Provincie Zeeland Schouwen-West op de schop Smash riant op kop in tweede klas Gescheiden afvalinzameling Drie Thoolse atleten lopen in Herkingen In beroep ■Officiële Mededelingen Commissies K. v.d. Hoek derde plaats in Wemeldinge Donderdag 2 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Een groot deel van de veranderingen die in Schouwen-West op stapel staan, zal plaatsvinden via een landinrichting. Het ziet er naar uit dat de landinrichtingscommissie deze herfst wordt geïnstalleerd. Vervolgens kan de voorbereiding van de landinrichting beginnen. Ruimtelijke Ordening Ontwerp provinciaal woningbouwprogram ma 1997-2006 Milieu Saneringsplan Kalisbuurt 53 Oud Vossemeer WHS 3 en FSV 2 houden elkaar in evenwicht V< Vosmeer 3 laat punten schieten Zes treffers Vosmeer 4 Het eerste team van Smash '76 boekte zaterdag de der de overwinning op rij. Na eerder Waalwijk en Back hands werd dit keer TCS aan de zegekar gebonden. Ad Verhage, Marco Saar- loos en Christian van 't Hof walsten met 10-0 over de Steenbergenaren heen. De Sint-Annalanders gaan met 26 punten aan de lei ding in de tweede klas B. Alles wint WHS 5 en SPS 3 gelijk v Abdij Nieuws Gedeputeerde Staten (GS) hebben een bedrag van 58.700,- beschikbaar voor de subsidierege ling gescheiden afvalinzameling. De gemeenten Axel en Vlissingen hebben in het kader van deze sub sidieregeling een bijdrage van de provincie gevraagd. Ze krijgen elk 27.500 stellen GS voor. De regeling is ingesteld om initia tieven op het gebied van voor zorgsmaatregelen en gescheiden inzameling van huishoudelijk en vergelijkbaar afval aan te moedi gen. Met huishoudelijk en vergelijk baar afval wordt bedoeld: huishou delijk afval, grof huisafval, kantoor- en winkelafval en afval uit bedrij ven voorzover het niet vrijkomt uit een productieproces. Axel De subsidie die de gemeente Axel heeft gevraagd, is bedoeld voor een proef met de inzameling van oud papier in het buitengebied. De resultaten van de inzameling van oud papier in en rond de dorpen zijn over het algemeen slechter dan in de steden. Voor verenigingen die papier inzamelen is het vaak niet interessant om de gebieden in de inzamelroute op te nemen omdat de afstanden relatief groot zijn en de opbrengst relatief klein. Het doel van de proef is om de opbrengst te vergroten door speciale contai ners voor oud papier neër te zetten. Bewoners uit de omgeving kunnen het papier daar in storten. Met de proef is een bedrag van bijna vijftigduizend gulden gemoeid. De gemeente had dat graag volledig gefinancierd willen zien maar GS vinden een bijdrage van bijna de helft van de kosten reëler. Vlissingen De gemeente Vlissingen heeft om een bijdrage in de kosten gevraagd voor het gebruik van ondergrondse opslagcontainers voor de inzameling van geschei den gehouden huisvuil. Afvalinzameling in deze vorm is nieuw voor Zeeland en in Nederland is het voor het eerst dat een dergelijk systeem is voorzien van een op afstand afleesbaar registratiesysteem. En dat bespaart kosten. Want zo is De bezwaarschriftencommissie behandelt dinsdag 7 oktober twee zaken. Om 15.30 uur gaat het om een bezwaarschrift van de Stichting Slotemaker de Bruine Instituut. De stichting is het er niet mee eens dat GS hebben besloten de sub sidie aan de stichting met ingang van 1998 te beëindigen. Van de Bilt zaden en vlas bv en waterschap De Drie Ambachten maken bezwaar tegen de weige ring van GS Van de Bilt ontheffing te verlenen van art. 33 lid 2 sub 6 van de Waterschapswet. De bezwaarmakers krijgen de ge legenheid hun bezwaren monde ling toe te lichten. De zittingen zijn openbaar en vinden plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. precies af te lezen wanneer de containers vol zijn en moeten worden geleegd. Geen heen en weer gerij dus met nog niet volle containers