Fotoboek geeft de veranderingen weer Zwaar geweld van tractoren en ringsteken in een lichte draf Muzikale toppers bij Uit op Tholen Onze Top 10 van deze week. e o o 1.19 4.98 6.98 O 0 Albert Heijn Tholen en St. Philipsland Plaatselijk nieuws Toppers van de week: Thoolse dagen op oude stek een succes voor stichting 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Donderdag 13 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THQQLSE COURANT Oosterscheldeschool op de fiets Poortvliet Opening fietspad Schelphoek Sint- Philipsland Dames naar Joods museum Medicijnen Rommelmarkt Noad 173 bloeddonoren Concordia speelt in de Efteling Boekennieuws Deel 2 'Eiland Tholen van 1900 tot nu' Ruim een jaar na zijn eerste uitgave heeft oud-Poortvlie- tenaar ir. M.A. Geuze deel twee van het fotoboek 'Het eiland Tholen van 1900 tot nu' het licht doen zien. Op 93 bladzijden worden 195 plaatjes getoond. In tegenstelling tot het eerdere boek niet in bruin, maar in zwart afge drukt. De afbeeldingen zijn ook niet per plaats, maar the matisch gerangschikt. 'Heel tevreden'. Dat gevoel heeft voorzitter G.L.D. Gaa- keer van de stichting Thoolse Dagen over de evenemen ten die zaterdag op het Pluimpotterein te Scherpenisse zijn gehouden. Zwaar geweld met de trekkertrek tegen over lichte draf met het ringsteken voor aanspanningen. Het geheel werd verder verluchtigd met boogschieten, schaapscheren, liederen en versnaperingen. Slepend Winnaars Winterjas Aanspanningen Berdien Stenberg en Louis van Dijk Was op koninginnedag mr. Pieter van Vollenhoven op Tholen te gast, 5 februari volgend jaar komt zijn 'gevleu gelde vriend' Louis van Dijk eveneens naar deze contrei en. De bekende pianist treedt in Meulvliet op met het Smalstads mannenkoor. Ook de vermaarde dwarsfluitiste Berdien Stenberg prijkt het komende seizoen op de Thoolse theaterkalender. Cynische humor Luchtig Bospeen, Dole bananen, Rundertartaar, CU Hele kip, Cd Extra gevulde groente-, tomaten- of kippesoep, blik 0.8 liter on Chips naturel of paprika, Los Molinos Crianza, Cll Goudse jonge graskaas 48+, Yogho Yogho, Cd Tissue toiletpapier, 1.25 2.49 1.39 nü 9.98 1.69 99 £95" 4.95 Ti99 8.90 >8T 1.49 4.99 n Herschi Pub, Original Cola of Sinas fles 1.5 liter 4-r59~ Donderdag, vrijdag en zaterdag 4 Appelflappen Alleen zaterdag Vaderdagtaartje Nu ook donderdagavond tot 20.00 uur geopend De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Oosterscheldeschool stapten maandag op de fiets om op kamp te gaan naar Roosendaal. Nadat men het terrein van het kamphuis van scouting Baden Powell had verkend, werden er inkopen gedaan, 's Avonds volgde een nachtwandeling waarbij tot schrik van enkele kinde ren nog een paar spoken opdoken. De volgende dag brachten de leer lingen een bezoek aan sterrenwacht Simon Stevin in Hoeven, 's Middags werd er, ondanks het warme weer, flink gesport op het terrein bij het kamphuis. Die avond werd een pyja ma-party gehouden. Het grafisch museum in Wouw was de volgende dag de bestemming. Nadat de kinde ren zelf een drukkersmuts hadden gevouwen, verzorgden de begelei ders een rondleiding. Onder het toe ziend oog van de eigenaar van het museum pasten de leerlingen zelf de druktechniek toe. Daarna ging de reis naar het Skidöme in Rucphen waar de kinderen in echte sneeuw skiles kregen. De overgang van min 5 graden binnen naar 28 graden bui ten viel voor velen wel even tegen, 's Avonds werd er bingo gespeeld. Een groot aantal prijzen was door bedrij ven beschikbaar gesteld. Donderdag vertrok de groep naar Bosbad Hoe ven. Door de hoge temperatuur werd er meer gebruik gemaakt van het zwembad dan van de overige attrac ties. 