'Ik zou de ellende niet nog een keer kunnen meemaken Ir. Mol maakt Thools kwartet in staten vol Heffing huisvuil stijgt 20 procent Sint-Philipsland op de schop Engelse veteranen bezoeken graf van kameraden in St. Annaland 'Mijn kerstdiner at ik in een loopgraaf in de Ardennen' 'Als je bij een graf staat, zie je geen steen, maar je makker' Brandweer van Tholen wordt landelijk 4e Bouwbedrijven bundelen krachten Donderdag 18 september 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Het was een hele verrassing voor mevr. P. Heijboer-van Dijke uit Sint-Annaland. Toen ze donderdagmiddag de deur van haar huis aan de Weststraat open deed, stonden daar vier Engelse oud-militairen op de stoep. Ze waren op zoek naar de begraafplaats waar drie van hun 'mates' uit de Tweede Wereldoorlog begraven liggen. In het huis van de familie Heijboer vertellen ze hun verhaal. Pas naderhand ga je nadenken Kwaad bos Drie keer zoveel Belachelijk Plicht film+++film++-i-film-i-++film Verwerking volgend jaar kostendekkend Een Thools gezin moet volgend jaar aan afvalstoffen heffing 432 gulden gaan betalen en een alleenstaande 324 gulden. Een verhoging van de huidige tarieven met 20%. Daardoor wordt de verwerking van het huisvuil voor de gemeente volledig kostendekkend. De veteranen, hun begeleider en hun gastheer en -vrouw voor huize Heijboer in de Weststraat. Van links naar rechts: T. v.d. Velde, T. Cheetham, H. Martin, mevr. P. Heijboer-van Dijke, R. Hubberd, J. Brown en A. Heijboer. n de nacht van 17 januari 1945 lie pen de 24-jarige V.S. Rapley, de 34- jarige J.L. Brown en de 19-jarige E. Callan patrouille over de dijk tus sen Sint-Annaland en Stavenisse. Hoewel Tholen bevrijd was, waren de Duitsers nog wel aanwezig op Schouwen-Duiveland en vandaaruit werden soms verrassingsaanvallen ondernomen. Vier Duitse soldaten waren ook nu over het Mastgat naar Tholen gekomen en hielden zich (geholpen door de duisternis en het slechte weer) schuil in een inham. Ze lieten de drie Engelsen passeren en staken hen van achteren neer met hun bajonetten. Om tien uur gingen de drie weg uit het huis van kennissen, waar ze nog thee hadden gedronken bij een war me kachel. Een uur later waren ze dood. Twee dagen later werden ze begraven. De vier Engelse veteranen kenden dit verhaal vooraf niet en ook de gesneuvelden waren geen vrienden of bekenden van hen. Toch zoeken ze ze op. A. Heijboer leidt ze naar de begraafplaats en daar staan ze stil bij de graven. Joe Brown uit Staffordshire, Roy Hubberd en Har ry Martin uit Leicester en Ted Cheetham uit Shevington in de ge meente Wigan. Ze worden begeleid door Theo v.d. Velde uit Tholen die als tolk fungeert. Na een korte tijd op de begraafplaats te zijn geweest, keren de mannen terug naar huize Heijboer om daar een kopje koffie te drinken. Daar zitten ze op de bank, gestoken in veteranenuni- form. Een ecru broek, blauwe bla zer en blauwe baret. Hun jasjes be hangen met spelden van allerlei le geronderdelen. Die verschillen wat per persoon, maar allemaal dragen ze het insigne van de 53e Welsh de- vision. Hoewel geen van allen woonachtig in Wales, waren ze ge durende de Tweede Wereldoorlog wel ingedeeld bij deze divisie. Met de typisch Engelse beleefdheid Het kostendekkend maken van de Thoolse vuilnisdienst is een aantal jaren geleden in gang gezet. Staps gewijs is de heffing voor de inwo ners verhoogd. Voor 1998 zou er 15% bij moeten, maar dat blijkt niet toereikend te zijn. In de loop der jaren zijn de kosten namelijk gestegen door een voortschrijdende afvalscheiding en het realiseren van zogenaamde milieustraten. Tholen had een reservepot