SGP: Woon-zorgcomplex ouderen in buurt voorzieningen Poortvliet Auvergnepolder bedreigt waterfront CDA benieuwd naar kosten parkeermeters D66 verdedigt groei kleine woonkernen Sanering bodem tankstation gaat ruim drie weken duren Gevaarlijk parkeren bij Bergsediepsluis AOV: Trouwen niet langer in smalstad PvdA: Tholen kan zich avontuur in buitengebied niet veroorloven Persconvenant of van twee walletjes eten spa» Aan bezuinigingen valt in toekomst niet te ontkomen Reacties op de begroting Donderdag 2 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 RPF/GPV wil ammoniak-reductieplan Wantrouwen Verkeersknelpunten Jeugd- en jongerenwerk Sint-Philipsland Dorpshuizen Privatiseren sport Extra geld voor preventieve jeugdzorg Gemeentehuis Afstand tussen bestuur en burgers groter WD: Zuinig zijn met industriegrond Extra geld nodig voor het zorgloket Zoneringenplan enige mogelijkheid om varkens buiten te houden De gemeenteraadsfracties hebben maandagmiddag hun algemene beschouwingen op de begroting 1998 gepresenteerd. Traditioneel worden ze, na een korte toelichting door de fractievoorzitters, aan geboden aan de burgemeester. Bijna ging dat maandag mis. „We hebben ze al", zei Van der Munnik toen J. van den Donker hem erop opmerkzaam maakte, dat de SGP die de spits afbeet dit niet deed. Inderdaad lagen de boekjes al voor de neus van de collegeleden. Evenals trouwens voor die van elk raadslid. De PvdA, als volgende in de rij, liet zich daardoor niet van de wijs brengen. „We willen de traditie in ere houden en ik bied ze dus ook officieel aan", zei M.A.J. van der Linde. De burgemeester nam toen ook een exem plaar van M. Dijke aan en vervolgens van alle andere fracties. Be halve van de RPF/GPV doordat P. van Belzen wegens ziekte ont brak. Een samenvatting van de algemene beschouwingen vindt u op deze pagina. De gemeentebegroting wordt op 27 oktober door de ge meenteraad besproken. De RPF/GPV-fractie plaatst vraagtekens bij de zin van het realiseren van woningen rond de baai van Van Duivendijk bij Tholen (het water front), gezien de plannen van Bergen op Zoom om ertegenover in de Auvergnepolder middelzware industrie te vestigen. In hoeverre wordt met de mening van het Thoolse gemeentebestuur rekening gehouden, wil de fractie weten. De democraten vinden dat de ge meente via een structuurvisie wo nen druk moet uitoefenen om een beperkte groei van alle woonkernen mogèlijk te maken. Is het college bereid deze confrontatie met hoger hand aan te gaan, wil D66 weten. Ouderenhuisvesting dient bij het volkshuisvestingsbeleid grote aan dacht te krijgen; D66 vindt het wenselijk dat op termijn ieder dorp een woon-zorgcentrum heeft. Ook D66 dringt aan op strenge con trole van de milieuregels rondom varkensstallen. De fractie steunt het idee van de VVD voor een centraal klachtenpunt en stelt daarnaast voor om beplanting rond de stallen voor te schrijven. Stank- en geluidhinder kunnen er door afnemen en het aan zien verbetert. Over de toekomstige financiële si tuatie van de gemeente is D66 be zorgd. Ze dringt aan op onderzoe ken naar efficiëntie van het ambte lijk apparaat en naar de taken die de gemeente zou moeten uitvoeren. Want bezuinigingen zijn nodig om nog nieuw beleid tot stand te kun nen brengen. Daarnaast blijft D66 kritisch ten aanzien van de houding van het be stuur ten aanzien van de burgers. De afstand hiertussen is de afgelo pen jaren eerder vergroot dan ver- Het AOV is nog altijd niet over tuigd van de noodzaak om het ge meentehuis uit te breiden. In het gebouw is de ruimte die vóór de herindeling als gemeentesecretarie dienst deed, niet als kantoorruimte in gebruik. Samen met één of meer fractiekamers (vertrekken die de raadsfracties als vergaderruimte mogen gebruiken) zou dit in de ogen van de ouderenpartij voldoen de soelaas moeten bieden. Het voor de uitbreiding al gereserveerde be drag dat dan niet gebruikt wordt, wil het AOV inzetten voor stads- en dorpsvernieuwing en