's Avonds werd er een barbecue gehouden die gevolgd werd door een bonte avond die in het teken stond van televisie. Iedere groep kreeg een eigen onderdeel uit te werken: nieuws, reclame, play- backshow, top 40 en een quiz. Men besloot niet met een kampvuur, want de brandweer had een stook- verbod opgelegd. Vrijdagmorgen, terwijl een aantal begeleiders en ouders het kamphuis schoonmaak ten, werd een krantenspel gespeeld op het terrein. Omstreeks half twaalf aanvaardde de groep de terugreis. In de Wouwse Plantage speelden de leerlingen nog een partijtje midget golf, maar ze zochten al snel de schaduw op vanwege de warmte. Net voor Poortvliet werd de groep verrast door een flinke stortbui. Nat, maar wel lekker afgekoeld, arriveer de men om vijf uur bij de school. In de vijf dagen die het kamp besloeg, werd er 180 kilometer gefietst en hadden er maar drie rijwielen een lekke band. Elke derde maandag van de maand, dus nu 17 juni, haalt voet balver. SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Gedeputeerde Van Zwieten stelt maandagmiddag om 15.20 uur ter hoogte van de Schelphoek het re creatieve fietspad Oesterdam/Goris- hoek officieel in gebruik. Leden van de plattelandsvrouwen, de Ned. Hervormde vrouwenvereni ging en de NCVB zijn per trein naar Amsterdam geweest voor een bezoek aan het Joods Historisch Museum. Aanleiding was een in oktober door dhr. Evers gehouden lezing over de joodse riten en gewoonten. Het museum bestaat uit vier met elkaar verbonden syna gogen, die allemaal een uitbouw hebben naar het oosten. Daarin wordt de Thora bewaard. Onder lei ding van een gids maakten de dames een rondwandeling door de Joodse wijk, onder andere langs de Portuge se synagoge. In de Hollandse Schouwburg, waarvandaan in de Tweede Wereldoorlog de joden werden gedeporteerd, werd een ten toonstelling bekeken. Na op een ter ras aan het water nog een drankje te hebben genuttigd, werd de thuisreis aanvaard. De heer P. Mater, één van de artsen van het geneesmiddelenteam, heeft op de laatste afdelingsbijeenkomst van dit seizoen van de plattelands vrouwen gesproken over 'Vrouwen hoeven niet alles te slikken'. Mater geeft sinds vijf jaar, op initiatief van het toenmalige ministerie van WVC, voorlichting over een verant woord gebruik van geneesmiddelen. Hij ging in op vragen als: Wat kan ik van geneesmiddelen verwachten? Wanneer gebruik ik wel en wanneer gebruik ik geen medicijnen? Hoe werken geneesmiddelen eigenlijk? Wat zijn de risico's? Aan de orde kwamen ook onderwerpen als wer king en bijwerkingen van genees middelen, het combineren van medicijnen en het gevaar van gewenning. Ook gaf Mater inzicht in de kosten van geneesmiddelen. Hij gaf de aanwezigen - waaronder een aantal niet-leden - praktische tips en er was volop gelegenheid om vragen te stellen. De supportersvereniging van voet balvereniging Noad houdt op 29 juni een rommelmarkt op de brade rie. De vereniging haalt hiervoor spullen op. Op maandagavond 24 juni vanaf half zeven rijdt men door Anna Jacobapolder en op dinsdag 25 juni door Sint-Philipsland, even eens vanaf half zeven. Men kan spullen voor deze rommelmarkt gereed zetten op het trottoir. Het Rode Kruis mag zich verheugen in een stijgend aantal bloeddonoren. Ondanks de warmte meldden zich maandagavond in dorpshuis De Wimpel 173 mensen om een halve liter bloed af te laten tappen. Twaalf werden er afgewezen zodat de oogst 161 zakken bloed betrof. Voorgaan de keren waren dat respectievelijk 153 en "144 zakken. Een stijgende lijn dus. Het Rode-Kruisteam van Tholen assisteerde deze avond. De volgende bloedafname-avond wordt op vrijdag 4 oktober gehouden. De leden van muziekvereniging Concordia reisden