n leeskring is dat je aangezet wordt tot lezen. En je kunt erover praten met anderen. Daardoor kun je meer over een boek te weten komen", zegt Niederer. „Het is een ideaal middel om meer te lezen. Vooral voor mensen die dat wel graag wil len, maar nét nog dat duwtje nodig hebben. Bovendien is een boek iets waar je zaken uit kunt halen voor je eigen leven. Er zit een stuk bagage in dat je mee kunt nemen." In de gemeente Tholen zijn er vijf lees kringen, volgens Niederer, in Tho len, Sint-Annaland, Sint-Maartens dijk, Scherpenisse en Sint-Philips- land. „Vaak zijn die vanuit vereni gingen zoals de plattelandsvrouwen en de NCVB opgezet. En dat is ook wel te begrijpen, want je kiest toch vaak voor een bepaald leesprofiel. Er zijn bijvoorbeeld leeskringen die zich bezig houden met protestants- christelijke streekromans", aldus de bibliotheekdirecteur. Zelf zou Niederer ook graag een leeskring opzetten. „Het lijkt me ontzettend leuk om een leeskring te hebben die boeken over de Derde Wereld leest. Dan kun je enorm veel leren over de cultuur en ge schiedenis van die landen en vol- VERVOLG VAN VOORPAGINA Hoofd gemeentelijke ontwikkeling L.T. Steenpoorte geeft aan, dat. zowel planologisch als bouwkundig al les nog in de procedure moet. „Dit afgeslankte plan met veel minder huizen moet toch qua vormgeving eerst aan de welstandscommissie voorgelegd wor den. Het is niet onmogelijk dat de huizen aan de Kruidoren kunnen blijven staan. Dat moet in een nieuw bestemmingsplan allemaal nog meegenomen worden. De vraag is dan verder: kan het via een arti kel 19 procedure, komen er bezwaren, enz. Je kunt nog van allerlei dingen tegenkomen, maar aan de an dere kant kan er in een halfjaar veel gebeuren. Als gemeente moeten we ook nog een exploitatie-over eenkomst sluiten met de projectontwikkelaar." Vol- geps Steenpoorte is Slingehoff, de initiatiefnemer valt het eerste uur, nog steeds bij het Slachtveld-plan bejrokken. Mevr. Bijl, die de hoekwoning aan de Kruittoren/Eendrachtsweg bewoont, is officieel nog niét op de hoogte van het feit, dat haar woning ge handhaafd kan blijven. „Via, via hebben we wel gehoord dat er een andere projectontwikke laar is en dat er bejaardenwoningen Volgens Van der Jagt is het moge lijk dat na het vertrek van Cl000 op dezelfde plaats een andere winkel komt die evenzoveel klanten trekt. „Er rust een winkelbestemming op het pand. Die blijft erop liggen. El ke andere ondernemer kan het over nemen, al denk ik niet dat het in de dezelfde sector zal zijn." Tijdens de hoorzitting over het verkeersplan voor Tholen in Meulvliet twee we ken geleden stelde H. Venekamp uit Tholen dat een groot deel van de problemen in de binnenstad zou zijn opgelost als Cl000 zou verkas sen. Maar Van der Jagt ziet dat niet zo. „Het is vooral voor Cl000 gemak kelijker als het bedrijf verhuist naar het Slachtveld. Voor de bezoekers van de supermarkt en voor de be voorrading van de winkel. De kou is daarmee voor Cl000 van de lucht, maar hierdoor zal het ver keerscirculatieplan nauwelijks wor den aangetast, al zullen'de vracht wagens van Schuitema (die Cl000 bevoorraadt -red.) niet meer door het centrum hoeven." Hoe druk het zal worden op de Eendrachtsweg als Cl000 er weg is, hangt volgens Van der Jagt hele maal af van het soort onderneming dat zich in het pand vestigt. Maar dat er zich verkeersproblemen zul len blijven voordoen, staat voor hem vast. Het plan voor Tholen (waarover de commissie openbare werken) zich nog moet buigen, maakt volgens Van der Jagt al deel uit van het nieuwe landelijke verkeerveilig- heidsbeleid dat duurzaam veilig wordt genoemd. Ook de rotondes bij Poortvliet vallen hier al onder. Het is de bedoeling dat er maatre gelen genomen