of het inzetten van een schoonmaakploeg omdat de zaak overloopt. Voor de bewoners wordt de inzameling van afval gemakkelij ker omdat ze niet meer hoeven op te letten wanneer zij hun huisvuil buiten moeten zetten. De totale kosten van dit experiment bedragen 160.000,-. De commissies Milieu en Algemeen Bestuur uit Provinciale Staten zullen over beide subsidie aanvragen een oordeel geven. De vergadering van de commissie Milieu is 3 oktober, die van de commissie Algemeen Bestuur 6 oktober. De provincie heeft in de Project nota Schouwen-West de doelstel lingen van de landinrichting aan gegeven. Het is aan de landinrich tingscommissie dat waar te maken. Landbouw Het is de bedoeling de situatie van de boer zo te verbeteren dat een concurrerende, veilige en duurzame (milieuvriendelijke) land bouw mogelijk is. Dat kan onder meer door: verbeteren van pro ductie-omstandigheden door ver kaveling, waterbeheersing en betere ontsluiting van percelen. Het landbouwgebied dat grenst aan het zoomgebied kan wellicht het uit de duinen afstromende wa ter benutten voor intensieve teelten als het is op te vangen in bufferbekkens. Als uit lopende onderzoeken blijkt dat de teelt van zoutwatergroen ten (lamsoor, zeekraal) perspec tief biedt kan dat worden gestimu leerd. Van belang is ook het af stemmen van het waterbeheer op de functies landbouw en natuur. Recreatie De opzet is behoud en versterking van de marktpositie. Een belang rijk middel is kwaliteitsverbete ring. Daarvoor is ruimte nodig die recreatiebedrijven in het natuur monument Kop van Schouwen niet hebben. Die ruimte is er wel Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 23 september 1997 het ontwerp provinciaal Woning bouwprogramma 1997-2006 vastgesteld. In het door Provinciale Staten van Zeeland op 12 september 1997 vastgestelde Streekplan Zeeland zijn voor de komende 10 jaren beleidslijnen opgenomen voor onder andere de spreiding van bevolking en woningbouw. Voor de nadere concretisering van die beleidsvoornemens is het Woningbouwprogramma opge steld. Dit Woningbouwprogramma bevat beleidsregels m.b.t. de kwantiteit van de woningbouw en de spreiding daarvan over regio's, gemeenten en kernen. Deze beleidsregels zullen worden toegepast bij de uitoefening van de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten zoals die voortvloeien uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing. Dit Woningbouwprogramma 1997-2006 komt in de plaats van het woningbouwprogramma zoals dat is opgenomen in de Notitie Woningbouw 1995. Het ontwerp Woningbouwpro gramma 1997-2006 ligt ter in zage van 6 oktober tot en met 6 november 1997 in het provinci aal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg, werkdagen van 9.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur, en de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17. uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren en een mondelinge toelichting kunt u zich wenden tot de heer H.J. Nijssen. (tel. 0118-631718). Een ieder kan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze tot en met 6 november 1997 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg, t.a.v. dhr. H.J. Nijssen Donderdag 6 november 1997 wordt onder leiding van gedepu teerde J.G. van Zwieten om 19.30 uur een openbare zitting gehouden in de filmzaal, Abdij 9 te Middelburg. Hierbij is het mogelijk zijn/haar zienswijze mondeling kenbaar te maken. Het ontwerp Woningbouwprogramma kan eventueel worden opgevraagd bij het provinciaal informatiecentrum (tel. 0118-631400). Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een bodemonderzoeks rapport en een saneringsplan ont vangen van de Stichting Uitvoe ring Bodemsanering Amovering Tankstations te Rotterdam met betrekking tot de bodemverontrei niging op de locatie Kalisbuurt 53 te Oud Vossemeer. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ernstig te beschouwen en tevens het sane ringsplan (artikel 39 Wet bodem bescherming) goed te keuren. De ontwerp-beschikking ligt van 2 oktober tot en met 30 oktober 1997 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en iri gemeentehuis Tholen, Markt 1-5, Sint Maartensdijk, werkdagen 's morgens van 9-12 uur, 's middags of 's avonds na telefonische afspraak (0166- 668200 tst. 13). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich, wenden tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Reserve tweede klasse WHS 3 hield het in de uitwedstrijd te gen FSV 2 in Fijnaart op een 1-1 gelijk spel. Gezien de kansen over en weer was dat geen onterechte uitslag. Bij WHS (dat voor de wedstrijd nog drie punten voor stond op FSV) begon met Peter Smits als gelegenheidskeeper. De twee doelmannen van de selectie waren namelijk heiden geblesseerd. Smits stond echter zijn mannetje. De groen- witten begonnen voortvarend en zetten de tegenstander al meteen op eigen helft vast. Dat leverde een aantal kansen op voor met name Sander Westdorp en Wilco Elenbaas. Ze zagen hun inzetten echter net voorlangs gaan of gestopt worden door de keeper. Na een kleine 15 minu ten was het dan toch raak. Na succesvol storen op het middenveld werd de bal vanaf de vleugel voorgegeven op Robert Metske die WHS op 0-1 bracht. De Sint-Annalandse ploeg kreeg kansen ge noeg om uit te lopen, maar de voorhoe de was niet scherp genoeg om de zaak af te maken. Daardoor vatte FSV weer moed en het kreeg steeds meer grip op de sterk spe lende achterhoede van WHS. Peter Smits wist zijn doel een paar keer leeg te houden in een irian-tol-man-siluatie, maar een tegentreffer hing in de lucht. FSV kwam dan ook langs/ij (al was het volgens WHS buitenspel). Na de rust (Patrick Quist was vervangen door Jan Fase) waren er kansen voor beide teams. Sander Westdorp en Jan Fase konden de groen-wirten weer op voorsprong zet ten, maar hun doelpogingen mislukten. Ook FSV kreeg enkele kansen, zonder resultaat. Na tien minuten werd de moe gestreden Michel de Jonge afgelost door Jan-Willem Mosselman. Even leek het er nog op dat de thuis ploeg toch nog de zege zou halen, toen bij een vrije trap de linkshalf van de Fij- naarders op een meter van het doel hele maal vrij stond. Zijn kopbal ging echter naast. Het lukte de Sint-Annalandse ploeg niet om het spel naar zich toe te trekken en het scorebord bleef op l-l staan. - Reserve zesde klasse Vosmeer 3 leek klaar te zijn voor de ontmoeting met koploper Cluzona 5. In de eerste helft speelden de oranje-zwarten goed positie- en combinatievoetbal. De tegenstander werd op eigen helft vastgezet en Vosmeer kreeg een handvol kansen om de score te openen. John Vroeg- op schoot eerst rakelings over, maar even later gaf hij een goede voorzet op Ron Vaders die hard in de lin kerbovenhoek kopte: 1-0. Kansen om de voorsprong uit te bouwen waren er nog voldoende. Het vizier stond echter niet op scherp. Cluzo na trok tot drie keer toe aan de noodrem. Twee (volgens Vosmeer zware) overtredingen op de doorge broken John Vroegop en één op Ron Vaders werden niet bestraft door de arbiter. Toen na de rust de geblesseerde laatste man André Havermans het veld moest verlaten, kwam het keerpunt in de wedstrijd. Een paar misverstanden in de verdediging van Vosmeer zorgden ervoor dat de zekerheid en rust van de eerste helft verdwenen. Vosmeer liep achter de feiten aan en de gelijkmaker bleef dan ook niet lang uit. Bij een ingooi op ei gen helft leden de oranje-zwarten balverlies, ledereen was uit positie, behalve de spits van Cluzona die de bal beheerst langs doelman Rodger Lu ijs schoof. Hierna kwam Vosmeer toch weer goed op en vrij snel werd de voor sprong teruggepakt. John