opgebouwd en paste daaruit jaarlijks een bedrag bij om de verhoging voor de inwo ners nog enigszins te beperken. Die reserve, waaruit volgend jaar 3871 gulden wordt genomen, blijft in stand om in de toekomst kleine schommelingen op te vangen. De pot is dan nog 37.000 gulden groot. De kosten van het ophalen en ver werken van huisvuil zullen volgend jaar gemiddeld 419 gulden per wo ning bedragen. Door de afval stoffenheffing te verhogen tot de eerder genoemde bedragen, worden die kosten volledig opgebracht. Vanaf 1999 zal het tarief steeds worden afgestemd op de werkelijke kosten. Voor het verwerken van bedrijfsaf val wordt al langer een kostendek kend tarief gehanteerd. Dat resul teerde voor dit jaar nog in een ver hoging van de heffing met ruim 48%. Maar volgend jaar kan het reini gingsrecht voor bedrijfscontainers (groter dan 240 liter) met 12,7% omlaag. Voor de kleinere containers wordt het tarief voor de grijze bak verhoogd naar 318 gulden en voor groeten de mannen alle aanwezigen in de kamer. Als de koffie is inge schonken, vertellen ze over het doel van hun reis. De vier mannen zijn in de oorlog niet op Tholen geweest. Er waren maar weinig Engelsen hier. „Na drie jaar training zijn we zeventien dagen na D-day geland in Norman- dië", vertelt Joe Brown, die als vrij williger in het leger zat. „We waren toen jonge mannen en het was een avontuur. Je dacht toen ook niet na over wat de zin was om te gaan. Je werd gestuurd om een karwei op te knappen en dat hebben we gedaan. En natuurlijk zit je in spanning. En op dat schip vraag je je af wat er met je gaat gebeuren. Maar je ging om een land dat onderdrukt werd, t? bevrijden. Pas naderhand ga je nadenken over waar het allemaal voor is geweest. En éls ik het nu nog zou kunnen doen, dan zou ik beslist niet meegaan. Ik zou de el lende die ik daar heb meegemaakt, niet nog een keer kunnen beleven." Joe's kameraden knikken instem mend. Hoewel de vier veteranen destijds allemaal bij de 53e Welsh division zaten, kenden ze elkaar pas van na de oorlog. Joe Brown (soldaat eer ste klas) en Ted Cheetham (soldaat) zaten weliswaar beiden in het East Lancashire regiment, maar dat was zo groot, dat ze elkaar niet hebben ontmoet. Joe en Ted zaten in ver schillende bataljons. Harry Martin was korporaal bij de Royal Welsh Fusiliers en Roy Hubberd was sol daat in het Manchester Regiment (machinegeweerschutters). Toch landden ze allemaal tegelijk in Nor- mandië. „We gingen daarna door naar boven, naar Antwerpen. Daar werden we ingedeeld bij de opera tie Market Garden om de bruggen over de Rijn in handen te krijgen. De slag om Arnhem. Maar wij zijn nooit bij Arnhem gekomen. Bij Eist zijn we gestopt. We zijn terugge gaan en hebben 's-Hertogenbosch bevrijd. Brabant moest namelijk be vrijd worden om ook bij Zeeland te komen. En we moesten de Wester- schelde in handen zien te krijgen om voorraden naar Antwerpen te kunnen verschepen"; vertelt Ted Cheetham. De soldaten maakten zware gevechten mee in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. „Na de bevrijding van 's-Hertogen bosch werden we rond kerstmis de groene bak verlaagd naar 90 gul den. Een heffing die de komende jaren ook flink stijgt, is het rioolrecht. Om alle verbeteringen uit te kunnen voeren die in het gemeentelijk rio leringsplan zijn opgenomen, zullen de inwoners in 2001 drie keer zo veel moeten betalen dan ze nu doen. Dit jaar en de eerstkomende twee jaar stijgt het rioolrecht steeds met vijf tientjes. Zowel in 2000 als in 2001 komt er nog eens 59 gulden bij. Eigenaren van woningen gaan volgend jaar een vast bedrag van 81,80 gulden