C1000 samen met Albert Heijn in supermarktcomplex Slachtveld &0®S Moonlight-shopping Politiek uit op behoud Dorpsweg voor wielerronde Trouwe Thoolse collectanten Prinses Beatrixfonds gehuldigd AL 52 JAAR DÉ THOOLSE COURANT Doorbraak bereikt; huizen Kruittoren blijven staan Tempo Team naar Tholen ZATERDAG 4 OKTOBER Burgemeester is een dure lintenknipper Twintig procent rijdt te hard f\-2> Donderdag 2 oktober 1997 53e jaargang no. 45 <5^Vv'SE bibus}l Henk Noteboom nieuwe kandidaat voor de VVD Achttiende taptoe van OVM in Oud-Vossemeer Aan het Slachtveld in Tholen komen twee supermarkten met een totale oppervlakte van 2000 m2. Behalve Albert Heijn gaat nu ook de Cl000 er een nieuwe winkel bou wen. „Heel Tholen zal ervan opknappen en de aantrek kingskracht van de stad zal zeker vergroot worden", zegt L. Moerland van de Cl000. Appartementen te hoog Sluipverkeer hindert bewoners Hogeweg Poortvliet VAN 19.00 OUR TOT 22.00 UUR Twee bekende formules Parkeren op dak In 2000 Nog hele procedure Alternatieven zoeken om traditie te redden De bewoners van de Dorpsweg in Oud-Vossemeer zul len nog even moeten wachten op snelheidsremmende maatregelen in hun straat. De ambtenaren gaan alterna tieven bekijken, nadat maandag een meerderheid van de gemeenteraad zich uitsprak vóór verplaatsbare obstakels om zo de straat als finishplaats voor de jaarlijkse wieler ronde te behouden. Voor het college van burgemeester en wethouders geldt: gedubbelde renners afstappen. Bloembakken Extra ronde Deze week yr Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 26,40 per halfjaar, 48,25 p.j., per post 64,15 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 2,00. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,48 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het moet geen automatisme zijn dat de burgemeester een deel toebe deeld krijgt van de taken van het college (van burgemeester en wet houders). Dat zeiden VVD en D66 woensdag in de commissie finan ciën, waar een model werd bespro ken voor de toekomstige opzet van de gemeentelijke organisatie. D66 stelde voor om de tekst meer vrij blijvend te maken: de burgemeester kan collegetaken te vervullen krij gen. De RFP/GPV was het er niet mee eens. „Ik vind het juist goed dat de burgemeester een collegetaak houdt. Hij zou een hele dure linten knipper zijn", zorgde P. van Belzen voor hilariteit bij de commissie. Burgemeester Van der Munnik re ageerde met een kwinkslag: „De opleiding tot lintenknipper is moei lijker dan het linten knippen zelf." H. Noteboom uit Tholen wordt de nieuwe kandidaat bij de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998. Hij is één van de vijf mensen die aan de selectiecommis sie heeft kenbaar gemaakt, dat hij op een verkiesbare plaats wil staan. Oud-raadslid G. Hoek uit St. Maar tensdijk, die bij de vorige kandi daatstelling naar de derde plaats te rugviel en toen door gebrek aan stemmen voor de VVD buiten de boot viel, wil niet meer op een ver kiesbare plaats staan. De vorige keer is de kandidaatstelling voor hem minder plezierig verlopen en in verband met de drukte bij de op bouw van zijn landbouwbedrijf (met plannen voor windmolens) wil hij slechts op een niet-verkiesbare plaats staan. Dat schept ruimte voor Noteboom, het in St. Annaland ge boren hoofd particulieren van de Rabobank Reimerswaal. Een ande re bankman, fractievoorzitter R. Ravensteijn uit Oud-Vossemeer is opnieuw beschikbaar, evenals het zittende raadslie mevr. E. Frigge- Hogesteeger, eveneens uit Oud- Vossemeer. Ook de nummers vier en vijf van vorige kee, P.K.M. Stou ten uit Stavenisse en O. Huiskamp uit Tholen, willen op een verkiesba re plaats. Volgens voorzitter