ill I Elf vragen over Sloth Eventjes rennen met de erebogen Plaatselijk nieuws VISSER DAG EN NACHT 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 2 oktober 1997 Diefstal autoradio Snuffelmarkt afgelast A.s. zondag 5 oktober Aanvang 10.45 uur N.P.B. KERKDIENST Dierendagconcert Concordia VERF NODIG? Laban Geslaagd Van de Sande kerkvoogd Afscheid voorzitster SCJT Puzzelrit Mac Plassen in Goes Biljarten Auto bekrast Inbraak Marehoekstraat Uitwisselingsconcert Verkoping Adullam Kleuters de boer op Vroonstede komt eraan Nieuwe kavelgrenzen Karaokewedstrijd Vers vleeslekker mals en mager koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers, J.A. Geilings, St. Philipsland C. Slager, St. Annaland J.A. Geilings, Tholen Volksdansmiddag Klaverjassen Kerk schoon Aanrijdingen Wegwijzers rotonde C. Bolier wint magere wedstrijd Knorhaan Biljarten Botsing Philipsdam Affiches maken Afdeling Zonnebloem A. van Oeveren wint ruim bij Makreel Motor gestolen vlakbij de politie i Tholen Een 45-jarige inwoner van Bergen op Zoom raakte donderdag geluids apparatuur uit zijn auto kwijt. Hij had het voertuig aan de Kaaij ge parkeerd en toen hij terugkwam, bleek de wagen te zijn opengebro ken. De snuffelmarkt die de stichting Thoolse evenementen en promotie (Step) zaterdag zou houden, is af geblazen. Vorige week meldde men nog dat er nog 'enkele plaatsen' vrij waren voor standhouders, maar blijkbaar is daar te weinig op gere ageerd. Volgens secretaris C. Wol- vekamp zijn er te weinig aanmel dingen binnengekomen. OudeUadsestrut 11 Voorg. Dr. M. Roos, Leiden In deze dienst zal het kleine N.C.V.B. dameskoor haar medewerking verlenen Advertentie I.M. Muziekvereniging Concordia geeft zaterdag twee dierendagconcerten in de openbare bibliotheek. De twee uitvoeringen - die om twee uur en half vier 's middags begin nen - zijn bedoeld voor kinderen van de basisscholen. De concerten worden gegeven om dat het zaterdag dierendag is en omdat de stichting gemeenschappe lijke openbare bibliotheek Tholen 25 jaar bestaat. Daarom studeerde Concordia speciaal een aantal mu ziekwerken in die 'het dier in het boek' als onderwerp hebben. Het wordt een optreden met muziek en voordrachten met grappige muzika le intermezzo's. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zo nu en dan meezingen. En kele stukken worden afgewisseld met een gedicht of kort verhaal over een dier. Concordia brengt zaterdag vijf mu ziekstukken ten gehore: Jungle- book, De rattenvanger van Hame ien, The return of the cat (met zang), A fairy cocktail en Cartoon caleidoscoop (muziek uit bekende tekenfilms). De toegang is gratis, maar kinderen moeten zich wel van tevoren aan melden bij bibliotheek. Onze mengmachine maakt uw wenskleur klaar terwijl u wacht. Histor, Rambo es Sigma vakvervea Raima collectie behaag ea Raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen 0166-604923 Advertentie I.M. Aan het agrarische opleidingscen trum West-Brabant in Breda is Erik Maljaars geslaagd voor het examen gespecialiseerd beroepsbeoefenaar groenbeheer. A.G. v.d. Sande is als kerkvoogd gekozen in de Hervormde Gemeen te als opvolger van dhr. Potappel. Zaterdagavond nam de stichting christelijk jeugdwerk Tholen af scheid van haar voorzitster Harma Pekelsma. Mevr. Pekelsma is achttien jaar ac tief geweest in wat eerst het Gere formeerd jeugdwerk heette en een aantal jaren geleden de SCJT werd (met de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Immanuël als deelnemers). Ze was vrijwel vanaf het begin bij het jeugdwerk betrokken, eerst als leidinggevende van de 16-plusgroep Otor (die in middels al niet meer bestaat) en la ter als voorzitster. Ze was een drij vende kracht achter de organisatie van de activiteiten van de SCJT en de enige van de 'oude garde' die het zolang volhield. Mevr. Pekelsma droeg dit jaar de