betalen. Daarnaast be talen alle gebruikers een heffing af hankelijk van het waterverbruik. Bij een afvoer van 75 tot 150 kubieke meter water zal dat ook 81,90 gul den zijn; daaronder 40,90 gulden. Om de gemeentebegroting sluitend te krijgen wil het gemeentebestuur volgend jaar nog meer belastingen verhogen. De onroerende-zaakbe- lasting zou met 4,6% moeten stij gen evenals de scheepvaartrechten; lijkbezorgingsrechten, hondenbe lasting, forensenbelasting en leges zouden 10% omhoog moeten. Ook de tarieven van sportvelden en -za len, tennisbanen, verenigingsge bouwen en peuterspeelzalen én een aantal tarieven van de zwembaden gaan met 4,6% omhoog. De ge meenteraad moet de voorstellen nog goedkeuren; de commissie fi nanciën praat er woensdagavond over. 1944 ingezet bij het Ardennen offensief. Dat was afschuwelijk. Slecht weer, bossen en heuvels. De wegen waren zo glad dat de pant serdivisie niet op kon trekken om dat de voertuigen van de weg gle den." Joe Brown voegt daaraantoe: „Ik heb mijn kerstdiner in een loop graaf opgegeten." Maar het zou nog niet het laatste zware moment zijn voor de jonge soldaten. „Na de Ardennen gingen we weer terug naar Nederland en bij Mook staken we de grens over, Duitsland in. Een maand lang heb ben we in het bosgebied Reichs- wald non-stop gevochten. Het was verschrikkelijk. Het was ontzettend koud, er lag sneeuw en als je een loopgraaf groef, stond die al snel In Sint-Philipsland liggen op dit moment nogal wat straten open. In opdracht van de gemeente wordt er herbestraat of de riole ring vernieuwd. In een deel van de Gladiolen- vol water. De bomen hadden geen bladeren. Het leek wel een lucifer- fabriek. En bij elk takje dat brak, schrok je op", vertelt Ted Cheet ham. „Na die maand moesten we terug naar Helmond om op krach ten te komen." Zijn kameraad Har ry Martin zegt: „Wij vinden nog steeds dat het kwaad in dat bos zit, 'evil'. En we voelen het telkens weer als we er komen. Maar we moeten ernaartoe, want er is een grote begraafplaats waar veel van onze vrienden en makkers begraven liggen. En als je daar dan staat bij het graf van iemand die je gekend hebt, dan zie je geen grafsteen, maar dan komt meteen het beeld van die jongen weer naar boven. Dat zit allemaal als een film in je straat en aansluitend de School straat gaan nieuwe buizen de straat in. Het betreft een zoge naamd vuilinsluitend riool. Aan nemer Jaartsveld klaart het kar wei voor 486.000 gulden. In het hoofd. En vergeten kun je het niet." De 53e Welsh division trok, na weer op krachten te zijn gekomen, verder door Duitsland langs Bo- cholt, Winterswijk en Gronau naar het noorden om uiteindelijk in Hamburg aan te komen. En toen was de oorlog voorbij. Wat voor gevoel leverde dat op bij de vier Engelse soldaten? „Hoofd zakelijk een gevoel van opluchting. Blij dat je niet meer verder hoefde te vechten", antwoordt Joe Brown. „Maar meteen naar huis gaan, was er niet bij. We moesten in Duitsland soldaten bewaken en ook de men sen die de Duitsers te werk hadden Pak even uw zakboekje THOLEN t/m 25 okt. Expositie schilderwerk van Alexander Vachrameev uit Wit- Rusland, galerie 't Huis Tijdverdrijf. 20 sept. Optreden Bruinisser Vissers koor en fanfare Oosterland, Meulvliet 20 u. 20 sept. Rommelmarkt Concordia, re petitielokaal Oudelandsepoort 14- 16.30 u. 27 sept. Zwemmarathon, zwembad De Spetter. 27 sept. Afsluiting zwemseizoen met live-muziek, zwembad De Spetter. 