Vroegop schoot vanaf zestien meter laag in de hoek. De keeper van Cluzona was kansloos en de opluchting bij Vosmeer was groot. Even later liet Marco de Jonge met een fraaie vol ley de bal wederom in hel nel be landen. Maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af wegens hands. Tot overmaat van ramp kwam de Wouwse ploeg exik nog langszij toen de vrijstaande rechter spits uit een hoekschop inkopte: 2- 2. Na afloop was de teleurstelling groot. Vosmeer pakte weliswaar een punt, maar liet er bovenal twee schieten. De vierde keus van Vosmeer heeft hek- kenslüiter SVC 4 met 1-6 geklopt. Na vijf minuten al openden de oranje-zwar ten de score. Uit een pass van Leo Havermans kwam Arie Hage alleen voor de keeper en rondde beheerst af. Na een kwartier een herhaling van deze situatie en Hage zorgde voor 0-2. Tien minuten later scoorde Frans Haver mans de derde Vosmeer-treffer uit een combinatie met Jack Mosch. Even later was hel weer raak; nu scoorde Frans Havermans uit een combinatie met Leo Havermans. Omdat Vosmeer in hel ver volg slordig met de kansen omsprong, bleef deze stand lot de rust op hel score bord. Uit eenzelfde combinatie als bij de vier de treffer zorgde Frans Havermans snel na de hervatting voor 0-5. De enige te gentreffer van de ploeg uil Standdaar- buiten kwam uit een snelle counter tot stand. Na een kwartier werd Dré Aarn- oudse gevloerd in het strafschopgebied. Door de toegekende penalty in de linker benedenhoek Ie schieten, bepaalde Jack Mosch de stand op 1-6. De wedstrijd was gespeeld en Vosmeer ging het laat ste halfuur mee met liet slechte spel van de thuisclub. In de stand kwam dan ook geen verandering meer. aan de rand van duin en polder. In de gebieden Burgh- en Westland- polder en Rampweg is extensieve verblijfsrecreatie voorzien. Daar mag ongeveer dertig procent van het aangewezen gebied voor verblijfsrecreatie worden gebruikt. Aan de Lagezoom en Brouwersdam mag het percenta ge grond voor verblijfsrecreatie hoger zijn. Rond slot Moermond is ruimte voor voorzieningen in com binatie met landschapsbouw, recreatie en natuur. Tenslotte moet er een netwerk komen van fiets-, wandel- en ruiterroutes. Natuur Op het gebied van natuur is een belangrijke taak van de landinrich tingscommissie het verwezenlij ken van de zogeheten ecologi sche hoofdstructuur. Het bete kent aankopen en inrichten van de gebieden die in verschillende plannen zijn aangewezen. Het gaat onder meer om de overgang van de Hogezoom naar de Lagezoom, het gebied rond slot Maandag 6 oktober, aanvang 13.45 uur, vergadert de staten commissie voor Algemeen Bestuur. De vergadering is open baar en begint met spreekrecht voor het publiek. De agenda luidt: begroting 1998; meerjarenraming 1998 - 2002; meerjarenraming PSD; opcenten motorrijtuigenbelasting 1998; ARBO-maatregelen 1998 en 1999; verwijdering asbest pand Moermond en de inlagen rond de Oosterschelde. Het is de bedoe ling hier een begraasd duinzoom landschap te maken, overgaand in moerasbos en zout en brak moerasgebied. Om dat voor el kaar te boksen is het nodig cam ping Berkenhof te verplaatsen en fruitboomgaarden te verwerven. Verder moeten recreatieterreinen verhuizen uit gebieden die een ontwikkeling'tot natuurgebied gaan doormaken. Dat geldt onder meer voor camping Prinsenhoeve. Van essentieel belang is verho ging van de grondwaterstand in natuurgebieden. Wat de wegen betreft: het is de bedoeling aan de rand van de polder een nieuwe recreatiever- deelweg aan te leggen. Dat maakt de Vroonweg overbodig. Wat rest is een fietspad door een prachtig natuurgebied. Gratis Dit artikel is ontleend aan de Nieuwsbrief Schouwen-West 3. Daarin vallen meer wetenswaar digheden te lezen over het gebied en de veranderingen die er op stapel staan. De Nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar bij het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400. Roozenburglaan; instelling reser ve bodemsanering; jaarprogram ma RMW 1998; onderzoek bodemverontreinigingen in provin ciale eigendommen; benoeming leden algemeen bestuur Zeeland Seaports; instelling reserve stimu lering zorg; financiering activitei ten Zuid-Nederlandse/Vlaamse samenwerking; verhoging reserve monumenten; overzicht monu mentensubsidies 1996; subsidie gescheiden afvalinzameling; am bulancehulpverleningsplan; bijdra ge aan onderzoek traumahelicop- ter; restauratiesubsidies 1997. De afdeling speciaal basisonder wijs en speciaal onderwijs van de Provinciale Onderwijsraad komt woensdag 8 oktober, aanvang 14.00 uur, bijeen. De bijeenkomst is openbaar. De onderwerpen zijn: cultuuredu catie; onderwijs en onderzoek van huidige VMC in nieuwe organisa tie; beleidsplan 1990-2001 en jaarplan jeugdhulpverlening. De afdeling voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie van de onderwijsraad vergadert donder dag 9 oktober, aanvang 14.00 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: voortzetting taken onderwijs en onderzoek van huidige VMC in nieuwe organisatie; arbeidsinte gratie schoolverlaters; herstructu rering mavo/vbo/vso; beleidsplan 1998 - 2001 en jaarplan jeugd hulpverlening Zeeland; criteria provinciale onderwijsbudgetten. De commissies vergaderen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's en bijbehorende vergaderstukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. ■HUI Tafeltennis TCS trad verzwakt aan tegen de Thoolse tafeltennissers, met de 57- jarige Paul Kil als invaller. Smash kende nauwelijks problemen met de degradatiekandidaat. In slechts twee partijen moest een derde game de beslissing brengen. De dubbel, waarin Verhage en Van 't Hof aant raden, werd met 21-15 en 21-13 door de Tholenaren gewonnen. De eerstvolgende tegenstander is me detitelkandidaat Luto uit Tilburg, dat 12 punten achterstand heeft. Smash gaat er 10 oktober op be zoek. Smash 2 reisde zaterdag met twee invallers naar Hoogerheide, waar onder jeugdspeler Anné van Dijke. Hij haalde twee punten binnen, te gen invaller M. v.d. Klooster één en Adrie Aarnoudse geen. Smash 3 klopte de dames van Tana- ka 2 met 2-8. Johan Geluk. Jos Bakker en Chris Hage wonnen hun wedstrijd in het enkelspel en daarna sleepten Geluk en Bakker ook de dubbel in de wacht. In zijn tweede enkelspel bouwde Geluk de voor sprong naar 0-5 uit. Vervolgens ging Hage in de fout. hij verloor in drie games (20-22. 21-13. 23-21) en verspeelde ook zijn laatste partij. De beide andere Tholenaren /etten die in winst om. Het tweede jeugdteam won met I -9 van Markie/aat. Peter Dieleman en Pieter de Boer speelden 100%. maar Johan Gunter verloor één wedstrijd. Smash 3 speelde tegen Vice Versa een wedstrijd om snel te vergeten. Een 1-9 nederlaag, waar bij Colin Bolier de eer redde. Smash 4 deed het beter tegen Wei- ke en boekte een maximale 0-10 Het vlaggenschip van Smash '76 kreeg zaterdag nieuwe blauw-witte trainingspakken van schildersbe drijf Ridderhof uit Oud-Vossemeer. In 1991 deed eigenaar Piet Ridderhof een soortgelijke geste. Hij speelde in het verleden zelf enkele jaren in het eerste Team van de Sint-Annalandse tafeltennisvereni ging. (Advertentie LM.). zege. Smash 5 klopte Witac met 3- 7. Tim Westerlaken. Johan Ketting en Arno Bruijnzeel wonnen ieder twee wedstrijden. Ook de dubbel was voor de Tholenaren. Weike 2 was met 8-2 te sterk voor Smash 6. Martijn v.d. Sande en Bram Gunter wonnen ieder een wedstrijd. David Ketting verloor ze allemaal. Smash 7 versloeg Hotak met 7-3. Diana Heijboer, die debuteerde in de ba sis. won al haar wedstrijden en sa men met Wouter Koppejan ook de dubbel. In het enkelspel won Kop pejan twee wedstrijden en Jantien