monumenten zorg. Privatisering van sportaccom modaties brengt niet altijd die voor delen, die ervan verwacht worden, vindt de ouderenpartij. Omdat de gebruikers verzekerd moeten zijn van een goede kwaliteit en vol doende gebruiksmogelijkheden, zouden de voor- en nadelen per ac commodatie bekeken moeten wor den. Het AOV steunt het voorne men om sportdeelname door oude ren te stimuleren en is tevens voor stander van de aanleg van een jon geren-ontmoetingsplaats in Tholen. Volgend jaar krijgt de gemeente meer taken met betrekking tot ver wijzing van mensen naar zorgin stellingen. Dat betekent meer werk voor het zorgloket, terwijl de rijks- M i :^j J. van den Donker kleind, aldus D66. Tijdens confron taties met de bevolking neemt de fractie bij het gemeentebestuur ver schijnselen waar van wantrouwen, scepsis en afwijzing. De openheid wordt geschuwd, waar meer informatie aan de gemeente raad, individuen of groepen en de pers verstrekt zou moeten worden. B. en w. moeten meer met de be volking spreken, aldus D66 die de voorstellen herhaalt voor het instel len van dorpsraden, invoering van het referendum, het openbaar ma ken van de commissie bestuurlijke aangelegenheden en het toelaten van burgerleden in adviescommis sies. W.A.M. Roelvink bijdrage daarvoor volgens het AOV onvoldoende is. De 15.000 gulden die de gemeente bijpast, zal even min toereikend zijn en daarom vraagt de ouderenpartij om extra geld. Dat doet ze niet voor het af handelen van de toenemende stroom aanvragen voor een bouw- of sloopvergunning. Hier bepleit het AOV een beleid dat erop gericht is het aantal aanvragen te beperken. Door minder vergunningen af te ge ven, blijft er een beter inzicht in de stand van zaken en is een betere controle mogelijk. De SGP heeft lak aan het terughou dende woningbouwbeleid dat mi nister De Boer op het Zeeuwse platteland voorstaat en aan de waar schuwingen van gedeputeerde sta ten ten aanzien van het Thoolse volkshuisvestingsbeleid. De ge meente moet er alles aan doen om in iedere woonkern voldoende bouwgrond beschikbaar te hebben om de natuurlijke aanwas op te vangen, vinden de staatkundig ge reformeerden. Wél vragen ze zich af of Tholen-stad - dat als dragende kern het migratie-overschot op vangt - inderdaad zo hard moet blij ven groeien. Maar in navolging van het streekplan Zeeland denkt de SGP dat in verschillende dorpen het accent niet op nieuwbouw moet lig gen, maar op vervangende nieuw bouw en het opvullen van lege plekken. Een gestructureerde aanpak van de Zo lang is doorgaand verkeer op de Markt niet mogelijk. Een deel van de Markt is afgezet. Alleen voet gangers kunnen langs het hekwerk aan de westzijde van de Markt. Het verkeer wordt omgeleid via de Westvest. Bij het saneren gaat het om drie tanks van zes kubieke me ter die ongeveer vijf meter lang zijn. Eén tank van twaalf kubieke Met het oog op de problematiek rond het buitengebied en de var kensstallen vraagt de PvdA het ge meentebestuur om een betere voor lichting hierover aan de burgers. Daarnaast zou in een nota de relatie tussen bestuur en bestuurden onder de loep genomen moeten worden. Gezien de verwachting dat het aan tal klachten over stankoverlast van de varkensstallen zal toenemen, wil de PvdA handhaving van de milie- vergunningen prioriteit geven. De snoods met inzet van extra perso neel. Ten aanzien van het jeugd- en jon gerenwerk betreurt de fractie het vertrek van de jongerenwerker. M. Dijke verkeersproblemen in de gemeente is door de SGP, en andere partijen, bij herhaling bepleit. Met het reage ren op door groepen burgers aange dragen knelpunten is men niet ge lukkig. Kan zo'n gestructureerde aanpak niet omdat er onvoldoende meter is acht meter lang. Deze ligt onder het wegdek richting Oude straat, de twee anderen ongeveer op de plaats waar de pompen stonden. De tanks liggen ongeveer 2 meter en 30 centimeter diep. Behalve op de plaatsen waar de tanks liggen, zal er ook een deel van de grond bij de ingang