27 sept. en 25 okt. Puzzel-oriëntatier- it MAC, start Zoekweg 19.30 u. 30 sept. Najaarsreis Anbo. 8 okt. Creatieve avond NCVB, Het Visnet 19.30 u. 17 okt. Anbo 50 jaar, Het Visnet 14 u. 18 okt. Komiek Jango Edwards, Meulvliet 20.15 u. 21 okt. Spelmiddag Anbo, zaal Schuttershof 14 u. 22 okt. Literair variété door Ivo de Keeten, de Volkerakstraat en on deraan de Oostdijk wordt herbe- stratingswerk uitgevoerd. Straat- makersbedrijf C.A. Scherpenisse uit Sint-Annaland heeft hiervoor onder meer een leerlingenploeg gesteld controleren, net als de stroom gevluchte of weggevoerde mensen die terugkeerden naar het gebied waarin wij zaten. Daar zag je eigenlijk alleen nog maar vrou wen, kinderen en oude mannen." Tegenover de gewone Duitse solda ten hadden de vier Engelse mannen geen haatgevoelens. „Nee, zij de den meestal net als wij ook maar wat ze was opgedragen", zegt Joe. „Maar toen ik in de loopgraven te gen ze aan het vechten was, vond ik ze natuurlijk niet bepaald aardig." Alle vier kwamen ze heelhuids uit de oorlog. Hoewel ze af en toe ver wondingen opliepen aan armen en benen, was dat nooit ernstig. Ze verheugden zich op de terugkeer, maar dat bleek niet zo gemakkelijk Wijs en Peter Nieuwint, Meulvliet 20.15 u. OUD-VOSSEMEER 19 en 20 sept. Hobbybeurs en -ten toonstelling, Vossenkuil. 27 sept. Algemene ledenvergadering wandelsportclub Vosmeer, Hof van Holland 19.30 u. 4 okt. Taptoe OVM, plein Raadhuis straat 19.30 u. 18 okt. Jaarconcert Smalstads Man nenkoor, Vossenkuil 20 u. SINT-ANNALAND t/m oktober Tentoonstelling streek museum Meestoof over fotografie en bruiloften, di t/m za 14.15-16.45 u. 19 sept. Lustrumuitvoering The Young Voices, Ned. Herv. kerk 19.30 u. 20 sept. Derde-wereldmarkt Woord en Daad, veren.gebouw N.H.-kerk aan de Ring 10-16 u. 11 okt. Regionale jeugdontmoetings- dag 15-plus, ver.gebouw Het Tref punt 14.30-22 u. 11 okt. Gezinsavond plattelandsvrou wen, Wellevaete 19.30 u. 22 t/m 24 okt. Vakantiebijbelclub, ver.gebouw Het Trefpunt 9.30 u. ingezet. Met dit werk is 137.000 gulden gemoeid. Tegelijkertijd vervangt nutsbedrijf Delta een groot aantal lichtmasten in diver se straten, zowel in het dorp als in Anna Jacobapolder. te zijn. „De oorlog heeft onze visie op de dingen niet veranderd. Maar het heeft natuurlijk wel een enorme invloed op je leven. Het kostte ons zo'n drie jaar om weer een beetje in het normale leven te komen", zegt Ted Cheetham. „En is dat niet be grijpelijk? We kwamen vanuit een situatie waarin we mensen moesten doden, in een omgeving met vrede. Er zat nog een stuk boosheid in ons. En dat vergde veel tijd om daaroverheen te komen." Trots zijn ze in elk geval niet op wat voor hen dé oorlog heet. „Na dien vraag je je af: Waar was het al lemaal voor? En ook in de oorlog was dat niet altijd duidelijk. Voor ons zat er geen voordeel in. Maar je deed het uit plicht. En ik moet zeg gen dat de Nederlandse mensen voor ons de hartelijkste waren die we bevrijd hebben", zegt Cheet ham. „De Fransen waren bijvoor beeld helemaal niet zo vriendelijk. Ze groetten je zelden, terwijl de Nederlanders altijd 'hello' of 'good- moming' zeiden. Naar ons gevoel waardeerden ze onze bevrijdingsac tie meer. En als je dan zo'n stad binnenliep met juichende mensen, dan dacht je 'Daar doen we het voor'." Joe Brown ziet achteraf niet zo'n victorie in de overwinning van de geallieerden. „Het is verschrik kelijk als je ziet wat er geleden is. Hoeveel was er niet kapot, ook in Duitsland. Het is verbazingwek kend als je ziet dat het allemaal weer opgebouwd is. Het Neder landse wegennet is nu uitstekend. Nederland en Duitsland zijn er gek genoeg na de oorlog op vooruit ge gaan. Maar met Engeland is het he lemaal niet zo goed verlopen. Eco nomisch gezien hebben wij de oor log verloren. Wat dat betreft, is het hier in Nederland beter wonen dan