J.L. van Gorsel van de selectiecommis sie zijn de gesprekken met de kan didaten voortreffelijk' verlopen. In de loop van november zal de kandi datenlijst door de ledenvergadering worden vastgesteld. Zaterdagavond organiseert muziek vereniging OVM in Oud-Vosse- meer voor de achttiende keer een taptoe. Het is voor OVM een bela den evenement, want vorig jaar ging de taptoe niet door wegens het overlijden van de secretaris Rien Quist en trompettiste Marjolein Droogers. De draad is nu echter weer opgepakt en samen met twee gastkorpsen wordt er een avond muzikaal gevuld. Naast OVM (in clusief de majoretten) treden op: showbrassband Thalita uit Vlaar- dingen en drum buglecorps Blue Spirit uit Middelburg. Thalita be staat 33 jaar en begon als meisjes drumband (Thalita betekent dan ook 'meisje'). In tien jaar tijd veran derde het echter in een showbrass band. De leden gaan gekleed in de zelfde dracht als de Royal Guards in Engeland (rood-zwart uniform met berenmuts). De band brengt' Britse melodieën en eigen composi ties van de bandmaster. Blue Spirit behoort tot de grote namen. Het korps werd in '92, '93 en '95 natio naal kampioen in de A-klasse van drumcorps Holland en won prijzen voor best brass, best percussion en best guard. Het korps heeft een hoog technisch niveau en speelt muziek in de rocksfeer. Van klassie kers van The Rolling Stones tot rockballads. De taptoe in Oud-Vos- semeer wordt op het plein in de Raadhuisstraat gehouden en begint om half acht met een introductie door OVM. Daarna worden de korpsen gepresenteerd waarna OVM het spits afbijt, gevolgd door de majoretten van OVM. Dan is Thalita aan de beurt en nadat weer de Oud-Vossemeerse majoretten hun kunnen hebben laten zien, treedl Blue Spirit op. De finale wordt door alledrie de korpsen ver zorgd en wordt afgesloten met het taptoesignaal en het Wilhelmus. Frequentie radio Sloth. Radio Sloth heeft van Zekatel een nieuwe kabelfrequentie toegeweze gekre gen. Tot nu toe zond Sloth uit op 94,5 Mhz en dat is veranderd in 107,5 Mhz. De etherfrequentie (voor mensen zonder kabel) is 106,5 Mhz gebleven. De vijfhuizen aan de Kruittoren mogen in het nieuwe plan voor het Slachtveld blijven staan. De nieuwe, grote projectontwikke laar Kondor Wessels heeft overeen stemming bereikt met Ahold vast goed en Schuitema vastgoed, die de huisvesting regelen voor respectie velijk Albert Heijn en Cl000. Hoe wel het op lokaal niveau concurren ten zijn, behoren ze tot dezelfde moeder. Ahold is voor 100% eige naar van Albert Heijn en voor 75% eigenaar van Schuitema (Cl000). „De top zit dus heel kort bij el kaar", zegt M.J.L. Moerland. Hij maakt duidelijk, dat er op hoog ni veau een doorbraak is geforceerd, die alles in een stroomversnelling heeft gebracht. Zowel het nieuwe plan Stadszicht als de voormalige gemeentelijke mavo op de hoek Molenvlietsedijk/Ten Ankerweg/Jan van Bloisstraat vie len af, zodat de Cl000 ten einde raad was. „Elke vrijdag draaien de klanten rondjes om een parkeer plaats in de binnenstad te vinden", vertelt Moerland sr. „En naast het gebrek aan parkeergelegenheid zijn we als supermarkt gewoon te klein." Er vestigt zich binnenkort een twee de uitzendbureau in Tholen: Tempo Team. De dochter volgt daarmee de moeder, want eerder opende Rand stad al een kantoor in de Brugstraat. Ook op Tholen zit er dus duidelijk groei in flexibel werken. Tempo Team wil medio november openen in het pand op de hoek Boter- markt/Dalemsestraat, waar voor heen het automatiseringsbedrijf Marklo gevestigd was. Het uitzend bureau bedient haar Thoolse klan ten tot nu toe vanuit Bergen op Zoom. „Dichterbij huis is het alle maal gemakkelijker voor de men sen om zich in te