voorzittershamer over aan Rina Ligtendag. Zaterdagavond werd de familie Pekelsma thuis afgehaald met een paard en wagen. In vereni gingsgebouw Het Visnet van de Ge reformeerde Kerk zaten zo'n zestig (oud)leiders van de SCJT en enkele oudere clubleden, vrienden en ken nissen bij elkaar voor een feest avond. De leiding van de zes clubs zong de vertrekkende voorzitster toe met een lied waarin haar goede en (gekscherend) minder goede kanten belicht werden. De jongeren van de 16-plusgroep Klup Zonder Naam besloten om de voorzitster eens terug te pakken voor alle pla gerige spelletjes die ze in de loop der jaren verzon. Dat gebeurde door haar een serie opdrachten uit te laten voeren. Via een quiz moest het echtpaar Pekelsma raden welk cadeau ze van de stichting kregen. Het bleken twee kaartjes voor de musical Miss Saigon in het Scheve- ningse Circustheater te zijn. Daar naast kreeg mevr. Pekelsma ook van diverse aanwezigen persoonlijk nog een presentje. „Ik val van de ene verbazing in de andere", zei de scheidend voorzitster. „Ik wist wel dat er een gezellig avondje zou zijn, maar dat er zoveel zou gebeuren, daar wist ik niets van." Mevr. Pe kelsma gaf zelf als afscheidscadeau een leer- en werkboek aan de stich ting. De motor- en automobielclub Tho len (Mac) organiseerde zaterdag weer een puzzel- en oriëntatierit. In de A-klasse werd die gewonnen door J. Huige met 32 strafpunten en G. Fase had in de klasse B de min ste strafpunten (96). De uitslagen waren in klasse A: 1 J. Huige 32 strafpunten; 2 C. Droogers 34 p; 3 N. de Kok 39 p; 4 M. Vinjé 43 p; 5 C. de Jonge en J. van Vossen 63 p; 7 J. Hage 66 p; 8 J. Hage jr. 100 p; 9 A.J. Hage 139 p. Klasse B: 1 G. Fase 96 p; 2 J. van Dijke 161 p; 3 H. Jansen 183 p; 4 P. Deurloo 247 P- M Oud- Vossemeer Een 21-jarige inwoner deed het af gelopen weekeinde een duur plasje. In de nacht van zaterdag op zondag vatte de politie hem in de kraag toen hij in de Papegaai straat in Goes tegen een huis stond te urine ren. Hij kreeg hiervoor een boete van 80 gulden. Uitslagen van de eerste bekerronde van biljartvereniging De Treffers: D. van Driel-B. den Hollander 10- 5,12; P. Hommel-C. Burgers 10-10; D. den Hollander-J. Hommel 9,29- 10; H. Hommel-K. Hommel 8,54- 10; M. Hendrikse-P. de Leeuw 10- 8,2. De kortste partij van 21 beurten kwam op naam van M. Hendrikse. D. van Driel maakte met 14 caram boles de hoogste serie en het beste gemiddelde van 2,31 was voor K. Hommel. Uitslagen van KOT team B: D. Hommel-P. Moerland 0-2; P. de Ja- ger-H. van Herpen 0-2; A. van Daalen-C. Burgers 0-2; C. van Daalen-K. Wessels 2-0; D. Vroeg- op-J. Vroegop 2-0. Zowel de kort ste partij van 17 beurten als de hoogste serie van 11 caramboles en het beste gemiddelde van 2,24 kwa men op naam van D. Vroegop te staan. Bij het A-team waren de uit slagen: A. Havermans-J. Burgers 0- 2; J. Vergeer-W. Heijboer 0-2; T. Schot-M. Kleinsmit 0-2; H. van Daalen-M. Goudzwaard 2-0; D. Va- ders-S. v.d. Mark 2-0. D. Vaders speelde de kortste partij van 23 beurten en behaalde met 3 het beste gemiddelde. T. Schot maakte de hoogste serie van 14 caramboles. In het weekeinde is de auto van de 22-jarige J.P. bekrast. Het voertuig stond geparkeerd aan de Weelhoek- straat waar de eigenaar woont en werd met een scherp voorwerp be werkt. Er werd een diepe kras over de motorkap gemaakt. Het is overi gens de derde keer dat de auto van deze man wordt bekrast. In het weekeinde is er ingebroken in een woning in de Marehoek straat. De bewoner is aan het ver huizen en was daarom niet aanwe zig in de woning. De dieven gingen ervandoor met verschillende elek trische gereedschappen uit een ber ging. De schade bedraagt enkele honderden guldens. De politie heeft tot op heden nog niet kunnen vast stellen hoe de inbrekers binnen zijn gekomen. Sint- Annaland Fanfare Accelerando ontvangt za terdag in