in Engeland", vindt Brown. „Oorlog is 'ridiculous' (belache lijk). Niemand wint." Maar toch hebben de goede herinneringen de overhand op de slechte, legt Roy Hubberd uit. „Natuurlijk waren er goede tijden in die oorlog. Al was het maar een spelletje kaart dat je speelde met je kameraden. Je deel de ook wat er was aan voedsel. Je leeft zo dicht op elkaar in zo'n situ atie. Je leert elkaar heel snel ken nen. En je 'mates' zijn meer dan zomaar vrienden. Je hebt samen ge vochten en de grootste ellende meegemaakt. Dat geeft een speciale band. De beste vrienden maak je in het leger in oorlogstijd." Maar hoe kwamen de vier mannen na de oorlog met elkaar in contact? Dat gebeurde doordat ze bij de op richting van de vereniging voor ve teranen van de 53e Welsh division betrokken waren. „We hebben be sloten dat we elk jaar met een klei ne groep, niet met een heel gezel STAVENISSE 18 sept. Zendingsavond GZB, De Schuilplaats 19.30 u. SINT-MAARTENSDUK 20 sept. Ierse avond met onder meer The Jolly Beggars en Jake, Haestinge 20 u. 27 sept. Uitvoering koormuziek, Re- hobothkerk 19.30 u. 4 okt. Zangavond met koren, Ned. Herv. kerk 19.30 u. 9 okt. Bloeddonoravond Rode Kruis, Haestinge. 15 okt. Volksdansgroep De Zeeuwse Reie, Haestinge 14-16 u. SCHERPENISSE 19 okt. Tocht motortoerclub Tholen, veiling Veerdijkseweg 9.30 u. 15 okt. Bezoek plattelandsvrouwen aan streekmuseum Meestoof in St.Annaland. POORTVLIET 24 sept. Avond plattelandsvrouwen over drugsgebruik met uitleg door politie Rotterdam Rijnmond, 't Ouwe Raed'uus 20 u. 25 okt. Hobbytentoonstelling, 't Ou we Raed'uus 13.30 u. SINT-PHILIPSLAND 26 en 27 sept. Fototentoonstelling feestweek 150 jaar Anna Jacobapol der, Ons Dorpshuis vr 19-21 u. en za 10.30-11.30 u. 3 okt. Bloeddonoravond Rode Kruis, Wimpel 18.30-21 u. BERGEN OP ZOOM t/m sept. Expositie beelden en objec ten uit speksteen door P. Makenew uit Tholen, kunst- en antiekkelder l'Amuse di t/m za 12-17 u. t/m 28 sept. Historische tentoonstel ling '1747: Bergen op Zoom bele gerd', Markiezenhof, t/m 21 sept. Expositie schilderijen Louis Swagerman, Markiezenhof. 19 sept. Concert Residentie-orkest Den Haag, De Maagd 20.15 u. 20 sept. Verhalenvertellers in Synago ge en Gevangenpoort, 14, 15 en 16 u. 20 sept. Bergse filmnacht met The Peacemaker, My Best Friend's Wed ding en Contact, Roxy-theater 24 u. 21 sept. Brabantse fietsdag voor het hele gezin, start 10-13 u. kinderboer derij 't Appeltje, Balsedreef 5. 23 sept. Klucht 'Vlo in het oor' door Mechels Teater, De Maagd 20.15 u. 26 sept. Concert 'Toucher' door Louis van Dijk en Jan Vayne, De Maagd 20.15 u. 27 sept. Operette 'Die Fledermaus' door Hoofdstad Operette, De Maagd 20.15 u. ROXY 1: Mimic - do en ma t/m wo 20 u„ vr 21.30 u., za 18.45 en 21.30 u., zo 18.45 en 21 u. Bean, the Ulti mate Disastermovie - vr 18.45 u., za en zo 14 en 16.15 u„ ma en di 20 u„ wo 14 en 20 u. Grote Bergse film nacht met: The Lost World, My Best Friend's Wedding en The Peacemaker - za 24 u. ROXY 2: Anaconda - do 20 u„ vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45 en 21.30 u„ zo 14, 18.45 en 21 u. Fly Away Home - za en zo 16.15 u„ wo 14 u. CINEM'ACTUEEL 1: Batman Robin - za en wo 14 u., zo 14 en 16.15 u. Face/Off - do en ma t/m wo 20 u„ vr t/m zo 18.45 en 21.30 u. CINEM'ACTUEEL 2: Conspiracy schap, de plaatsen bezoeken waar Engelse militairen uit de Tweede Wereldoorlog begraven liggen", vertelt Cheetham, secretaris van de vereniging. „Dat doen we op eigen gelegenheid en niet met een bus tocht. Want dan ga je alleen de gro te plaatsen af en dan heb je bij elke begraafplaats maar een minuut óf tien en dan gaat de rit