zaterdag met hun aanhang naar Kaatsheuvel om een bezoek te brengen aan pretpark De Efteling. Ze waren uitgenodigd om een muzikale rondgang door het park te maken. Bij aankomst, 's mor gens, regende en onweerde het. Har monie en drumband maakten twee maal een rondgang van een half uur. Voor de rest van de dag kon men van het park genieten, 's Morgens onder goede weersomstandigheden, maar 's middags kwam de regen met bakken uit de lucht. Rond half zes keerde het gezelschap echter vol daan weer naar huis terug. Personen (32 foto's); de waterkant (11); herverkaveling (10); boerderij en en landschappen 13); verenigin gen en scholen (28); kerken (10); beroepen (28); gebouwen (16); kle derdracht (13); sport (10). In die categorieën is een verscheidenheid aan plaatjes bijeen gebracht. De nadruk ligt, zoals de samensteller in zijn voorwoord schrijft, op de veran deringen die in de loop der jaren zijn opgetreden. Oud en nieuw wisselen elkaar dan ook af. Het personeel van jonker Jan van Vredenburch bij Buitenzorg Tholen in 1910, arbeiders op de wit te juun in Stavenisse rond of zelfs voor de eeuwwisseling, banketfa- briek De Waal Tholen in de jaren zeventig. Een cursus hoefbeslag bij smid Gelok in Oud-Vossemeer rond 1912 tegenover de leerkrachten van de Thoolse christelijke mavo in 1977. De uit Sint-Annaland stam mende kunstenaars Chris Lanooy en. Marie Slager, de honderdjarige Machiel Goudzwaard in Poortvliet, huisarts Looysen uit Tholen. Het veertigjarig bestaan van de Anab in Sint-Maartensdijk, de verkavelings barak met alle medewerkers, een uitstapje van het mannenkoor van Scherpenisse in 1932. Naambordjes van bedrijven in de Slabbecoornpol- der, hoogaarzen in de Thoolse haven, ophogen van de begraaf plaats te Oud-Vossemeer in het kader van de werkverschaffing, plat telandsvrouwen in klederdracht die naar Middelburg gaan in verband met een koninklijk bezoek. In een apart hoofdstuk 'allerhande' (24 foto's) zaken als de besneeuwde haven van Sint-Maartensdijk, een boomplantdag in Poortvliet en de schenking van een koe aan P. Stout- jesdijk te Stavenisse na de ramp van 1953. Sommige onderwerpen bleven bui ten bereik van de samensteller, bij andere moest een keuze gemaakt worden uit een veelheid van beschikbaar materiaal. Er is gestreefd naar een spreiding over de verschillende plaatsen, met het vol gende resultaat: Tholen 46 foto's, St. Annaland 30, St. Maartensdijk en Oud-Vossemeer elk 24, Scherpenis se 23, Poortvliet 22, Stavenisse 12 en diversen 14 foto's. 7) Y - Burgemeester H.A. van der Munnik rechts in de wagen) deed zijn best bij de opening van het ringsteken voor aanspanningen. Menner is T. Frigge uit Oud-Vossemeer. De Thoolse dagen (of liever gezegd: dag) verhuisden dit jaar weer terug naar de oude plek: het Pluimpotter- rein te Scherpenisse. Voorgaande jaren werd dit evenement tegelijk met het concours hippique op de Speelmansplaten gehouden. Maar men kon het niet eens worden over de datum en daarom besloot men de twee evenementen apart te organise ren. En dat bleek voor de Thoolse dag een goede zet. "Wij zijn echt heel tevreden over het verloop. Het weer viel mee, er was relatief weinig regen en veel zon, en ook het bezoek was goed: ongeveer 670 betalende bezoekers. En mede omdat we nu alles in eigen hand hebben, dus ook de catering, draaien we een beschei den winst. Volgend jaar willen we de Thoolse dag dan ook zeker weer op het Pluimpotterrein organiseren", zegt Gaakeer. Op het Pluimpotterrein was het zaterdag redelijk druk, al vallen een paar honderd mensen op het grote grasveld wat in het niet. Midden op het terrein was met een bulldozer een ruim 100 meter lange baan uit gezet. Langs