worden om het ver keer veiliger te maken. Zo wil het rijk dat er in het jaar 2000 25 procent minder slacht offers zijn dan in 1985. Omdat dit niet lijkt te lukken, wil de overheid samen met gemeenten, waterschap pen en provincies een inhaalslag maken. Daarbij werken verschillen de organisaties samen. Voor elke regio in Zeeland wordt een plan ge- ken. En er zijn een heleboel interes sante boeken over verschenen", zegt Niederer. „Ik zou me ook in kunnen denken dat een paar men sen die bijvoorbeeld graag verzets romans lezen, bij elkaar gaan zitten. Maar je hebt juist ook leeskringen die de nieuwste boeken lezen om bij te blijven in literair Nederland. Je kunt allerlei kanten op." De lees kringen moeten volgens Niederer niet te groot zijn. „Je hebt minimaal toch wel zo'n vier of vijf mensen nodig, maar niet meer dan tien. In de praktijk blijkt een groep van zes tot acht personen het beste te wer ken. Het is overigens niet de bedoe ling dat een leeskring een elitair groepje wordt. Het gaat om het ple zier van het lezen en de contacten met elkaar", zegt Niederer. „De bi bliotheek kan daar een beetje bij helpen. Wij zien natuurlijk veel mensen die graag en veel lezen. Dus de contacten zijn er. Ook lig gen er in de bibliotheken foldertjes over leeskringen die men gerust mee kan nemen. En ook vragen kan men aan het personeel stellen. Bovendien hou den we op maandagavond 20 okto ber in de bibliotheek van Tholen een introductiebijeenkomst over leeskringen. Om acht uur kan iede re belangstellende daar terecht. Het zou een loffelijk streven zijn als er nog meer leeskringen op Tholen zouden komen." zouden komen, maar officieel wordt ons niets verteld. Anderhalf jaar geleden zijn er on derhandelingen geweest over de aankoop van ons huis en toen zijn we bijna rond gekomen, op 5000 gulden na. Met onze hoekwoning en grotere tuin vielen we onder de eerste fase van het plan, want met de buren is er helemaal nog niet on derhandeld. Na dat gesprek hebben we echter nooit meer iets gehoord. We hebben nog steeds een optie op grond in St. Maartensdijk, dus ho pelijk weten we binnenkort waar we aan toe zijn", aldus mevr. Bijl. Crohn en Colitis Ulcerosa. De af deling Zeeland van de Crohn en Colitis Ulcerosa vereniging Neder land houdt dinsdag 7 oktober een bijeenkomst in Zierikzee. Tijdens deze bijeenkomst - in het nieuwe gebouw van Oosterschelde Thuis zorg aan de Grevelingenstraat - staat het uitwisselen van ervaringen en tips centraal. Maatschappelijk werker Eric Bouman leidt de avond die van half acht tot half tien duurt. Voor meer informatie mevr. H.M. Jansen-van Deelen tel. 0166- 603834. maakt. Voor Tholen is een werk groep duurzaam veilig opgericht waarvan Van der Jagt voorzitter is. Er wordt samengewerkt met het waterschap Zeeuwse eilanden, de provincie, rijkswaterstaat, het re gionaal orgaan verkeersveiligheid, de dienst landelijk gebied (landin richting) en de regiopolitie. De werkgroep werkt aan een voor stel om een extern bureau opdracht te geven een plan te maken. Daarna zal ook de afdeling Tholen van Vei lig Verkeer Nederland om advies gevraagd worden. Eerst wordt er een overzicht samengesteld van het wegennet op Tholen. Daarmee worden de wegen in ver schillende categorieën verdeeld en wordt in kaart gebracht waar de knelpunten liggen. Het streven is om meer eenvormigheid en duide lijkheid in het wegennet te krijgen. De gemeente zal samen met het waterschap, de landinrichtings- dienst en de provincie moeten be palen welk aandeel een ieder krijgt in de kosten. Volgens Van der Jagt moet de inventarisatie de bouwste nen leveren voor de uitvoering van de maatregelen. Net als bij het ver keersplan voor Tholen zal de bur ger gehoord worden over de