weer verder. Wij hebben afgesproken dat we proberen alle begraafplaatsen aan te doen en daar zo lang te blijven als we willen en er ook te doen wat we willen." Op die tocht kwam het groepje in Sint-Annaland terecht. „We vinden het ook belangrijk om met de men sen hier te praten en we proberen om zoveel mogelijk te weten te ko men over wat er zich afgespeeld heeft in die plaatsen. We beschou wen het als een plicht om de ge sneuvelde kameraden eer te beto nen." Harry Martin houdt nauwge zet een lijst van begraafplaatsen en namen bij waar ze geweest zijn. Het zijn er tientallen. Grote, maar ook kleine en (zoals in St. Anna land) ook algemene begraafplaat sen waar militairen liggen. Ted Cheetham heeft in zijn huis in She vington een enorme hoeveelheid oorlogsdocumentatie. De Engelse vrienden blijven door gaan met het bezoeken van de gra ven. „We moeten wel. Wij waren de gelukkigen die er levend vanaf kwamen", zegt Roy Hubberd. Op hun tochten worden de vier be geleid door Theo v.d. Velde uit Tholen. Hij was zelf een tiener in de oorlogsjaren. „Ik leerde deze mensen zo'n 35 jaar geleden ken nen. Ik zat op een camping toen ik een vrouw hoorde roepen: 'Spreekt er iemand Engels?' Nou, ik kon wel redelijk Engels en zo ben ik met hen in contact gekomen. En als ze hier zijn, help ik ze als tolk", zegt v.d. Velde. De familie Heijboer vindt het bezoek van de veteranen geweldig. Het haalt herinneringen op aan de oorlogstijd, maar ook aan de bevrijding. „Jullie hebben zo veel voor ons gedaan", zegt mevr. Heijboer. Ted Cheetham bedankt haar voor haar gastvrijheid door de speld van de 53e Welsh devision van zijn revers te halen en die op de jurk van mevr. Heijboer te spelden. Ze is er van onder de indruk. Na nog een gezamenlijke foto, vertrekt het gezelschap weer. Wanneer ze terug gaan naar Engeland? „Als het geld op is." Theory - vr t/m zo 18.45 en 21.30 u., ma t/m wo 20 u. CINEM'ACTUEEL 3: Bean, the Ultimate Disastermovie - vr 18.45 u„ za 14 en 18.45 u„ zo 14, 16.15 en 18.45 u„ wo 14 u. Men in Black - do en wo 20 u„ vr en za 21.30 u., zo 16.15 en 21.30 u. Lady en de Vage bond - za, zo en wo 14 u. Verras- sings-voorpremière - do 20 u. Cine ma Paradiso: One Fine Day - ma 20.30 u. Kolya - di 20.30 u. Radio Sloth is te beluisteren op FM 106,5 MHz en via de kabel op 94,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te beluisteren op 101.9 MHz op de FM en op Tholen via de kabel op 88.9 MHz De brandweer van Tholen is zater dag als vierde geëindigd op de lan delijke wedstrijd eerste klasse lage druk in Wijk en Aalburg. Van de 224 ploegen die meededen aan de voorronden, wist Tholen als één van de tien tot in de landelijke fina le door te dringen. Het was geen gemakkelijke klus voor de Tholena- ren, maar ook niet voor de overige brandweerkorpsen, want van de tien overschreden er negen de tijds limiet. De brand speelde zich af in het ge meentehuis van Wijk en Aalburg. Dit pand is rijkelijk voorzien van gangetjes, deuren, kelders en er is ook een ondergrondse fietsenstal ling. In het pand waren drie slacht offers aanwezig en er waren ook drie vuurhaarden. De Thoolse ploeg (bestaande uit bevelvoerder Adrie Geuze en de manschappen Piet Jansen, Bart Mulders, Arvid Gaakeer, Mark Loos, Johan van Stee, Jack de Rond en pompbediende Peter Schoone- veld) ging voortvarend van start. De eerste twee vuurhaarden werden snel ontdekt en onder controle ge bracht. Ook twee van de slachtoffers wer den spoedig opgespoord en gered. Het derde volgde na enige tijd. De derde vuurhaard bleek moeilijk te vinden en men stuitte op veel pro blemen. Ten langen leste werd de vuurhaard toch