haar repetitielokaal aan de Bierensstraat de harmonie Sint-An- thonius uit Lepelstraat. Beide ver enigingen bezoeken op 1 november een concours. Sint-Anthonius (on der leiding van Maurice Verhoeven) neemt dan deel aan een onderling concours en Accelerando (met Pier re van Broekhoven als dirigent) reist af voor een KNF-bondscon- cours in Beuningen. Zaterdag is voor de muziekverenigingen dan ook een try-out. Sint-Anthonius brengt 'Toernaisiades' en 'Fiefoer- niek' ten gehore. Accelerando speelt 'Knoxville 1800' en 'Seagate Overture' Het concert begint om acht uur. De week erop, zaterdag 11 oktober, gaat Accelerando naar Schijf. In de Rooms-Katholieke kerk wordt daar eveneens een uit wisselingsconcert gespeeld samen met de Rooms-Katholieke fanfare Kunst na Arbeid (onder leiding van René de Jong). Dat concert begint ook om acht uur. Op woensdag 8 oktober wordt er in bejaardentehuis De Schutse een verkoping van lingerie gehouden ten bate van de stichting Adullam. Er zijn ook artikelen van de stich ting te koop. De verkoping duurt van half twee tot half vijf. De kleuters van de School met de Bijbel mochten woensdag naar de boerderij. De afgelopen weken werd er op school gewerkt met het thema 'de boerderij' en daarom bracht men nu een bezoekje aan de familie Hofland. Samen met enkele moeders reden de kinderen om half tien naar de boer en boerin die al op de groepen stonden te wachten. Eerst werd een kijkje genomen in de stal. Daar stond een koe met haar kalfje. In de andere hokken stonden nog meer kalfjes en nog een koe en een stier. De andere koeien liepen in de wei. Speciaal voor dit bezoek waren er ook nog een moederschaap en een lammetje bij de familie Brons opgehaald. Buiten stond een echte tractor waar alle kinderen even op mochten zit ten. In de melkstal zagen ze hoe de koeien gemolken worden en daarna mochten ze even uitblazen op bank jes van hooi. Een glas verse melk en een stukje kaas of worst ging er wel in. Vervolgens keken de kleu ters nog wat rond en speelden ze op het grasveld met de schommel en de glijbaan. Ook werd er nog druk heen en weer gereden op de speelgoedtractoren. Rond kwart voor elf ging de groep weer naar school terug zodat de volgende groepen ook een bezoekje aan de boerderij konden brengen. De schuur van J.B. Moerland is in middels gesloopt aan de Dorps- weg/Stoofweg en volgens hoofd ge meentelijke ontwikkeling L.T. Steenpoorte zit er ook schot in de ontwikkeling van de nieuwe woon wijk Vroonstede. Hij laat weten, dat er oplossingen gevonden zijn voor de o.a. door de voetbalvereniging gesignaleerde parkeerproblematiek en de door het waterschap naar vo ren gebrachte opvangmogelijkhe den van het oppervlaktewater. Ver der is er in het herziene plan reke ning gehouden met de busroute en het verminderen van de snelheid in de Bierensstraat. Steenpoorte ver wacht dat de raadscommissie ruim telijke ordening nog dit jaar plan Vroonstede bespreekt en eventueel de commissie openbare werken nog de busroute. Stavenisse In het kader van de kavelovergang en de akte van toedeling voor de ruilverkaveling Stavenisse worden door het kadaster nieuwe kavel- grenzen uitgezet. Ook bestaande grenzen, waarbij aan één kant van de grens een nieuwe eigenaar of ge bruiker komt, worden wederom uit gezet. In de situaties waar niets ver andert, zet het kadaster niets op nieuw uit. Volgens de landinrich tingscommissie is het voor velen niet altijd duidelijk waar exact de eigendomsgrenzen liggen. Daarom kan het kadaster tegen gereduceerd tarief (vanwege de ruilverkaveling) ook bestaande grenzen uitzetten. Sint- Maartensdijk Na al in enkele plaatsen op Tholen geweest te zijn, komt de Karaoke Mega Tour ook in Sint-Maartens dijk. Zaterdag kan men in 't Haven tje aan de Haven zijn muzikale ta lenten laten zien. De winnaar van deze (landelijke) wedstrijd mag een