de noordkant van het terrein stonden de tractoren van de trekkertrek geparkeerd. Aan dit eve nement deden dertig deelnemers mee. Hun voertuigen varieerden van kleine Renault-trekkers tot enorme tractoren van Ford, Deutz en Mas- sey-Ferguson. Er werd gereden in '.es klassen, ingedeeld naar gewicht. De tractoren worden bij dit evene ment ingespannen voor een zware, slepende bak met een gewicht erop dat iedere ronde verzwaard wordt. Naarmate de tractor verder rijdt, drukt het gewicht zwaarder en op een bepaald moment gaan de wielen de lucht in en dan is het gedaan. Wie het klaar speelt om de bak de volle honderd meter mee te trekken, heeft een zogenaamde full pull. De wedstrijden tijdens de Thoolse dagen werden van levendig com mentaar voorzien door C. de Hond uit Oud-Vossemeer. Het ging hier om de zogenaamde boerenklassen. Dat wil zeggen dat het geen bijzon dere, opgevoerde exemplaren wa ren, maar gewone tractoren. Het was de bedoeling dat tussen elke klasse twee zogenaamde 'specials' een demonstratie van hun kunnen zou den geven. De zwaar opgevoerde Blue Spirit van De Rijke en Van Til- beurgh uit Oud-Vossemeer en Lady Power van de firma Zandijk uit Thb- len trokken veel aandacht. Maar al in de eerste ronde had de Lady Power pech. Een pakking klapte van tussen de brandstofpomp en dat bleek niet zo eenvoudig te repare ren. Verder kwam deze special dan ook niet meer in actie. Maar brul lend met zijn twee motoren zorgde Blue Spirit voor voldoende spekta kel. Het voertuig scheen niet de minste hinder te ondervinden van de zware bak en ging er zelfs buiten de baan nog een eind mee vandoor. Uiteindelijk waren de winnaars bekend. P. Abrahamse uit Poortvliet mocht zich winnaar noemen in de klassen tot 2600 en tot 3500 kilo. K. Fase uit Poortvliet won bij de tracto ren tot 4500 kilo. Jan Rien van Ros- sum uit Stavenisse haalde met een full pull de winst binnen in de cate gorie tot 5500 kilo. Bij de zwaarge wichten tot 6800 kilo kwam C. Kleppe uit Poortvliet het verst. Tot slot werd er ook nog in de vrije klas se gereden en bij deze giganten tot 10 ton won Flakkeeënaar B. van Noord. De totale uitslag was als volgt. Klasse tot 2600 kilo: 1 P. Abrahamse (Poort vliet) 2 keer full pull en 80,9 meter; 2 E. van Rossum (Stavenisse) 2 x full pull en 75,1 m; 3 P. Heijboer (Pvl) 1 x full pull en 84,4 m; 4 M. Minheere (Pvl) 1 x full pull en 66,5 m; 5 L.J. Zandijk (Tholen) 1 x full pull en 65,7 m; 6 A. Zandijk (Th) 88 m. Tot 3500 kilo: 1 P. Abrahamse 85 m; 2 A. Houke (Pvl) 81,1 m; 3 N. Vermuë (Pvl) 79,9 m; 4 M. Roelse (Flakkee) 76,1 m; 5 M. van Tetering (Flakkee) 67,3 m. Tot 4500 kilo: 1 K. Fase (Pvl) 84,8 m; 2 G.J. Dekker 83,5 m; 3 H. (Th) Kosten 81,5 m; 4 K Hage (Pvl) 80 m; 5 P. Abra hamse 71,3 m. Tot 5500 kilo: I J.R. van Rossum (Stav) full pull; 2 A. Lindhout (Pvl) 90,6 m; 3 P. Ooms (Oud-Vossemeer) 90,5 m; 4 M. Noom (Sint-Maartensdijk) 86,1 m; 5 P. Poot (PVl) 85,7 m; 6 A.J. van der Vlugt (Flak) 85,6 m; 7 J. Lindhout (Pvl) 85,5 m; 8 M. van Oostenbruggen (Flak) 84,8 m; 9 W. Aamoudse (Ovm)83,l m; 10 K. Fase 82,3 m; 11 H.J. ten Cate (Pvl) 71,6 m. Tot 6800 kilo: 1 C. Kleppe (Pvl) 85,9 m; 2 S. Fase (Pvl) 82 m; 3 J. Elenbaas (Ovm) 48,4 m; 4 J. Visser (Sch) 46,1 m; 5 J.R. van Rossum 43,1 m; 6 P. Poot 34,5 m; 7 W. Quaak (Sch). Vrije klasse tot 10.000 kilo: 1 B. van Noord (Flak) full pull; 2 C. Kleppe 48,4 m. Maar er was nog meer te doen op het Pluimpotterrein. De familie Hage uit Poortvliet liet zien hoe je vak kundig een schaap van zijn winter jas ontdoet. Met het warme weer van de laatste dagen waren de bees ten bereidwillig genoeg om de witte wol af te staan. De border collie Lady trok bij de kinderen net zoveel