Storm van protest tegen onderhoud van de sloten Van Afsluiting seizoen in de Spetter voor scheidende badmeester onvergetelijk Centrale balie in gemeentehuis moet betere dienstverlening geven Weinig bezwaren over voor rechtbank Sanering waterbodems is kostbare operatie Eigenheimer nog 23 cent Dolfijn en hOnderdak winnen Thoolse zwemmarathon Ook veiligheid en minder verstoring ambtenaren speelt rol Van Beek pleit voor studie van personeelsleden Donderdag 2 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 L. de Oude uit St. Philipsland „Zorg dat het waterschap geen onbetrouwbare partner wordt!" Met zware woorden spuide L. de Oude uit St. Philipsland maandagavond in de vergadering van de ge- biedscommissie zijn kritiek op het onderhoud van de sloten. ,Ten hemel schreiend, belachelijk, een buitenge woon slechte zaak.' Volgens De Oude gingen er in St. Philipsland zelfs stemmen op tot burgerlijke ongehoor zaamheid om de helft van de waterschapslasten maar te betalen. Hele grote achterban Ongelijkheid Grondaankoop Een ambtelijke werkgroep studeert op de mogelijkheden om in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk een centra le balie voor het publiek te creëren. Dat moet een betere dienstverlening en minder geloop door het hele gebouw opleveren. De gevolgen voor de diensten die nu via de postkantoren aangeboden worden, zijn nog onduidelijk. Efficiënter Tellingen De afsluiting van het zwemseizoen in de Thoolse zwem baden droeg zaterdag in De Spetter een speciaal tintje. Want het was ook het laatste seizoen voor badmeester J. Jansen, die vanaf de opening aan het roer stond in het Thoolse bad. Officieel gaat hij op 1 april volgend jaar met pensioen. Jansen en zijn vrouw beleefden zaterdag een onvergetelijke dag. Stuk erkenning Bezorgdheid Postkantoren Ruilverkavelingsblok Stavenisse Van de acht bezwaren die de rechter-commissaris heeft behandeld in het ruilverkavelingsblok Stavenisse zullen er slechts een klein aantal overblijven voor de behande ling bij de Middelburgse rechtbank. Dat verwacht J.E Dekker van het Kadaster na de zitting van de r.c., vorige week in het stadhuis van Tholen. Boomgaarden, overstort en camping De sanering van vijf vervuilde onderwaterbodems op Tholen is een kostbare operatie. De sloten liggen in drie gevallen bij een boomgaard, één bij een camping en één bij een gemeentelijke overstort. Er moet bijna 1000 m3 slib vervoerd worden naar het speciedepot Willem Anna op Zuid-Beveland of naar een opslagplaats van Olaz in Nieuwdorp. Extreem droog Voorbereidingen verkiezingen vier leden waterschap Vrijdags en zaterdags GEOPEND Gezworene G.L.D. Gaakeer zei voor het eerst van de klachten te horen. „Dat is juist een teken van de grote afstand van de burgers tot het waterschap, want op St. Philips land is een storm van protesten ont staan", aldus De Oude. A.L. Aarnoudse uit Oud-Vossemeer had er wel van gehoord en hij kaartte het als eerste ook aan: de bovenkant van de sloten wordt soms niet gemaaid en dan blijven er stekels e.d. staan. Districtshoofd waterbeheer C. van Dijke had al verschillende klachten ontvangen, maar hij wees op het beleid dat is uitgestippeld. „Als de bovenkant van de sioot in één werkgang mee genomen kan worden, dan doen we dat, maar niet als er twee werkgan- gen nodig zijn. We willen de snel heid in het werk houden." De Oude wees hem op de gevolgen. „Er staan nu bossen met onkruid op grond die eigendom is van het wa terschap. Als goed huisvader moet je toch voor je eigendommen zor gen. Er zijn toch klepelaars achter een tractor? Op deze manier hebben de werknemers van het waterschap weinig plezier van hun werk. Er blijft een halve meter onkruid staan en spuiten mogen we niet. Keer daarom terug van deze dwalende weg en schaf grotere, meer ade quate apparatuur aan." Op Tholen speelt