Donderdag, vrijdag en zaterdag 2, 3 en 4 oktober MALSE BIEFSTUK MALSE BIEFLAPPEN TARTAAR ACHTERHAM B0ERENSNIJW0RST GEBRADEN GEHAKT PREPARE 250 gram7,25 500 gram9,95 5 halen4 BETALEN 100 gram2,50 100 gramƒ1,75 100 gramƒ1,15 100 gram1,95 Maandag, dinsdag en woensdag 6, 7 en 8 oktober RUNDVLEES MET RANDJE RUNDGEHAKT KIP CORDON BLEU 1 kilo13,50 1 kiloƒ10,50 per stuk1,50 Bij 1 kilo varkenskluif 1 pak spliterwten gratis Advertentie I.M. cd opnemen en gaat door naar de fi nales. De winaars van de halve fi nale mogen in februari meedoen aan de landelijke eindstrijd in Uit geest. Nederlandse artiesten vor men de jury. De hoofdprijs is een reis naar Curacao, de tweede prijs een reis naar Spanje en de derde prijs voert naar Euro-Disneyland bij Parijs. Deelname is kostenloos en men kan zich bij 't Haventje in schrijven. Woensdag 15 oktober wordt er in gemeenschapscentrum Haestinge een grote volksdansmiddag gehou den. Op uitnodiging van volksdans groep de Zeeuwse Reie doen ook de groepen Lenigheid maakt jong uit Tholen en Ovodan uit Oud-Vos- semeer mee. De doelgroep bestaat uit 50-plussers, maar alle belang- stenden zijn welkom vanaf twee uur in Haestinge. J. van Splunter heeft met 5521 pun ten vrijdag de competitiewedstrijd van klaverjasvereniging De Pende laars gewonnen. Van Splunter bleef daarmee ruim voor H. Christiaan die met 4856 punten tweede werd. De uitslag was: 1 J. van Splunter 5521 p; 2 H. Christiaan 4856 p; 3 G. de Hond 4836 p; 4 A. Arts 4824 p; 5 C. Meijer 4751 p; 6 P. Bazen 4599 p; 7 K. v.d. Hoek 4537 p; 8 A. Koetsier 4196 p; 9 J. Guiljam 4026 p; 10 J. van Gorsel 3826 p. De Hervormde Maartenskerk is schoongemaakt. Aan de hand van een inspectierapport van de monu- mentenwacht hebben vrijwilligers van de Hervormde Gemeente het kerkgebouw onder handen geno men. De steunbeerafzaten waren begroeid en dat werd, samen met andere verontreinigingen, verwij derd met sproeimiddel en staalbor- stels. Ook een stuk metsel- en voegwerk dat in het rapport werd aanbevolen, is uitgevoerd. Scherpenisse Donderdagmorgen vonden er twee aanrijdingen plaats op de provincia le weg. Om tien over half tien reed een 48-jarige inwoner van Bergen op Zoom over de Poortvlietsedijk en wilde afslaan de Langeweg in. Een 26-jarige plaatsgenoot van de man, die achter hem reed, hield blijkbaar niet genoeg afstand en een botsing volgde. Er was alleen mate riële schade. Anderhalf uur later, om zeven minuten over elf, reden een bus en een auto tegen elkaar op de rotonde bij de Spuidamstraat. Door een omleiding reed de bus in tegengestelde richting de rotonde op. Bij het passeren van een auto bleek de weg te smal en de twee voertuigen raakten elkaar. Het bleef bij lichte blikschade. Poortvliet De ANWB mag van de provincie de bewegwijzering ophangen bij de twee rotondes op de nieuwe rond weg. Er is op verzoek van de gemeente wel een wijziging aangebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat fietsers uit de richting van Scherpenisse die naar Sint-Anna land willen, over de Stoofstraat zouden rijden. Maar de gemeente heeft liever dat deze fietsers langs de rondweg naar de tweede rotonde fietsen en daar de Paasdijkweg oprijden naar Sint- Annaland. De rotondes zijn naar verwachting in december klaar. En als het weer meezit zal de hele rondweg eind februari opgeleverd worden. Maandag 6 oktober hoopt de zen ding oud papier op te halen vanaf half zeven. Advertentie I.M. Cor Bolier is zaterdag winnaar ge worden van de vijfde klassements wedstrijd van hengelsportvereni ging De Knorhaan. De 21 deelne mers aan de wedstrijd (negentien senioren en twee jeugdleden) vin gen slecht. Slechts drie botten wer den uit het water gesleept. De uitslag is: 1 Cor Bolier 100 p; 2 René Lisseveld 99 p; 3 Peter v.d. Sterren 98 p. De volgende wed strijd wordt zaterdag 11 oktober om tien uur gehouden. De dag