aandacht als de schapen. Met een tak in de buurt was zij altijd bereid tot een spelletje. Anja Hage betrad tussendoor het podium in de feest tent. De countryzangeres, vroeger een bekende verschijning, heeft het zingen nog steeds in het bloed. Ook blaaskapel De Klienkers uit Tholen verluchtigde de dag met bekende muzikale klanken. Speciaal voor de jongeren (maar soms toch ook voor ouderen) was er 's middags een drukbezochte flippo- en topshotruil- beurs. Behalve het zware geweld van trac toren was ook de lichte draf aanwe zig. Acht Thoolse aanspanningen (paard en wagen) deden mee aan het ringsteken. Burgemeester H.A. van der Munnik opende om twee uur officieel het evenement en nam daarvoor zelf plaats in een rijtuig. Met de lans hoog boven zijn schou der ging de burgervader in draf op de ringen af. Tijdens zijn eerste ron de vergaarde hij enkele punten, maar de tweede keer, met kleinere ringen, was hij iets minder fortuin lijk. Na deze rit was het de beurt aan de wedstrijdteams die reden met fjorden, haflingers, Welsh pony's en Shetland pony's. De eerste ring leverde tien punten op en de overige twintig. In totaal werden drie rondes gereden. De familie Scheermeijer uit Tholen won met het hoge aantal punten van 290. Mariska Richter- Uitdenbogaard won als hekkesluiter de poedelprijs. De totale uitslag was: 1 fam. Scheermeijer (Tholen); 2 fam. Reijngoudt (St.Philipsland); 3 fam. Reinerman (Oud-Vosse- meer); 4 fam. Van der Werf (Scher penisse); 5 fam. Vroege (Ovm); 6 fam. Geluk (Ovm); 7 Eefke Bastia- nen (St.Annaland); 8 Mariska Rich- ter-Uitdenbogaard (Ovm). Voor de eerste drie was er een beker beschik baar. De overigen kregen een herin neringsrozet. Mevr. E. Frigge-Hogesteeger ut. Oud-Vossemeer, die dit paarden- evenement presenteerde, noemde het een geslaagde dag. "Het was erg leuk om met zo'n aantal aanspannin gen bij elkaar te zijn. We hebben dan ook plannen gesmeed om een gezamenlijke rit te gaan houden in september", zegt ze. "We hebben nu zo'n twaalf aanspanningen geïnven tariseerd in de gemeente Tholen en we willen er zoveel mogelijk bij betrekken. Volgend jaar willen we tijdens de Thoolse dag ook weer iets met koetsen gaan doen. Een rit bij voorbeeld waarbij we de Thoolse dag aandoen." Ook voorzitter Gaa keer is dik tevreden over het verloop Van de dag. "Wat ons betreft ziet het ernaaruit dat we een goede keus gemaakt hebben voor het Pluimpot terrein. We hopen volgend jaar nog meer mensen te kunnen trekken. Het is per slot van rekening een echt Thools evenement. De aanspannin gen waren allemaal Tholenaren, van de deelnemers aan de trekkertrek komen veruit de meesten ook uit onze gemeente en de zangeres Anja Hage is zelfs bestuurslid van de stichting. Dat trekt de Tholenaren toch aan", besluit een tevreden voor zitter. Uit op Tholen verzorgt vanaf 12 september twaalf voorstellingen. De helft daarvan vindt in Meulvliet in Tholen plaats, vijf in Oud-Vosse meer en één in Sint-Annaland. De kaartverkoop begint 26 augustus bij de VVV in Sint-Maartensdijk en de VVV-folderpost Dieleman in Tho len. Eén van de grote namen in het pro gramma is Louis van Dijk, die al vaker samen met het mannenkoor uit Sint-Maartensdijk op de planken stond. Momenteel geeft de pianist - die al drie keer een Edison kreeg - improvisatieconcerten met Pim Jacobs en Daniël Wayenberg. Op 25 januari volgend jaar treedt hij samen met Van Vollenhoven op in De Maagd in Bergen op Zoom. In Sint-Annaland verzorgt Berdien Stenberg een kerstconcert. Ze brengt er op 27 december een programma met internationale kerstliederen, waaronder Engelse en Amerikaanse. Uit op Tholen organiseert het optre den samen met de beheerscommis