schrijven", vertelt mevr. E. v.d. Kroft van Tempo Team. „We doen ook zaken met een heleboel kleine werkgevers. Daar mee wil je een vertrouwensband opbouwen. Met een vestiging in het eigen gebied lukt dat beter." Voor zoon Leen is het perspectief aan het Slachtveld zeer welkom. „We zitten hier in januari vijf jaar, maar als we aan de Eendrachtsweg niet weggaan, bloeden we dood. Op deze plaats zit te weinig toekomst voor een supermarkt. Het is ge woon te klein." Al ruim vier jaar wordt gesproken over de verhuizing van Albert Heijn van de Kotterstraat naar het Slacht veld, maar projectontwikkelaar Slingehof slaagde er niet in om de zaak rond te krijgen. De combinatie van A.H. met 25 koopappartemen ten, 7 huurappartementen en 6 een gezinswoningen riep weerstanden op. Ten eerste bij de bewoners van vijf huizen aan de Kruittoren die zouden moeten wijken voor 'het plan. En vervolgens ook bij de raadscommissie ruimtelijke orde ning, Huis en Heem en anderen, die bezwaar maakten tegen de hoogte (17 meter) van het appartementen complex. Het draagvlak van de am bitieuze opzet werd daarmee onder graven, want zonder 38 huizen zou de verhuizing van alleen A.H. on- De werkzaamheden aan de nieuwe rondweg bij Poortvliet en met name het plaatsen van stoplichten op de Postweg/Lageweg heeft geleid tot sluipverkeer via de Kadijk en de Hogeweg. „Zelfs zwaar verkeer dreunt bij ons voorbij", zegt mevr. G. Mayer-Goedegebuure. „Gezien de overlast hebben we zelf al bor den gezet: s.v.p. 20 km. Vooral voor kleine kinderen is de Hogeweg le vensgevaarlijk geworden, maar ie dereen vindt het hinderlijk. Het blijft echter een openbare weg en daarom hebben we met het water schap en de provincie contact ge zocht om oplossingen te bedenken. Het sluipverkeer kan namelijk wel drie weken duren en dat vinden we veel te lang", aldus mevr. Mayer. Advertentie I.M betaalbaar zijn. De vestiging van een tweede supermarkt, Cl000, aan het Slachtveld bleek de oplossing. „Met zijn tweëen sta je veel ster ker", zegt Moerland sr. „Je hebt el kaar heel hard nodig. Niet alleen voor het draagvlak van het Slacht- veld-plan, maar ook om meer koop kracht in Tholen te houden. Door het gebrek aan parkeergelegenheid vloeien er nu levensmiddelen-be stedingen af naar Halsteren." Moerland en zijn zoons Leen en Krijn zijn bijzonder ingenomen met het bereikte akkoord. „Voor ons is dit een uitkomst. Van de 585 m2 nu aan de Eendrachtsweg gaan we naar het dubbele op het Slachtveld. De rest van de ondernemers in Tho len zal hier ook profijt van hebben. Je krijgt twee heel bekende winkel formules bij elkaar en vlakbij de rest van de middenstand. Voor het behoud van de functie van de bin nenstad is de gezamenlijke bouw aan het Slachtveld veel gezonder, dan gespreide bouw." Een groot pluspunt vinden de Moerlands ook de totaal andere, mooie entree die Tholen straks krijgt vanaf de Grindweg. De beide supermarkten komen naast elkaar en op het dak komen 80 parkeer plaatsen. In het oude plan met 38 huizen én I supermarkt waren 50 plaatsen voor auto's gereserveerd op de begane grond. Volgens Moerland kwam de oplos sing aan het Slachtveld voor hem ,als een verrassing uit de lucht val len.' „Het ging allemaal nogal soe pel. In feite waren we ook op elkaar aangewezen, want de bestaande si tuatie was niet houdbaar." Een voordeel in de nieuwe opzet is ook, dat de vijf huizen aan de Kruittoren mogen blijven staan. In plaats van drie bouwlagen komt er nu slechts één laag met 8 a 9 hui zen. De Eendrachtsweg wordt ter hoogte van de Kruittoren afgesloten door middel van het doortrekken van de woningen. Er komt een nieuwe verbinding via het Slacht veld, waarbij de hoogte naar de