het probleem niet zo, want daar doen plaatselijke loonwerkers in opdracht van Gelten uit Steenbergen het onderhoud van de sloten met betere apparatuur. „En die trekken de situatie ook op hun fatsoen. Het waterschap doet het te goedkoop. Onderhoud kost geld en de landbouw wil daarvoor best een paar gulden betalen. De toenmalige dijkgraaf Eversdijk zei destijds, dat het waterschap de hele sloot voor zijn rekening nam, maar de praktijk is anders. Ik spreek na mens een hele grote achterban", al dus De Oude. Gaakeer bleek het op zich eens met de St. Philipslander, maar hij legde uit, dat er in het wa terschapsbestuur verschillend over gedacht wordt. „Als waterschap hebben we één werkwijze nodig van Walcheren tot aan St. Philips land, maar daar denkt men anders over slootonderhoud dan hier. Het moet goed komen. Aan mij zal het niet liggen om het weer op de goe de manier te doen, maar de meer derheid beslist." Aarnoudse pleitte ervoor om het onderhoud van de sloten weer terug te brengen bij de grondgebruikers. „Dan is het beter naar ieders zin, want de loonwer kers kennen de situatie." Gaakeer zag daar niets in. „Dan moet je weer een schouw houden en dat is een ramp. Eenheid van onderhoud is een groot goed." De Oude wees er echter op, dat er juist ongelijkheid in het onderhoud is. Gaakeer legde uit, dat er in het ene gebied met eigen waterschaps mensen wordt gewerkt, terwijl op Tholen de zaak is uitbesteed. Daar door kunnen prijzen vergeleken worden om te bekijken, wat voor de toekomst het beste is: onderhoud in eigen beheer of door aannemers la ten uitvoeren. „Voorheen zei men altijd, dat de trekkers van het water schap niet meer dan 1600 toeren liepen, maar door de vergelijking met het werk van aannemers, is dat voorbij. Bij de evaluatie wordt dui delijk, wat er goedkoper is, waarbij we aan de loonwerkers btw moeten betalen, wat we voor onze eigen mensen niet hoeven te doen", aldus Gaakeer. Van Dijke herinnerde eraan, dat in 1985 al eens een soortgelijke dis cussie over het onderhoud van de sloten was gevoerd. „En nu is het weer van hoog tot laag aan de orde geweest, maar het beleid is niet ge wijzigd. Overigens zijn de presta ties van onze eigen mensen niet minder dan de medewerkers van aannemers. Alleen de apparatuur van het waterschap is minder", zei Van Dijke. In 1998 zal St. Philipsland aan de beurt komen voor delfwerk. De Ou de pleitte ervoor om de vele kleine, smalle sloten dan te verbreden. „Dat is hard nodig en de bereidheid is er om een meter land af te staan." Gaakeer hield hem echter voor, dat het bij de ruilverkaveling niet ge lukt is om de bredere sloten te ver wezenlijken. „Ik hoop, dat water schap en grondgebruikers straks wel tevreden door één deur kun nen." Volgens Van Dijke was er over verbreding zeker te praten als de grond voor normale prijzen te bemachtigen is. In het ruilverkave- lingsblok St. Annaland zijn de ka- velaanvaardingswerken begonnen. De aannemers Schepers en He- ijmans moeten o.a. 26 dammen sa neren. Verbetering en aanpassing van waterlopen valt onder het be stek, alsmede het inrichten van een deel van de Winkelzeesche water gang tot natuurvriendelijke, ecolo gische zon, als vervolg op natuur gebied het Diepe Gat tussen St. An naland en Stavenisse. Aannemer Oomen uit Sprundel legt 4 km be- tuining op Tholen. Van Dijke wees op de kosten: 25 tot 30 gulden per meter. „Daar kun je een strook grond van kopen. In een notitie over 'modernisering van het winkelen in het gemeente huis' wordt gesteld dat de gemeen telijke organisatie altijd meer orga nisatie- dan klantgericht is geweest. Dat moet gaan veranderen. Wie nu in het gemeentehuis komt, meldt zich aan het loket van de afdeling burgerzaken en wordt dan verder verwezen naar een kamer, of naar het loket voor bouwzaken. Mensen kunnen dus in principe