plan nen. Voor Tholen gaat het om zoge naamde verkeersluwe gebieden (waarin woon- recreatie- en ver- blijfsfucties overheersen). In deze gebieden moet de overlast van het autoverkeer afnemen. Ook zal de maximumsnelheid van 50 kilometer binnen de bebouwde kom teruggebracht worden naar 30 kilometer. In het plan voor Tholen zijn daar al enkele gebieden voor aangewezen. Wel vereist dat maat regelen zoals inritconstructies die het verkeer er op moeten wijzen dat het zo'n zone inrijdt. Van der Jagt: „Die snelheid zal af gedwongen moeten worden. Het is niet alleen het verwisselen van het bordje van 50 kilometer voor een bord van 30 kilometer. Bij de in- j. Ieder jaar vindt de uitreiking van de onderscheidingen 'Ridder van de weg' plaats in het Autotron te Ro smalen. Er zijn vier categorieën: brons voor degenen die drie .jaar schadevrij reden, zilver voor vijf jaar, goud voor tien jaar en goud met diamant voor twintig jaar op de weg zonder schade. De 35-jarige Geuze behoorde dit jaar tot de 63 Nederlandse chauffeurs die de gou den speld kregen. Geuze is werk zaam als chauffeur in het familiebe drijf Geuze transport uit Sint-Anna- land. Het was voor hem een hele verrassing dat hij de onderschei ding kreeg. „Ik heb vijf jaar gele- valswegen komt een poortconstruc tie en ook binnen het gebied zijn maatregelen nodig om niet harder te kunnen rijden. Het rijk trekt 120 miljoen gulden uit voor de gemeenten die 30 km- gebieden inrichten. Omdat er in de gemeente dan twee maximumsnel heden gaan gelden (30 en 60 kilo meter op plattelandswegen), bestaat het gevaar dat er veel borden ge plaatst moeten worden. Die zorg werd geuit in de statencommissie den natuurlijk al de zilveren gehad. Maar ik had er helemaal niet aan gedacht dat er al weer vijf jaren om waren", zegt Geuze die met onder meer computers en schoenen inter nationaal transport rijdt. Hoofdza kelijk is dat op Zuid-Frankrijk. „Het bevalt me nog steeds heel goed. Je bent natuurlijk wel de no dige dagen van huis weg, maar dat is op z'n langst van zondagavond tot zaterdagmorgen. Van begin af aan heb ik bij mijn vader in de ga rage gewerkt. Ik heb ook autotech niek geleerd en zo rol je in het be drijf. Daar zit ik nu al meer dan zestien jaar in." waterstaat en verkeer. Bovendien kan handhaving (controle door, po litie) een probleem gaan vormen omdat er te weinig mensen beschik baar zijn. De busroutes van het openbaar ver voer krijgen ook aandacht in de verkeersplannen, maar de wethou der houdt er rekening mee dat er haltes op Tholen zullen afvallen. Niet omdat hij daar een voorstander Geuze (getrouwd en vader van twee kinderen) zit blijkbaar in een be drijf dat zonder schade door het verkeer weet te komen, Y'ant behal ve hijzelf, gingen nog vijf collega's mee die een zilveren onderschei ding kregen. Het waren: Dick Sak- ko en Kees Hartog uit Sint-Maar tensdijk, Kees Biskop uit Scherpe nisse, Adrie Houke uit Poortvliet en Johan Eggemond uit Oosterhout. Zijn collega's kregen zaterdag in Rosmalen hun speld samen met maar liefst 278 andere chauffeurs uit handen van hoofdinspecteur D.P. Groenewegen van de verkeers politie. De gouden ridders kregen hun onderscheiding van hoofddi recteur P.A. Nouwen van de Anwb. Er werden foto's gemaakt in oldti mers van het Autotron, er was live muziek en er werd een Brabantse koffietafel geserveerd. Buiten kon den de chauffeurs en hun aanhang van is, maar omdat de BBA ernaar streeft het aantal haltes te vermin deren. Zo zal de halte in de Bie- rensstraat in Sint-Annaland waar schijnlijk niet terugkomen. „Het is al een poosje stil. Voor de vakantie hebben we er in het college over gesproken. De constructie is nau welijks bevredigend. Er is in princi pe een keuze