Vroegop één. Vorige week wonnen alle teams van Smash hun wedstrijden. Het vlug- geschip ging op bezoek bij Back hands 5 en kwam met een 1-9 winst naar huis. Christian van 't Hof won opnieuw al zijn wedstrijden en ook Marco Saarloos scoorde 100%. Al leen Ad Verhage ging één keer in de fout. Na de 10-0 nederlaag in de eerste competitiewedstrijd walste Smash 2 nu met dezelfde cijfers over Dio heen. Rafaël Fructuoso. David van Driel en Adri Aarnoudse wonnen al hun partijen. Ook Smash 3 speelde tegenstander TCS 7 tinaal van tafel: 1-9. Johan Geluk en Jos Bakker wonnen al hun wedstrijden. Piet van Dijke verloor er één. Het eerste jeugdteam versloeg Ta- haka met 8-2. Anné van Dijke scoorde 100%. Peter Bazen en Ga briel Gunter lieten in het enkelspel ieder een wedstrijd aan de tegen stander. Smash 2 won met 7-3 van TCS 2. Peter Dieleman en Johan Gunter J/.n. speelden 100%. laatst genoemde verloor met Johan Gun ter Mzn. - die nog weinig wed strijdritme heeft en maar één partij won - het dubbelspel. Smash-voor zitter Kees Vroegop vertrok met twee teams naar Weike in Halste ren. Dat het coachen aan hem kan worden overgelaten, kwam ook nu weer uit. Smash 3 klopte Weike I met 10-0 en Smash 5 versloeg Wei ke 2 met 9-1Tim Westerlaken verl oor als enige een wedstrijd. Bij Smash 6 deden de spelers niet voor elkaar onder: Martijn v.d. Zande. William Elenbaas en Bram Gunter verloren elk één wedstrijd. Ze klop ten TCO 4 met 6-4. Smash 7 won met dezelfde cijfers van Tanaka 10. Anky Vroegop won al haar wed strijden. Sander Koppejan twee en Andreas Prins één. Programma 4 oktober. Cosmos/TTVV 3-Smash 1Smash 4-Vice Versa 2. Tanaka 4-Smash 3. Smash 6-Witac 89. Hotak 3-Smash 5. Smash 7-Markiezaat 7. Reserve vijfde klasse WHS 5 trof zaterdag op eigen veld SPS 3. Voor aanvang van de wedstrijd vrees den de Sint-Annalanders onder de voet gelopen te worden door hel veel jongere team uit Poortvliet. In de eerste helft waren er echter over en weer kansen en dat leidde tol een ruststand van I -1 In de tweede helft kwam WHS vol ver trouwen het veld op. De thuisclub druk te het eerste kwartier goed door en kwam op een 2-1 voorsprong. Maar SPS trok niet lang daarna prolijt uil een ver- dedigingsl'oul van WHS en kwam langs zij. De groen-witten waren hierna niet meer in staal 0111 het fysiek sterkere SPS in gevaar tv brengen. De stand bleef tol het eindsignaal ongewijzigd. Motorsport Zestien crossers in de I25ec-klasse re den zaterdag in de laatste clubwedstrijd van motorcrossclub De Sproeier uit We meldinge. Ook Kevin v.d. Hoek uit Sint- Maartensdijk verscheen aan de start. Hij ging als negende van start en begon aan een inhaalrace. Al snel reed hij ierde en na een sportieve strijd pakte hij de derde plek. De start van de tweede man che was niet volgens het boekje. Hel bordje van de laatste vijftien seconden was nog omhoog toen hel starthek al viel. Kevin v.d. Hoek vertrok als laatste. Toch wist hij zieli op de technisch moei lijke baan nog op te werken tot een v ijl de plaats. Atletiek Drie Thoolse atleten verschenen zater dag in Herkingen (Goeree-Overflakkee) aan de start van de derde Aniniploop. Deze wegwedstrijd voerde over 15 kilo meter en door een aantrekkelijke prij- zenpot was er een vrij sterk bezet deel nemersveld. Het weer was vrijwel ide aal 0111 in te lopen. Wini Vroegop uit Scherpenisse was van de Tholenaren de snelste in 53 minuten en 44 seconden. Ewoud Fase uit Sint-AnnalaniJ finishte in 56 minuten en 10 seconden. Ron Kok uit Sint-Maartensdijk liep na een perio de van blessureleed de 7.5 kilometer die hij aflegde in 35 minuten en 22 secon den. Winnaar van de loop werd Charles Timmermans van SC Voorne in een tijd van 49 minuten en 16 seconden. H i l cïev s cl rtjJ behang***6" -i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 17