van de garage worden verwijderd. Dat deel is het sterkst Maar ze wil die niet los zien van de mogelijkheden die het jeugd- en jongerenwerk in Tholen heeft. Het gaat niet aan dat professionele me dewerkers hun vrije tijd moeten ge bruiken om gaten in het werk te stoppen. In de raad zal gesproken moeten worden over de ruimte die men aan het jeugd- en jongeren werk in Tholen wil geven, meent de PvdA. Ze wil van het college we ten, welke conclusies dat trekt uit het vertrek - door D66 zelfs schrij nend genoemd - van de functiona ris. Ook ten aanzien van de proble matiek in Sint-Annaland vraagt de fractie om een stuk jeugdbeleid. Net als de SGP is de PvdA bezorgd over de onveiligheid op de Thoolse wegen. En wat het verkeersplan voor Tholen-stad betreft, dat dient geld is, dan biedt het opstellen van een toetsingskader misschien een tussenoplossing, oppert de SGP. Aan de hand van verkeerstechni sche, uitvoeringstechnische en fi nanciële criteria zou dan bepaald worden of een knelpunt in aanmer king komt om aangepakt te worden. Gezien de reacties op het verkeers plan voor Tholen-stad vraagt de fractie zich af, of er bij het maken van de plannen nog te weinig ge luisterd is naar de wensen van in woners en ondernemers. Bezorgd is de SGP over de hoge snelheden waarmee motorrijders 's zomers over Tholen razen en over de dode lijke ongevallen met automobilisten die zich hebben voorgedaan. De SGP vraagt aandacht voor de bestaande bedrijven in de gemeen te, in het kader van de werkgele genheid. Met name behoud van de middenstand vindt de fractie be langrijk en daarom zou de gemeen te zich moeten inspannen voor een goede bereikbaarheid van de win kels. De overlast in het uitgaanscentrum Sint-Annaland vraagt dringend om een oplossing, herhaalt de SGP een opmerking van vorig jaar. Ze vindt doelmatig optreden door de politie noodzakelijk. Vraagt daarnaast of er opgetreden kan worden tegen de verkoop van friet op zondag in vervuild. Maandag werd het hek werk gedeeltelijk geplaatst en een keet neergezet en heeft Hoka Ver keerstechniek uit Rosmalen de bor den voor de omleiding geplaatst. Behalve de bekende aanwijzingen dat doorgaand verkeer niet moge lijk is en borden met pijlen die de omleiding aangeven, zijn ook op drie plaatsen grote gele borden ge zet waarop staat dat de winkels en het gemeentehuis op de Markt be reikbaar zijn. De BBA-bus rijdt ook via de Westvest die in drukke straat is veranderd. Dinsdag werd de Markt daadwerkelijk afgesloten en werd een begin gemaakt met het M.A.J. v.d. Linde volgens de fractie vergezeld te gaan van een onderzoek naar het totale functioneren van de binnenstad; de 'trekpaardfunctie' van de Cl000, het Slachtveld, inrichting van het winkelgebied, acquisitie mede ge richt op detailhandel in plaats van uitsluitend op industriële bedrijven. Ook op Markt/Kaai straat in Sint- Maartensdijk zal in de ogen van de PvdA niet met verkeersmaatregelen volstaan kunnen worden. Sint-Maartensdijk, omdat kerkgan gers daarvan last ondervinden. Ge luidsoverlast vanuit gemeentelijke dorpshuizen is voor de staatkundig gereformeerden evenmin accepta bel. Ingaand op de financiële situatie stelt de SGP, dat aan bezuinigingen niet valt te ontkomen. De voorstel len die de fractie daarvoor doet, zijn niet nieuw: de openbare biblio theek en sportvoorzieningen. Maar niet op bestratingen, want daarop wordt volgens de SGP al jaren ge- zuinigd. Ze wijst uitstel van het verbeteringsplan voor de bestrating in Sint-Philiplsland dan ook van de hand. Verplaatsen van bibliotheek en peuterspeelzaal in diezelfde plaats mag van de fractie best nog wachten. Verlaging van de subsidie bedragen en langere afschrijvings termijnen voor computers zijn an dere voorstellen. De aanleg van een ontmoetingsplaats voor jongeren (jop) wijst de SGP af, evenals de komst van een landschapscamping. De fractie pleij voor het gratis be schikbaar stellen van compost en houtsnippers aan de inwoners en roept b. en w. op