gedaan." Volgens de wethouder wil de BBA meer toe naar centrale haltes waar ook voorzieningen kunnen worden controlewagens en weegbruggen van de politie bekijken (zaken die ze op de weg liever niet tegenko men). Voor TVM is het geen kwes tie van aardig zijn, maar hoe meer er schadevrij gereden wordt, des te meer premiegeld blijft er op het spaarbankboekje van de verzeke raar staan. Dat daarnaast de< verkeersveiligheid wordt gestimuleerd, is mooi meege nomen. VVD'er, oud-minister, ex- burgemeester van Breda en tv-pre- sentator Ed Nijpels hield als voor zitter van de raad van toezicht van TVM een toespraak voor de ridders van de weg. De onderscheidenen en hun aanhang mochten een hele dag in en om het Autotron verblijven. „Een leuke dag", zegt Geuze die overigens in zijn vrije tijd graag van hout meubeltjes en speelgoed voor zijn kinderen maakt. getroffen voor fietsers (overdekte stalling). De besprekingen hierover moeten echter nog beginnen. Vol gens de wethouder is het niet alleen een kwestie van het verminderen van haltes, maar ook van diensten. .De gemeente krijgt in 1998 meer te maken met het openbaar vervoer omdat het dan aan de gemeenten en de provincie is om de dienstregelin gen van de vervoersmaatschappijen goed te keuren. Nu gebeurt dat nog door rijkswaterstaat. In zijn brief zegt Van der Linde er begrip voor op te kunnen brengen dat de gemeente Bergen op Zoom moet 'woekeren met zijn middelen en dus prioriteiten moet stellen.' Maar het mag volgens de Thoolse PvdA-er niet zo zijn 'dat een buur gemeente over zo iets belangrijks als de veiligheid van de kinderen in het duister moet tasten.' Volgens Van der Linde is dat het geval nu de nieuwe gemeente voorrang wil ge ven aan het verbeteren van de Ga- gelboslaan waardoor de Tholense weg op de lange baan wordt ge schoven. Hij wijst op de ongerustheid die er bij Thoolse ouders bestaat over het fietspad op de Tholenseweg dat slechts met een witte streep ge scheiden is van de rijbaan. ,Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen ern stige ongelukken gebeurd, maar Tholen groeit nog steeds en de druk op de weg door autoverkeer en fiet sers wordt steeds groter.' Van der Linde herinnert zijn fractie genoten aan de uitspraken die de Bergse wethouder Jansen (VVD) op Tholen heeft gedaan (tijdens een spreekbeurt van de liberalen in Sint-Annaland en in een gesprek met wethouder J. van der Jagt) waaruit enige hoop kon worden ge put omdat Jansen zich positief op stelde ten opzichte van het verbete ren van de Tholenseweg. ,Dat bleek helaas een misrekening.' Eerder liet de voormalige gemeente Halsteren weten er niet voor te voe- Op die manier hoopt de werkgroep de directies te bewegen de kwestie aan te kaarten bij de Bergse politici. Deze maand gaan de verzoeken voor een onderhoud de deur uit. Ook wil de werkgroep een gesprek met wethouder Jansen van Bergen op Zoom naar aanleiding van het besluit om de Tholenseweg de ko mende jaren niet aan te pakken, maar voorrang te geven aan de Ga- gelboslaan. Volgens voorzitter H. de Wit van Veilig Verkeer Neder land, afdeling Tholen (lid van de werkgroep) is deze beslissing te leurstellend. „Het is wel begrijpe lijk dat Bergen prioriteiten moet stellen, maar de Gagelboslaan ligt in een 50 kilometergebied, op de Tholenseweg mag 80 worden gere den." De werkgroep probeert ook gege vens te verzamelen over (bijna) on gevallen op de Tholenseweg. Ook die waarvoor de politie niet wordt ingeschakeld en waarvan dus geen proces-verbaal wordt gemaakt. Het telefoonnummer van werkgroeplid Rijk en provincie gaan kijken hoe het woningbouwbeleid in Zeeland ingevuld moet worden. Het door provinciale staten inmiddels goed gekeurde streekplan Zeeland is vol gens het