dijk langs de scheepswerf van de fa. Van Duivendijk overbrugd moet worden. Het bureau voor urbane ruimtelijke ordening uit Maastricht is met Slin gehof nog bij de planvorming be trokken, al is daar Kondor Wessels als grote bouwmaatschappij aan toegevoegd. „Er is nu een tekening en een ak koord tussen drie partijen", bena drukt Moerland. „We hopen dat het door mag gaan. Wij denken zeker dat dit plan meer kans van slagen heeft dan het vorige. De parkeerge legenheid en de goede vestigings plaats aan het Slachtveld zijn hele positieve punten, naast de goede, groeiende formule Cl000. En met zijn tweëen versterken we elkaar." i Er moeten echter nog diverse hob bels genomen worden, zoals de goedkeuring van de gemeente Tho len, die als voorwaarde heeft ge ste'. dat er eerst een andere be stemming voor het vrijkomende huurpand aan de Eendrachtsweg moet komen. „Ik hoop dat we in het jaar 2000 op het Slachtveld zit ten", aldus Moerland. „Is het eer der, dan valt het mee." A.H.-directeur A.P. van der Est uit St. Philipsland zegt niet bij de be sprekingen betrokken te zijn. Hij verwijst naar Ahold vastgoed in Zaandam, waar niemand bereikbaar was voor commentaar op het Thoolse plan. ZIE VERDER PAGINA 9 In de commissie openbare werken voerde een maand geleden alleen de VVD een demarrage uit. R. Ra vensteijn hield toen als enige voet bij stuk en wees het voorstel voor versmallingen op diverse plaatsen in de Dorpsweg af. De PvdA stelde verplaatsbare bloembakken voor en kreeg D66 daarin mee. Nadat amb tenaar Blaas duidelijk maakte dit niet te zien zitten, lieten beide com missieleden zich uit de kopgroep terugzakken. Ook al omdat ze on voldoende steun kregen van hun medevluchters. Dat het slechts een tijdelijke inzin king was, bleek maandag in de ge meenteraad. PvdA-fractievoorzitter M.A.J. van der Linde zocht in het peloton de aanval en vroeg het col lege een manier te zoeken om snel heidsremmers te plaatsen die weg gehaald kunnen worden, omdat an ders een traditie van een halve eeuw oud verloren dreigt te gaan. Hij kreeg D66, CDA en AOV mee in de achtervolging, wat Ravenste ijn tot vreugde stemde. Het college werd opgeroepen minder star te zijn en naar creatieve oplossingen te zoeken waarmee ook het wielerco- mité uit de voeten kan. Voor de SGP hoefde dat niet. „Wij steunen het collegevoorstel. Misschien is er in het dorp een ander parcours te vinden", zei M.J. Klippel. Wethouder J. van der Jagt was ver rast dat in de sprint opeens zoveel renners van hun lijn afweken. „Ik ontraad u dit te doen. In de com missie is over verplaatsbare ver keersremmers gesproken, maar dat is niet overgenomen. Waar houden we dan nog commissievergaderin gen voor." Aan bloembakken kleeft het nadeel dat ze in het weekend ook weieens verplaatst worden zon der dat er een wielerronde is, be toogde de wethouder. „Hier voor het gemeentehuis staan er ook en die zijn nog nooit versleept. Waar een wil is, is een weg", reageerde Ravensteijn. „Maar in Sint-Anna- land worden ze bijna wekelijks ver plaatst", schoot K.A. Heijboer zijn wethouder te hulp. Van der Jagts verwijt dat in de commissie in de remmen was geknepen, bracht D66 tot de ontboezeming dit gedaan te hebben omdat er te weinig mede standers waren voor een ontsnap ping. Die steun kwam er nu van CDA'er J. de Jager, die een maand geleden ontbrak. Gezien de meningen, besloot het college de wedstrijd een ogenblik stil te leggen voor overleg. Maar de burgemeester waarschuwde alvast, dat er weieens te weinig geld in de premiepot zou kunnen zitten. Na de schorsing kwam het voorstel om wél de 53.000 gulden voor maatre gelen in de Dorpsweg beschikbaar te stellen, maar de uitwerking van eventuele