ervoor is de inschrijving. De uitslagen van biljartvereniging Tolrust: A. Schot-L. Bijl 12-9,32; W. Bijl-A. Demming 12-8,78; A. Demming-C. Nagelkerke 12-7,91; M. Uijl-A. Burgers 12-7,78. De kortste partij werd gespeeld door A. Schot met twintig beurten. Het hoogste gemiddelde van 2,9 werd gespeeld door W. Bijl die sa men met C. Nagelkerke ook de hoogste serie van veertien carambo les boekte. Sint- Philipsland Bij een botsing op de Philipsdam is een auto totaal vernield. Een 36-ja- rige vrachtwagenbestuurder uit Berlicum reed over de parallelweg van de Grevelingendam en verleen de geen voorrang aan een 32-jarige automobilist uit Nieuw-Vossemeer die over de Philipsdam reed en linksaf wilde slaan. Bij de botsing werd de auto van de Nieuw-Vosse- meerder helemaal vernield en de vrachtwagen liep lichte schade op. Er vielen geen gewonden. In het kader van de boekenweek werd zaterdagochtend een speciaal programma 'Taaldrukken' voor kin deren van acht tot en met twaalf jaar georganiseerd. Het boeken weekthema is dit jaar 'De tijdma chine' en daarom namen de kinde ren allemaal iets mee van vroeger zoals bijvoorbeeld hun eerste schoentje of een knuffeldier. Daar moesten de kinderen een tekening over maken en een gedicht over schrijven. Daarvan wordt later een boekje gemaakt. Vervolgens maak ten de twintig aanwezige kinderen ook nog drie verschillende, grote affiches met de zeefdrukmethode. Ze mochten er allemaal een exem plaar van mee naar huis nemen. An dere activiteiten tijdens de kinder boekenweek zijn nog een kleur- en puzzelwedstrijd en een voorlee- smiddag aanstaande woensdag van twee uur tot kwart over twee. Dan worden ook de prijzen uitgereikt van het taaldrukken. Sint-Philipsland krijgt een eigen af deling van de nationale vereniging De Zonnebloem. Na een informa tie-avond, eerder deze maand, zijn er acht vrijwilligers gevonden. „Daarmee kunnen we een afdeling draaiende houden. Afhankelijk van de vraag vanuit de bevolking na tuurlijk", zegt districtshoofd A.W.M. Dickens van De Zonne bloem. „De behoefte is er in elk ge val wel, want de afdeling Steenber gen kreeg regelmatig vragen voor een bezoekje vanuit Sint-Philips land en ook meldingen van mensen die wel vrijwilliger wilden worden. Omdat Sint-Philipsland voor ons nog een witte vlek was, zijn we blij dat er nu een afdeling komt." Woensdagmorgen wordt in dorps huis De Wimpel de oprichtingsver gadering van de nieuwe afdeling gehouden. Dan wordt ook bekend wie van de vrijwilligers het bestuur gaan vormen. De vrijwilligers hou den zich bezig met het regelmatig bezoeken van zieken, gehandicap ten en hulpbehoevende ouderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Met dit bezoek proberen ze te voor komen dat mensen door ziekte of handicap vereenzamen en in de ver geethoek belanden. Dat komt na melijk vaak voor bij mensen die niet of nauwelijks meer van huis kunnen. Daarnaast helpen de vrij willigers bij de organisatie en bege leiding van de diverse ontspan ningsactiviteiten van De Zonne bloemafdeling. Wie meer informa tie wil over De Zonnebloem kan contact opnemen met A.W.M. Dic kens tel. 076-5209569. A. van Oeveren is zaterdag met 1705 punten ruim winnaar gewor den van de wedstrijd van zeehen- gelclub De Makreel. Hij liet L. v.d. Sas die 1275 punten haalde, ruim achter zich. De uitslag was: 1 A. van Oeveren 1705 p; 2 L. v.d. Sas 1275 p; 3 T. Geuze 750 p; 4 G. Luitgaarden 695 p; 5 Sj. v.d. Maas 665 p; 6 J.M. Geense 520 p; 7 A. van Kolthoorn 460 p; 8 J. Suurland 440 p; 9 J.P. Kaashoek 355 p; 10 C. van Moort 175 p. Jeugd: 1 Jeroen Ridderhof 485 p; 2 Peter Quist 230 p. De volgende wedstrijd om het kampioenschap wordt zaterdag 25 oktober gehouden van half één tot half vier aan het Zijpe. Op 400 willekeurige adressen in de gemeente Tholen valt volgende week een vragenformulier in de bus. De be woners wordt