ministerie van volkshui vesting, ruimtelijke ordening en mi lieubeheer vooral in Noord-Zeeland niet terughoudend genoeg met de ruimte voor woningbouw. Er wordt te veel ruimte in beslag genomen. En dat terwijl het rijksbeleid juist gericht is op minder woningbouw in plattelandsgebieden. Na een ge sprek van gedeputeerde Van Zwie- ten met het ministerie is er afge sproken dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar de woning markt in Zeeland. In het jaar 2000 als het Vinex-contract (voor bedrij ven) opnieuw wordt vastgesteld zou ook de Zeeuwse situatie beoordeeld len de weg aan te pakken. ,Dat de gemeente Halsteren niet verder keek dan de gemeentegrenzen, het zij zo. Van een gemeente als Ber gen op Zoom, met een regionale functie, verwacht ik meer bestuur lijke verantwoordelijkheid. Ik vraag u dan ook rekening te houden met degenen die op de Bergse voorzie ningen zijn aangewezen.' Aan de werkgroep schrijft Van der Linde dat het verbeteren van wegen kostbare aangelegenheden zijn die niet op stel en sprong worden uitge voerd. Hij wijst in dit verband naar de fietsverbinding tussen Stavenis se en Sint-Maartensdijk. ,In de poli tiek is het eerder een kwestie van schuiven naar een gewenst doel, dan van springen. Gezien de reac ties van het Bergse gemeentebe stuur ben ik dan ook niet zo somber dat de gewenste fietsvoorziening er binnen afzienbare tijd niet zou ko men. Maar het zal wel vasthou dendheid vragen van zowel de werkgroep als de Thoolse politiek.' De Thoolse PvdA vindt het van groot belang dat de werkgroep met de verkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht 'vroegtijding aan de bel trekt bij degenen die aan ver kiezingsprogramma's werken.' De werkgroep zal er ook bij de Thoolse politieke partijen voor ij veren de Tholenseweg op te voeren in hun verkiezingssprogramma. I. Binkhorst in Tholen (603721) om deze gevallen te melden, is dit nieu we schooljaar twee keer gebruikt. Het betrof een valpartij van twee schoolkinderen op het fietspad na dat hun sturen in elkaar waren ge haakt. Een andere melding betrof een aanrijding op de Halsterseweg waarbij een Thoolse fietser op de rijbaan viel, nadat deze was aange reden door een brommer. Om meer bekendheid te geven aan het meldpunt gaat de werkgroep een oproep plaatsen in de school kranten uit het voortgezet onder wijs. De gegevens over de ongeval len worden bij de Bergse ambtenaar van verkeerszaken gemeld. Om aan te tonen dat de weg gevaarlijk is, tellen volgens De Wit alleen de har de feiten. „Maar er wordt door ou ders te weinig gereageerd. Het moet niet moeilijk zijn een waslijst van incidenten op te stellen." Behalve die oproep zal de werk groep in de schoolkranten ook aan dacht besteden aan het fietsgedrag van de kinderen zelf. moeten worden. Een motie die door provinciale staten aangenomen werd, stelt voor om tenminste de woningbouwplannen van het streekplan Zeeland door te laten gaan. De motie is aan het ministe rie, de Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeenten gestuurd. Morgenavond, vrijdag, organiseert het Rode Kruis een bloeddonor avond in dorpshuis De Wimpel in Sint-Philipsland. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar die gezond is, kan daar een halve liter bloed af laten nemen. Het bloed gaat naar de bloedbanken en wordt gebruikt voor transfusies en het aanmaken van onder meer bloedplasma. De bloedafname-avond duurt van half zeven tot negen uur. Antwerpsestraat 12 - 14 - 16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 - 237940 fax 245360 Voorh»en Crusio Jan 70 jaar Advertentie I.M. Het Slachtve;ld gezien vanaf de dijk bij scheepswerf Van Duivendijk in Tholen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 9