om er alles aan te doen om de stankoverlast door var- kensmesterijen in te dammen. verwijderen van de straatstenen. Die worden binnen de afrastering opgeslagen. Het terrein beslaat on geveer 650 vierkante meter. Rasen- berg dat met vier man aan de sane ring werkt (een uitvoerder, een mi lieudeskundige, een kraanmachinist en een grondwerker), verwacht der tien vrachtwagens met grond weg te rijden. Het transport wordt ver zorgd door de firma Bartels. Het grondwater zit op ongeveer een me ter. Via een open bemaling wordt het weggepompt. De gemeente heeft de bewoners van de Markt schriftelijk op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Uit de algemene beschouwingen van de PvdA wordt duidelijk, dat gemeente en woningcorporatie van mening verschillen over de plaats waar in Poortvliet een woon-zorg- centrum zou moeten verrijzen. Een aantrekkelijke plek is van belang, meent de fractie. Die juicht het combineren van functies in dorps huizen toe, en wil van het college weten in hoeverre modernisering van deze gebouwen aan de orde is. Ook is de PvdA voorstander van woningbouw in de kleine woonker nen om de eigen bevolking op te vangen. Voor de toekomst wil de PvdA ge leidelijker belastingverhogingen dan nu aan de orde is. In dit kader zou het goed zijn te weten, hoe groot de reserves zouden moeten zijn. Op dit moment heeft Tholen een ei gen vermogen van 32 miljoen gul den. In het kader van een minima beleid wil de PvdA de kwijtschel dingsnorm voor gemeentelijke be lastingen in stappen verhogen van 95 naar 100% van de bijstand snorm. Ten aanzien van de woningbouw spreekt de fractie zijn bezorgdheid uit over de beperkende richtlijn van de minister voor het platteland. Hoe kan Tholen zich daar tegen verwe ren? In het kader van de openbare orde en veiligheid wil de RPF/GPV veel aandacht voor bestrijding van criminaliteit en overlast, wat uit mondt in daadwerkelijke gecoördi neerde handhaving door onder meer de politie. Een andere vorm van overlast wordt veroorzaakt door grote var kensstallen. De fractie dringt aan op stringente controle, met indien nodig dwangsommen en zelfs slui ting van bedrijven als milieuregels voortdurend overtreden worden. B. en w. wordt gevraagd een ammo niak-reductieplan op te stellen, waardoor voorkomen kan worden dat de aantasting van het milieu zich verder uitbreidt. Een rigoureu ze aanpak van het hondenpoep-pro bleem vindt de TPF/GPV dringend gewenst. Ten aanzien van het ver keersplan Tholen merkt de fractie op, dat de omstandigheden weieens tot heel andere proporties terugge bracht zouden kunnen worden als men erin zou slagen 'een super markt' (aan de Eendrachtsweg - red.) te verplaatsen. Een planmatige aanpak van verkeersknelpunten acht de fractie wenselijk. De RPF-GPV informeert, evenals trouwens het CDA, hoe het is ge steld met het aangekondigde onder zoek naar een nieuwe beheersvorm voor de openbare basisscholen. Dat de financiële pijn van montessori- Auto's worden zo dicht mogelijk bij het water neergezet, waarbij zelfs over het gras en het dijktalud van het schiereiland - naast de sportvis sershaven - wordt gereden. Voor re creërende mensen kan dat gevaar opleveren. Volgens de VVD kan dit probleem eenvoudig worden opgelost door paaltjes in het gras te plaatsen, waardoor auto's niet meer door de berm kunnen rijden. Minister De Boer wil uitbreiding van industrieterreinen in platte landsgemeenten aan banden leggen. Dat beleid roept bij de liberalen de vraag op of Tholen niet zuinig moet omspringen met de bestaande ter reinen en die uitsluitend voor vesti ging van bedrijven gebruiken. De VVD wil van b. en w. weten waarom het onderzoek naar diverse onderhoudsvarianten voor de haven van Sirit-Philipsland vertraging heeft opgelopen. D66 vindt dat daarop niet gewacht moet worden, maar dat het afvlakken van de zate gewoon uitgevoerd moet worden. En het AOV vraagt om de achters tand in het onderhoud aan de ha vens van Sint-Philipsland en Sint- Annaland