door het he le gebouw dwalen. Behalve het sto ren van ambtenaren - er zitten er vaak meer op één kamer - betekent dit ook dat nauwelijks maatregelen mogelijk zijn ter beveiliging van medewerkers en van het gebouw. „We denken dat er met zo'n centra le balie meer te halen is op het ge bied van meer naar buiten gericht en efficiënter werken", lichtte de burgemeester toe in de commissie financiën. De ambtelijke staf heeft zich in diverse gemeenten georiën teerd op de mogelijkheden; Beesel, Uithoorn, Bussum en Beverwijk zijn bezocht. De conclusie is dat twee uitersten in feite niet haalbaar zijn: a) een centraal informatiepunt met doorverwijzing naar balies van vakafdelingen; b) een balie waar de burger alle producten van zijn ga ding vindt. Een tussenvariant lijkt de beste oplossing. Denkbaar is, dat daar algemene informatie verstrekt wordt en doorverwijzing voor meer complexe zaken plaatsvindt, een voudige en routinematige zaken meteen afgedaan worden, de tele fooncentrale bediend wordt. Aan de hand van opgedane ervaringen zou den gaandeweg meer producten naar de centrale balie overgeheveld kunnen worden. Bijkomende zaken zijn: het personeel dat de balie be mant moet voldoende kennis van zaken en bevoegdheden hebben; en hoe wordt dat personeel aange stuurd. In de notitie wordt gesteld, dat het het beste lijkt om de pro ductverantwoordelijkheid bij de vakafdelingen te laten. Er zijn nog de nodige vragen. Bijvoorbeeld of het bureau sociale zaken onderdeel gaat uitmaken van de centrale balie of, uit privacy-overwegingen, een afzonderlijk loket houdt. Datzelfde geldt voor het bureau burgerzaken. Denkbaar is, dat een afzonderlijk publieksdeel in het gemeentehuis wordt geachapen en dat de rest slechts met behulp van een pasje toegankelijk zal zijn. In dat kader zouden in de buurt van de centrale balie ook enkele spreekkamers ge realiseerd moeten worden. De voor ziening zou zonder extra kosten moeten gaan draaien. De commissieleden vonden de cen trale balie op zich een goede zaak, maar hadden de nodige vragen. KEUKENCEN Telefoon: 0164-682871 Op de laatste dag van zijn laatste zwemseizoen fungeerde badmeester J. Jansen als kaperkapitein op de tot piratenschip omgebouwde bad- post van De Spetter. Tegen de middag werd mevrouw Jansen thuis in de Hoogaarsstraat opgehaald door J. Geluk van boer derij Kouwenberg uit Oud-Vosse- meer. Niet zomaar, maar met een door paarden getrokken koetsje. In De Spetter werd vervolgens ook de badmeester opgepikt, die al vanaf kwart over zeven in touw was. Met Concordia voorop ging het naar Ten Anker, waar voor het echtpaar een maaltijd gereed stond. Tijdens het eten werd Jansen geschminkt, want hij wilde 's middags als zeero verhoofdman in het zwembad ver schijnen. Vanuit het bejaardente huis toog het gezelschap richting zwembad. "Vanaf de hoek van de Zoekweg stonden de zwemclubs en belangstellenden in carré opgesteld om ons te verwelkomen. Geweldig. Nu weet ik hoe keizer Nero zich voelde bij zijn zegetochten", zegt de Thoolse badmeester. Het was alsof de weergoden zater dag door het nakende afscheid eveneens in mineur waren. Want een hele week scheen de zon, maar zaterdag bleef die tot laat in de middag achter de wolken verscho len. Somber en kil was het daar door in het zwembad, waar tiental len kinderen bijeen waren voor de zwemmarathon. Jansen, met zak doek op het hoofd, zwarte lap voor een oog en oranje sjerp om, verwel komde iedereen vanaf de tot pira tenschip omgebouwde badpost. En hij stelde zijn ketelbinkie, stoker, scheepsjongen in het kraaiennest, kabouters, zeemeermin en helle baardier aan de mensen voor. Ook Neptunus (Dirk de Vreugd) was van de partij en zong samen met een in tartan gehulde heuse Schot twee liedjes. De hele dag door, maar ook eerder in de week al kreeg Jansen van velen presentjes: bloemen, tekeningen, flessen drank. Het onderstreepte hoe immens pop ulair de badmeester altijd is ge weest. Met zijn enorme sabel gaf Jansen het startsein voor de mara thon, waarna hij de rest van de mid dag 'vrijaf had. „Het was gezellig. Mijn oude badjuf en instructrice waren er. En mevrouw Huijzen uit Oud-Vossemeer die in de trimgroep zat en een aantal jaren het winkeltje heeft gedaan." Het was gezellig op het terrein, waar een kiosk was op gezet. Daarop speelden 's middags de accordeongroep van Janny Zwaan en de Salt Lake Jazzband uit Goes, 's Avonds zorgden de Klien- kers voor de muzikale noot. Er wa ren diverse gratis versnaperingen te krijgen, want praktisch alles was deze dag gesponsord. „Ook daar zit een stuk erkenning achter", meent Jansen. 'De scheidende badmeester werd nog toegesproken door wethouder Moerland van sportzaken. THij had inmiddels zijn piratenpak verwis seld voor een krijtstreepjesbroek, zwarte jas en strohoed. Jansen stak zelf nog een proclamatie af, waarin hij zijn bezorgdheid over de toe komst - voor het belang van de kin deren - niet onder stoelen of banken stak. Dit omdat de gemeente, uit oogpunt van bezuiniging, het partti me badpersoneel bij een uitzendbu reau heeft ondergebracht. Die gang van zaken steekt Jansen al langere tijd. „Ik heb mijn mensen altijd zelf aangezocht en bij de gemeente aan gebracht. Wat we in De Spetter be reikt hebben, hebben we met zijn allen gedaan", zegt hij. Van half twee tot half acht lagen tientallen zwemmers in het water voor de marathon, waarna de prij zen uitgereikt werden. Er deden 19 ploegen mee; een ploeg telde 8 zwemmers, een ploegleider en een verzorger. Bij de categorie 12 tot 15 jaar won De Dolfijn 1 (St.Anna- land), die in zes uren 20.950 meter aflegde in het bad. h' Onderdak uit Zierikzee zwom 350 meter minder en derde werden De Cadeautjes met 19.200 meter, 4 Eendracht 1 16.550 m, 5 Sleeping Ladies 15.500 m, 6 Snotdolf 1 14.750 m en 7 Scouting 1 11.900 m (winnaar poedelprijs). In de categorie tot 12 jaar waren de teams uit Zierikzee het sterkst, h' Onderdak 2 won met 17.700 m, 2 h' Onderdak 3 16.200 m, 3 Dolfijn 2 15.332 m, 4 Ham lappen 15.325 m, 5 De Positiefjes 14.850 m, 6 De Planners (Poort vliet) 13.650 m, 7 Eendracht 2 13.500 m, 8 Scouting 2 13.000 m, 9 Snotdolf 2 12.950 m, 10 De Behan gers 12.800 m, 11 De Standaardjes 12.550 m en 12 De Vastgoedjes 11.950 m. Er was nog een kampvuur en veel gezelligheid, want heel wat beken den kwamen Jansen en zijn vrouw nog de hand drukken. Om kwart over één waren ze thuis, maar toen werd eerst nog de videoband beke ken die hun schoonzoon van deze feestelijke dag gemaakt had. „Het was goed zo, ik heb er vrede mee", zegt een dankbare Jansen, die maandag alweer in De Spetter aan het werk was. „En wat ik ga doen als ik eenmaal thuis zit: ik zie wel, dat weet ik nog niet." i_ A- 1 1 1 X 1 Advertentie I.M. RPF/GPV en D66 vonden dat het aantal bezoekers aan het gemeente huis geregistreerd moet worden, zodat duidelijkheid ontstaat over de omvang van die groep. „We zijn nu tellingen aan het verrichten", zei Van der Munnik. Waar RPF/GPV en CDA meenden dat een dergelij ke balie niet los te koppelen valt van de uitbreiding van het gemeen tehuis, wilde D66 die link nadruk kelijk niet leggen. „Het gaat hier om een organisatiemodel, het an- ders tegemoet treden van de klan ten", zei J. van den Donker. De bur gemeester wees erop, dat in de te kening voor de uitbreiding van het gemeentehuis een centrale balie is ingetekend. De kosten zullen onder meer een rol spelen bij de beslis sing of met deze balie gewacht zal worden tot de totale uitbreiding. Het CDA pleitte voor een flexibele voorziening, omdat in de loop van de tijd de inzichten zouden kunnen veranderen. En de PvdA, gesteund door D66, vroeg om een speciale balie voor