sie van De Wellevaete. Ook tien jaar geleden was de fluitiste hier al eens te gast. Niet minder vermaard is de schrijf ster Yvonne Keuls, die 13 maart volgend jaar een literaire avond ver zorgt in Tholen. De bibliotheek pro beerde al enkele jaren om haar naar Tholen te krijgen. Keuls verhaalt op een herkenbare manier over de rand figuren in de samenleving en toont in haar werk (verhalen, romans, toneelstukken, film- en televisiesce nario's) een grote maatschappelijke betrokkenheid. Bekende boeken zijn 'De moeder van David S.' over een drugsverslaafde en 'Jan Rap en zijn maat'. Het theaterseizoen begint in septem ber met het kamermuziekfestival Noord-Zeeland. In het kader daar van treedt het Raphaëlkwartet - evenals twee jaar geleden - op in Oud-Vossemeer. In de hervormde kerk, die al vaker bewees zich qua akoestiek en sfeer daar prima voor te lenen. De cabaretier Hans Teeuwen pro beert het op 14 september nog eens in Vossemeer, nadat hij vorig jaar verstek moest laten gaan wegens problemen met zijn stembanden. 'Met een Breiderdeck' heet zijn pro gramma, dat bol staat van harde en soms cynische humor. Het publiek moet dan ook tegen een stootje kun nen. Een mengvorm van blues, rock, chanson en jazz biedt 'Into tempta tions' waarmee de zangeres Astrid Seriese op 5 oktober naar Meulvliet komt. Ze brengt zowel eigen num mers als bewerkingen van liedjes van anderen zoals Kurt Weill en Mahalia Jackson. Een vijfmans for matie begeleidt haar. Liefhebbers van toneel kunnen op 1 november en op 4 april naar De Vossenkuil. Eerst komen Han Romer en Titus Groenestege op her haling (vorig seizoen ging hun optreden wegens omstandigheden niet door). Dit keer met 'Optisch bedrog', deel drie van een trilogie waarin twee mannen proberen door te dringen tot de essentie van het bestaan. Absurdistisch, filosofisch theater. Op 4 april volgend jaar slui ten Kathenka Woudenberg en Har Smeets het seizoen af met 'De min naar', een bewerking van een auto biografische roman van Marguerite Duras (die ook is verfilmd). Het stuk gaat over de liefde, tegen alle voor oordelen en conventies in, tussen een 15-jarige Franyaise en een twaalf jaar oudere Chinees. In 'Vogelkijken voor beginners' onderwijzen Marijke Boon en Harry Piekema het vogelkijken in drie leerzame stappen. Een anderhalf uur durende luchtige en licht literaire show in Meulvliet, waaruit zowel weemoed en verlangen als humor en plezier opklinken. Deze voorstelling staat voor 19 oktober geprogram meerd. Cabaretier Jeroen van Merwijk heeft zijn carrière na een onderbreking weer opgepakt en komt met 'Het podiumbeest is terug' op 13 decem ber naar Tholen. Zijn motto is nog altijd: een dag niet gelachen is een dag niet gehuild. Op 22 februari viert de schrijver, cabaretier, zanger en tekstdichtei Hans Dorrestijn 'oud en nieuw' in De Vossenkuil. Een nieuw program ma waarin alle hoogte- en diepte punten uit de afgelopen jaren de revue passeren, maar ook met enke le nieuwe nummers. Natuurlijk is in het programma van Uit op Tholen ook weer een voor stelling voor de jeugd opgenomen. Woensdagmiddag 15 januari komt de ondermeer uit 'Sesamstraat' bekende Hakim naar Meulvliet. Hij viert er zijn 'overjaardag' en die voorstelling zal een feest zijn voor de kinderen. o 0 per bos kilo 100 gram 2 stuks op schaal, samen 1700 gram zak 200 gram Spaanse rode wijn, fles 0.75 liter kilo diverse smaken, pak 1 liter wit, pak 12 rollen met EK decor P.C. Heijboer uit Poortvliet - die derde werd in de lichtste klasse - moet er nu hard aan trekken, want gaan al omhoog. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 15 juni a.s. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 9