weg te werken. Een ha venontvangstinstallatie voor de Sint-Philipslandse haven mag van De PvdA vraagt burgemeester en wethouders het initiatief te willen nemen voor een persconvenant. Af spraken met de regionale pers over de manier waarop, de regelmaat waarmee en de kosten waartegen zij door de gemeente geïnformeerd wordt. De fractie noemt de pers een on misbare schakel in de voorlichting naar de burgers, die haar werk al leen goed kan doen als ze over vol doende informatie beschikt. De af gelopen maanden is door de raad enkele keren gediscussieerd over de informatie die aan de pers verstrekt zou moeten worden. Dit naar aanleiding van het besluit om de Eendrachtbodq - als enige krant - te laten betalen voor extra P. van Belzen school De Kraal (veroorzaakt door dat de minister de nieuwbouw niet wil vergoeden) een gemeentelijke pijn dreigt te worden, verbaast de fractie. Verder bekritiseert ze de aarzeling van b. en w. ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid van het bijzonder onderwijs ten aanzien van het huisvestingsbeleid. Privatiseren in de sportsector wordt door de RPF/GPV niet alleen op de accommodaties betrokken, maar houdt volgens de fractie ook in dat verenigingen en niet de gemeente het stimuleren van jeugd- en oude- rensport moeten bekostigen. Verder dringt ze erop aan, afspraken te ma ken met verenigingen over deelna me aan de campagne 'doe sportief, rij alcoholvrij'. De fractie vindt dat kritisch naar subsidies moet worden gekeken waarvan de ambtelijke kosten voor het verstrekken ervan hoger uitvallen dan de subsidie zelf. R. Ravensteijn de VVD definitief achterwege blij ven. Evenals D66 willen ook de libera len de burgers nauwer bij de be sluitvorming betrekken. Dat kan door de kembezoeken te handha ven, burgers eerder te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en meer in het openbaar te vergaderen. Ook wil de VVD weten waarom b. en w. overwegen om de openingsuren van het gemeentehuis op donderdag avond te verminderen. informatie die ze 'bovennormaal' wil hebben. De RPF/GPV-fractie gaat aanmer kelijk verder. Deze zou willen dat de gemeente dezelfde gedetailleer de informatie verstrekt als de pro vincie doet. De fractie stelt vast dat b. en w. enerzijds het eigen karakter van een lokale pers niet willen onderschrij ven, maar anderzijds dossiers rijke lijk voorzien van verslagen uit die zelfde pers omdat deze zaken elders niet gepubliceerd worden. Wordt er door de gemeente in feite niet van twee walletjes gegeten en gaat het hier dus eigenlijk om een prestigekwestie? En komt dit de kwaliteit van het lokale bestuur ten goede, vraagt de RPF/GPV zich af. Het CDA wil van het gemeentebestuur graag meer informatie over de kosten van het plaatsen van parkeermeters in de binnenstad van Tho len. Het heeft die gegevens nodig om over deze zaak - voorgesteld tij dens de hoorzitting over het verkeersplan voor het stadje - een oordeel te kunnen vormen. Overigens werd de suggestie op genoemde bijeen komst afgewezen omdat ze te duur zou zijn. Maar het CDA ziet er mogelijk iets in, want het oppert zelfs om voor de controle een zogenaamde Mel- kert-baan te creëren. Pas nadat het totale verkeersplan door de ge meenteraad is vastgesteld, mag er met de uitvoering van onderdelen van het plan begonnen worden, vin den de christen-democraten. Zelfs de aanleg van de rotonde op de kruising Grindweg/Ten Anker- weg/Vossemeersepoort moet daarop wachten, ondanks een eventuele provinciale subsidie. Uitvoerig gaat het CDA in op de varkensproblematiek. De fractie is van gedachten veranderd waar het de maximale oppervlakte van inten sieve veehouderij als neventak be treft; geen 5000, maar 1000 vier kante meter staloppervlakte moet voldoende zijn. Overvallen door het grote aantal bouwaanvragen heeft het CDA zijn standpunt gewijzigd. Nieuwvestiging blijft de fractie af wijzen. In de milieuvergunningen die voor deze bedrijfstak worden afgegeven, zouden de nieuwste