rolstoelgebruikers. RPF/GPV wilde weten of de dienstverlening via de postkantoren in de woonkernen buiten Sint- Maartensdijk verdwijnt of wordt in gekrompen als de centrale balie er is. De werkgroep moet ook dat nog bekijken, aldus de burgemeester. Hij zei dat een groot deel van de - destijds lange lijst - diensten via de postkantoren al is komen te verval len. Reisdocumenten moeten sinds een tijd persoonlijk op het gemeen tehuis gehaald worden. En vuilnis zakken worden sinds de invoering van de rolemmers ook niet meer verstrekt. Verder is er een beperkte avondopenstelling van het gemeen tehuis gekomen. „Het gebruik van de postagentschappen voor ge meentelijke diensten is maar mond jesmaat meer." Van de acht bezwaren werd er 1 rechtstreeks opgelost en ingetrok ken. Eén zaak werd direct doorver wezen naar de rechtbank. Hierbij is de gemeente Tholen betrokken. De gemeente wil een bepaald stuk grond in verband met toekomstige woningbouw, maar de eigenaar van een schuurtje van 5x7x3 meter dat op het bouwland staat, wil dat eerst naar een ander perceel verplaatsen. Daarvoor geeft de gemeente echter geen toestemming. In zes andere zaken is bedenktijd gegund aan de partijen om zich nog te beraden over het wel of niet laten behandelen van de geschillen door de rechtbank. Zo zijn er mensen, die betrokken zijn bij een onver deelde familieboedel, ontevreden over de toewijzing van de landin richtingscommissie, die de huidige situatie wil handhaven. Verder is er nog een kwestie met een recht van overpad en feitelijk twee bezwaren tegen de toedeling. In één zaak is de betrokkene wat schatting van de gronden betreft op hetzelfde uitgekomen, maar hij wil 1 ha overbedeling. Volgens de com missie is die grond er niet meer. Een ander heeft 2 ha overbedeling gekregen, maar hij wil 3 ha, zoals de buurman kreeg. „Dat is een luxeprobleem", vindt Dekker. „Er bestaat namelijk geen recht op overbedeling." De rechter-commissaris behandelde ook nog een geschil over de lijst met geldelijke regelingen in het ruilverkavelingsblok St. Philips land, maar dat werd ter plaatse op gelost. De kavelovergang in het blok Sta venisse zal 1 november plaatsvin den, hoewel de rechtbank dan nog over een paar geschillen uitspraak zal moeten doen. Roven oogst is daarmee in de praktijk het moment dat de grond die geruild wordt, van eigenaar/pachter verwisseld. In no vember begint ook het uitzetten van de nieuwe perceelsgrenzen. De Heidemij. zal in het voorjaar en de zomer van 1998 de kavelaanvaar- dingswerken uitvoeren, zoals aan leg van drainage en egalisatie. On geacht het voorgaande gewas, mo gen er in 1998 overal aardappelen worden verbouwd, waardoor de normale beperking van eens in de drie jaar of - wanneer er voor de zogenaamde rooidatum wordt ge oogst - eens in de twee jaar, niet van toepassing is. Daardoor zou in 1998 het aanbod van aardappelen wel eens groter kunnen zijn, hoe wel de huidige prijzen daartoe niet uitnodigen. Districtshoofd waterbeheer C. van Dijke lichtte maandagavond de ge- biedscommissie van het waterschap Zeeuwse Eilanden in tijdens de ver gadering in de Wellevaete te St. Annaland. L. de Oude vroeg zich af, wat de oorzaak is van de veront reiniging. Van Dijke zei, dat bij de boomgaar den het middel DDT de oorzaak is. Hoewel dat middel al zo'n 15 jaar niet meer gebruikt mag worden, maakte bemonstering duidelijk, dat er toch nog restanten zijn achterge bleven. Bij de camping ging het om ongezuiverde lozingen. In één ge val is er sprake van vervuilingsklas se 4, de overige gevallen vallen on der de minder erge categorie 3. Het waterschap krijgt nog elke dag verzoeken om water uit de sloten te mogen gebruiken om o.a. percelen aardappelen die gerooid moeten worden, te besproeien. „Dat is frap pant, maar voor eind september is het ook extreem droog", zei