gevraagd mee te wer ken aan een luisteronderzoek met be trekking tot de lokale radio Sloth. Zij krijgen elf vragen voorgelegd over de frequentie en tijdstippen dat ze naar Sloth luisteren. Ook wordt naar de programma's en naar een waardering gevraagd. Het is het eerste luisteron derzoek in het elfjarig bestaan van de Thoolse lokale omroep. De enquête word.t gehouden op verzoek van de gemeente. Die heeft van de lokale Hoewel de Simon Lindhoutstraat vlakbij het politiebureau in Tholen is, bleek het daar in de nacht van dinsdag op woensdag niet veilig. De motor van een 30-jarige inwo ner die daar stond, werd ontvreemd. De schade wordt geschat op 14.000 gulden. Eventuele getuigen kunnen de Thoolse politie op het goede spoor zetten via telefoon 601700. Ook in de Zeeuwse hoofdstad Mid delburg is het niet veilig. Een 16-ja- rige Tholenaar raakte daar zijn por temonnee kwijt met kleingeld en diverse bescheiden. Pharos. De regionale afdeling van Pharos (een vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen) houdt op 11 oktober een informatiemarkt van tien tot vier uur in het Junior Gertrudiscollege te Roosendaal. Sprekers, discussies en informatie stands moeten de mensen meer be kend maken met het verschijnsel hoogbegaafdheid. Ilonka Versluijs en Wim Baaij worden door het personeel van Dieleman onder de erebogen gezet. Op de achtergrond wappert nog het (door de wind onleesbarespandoek. Het was een beetje winderig, maar zeker geen slecht najaars weer toen Wim Baaij en Ilonka Versluijs vrijdagmiddag in Tho len in het huwelijk traden. De 27-jarige Wim Baaij uit Tho len is werkzaam bij banket- en biscuitfabriek Baartmans in Rucphen. Zijn 24-jarige echtge note uit Oud-Vossemeer werkt bij boekhandel Dieleman in Tholen. Aangezien de huwelijksvoltrek king in het voormalige stadhuis van Tholen plaatsvond, waren de personeelsleden van Dieleman uitstekend in de gelegenheid om hun collega te huldigen. Het papieren spandoek dat ze hadden opgehangen, was door de stevige wind nauwelijks te lezen, maar er zou ook nog een kleine. ereboog gevormd worden. Dat gebeurde maar net op tijd, want toch nog vrij onverwacht kwam het bruidspaar al weer naar bui ten. Even rennen met de erebogen, maar het lukte toch. omroep de vraag gekregen om bij de inwoners een bijdrage van twee gul den per jaar (zogenaamde opcenten, verrekend via de omroepbijdrage) te heffen. Het gemeentebestuur wil daarover pas een besluit nemen als het inzicht heeft in de mate waarin de bevolking naar Sloth luistert en het belang dat men aan een lokale om roep hecht. Het Sloth-bestuur grijpt het onderzoek aan om te weten te ko men wat de luisteraars van de pro gramma's vinden en biedt hen de ge legenheid om opmerkingen te maken waarmee Sloth mogelijk zijn voor deel kan doen. „Wij vinden dat het heffen van opcenten niet afhankelijk moet zijn van de resultaten van het luisteronderzoek", zegt Sloth-voorzit- ter E. Kooiman. „Wij hebben met doelgroepen te maken." De uitslag van het onderzoek wordt in de loop van november bekend. Inmiddels is Sloth met een achttal kerken overeen gekomen dat die een zlefstandige re dactie gaan vormen. Vanaf 1 novem ber vullen ze zelf het programma in; per I januari moet de definitieve re dactie een feit zijn. Predikbeurten Zondag 5 oktober THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Goyert, Bunschoten. 18.30 u. ds. Van Ginkel, Goes. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. ds. Kroeze. 17 u. ds. Knibbe. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Van Benthem, Genemui- den. 18.30 u. ds. Wallet, Leerdam. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. VRIJZ.GEL.GEM.NPB 10.45 u. dhr. Roos, Leiden. R.K.-KERK za 19 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. Snijder. GEREF. KERK 10 u. ds. Hoffman, Halsteren. CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Wallet, Leerdam. 