technologische ontwikkelingen voor beperking van ammoniak- en stankuitstoot als voorwaarde opge nomen moeten worden. Eventueel zelfs bestaande vergunningen aan gepast moeten worden. Het CDA houdt vast aan de nood zaak van uitbreiding van het ge meentehuis. Ze beschuldigt VVD, D66 en AOV ervan, in deze zaak weg te lopen voor hun verantwoor delijkheid. Een behandeling van dit W.C. van Kempen plan in een openbare vergadering zit er volgens de christen-democra ten tijdens deze raadsperiode niet meer in. De fractie wil graag dat bekeken wordt of bepaalde finan ciële reserves aan een maximum gebonden kunnen worden. Samenwerking met West-Brabant op het terrein van bedrijven werving heeft de steun van het CDA, even als het stimuleren van sportdeelna me door ouderen en een andere be heersvorm voor de dorpshuizen. De rente die in 1998 aan het werkgele- genheidsfonds toegevoegd zou wor den, wil de fractie liever gebruiken om volgend jaar iets extra's voor de jeugd te doen. Ze denkt aan een project voor preventieve jeugdzorg. Lastenverhogingen zouden, wat het CDA betreft, in de toekomst be perkt moeten blijven tot inflatiecor rectie en eventueel een 'kleine plus'. De gemeente moet zowel landelijk als provinciaal duidelijk maken dat de groei van kleine woonkernen belangrijk is voor het instandhouden en uitbreiden van het voorzieningenniveau. Zolang vrije vestiging zelfs op Europees niveau niet te verbieden is, is regulering van het aantal in woners niet mogelijk- Bovendien is het niet wenselijk om eigen inwo ners naar elders te laten vertrekken, stelt D66. De SGP heeft het oog laten vallen op het braakliggend terrein aan de Molenstraat/Paasdijkstraat in Poortvliet voor de bouw van een woon zorgcomplex. Dat biedt een ideale mogelijkheid om zo'n voorziening te realiseren, want ouderenhuisvesting moet zo dicht mogelijk in de buurt van de nog in het dorp aanwezige voorzieningen gerealiseerd worden", vindt de fractie. Ze wil van burgemeester en wethouders we ten, of hierover al overleg is gevoerd met de woningcorporatie en de zorginstellingen. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Westvest. Grote borden, zoals hier op de hoek van de Noordpoort/Westvest geven aan dat de winkels en het gemeentehuis bereikbaar zijn. Met de aanleg van de Oesterdam is een toeristische trekpleister van formaat geschapen, zo blijkt elke zomer opnieuw. Dat gaat gepaard met de nodige problemen, waar door overleg tussen de verschillende instanties al het nodige aan is gedaan. Maar de parkeeroverlast bij de Bergsediepsluis moet nodig aangepakt worden, vindt de VVD. Huwelijken zouden in de toekomst uitsluitend in het voormalige stad huis in Tholen voltrokken moeten worden. Dat stelt het AOV voor. De ouderenpartij wil de daardoor vrijkomende trouwzaal in Sint-Maar tensdijk gebruiken om de ruimtenood in het gemeentehuis op te lossen. Maandag is Rasenberg Milieutechnieken uit Terheijden begonnen met het saneren van het tankstation van de voormalige garage van De Viet op de Markt in Sint-Maartensdijk. Het gaat om vier tanks en 390 ton vervuilde grond dat afgevoerd wordt naar de Heidemei in Dordrecht. Het karwei, inclusief herstraten, gaat ongeveer vier weken in beslag nemen. De Thoolse PvdA is teleurgesteld dat de gemeenteraad er niet in is ge slaagd een bestemmingsplan buitengebied te presenteren dat de toets der kritiek kon doorstaan. De landschappelijke en natuurlijke waarden blijven voor hen de enige planologische basis waarop vestiging van in tensieve veehouderij aangepakt kan worden. Een kleine twee jaar reste ren om een plan te maken. In die tijd kan de gemeenteraad zich, aldus de PvdA, geen avonturen meer veroorloven noch gokken op ingrijpen of de welwillendheid van hogere overheden. De sociaal-democraten stel len voor om het ooit verworpen zoneringenplan weer tevoorschijn te halen. Volgens hen is daar inmiddels een breder draagvlak voor. «fis

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 7