gevonden en de der de straal werd ingezet. Er waren in totaal tien aanvalsslangen nodig om het karwei goed te klaren. Alles moest met zuurstofmaskers op en men zag geen hand voor ogen in de gewelven. Dus moest alles op het gevoel gebeuren. Een vierde plaats was het resultaat voor het Thoolse korps dat dit voor al te danken had aan de goede start. Daarmee behoort Tholen tot de lan delijke top van brandweerkorpsen. Winnaar werd de ploeg uit het Bra bantse Diessen. De deelnemers werden gadegeslagen door colle ga's, oud-brandweermensen, com mandant L. Steenpoorte, kaderlid J. de Feijter en burgemeester H.A. van der Munnik. In de Gladiolenstraat, hier op de kruising met de Plataanstraat en de Schoolstraat, gaan nieuwe rioolbuizen de grond in. Tholen heeft weer vier vertegen woordigers in de provinciale staten van Zeeland. Ir. W. Mol uit Tholen werd vrijdag beëdigd en heeft zit ting genomen in de drie leden tel lende RPF-GPV-fractie. Hij is drs. H. Visser opgevolgd, die tot de ge meentelijke herindeling op Walche ren burgemeester van Arnemuiden was en inmiddels in dezelfde func tie in Nieuw-Lekkerland aan de slag is gegaan. Mol heeft zitting in twee statencommissies: milieu en economie. De Tholenaar werkt bij het ingenieursbureau D.H.V., dat ook opdrachten van de gemeente Tholen krijgt. Daarom wil Mol niet op een verkiesbare plaats staan voor de gemeenteraadsverkiezin gen. De drie andere Thoolse sta tenleden zijn mevr. H.A. Polder man-Martin (VVD) uit Tholen, G.D. Roeland (SGP) uit St. Anna land en L.J. van Doorn (AOV) uit St. Maartensdijk. Baby-artikelenbeurs. Speel-o- theek de Bromtol te Halsteren orga niseert op 27 september een baby- artikelenbeurs. Tussen een en drie uur is in café Tivoli (Dorpsstraat 84) vanalles te koop wat met een baby-uitzet te maken heeft. Wie spullen te koop wil aanbieden, kan contact opnemen met mevr. T. de Jong tel. 0164-684902. Drie Thoolse bouwbedrijven en vijf uit de gemeente Steen bergen gaan nauwer samen werken om de grote project ontwikkelaars het hoofd te kunnen bieden. Dinsdag wordt een stichting gepre senteerd waarin Van Bergen Hene gouwen uit Tholen, Kleinbouw Techniek uit Sint-Philipsland en Hans Weggemans uit Sint-Anna land deelnemen. Ook het Nieuw-Vossemeerse bouw bedrijf Uytdewilligen doet mee. H. Weggemans fungeert als secretaris van de nieuwe stichting samenwer kende bouwbedrijven Steenbergen en Tholen. De concurrentie in de bouw is moordend. Kleinere bedrijven heb ben in toenemende mate te lijden onder de grote projectontwikke laars. De acht die nu de handen ineen slaan, vinden dat een ongewenste ontwikkeling. Ze constateren dat de particulier nog wel kiest voor kwaliteit, maar dat overheden en instellingen bij het aanbesteden van grote projecten voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Alleen door samenwerking kunnen de 'kleintjes' de strijd aan gaan, ook waar het gaat om de aankoop van grond in bestemmingsplannen waarvan projectontwikkelaars het zich kunnen veroorloven deze ja renlang braak te laten liggen. De samenwerkende aannemers heb ben niet alleen oog voor het eigen bedrijf, maar ook voor de werkgele genheid in de regio, stellen ze. De belangen van hun werknemers en de gezinnen die zij onderhouden. De acht, allen aangesloten bij het Nederlands verbond van onderne mers in de bouw, leiden daarnaast jaarlijks 50 tot 60 jongeren op via de stichting samenwerkingsverband praktijkopleiding bouw. De nieuwe stichting hoopt toekomstige grote opdrachtgevers ervan te overtuigen dat ze ook dicht bij huis terecht kunnen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1997 | | pagina 3