18.30 u. ds. Van Benthem, Gene- muiden. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. pastor Wiertz, eucharistie viering, Maria Hemelvaart, za 17.30 u. pastor Wiertz, eucharis- tievierirtg. zo 9.30 u. pastor Verlijsdonk, woord-, gebeds- en communie dienst. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Meeuse. vr 3/10 14.45 u. ds. Meeuse, huwe- lijksbev. wo 8/10 19 u. ds. Volk, Urk. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. De Jong, Sliedrecht. 18 u. ds. Samsom, Voorthuizen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Den Hartog. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. da. Van de Graaf-Leentfaar, Rotterdam. 19 u. ds. Van de Pol, Zierikzee. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. HUISARTSEN Zaterdag 4 en zondag 5 oktober. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Padt, Poortvliet, tel. 612400. St.Maartensdijk, St.Annaland. Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Veldman, Stavenisse, tel. 692400. St.Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer, tel. 502545. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts Vos, Tholen, tel. 0166- 602699. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verlos kundige (voor Tholen en Oud-Vos semeer): P. van Heesch, tel. 604969. THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging, wijkverpleging en informatie advieswerk, dagelijks 8.15-17 u. Centrum Thuiszorg dr. Tazelaar- straat 1, St. Maartensdijk, tel. 0166- 663577. Voor dringende vragen en hulp 24 uur per dag tel. 0113-251177. Voor dringende vragen en hulp maatsch. werk buiten kantooruren (noodsituaties) tel. 0118-628743. Uitleen: ma t/m vr St.Maartensdijk 11-14 u„ Tholen 18.30-19 u. ZORGLOKET THOLEN Informatie, advies en diensten voor ouderen ma t/m vr 8.30-15.30 u. tel. 0166-664196. WELZIJN VOOR OUDEREN Informatie over voorzieningen voor ouderen, tel. 662293 9-17 u. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 0166- 603329 van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tholen, elke wo 10-11.30 u. Op af spraak tel. 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tholen 0166-602507 en 0166- 653146; St. Philipsland 0167- 572342 of 0167-572530. PATIËNTENPLATFORM Ma en do 9-12 u., tel. 0113- 249389. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertelefoon 0800-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 469869. ALZHEIMER Informatieverstrekking en ge sprekspartner bij dementie, tel. 030-6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 0166-604854 of 06-0730. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. JAIB (informatiebureau voor de jeugd) ma, di en vr 13-17 u. Molenvlietsestraat 11 Tholen. Tel. 0166-604374. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 2 t/m vrijdag 10 okt. donderdag 2 4.52- 17.07 vrijdag 3 5.27 - 17.42 zaterdag 4 5.57 - 18.12 zondag 5 6.27 - 18.42 maandag 6 6.52 - 19.02 dinsdag 7 7.22- 19.32 woensdag 8 7.52 - 20.17 donderdag 9 8.42-21.12 vrijdag 10 9.42 - 22.22 do 9/10 14.23 u. EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten la ter. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 06-9771. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650 Adverteptie I.M. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Den Ouden, Nederhemert. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Venema. 14 u. leesdienst. do 9/10 14 u. ds. Venema, huwe- lijksbev. vr 10/10 15 u. ds. Venema, huwe- lijksbev. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. dhr. Van Westen, Borsele. 14.30 u. ds. Knibbe, Sprang-Capel- le. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Eckeveld. 17 u. ds. Van der Linden, Lage Vuursche. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Van der Meulen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 2