alternatieven opnieuw in de commissie openbare werken te bespreken. Een extra ronde dus. Te vreden stapte iedereen weer op (de RPF/GPV-fractie ontbrak), behalve de SGP. Die bleef aan de kant staan voor overleg en zei vervolgens, niet aan de nieuwe koers mee te willen doen. Afgewacht zal moeten wor den wie de wedstrijd uiteindelijk wint, nu ze met een ronde verlengd is. Muntenverzamelaars. De Zeeuw se vereniging van verzamelaars van munten, penningen en bankbiljetten 'Numismatische kring Zeeland' or ganiseert zaterdag een grote mun- tenruildag met een tentoonstelling in ontmoetingscentrum Dauwenda- ele in Middelburg. De bezoekers (die elk een munt krijgen) kunnen gratis naar binnen van half tien tot vier uur. We hadden altijd het gevoel dat de fabriek van ons was, vertellen de laatste medewerkers van I.F.F. in St. Maartensdijk Lastenverhogingen krijgen brede steun van gemeenteraad Centrale balie in gemeentehuis moet betere dienstverlening opleveren Beroepschauffeur Geuze uit Scherpenisse gouden ridder van de weg SGP: woonzorgcomplex ouderen in buurt voorzieningen Poortvliet Budelpack verwacht in 1998 capaciteitsproblemen gezien rijkelijk gevulde orderportefeuille Slachtofferhulp Tholen valt op door pieken en dalen Afsluiting zwemseizoen in de Spetter voor vertrekkende badmeester Jansen onvergetelijk HET ONGEDULD WAARMEE MEN OP ZIJN DOEL AF SNELT, IS DE KLIP WAAROP JUIST DE BESTE MENSEN VAAK SCHIPBREUK LIJDEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Een snelheidscontrole op de Ten Ankerweg in Tholen leerde dins dag, dat 20% van de automobilisten te hard rijdt. Binnen de bebouwde kom werden 382 voertuigen gecon troleerd, waarvan er 68 in overtre ding waren. De hoogst gemeten snelheid was 72 km., terwijl 50 km. is toegestaan. Op de Oud-Vosse- meersedijk, waar 80 km. gereden mag worden, werden 134 voertui gen gecontroleerd, waarvan er 11 bekeurd werden. De hoogst geme ten snelheid was 133 km. Tenslotte ging de radarwagen naar de Oester- dam, waar 100 km. is toegestaan. Hier werden 245 voertuigen gecn- troleerd, waarvan er 37 of 15% in overtreding waren. De hoogst ge meten snelheid was 154 km. De onderscheiden collectanten en H. de Jonge, mevr. M. v.d. Dorpel, de comitéleden, samen met regiomedewerker Pfann. Van links naar rechts: mevr. M. Cornelisse, mevr. T. Pfann, mevr. A. Bout, mevr. E. Maljaars, mevr. I. Nederlofen mevr. D. Schot. Onlangs werd de jaarlijkse col lecte voor het Prinses Beatrix fonds gehouden. Dit fonds stelt zich ten doel om onderzoek te fi nancieren naar spierziekten zo als: polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. De collec te heeft in Tholen ƒ2875,55 opge bracht. Enkele dames die 16 of 20 jaar collecteerden kregen een at tentie. Het gaat om mevr. L. Schot, mevr. E. Maljaars, mevr. A. Bout en mevr. I. Nederlof. Me vr. Bout werd door regiomede werker T. Pfann in de bloemetjes gezet omdat ze zestien jaar collec tant is. Mevr. Maljaars en mevr. Nederlof doen dit werk zelfs al twintig jaar. Zij kregen allemaal een lepeltje van het fonds cadeau. Na twintig jaar is mevr. M. van den Dorpel gestopt met het secre tariaat. Dat is nu overgenomen door me vr. D.H. Schot-de Heer die tevens contactpersoon is. Het Thoolse comtié telt vier leden: mevr. D.H. Schot, mevr. H. de Jonge, mevr. M. v.d. Dorpel en mevr. M. Cor- 1 nelisse. Het Prinses Beatrixfonds betaalt onderzoek naar spierziek ten en verleent (beperkte) finan ciële bijdragen aan particulieren voor aanpassingen voor studie, hobby en vervoer en ook belan genverenigingen worden ge steund. Het fonds heeft verder negen aangepaste vakantiehuizen door heel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 1