dis trictshoofd Van Dijke. „Eigenlijk mag het niet", merkte gezworene G.L.D. Gaakeer op, maar het wordt gedoogd. „Waar dat mogelijk is", aldus Van Dijke, „want in verdrogingsgebieden moe ten we oppassen. Als er op 3 a 4 plaatsen tegelijk gesproeid wordt, dan staat de sloot ook zo leeg. Het moet dus tevoren in Goes aange vraagd worden, maar we kunnen nog water inlaten uit het Zoom- Wie 4 maart 1998 zitting wil nemen in een stembureau, kan zich aan melden bij het waterschap Zeeuwse Eilanden. Alle hoofdingelanden hebben daarvoor al een uitnodiging gekregen, maar dat zijn er veel te weinig. „We zijn van plan om een aantal studenten aan te trekken", zei gezworene G.L.D. Gaakeer maan dagavond tijdens de vergadering van de gebiedscommissie in de Wellevaete te St. Annaland. De waterschapsverkiezingen vallen gelijk met die voor de gemeente raad. Van Tholen en St. Philipsland zullen slechts vier leden gekozen kunnen worden in de nieuwe alge mene vergadering van het water schap. Uit elke categorie 1ingeze tenen, huiseigenaren (gebouwd), grondeigenaren (ongebouwd) en mensen uit het bedrijfsleven (be- drijfsgebouwd). De pachters vallen daarmee buiten de boot. Zowel ge zworene J.L.C. Mol uit St. Maar tensdijk als hoofdingeland A.L. Aarnoudse uit Oud-Vossemeer zit ten nu namens de categorie pach ters in het waterschap. Zij vallen straks buiten de boot, hoewel ze ze ker als ingezetene, maar misschien ook voor het gebouwd en onge bouwd weer in aanmerking komen. Levert Tholen nu nog twee leden voor het dagelijks bestuur, Gaakeer en Mol, in de nieuwe situatie wordt dat er maar één. Mol ontbrak maan dagavond nog bij de gebiedscom missie, maar Gaakeer meldde, dat hij na een zware operatie hard vooruit gaat. meer. De Oude constateerde echter, dat het peil in het Zoommeer lager is dan normaal. „Er liggen platen droog die anders onder water staan. Levert dat toch geen problemen op met de hevel?", wilde hij weten. Volgens Van Dijke is dat niet het geval. De waterstand schommelt tussen de - 10 en 10 en momen teel is het eerste peil bereikt. Pas bij - 20 zijn er moeilijkheden voor de hevel, maar dan is er een pomp be schikbaar. Het aardappelseizoen loopt in okto ber af op de St. Annalandse veiling. De prijzen zijn slecht. Voor de ras sen Doré en Bintje werd minder be taald dan vorige week. Alleen de Bildtstar houdt zich kranig en voor een kilo Eigenheimers wordt zelfs nog 23 cent betaald. De prijzen van dinsdag 30 september met tussen haakjes die van een week geleden: Dinsdag 30 september: Doré 6-8 (9-10), Première drielingen 7, Glo ria bonken 11 (16), Eigenheimer 20-23, Bintje 11-13 (12-14), bon ken 18 (20), Bildtstar 17-20 (16- 20), drielingen 7, aanvoer 124 (128) ton. Hoofdingeland M.A. van Beek is er niet over te spreken, dat de studie faciliteitenregeling voor perso neelsleden van het waterschap Zeeuwse Eilanden gewijzigd is. De vergoedingspercentages voor de functiegerichte en loopbaanoplei dingen zijn verruimd, maar het ver lof is ingeperkt. Van Beek vond dat een verslechtering. „Studie moet hoog in het vaandel staan. Het is een verarming, dat het dagelijks be stuur daarmee akkoord is gegaan." Ook mevr. C. van Dalen-Doeleman vond het niet goed, dat de studie voortaan in eigen tijd moet gebeu ren. Gezworene G.L.D. Gaakeer verwees echter naar een landelijk akkoord met de vakbonden. „Daar zitten toch ook kopstukken bij en als iets van onderaf geboren is, waarom zouden wij het dan afwij zen? Uitgangspunt voor het water schap is, dat we een stimulans ge ven om te gaan studeren", aldus Gaakeer in de vergadering van de gebiedscommissie, maandagavond in de Wellevaete te St. Annaland. De gerenommeerde LIJSTENMAKER voor het eiland Tholen Molenstraat 13, tel./fax: 0166-664041 4695 CK Sint-Maartensdijk Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 5